ವಾಚನಾಭಿರುಚಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ...

2

Upload: m-s-sridhar

Post on 17-Aug-2014

322 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

ಶ್ರೀಧರ್, ಎಂ. ಎಸ್. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ೮ (೨೫೪) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೭, ೨೦೦೭, ಪು.೭ಸಾರಾಂಶ:ಈ ಲೇಖನವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ವಾಚನಾಭಿರುಚಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಜಪಾನ್, ಭಾರತ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ ದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪೈಪೋಟಿ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ಬಡತನ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ವರಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಮನರಂಜನೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಣದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತ ಸುಭದ್ರ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಾಚನಾಭಿರುಚಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

TRANSCRIPT

Page 1: ವಾಚನಾಭಿರುಚಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳು
Page 2: ವಾಚನಾಭಿರುಚಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳು

Œμ°N®QŠ® ï® l¯. Hº Hš¬ §°u®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ ¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°u®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù ¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. A®± N®¡μu® 35 î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®äu® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® S®u® î®±±Q㚮ڊ¯T N¯‡®±Á xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J J Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² î챶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® Aw®±„®î®ïuμ. l¯. §°u®Š¬Š®î®Š®± w¯©±Ê y®¼š®ÙN®S®¡®± œ¯S®² 74 š®ºýμ²°u®w¯ y®ä…ºu®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïu® y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ. î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±u® S®äºs¯©‡®± ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®² š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T y®j®ã š¯î®¾¯T䇮±w®±Ý Š®Y›u®±Û, Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 22 Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý ïïu® š®îμ±â°¡®w®S®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] ; Phone: 91-80-25084451; Fax: 91-80-25084475.