प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

of 31 /31
टीही मायम

Upload: drkeshav-sathaye

Post on 17-Jul-2015

178 views

Category:

Design


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

टीव्ही माध्यम

Page 2: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

टीव्हीचा पडदा एक चौकट

स ुंदर अर्थपूर्थ आणर् समतोल

Page 3: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

टीव्हीचा पडदाआकारमान प्रमार्

टेललव्व्हजन पडदा ४ बाय ३ १६ बाय ९

Page 4: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

दृश्य सादरीकरर् वैज्ञाननक तत्व

persistence of vision

Page 5: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

चचत्रपट्टी वेगफिल्म एका सेकुं दाला २४ फे्रम्सव्व्हडीओ एका सेकुं दाला २५ फे्रम्स

एचडी टीव्ही एका सेकुं दाला ३० फे्रम्स

Page 6: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

टीव्ही हा प्रत्येक घरातलाअववभाज्य घटक

माध्यम कला आणर् नाववन्याची मागर्ी करर्ारे आहे याचा ववसर

Page 7: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

म ख्य अडसर

माध्यमाचे साधारर्ीकरर् आणर्सपाटीकरर्

Page 8: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

माध्यमाचा ववस्तार

५०० हून अचधक वाहहन्या , कायथक्रमाचे शेकडो प्रकार ,भाषा ,सुंस्कृती , प्रवाह

याुंचे वैववध्य असलेले घटक

Page 9: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

वाहहन्याुंना , ननमाथत्याुंना , कलाकाराुंना ,लेखकाुंना सवाथत मोठे

आव्हान दृश्यात्मकता समजून सादरीकरर्

करण्याची क्षमता

Page 10: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कला हदग्दशथकासमोरील आव्हान रुंगसुंगती आकार याुंचा ववचार ,कर्ानकाचा सुंदभथ समोर ठेऊन

समयोचचत माुंडर्ी

Page 11: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कला हदग्दशथकासमोरील आव्हान सुंहहतेशी समन्वय साधर्ारे

नेपथ्य

Page 12: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कला हदग्दशथक : अपेक्षा

माध्यमाचे व्याकरर् समजूनघेण्याची तयारी

Page 13: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

सजथनशीलतेला वाव

वाहहनीचा ,कायथक्रमाचा मोन्ताज

Page 14: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कॅमेरा हा या कलाप्रकाराचा कें द्र बबुंदू

माध्यमाचे व्याकरर्दृश्याचा आकार आणर् प्रकार

Page 15: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कॅमेरा काय साुंगतोय ?दृश्याचा अर्थ

खपू समीप दृश्य , अती दरू दृश्य , खाुंद्यावरून चे दृश्य , प्रोिाईल वगरेै

Page 16: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कॅमेरा काय साुंगतोय ?दृश्याचा अर्थ

खपू समीप दृश्य , अती दरू दृश्य , खाुंद्यावरून चे दृश्य , प्रोिाईल वगरेै

Page 17: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

सजथनशीलतेला वाव

वाहहनीचा ,कायथक्रमाचा मोन्ताज

Page 18: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कायथक्रमाचा घाट कौट ुंबबक माललका चचत्रीकरर् स्र्ळ

तोच बुंगला ,तचे नेपथ्य , तीचसाहहत्य साम ग्री

Page 19: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कायथक्रमाचा घाट वतृ्त कायथक्रम ,चचाथ कायथक्रम

बातम्याडडझाईन आणर् ले आउटवर भर

Page 20: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कायथक्रमाचा घाटररयालीटी शो

सारेगमप ,कौन बनेगा करोडपती ,

कॉिी ववर् करर्,

Page 21: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

वाहहनी वावषथक इव्हेन्टझी गौरव , सुंह्याद्री गौरव

फिल्म अवार्डथस

Page 22: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

अननमेशनचचत्रपट रचना, कर्ानक आणर्,मध्यवती कल्पना

Page 23: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

अननमेशनस्टोरी बोडथ

घटनाक्रमाची माुंडर्ी

Page 24: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

टीव्ही जाहहराती

सजथनशीलतलेा वाव

Page 25: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कलाकाराची दृश्य साक्षरताचचत्र/ दृश्य वाचण्याची क्षमता

Page 26: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कलाकाराची दृश्य साक्षरतादृश्याचे ववश्लेषर् करण्याची

क्षमता

Page 27: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कलाकाराची दृश्य साक्षरतापारुंपररक रुंगरेषा अलभव्यक्तीलावैचाररक बैठक देण्याची क्षमता

Page 28: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कलाकाराची दृश्य साक्षरतातो अन भव जार्ीव पातळी वरूनकलाकृतीत रुपाुंतरीत करण्याची

दृष्टी

Page 29: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

कलाकाराची दृश्य साक्षरताभोवतालच्या सामाव्जक पयाथवरर्ातनू नवे ववषय ,नवे ववचार , नवी शलैी

समजून घेण्याची तयारी

Page 30: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

डोळ्याने चघळण्याच े च इङ्गम

ही ओळख आपर्च बदलायला हवी

Page 31: प्रसारमाध्यमे आणि चित्रकला

सादरीकरर्डॉ ुं केशव साठये

[email protected]

cell- 9822108314