తెలుగు సమాచార సాంకేతిక రంగం చావా కిరణ్

Download తెలుగు సమాచార సాంకేతిక రంగం చావా కిరణ్

Post on 06-Aug-2015

580 views

Category:

Documents

1 download

TRANSCRIPT

సమాచార స ాంకేతిక రాంగాం తెలుగు... (4వ ప్రప్ెంచ తెలుగు మహాసభలు, తిరుప్తి) కిరణ్ కుమార్ చావా 2012-డిసెంబరు-29 ఒకసారి ... జరమనీలో ... ఏెం జరిగిెందెంటే? • మా వర్కషాప్ులో – చెైనీసువాడి లాాప్ాప్ చెైనీసులో ా ఉెంది. నారవే మనిషిది నారవేగియన్ భాషలో…సలొ వేనియన్ ఆవిడది ఆ భాషలో…జరమన్ ది జరమన్ లో….ఇటాలియన్ ది ఇటాలియన్ లో…. ఇలా ఉనాాయి. నాది మాత్రెం చకకగా సేచచమైన ఇెంగలొషులో ఉెంది. అసలుకి సిగు ుతో చావాలిిన సెంఘటన ఏమిటెంటే – • “ఓహ్…నువుే చెైనీస్ లో వాడతావా కెంప్యాటరిా?” అెంటే “అఫ్క కర్ి! ఇెంకెందులో వాడతా?” అనాాడు నా సనాహిత్ుడు! అది భాషాభిమానెం/ దురభిమానెం కాదు. వారికి సహజెంగా అబ్బిన గుణెం అని నా అభిప్ాయెం. ఇవాేళ్టా నుెంచి ఏదో ర ఒకటి చేసి నేనూ తెలుగుకి మారిప్క దాెం అనుకుెంటునాా... Ref: http://vbsowmya.wordpress.com/2011/06/21/norway-day-2/ కొరియాలో తెలుగు వాని అభిప్ాయెం... ర • I am living in Korea, I know if all applications are in our own mother tongue, how easy life will be..............!!!!!!!!!!! • (నేను కొరియాలో ఉెంటునాాను. అనిా అనువరత నాలూ మాత్ృభాషలో ఉెంటే జీవిత్ెం ఎెంత్ హాయిగా ఉెంటుెందో నాకు తెలుసు....... !!!!!!!! ) • - మూరిత కుమార్ నారాయణమ్ • (2012-డిసెంబరు-22) మనెం ఏెం కోలోోత్ునాాెం? .... మనెం ఏెం కోలోోత్ునాాెం? .... (We have no idea …. ) మనెం ఎవరెం ? (We are warriors ) (But for hire …) మొదటి సూచన .... ఆెంగవొత్రెం చూడెండి... ఆెంగవొత్రెం చూడెండి... (2) • మన వివిలు (విశ్ే విదాాలయాలు) కొరియా, జప్ాన్, నారవే, జరమనీ, చెైనా వెంటి దేశాల వివిలతో సమిసా ర్ ఎక్ిచేెంజ్ ప్క ర గామ్లు విరివిగా ా ప్క ర త్ిహిెంచాలి. • త్దాేరా మన యువత్కు ఆెంగవొత్ర సాెంకవతిక ప్రిజా ఞనెంపై అవగాహన, ఆసకిత పరుగుత్ుెంది. • నవాాప్ారులను (enterpreneurs) తెలుగు సెంసకృతికి అెందిెంచే వాతావరణెం ఏరాోటవుత్ుెంది. రెండవ సూచన .... తెలుగు కెంప్యాటిెంగు ఒక ప్ాఠాాెంశ్ెంగా... తెలుగు కెంప్యాటిెంగు ఒక ప్ాఠాాెంశ్ెంగా(2)... • బీటెక్ ప్రతి సమిసా రులోనూ తెలుగు కెంప్యాటిెంగు ఒక ప్ాఠాాెంశ్ెంగా ఉెండాలి. • ASCII (American Standard Code for Information Interchange) లతో ప్ాటుగా ISCII, Unicode లు కూడా నేరిోెంచాలి. • Telugu glyphs, Localization, Internationalization, Developing Telugu culture specific applications (mobile, desktop, web, … ) • A lot is left to learn, explore, develop.

Recommended

View more >