भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

17
´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯ÖÏ׿ÖÖÖ ä Éä JÉ®ú MÉɪÉEò´ÉÉb÷ +{{É®ú ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ

Upload: sheetal-kachare

Post on 14-Nov-2014

20.663 views

Category:

Education


11 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬Ö�úÖ¸üß ¾Ö �ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯ÖÏ׿Ö�Ö�Ö

ä¶ÉäJÉ®ú MÉɪÉEò´ÉÉb÷+{{É®ú ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ

Page 2: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

†¿ÖÖ ¯Ö�ú¸ü�Öß ŸÖ»ÖÖšüß ¾Ö ´ÖÓ›üôû�ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ−Öê ¯Öã¾Öá ´ÖÓ•Öæ¸ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ −ÖÖêÓ¤üߟÖß»Ö

Ó ê ê

†¿ÖÖ ¯ÖÏ�ú¸ü�Öß ŸÖ»ÖÖšüß ¾Ö ´Ö›üôû †×¬Ö�úÖ·µÖÖÓ−Öß −Ö¾µÖÖ−Öê −ÖÖêÓ¤ü ‘ÖÖ»Öæ −ÖµÖê. »Öê�Ö−Ö ¯ÖÏ´ÖÖ¤üÖ“Öß “Ö�ú ¤ü¹ýÃŸÖ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß−ÖÖ¾Ö “Öã�ú»µÖÖ´Öãôêû ŸÖê

¤ãü¹ýÃŸÖ �ú¸ü�µÖÖ“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß � êú»Öß

»Ö�Ö Ö ÖÏ´ÖÖ¤Ö“Öß “Öæ� ¤ã¹ ÃŸÖ � ¸ ÖÖÃÖÖšß ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−Öß £Öê™ü ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê �ú›êü †•ÖÔ � êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.´ÖÖ�Ö�Öß � »Öß.

2

Page 3: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ êü �úÖê�ÖŸµÖÖÆüß ¯Ö׸üÛã֟ÖßŸÖ −ÖÖêÓ¤üŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸üÖÓ�ú›æü−Ö †Ö¤êü¿Ö −Ö

ÆüÖêŸÖÖ, µÖÖê�µÖ ŸÖß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

ß ê

ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸ü �úÖ�ÖŸµÖÖÆüß ¯Ö׸üÛã֟ÖßŸÖ −ÖÖ¤ü ‘ÖÖ»Ö�µÖÖŸÖ µÖê‰ú −ÖµÖê. •Ö´Öß−Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬Ö×−ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ µÖÖê�µÖ ŸµÖÖ ŸÖ¸üŸÖ¤üß �ÖÖ»Öß

�ú¸üÖ¾Öß †ÃÖÖ ¿Öê¸üÖ ´ÖÖ¹ý−Ö

ŸÖ»ÖÖšüß/´ÖÓ›üôû †×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“Öê

Ô

†×¬Ö× Ö Ö´ÖÖ“ ÖÖ ÖÖ Ö Ÿ ÖÖ ŸÖ¸ŸÖæ¤ß �ÖÖ»Öß †Ö¤êü¿Ö � êú»µÖÖ׿־ÖÖµÖ −ÖÖêÓ¤üß �ú¹ý −ÖµÖêŸÖ.

†•ÖÔ †Ö»µÖÖÃÖ

3

Page 4: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸üÖ»ÖÖ ¾Ö׸üšüÖÓ�ú›êü †•ÖÔ �ú¹ý−ÖŸÖ�ÎúÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ

ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÓ›ü»Ö †×¬Ö�úÖ¸üß

ÃÖ²Ö×¬ÖŸÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸üÖ»ÖÖ ¾Ö׸üšüÖ�ú›ü †•Ö �ú¹ý−Ö ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö ¤ãüÃÖ·µÖÖ †×¬Ö�úÖ·µÖÖ�ú›êü ¾Ö�ÖÔ �ú¹ý−Ö ‘Öê�µÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü †ÖÆêü. Ø�ú²ÖÆü−ÖÖ −ÖîÃÖ�Öá�ú

µÖÖÓ“Öê×¾Ö¹ý¨ü ŸÖê ×−Ö:¯Ö�Ö¯ÖÖŸÖ߯Ö�Öê

�úÖ´Ö �ú¸üßŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê †Ö¸üÖê¯Ö

‘Ö ÖÖ“ÖÖ †×¬Ö� Ö¸ †ÖÆ. Ø� ²ÖÆæ ÖÖ ÖÃÖ Öá� −µÖÖµÖÖ“µÖÖ ¥ü™üß−Öê þ֟Ö:Ææü−Ö †−µÖ †×¬Ö�úÖ·µÖÖ�ú›êü ¯ÖÏ�ú¸ü�Ö ¾Ö�ÖÔ �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß

�ú¹ý−Ö †×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾µÖŒŸÖ � êú»ÖÖ

ŸÖ¸ü

¾Ö׸üšüÖÓ�ú›êü †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê.

4

Page 5: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

‹�ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß−Öê ¸üוÖÙü›Ôü �Ö êü¤üß ¤üßÖÖ¾Ö¹ý−Ö ±êú¸ü±úÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü ‘µÖÖ¾Öß‹�ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß−Ö ¸×•ÖÙ›

�Ö¸êü¤üß ¤üßÖÖ¾Ö¹ý−Ö −ÖÖêÓ¤ü

ÆüÖê�µÖÖÃÖÖšüß ¤üßÖÖ“Öß ¯ÖŸÖ

�Ö¸ü¤üß ¤üßÖÖ¾Ö¹ý−Ö ±ú¸ü±úÖ¸ü −ÖÖ¤ü ‘µÖÖ¾Öß. ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¡Ö �Îú´ÖÖÓ�úÖ»ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ´ÖÖ−Ö−Ö ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»»Öê�Ö �ú¹ý−ÖÆÖ�µÖÖÃÖÖšß ¤ÃŸÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ

•ÖÖêê›æü−Ö ŸÖÆü×ÃÖ»Ö �úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ

†•ÖÔ � êú»ÖÖ ¾Ö ŸÖÖê †•ÖÔ ¿Öê¸üÖ

†Ö¤¿Ö ´ÖÖ Öæ Ö ¾Ö Ÿ ÖÖ“ÖÖ ˆ»»Ö�Ö � ¹ Ö ±êú¸ü±úÖ¸ü −ÖÖë¤ü �ú¹ý −ÖµÖê .

ÆüŒ�ú �Ö¸êü¤üß ¤üßÖÖ−Öê ×−Ö´ÖÖÔ�Ö ÆüÖêŸÖÖê.†•Ö � »ÖÖ ¾Ö ŸÖÖ †•Ö ¿Ö¸Ö

´ÖÖ¹ý−Ö ŸÖ»ÖÖšüß µÖÖÓ“Öê�ú›êü

†Ö»µÖÖÃÖ

Æ ¤ ¤ Æ

5

†Ö» ÖÖÃÖ

Page 6: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

�úÖê�ÖŸÖßÆüß � êúÃÖ ÃÖºþ ÆüÖêŸÖÖÓ−ÖÖ ´Öôû ŸÖ�úÖ¸üß“µÖÖŸÖ�ÎúÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‡ŸÖ¸ü

Ó ß ß ß

�úÖ�ÖŸÖßÆüß �úÃÖ ÃÖãºþ ÆüÖŸÖÖ−ÖÖ ´Öãôû ŸÖ�ÎúÖ¸üß“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−ÖÖ ¤êü�Öê ²ÖÓ¬Ö−Ö�úÖ¸ü�ú †ÖÆêü. ¾ÖÖ¤üß−Öê †¿ÖÖ ¯ÖÏŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏן־ÖÖ¤üà−ÖÖ¯Ö�Ö�úÖ¸üÖ−Öß ŸÖ�ÎúÖ¸üß“Öß

´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖ×�ÖŸÖ»Öß ŸÖ¸ü

†ÖÆ. ¾ÖÖ¤ß Ö †¿ÖÖ ÖÏŸÖß ÃÖ¾Ö ÖÏן־ÖÖ¤à ÖÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ, ´Æü�Öæ−Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬Ö�úÖ·µÖÖ−Öê ïÖ™ü ¾Ö »Öê�Öß †Ö¤êü¿Ö פü»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ.

6

Page 7: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

´Ö •Ö ´Ö † “µÖÖ �ú»Ö´Ö 227 228 ¾Ö 229� êúÃÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ�ÖߤüÖ¸üÖÃÖ Æü•Ö¸ü

ß

´Ö.•Ö.´Ö.†.“µÖÖ �ú»Ö´Ö 227,228 ¾Ö 229 −ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö ¤üß֋ê¾Ö•Ö ÃÖÖ¤ü¸ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´Ö−ÃÖ �úÖœü�µÖÖ“ÖÖ ¾Ö¸üÖÆü�µÖÖÃÖÖšüß ‹�úÖ

¯Ö�Ö�úÖ¸üÖ−Öê ´ÖÖ�Ö�Öß � êú»Öß ŸÖ¸ü

� ¸ ÖÖÃÖÖšß ÃÖ´Ö ÃÖ � Öœ ÖÖ“ÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆü�µÖÖÃÖ ³ÖÖ�Ö ¯ÖÖ›ü�µÖÖ“ÖÖ †×¬Ö�úÖ¸ü †¾¾Ö»Ö �úÖ¸ü� æú−Ö Ø�ú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öê�ÖÖ � »Öß ŸÖ¸...¾Ö׸üšü †×¬Ö�úÖ·µÖÖÃÖ †ÖÆêü.

7

Page 8: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

´Ö •Ö ´Ö † “µÖÖ �ú»Ö´Ö 243 −ÖÃÖÖ¸ü−ÖÖêÓ¤üß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖ�ÎúÖ¸ü †Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü

Ó Ó× Ó ê ß

´Ö.•Ö.´Ö.†.“µÖÖ �ú»Ö´Ö 243 −ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ ±úß ³Ö¸ü�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Ø�ú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ �Ö“ÖÖÔ−Öê −ÖÖê™üßÃÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖÃÖ²Ö׬֟ÖÖ−ÖÖ −ÖÖê™üßÃÖ

¯ÖÖšü×¾Ö�µÖÖÃÖÖšüß �úÖê�ÖŸÖß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

Ÿ ÖÖ“ ÖÖ �Ö“ÖÖ Ö ÖÖ™ßÃÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ �ú»Ö´ÖÖ�ÖÖ»Öß †Ö¤êü¿Ö �úÖœüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

� Ö�ÖŸÖß � ÖµÖ¾ÖÖÆß �ú¸üÖ¾Öß ?

8

Page 9: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

†×ŸÖ¿ÖµÖ ¾ÖÖ¤ü�ÖÃŸÖ ´Ö •Ö ´Ö † “µÖÖ �ú»Ö´Ö 256 −ÖÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÃÖ»Ö†×ŸÖ¿ÖµÖ ¾ÖÖ¤�ÖÏßÖ

†ÃÖ�ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ�ú¸ü�Öß

×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖÃÖÖ¸ü µÖÖê�µÖ ×−Ö�ÖÔµÖ

´Ö.•Ö.´Ö.†.“µÖÖ �ú»Ö´Ö 256 −ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖê�µÖ ŸµÖÖ ´Öã¤üŸÖֵ߯ÖÕŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê †Ö¤êü¿Ö ãÖ�ÖßŸÖ �ú¸ü�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×−Ö¤ìü¿Ö ¤êü‰ú×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ µÖÖ�µÖ ×−Ö�ÖµÖ

¤êü‰ú−ÖÃÖã¨üÖ ŸÖ�ÎúÖ¸ü ÆüÖê�µÖÖ“Öß

¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü..

†Ö¤¿Ö Ã£Ö ÖßŸÖ � ¸ ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ × Ö¤¿Ö ¤‰ ¿Ö�úŸÖÖê.

¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖ»Ö ŸÖ¸..

9

Page 10: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

†Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê »Öê�Ö−Ö¯Ö´ÖÖ¤ü ´Ö •Ö ´Ö † “µÖÖ �ú»Ö´Ö 258 −ÖÃÖÖ¸ü †¿ÖÖ†Ö¤ü¿ÖÖ´Ö¬µÖ »Ö�Ö−Ö¯ÖÏ´ÖÖ¤ü

—ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü..

´Ö.•Ö.´Ö.†.“µÖÖ �ú»Ö´Ö 258 −ÖãÃÖÖ¸ü †¿ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ¯Öã−ÖÙ¾Ö»ÖÖê�ú−Ö �ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ¸üߟÖÃÖ¸ü ÃÖ−ÖÖ¾Ö�Öß−ÖÓŸÖ¸ü ¤ü¹ýÃŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¯ÖÖ¸üߟָߟÖÃÖ¸ ÃÖã ÖÖ¾Ö Öß ÖŸÖ¸ ¤ã¹ ÃŸÖ †Ö¤¿Ö ÖÖ¸ßŸÖ �ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

10

Page 11: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

¤üÖê−Ö ¾µÖŒŸÖà´Ö¬Öᯙ ¯Ö�ú¸ü�ÖÖŸÖ †ªÖ¾ÖŸÖ ¾ÖßÖÛã֟Öß ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ −Ö †Ö�ÖŸÖÖ¤üÖ−Ö ¾µÖŒŸÖà´Ö¬Öᯙ ¯ÖÏ�ú¸ü�ÖÖŸÖ

†¯Öᯙ †×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ−Öß

× × Ó

†ªÖ¾ÖŸÖ ¾ÖßÖãÛã֟Öß ×−Ö¤ü¿Ö−ÖÖÃÖ −Ö †Ö�ÖŸÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−Öß � êúÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ“Öê ïÖ™ü ÆüÖêŸÖê Æüß ¾ÖßÖÛã֟Öß †¯Öᯙ †×¬Ö�úÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ×−Ö�úÖ»Ö ×¤ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü

ןÖÃÖ·µÖÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖÓ¾Ö

Æß ¾ÖßÖãÛã֟Öß † Öᯙ †×¬Ö� Ö¸ß ÖÖ“ ÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö�ÖÖ¾Öß.

7/12 ¾Ö¸ü †Öœüôû»µÖÖ−Öê

†Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾Ö�Öß �ú¸ü�Öê ¿ÖŒµÖ

11

−ÖÃÖ»µÖÖÃÖ

Page 12: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

ŸÖ�úÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü “ÖÖ»Ö †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ Æü¸ü�úŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÖë›üß †£Ö¾ÖÖ ÃÖÓ�Ö߯ŸÖ׸üŸµÖÖŸÖ�ÎúÖ¸ü −ÖÖ¤ü “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ

´Ö¬µÖê“Ö ‹�ÖÖªÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸üÖ−Öê

Ó ß Ô ê

Æü¸ü�úŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÖ›üß †£Ö¾ÖÖ ÃÖ�Ö߯ŸÖ׸üŸµÖÖ ÃÖã−ÖÖ¾Ö�Öß ‘Öê‰ú−Ö »Öê�Öþֹý¯ÖÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¯ÖÖ¸üßŸÖ �ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. †•ÖÔ ´ÖÓ•Ö¸ü †£Ö¾ÖÖ −ÖÖ´ÖÓ•Ö¸ü†ÓŸÖ¸üß´Ö †•ÖÖÔ«üÖ êü Æü¸ü�úŸÖ

‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖ¸ü...

� ¸Ö¾ÖŸÖ. †•Ö ´Ö•Öæ¸ †£Ö¾ÖÖ ÖÖ´Ö•Öæ¸ �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖ¸ü�Öê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ïÖ™ü¯Ö�Öê −Ö´Öæ¤ü �ú¸üÖ¾ÖߟÖ.

12

Page 13: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

‹�ÖÖªÖ−Öê •Ö´Öß−Ö ´Ö−ÖÖ‡Ô †Ö¤êü¿Ö ¾Ö •Ö×´Ö−Öß´Ö¬Öᯙ ÆüŒ�ú ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö‹�ÖÖªÖ−Ö •Ö´Öß−Ö

´ÖÖ»Ö�úÖ×¾Ö¹ý¨ü פü¾ÖÖ�Öß

�úÖê™üÖÔŸÖ−Ö ŸÖÖ²µÖÖ“Öê ´Ö−ÖÖ‡Ô

´Ö−ÖÖ‡ †Ö¤ü¿Ö ¾Ö •Ö×´Ö−Öß´Ö¬Öᯙ ÆüŒ�ú ÃÖ¯ÖÖ¤ü−Ö µÖÖ ¤üÖê−Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÖ²Öß †ÖÆêüŸÖ. ´Ö−ÖÖ‡Ô †Ö¤êü¿Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öôêû ±êú¸ü±úÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü �ú¸ü�µÖÖÃÖÖšüß� Ö™ÖŸÖæ−Ö ŸÖÖ²µÖÖ“Ö ´Ö−ÖÖ‡

†Ö¤êü¿Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü

ŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ±êú¸ü±úÖ¸ü −ÖÖêÓ¤üß“Öß

×´ÖôÖ» ÖÖ´Öãô ± ¸± Ö¸ ÖÖ¤ � ¸ ÖÖÃÖÖšß ÆüŒ�ú ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´Æü�ÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß.

ŸµÖÖ¾Ö¹ Ö ± ¸± Ö¸ Ö֤ߓÖß ´ÖÖ�Ö�Öß � êú»µÖÖÃÖ..

13

Page 14: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

× ê¸üוÖÙü¸ü ¤üßÖÖ´Ö¬µÖê �Ö™ü

�Îú´ÖÖÓ�ú “Öã�ú»ÖÖ ŸÖ¸üß −ÖÖÓ¾Ö ¤üÃŸÖ ÆüÖ ´Öæôû ¾Ö �úÖµÖ´Ö ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖᯙ “Öã�ú ¤ãü¹ýßÖ

²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû −ÖêêÖÓ¤ü

�ú¸ü�µÖÖ“Öß �ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ−Öê

¤üßÖÖ«üÖ¸êü ¤ãü¹ýÃŸÖ � êú»µÖÖ׿־ÖÖµÖ −ÖÖêÓ¤ü ´ÖÓ•Öæ¸ü �ú¸ü�µÖÖŸÖ µÖê‰ú −ÖµÖê.

´ÖÖ�Ö�Öß � êú»Öß ŸÖ¸ü..

14

Page 15: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

ß ß ´Öôû ¤üßÖÖÓ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö •µÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö µÖÖ −ÖÖêÓ¤üß´Öôêû¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖᯙ �úÖÆüß

×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾µÖŒŸÖß �ÖÖ¾Öß

´Öãô ¤ÃŸÖÖ¾Ö¹ −Ö ¾Ö •µÖÖ“Ö −ÖÖ¾Ö µÖÖ −Ö֤ߴÖãô »ÖÖ�Ö�ÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öê�ú›æü−Ö ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ“Öê ¯Ö¢Öê ‘µÖÖ¾ÖêŸÖ ¾Ö −ÖÖê™üßÃÖ

¸üÖÆüŸÖ −ÖÃÖŸÖᯙ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯Ö¢Öê

ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖŸÖᯙ ŸÖ¸ü..²Ö•ÖÖ¾ÖÖ¾Öß. ÆüŒ�ú −ÖÖë¤ü�Öß“Öß ´ÖÖ�Ö�Öß �ú¸ü�ÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü �úÖ�Ö¤ü¯Ö¡Öê ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã¸ü×¾Ö�µÖÖ“Öß ¯Öã�ÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÆêü.

15

Page 16: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

� êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö�µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö �ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß �úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß

ŸÖ�ÎúÖ¸ü −ÖÖêÓ¤üß“µÖÖ ´Ö •Ö ´Ö † “µÖÖ �ú»Ö´Ö 239 −ÖÃÖÖ¸üŸÖ�Î Ö¸ −Ö֤ߓµÖÖ

ÃÖã−ÖÖ¾Ö�Öß“µÖÖ ¾Öêôûß

¯Ö¸üÖ¾µÖÖ ¤üÖ�Ö»Ö Æü•Ö¸ü � êú»Öê»Öê

´Ö.•Ö.´Ö.†.“µÖÖ �ú»Ö´Ö 239 −ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öã¸üÖ¾µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖ�Ö»Ö � êú»Öê»Öê ´Öãôû ¤üß֋ê¾Ö•Ö (¯ÖÏ´ÖÖ×�ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖß êü�úÖò›Ôü¾Ö¸ü šêü¾Ö−Ö) ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖã¸Ö ÖÖ ¤Ö�Ö»Ö Æ Ö¸ � »Ö»Ö

´Öãôû ¤üß֋ê¾Ö•Ö ÃÖÓ²ÖÓ׬֟Ö

¾µÖŒŸÖß−Öê ¯Ö¸üŸÖ

( ÖÏ´ÖÖ× ÖŸÖ ÖÏŸÖß ¸� Ö›¾Ö¸ š¾Öæ Ö) ÃÖ²Ö×¬ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ פü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê.

´ÖÖ×�ÖŸÖ»µÖÖÃÖ..

16

Page 17: भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

धनयवादधनयवाद !!धनयवादधनयवाद !!

17