సక్సెస్ న్యూస్ తెలుగు మాసపత్రిక జనవరి 2014

Download సక్సెస్ న్యూస్ తెలుగు మాసపత్రిక జనవరి 2014

Post on 30-Dec-2015

23 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

సక్సెస్ న్యూస్ తెలుగు మాసపత్రిక జనవరి 2014

Aganam pudi,visakhapatanam,530053,A P

SUCCESS NEWS, Telugu Monthly;
Edited, Printed, Published and Owned by MunasalaMani, Plot No. 344, Pharmacity R.H. Colony, Aganampudi Post,
Visakhapatnam, Andhra Pradesh.Ph: 9912255151, Printed at S.V.R. Printers, Andhra Pradesh, India. Published from PlotNo. 344, Pharmacity R.H. Colony, Aganampudi Post,
Visakhapatnam. Ph: 9247498380,
Website: successnews.blogspot.com, E-mail: successnewsmon@gmail.com successnewsvsp@gmail.com
https://twitter.com/#!/successnewsmonhttps://www.facebook.com/successnewsvsp
Editor: Munasala Mani

TRANSCRIPT

 • 1 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014
 • 2 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014
 • 3 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 dü¬ø‡dt q÷´dt ‘Ó\T>∑T e÷dü|üÁ‹ø£ dü+|ü⁄{Ï: 5 dü+∫ø£: 5 »qe] 2014, ù|J\T: 68, yÓ\: s¡÷.5 m&ç≥sY   |ü_¢wüsY: m+. eTDÏ nk˛dæj˚T{Ÿ m&ç≥sY: m+. n|üŒ\sêE m&ç≥sY (|ò”#·sY‡): ¬ø.m+. Hêj·TT&ÉT ã÷´s√ N|òt: ø=ÁsêsTT »>∑BX¯«s¡sêe⁄ ©>∑˝ Ÿ m&Ó’«»sY: y˚DT>√bÕ\sêe⁄ ¬ø.$.$. ôd˝Ÿ: 9949454988 |üÁ‘˚´ø£ |üÁ‹ì∑T\ uÛ≤qTÁ|üø±XŸ |æ.mdt.$.¬ø. $X¯«Hê√$+¥) ø£{≤º πøX¯esêe⁄ n∑Tu≤“\T dæ.ÄsY.myéT. #ê] ø±+Á&˚>∑T\ yÓ+ø£≥ dü‘·´ Hêsêj·TD bòı{À>±Á|òüsY‡ : m+. yÓ÷Vü≤Hé sêe⁄, ø£Á] ø£qø£sêE j·÷&é‡   düs¡Tÿ´ Ò˝wüHé: |æ. >√bÕ\ø£èwüí Ò˝ ne⁄{Ÿ &çC…’ì+>¥: B.V. Hêj·TT&ÉT yÓT>± &çõ≥ Ÿ˝‡ z`Äô|ºø˘‡ |üø£ÿM~Û, kÕsTTsêyéTq>∑sY, >±Eyêø£, $XÊK|ü≥ï+`26. bò˛ Hé: 0891`6666133, 9912255151 SUCCESS NEWS, Telugu Monthly; Edited, Printed, Published and Owned by Munasala Mani, Plot No. 344, Pharmacity R.H. Colony, Aganampudi Post, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Ph: 9912255151, Printed at S.V.R. Printers, B.R. Peta, Near Bellam Market, Anakapalle, Visakhapatnam- 531001, Andhra Pradesh, India. Published from Plot No. 344, Pharmacity R.H. Colony, Aganampudi Post, Visakhapatnam. Ph: 9247498380, Website: successnews.blogspot.com E-mail: successnewsmon@gmail.com successnewsvsp@gmail.com https://twitter.com/#!/successnewsmon https://www.facebook.com/successnewsvsp Editor: Munasala Mani #·+
 • 4 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 dü+bÕ
 • 5 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\ |ü≥¢ #·÷ù| W∑T #·÷|æq yÓ’q+ ã+
 • 6 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 #Ó+~q |ü{≤º sêeTnbÕŒsêe⁄ dü.Vü≤ #·≥º+ ∑T˝ÀøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T. kÕe÷qT´\≈£î s¡÷.e+± n~Ûø±s ¡T\T düTeTTK‘· #·÷|ü&É+ô|’ Á|ü»\T rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ n> ∑q+| üP& ç {À˝ Ÿ π>{ ŸqT ‘=\–+#ê\+≥÷ >∑‘· ¬s+&˚fi¯ó¢>± ˇø£ yÓ’|ü⁄ Ä+∑T‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ ≈£L&Ü dü∑
 • 7 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 Ç|üŒ{ Ï πø Á| üu Û Ñ T‘ê«\T »qàuÛÑ÷$T nì, Á|ü»\ e±Eyêø£ b˛©d üT\T á ø±s ¡´ Áø £e÷ìï ‘·\ô|{≤ºs¡T. >±Eyêø£ b˛©düT\T Á|ü»\ #Ó+‘·≈£î Á|üC≤ |òæsê´±Eyêø£ b˛©dtXÊK #˚|ü{Ϻq á ø±s¡´ Áø£e÷ìï q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY |æ.•e± @sêŒ≥T # ˚d æq düe÷y˚X ¯˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. b˛©düT\≈£î ôd’‘·+ #Ó|ü⁄Œø√˝Òì |ü\T düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï yês¡T düeTdü´≈£î dü+ã+~Û+∫q |òæsê´∑\ |òæsê´
 • 8 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 Á| ü»\‘√ eTy˚Tø £eTj˚T´ $± Ç|üŒ{Ïπø b˛©düT\ ı |òæsê´
 • 9 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ‘·~‘·s¡ n+XÊ˝À¢ Ä]Δø£ uÛ≤sêìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·Tqï≥T¢ |ü\Te⁄s¡T ‘·q ± ø±|ü⁄≈£î\düTÔ\+‘ê πˇø ‘ê{Ïô|’ q&ÉT#·Tø√e&É+
 • 10 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 $©q ÁbÕ+‘ê˝À¢ eTÚ*ø£ dü≥sY ø£$TwüqsY dü‘·´ Hêsêj·TD ø=‘·Ô>± eTVü‰$XÊK q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú˝À $©qyÓTÆq ;Û$T*, nqø±|ü*¢ eTTì‡bÕ©º\‘√ Ä≥T Äj·÷ $©q |ü+#êj·Tr\qT düeTÁ>∑+>± n_Ûeè~Δ #˚ùd ~X¯>± Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£\T s ¡÷bı+~+#·& É+ »s¡T> ∑T‘ ·T+± q>∑s¡+˝À ì]à+∫q ‘Ó\T>∑T‘·*¢ ô|ò’¢ zesY≈£î dü+ã+~Û+∫ ± eT]ìï bıs¡\T( Ò˝j·Ts¡T¢) y˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ô|ò’¢ zesY HêD´‘·≈£î dü+ã+~Û+∫ eT÷&ÉT |üsê´j·TeTT\T ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#êeTì, |ü\T $eTs¡Ù\T edüTÔqï
 • 11 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 V¸v¹ ¶¢ÀAl¼ ±ÀμÀÀ¶¢OμÀvÀ hμ¶¢À O¸yμôËÈp h¸¶¢ÀÀ nvsfμf¸nOº qÒ±¸dA Y±¼Êp ¶¢±ÀμÀ¶ªÀvÑ 26 Jyμô ±¸R t±¸ô C±μ£Al³, OÉZñ¢¸v³ ¶¢ÀAiñ¶¢±μØAvÑ ChμïAhμ »p¶mé ¶¢±ÀμÀ¶ªÀ ¶¢ÀAiñS ʸm O¸Oμ D±ÀμÀ¶m ¶¢ÀAiñ¶¢±μØAvÑ JËOÇOμ ¶¢À»¬y¹ ¶¢ÀAiñS¸ OμÃf¸ nwV¸±μÀ. ¶¢ÀASÐv³¶pÁ±¼ n±ÀÇÃYO μ ¶¢± μ ØAvÑ m¸vÀS μÀ«¸± μÀô IÈ¢ÀîvÉïS¸ SÇwW¶m, ¾¨v¹ l¿°ºh³ ¶¢ÀAiñ¶¢±μØAvÑ »pfμsÀôþïfº ¥¹P ¶¢ÀAiñ C±ÀÀ¶m ±¸Y³O μÀ¶¢Ã±³ VÓ¶®´m ¶mÀ 10,500 Mdô hÉf¸hÐ MfºAVμfμAhÐ ‘DÈ¢À YDZÀÀAd³ Oºvô±³’S¸ nwWAl¼. D´¢À Dl¿î q¸±¿àvÑ Vɱμf¸nOº ¶¢ÀÀAlμÀ ±¸Q LOμ ËÈpþñÊ¢d³ ¶mÃï´ª V ¶¸mv³vÑ ¶pn VÉ«¸±μÀ. DÈ¢À ¶pvÀ « ¶¸¢ÃZOμ ¶ªA¶ªævhÐ Oμw»ª ¢¸xîOμÀv ¶ªA°É¶¢ÀA OжªA ¶pn VÉ«¸±μÀ. ¢¸xîOº OμÀv¹nOº VÇAl¼¶m DÈ¢À hμAfºñ V¸v¹O¸vA O¸ASÇñ´ª q¸±¿àvÑ ¶pn VÉ«¸±μÀ. C±ÀÀhÉ Y¶mvÑO³q¸v³ GlμﶢÀA ¶ª¶¢À±À μÀAvÑ D±À μÀ¶m D q¸±¿àn ¶¢l¼wÈpd¹à±μÀ. ¾¨ v¹, sûμÃÊpAlμñ»ªAS³ tl ô¸´m lμA¶phμÀv ¶mvÀSμÀ±μÀ OμÀ¶¢Ã±ÇåvÑô W¶¢±¼ËlǶm ±¸Q fûºxôvÑÊm YnîAWAl¼. ±¸Q Êp±μÀ W¶¢±Ðô G¶mé t±¸ô CÊm ¶plμA VμÃfμS ʸm ¶¢À¶mOμÀ lɶ¥AvÑÊm ¶pñ¶¢ÀÀP q¸±¼¥¹ñ£ÀOμÊ¢hμåv OμÀdÀAsA SμÀ±μÀåOμÀ ¶¢¶ªÀåAl¼. C±ÀÀhÉ DÈ¢À ¶ªÃÖv³ d½Vμ±³ ¶plÐ h μ± μS μi ¶ª± ¼ àþëO Çd³ ± μÃqÏAl¼AVÉd¶pÁ ýêf μÀ DÈ¢À EAdºÊp±μ±ÀÀ¶m tl ô¸´m Cn ±¸±ÀμÀf¸nOº sl μÀvÀ qϱ μs¹dÀ¶m t±¸ô Cn ±¸±ÀμÀfμAhÐ Cl¼ Cv¹SÉ nwWqÒ±ÀÀAl¼. m¸vÀSμÀ hμ±¸vÀS¸ DÈ¢À OμÀdÀAs¹nOº « ¶¸¢ÃZOμ ʪ¶¢hÐ ¶ªAsAlû¸ vÀm¸é±ÀÀ. n‘·´ +‘· |æqï ej·TdüT eTVæ≤fi≤ eT+Á‹ «¸lû¸ ±μg OμÀdÀAsA ¶mÀAW ¶¢WÛ¶m ±¸Q I¶pÁýêf μà Èpl μç O μvvÉ O μ Êml¼. fûºxô ±À μÀÃn¶¢±¼ùd½Oº VÇAl¼ ¶m ¦¢¸a O¸vÉZ¶mÀAW S ñ¸fμÀï±ÀÉÀ¶¨ ´m ¶pÁ¹±¼å VÉ»ª¶m hμ±¸öhμ ¶pñY¹ ¶ªAsAlû¸ vvÑ ¶¢Ã¶ªà±³ù fºS¿ñ VÉ»ªAl¼. C¶mAhμ±μA LOμ ËÈpþñÊ¢d³ ¶mÃï´ª V¸ ¶mv³vÑ ±¼qÒ± μ à± ³S¸ Vɱ ¼Al¼. Y±μéw¶ªÀàS¸ ¶pn VÉʪ ¶ª¶¢À±ÀμÀAvÑ DÈ¢À Y¶mvÑO³q¸v³ GlμﶢÃné Oμ¶¢±³ VÉʪl¼. C¶pÁýêfÉ DÈ¢ÀO μÀ C£oi ¶¢ïi±ÉO μ GlμﶢÀAhжmÀ, OÉZñ¢¸v³hÐ C¶mÀsAlûμA J±μêfºAl¼. D´¢À Dl¿î q¸±¿àn J±¸êdÀ VÉ»ª¶m¶pÁýêfμÀ DÈ¢À D q¸±¿àvÑ Vɱ¼ «ÏAhμ Sμfμâ¶mÀAW qÒd½ VÉ»ª ¶ªAVμv¶m £Y±ÀμÀA «¸lû¼AWAl¼.
 • 12 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 JOÉ 47 ±μöpOμ±μå £ÀËPDZÀÀv³ Oμv»¨ éOд¢ Oμ¶mÀ鶢ÀÃ¥¹±μÀ. D±ÀμÀ¶mOμÀ 94 JyμÀô. ¶¢À±μg¸nOº ¶¢Ã±μÀ Êp±μÀ, hμÀq¸Oº C¶mS ʸm SμÀ±ÍVÉÛl¼ IOÇ 47. ±μ©¸ï £Àwd±¿vÑ ¶pnVÉ»ª¶m O μv»¨éOд¢ 1947vÑ l¿nn hμ±ÀμñμÀ VÉ¥¹±μÀ. IOÇ @πø 47 s¡÷|üø£s¡Ô $TU…’sTT Ÿ˝ ø£\wæïø√yé ø£qTïeT÷‘· 47 DdÑÊ¢ÀdºO³ ˱ǻpûv³ ¶pñ¶pAV μ D±À μÀÀlû¸vÑô Ch μïAh μ ¶ªAV μv¶mA ¶ªÅ»¨ àAWAl¼. ¶¢Àn»¨ n hμÃdÀô qÏfºVÉv¹ O¸wÛÊ¢±ÀμÀfμA l¿n ¶pñhÉïOμhμ. ±ÇAfÐ ¶pñ¶pAVμ ±ÀμÀÀlμèAvÑ Y±μîo ËȪnOμÀv VÉivÑ ±μ©¸ï MfºqÒ¶¢fμAhÐ Oμv»¨ éOд¢ l¿nn hμ±ÀμñμÀ VÉ¥¹±μÀ. l¸l ¶¸pÁ E¶pêdº¶¢±μOμÀ 10OÐdô IOÇ 47 hμÀq¸OμÀvÀ C¶¢ÀÀîfμÀ qÒ±À μñÀ μÀn CAV μm¸. lɶ¥ OжªA hμ±ÀμñμÀVÉ»ª¶m F D±ÀμÀÀlûμA .. ¶ªA¶T £lÐñ¶® ¶¥OμÀåv VÉivÑ ¶pfº C¶pP¹ïi ¶¢ÀÃdSμdÀàOμÀAl¼.
 • 13 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 fûºxôvÑ Clû¼O¸±μAvÑOº ± ¶¸¢fμA D´¢À Dl¿î q¸±¿àOº OÍAfμAhμ sv¹néWÛAl¼. ¶pl¼±ÐYÂvÑôÊm OÉañ¢¸v³ j¶ªÀOμÀ¶mé CÊmOμ n±μä±ÀμÃvÀ, D q¸±¿à EÊ¢Àan ¶¢À±¼Ahμ ÈpAV¸±ÀÀ. ElÉ H¶pÁvÑ lɶ¥ ¢¸ï¶påAS¸ £¶ªå±¼AV¸vAdÀOμÀAdÑAl¼ D´¢À Dl¿î. 20±¸© à¸òvÑô qÒd½Oº »ªlμ趢À¶¢ÁhÐAl¼. ¶pñlû¸ ¶mAS¸ ¶pdàg q¸ñAh¸vËÈpÊm SμÀ±¼Èpd¹àvÊm DvÑVμ¶mhÐ D´¢À Dl¿î q¸±¿à GAl¼. lɶ¥¢¸ï¶påAS¸ Iné ¾ªdôvÑ qÒd½ VÉ»ªm¸, ¶pñlû¸ ¶mAS¸ ¶¢Alμ ¾ªdôËÈp ¾ª±¼±ÀμÀ´ª S¸ lμÅ»¨ à Èpd¹àvn sû¹£«ÒåAl¼. fûºxô, ¶¬±¸ïm¸, ¶¢ÀÀAËsÇ, sÇASμyμñμÀ hμl¼hμ±μ q¸ñAh¸vÑô Sμdºà qÒd½ E¶¢öfμÊ¢À O¸lμÀ, £ËvǶmné ¾ªdô¶mÀ SÇv¢¸v¶mÀOμÀAdÑAl¼. lɶ¥AvÑn ¶pdàg q ñ¸Ah¸vÑô 201 ¾ªdÀôm¸é±ÀÀ. ¢¸dºvÑ OÍné ¶pdàg q ñ¸Ah¸vÑô 2009 InéOμv ¶pûwh¸v¶mÀ Sμ¶¢Ànʪå.. fûºxôvÑ È¢ÀÀhμåA JfμÀ ¾ªdô¶mà O¸ASÇñ´ª SÇvÀÛOμÀAl¼. ¶¢ÀÀAËsÇ-e¸gÉvÑô JfμÀ ¾ªdô¶mÀ O¸ASÇñ´ª, Ioù¾p OμÃd£À SÇwWAl¼. sÇASμyμñμÀvÑ ¶pdàg Md±μÀô¶mé m¸vÀSμÀ ¾ªdôvÑ ¶¢ÀÃfºdºn uYɾp SÇvÀÛOÐS¸, YÉf½I´ª LO μ ¾ªdÀ lμOºÖAVμÀOμÀAl¼. C¶¬îl¸s¹l³, S¸Alû¿¶mSμ±³ vÑn ¶¢ÀÃfμÀ ¾ªdô¶mà uYɾp SÇvÀÛOμÀAl¼. E¶pÁýêfμÀ £dºhÐ q¸dÀ £ÀSμh¸ ¶pdàg q ñ¸Ah¸vËÈpm¸ D´p SμÀ±¼ÈpdºàAl¼. È¢ÀÀhμåA 201 ¶pdàg q ñ¸Ahμ ¾ªdôvÑ Chμïlû¼OμA O¸ASÇñ´ª VÉivÑ Gm¸é±ÀÀ. O¸ASÇñ´ª ¶mÀAW D ¾ªdô¶mÀ ËOǶ¢¶ªA VɶªÀOж¢f¸nOº uYɾphÐ q¸dÀ D±Àμà ±¸© à¸òvÑôn Ehμ±μ q¸±¿àvà ¶¢Á¹ï¶®vÀ ±μW¶ªÀåm¸é±ÀÀ. ¢¸dºOº D´¢À Dl¿î hÐfμÀ O¸sÑhÐAl¼. ¶pñ¶ªÀåhμA hμ¶¢ÀOμÀ fûºxôhÐ q¸dÀ ¶¬±¸ïm¸vÑ ¶¢ÀAW ¶ªêAlμ¶m GAlμn D´p ¶m¶¢ÀÀîhÐAl¼. ¶¬±¸ïm¸vÑn ¶pl¼ vÑO³ ¶ªsûμ ¾ªdôvÑ hÍ£Àîl¼Adºn 2009vÑ O¸ASÇñ´ª SÇvÀÛOμÀAl¼. E¶pÁýêfμÀ D´¢À Dl¿î sv¶pfμdA È¢ÀÀlμd O¸ASÇñ´ª ËÈp ¶pñsû¹¶¢A VμöpÁhμÀAl¼. D ¾ªdô¶mÀ SÇvÀÛOТ¸vn sû¹£AVÉ uYɾp D¶¥vOμÀ D´p SμAfº OÍdÉà C¶¢O ¶¸¥A GAl¼. EOμ ± ¶¸¬Àv³ S¸Alû¿ËÈp qÒd½ VɱÀμÀfμAhÐ q¸dÀ ±ÀμÀþpvÑn È¢ÀÀhμåA 80¾ªdôOμà Csûμï±μÀæv¶mÀ nvq¸vn D´p n±μä±ÀÀAWAl¼. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\≈£î ÄyéTÄBà düe÷j·T‘·Ô+: ± e+
 • 14 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 LOμ OμÀ± ñ¸fμÀ Ê¢OμÀ¶¢Y¹¶¢ÀÀÊm hμ¶m COμÖ fÇñ´ª Ê¢¶ªÀOμÀn ¶pvù±³ ËsÇO³ hÐ Jd½IAOμÀ ¶¢WÛ¶m £Ahμ ¶ªA¶Td¶m ¶ªAS¸±ÇfºâvÑ VÐdÀ VɶªÀOμÀAl¼. £¶¢±μvÑôOÉ È¢yÉå ¶ªAS¸±Çfºâ ¶pdàg¸nOº M VÇAl¼¶m ±ÀμÀÀ¶¢OμÀfμÀ Chμn COμÖ ¶¢lμç JdºIA O¸±μÀâ¶mÀ O¸YÉ»ª fμsÀìvÀ f ñ¸ VÉʪAlμÀOμÀ JdºIA OÉAl ñ¸nOº È¢y¹ôfμÀ. C±ÀÀhÉ JdºIA OÉAlμñAvÑn »ª»ª OÇÈ¢À±¸vÑô hμ¶mÀ Oμ¶m¶pfμh ʸmȢömn sûμ±ÀμÀAhÐ hμ¶m COμÖ lμÀ¶ªÀåv¶mÀ Ê¢¶ªÀOμÀn ¶¢ÀÀPA Oμ¶msfμOμÀAf¸ C¶¢Ãî±ÀÀv¹ hμ±ÀμÃ豂 ¶¢V¸ÛfμÀ. C±ÀÀhÉ F ¶ªA¶Td¶m¶mÀ Vμûª¶m qÒx¶ªÀvÀ, C¶¢Ãî±ÀÀ C±ÀÀ GAfº ¶pvù±³ ËsÇOμÀ¶mÀ ¶mfμÀ¶pdÊ¢Àdn DvÑ»ª¶ªÃå Chμné qÒx¶ªÀvÀ ¶pñ¦éAVÉAlμÀOμÀ ¶pñ±ÀμÀiéAV¸±μÀ. C±ÀÀhÉ Chμ¶mÀ COμÖfº ¶mÀAfº q¸±¼qÒ±ÀÉÀAlμÀOμÀ ±ÀμÀiéAV¸fμÀ. l¿AhÐ qÒx¶ªÀvÀ Chμné ClμÀ¶pÁvÑOº j¶ªÀOμÀn qÒx´ª ʪඨ ´mOμÀ hμ±μwAV¸±μÀ. Chμn hμwôlμAfμÀñv¶mÀ »pwW £V¸±¼AVμS¸ £¶¨ ±ÀμÀA s±ÀμÀd¶pfºAl¼. l¿AhÐ ±ÀμÀÀ¶¢OμÀnOº OÓnùwAS³ EWÛ¶m qÒx¶ªÀvÀ, hμwôlμAfμÀñvOμÀ C¶pêS¼AV¸±μÀ. ne÷àsTT y˚wü+˝À @{°m+≈£î e∫Ãq nu≤“sTT Oͱ¼±ÀμÀ´m ¶ªA¶ªæ �¶¢ÃAfÐ� l¸ö±¸ ±μÃqÏAl¼AVμsfº¶m F £À¶¥ñ¶¢À ËȪOºv³ «¸A¶pñl¸±ÀμÀËÈ¢À¶m (SÍvÀ¶ªÀhÐ C¶mÀ¶ªAlû¸ nAVμsfº) ¶plμçivÑ O¸OμÀAf¸ SÍvÀ¶ªÀ (ËVÇ´m) vÉOμÀAf¸ ¶ª±¼OÍhμå £lû¸ ¶mAvÑ ±μöpOμvê¶m VɱÀμÀsfºAl¼. l¿nvÑ EAOÐ «Õvsû μïA £l μÀïh³ È¢Ãd¹± μÀhÐ ¶pnVɱÀ μÀf μA. El¼ ¶pñ¶pAVμAvÑ È¢ÀÀlμdº ËVÇ´m vÉn ËȬtñf³ IvOºàòO³ ¶¢Àfμhμ ËsÇO³ Cn Êp±ÍÖAdà F Oͱ¼±ÀμÀ´m DdÑ ¶ª±μ¶pû±¸l¸±μÀvÀ ¶¢ÃAfÐ ¶¢À±¼±ÀμÀÀ £À¶ªà±³ F CAlμËÈ¢À¶m fºËYÇ´m ËȪOºv³ ¶¢À¶m ¶¢ÀÀAlμÀOμÀ hÇV¸Û±μÀ. El¼ £lμÀïhμ÷OºåhÐ V¸±¼Ý VÉʪå È¢Ãd¹±³ hÐ 18.6 ËÈ¢Àyμô ¶¢±μOμÀ È¢zõ hμ±μ¢¸hμ hÍOμÀÖhμÀ¶mé ¶¢ïOºå l¸ö±¸ Á|ü|ü+#·+˝À yÓTT± #Ó’Hé ˝Òì $
 • 15 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ± ¶¨¸ àòAvÑ ÈmvOͶmé ¶ªAl¼Sμè, C±ÀÇö¢À±ÀμÀ ¶p±¼»ªæhμÀv Êm¶pkμïAvÑ ¶p¶¢±³ « ั³ ¶p¶¢´m Oμy¹ïg³ ±¸YO½±ÀμÃvÑôOº ±¸¢¸wù¶m C¶¢¶ª±μA GAlμn, OÍhμå q¸±¿à ÈpfºhÉ s¹SμÀAdÀAlμn Sμhμ OÍAhμ O¸vAS¸ hÇvÀSμÀm¸d Vμ±μÛ «¸SμÀhμÀ¶mé ¶ªASμi hÇw»ªAlÉ. lμ±μ÷OμÀfμÀ ±¸´¢À SÐq¸v³ ¶¢±μî v¹Adº ¢¸±μÀ F CA¥¹nOº ¶¢À«¸v¹ YÑfºAW ¶¢À±¼Ahμ ËȬ´p hÇV¸Û±μÀ. O¸S .¸...«Ò¶¨ v³ Èmdö±¼ÖASμÀvÑ ¶p¶¢´m Oμy¹ïg³ËÈp h¸Y¹S¸ ¶¢À±Ð ¶pñV¸±μA È¢ÀÀlμËvÇAl¼. DAlûμñ¶pñlÉ´¥vÑ �D´¢À Dl¿î q¸±¿à� Clûμï°μÀfºS¸ ¶p¶¢´m Oμy¹ïg³ ¶pS ظvÀ VɶpfºhÉ Iv¹ GAdÀAl¼? CÊm CA¶¥AËÈp Ctûq ñ¸±ÀμÀ ʪOμ±μg Y±μÀ¶pÁhμÀm 鸱μÀ. oi¶¢AhμËÈ¢À¶m q¸v¶m, oi ¶¢AhμËÈ¢À¶m ±¸YO½±ÀμÃvÉ v°μïAS¸ ¶¢Ãa KJI´ª Clû¼O¸±¼ OÉañ¢¸v³ ÈmvOÍwê¶m �D´¢À Dl¿î q¸±¿à� fûºxô InéOμvÑô ¶ªAVμv¶m ¶pûwh¸vÀ ¶mÈ¢ÃlμÀ VÉ»ª¶m ¶ªASμi hÇw»ªAlÉ. Id½IAv ¶¢lμç 24 SμAdvq¸dÀ ȪOμÃï±¼d½ GAf¸vÊm fº¶¢ÃAf³ ± ¶¸¢fμAhÐ s¹ïAOμÀvoé P¹h¸l¸±μÀvÀËÈp ¶ª±¿ö´ª Vû¸ ±³Ý Ê¢±ÀμÀf¸nOº ±μASμA »ªlμèA VɶªÀOμÀAdÀAl¼. P¹h¸l¸±μÀvÀ Id½IAvvÑ fμsÀìvÀ f ñ¸ VɶªÀOж¢d¹nOº E¶pêdº¶¢±μOμÀ Iv¹Adº Vû¸ ±¿ÝvÀ vɶ¢Á. Ehμ±μ s¹ïAOμÀ Id½IAvÑ C±ÀÀhÉ ÈmvOμÀ KlμÀ«¸±μÀô GWhμA. D hμ±¸öhμ LOμ«¸±¼Oº 15 ±μÃq¸±ÀμÀvÀ ¶ª±¿ö´ª Vû¸ ±¿Ý ¶pfμÀhμÀAl¼. C±ÀÀhÉ E¶pÁýêfμÀ P¹h¸lμÀ±μÀv fμsÀìvÀ f ñ¸ VɶªÀOμÀÊml¼ ʪ´¢À s¹ïAO³ Id½IA C±ÀÀm¸ Vû¸ ±¿Ý Ê¢¶ªÀOж¢VμÛn D±Àμà s¹ïAOμÀvOμÀ D±³uK ¶ªv¶® E«ÒåAl¼. ËÈpS¸ ¶¢Ã±ÇÖd³ qÒd½Oº hμSμØdÀà I¶¢±¼ Vû¸ ±¿Ý ¢¸±É fºËȪf³ VɶªÀOж¢VμÛn OμÃf¸ VÇsÀhÐAl¼. s¹ïAOμÀËvÇhÉ E¶pêdº¶¢±μOμÀ CfμSμvÉlμÀ C±ÀÀm¸ O¸¢¸v¶mÀOμÀAdÉ ¶p±¼î¶¨ ´m E¶¢öf¸nOº h ¶¸¢ÀÀ ±Çf½ CAdà D±³uK fº¶pÁ¹ïd½ Sμ¶¢±μé±³ Ȫv£¶ªÀåm 鸱μÀ. m{°m+ qT+&ç &ÉãT“ Á&Ü #˚ùdÔ s¡÷. 15 düØ«dt #ê]® |üeHé ø£fi≤´DY ÄyéT ÄBà bÕغ? F q¸±¿à DAlûμñ¶pñlÉ´¥vѶmà £¶ªå±¼AV¸wù¶m C¶¢¶ª±μA GAlμn, ¶p¶¢´m Oμy¹ïg³ l¸nOº ÊmhμÅhμöA ¶¢»¬Êªå ¶¢ÀAW ¶pûwh¸vÀ ¶¢«¸å±À μÀn ¶pvÀ¶¢Á± μÀ Ctûq¸ñ±ÀμÀ ¶pfμÀhμÀm¸é±μÀ. ¶p¶¢´m Ctû¶¢Ã¶mÀvÀ F CA¥¹né LOμ±¼OÍOμ±μÀ ʨ±³ VÉ ¶ªÀO μÀAdà «Ò¶¨v³ Èmdö±¼ÖASμÀvÑ hμ¶¢À Ctûq ñ¸±ÀμÃvÀ ¶¢ïOμåA VɶªÀåm¸é±μÀ. IOμÀÖ¶¢ ¶¢ÀAl¼ Ctû¶¢Ã¶mÀvÀ �D´¢À Dl¿î q¸±¿à� ¶pS ظvÀ J¾pvÑ ¶p¶¢´m Oμy¹ïg³ VɶpfºhÉ s¹SμÀAdÀAlμn, ElÉ D±ÀμÀ¶m ±¸YO½±ÀμÀ IAd½ñOº ¶p±³ ÈpûO³à ËdÇA Cn O ȸ¢ÀAd³ù VɶªÀåAfμdA Sμ¶¢Àm¸±μúA. ¶p¶¢´m Oμy¹ïg³OμÀ D´¢À Dl¿î q¸±¿àËÈp D¶ªOºå GAl¸? C¶ªvÀ ±¸YO½±ÀμÃvËÈp EAdñ¶ªÀà GAl¸? CÊml¼ E¶pêdºO½ ¶pñ¥¹é± μ æO μ Ê¢À. C±ÀÀhÉ Ctû¶¢Ã¶mÀv Ctûq ñ¸±ÀμÃvOμÀ C¶mÀSμÀAS¸ «¸à±³ù ¶¢Ã±¼¶m ¶ªAlμ±¸ívÀ CÊmOμA. SμhμAvÑ V¸v¹ ¶¢ÀAl¼ « ั³ù Ctû¶¢Ã¶mÀv Oб¼Oμ Ê¢À±μOÉ ±¸YO½±ÀμÃvÑôOº ¶¢WÛ¶m ¢¸±É. ¶¢À±¼ Ctû¶¢Ã¶mÀv DO¸A°μ ¶p¶¢´m Oμy¹ïg³ Iv¹ ¶ªêAl¼« 帱Ð? C¶ªvÀ ¶ªêAl¼« 帱¸? CÊml¼ O¸vÊ¢À hÉv¹Ûw.
 • 16 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 O¸ASÇñ ´ª q¸±¿ à ±¸ ¶¨ñþ à £sûμY¶mËÈp n±μä±ÀμÀA j¶ªÀOμÀAlμn ¾ªIA Oº± μg³ Cm¸é± μÀ. h μ ¶m O¸ïA ¶pÁ O¸±¸ïv±ÀμÀAvÑ D±ÀμÀ¶m £Àfº±ÀμÃhÐ ¶¢Ãd¹ôf¸±μÀ. OÉAlμñAvÑ Clû¼O¸±μAvÑ ¶¢ÁAl¼ O μÃf¸ O¸ASÇñ ´ª q¸±¿à±ÀÉÀ C±ÀÀ¶m¶pêdºO½ ¾ª¶¢ÃAlûμñ q¸ñAh¸nOº V ÇAl ¼ ¶m O¸AS Ç ñ ´ª Êmh μvAh¸ Ë È¬O μ ¶¢ÃAf ³ n± μ ä±À μÃné ¶¢ïi±ÉOº ¶ªÀåm¸é± μm¸é± μÀ. lÉ ¶¥AvÑ EAhμOμÀ ¶¢ÀÀAlǶpÁýêfμà E±μÀ q¸ñAh¸v ¶¢Àlûμï JO¸tûq¸ñ±ÀμÀA OμÀlμ±μOμÀAf¸ ±¸©¸ñþàné £sû μZAW¶m l¸Pv¹vÀ vɶ¢m¸é±μÀ. ¶ªËÈ¢ÀOμlμA ¶¢Ã nm¸lμA O¸l μÀ.. ¶¢Ã £lû¸¶mA Cn ¾ªIA Ctûq¸ñ±À μÀ¶pf¸â± μÀ. ¶ªsû μvÑ ¶ªsû μ, ¶ªsû μÀïv Ctûq¸ñ±ÀμÃvÀ VÇq¸êwù¶m C¶¢¶ª±μA ¶¢ÁAlμm¸é±μÀ. ¶ªsûμvÑ VÇÊpê _\T¢ô|’ n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|üŒ+&ç Ctûq¸ ñ±À μÃnO º q¸ ñl û ¸ ¶mïh μ ¶¢ÁAdÀAlμm¸é±μÀ. d½f½»p, ËÈ¢I«¸ù±³ O¸ASÇñ´ª q¸±¿àvÀ ££lû μ ¶ªAl μ±¸ívÑô ££lû μ Ctûq¸ñ±ÀμÃvÀ VÇq¸ê±ÀμÀn, EOμËÈmm¸ D q¸±¿àvÀ Vμ±μÛvÑ q¸vÎØn hμ¶¢À Ctûq¸ ñ±À μÀA JAdÑ VÇq¸êvn ¶ªÃWAV¸± μÀ. £sû μY¶m Ë Èp E± μÀ q¸ñAh¸v ¶pñinlûμÀv Ctûq¸ñ±ÀμÃvÀ £ ¶mf¸nO É tvÀ ôn C ȪAuôO º ¶pA»pAV¸±μn ¶ªê¶¨àAVÉ¥¹±μÀ. tvÀôËÈp Ctûq¸ñ±À μÃvn sdºà n± μ ä±À μÀA j ¶ªÀO μÀAd¹±¸ C ¶mé ¶p ñ ¶¥ éO º sl μÀvÀS¸- EO μÖf º Êmh μv Ctûq¸ ñ±À μÃvÀ ¶p± ¼S μg¶mvÑO º j¶ªÀOжmdô±ÀÀhÉ tvÀôn CȪAuôOº IAlμÀOμÀ ¶pA»pAW¶mdÀô Cn IlμÀ±μÀ ¶pñ¦éAV¸±μÀ. tvÀôËÈp £À Ctûq¸ñ±ÀμÀA JAd¶mé ¶p ñ ¶¥ éO º ¶ª ¶¢Ãlû ¸ ¶mA VǶpêf¸nOº D±ÀμÀ¶m n±¸Oμ±¼AV¸±μÀ. tvÀôË Èp m¸ Ctûq¸ñ±À μÀA JAdÑ CȪAuôvÑ Êm VÇsÀh¸ ¶¢Àm¸é± μÀ. h¸ Ê¢ÀAdÑ C ȪAuôvÑ Vμûp«¸å¶¢Àm¸é±μÀ.
 • 17 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ± ¶¸¨ àò £sûμY¶m n±μä±ÀμÀAhÐ ¾ª¶¢ÃAlûμñvÑ O¸ASÇñ´ª Cfμñ´ª SμvôAhμÀ O ¶¸mÀAl¼. ¾ª¶¢ÃAlûμñ q ñ¸AhμAvÑn 13 Zv¹ôv ¶mÀAW q¸iOμ¶¢ÀAl¼Oº ËÈpS ʸm ¥¹¶ª¶m¶ªsûμÀïvÀ Ehμ±μ q¸±¿àvÑôOº ¶¢v¶ª È¢yμõ¶mÀm¸é±μÀ. O¸ASÇñ´ª vÑ GAdÉ EOμ hμ¶¢ÀOμÀ ±¸YO½±ÀμÀ sû죶¨ ïhμÀå ¶¥Ã¶mﶢÀn sû¹£AW¶m ¥¹¶ª¶m¶ªsûμÀïvÀ q¸±¿àOº SμÀf³ ËsÇ VǶpê¶mÀm¸é±μÀ. ¥¹ ¶ª ¶m ¶ªsû μÀïvO μÀ hÐf μÀ ¶¢ÀÀSμÀرμÀ ¶¢ÀAhμÀñvÀ OμÃf¸ q¸±¿àn £f μ ¶mÀ¶médÀô hÇvÀ«ÒåAl¼. q¸±¿àn £f μ ¶mÀ ¶m颸±¼vÑ OÍl¼ ç ¶¢ÀAl¼ hÇvÀSμÀlɶ¥AvÑ Vɱμ¶mÀ¶médÀô ¢¸±μåvÀ ¶¢ ¶ªÀ åAdÉ, ¶¢À±¼OÍl¼ ç ¶¢ÀAl¼ Ë È¢I«¸ù±¿ù ¾pvÑOº È¢y μõ¶mÀm¸é± μn ¶ª¶¢ÃV¸±μA. «¸°¸hμÃå ¾p¾ª¾ª Clûμï°μÀvÀ sÎh μù ¶ªh μïm¸±¸±À μÀgÉ CAS¿Oμ±¼¶ªÀåm¸é±μÀ. l¸l ¶¸pÁ 25¶¢ÀAl¼ IÈ¢ÀîvÉïv ¶¢±μOμà q¸±¿àn £fμh¸±μn, hμ¶m ¶¢lμç ¶pÁ¹±¼å ¶ª¶¢ÃV¸±μA GAlμn ¶ªiås¹sÀ VÇsÀhμÀm¸é±μÀ. 2009InéOμvÑô ¾ª¶¢ÃAlûμñvÑ O¸ASÇñ´ª OμÀ l¸l ¶¸pÁ ¶¢Alμ ¶¢ÀAl¼Oº ËÈpS¸ IÈ¢ÀîvÉïvÀ GAfÉ¢¸±μÀ. ¾pD±¿ên O¸ASÇñ´ª vÑ £x¶mA VɱÀμÀfμAhÐ F ¶ªAPïOμÀ ¶¢À±Ð 18¶¢ÀAl¼ IÈ¢ÀîvÉïvÀ Vɱ¸±μÀ. ±ÇAfÉyμõ OºñhμA hÍw«¸±¼ C£¥¹ö¶ª j±¸î¶mA Èpdºà ¶m¶pÁýêf μÀ LOÉ«¸±¼ 17¶¢ÀAl¼ O¸ASÇñ´ª ¥¹¶ª¶m¶ªsûμÀïvÀ q¸±¿àn £fº ËÈ¢I«¸ù±¿ù¾pvÑOº È¢zõqÒ±ÀμñμÀ. Ev¹ È¢zõ¶m¢¸yμõvÑ 15¶¢ÀAl¼ D q¸±¿à IÈ¢ÀîvÉïvÀS¸ SÇwV¸± μÀ. ±ÇAf μ ¶¢«¸±¼ C£¥¹ö¶ª j±¸î¶mA d”e÷+Ádt nÁ&Édt >∑\¢+‘·T ø±uÀ‘√+
 • 18 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 E¶pêdºOÉ £±¼lμç±¼hÐ d½f½¾p ¾ªn±ÀμÀ±³ m¸±ÀμÀOμÀfμÀ OÇE OμŶ¨ 䶢Àñ¼å nhμïA ¶ªAsAlû¸ vÑô ¶¢Ám¸é±μ¶mé ¢¸±μåvÀ OμÃf¸ £n»p¶ªÀåm¸é±ÀÀ. £±¼ ±¸Oμ¶mÀ d½f½¾p Clû ¼ Êmh μ V μAl μ ñs¹sÀ O μÃf¸ «¸öSμiAW¶mdÀô VÇsÀhμÀm¸é±μÀ. O¸ASÇñ ´ª ¶mÀAW ¶¢v¶ªvÀ sû¹±¿S¸ GAd¹±ÀμÀn VÇsÀhμÀm¸é±μÀ. ¶pñlû¸ ¶mAS¸ §ñO¸OμÀyμA, £¥¹P¶pdéA, Gsûμ±ÀμÀ SÐl ¶¸¢±¼ Zv¹ôvhÐ q¸dÀ Wh μÃå± μÀ, C¶mAh μ ¶pÁ± μA, ¶pñO ¶¸¥AÈmvÃô±μÀ Zv¹ôvOμÀ VÇAl¼¶m¢¸±μÀ d½f½¾p, ËÈ¢I´ªD±³ ¾ª¾pvÑôOº È¢yÉôAlμÀOμÀ ±μASμA »ªlμèA VɶªÀOμÀ¶médÀô hÇvÀ«ÒåAl¼. ¶ª Ë È¢ÀO¸ïAlû μ ñ nm¸l μA VÉh μ ¶pdÀàO μÀ¶mé ËÈ¢I´ªD±³ ¾ª¾pvÑOº IO μÀÖ ¶¢ ¶¢v¶ªvÀ GAd¹±À μÀn sû¹£¶ªÀåm¸é±μÀ. ËÈ¢I´ªD±³ ¾ª¾pvÑ D n±ÀÇÃYOμ¶¢±¸ØnOº E¶pêdºOÉ Csûμï±¼è P±¸±μ±ÀÀhÉ d½f½¾pvÑOº È¢yÉôAlμÀOμÀ OÍAlμ±μÀ ¶pñ±ÀμÀhμéA VɶªÀåm¸é±μÀ. ± ¶¸¨ àò £sûμY¶m CA¶¥A hμÀl¼ l춥OμÀ VɱμÀOμÀAdÀ¶mé ¶p±¼»ªæhμÀvÑô ¾ª¶¢ÃAlûμñ q¸ñAhμAvÑ O¸ASÇñ´ª q¸±¿à ¶p±¼»ªæi D¥¹Y¶mOμAS¸ vɶmAlμÀ¶¢vô Clû¼O¸±μA qÏAlμSμwSÉ q¸±¿àvÑOº È¢y¹ôvn OÍAl μ± μÀ, dºOÇÖdÀô l μO μÖ¶¢¶mé C¶mÀ¶¢Ã¶mAhÐ Oμo¶ªA ¥¹¶ª¶m¶ªsûμÀïfºS¸ SÇwʪå V¸v¶mé GlÉ綥AhÐ ¶¢À±¼OÍAlμ±μÀ q¸±¿àvÀ ¶¢Ã±μÀhμÀm¸é±μÀ. §ñO¸OμÀyμA Zv¹ôOμÀ VÇAl¼¶m ¶¢Ãa ¶¢ÀAiñ lûμ±¸î¶m ¶pñ«¸lμ±¸¶¢Á hμ¶mOμÀ C¶mÀOμÃvÀ±μÀS¸ ¶¢Á¶mé OÍl¼ç¶¢ÀAl¼ ¥¹¶ª¶m¶ªsûμÀïvhÐ, O¸±μïOμ±μåvhÐ E¶pêdºOÉ q¸±¿àn ¶¢Ã±É £¶¨ ±ÀμÀA ¶¢Ãd¹ôf¸±μn, hμö±μvÑÊm ËÈ¢I«¸ù±¿ù¾pvÑ Vɱμ¶mÀ¶médÀô hÇvÀ«ÒåAl¼. q¸± μöj¶pÁ± μA n±ÀÇÃYOμ¶¢± ظnOº VÇAl¼¶m Y±ÀμÀ¶¢Àgº, £¥¹P¶pdéAOμÀ VÇAl¼¶m £Y±ÀμÀOμÀ¶¢Ã±³, S¸Y¢¸O μO μÀ VÇAl¼¶m WAh μv¶pÁ¹fº È¢AO μd¹ñ¶¢À±À μÀï, uû£ÀwOº VÇAl¼¶m C¶¢Ai §ñn¢ ¶¸ª± ¶¸¢Á, hμñμÀê SÐl ¶¸¢±¼ Zv¹ôO μÀ VÇAl¼ ¶m sAf¸± μÀ ¶ªh¸ï¶mAlμ±¸¶¢Á (OÍhμåÊpd), hÐd iñ¶¢Àñ μÀåvÀ (±¸¶¢ÀV μAl¸ñ¶pÁ± μA), ¶pAhμA S¸Alû¿ (Èpl 縶pÁ±μA), ¶¢AS¸ S¿hμ (»pe ¶¸pÁ±μA), ¶p¦Û¶¢À SÐl ¶¸¢±¼ Zv¹ôOμÀ VÇAl¼¶m OÍhμå¶pwô ¶ªÀs¹ì±¸±ÀμÀÀfμÀ (¶m±¸ù¶pÁ±μA), »p.±¸¶¢ÃYAÊm±ÀμÀÀvÀ (uû¶¢À¶¢± μA), Fw m¸n (È¢AO μd ¶¢ÀlûμÀ¶ªÃlûμ¶m± ¶¸¢Á-h¸fɶpwôSμÃfÇA), ¶pñO ¶¸¥A Zv¹ôOμÀ VÇAl¼¶m CÈmé ±¸As¹sÀ (S¼lμçvñμÀ), ÈmvÃô±μÀ Zv¹ôOμÀ VÇAl¼¶m Dl¸v ¶pñsû¹Oμ±³ ±Çfºâ (¶ª±Éö¶pwô), ¶¢ÀÀAS μ ¶¢Àñ μÀ §ñlû μ±³ O μÅ©¸ä±Çfºâ (ÈmvÃô±μÀ C±μì´m), WhμÃå±μÀ Zv¹ôOμÀ VÇAl¼¶m ©¸Y¶®´m (¶¢Àl μ ¶m¶pwô), OμÀhμö¬v¶¢Àî (af½ÈmvÃô±μÀ), Oμfμ¶p Zv¹ôO μÀ VÇAl¼ ¶m £± μ¦¢¸±Çfº â (O μ ¶¢Àv¹¶pÁ± μA), O μ± μÃévÀ Zv¹ôO μÀ VÇAl¼¶m O¸d«¸n ±¸AsûμÃq¸v³ ±Çfºâ (q¸gïA), C¶mAhμ¶pÁ±μA Zv¹ôOμÀ VÇAl¼¶m YÉ ¾ª l¼¢¸O μ±³ ±Çfº â (h¸fº ¶piñ) hμl¼hμ±μÀvÀ ¶¢Á¶médÀô ¶ª¶¢ÃV¸±μA. EAl μÀvÑ OÍl¼ ç ¶¢ÀAl¼ hÇvÀSμÀlɶ¥AvѶmÃ, ¶¢À±¼OÍl¼ç¶¢ÀAl¼ Ë È¢I«¸ù±¿ù¾pvѶmà Vɱ μ ¶mÀ¶médÀô hÇvÀ«ÒåAl¼. YSμ´m q¸±¿àvÑ E¶pêdºOÉ OÍné « æ¸m¸vOμÀ Csûμï±¼èh¸övÀ P±¸±μÀ VɱÀμÀfμAhÐ Cv¹Adº ¢¸±μÀ d½f½¾pvÑOº È¢yμÀh¸±μn sû¹£¶ªÀåm¸é±μÀ. £¥¹P, Gsûμ±ÀμÀ SÐl ¶¸¢±¼ Zv¹ôvÑô IOμÀÖ¶¢¶¢ÀAl¼ O¸ASÇñ´ª IÈ¢ÀîvÉïvÀ hÇvÀSμÀlɶ¥A q¸±¿àvÑ Vɱμh¸±μn ¶ª¶¢ÃV¸±μA. E¶pêdº ¶¢±μOμà ¶¢ÀÀPﶢÀAiñ Oº±μg³ OμÀ¶¢Ã±³ ±Çfºâ q¸±¿à Èpfμh¸±μn Ê¢W Vμûª Cl¼ E¶pêdÑô O¸lμn hÇw»ª q¸±¿ àn £f¸vn IÈ¢ÀîvÉïvÀ sû¹£¶ªÀå¶médÀô ¶ª¶¢ÃV¸±μA. CȪAuô ¶ª¶¢ÃÊ¢¥¹vÀ ¶pÁ¹± μå±ÀÀ¶m È¢AdÊm O¸ASÇñ´ª ¶mÀ ¥¹¶pm¸± è¸vÀ Èpdºà ¶¢À±¿ £± μÀ Eh μ± μ q¸±¿àvO μÀ È¢y μh¸± μn VÇsÀhμÀm¸é±μÀ.
 • 19 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 e´øÏ Ô kÕ«sê Δìø Ï n~Ûø £ ÁbÕ± ñ+&Ü\ì ìs¡+‘·s¡+ ‘·|æ+#˚ e´≈£îÔ˝ À¢ sê»≈£îe÷sY Ä#ês¡´ ˇø£s¡T. >±Eyêø£ 58e yês¡T¶, sêJyéq>∑sY≈£î #Ó+~q sê»≈£îe÷sY y Ó ’mkÕ‡s Yd ”| ” Hêj·T≈ £î& ÉT>± ø=qkÕ>∑T‘·THêï nìï esêZ\ Á|ü»\ô|’q Äj·Tq Áù|e÷_Ûe÷Hê\T ≈£î]|ædü÷ÔH˚ ñ+{≤s ¡T . eTTK´+>± Äj·Tq Ä˝À#·q\T ìs¡+‘·s¡+ nHê∑T´\ô|’H˚ ‹s¡T>∑T‘·÷ ñ+{≤sTT. BìøÏ ì± Äj·Tq #˚|ü{Ϻq |ü\T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT ñ± #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ Á| ü»˝À ¢ d ü+ πø åeT y Ó\T> ∑T\qT #·÷&Ü\qï± ù|
 • 20 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 $\Te\T ì+&ÉT>± ñqï sêCŸ≈£îe÷sY n≥º&ÉT>∑T Á|ü»\ø√düy˚T n~Ûø£+>± Ä˝À#·q\T #˚dü÷Ô ñ+{≤s¡T. e´øÏÔ>± ø=+‘· es¡≈£î ùde#˚j·Te#·TÃqì, n ∑Ts ¡T Ô+| ü ⁄qT kı+‘·+ #˚d üT≈ £îHêï& ÉT . y Ó ’ø±bÕ˝À ñHêï n+∑TqT ø√s¡T≈£îqï e´øÏ Ô>± sêCŸ≈£îe÷sY≈£î Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ñ +&É&Ée\q bÕغ\≈£î, ÁbÕ+‘ê\≈£î nr‘·+>± nìï esê Z\ Á| ü»\T sêCŸ≈£îe÷sYqT Çwüº|ü&ÉT‘·THêïs¡qø£ ‘·|üŒ±Vü≤q #˚düTø=ì yê{Ïì s¡#·q\T>± eT*#˚ ÄX¯øÏÔ >∑\ s¡#·sTT‘·\T, ‘·eT s¡#·q\qT á ÁøÏ+~ ∫s¡THêe÷≈£î |ü+|æ+#·>∑\s¡ì ø√s¡T#·THêïeTT. MT ù|s¡T, bòı{À‘√ düVü‰ á s¡# ·q\T e÷ |üÁ‹ø£ j·T+∑eTìø£: MTs¡T |ü+|æq s¡#·q\T Ç+‘·≈£î eTT+
 • 21 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ¶¢ÀÀPﶢÀAiñ Oº± μg³ OÍhμåq¸±¿à ËÈ¢¶pÁ CfμÀSμÀvÀ Ê¢¶ªÀåm¸é±¸..? F Èmv 23¶¢ hÉl¿ hμ±¸öhμ n±μä±ÀμÀA j¶ªÀOжmÀm¸é±¸..? q¸±¿à Èpdºà ±ÇAfμÀ ÈmvvÑô Clû¼O¸±μAvÑOº ¶¢WÛ ¶pñ¶pAVμ ±¼O¸±μÀâ¶mÀ ÈmvOÍv¹êvn sû¹£¶ªÀåm¸é± .¸.? EÊ¢ £¶¨±À μÃvÀ CȪAuô v¹uvÑô ¶¢ÀAhμÀñvÀ, IÈ¢ÀîvÉïv ¶¢Àlûμï Vμ±μÛOμÀ ¶¢V¸Û±ÀÀ. ¶¢ÀÀPïAS¸ ¾ªIAO μÀ ¶ªn黬hμÀËfǶm ¶¢ÀAiñ q¸±μ諸±μlû¼ F £¶¨ ±ÀμÃné lûμÅ£Oμ±¼AV¸±μÀ. ¶p±¼»ªæh μÀv¶mÀ V μöªÀåAdÉ Oº±μg³ OÍhμå q¸±¿à C¶¢O¸¶¥¶¢ÀÀAlμn ¶¢ÀAiñ q¸±μ諸±μlû¼ ¶¢À±Ð¶¢ÀAiñ f½OÉ C± μÀghÐ Cm¸é± μÀ. Oº± μg³ q¸±¿à Èpfμh¸±μÊm Cn»p¶ªÀåAlμn, q¸±¿à ÈpdÉà £lûμAS ʸm D±ÀμÀ¶m CfμÀSμÀvÀ OμÃf¸ Oμn궪Àåm¸é±ÀμÀn q¸±μ諸±μlû¼ Cm¸é±μÀ. «¸°¸hμÃå q¸±μ諸±μlû¼ F ¢¸ïPïvÀ VÉ¥¹±μAdÉ.. CAlμÀvÑ IAhÐ OÍAhμ nY¶¢ÀÀAdÀAl μn IÈ¢ÀîvÉïvÀ Ctûq¸ñ±À μÀ¶pf μÀh μÀm¸é± μÀ. C±ÀÀhÉ ¶¢ÀAiñ q¸±μ諸±μlû¼ ¢¸ïPïv¶mÀ ¶¢ÃhμñA ¶ª¶¢ÃV¸±μ¥¹P ¶¢ÀAiñ f½OÉ C±μÀg d”m+ øÏs¡DY ø=‘·Ô bÕغ yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïsê..? CAS¿Oμ±¼AVμvÉlμÀ. Oº±μg³ ¶pO¸Ö O¸ASÇñ´ª ¢¸l¼ Cn D±À μÀ¶m q¸±¿àn £fºW È¢y μô± μn q¸±μ諸±μlû¼hÐ C±μÀg ¢¸l¼AW¶mdÀô hÇvÀ«ÒåAl¼. ¶¢ÀÀPﶢÀAiñ E¶pêdºOÉ M n± μ ä±À μÃnOº ¶¢V¸Û± μn, £sû μY¶m Cn¢¸±μﶢÀ±ÀÉÀï ¶p±¼»ªæhμÀvÑô q¸±¿à Èpdà ¶¢V μÛn ¶¢À±¼OÍAl μ± μÀ v¹uvÑôCAdÀm¸é±μÀ. ¶pñlû¸ ¶mAS¸ ¶¢ÀAiñ d½a È¢AOμdÉ´¥ ¶¢ÃhμñA Oº±μg³ q¸±¿à Èpfμh¸±μÊm ¶pÁ¹±¼å £¥¹ö¶ªAhÐ Gm¸é±μÀ. Oº±μg³ q¸±¿à Èpdºà¶m ±ÇAfμÀ ÈmvvÑô Clû¼O¸±μAvÑOº ¶¢WÛ ¶pñ¶pAVμ ±¼O¸±μÀâ¶mÀ sl μ çvÀ OÍf μh¸± μn O μÃf¸ d½a ¢¸ïP¹ïnAVμfμA £Ê¥¶¨ A. Oº±μg³ q¸±¿à ÈpfºhÉ CÊmOμ ¶¢ÀAl¼ È¢yÉôAlμÀOμÀ »ªlμèAS¸ Gm¸é±μn OμÃf¸ CAdÀm¸é±μÀ. ¾ª¶¢ÃAlûμñvÑ E¶pêdºOÉ Oº± μg³ Vû¸A»p±À μÀ´m S¸ nwV¸± μn, d½f½¾p.. ËÈ¢I´ªD±³ ¾ª¾pvÑOº È¢yμôvÉn CÊmOμ ¶¢ÀAl¼ O¸ASÇñ´ª ÊmhμvÀ Oº±μg³ q¸±¿àvÑOº È¢y μôf¸nOº Gh¸ù¶¬AS¸ Gm¸é±μn, ElÉ £¶¨ ±ÀμÃné CÊmOμ¶¢ÀAl¼ hμ¶mhÐ Cm¸é±μn ¶¢ÀAiñ Cm¸é±μÀ. O¸n d½a È¢AO μdÉ´¨, IÈ¢ÀîvÉï Dl¸v ¶pñsû¹Oμ±μ±Çfºâ ¶¢ÃhμñA hμ¶¢À¶mÀ E¶pêdºOÉ ¶¢ÀÃf μÀ q¸±¿ àvÀ ± μ ¶¢Àîn D¶®önAV¸±À μÀn, YS μ ´m q¸±¿à, hÇvÀSμÀlɶ¥A q¸±¿àv ¶mÀAW hμ¶¢ÀOμÀ OμsÀ±μÀ CAl¼Alμn Cm¸é±μÀ. C±ÀÀhÉ Oº±μg³ q¸±¿à Èpfμh¸±Ð.. v ÉlÐ.. V μöªÀO μÀn n± μ ä±À μÀA - £sûμY¶m Y±¼S¼hÉÊm OÍhμå q¸±¿à..... - ¶pñ¶pAVμ±¼O¸±μÀâ slμçvÀ OÍfμh¸±μAdÀ¶mé d½a.... - ¾ª¶¢ÃAlûμñvÑ Oº±μg³ Vû¸ A»p±ÀμÀ´m....? - Ehμ±μ q¸±¿àv ¶mÀAW D¶®öm¸vÀ.....!
 • 22 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 j¶ªÀOμÀAd¹¶¢Àn ¶¢ÀAiñ d½a Cm¸é±μÀ. IÈ¢ÀîvÉï Dl¸v ¶pñsû¹Oμ±³ ±Çfºâ ¶¢ÃhμñA h μ ¶mO μÀ ¶¢Ãh μñA Ê¢±É q¸±¿à ¶mÀAW D¶®ö¶mA GAlμn, Oº±μg³ q¸±¿à Èpdà±μÊm h¸¶mÀ sû¹£¶ªÀåm¸é¶mn VÇq¸ê±μÀ...J q¸±¿àvÑ dºOÇd³ ±¸n ¢¸±μÀ Oº±μg³ q¸±¿àvÑOº È¢yμh¸±μn Dl¸v Cm¸é±μÀ. F Èmv 23¶¢ hÉl¿ hμ±¸öhμ ¾ªIA OÍhμå q¸±¿àËÈp O¸ô±¼d½ E«¸å±μn CAlμ±μà sû¹£¶ªÀåm¸é±μÀ. F Èmv 23hμ±¸öhμ ¾ªIA ¾ª¶¢ÃAlûμñ ÊmhμvhÐ sûÉd½ C¶¢ÁhμÀ¶médÀô hÇvÀ«ÒåAl¼. F ¶ª¶¢ÃÊ¢¶¥AvÑÊm n± μ ä±À μÀA ¶¢ ¶ªÀ åAl μn C¶mÀOμÀAdÀm¸é±μÀ.CȪAuô v¹uvÑô Oº±μg³ OÍhμå q¸±¿àËÈpÊm IOμÀÖ¶¢S¸ Vμ±μÛ Y±¼S¼Al¼. ¶¢ÀÀPïAS¸ ¾ª¶¢ÃAlûμñ O¸ASÇñ´ª Êmh μvÀ IO μÀÖ¶¢S¸ l¿nË Èp D±¸ j¶ªÀåm¸é± μÀ.C±ÀÀhÉ ¾ªIA Oº± μg³ ¶pñsûμÀh¸öné ¶¢ÃAW ¶ª¶¢À±μ涢AhμAS¸ ¶mfº»p ¶m¶pêdºOºo l¼¶¢ASμhμ ¶¢ÀÀPï ¶¢ÀAiñ ËÈ¢ I´ª ±¸YÊ¥Oμ±³ ±ÇfºâOº, Oº±μg³ O μÀ ¶¢Ã±³ O º V¸v¹ ¶¢ïh¸ï ¶ªA GAlμAdÀm¸é±μÀ ,ËÈ¢I´ª ±¸YÊ¥Oμ±³ ±Çfºâ h μ ¶¢À m¸±À μÀÀO μÀvÀ ¶mÀ VμöªÀOμÀAdÃ...¶pñi ¶p°μ ÊmhμvÀ¶mÀ DOμ±¼ùAVμÀOμÀÊm¢¸±μÀ,Cv¹ VɶªÃå ¶pñYv ¶¬Àñl μ±À μÃvÑô OÇvÇôv¹ ¶pk μO¸v¶mÀ C¶¢ÀvÀ ¶p±ÉÛ¢¸±μÀ,Oº±μg³ £¶¨ ±ÀμÃnOÍÊªå ¶pkμO¸vÀ C¶¢ÀvÀ VɶªÀå¶mé¶pêdºOºn ¶ªö¶p°μAvÑ...£¶p°μAv¹...hμ¶¢À q¸±¿àOº VÇAl¼ ¶m m¸±À μÀÀO μÀvÀ¶mÀ Ë Èªh μA E± μO¸dAvÑ ÈpdÇ à£l μAS¸ ¶¢ï¶¢¶¬±¼AVÉ¢¸±μÀ,l¿AhÐ Oº±μg³ q¸vm¸ lμ°μËfǶm¶pêdºOºn,EAdºn SÇwÛ ±μVμÛ SÇv¶¢¶¢À¶médÀà,EAdºn ¶¢Ãh μ ñA SÇv¶¢vÉO μqÒ±À μÃf μ ¶mél¼ ¶pvÀ¶¢Á± μÀ ¶pñ¦é¶ªÀåm¸é±μÀ.
 • 23 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ˱ÇyμõvÑô CS¼é ¶pñ¶¢Ãl¸v¶mÀ ¶pñ±ÀμÃg½OμÀv¶mÀ sÇAsÉvÇi嶪Àåm¸é±ÀÀ. hÇvô¢¸± μÀ¶±b¹¶¢ÀÀ¶m S¸fû μ nl μñvÑ GAf μS¸ ¶pñ±À μÃg½O μÀv q¸ñg¸vÀ Oμsw¶ªÀåm¸é±Àà ¶pñ¶¢Ãl¸vÀ. ± ¶¸¨ àòAvÑ KlÉyμõvÑ m¸vÀSμÀ Èplμç CS¼é ¶pñ¶¢Ãl¸vÀ ¶mÃd ¶pl¼ q ñ¸g¸v¶mÀ swSÍm¸é±ÀÀ. ˱ÇyμõvÑô CS¼é ¶pñ¶¢Ãl¸v ¶ªAPï Èp± μÀS μÀhÐAl¼. ¶¢± μÀ¶ª ¶pñ¶¢Ãl¸vÀ ¶pñ±ÀμÃg½OμÀv¶mÀ DAlÐyμ¶mOμÀ SμÀ±¼ VÉ ¶ªÀåm¸é±ÀÀ. ¶pl μÀv ¶ªAPïvÑ q¸ñg¸v¶mÀ swSÍAdÀm¸é±ÀÀ. JA Y±μÀSμÀhμÀAlÐ hÇvÀ¶ªÀOμÀÊm vÑÊp CAh¸ sÃfºl μ C±ÀÀqÒhÐAl¼. EAh μ ¬s’fi¯fl˝À¢ n–ï Á|üe÷
 • 24 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 Oμ±Çà¶mÀô, OμÀ±¿ÛvÀ ËÈpû±³ ¶pÁ¹ñ´pû È¢Àd½±¼±ÀμÀv³ hÐ hμ±ÀμñμÀ VɱÀμÃw. CS¼é l컬A¶pvÉn sûÔiOμ ¶¢¶ªÀ嶢ÁvÀ GAfμnl¼ ¢ ¶¸ªå¶¢Ê¢À O¸o, CS¼é ¢¸ï»på VÇAl μO μÀAf¸ n±Ðlû¼AVμSμwSÉ ¶pl¸±¸ævhÐ £dºn h μ±À μñ μÀ VÉÊªå ¶¢ÀAdv ¢¸ï»pån hμS¼ØAVμ¶¢VμÀÛ. EAOÍOμdº ˱ÇyμõvÑô «ÒîO³ Cv¹±μAvÀ ÈpdàfμA. qÏSμ ¶¢WÛ¶m¶pÁýêfμÀ F «ÒîO³ Cv¹±μAvÀ È¢ÃSμÀh¸±ÀÀ. O¸o E£ ¾ªô¶p±³ sÑS¿vÑô ¶pnVɱÀμÀOμqÒ¶¢VμÀÛ. IAlμÀOμAdÉ J¾ª ÈpdÇàvÑô s±ÀμÀdº S¸w vѶpwOº ±¸OμÀAf¸ J±¸êdÀ GAdÀAl¼. O¸o ¾ªô¶p±³ ÈpdÇàvÑô Cv¹ O¸l μÀ. ¶¢À±Ð ¶¢ÀÀPïËÈ¢À¶ml¼ ¶pñ±À μÃg½O μÀvÀ ¶¢ÀAfÉ ¶pl¸±¸ævÀ j¶ªÀOÇyμõOμqÒ¶¢fμA. ¶pñ¶¢Ãlμ¶¢¥¹hμÃå ˱ÇvÑô ©¸±³à ¶ª±μÃÖþïd³ Y±¼S¼m¸ D q¸ñAhμAvÑ ¶¢ÀAfÉ ¶pl¸± æ¸vÀ GAdÉ H»¬AVμ±¸n ¶pñ¶¢Ãl¸vÀ Y± μÀS μÀh¸±ÀÀ. ¶pvÀ ¶ªAlμ±¸ívÑô ÈpdÑñv³, f½YÇv³, Oº±Ð»ª´m, S¸ï´ª »ªvÇAfμ±³ ¶¢Adº ¶pl¸±¸æv¶mÀ j¶ªÀOÇyμõfμA ¶pñ¶¢Ãl¸vOμÀ O¸±μgA C¶¢ÁhÐAl¼. CdÀ ¦°μg vÉn »ªsìAl¼ O μÃf¸ ¶pñ ¶¢Ãl μvO μÀ O¸±μg¶¢À¶¢ÁhμÀm¸é±μÀ. «¸lû¸±μgAS¸ ˱ÇvÀ s±À μÀvÉç±É¶pÁýêf μÀ IvOºàòO μv³, È¢ÀO¸nOμv³, ¶¬ÔY³ O½»pAS³ »ªsìAl¼ hμnRvÀ VÉ»ª, ±¼Êp±μÀô VÉ«¸å±μÀ. D hμ±μÀ¢¸hμ ¶ªAsAlû¼hμ EAV¸±μÀÝvÀ ¶ª±¼àËÈpû VÉ« 帱μÀ. ¶pñ¶ªÀåhμA ˱ÇvÉövÑô hμS¼¶mAhμ »ªsìAl¼ vɱ μÀ. Ë Èp Ë Èp h μnRvÀ Èp±¼S¼qÒ±À μñÀÀ. Nd³ «Ò±¼ùAS³ »ªsìAl¼ Èp±¼S¸±μÀ ¢¸±¼ËÈp ¶p±μïÊ¢°μg¸ vѶpA GAl¼. F £¶¨±À μÀAvÑ Ë± Çv Éöv £lû¸ m¸vÀ ¶¢Ã±¸w. O½vOμ £sû¹S¸vÑô ¶¢ÀÀPïAS¸ sûμlμñhμOμÀ ¶ªAsAlû¼AW¶m CA¥¹vÑô ¶¢À¶mÀ¶¨ Àv Oͱμhμ vÉOμÀAf¸ VμÃf¸w. SμhμAvÑ Ë±ÇvÀ fû½OͶmf¸vÀ, ¶pd¹àvÀ hμ¶pêf¸vÀ ¶¢Adº ¶pñ¶¢Ãl¸vÀ hμS ظ±ÀÀ. O¸o CS¼é ¶pñ¶¢Ãl¸v ¶ªAPï Èp±¼S¼Al¼. ˱ÇyμõvÑ sûμlμñh¸ ¶pñ¶¢Ãg¸vOμÀ ¶ªAsAlû¼AW ¶pñ¶¢ÀÀP ¥¹¶ªåòÊ¢hμå Cnv³ OμOÐlμÖ±³ Dlûμö±μïAvÑ Oμ£Àdº Ê¢¥¹±μÀ. sû¹± μj±À μÀ ˱ Çv ÉövÑ ¶pñ ¶¢Ãl¸v n¢¸±μgOμÀ D±ÀμÀ¶m ¶pvÀ ¶ªÃVμ¶mvÀ VÉ¥¹± μÀ. O¸o LO μÖd½ C¶¢ÀvÀO μÀ mÐVμÀOж¢fμA vÉlμÀ. l춥v ¢¸±¿S¸ sfÇÝd³ vvÑ nlûμÀvÀ OÉd¹±ÀÀAV¸wù Gm¸é D l¼¶¥S¸ ¶pñ±ÀμÀh¸évÀ Y±μSμfμA vÉlμÀ. C±ÀÀhÉ CS¼é ¶pñ¶¢Ãl¸v¶mÀ n¢¸±¼AVμf¸nOº j¶ªÀOТ¸wù¶m V μ± μïv £¶¨±À μÀAvÑ ¶¢À±¼Ahμ ¶p±¼¥Ñlûμ¶mvÀ OμÃf¸ Y±μS¸wù¶m C¶¢¶ª±μA GAl¼.
 • 25 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 Y¶¢ÀÃî O¸§î±³ ¶pñO μÅi ±μ¶¢Àg½±ÀμÀhμOμÀ ¶¢Ã±μÀÊp±μÀ. ¶¢ÀAVμÀ l μÀ¶pêdº O μ ¶pÁýêO μÀAl¼. S μh μ OÍl¼ç ±ÐYÂvÀS¸ £¶p±¿hμAS¸ OμÀ±μÀ¶ªÀå¶mé ¶¢ÀAV μÀhÐ ¶p±¸ïdO μÀvÀ D¶mAl μ ¶p± μ ¶¢¶¥Àv¶¢Áh μÀm¸é± μÀ. ¶ª± μ ¶ªÀùvÀ VμÃfμVμOμÖn ¶pAfμô hÐdvÀ OμAdºOº ¶pÁ¹v «Ò±À μÀS¸vÀ Y¶¢ÀÃîO¸§î±³ CAl¸né ¶¢À±¼Ah μ l¼öS μÀg½O μÅh μA VɶªÀåm¸é±ÀÀ. 03Y¶¢ÀÃî O¸§î± ³ vÑn ¶pvÀ q¸ ñAh¸vÀ ¶¢ÀAV μÀ l μÀ ¶pêdº O μ ¶pÁýêO μÀm¸é±ÀÀ. l μÃl¼ »pAYÇv¹ô È¢À±¼»ªqÒh μÀ¶mé ¶¢ÀAV μÀhÐ O¸§î±³ ¶¢À±¼Ah μ CAl μAS¸ ¶¢ÀÀ«¸åËsÇAl¼. E¶pÁýêfμÀ OμÀ±μÀ¶ªÀå¶mé ¶¢ÀAVμÀhÐ O¸§î±³ ¶p±¸ïdOμÀvhÐ Cv±¸±μÀhÐAl¼. ImÐé ±ÐYÂv O μv O μy μ ô ¶¢ÀÀAl μÀ O μl μv¹f μÀh μÀAf μS¸ ¶p±¸ïdO μÀvÀ Á|üø£è‹ s¡eTD°j·T‘·≈£î πøsê|òt »eTTà ø±oàsY D¶mAl μ ¶p± μ ¶¢ ¶¥Àv ¶¢Áh μÀm¸é± μÀ . ¶¢ÀAV μÀvÑ ¶¢ÀAV μÀ ¶¢ÀÀl μ çvhÐ sÎ ¶¢ÀîvÀ V É ¶ªÀO μÀn ¶¢ÀÀ±¼ »ªqÒh μÀm¸é± μÀ. »ªn¶¢ÃvÑô ¶¢ÃhμñÊ¢À VμÃʪ ¶¢ÀAVμÀ OμÀ±¼Êª Ê¢yμ¶mÀ £°ºAW hμ¶mî±ÀμÀhμöA qÏAlμÀhμÀm¸é±μÀ. h Çvôn ¶¢ÀAV μÀ h DZ μvÀ S¼wS¼AhμvÀ ÈpdÉà Vμw ¶p±¸ïdOμÀv¶mÀ £Ê¥¶¨AS¸ DO μdÀàO μÀAdÀm¸é±ÀÀ. ¶¢À¶m¶ªÀ¶mÀ ËÈ¢À¶¢À±¼»pAVÉ D¶®ôlμOμ±μ ¢¸h¸¶¢±μgAvÑ lɶ¥£lÉ¥¹v ¶mÀAW ¶¢WÛ¶m ¢¸±μÀ Coé ¶¢À±μW D¶mAlμAvÑ
 • 26 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ¶¢ÀÀnS¼hÉvÀhμÀm¸é±μÀ. hÇvôn ±μASμÀ Ê¢¶ªÀOμÀ¶médÀôS¸ ¶¢ÀAVμÀhÐ OμÊp껪¶m ¶pV μÛn VÇdÀô, EAf μô¶mÀ V μöªÃå ËÈ¢À¶¢À±¼WqÒhμÀm¸é±μÀ. ¶¢ÀAVμÀ O¸±μgAS¸ Y¶¢ÀÃî- §ñ ¶mS μ± ³ Y¹j±À μÀ± μ ¶¬l¸± ¼ Ë Èp ±¸OμqÒOμvÀ ¶pÁ¹±¼åS¸ nwWqÒ±ÀμñÀÀ. §ñ¶mSμ±³ CAhμ±¸Ýj±ÀμÀ £¶¢Ãm ¶¸¥ñ±ÀμÀA ¶mÀAW £ ¶¢Ãm¸v ±¸O μqÒO μvÀ nwWqÒ±À μñÀÀ. ±Ðf μôËÈp m¸vÀS μÀ CAS μÀy¹v Ê¢À± μ Êp± μÀO μÀqÒ±ÀÀ¶m ¶¢ÀAVμÀ¶mÀ hÍvS¼AVÉAlμÀOμÀ EOμÖfμ Clû¼O¸± μ ±À μÀAh¸ñAS μA j¶¢ñAS¸ ¶¥ñ£À«ÒåAl¼. Qv´m ¶¢Ã±³Ø, ¶¢ÃWv³, Oμ±Ém¸, SμÀ±ÉY³, dAS³ lû¸±³, VÓO½s¹v³, H±¼ h μl¼h μ± μ q¸ñAh¸vÀ ¶¢ÀAV μÀvÑ WOμÀÖOμÀqÒ±ÀμñÀÀ. ¶pvÀ q¸ñAh¸vhÐ ¶ªAsAlû¸vÀ hÇS¼qÒ±ÀμñÀÀ. §ñ¶mSμ±³ vÑ Ë È¢À ¶m ´ª 2fºS¿ ñv G©ÒäS μ ñh μ ¶mÈ¢Ãlμ¶¢S¸ ¶p¶¬v³ S¸´¢ vÑ ËÈ¢À¶m´ª 5 fºS¿ñvÀ, SμÀv³ ¶¢Ã±³Ø vÑ ËÈ¢À¶m´ª 6fºS¿ ñv «¸æ±ÀÀOº G©ÒäS μ ñh μvÀ ¶pfºqÒ±ÀμñÀÀ. ¶pvÀ q¸ñAh¸vÑô q¸eμ¥¹vvÀ, O¸±¸ïv±À μÃvO μÀ Ȫv ¶¢ÁvÀ ¶pñOμdº¶ªÀåm¸é±μÀ. Glμ±ÀμÀA ¶plμOÍAfμÀ h μ±¸öh μ Êm Ym¸vÀ s±À μÀdO μÀ ¶¢VÉÛAlμÀOμÀ D¶ªOºåVμöpÁhμÀm¸é±μÀ. EAdºOº C¶¢¶ª± μ Ë È¢À¶m ¶ª± μÀO μÀv¶mÀ ¶¢ÀÀAlμÀS¸Êm OͶmÀSÐvÀ VÉ»ª nvö VɶªÀOμÀAdÀm¸é±μÀ. v¹±¿v ±¸OμqÒOμvÀ ¶ªåAtûAWqÒ¶¢f μAhÐ ¢¸ïq¸±¸vÀ lÇsìim¸é±ÀÀ CAdÀm¸é±μÀ.C±ÀÀhÉ ¶p±¸ïdO μÀv ¶mÀ £ Ê¥ ¶¨AS¸ DOμdÀàOμÀAdÀ¶mé¶pêdºOºo D «¸å±ÀÀ EsìAlμÀvà ¶pfμÀhμÀm¸é±μÀ.
 • 27 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 V μ±¼h¸ñh μîO μ D¶m¢¸y μÀô, Oμdàf¸vÀ, CAlμËÈ¢À¶m ¶ª¶¢ÀÀlμñj±¸vÀ, «¸A ¶ªÖòiO μ, O μy¹ OÉAl¸ñvÀ, Gl¸ï¶m¶¢m¸vhÐ Cv±¸±μÀhμÀ¶mé VÇËÈmþé ¶p±¸ïdOμ±μASμA D¶ªOºåOμ±μ q ñ¸Ah¸vhÐ ¶p±¸ïdOμÀv¶mÀ DOμ±¼ø«ÒåAl¼. VÇËÈmþé ¶p±¸ïdO μ ± μAS¸nOº h μv¶¢ÃnO μA ¶¢À¶®sw¶pÁ±μA. nY¹nOº El¼ VÇËÈmþé ¶pO μÖÊm G¶mé W¶mé¶pdàgA. JfÐ ¶¥h¸sçAvÑ F q ñ¸Ah¸né ¶p±¼q¸wAW¶m ¶pvô ¶¢ ±¸YÂv O¸vA m¸dº D Dv±ÀμÃvÀ, ¦v궪A¶plμ ¶p±¸ïdOμÀwé £Ê¥¶¨ AS¸ DOμ±¼ø¶ªÀåm¸é±ÀÀ. sû¹± μh μlÉ ¶¥AvÑ £lɧ ¶p± μïdO μÀvÀ IO μÀÖ¶¢S¸ D¶ªOº å VμöpÁhμÀ¶mé ¶mSμ±¸vÑô VÇËÈmþél¼ ¶¢ÀÃfÐ « 渶mA. È¢ÀÀlμdº ±ÇAfμÀ « æ¸m¸vÑô fûºxô, ¶¢ÀÀAËsÇvÀ Gm¸é±ÀÀ. ÈpOμÀÖ ¶¢ÀAl¼ £lɧ ¶p±¸ïdOμÀvÀ VÇËÈmþéOº ¶¢« 帱μÀ. £±μAh¸ CÈ¢À±¼O¸,EAS¸ôAf μÀ, §ñvAO μ, ¶¢ÀvÉ»¨ ±ÀμÃ,»ªASμ¶pÁ¹±³ lÉ¥¹vOμÀ VÇAl¼¶m ¢ ˸±ÇGAd¹±μÀ, ¶¢À¶®sw¶pÁ±μA hμ£Àyμm¸fμÀ ± ¶¸¨ àòA OμAW Zv¹ôvÑn LOμ S ñ¸¶¢À¶¢ÀÀ. OμAW ¶pdàg¸nOº 66 Oº.£À. lμñμAvÑ ± ¶¸¨ àò ±¸Ylû¸ n VÇËÈmþé Oº 70 Oº.£À. l μñ μAvÑ G¶mél¼. ¶¢À¶®sw¶pÁ± μA hμ£Àyμ sû¹¶¨ vÑ ¶¢Ã¶¢Àvô¶pÁ±μA Cn »pvÀ« 帱μÀ. F ¶pdàgAvÑ G¶mé j±μA È¢Asfº G¶mé lÉ¢¸v±ÀμÀA ¶pñ¶pAVμAvÑ ±À μÀÀÈm«ÒÖ ¢¸±¼ VÉh μ ¶ªA± μ°ºAV μ sf μÀh μÀ¶mé Ȭ±¼dÉY³ ¶pñlÉ¥¹vvÑ LOμd.¶¢ ¶¥h¸sèAvÑ lμ°ºg sû¹±μhμ #ÓHÓ’ï˝À ø=ìï |üsê´≥ø£ Á|ü
 • 28 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 lÉ¥¹né ¶p±¼q¸wAW¶m ¶pvô¶¢ ¶pñsûμÀ¶¢Áv ±¸Y¹ïnOº ¶pñ¶¢ÀÀP j± μ ¶pdàgA. ¶¢Ã¶¢Àv¹ô¶pÁ±μA CÊml¼ ¶¢À¶¬sw¶pÁ±¸nOº ¶¢Á¶mé ¶¢À±Ð Êp±μÀ. F ¶pdà¶mg¸nOº C¶pêdº ¶pvô¶¢ ¶pñsûμÀËÈ¢¶m ¶¢Ã¶¢Àîvô Êp±μÀ £Àlμ Oμdà sfºAlμn Vμ±¼hμñO¸±μÀvÀ VÇsÀh¸±μÀ. ¶¢À¶®sw¶pÁ±¸nOº D Êp±μÀ ± ¶¸¢d¹nOº ¶¢À±ÍOμ Oμlûμ¶mA ¶pñO¸±μA ¶pÁ¹±μöA swVμOμñ¶¢±¼å F q¸ñAh¸né q¸wAVμdA¶¢vô F q ñ¸Ah¸nOº D Êp±μÀ ¶¢WÛAl¼ Cn « æ¸nOμÀvÀ CAdÀAd¹±μÀ. h μl μ ¶mAh μ± μ O¸vAvѶmà ¶pvô¶¢Áv ¶p±¼q¸vm¸ O¸vAvѶmà F q¸ñAhμA ¶ªö±μä±ÀμÀÀS¸né VμûªAl¼. ¶pvô¶¢ÁvÀ F q¸ñAh¸né ±¸Ylû¸nS¸ VɶªÀOÍn OÍAh μO¸vA q¸wAV¸± μÀ. C¶pÁýêf μÀ OμdºàAW¶mÊ¢ F ¦vêOμy¹ ¶ªA¶plμ. ¶pvô¶¢ÁvÀ l¿nn ¶¢ÀAW±É¶¢Á¶pdéAS¸ j±¼Ûl¼l¸ç± μÀ. l¸nOжªA EO μÖf μ OÍAfμ£Àlμ LOμ ËvÇd³ ¶¬Ô´ª n Oμd¹à±μÀ. nYAS¸ LO μ Cl μÀíh μ Ë È¢À¶m ¦vêO μy¹ «¸æ ¶¢± μA C±ÀÀ ¶m ¶¢Ã¶¢Àv¹ô¶pÁ±μA(¶¢À¶®sw¶pÁ±μA) vÉl¸ ¶¢À¶®sw¶pÁ± μAvÑ V μÃf μ ¶¢w»ª¶m ¶pñlÉ¥¹vn ¶¢ÀÃf μÀ sû¹S¸vÀS¸ £sûμZAVμ¶¢VμÀÛ. È¢ÀÀl μdºl¼ ¶¢ÀAf μq¸vÀ, SжpÁ±¸vÀ, ËvÇd³ ¶¬Ô´ª, tS³ ±¸O³ È¢ÀÀlμËvǶm£ ¶¢Á¶mé q¸ñAhμA. £dºn VμÃfμd¹nOº, rÏdÑvOº ±μÀ¶ªÀ¶¢ÀÀ vÉlμÀ ¶pÁ¹±¼åS¸ GWhμA. ±ÇAfμ¶¢l¼ COμÖfº¶mÀAW C± μOºvÑ£Àd± μÀ l μñ μAvÑ ¶¢ÁAfÉ q¸Afμ¶¢ ±μk¸vÀ. E£ VμÃfμd¹nOº , rÏdÑvOº dºO μd³ j¶ªÀOТ¸w. ¶¢ÀÃfμ¶¢l¼ Ci ¶ªÀAlμ±μËÈ¢À¶m ¾ª©Ò±³ dÇA¶pÁv³. EOμÖfºOº È¢yμõd¹nOº dºOÇd³ j¶ªÀOТ¸w. ¶ª¶¢ÀÀl μÀñA Lf μÀâ ¶m CAlμËÈ¢À¶m SжpÁ±μ¶pÁ SμÀfº El¼. El¼
 • 29 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 OμÃf¸ V¸v¹ lμSμرÉ. s¶ªÀù l¼S¼¶m lμSμرμ¶mÀAW Ifμ¶¢ÀËÈ¢¶pÁ ¶ª¶¢ÀÀlμñA LfμÀâ¶m GAdÀAl¼. tS³ ±¸O³: Jd¢¸vÀ OÍAfμËÈp J Dlû¸± μ ¶¢Àà vÉO μÀAf¸ D O¸v¶¢ÀÀ ¶mÀAfº E¶pêdº ¶¢± μO μà ¶pfºqÒOμÀAf¸ Cv¹SÉ ¶¢ÁAl¼. El¼ LOμ £WhμñA. EOμÖfμ LOμ VÇdÀà ¶¢ÁAl¼. D VÇdÀàOº O ʸª O¸±ÀμÀvÀ C±μVɱÀμÀïAhμ ¶p±¼¶¢ÃgA OμwS¼ ¶¢ÁAd¹±ÀÀ. uV³ : ¶¢À¶®sw¶pÁ±μA uV³ CAlμËÈ¢À¶ml¼. «¸±ÀμÀAO¸vA VμvôS¸wn D«¸öl¼AVμ¶¢VμÀÛ. Sμ¶¢övhÐ VÉ»ª¶m ¶¢¶ªÀ嶢ÁvÀ OͶmÀOÐÖ¶¢VμÀÛ. EOμÖfμ uV³ j±μA È¢Asfº lͱ¼OÉ ±μOμ±μO¸v Ê¢fº Ê¢fº ¾ª¶pûÁf³ ChμïAhμ ±μÀWOμ±μAS¸ GAdÀAl¼. EOμÖfμ sûÑY¶mA ¶¬ÑdyμõOº, v¹fºÝvOº OͱμhÉ vÉl μÀ. O¸n ±¸iñ ¶ª¶¢À±À μÃvvÑ GAfÉdAlμÀOμÀ C¶mÀËÈ¢¶m «ÕOμ±¸ïvÀ OμwS¼¶m q ñ¸AhμAO¸lμÀ. sû¹±μj±ÀμÀÀvhÐ q¸dÀ r¸±¼¶m±³ù OμÃf¸ IOμÀÖ¶¢¶¢ÀAl¼ EOμÖfμOμÀ IOμÀÖ¶¢S¸ Oμn»p¶ªÀåAd¹±μÀ. ¶¢À¶®sw¶pÁ±μA È¢yμõd¹nOº VÇËÈmþé OбÀμÀAsÉfμÀ¶mÀAW s¶ªÀùvÀ ¶¢Ám¸é±ÀÀ. COμÖfº¶mÀAW ¶¢À¶®sw¶pÁ±μAOμÀ LOμ SμAd¶mé±μ ±ÇAfμÀ SμAdvÑô VɱμÀOж¢VμÀÛ. ¶¢À¶®sw¶pÁ±μAvÑ VμÃfμlμSμØ ¶pñlÉ¥¹vné V μÀdÀà ¶pO μÖv C± μOºvÑ£Àd±³ lμñμAvÑÊm ¶¢ÁAd¹±ÀÀ. IOμÖfºËOÇm¸ ¶mfºVÉ È¢y μõ¶¢V μÀÛ. vÉl¸ DdÑvÀ lͱμOμÀh¸±ÀÀ.
 • 30 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 dü+Áø±+‹ ¶ªAO ñ¸Ai vÉl¸ ¶ªAOμñ¶¢Àg¶¢ÀÀ CAdÉ ¶¢Ã±μfμA Cn C±μæA. ¶ªÃ±μÀïfμÀ Ê¢À©¸l¼ l¸öl춥 ± ¶¸¥ÀvAlμÀ Oμñ¶¢ÀAS¸ ¶pÁ¹± μö±¸¦ ¶mÀAW Gh μå± μ±¸¦vÑOº ¶pñÊ¢¦AVμfμA ¶ªAO¸ñAi. CAlμÀVÉhμ ¶ªA¶¢hμù±¸nOº ¶pÈméAfμÀ ¶ªAO ñ¸AhμÀvÀ GAd¹±ÀÀ. C±ÀÀm¸ ¶pÁ¶¨ ﶢöªAvÑ, ʬ¶¢ÀAhμ sÀÀhμÀ¶¢ÁvÑ, §hμS¸vÀvÀ £¶ªÃå ¶¢ÀAVμÀ OμÀ±¼Êª O¸vAvÑ ¶ªÃ±μÀïfμÀ ¶¢ÀOμ±μ±¸¦vÑOº ¶¢Ã±μS ʸm ¶¢VÉÛ ¶¢ÀOμ±μ ¶ªAO ñ¸AiOº IAhÐ q ñ¸¶¢ÀÀPïA GAl¼. El¼ Y¶m¶¢±¼ ¶¢Ã¶ªAvÑ ¶¢¶ªÀåAl¼. ¶¢ÀOμ±μ ¶ªAO ñ¸Ai ±ÐY¶m, CAdÉ Y¶m¶¢±¼ 15 hÉl¿¶m ¶ªÃ± μÀïf μÀ Gh μ屸±À μÀg ¶pk μAvÑ CfμÀSμÀÈpfμh¸fμÀ. F±ÐY ¶mÀAW ¶ªö± μ Øl¸ö±¸vÀ hDZ μW GAd¹±À μÀn ¶pÁ±¸g¸vÀ Êp±ÍÖm¸é±ÀÀ. DAlû μÀñvO μÀ Èpl μç ¶pAf μÀS μ ¶ªAO ñ¸Ai. ¶¢ÀÀPïAS¸ ¶pAd VÉiOÍWÛ¶m dü+Áø±+‹ n+fÒ e÷s¡&É+...! Ç
 • 31 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 È¢ÀÀlμv¶¢ÁhμÀAl¼. sûÑS¼, ¶¢ÀOμ±μ ¶ªAOμñ¶¢ÀgA, Oμ¶mÀ¶¢À - F ¶¢ÀÃfμÀ ±ÐYÂvà ¶pAfμÀSÉ Oμ¶mÀOμ, l¿né Èplμç ¶pAfμÀSμ CAd¹±μÀ. nY¹nOº lû μ ¶mÀ±¸î«¸± μAsû μAhÐ Èmv ±ÐYÂvÀ ¶¢Àö¢ÀÃvÀS ʸm ¶ªAO ñ¸Ai ¢¸h ¶¸¢±μgA V μwV μwS¸ hÇvÀS μÀm¸d q ñ¸±μAsûμ¶¢À¶¢ÁhμÀAl¼. D Èmv ±ÐYÂvÀ hÇvÀS μÀ ¶pvÇôvÀ IAhÐ CAl μAS¸, D¶®ôlμOμ±μAS¸ Cv±¸±μÀhμà GAd¹±ÀÇà Vμûª j±μ¶¢v»ªAlÉ. sÀfμsÀOμÖv¢¸yμÀô, ¶pSμdºÊ¢¶¨ lû¸ ±μÀvÀ, ±μOμ±μO¸v Y¹¶m¶plμ £mÐlμ Oμy¹O¸±μÀvÀ hμ±ÀμÃ±μ¶¢Áh¸±μÀ. F ¶pAf μÀS μO μÀ l¸l¸¶pÁ Èmv±ÐYÂv ¶¢ÀÀAlμÀ¶mÀAVÉ - CAdÉ lûμ¶mÀ±¸î¶ªA D±μAsûμA ¶mÀAfÉ - ¶pñj ±ÐY hμ¶¢À Eyμõ ¶¢ÀÀAS¼yμõ¶mÀ ±μASμ¶¢vÀôvÀ, SÍsÇ춢Àî vhÐ CvAOμ±¼« 帱μÀ. ¶¢ÀÀSμÀØvÀ Ê¢±ÀμÀd¹nOº ¶pñhÉïOμAS¸ t±ÀμÀï¶pÁ »pAfºn ¢¸fμh¸±μÀ. OμyμôA ¶mÀAW syμô £Àlμ lû¸ ¶mïA s« å¸vÀ ¶¢¶ªÃå GAd¹±ÀÀ. sûÑS¼m¸fμÀ sûÑS¼¶¢ÀAd £lû¼S¸ Ê¢±ÀμÀ¶¢v»ªAlÉ. D «¸±ÀμÀAhμñA Êp±μAdAvÑ »pvôvOμÀ sûÑS¼¶pyμÀô hμ¶p궢Á. F Èplμç ¶pAfμÀSμOμÀ OÍhμå CvÀôfμÀ hμ¶pên¶ª±¼S¸ Chμ墸±¼AdºOº ¶¢« å¸fμÀ. ¶¢À±μlμyμô IOμȪO¸ÖvOμÀ GfμÀOμÀÖAd¹fμÀ. OÐfº ¶pAl¸vÀ, Ifμô syμõ ¶pAl¸vÀ Y±μÀSμÀh¸±ÀÀ. E¶¢oé ¶ªAO ñ¸Ai ¶pAfμÀSμOμÀ ¥Ñsûμ VÉOμñÉÛ ¶ª±μö« ¶¸¢Ã¶mï £¶¨ ±ÀμÃvÀ. ˱ÇhμÀvÀ VǶ¢ÀdÑfºÛ ¶pAfºAW¶m ¶pAdvÀ VÉiOÍVÉÛ ¶ª¶¢À±ÀμÀAvÑ ¶ªAO ñ¸Ai ¶pAfμÀSμ ¶¢¶ªÀåAl¼ O¸sdºà ˱ÇhμÀv ¶pAfμÀSμS¸ l¿né Ctû¶¢±¼ä« 帱μÀ. sûÑS¼:El¼ Y¶m¶¢±¼ 14¶m ¶¢¶ªÀåAl¼. F ±ÐY¶m Glμ±ÀμÀA hÇvô¢¸±μOμ ¶¢ÀÀAlÉ, CAdÉ 3:30, 4:00 ¶¢ÀlûμïvÑ CAlμ±μà vÉW sûÑS¼ ¶¢ÀAdvÀ È¢wS¼« 帱μÀ. l¿nn ¶ªA¶¢hμù±μAvÑ D O¸vAvÑ GAfÉ Vμw q¸±μlÐñvd¹nOÉ O¸Oμ EAOÐ ¶ªAlμ±μíAS¸ OμÃf¸ Y±μÀ¶pÁOμÀAd¹±μÀ. EAdÑô GAfÉ q¸hμ X¶pÁ±μÃô, hμdàvÃ, £±¼S¼qÒ±ÀÀ¶m svôvà ¶¢ËSDZ¸v¶mÀ ¶¢l¼vÉ»ª, OÍhμ墸dºhÐ nhμï ¶mÃhμ¶m a£hμA D±μAtAVμd¹nOº SμÀ±μÀåS¸ OμÃf¸ F ±ÐY¶m sûÑS¼ ¶¢ÀAdvÀ È¢wS¼« 帱μÀ. ¶ªAO ñ¸Ai: ±ÇAfμ¶¢ ±ÐY±ÀÀ¶m ¶ªAO ñ¸Ai ±ÐY¶m l¸l ¶¸pÁS¸ CAlμ±¼
 • 32 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 EyμõvÑô (»pAfº¶¢AdvÀ J¢Ð LOμdº ) C±¼ÈªvÀ, sÎsìdÀô, ʪ£À±Àμà q¸±ÀμÀ¶ªA, ¶p± μ ¶¢Ã¶méA, ¶pÁw¶¬Ñ± μ, S¸±ÇvÀ È¢ÀÀlμv±ÀÀ¶m ¶¢AdO¸vÀ VɶªÀOμÀAd¹±μÀ, OÍhμåsdàvÀ lûμ±¼AW F ¶pAfμÀSμ¶mÀ D«¸öl¼«¸å± μÀ.F ±ÐY ¶m »ph μÅlÉ ¶¢h μvO μÀ h μ± μêg¸vÀ ¶¢l μÀvÀh¸± μÀ.¶pñj ¶ªAO μñ ¶¢Àg¸nO½ »phμÅhμ±μêg¸vÀ E¢¸öw. O¸n £ÀS¼w¶m ¶pl μOÍAf μÀ ¶ªAO μñ¶¢Àg¸vO μÀ E¶¢öO μ qÒ±ÀÀm¸, F ¶¢ÀOμ±μ ¶ªAOμñ¶¢Àg¸nOº ¶¢ÃhμñA hμ¶pêOμÀAf¸ »phμÅ hμ±μêg¸vÀ E« 帱μÀ. ¶ªAO ñ¸Ai ±ÐYÂvvÑ ¶¢À¶m¶¢ÀÀ V μÃʪ EAOÐ ¶ªÀAl μ± μ l μŶ¥ïA.. SμAS¼±ÇlμÀçv¶mÀ DfºAVÉ SμAS¼±ÇlμÀçv¢¸±μÀ. VμOμÖS¸ CvAOμ±¼AW¶m SμAS¼±ÇlμÀçv¶mÀ EAdºAdºO½ i¶pÁýêhμÃ, fÐvÀ, ¶ªm¸é±ÀÀ ±¸S¸vOμÀ C¶mÀSμÀgAS¸ ¢¸dºVÉhμ VɱÀÀAVÉ ¶mÅh¸ïvÀ VμÃfμd¹nOº V¸v¹ ± μ ¶¢Àg½±À μÀAS¸ O μ ¶m¶pf μh¸±ÀÀ. D SμAS¼±ÇlμÀçvÀ ¶¢À¶m¶¢ÀÀ EVÉÛ O ¶¸mÀOμv¶mÀ ¾ªöOμ±¼¶ªÀå¶médÀôS¸ hμvvÀ H¶pÁhμà lûμ¶ml¸vÀ hÇvÀ¶pÁhμÀ¶médÀô È¢ÃO¸yμõ £Àlμ ¶¢ASμdA ¶¢Adº £lμïvÀ ¢¸dºOº Êm±¼ê« 帱μÀ. C±ÀμÀïS¸±¼Oº lμAfμA ÈpdÀà, C¶¢ÀîS¸±¼Oº lμAfμA ÈpdÀà CAdà S μAS¼± Çl μÀ çv ¢¸y μÀõ ¶ªAl μfº VÉ«¸å±μÀ.¶¬±¼vÑ ±μASμ ¶¬±¿ CAdà ¶mfºÈmiåËÈp ¶mÀAW m »¸ªOμ l¸O¸ i±μÀ¶¢Àgº ¶pdÇ àvhÐ, O μAV μÀ S μYÇ ÝvÀ ¶TvÀô ¶TvÀô ¶¢À ¶mS¸ WAl μÀvÀ hÍñOμÀÖhμÃ, VÉhμÀvÑô W±μÀhμvÀ OÍfμÀhμà OÐfºSμÀfμÀâ v¹Adº sÑfº hμvËÈp ±¸S¼ C°μ±ÀμÀq¸hμñ OμlμvOμÀAf¸ ¶¬±¼l ¶¸ªÀ ¶pñhμï°μ¶¢À¶¢Áh¸fμÀ. Oμ¶mÀ¶¢À:¶¢ÀÃfμ¶¢ ±ÐY±ÀÀ¶m Oμ¶mÀ¶¢À ¶¢ï¶¢«¸±ÀμÀAvÑ hμ¶¢ÀOμÀ IAhÐ VÉlÐfμÀ¢¸lÐfμÀ G¶méAlμÀOμÀ ¶p¶¥À¶¢ÁvOμÀ ¶¥Àsû¹O¸A° μvÀ hÇvÀ¶pÁh¸± μÀ. OÍné q¸ñAh¸vvÑ OÐfº ¶pAl¸vÀ OμÃf¸ n±μö»¬« 帱μÀ. C±ÀÀhÉ D ¶pAl¸v¶mÀ a¶¢»¬A¶ªS¸ sû¹£AW ± ¶¸¨ àò ¶pñsûμÀhμöA nʨ lû¼AWAl¼. CAhÉ O¸lμÀ, ¶¢¶msûÑYm¸v¶mÀ OμÃf¸ F±ÐYÉ n±μö»¬¶ªÀåAd¹±μÀ. Oμ¶mÀ¶¢À m¸fμÀ £À¶mÀ¶¢ÀÀ im¸vÊml¼ « ȸ¢Àhμ. l¿nOº C¶mÀSμÀgAS¸, D ±ÐY¶m S¸±ÇvÀ, D¶¢fμvÀ VɶªÀOж¢fμA D¶m¢¸±ÀÀj. Oμ¶mÀ¶¢À ¶¢À±μÀ¶ªdº±ÐY¶mÀ ¶¢ÀÀOμÖ¶mÀ¶¢À Cn CAd¹±μÀ. l¿nOº sζ¢Àîv ¶pAfμÀSμ Cn Êp±μÀ. Oμ¶mÀ¶¢À ±ÐY¶m ¶¢ÃA« ¶¸®±μA i¶mfμA DAlûμñ lÉ¥¹¶m D¶m¢¸±ÀÀjS¸ ¶¢¶ªÃåAl¼. ¶¢ÃA«¸ ¶®±μÀvÀ O¸n ¢¸±μÀ, S¸±Çv hÐ (£À¶mÀ¶¢ÀÀ vÑ ¶¢ÃA¶ªOμÅhμÀvÀ ȬVμÀÛS¸ GAd¹±ÀÀ Oμ¶mÀOμ l¸nn ¥¹O¸ ¶®±μ ¶¢ÃA¶ªA S¸ ¶p±¼SμgºAW O¸sÑvÀ) ¶ªAhμÅ»på ¶pf μh¸± μÀ. Cv¹SÉ O μ ¶mÀ¶¢À ±ÐY¶m ¶pñ±ÀμÃg¸vÀ VDZÀμÀïOμqÒ¶¢fμA OμÃf¸ «¸A¶pñl¸±ÀμÀA.
 • 33 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ¶ªAO¸ñAi ¶pAfμSμ ¶ªAs±μA ¶p±¸O¸¶¨à¶mAlμÀOÐfμA sûÑS¼ ±ÐYÂhРȢÀÀlμv±ÀÉÀïlÉ...! sûÑS¼ CAdÉ hÇv¹ô±μÀ Y¹¶¢ÀÀÊm VμwvÑ È¢wS¼AVμÀOμÀÊm sûÑS¼¶¢ÀAdvÀ, sûÑS¼ CAdÉ ¶¢ÀÀAlμÀ ¶pAfμSμ hμvAdÀô SμÀ±Íå« å¸±ÀÀ. ¶¢À¶m EAdÑô sûÑS¼ m¸dº h μvAdô ¶¬f¸£fº CAh¸ EAh¸ O¸l μ ¶médÀàAfº CAh μ ¶ªAs± μAS¸ ¶¢ÁAd¹l¼! sûÑS¼ ±ÐY hμvAdÀô CAdÉ ¶¢ÀÀPïAS¸ C¶¢ÀîOº ËȪhμA PAS¸±μÀS¸ ¶¢ÁAd¹l¼. I¶pêdºOº hǶ¢ÀÀvÀåAl¼±¸ F hμvAdô ¶pn Cn! IAlμÀOμAdÉ, £fμhμv ¢¸±¿S¸ «¸SÉl¼ ¶¢À±¼ D h μvAdô hμAhμÀ.¶¢ÀÀAlμÀ Èplμ碸yμõ hμvAdÀ O¸±μïOμñ¶¢ÀA¶pÁ¹±¼åO¸¢¸w. D hμ±¸öhμ C¶mévÀ. D h μ±¸öh μ W¶mé»py μõvÀ. W¶¢±¸P±Ðô C¶¢Àî. LOÐÖ £f μh μO½ j¶ªÀOμÀÊm ¶ª¶¢À±ÀμÀA Oμo¶ªA LOμ SμAd ¶pf μÀh μÀAl¼!«¸é¶mAO μÀ Coé »ªlû μèA VÉʪ¶¢ÀÀAlμÀ OμñÐÛf¸nOÐ Èplμç OμÀ±¿Û ¾pd.O¸yμÀõ Y¹¶pÁOÐf¸nOº £vÀS¸ O¸yμõ OºAlÍOμ ¾pd. ¶ªdÀô ¶pfμâ È¢Afº S¼ÈmévÑ ¶T¶¢À¶T¶¢Àv ¶mÀ¶¢Áýöv ¶mÃÈm, LOμ È¢fμv¹êdº S¼ÈmévÑ ¶ªÀné »pAfº, «Ò´p s¹O³ù, ËÈp¶m d¶¢v³. OμÀAOμÀfº »p»pê CAdÉ V¸v¹ WO¸OμÀ CAlμÀOμn, IOμÀÖ¶¢¶¢ÀAl¼ Gq¸±ÀμÀAS¸ WOμÖdº ±μ¶ªA j»ª W¶mé OμÃY¹ tAlÇvÑ qÒ»ª ¶¢ÁAVμÀh¸±μÀ. hμvAdº O¸S ʸm ¶¢ÀAW sdàvÀ OμdÀà OμÀAd¹±μÀ.C¶pêdÑô�£yμõ hμvAdÀô O¸l μÀ O¸n, m¸ q¸ñgA Oͱ¼O º uÛÀ– ‘·\+≥T¢ ¶pfɶªÀåm¸é±μÀ.CAdà nOμÖ±μô £Àlμ hμvAdÀô qÒ¶ªÀOμÀAd¹±μd. J£ÀdAdÉ sdàvOμAdº¶m ZfμÀâ ¢Íl¼wAV¸vAdÉ hμv q ñ¸gA hÐOμOͶªÀåAl¼. CAlμÀOμn SÐXvÀ ÈpdÀàOж¢ÀÊm¢¸±μÀ. SÐXvÀ lûμ±¼AW hμvAdÀOж¢fμA hμ±μ hμ±¸vÀS¸ ¶¢¶ªÀå¶mé DV¸±μÊ¢À Oμl¸ C¶mé ¢¸yμõ Ctûq¸ñ±À μÀA. l¿AhÐ EAdÑô Èplμ碸yμÀõ�J±¸! C¶¢Àî VÇ»pê¶m ¶¢Ãd £¶m¶mAhμ Èplμç¢ Ë¸yÇþô qÒ±ÀμñμÀd¹ñ? £ÀOÉ Ë È¢Àm¸ S μf¸âvÎV¸Û±À μÃ, £À«¸vÎV¸Û±ÀμÃ? SÐXvÎlμçAd¹nOº ¶pdÀජÀn ¶pûlÉyμÀõ OμÃf¸ vɶ¢Á. C¶pÁýêfÉ IlμÀ±μÀ VÇÊpêAhμ È¢ÀÀ¶mS ˸yÇþõ qÒ±Àμñ¸? C¶ªvÀ C¶¢Àî O¸sdºà CËÈ¢m¸ EWÛAl¼, ÊmËÈmhÉ C£ OμÃf¸ CP×±ÉôlμÊm CAd¹. hÇvÀ«¸,� Cn Sμ±¼ÝAVÉ¢¸±μÀ,l¿AhÐ CAlμ±¼O½ D¶pÁOÐvɶmAhμ ¶m¢ÍöVÉÛl¼. ¶¢Ãf μÀ £Àl μ ¶mÃÈm Cl¼ç, EAh μ D±À μÀÀ ¶¨À ø , CAh μ D±À μÀÀ ¶¨À ø , ¶¢Ã±μÖAfɱÀμÀÀfμAhμ D±ÀμÀÀ¶¨ Àø CAdà l¿£AW, £¶pÁOº ¶mÃÈm ± »¸ª, £ÀS¼w¶m ¶mÃÈm ¢ÍAdºOº ± ¶¸ªÀOж¢Àn VÇÊpꢸ±μÀ,M S μAd h μ±¸öhÍWÛ, ¶mvÀS μÀvÀ ÈpdÉࢸ±μÀ.D hμ±¸öhμ, OμñÐÛsÇdºà O μÀAO μÀf μÀO¸±À μÀ ± μ ¶ªAhÐ h μvAdÀô qÒʪ¢¸± μÀ. qÏS μvÀ O μOÉÖ oy μõn sOÇdôvÑOº l¼¶¢Àî±¼AW, h μv£ÀAW VÇAsÀv OÍl¿ ç Ê¢fº oy μõn SμÀ¶¢Àî±¼AVÉ¢¸±μÀ.O¸n, I¶pÁýêfμÀ ¶¢À¶mA hμvÀVμÀOμÀm¸é ¶pAfμSμ ¶pÁvOºAhμS¸ ¶¢À¶m¶ªÀOº! OμyμõOμl¼ç¶m Dm¸dº ¶®±μi È¢vÀSμÀvÀ - ¶¢Àl¼vÑ EAO¸ È¢vÀSμÀhμÃÊm ¶¢Ám¸é±ÀÀ.
 • 34 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014
 • 35 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 yÓ’
 • 36 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 OμÀAsûμOμ±μÀäfº sû¹±μï Km¸ Oμ±¸Öi OμÀ¶¢Ã±μÀfμÀ uû¶¢Ã¶ªÀ±μÀfμÀ. Ehμ¶mÀ hμwôhÐ Oμw»ª ¶ª¶®ïl¼ñ ¶p±μöhμ Ê¥ñgÀvvÑ GAfÉ¢¸fμÀ. hμwô ¶¢ÃdvhÐ ¶pñsû¹£hμÀËfǶm uû¶¢Ã¶ªÀ±μÀfμÀ £¶¨ À䶢Á £Àl μ OÐqÒl¼ñO μÀåËfÇ sñ¶¬î OжªA h μ ¶p¶¢ÃV μ±¼AW ¶¢± μ S μ± μö¶¢ÀÀhÐ CÊmOμ¶¢ÀAl¼ lɶ¢hμv¶mÀ »¬A»¨ AVμfμA ¶¢Adº£ VDZÀμÀïfμA Y±¼SÉl¼. EAl¸ñl¼ lɶ¢hμv¶mÀ ¦¶¢ÁfμÀhРȢÀÀ±μÈpdÀàOж¢Àn ¶ªv¶® nWÛ¶m m¸±μlμÀfμÀ uû¶¢À¶ªÀ±μÀn ¶¢lμçOμÀ È¢zõ O ¶¸¢À±μöp ¶¢À¶®±¸Y ¦¶¢ÁfºOº ¶pÁ¹YvÀ VɶªÀåm¸éfμÀ Cn VÇ ¶pêdA Y±¼S ¼ ¶ml¼ . CAl μÀO μÀ ¶ªêAl¼AW¶m C¶ªÀ±μÀfμÀ ¦¶¢ sûμOμÀåËfǶm O ¶¸¢À±μöp ¶¢À¶®±¸Y ËÈpOº ±ÀμÀÀl ç¸nOº È¢zõ Y±ÀÀAW, EOμËÈp hμ¶mOμÀ ¶pÁ¹YvÀ VDZÀμÀﶢÀn DY¹ß»pAV¸fμÀ. CAlμÀOμÀ i±μ¶ªÖ±¼AW¶m O ¶¸¢À±μöp ¶¢À¶®±¸YÂ Ë Èp O μiå Ih μ åS¸ ¶¢À ¶®±¸Y ¦¶¢wAS μ ¶¢ÀÀ¶mÀ S μdºàS¸ ¶pdÀàOÍn ±μ°ºAVμ¶¢Àn q ñ¸±¼èAVμS¸ wASμ¶¢ÀÀ ¶mÀAfº ¦¶¢ÁfμÀ ¶pñhμï°μËÈ¢À uû¶¢Ã¶ªÀ±μÀfºn V μA¶pf μA Y±¼S¼¶ml¼. £¶¨±À μÀ¶¢ÀÀ hÇvÀ¶ªÀO μÀ¶mé h¸± μO¸¶ªÀ± μÀvÀ F O ¶¸¢À±μöp lɶ¥AËÈp lμAfÇhμåS¸ ¶ª¶®ïl¼ñ ¶p±μöhμ¶¢ÀÀvÑ Y±¼S¼¶m qÒ±μÀvÑ ¦¶¢ÁfμÀ VǶ¢ÀdÑfºÛ C¶ªÀ±μ ¶ªA¶®±μ¶¢ÀÀ VÉ¥¹±μn ¶pÁ±¸g S¸lûμ. F £lûμ¶¢ÀÀS¸ ±¸w¶m VÇ ¶¢Àd sÎdÉ ô u û ¶¢Ã ¶ml¼S¸ S μÀ±¼åA¶pÁ¶mAl μÀOÍn F q¸ñAh¸né ¶ª¶ªï¥¹ï¶¢ÀvA VÉ»ª¶ml¼. C¶pÁf μÀ ;ÛeTX¯+ø£s¡ CÀ´‹]¢+>∑+ lɶ¢hμvÀ q¸ñ±¼èAVμS¸ ¦¶¢ÁfμÀ wASμ ± μöp ¶¢ÀÀvÑ C¶¢h μ±¼AW¶mdÀô VǶpÁýêOμÀAd¹±μÀ. ¶pÁ¹±¼åS¸ Cfμ£, OÍAfμvvÑn F q¸ñAhμ¶¢ÀÀvÑn Dv±ÀμÀA ¶pñOμÅi «ÕAl μ± μﶢÀÀ¶mO μÀ ¶¢Ã± μÀÊp± μÀS¸ GAdÀAl¼. E¶pêdºO½ Oμ¶m¶pfÉ O ¶¸¢À±μöp lɶ¥¶pÁ ±μ°μg SÐfμvÀ, CÊmOμ ±μOμ¶¢ÀÀËvǶm ¶¢Å°μ Y¹hμÀvhÐ ¶m±ÀμÀm¸AlμO¸±μOμ¶¢ÀÀS¸ GAdÀAl¼. lμSμرÐô Sμv hμñ±ÀμÀAsOɶ¥ö±μ YÑïi±¼ôASμA, ¶ª¶®ïl¼ñ ¶¢¶mïq ñ¸g ±μ°μg nv±ÀμÀAvÑ Sμv Èplμç ËȪY GfμÀhμvÀ, TrekkingO μÀ S μv CÊmO μ C¶¢O ¶¸¥¶¢ÀÀvhÐ F q ñ¸AhμA I¶pÁýêfμà ± μl¿çS¸ GAdÀAl¼. KhÉ C¶mÀËÈ¢¶m O¸v¶¢ÀÀ DS춨Àà, »pûsñ¶¢±¼ ÈmvvÀ. Ê¢¶ª£vÑ, ¶¢±¸øO¸v¶¢ÀÀvÑ CO μÖfº ¢¸h¸ ¶¢± μg¶¢ÀÀ ±À μÃh μ ñvO μÀ C¶mÀOμÃv¶¢ÀÀS¸ GAfμlμÀ. ¶¢ÀÀAËsÇ, ¶pÁgÇ, N±μAS¸s¹l³, C¶¬¶¢Àl¸Sμ±μô ¶mÀAfº CÊm £lûμ¶¢ÀÀËvǶm ¢ ¶¸¬¶m «ÕOμ±μﶢÀÀvÀ Oμv¶¢Á. ¶¢ÀÀAËsÇ, ¶pÁgÇ v ¶mÀAfº s ´ª «ÕOμ±μﶢÀÀvÀm¸é±ÀÀ, ±ÐYÂOμÀ CÊmOμËÈ¢À¶m dºñ¶pÁýêvhÐ ±ÀμÃiñOμÀvOμÀ «ÕOμ±μﶢÀÀvÀ OμwS¼¶ªÀå¶mé£. Oº�£À�v lμÃ±μ¶¢ÀÀvÑ GAfÉ ¶pÁgÇ Ë±ÇvÉö «ÕOμ±μﶢÀÀOμÃf¸ CAlμÀs¹dÀvÑ G¶mé ¶mSμ±μ¶¢ÀÀ. 200 Oº�£À�v lμÃ±μ¶¢ÀÀvÑn ¶¢ÀÀAËsÇ Ë±ÇvÉö hÐ q¸dÀ £¶¢Ã¶m «ÕOμ±μﶢÀÀ OμÃf¸ OμwS¼±ÀμÀÀ¶mél¼. lɶ¥A ¶mvÀ¶¢ÀÃvv ¶mÀAfº ¶¢VÉÛ ±ÀμÃiñOμÀvOμÀ O ¶¸¢v»ª¶m «ÕOμ±μﶢÀÀvÀ Dv±ÀμÀ ¶pÁ±Ð»¬hμÀvÀ lûμ±μî ¥¹vvÀ CAl¼¶ªÀå¶mé£.
 • 37 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 πø
 • 38 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ¶¢Àlûμï¶pñlÉ´¥ ± ¶¸ªàòAvÑn Ci ¶pÁ±¸h μ ¶m ¶mS μ± μA GYݱÀÀn. F ¶mS μ± μAhÐ Êp±ÍAl¼ ¶m £O μ ñ ¶¢Ã± μÖ ¶¢À¶®±¸YÂ, D±ÀμÀ¶m ¶¢ÀAiñ sdºà C¶mÀ Êp±μÀô SμÀ±μÀåOμÀ ¶¢« 帱ÀÀ. CAhÉ O¸Oμ O¸zl ¶¸ªÀ ¶¢Adº ¶¢À¶® ±μVμ±ÀμÀhμ OμÃf¸ F ¶mSμ±μ¶¢ÀÀhÐ ¶ªAsAlμ¶¢ÀÀ G¶m颸fÉ. YÑïi¶¨ ï £lμï, s¹©¸ ¢¸Yßþî±ÀμÀA v¹Adº CÊmOμ ¶ªAsAl¼hμ SμñAlû¸ vOμÀ F ¶mSμ±μA ¢¸±μg »¸ª CAh¸ Êp±ÍAl¼¶ml¼. O¸vÀfμÀ CAdÉ «¸°¸hμÀå ±ÀμÀ¶¢ÀÀfÉ. CdÀ¶¢Adº ±ÀμÀ¶¢ÀÀn C¶¢h¸±μ¶¢ÀÀ¶mÀ ¶p±μÊ¢À¶¥ö±μÀfμÀ l¸wÛ lμé¸g ¶¸ªÀ±μÀfμÀ CÊm ±¸°μ¶ªÀfº s¹±¼ ¶mÀAfº O¸q¸fº hμ¶m sûμOμÀåËvǶm Ê¢lμ»pñ±ÀμÀÀfº tfμâv¶mÀ ±μ°ºAW ¢¸±¼ Oб¼O μ Ë Èp D C¶¢AiO μ ¶mS μ± μ ¶¢ÀÀvÑ l μ°ºg¸¶¢Àñ¼åS¸ OÍvÀËÈ¢m¸f μÀ. D C¶¢AiO¸ ¶mSμ±μÊ¢À Êmdº ¶¢À¶m GYݱÀÀn. eTVü‰ø±fi‚X¯«s¡ CÀ´‹]¢+>∑+ F Oμñ¶¢ÀAvÑ D ±¸°μ¶ªÀv¶mÀ ¦¶¢ÁfμÀ sûμ¶ªî¶¢ÀÀ VɱÀμÀÀd ¶¢v¶m ¶¢À±¼±ÀμÀÀ l μ°ºg¸¶¢Àñ¼åS¸ GAf μÀdVÉ F Dv±ÀμÀ¶¢ÀÀvÑ ¶pñhÉïOμËÈ¢À¶m ¶pÁ¹YvÑ sû μ ¶ªî ¶¢ÀÀ ¶mÀ £lû ¼S¸ ¢¸fº wAS춪ö±μöpÁfºn ¥¹Ai ¶p±μÀ« 帱μÀ. F ¶pÁ¹YÊm �sûμ¶ªî ¶®±μi� CÊm Êp±μÀhÐ q¸ñh μBO¸v¶¢ÀÀ¶m CAdÉ ¶ªÀ¶¢Ã± μÀ ¶ªÃ±Ðïlμ±ÀμÀ¶¢ÀÀ¶mOμÀ ¶pÁ¹±μöÊ¢À 4 SμA. ¶ª¶¢À±ÀμÀ¶¢ÀÀvÑ ¶pñi nhμﶢÀÀ VÉ« 帱μÀ. F ¶ª¶¢À±ÀμÀ¶¢ÀÀvÑ Dv±ÀμÀ¶¢ÀÀ V¸v¹ OÐv¹¶¬v¶¢ÀÀS¸ GAfº ¶p±μÊ¢À¶¥ö±μÀnOº E¶¨ àËÈ¢À¶m hμȢà SμÀg¶¢ÀÀ ¶ªÃWAVμÀ¶mÀ. ¶¢Àlûμï¶pñlÉ´¥ ±¸Ylû¸ n sûÑq¸v³ ¶mS μ± μ ¶¢ÀÀ ¶mÀAfº 195 Oº�£À� l μñ μ ¶¢ÀÀvÑ GAfÉ F GYݱÀÀn ¶pdàg¶¢ÀÀ ¶p¦Û¶¢À ˱ÇvÉö vÑ LOμ OμÃfμw. EO μÖf μO μÀ Cné ± μO μ ¶¢ÀÀv ¢¸¶¬¶m «ÕO μ± μﶢÀÀvÀ O μv¶¢Á. EO μÖf μ 12 ¶ªA¶¢hμù±μ¶¢ÀÀv (¶pÁ¶ªÖ±μgº) OÍOμ«¸±¼ O μÀAsÊ¢Ày μ Gh μù¶¢¶¢ÀÀ °½q¸ñ ¶ml¼ ¶ª£À¶pAvÑ Y±μÀSμÀhμÀAl¼. ±¸sѱÀÉÀ 2016vÑ F OμÀAsÊ¢Àyμ OμvlμÀ. EOμÖfμ F YÑïi±¼ôASμ lμ±μ÷¶mÊ¢À O¸Oμ VμÃfμ hμSμØ ¶¢À±¼OÍné ¶pñhÉïOμhμvÀ. ¶¬± μ »ªl¼ ç Dv±À μÀ ¶¢ÀÀ: £Oμñ¶¢Ã±μÖ ¶¢À¶®±¸Y E¶¨ à lɶ¢hμ. CÊmOμ ¶¢Ã±μÀô Dhμî±μêgA VɶªÀOμÀ¶mél¼ EOμÖfÉ. V¸v¹ Èplμç Dv±ÀμÀA. ¶pñhÉïOμhμ 1008 l¿¶p¶¢ÀÀvÀ È¢wS¼AVμf¸nOº C¶mÀËÈ¢¶m l¿¶p ¶ªåAsûμ¶¢ÀÀvÀ. S μfû ³ O¸z: ¶¢À ¶®O μ£ O¸zl ¶¸ªÀ¶mOμÀ m¸vÀOμËÈp uûY¹°μ±μ¶¢ÀÀv¶mÀ ¢ ñ¸»ª¶m O¸zO¸ lÉ£ Dv±ÀμÀ¶¢ÀÀ. EOμÖfμ V¸¶¢ÀÀAfº lÉ£ ¶¢ÀÃv¶¢ÀAhμñ¶¢ÀÀ¶mÀ E¶pêdºO½ G¶p±ÀÇÃS¼¶ªÃå GAf μdA VμÃfμ¶¢VμÀÛ. °½q¸ñ ¶ml¼ : ¶¢À¶®O¸yɶ¥ö±μ Dv±ÀμÀA¶mOμÀ lμSμرμvÑ ¶pñ¶¢»¬AVÉ ¶p£hμñ ¶ml¼. F ¶ml¼OÉ OμÀAsÊ¢Ày¹ ¶pñi 12 ¶ªA. Y±μÀSμÀhμÀAl¼. ¶¢ÀASμyμm¸lûμÀn Dv±ÀμÀA: OμÀY lж¨ ¶¢ÀÀ G¶m颸±μÀ ¶pñhÉïOμ¶¢ÀÀS¸ lμ±¼÷AVμÀOμÀÊm Dv±ÀμÀA. ¶ml¼ LfμÀâ¶m Sμv W¶mé OÍAfμËÈp Sμv F Dv±ÀμÀ¶¢ÀÀvÑ ¶¢ÀASμyμ ¢¸±μA VÉʪ ¶pÁ¹YvÀ ¶pñhÉïOμhμ¶mÀ qÏAl¼¶m£.
 • 39 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 lXË’\ eT*¢U≤s¡T®qT&ÉT DAlû μ ñ ¶pñlÉ ´¥ ±¸Ylû¸n ËȬlμ±¸s¹l³ ¶mSμ±μ¶¢ÀÀ¶mOμÀ 210 Oº�£À� lμÃ±μ¶¢ÀÀvÑ Oμ±μÃévÀ Zv¹ô ¶mAl¼ OÍdÃÖ±μÀ h¸vÃO¸ §ñËÈ¥vA ¶¢ÀAfμvAvÑ G¶mé F Dv±ÀμÀA YÑïi±¼ôASμ¶¢ÀÀvvѶmà C© à¸l춥 ¶¥Oºå ¾pe¸vvÑ LOμdº. EOμÖfμ OÍvÀ¶¢Á¶mé ¶¢ÀñμÀåvÀ ¶¢ÀwôP¹±μÀݶm « ö¸£À, sû μ ñ ¶¢À±¸AtO μ lÉ£. EO μÖfÉ §ñ Dl¼¶¥AOμ±¸V¸±μÀïfμÀ ¦¢ ¶¸mAlμv¶¬±¼VÉ ¶p±μÊ¢À¶¥ö±μÀfºn lû¸ ïnAW¶ml¼. ¶mvô¶¢Àv ¶p± μöh μ Ê¥ñgÀvvÑ OÍvÀË È¢¶m F YÑïi±¼ôASμA CÊmOμ ¶¢¶mﶢÀÅSμ ¶ªA±μ°μg OÉAl¸ñvhÐ ¶pñOμÅi ¥ÑsûμhÐ Cv±¸±É q ñ¸AhμA. ¶ª¶¢ÀÀlμñ ¶¢Àd¹ànOº ¶ªÀ¶¢Ã±μÀS¸ 1500 Cf μÀS μv ËÈp¶m GAfÉ F ¶pÁgï°Éhμñ¶¢ÀÀ¶mOμÀ ¶ªÀ¶¢Ã±μÀ 460 £Àd±μô l¼SμÀ¶¢Á¶m Ghμå±μ l¼¶¥S¸ ¶pñ¶¢»¬AVÉ OμÅ© ä¸ ¶ml¼ GAdÀAl¼. CAlμÀOμn F ¶ml¼n �q¸h¸yμ SμASμ� S¸ »pvÀ¶ªÃå nhμïA F odºhÐ «¸ö£À¢¸±¼Oº Ctû ʨO μA VÉ« 帱μÀ.¶ªÖAlμ ¶pÁ±¸g¶¢ÀÀvÑ §ñ ËÈ¥v P¹Afμ¶¢ÀÀS¸ F ¶ªæv¶¢ÀÀ¶mÀ Sμñ¼Û¶m £¶¢± μ ¶¢ÀÀvÀ O μv¶¢Á. CAhÉO¸O μ ¶¢À¶®sû¹±μhμAvÑ F °ÉhμñA SμÀ±¼AW¶m £Ê¥©¸vÀ VμlμÀ¶¢Sμv¶¢ÀÀ.¶¢À»¬© ¶¸ªÀ±μÀfμÀ l¸S¼¶m F ¶pñlɶ¥¶¢ÀÀvÑ q¸±μöi lÉ£ sûμñ¶¢À±μA ±μöp¶¢ÀÀvÑ ¶pñÊ¢¦AVμÀd ¶¢v¶m EOμÖfμ sûμñ¶¢À±¸AtOμ Êp±μÀhÐ ÈmvËÈ¢ lμ±μ÷¶mA E¶ªÀåAl¼. nh μïA ¶¢ÀvÇô ¶pÁ¹vhРʪ£A¶psfμdA ¶¢vô F¶¥ö±μÀfμÀ EOμÖfμ ¶¢ÀwôP¹±μÀݶmÀfμÀS¸ »pvÀ¶¢sfμÀ hμÀAfμdA £Ê¥¶¨A. F q¸ñAh μ ¶¢ÀAh¸ OÍAfμY¹hμÀv¢ ˸±Ç¶m VÇAVμÀvÀ IOμÀÖ¶¢S¸ Oμn»p« 帱μÀ. ¢¸±μÀ F °Éhμñ¶¢ÀÀ¶mÀ ¶¢Àvô¶mé CÊm Êp±μÀhÐ OÍvÀ« 帱μÀ. sûμñ¶¢À±¸AtOμ C¶¢À±¼n lμ±¼÷AW¶m¶pÁfμÀ §ñVμOμñ´¢À G¶méAlμÀ¶m «¸©¸àASμ ¶m¶¢À«¸Ö±μ¶¢ÀÀ VɱÀ μÀ¶¢l μçAd¹± μÀ. ¦P± μl μ± μ÷¶m¶¢ÀÀ ChμïAhμ ¶p£hμñËÈ¢À¶ml¼S¸ sû¹£AVÉ sûμOμÀåvÀ qÒd½¶pfº ¶¢À±¿ ¦P±μlμ±μ÷¶mA VɶªÀOÍn hμ±¼« 帱μÀ. CAhÉO¸Oμ OμÅ© 丶ml¼Oº ISμÀ¶¢¶m Sμv SμÀ¶¬vÀ, lμSμرμvÑ ¶pñ¶¢»¬AVÉ q¸v¹lû¸ ±μ - ¶pAV¸lû¸ ±μ ¶pñ¢ ¶¸¬¶¢ÀÀvÀ VμÃfμhμSμØ ¶ªæv¶¢ÀÀvÀ. §ñËÈ¥vA VμÀdÀà¶pOμÖv lμ±μ÷o±ÀμÀ ¶ªæv¶¢ÀÀvÀ: §ñËÈ¥vA f¸ï´¢À COμÖ¶¢À¶®lÉ£ SμÀ¶¬vÀ (AP Tourism Motor Boat Facility) ¶pAVμ ¶¢Àe¸vÀ ¦P±μ lμ±μ÷¶mA «¸°º Sμg¶pi Dv±ÀμÀA ,
 • 40 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 MAO¸±É¶¥ö±μ´¢À, ¶m±μîl¸- O ʸ¢±¼ ¶ªASμ¶¢À´¢À, EAfб³ - ¶¢Àlûμï ¶pñlÉ´¥. sû¹±μhμlɶ¥A ¶¢ÀlûμïvÑ G¶mé ¶p±μöhμ Ê¥ñgÀvvÑ £Alûμï ¶p±μöh¸vÀ ¶pÁ±¸g ¶pñ»ªl¼ç mÍAl¼¶ml¼. E¶pêdºO½ CÊmOμ ¶¢ÀAl¼ «¸lûμÀ ¶pÁASμ¶¢ÁvÀ F ¶p±μöhμ Ê¥ñgÀvvÑ Gm 鸱μÀ. F ¶p±μöh¸v ¶¢ÀlûμïvÑ ¶pñ¶¢»¬AVÉ ¶ml¼ �¶m±μîlμ�. ¶¢Àlûμï¶pñlÉ´¥ vÑ P¹Af¸ö Zv¹ôvÑ Sμv MAO¸±É¶¥ö±μ YÑïi±¼ôASμA F ¶ml¼ LfμÀâ¶m GAl¼. F Dv±ÀμÀ¶¢ÀÀ¶mOμÀ 77 Oº�£À� l μñ μ ¶¢ÀÀvÑ EAfб³ ¶pdàg¶¢ÀÀ, 135 Oº�£À� lμÃ±μ¶¢ÀÀvÑ ¶¢À¶®O¸yɶ¥ö± μ YÑïi±¼ôAS μA G¶mé GYݱÀÀn ¶pdàgA OμvlμÀ. F Dv±ÀμÀ ¶ª£À¶p¶¢ÀÀvÑÊm CAdÉ ¶ml¼Oº D¶¢w LfμÀâ¶m ¶¢À±ÍOμ ¦¢¸v±ÀμÀA OμvlμÀ. Cl¼OμÃf¸ qÕ±¸gºOμ¶¢ÀÀS¸ YÑïi±¼ôASμ q ñ¸¶¥¶ªåþïA qÏAl¼ ¶ml¼. D Dv±À μÀA Êp± μÀ ¶¢Ã¶¢ÀvÉô¶¥ö±μA Cn, vÉl¸ C¶¢À±É¶¥ö±μA Cn CAd¹±μÀ. LOμ¶pÁýêfμÀ £Alûμï ¶p±μöh¸vÀ m¸±μlμÀn Ê¢À±μÀ ¶p±μöhμ qÏSμfμåOμÀ VμwAW ¦¶¢Án SμÀ±¼AW hμ¶p¶ªÀù VÉ»ª¶ml¼. D sûμOºåOº ¶ªAhл¨AW¶m ¶p±μÊ¢À¶¥ö±μÀfμÀ £Alûμï ¶p± μöh¸v Oб¼O μ ¶mÀ Èm± μ Ê¢± μÛf μA z+ø±πsX¯«s¡ CÀ´‹]¢+>∑+ ¶pwhμ¶¢ÀÀS¸ ¶ªÃ±μï, VμAlμÀñv Sμ¶¢Àm¸nOº F ¶p±μöhμA CfμÀâ± ¶¸¢fμAhÐ lɶ¢hμv Oб¼O μ Ë Èp £Alû μÀïf μÀ D±¸lû ¼AVÉ ¦¶¢wASμ¶¢ÀÀ¶mÀ ±ÇAfμÀS¸ VÉ»ª ±ÇAfμ¶¢ l¸nn ¶ml¼Oº D¶¢wËÈ¢¶pÁ¶m GAfÉddÀô VɶªÃå £Alû¸ ï ¶p±μöh¸né IlμSμfμA nw»p Ê¢±ÀμÀ¶¢Àn DY¹ß»pAVμdA Y±¼S¼¶ml¼. Cv¹ £fºqÒ±ÀÀ¶m YAd YÑïi±¼ôAS ¶¸¢ÀÀvÀS¸ LOμdº lɶ¢hμvOμÀ C¶¢À±É¶¥ö±μ¶¢ÀÀS¸, ±ÇAfμ¶¢l¼ MAO¸±É¶¥ö±μ¶¢ÀÀS¸ »pvÀ« 帱μÀ. MAO¸±É¶¥ö±μA ¶m±μîl ¶¸ml¼ ¶¢ÀlûμïvÑ G¶mé ¶¢ÃAlû¸ hμ CÊm OÍAfμËÈp GAdÀAl¼. m¸±μlμÀn ¶¢Ãdv ¶¢vô C¶ªÃ±ÀμÀhÐ ±μS¼w¶m £Alûμï ¶p±μöhμ¶¢ÀÀ ¶¢±μ Sμ±μö¶¢ÀÀhÐ hμn¶¨ ජÀÀS¸ Èp±μÀSμÀhμà GAfμdA ¶¢vô lɶ¢hμvÀ CS춪åþï ¶¢À¶®¶¢ÀÀnn ¶¥±μgÀ Ê¢fμdA Y±¼S¼¶ml¼. DO¸±μg¶¢ÀÀS¸ CS춪åþﶢÀÀn hμ¶m sû¹±μïhÐ §ñËÈ¥vA È¢yμÀhμà ȢÃOμ±¼wô¶m £Alûμï ¶p±μöh¸né i±¼S¼ ¶¢VÉÛAhμ ¶¢±μOμÀ Cv¹SÉ GAfμ¶¢Àn OбμfμA Y±¼S¼Alμd. F YÑïi±¼ôASμA ¶pÁ±¸g ¶pñ»ªl¼ç O¸AW¶m ¶m±μîl¸ ¶ml¼, O¸Ê¢±¼ ¶ml¼ ¶ªASμ¶¢À¶¢ÀÀ¶mOμÀ lμSμرμS¸ GAfμÀd ¶¢v¶m CÊmOμ ¶¢ÀAl¼ «¸lûμÀ¶¢ÁvÀ F ¶ªASμ¶¢À¶¢ÀÀvÑ «¸é¶m¶¢ÀÀ VDZÀ μÀïf¸nOº ¶¢«¸å± μÀ. a£hμ¶¢ÀÀvÑ ¶ªË±Ç¶m lμÅOμêlûμA vÉn ¢¸±μÀ F ¶¢ÃAlû¸ hμ l¿£ W¶¢±¼ sû¹Sμ¶¢ÀÀvÑ MAO¸±É¶¥ö±μ ¶p±¼Oμñ¶¢ÀvÑ CÊmö»¨ AVμfμA VμÃfμ¶¢VμÀÛ. EOμÖfºOº lμSμرμvÑ §ñ ¶¥AOμ±¸V¸±μï ¢¸±¼ SμÀ±μÀËÈ¢¶m SУAl¸ sû¹Sμ¶¢h¸êlμÀv SμÀ¶¬ OμvlμÀ. EOμÖfÉ ¶¥AOμ±¸V¸±μï S¸±μÀ ¶ªm ︶ªA ¾ªöOμ±¼AW¶ml¼. EOμÖfμ VμÃfμSμv Ehμ±μ Dv±ÀμÀ¶¢ÀÀvvÑ C¶mé¶pÁ¹±μä lÉ£ Dv±ÀμÀA, £m¸±ÀμÀOμÀfº SμÀfº, OÉl¸±É¶¥ö±μ Dv±ÀμÀA VμÃfμ¶¢VμÀÛ.
 • 41 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 k˛eTHê∑+ «Õ± ¶¸¨ àò «Ò¶¢Àm¸lûɶ¥ö±μÀfºS¸ Êp±ÍAl¼¶m EOμÖfº ¶p±μÊ¢À¶¥ö±μ lÉ¢¸v±ÀμÀA V μAl μÀ ñfºVÉ n±¼îAW¶mdÀôS¸ ¶pÁ±¸gS¸lûμ. O¸o ÈpOμÀÖ¶¢Ã±μÀô SμYo l μAf μ±À μÃh μñvÑ q¸ËfǶm F °Éh μñA CÊmOμ¶¢Ã±μÀêvOμÀ nv±ÀμÀËÈ¢À ¶pñ¶ªÀåhμ »ªåivÑ GAl¼. F °Éh ñ¸nOº 47 Oº�£À� lμÃ±μ¶¢ÀÀvÑ OÉ©Òf³ CÊm £¶¢Ãm ¶¸¥ñ±ÀμÀA £¶¢Ã¶m ¶¢Ã± μض¢ÀÀvÑ ¶¢ÀÀAs±ÀÀVÉ OμvÀ¶psfº¶ml¼. CAhÉ O¸Oμ È¢± ¶¸¢v³ ˱ÇvÉö ʪඨ ´m l¸ö±¸ 5 Oº�£À� lμÃ±μ¶¢ÀÀvÑ ±μ¢¸g¸ «ÕOμ±μﶢÀÀ, 79 Oº�£À� lμÃ±μ¶¢ÀÀvÑn YÂm¸Sμfû³ ¶pdàgA, 25 Oº�£À� lμÃ±μ¶¢ÀÀvÑn Vͱ¸öf³ v ¶mÀAfº ±μ¶¬l¸±¼ «ÕOμ±μﶢÀÀvÀ Oμv¶¢Á. F ¶pÁgï°Éhμñ¶¢ÀÀ VμAlμÀñfºVÉ sAS¸±μ¶¢ÀÀhРȢÀÀdàÈ¢ÀÀl μd n±¼îA¶psfº¶mdÀô ¥¹¶ª¶m¶¢ÀÀvÀ hÇw±ÀμÀVɶªÀå¶mé£. OμñÊ¢Àg¸ F °Éhμñ¶¢ÀÀ¶mÀ È¢AfºhÐ ± ¶¸¢gÀfμÀ, SμAlûμ¶pÁ VÇOμÖhÐ §ñ OμŶ¨ ÀäfμÀ, OÍAfμ ±¸yμõhÐ uû¶¢ÀÀfμÀ F Dv±ÀμÀ¶¢ÀÀ¶mÀ ¶¢Ål¼ç VÉ »ª¶mdÀô ¶ªæv ¶pÁ±¸gA VÇsÀhÐAl¼. F lÉ¢¸v±ÀμÀ q ñ¸Ahμ¶¢ÀÀ¶mÀ ¶pñsû¹´ª ¶pd¹´m S¸ SμÀY±¸h³ ± ¶¸¨ àò¶¢ÀÀvÑ ¶p¦Û¶¢Àl¼¶¥vÑ C±Ét±Àμà ¶ª¶¢ÀÀlμñA LfμÀâ¶m OμvlμÀ. ¶pÁ±¸g O μk μvvÑOº È¢zhÉ lμ°μÀfº 27 OμÃhμÀ±μÀv¶mÀ Èpy¹õfºm¸ V μAl μÀ ñf μÀ ±Ð »¬gºhÐ IO μÀÖ ¶¢ ¶ªPﶢÀÀS¸ GAfμÀd ¶¢v¶m £ÀS¼w¶m ¢¸±¼ »pû±¸ïl μÀ Ê¢À± μO μÀ l μ° μÀf μÀ V μAl μÀñfºn ¶¥»pAV μf μA Y±¼S¼Al¼. ¥¹qÒl¼ñOμÀåËfǶm VμAlμÀñfμÀ sñ¶¬î ¶ªv¶® Ê¢À± μO μÀ F lÉ¢¸v±À μÀA n±¼îAW F¶¥ö±μÀfºn ¶pñ¶ª¶m鶢ÀÀ VÉ»ªOÍn ¶¥ÀOμô, OμŶ¨ ä CÊm ±ÇAfμÀ C¶¢h¸±μ¶¢ÀÀvÀ Iiå¶m ¶ªASμi £l¼hμÊ¢À. F OμñÊ¢Àg¸ J±μêfμâ F lÉ¢¸v±À μÀ¶¢ÀÀvÑ F¶¥ö± μÀfºn GAfμ¶¢Àn OбμfμAhÐ F Dv±ÀμÀA �YÑïi±¼ôAS μAS¸ q¸ñV μÀ± μïAvÑOº ¶¢WÛAl¼. h μÀ± μÀ¶¨ÀÖvÀ 16 «¸± μÀô l μAfÇiå F lÉ¢¸v±À μÀ ¶¢ÀÀ ¶mÀ lÐVμÀOμÀm¸é±μÀ Cn Vμ±¼hμñ VÇsÀhμÀ¶mél¼. F «Ò¶¢Àm¸lûɶ¥ö±μÀn lμ±μ÷¶m¶¢ÀÀ VɶªÀOμÀÊm¢¸±μÀ lμSμرμvÑ Sμv lμ±μ÷o±ÀμÀ ¶ªæv¶¢ÀÀvÀ 1. ¶pÁ±¸hμ¶m l¸ö±μO¸ ¶mSμ±μ¶¢ÀÀ 2. m¸Sɶ¥ö±μ YÑïi±¼ôASμ¶¢ÀÀ 3. l¸ö±μO¸ È¢yÉõ l¸±¼vÑ �¶¬±μøl³� CÊm ¶¢Á¹±¼vÑ Sμv lÉ£ ¶¢ÀAl¼±μ¶¢ÀÀ. 4. C±Ét±Àμà ¶ª¶¢ÀÀlμñ¶pÁ ow±μASμÀ ODZμd¹vÀ ¶¢ÀÀPﶢÀÀS¸ D«¸ölû¼AVμ¶¢v»ª¶m ¶pñOμÅi «ÕAlμ±μïA.
 • 42 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 m »¸ªO³ ¶pdàgA ¶mÀAfº ¶mvËsûÇ OºvÑ£Àd±μô lμñμAvÑ ¶pÁ¹±¼åS¸ ¶ª¶®ïl¼ñ ¶p±μöhμ Ê¥ñgºvÑ sñ¶¬îS¼±¼ OÍAfμvvÑ G¶mé hμñ±ÀμÀAsOɶ¥ö±μAvÑ ¶¢¶ªi ¶ªlμÀq¸±ÀμÃvÀ m¸m¸dºO½ Èp±μÀSμÀhμà OÍAfμvÀ, Cfμ£ CÊm q ñ¸Ahμ¶¢ÀÀvÑ Gm¸é¶¢À¶mé sû¹¶¢¶m Oμn»pAVμlμÀ. ˱ÇvÀvÑ m »¸ªO³ ¶¢±μOμÀ ¶pñ±À μÃgºAW CO μÖfº¶mÀAW JËlÇm¸ ¢ ¶¸¬¶mAvÑ F °Éh ñ¸nOº VɱμÀOж¢VμÀÛ. �h μñ±À μÀAsOɶ¥ö± μA�vÑ «¸°¸h μÃå ¶p±μ¶¢À¦¶¢ÁfμÀ hμ¶m sñ¶¬î¶¬h¸ï lж¨ n¶¢Åiå OжªA ËOÇv¹¶ªA ¶mÀAW sûμÃvÑOμA ¶¢WÛ «¸é¶m¶¢ÃVμ±¼AW¶m ¶pÁgï¶pñlɶ¥A. l¸öl μ ¶¥ YÑïi±¼ ôAS μ ° Éh¸ñvvÑ In£Àl μ ¶¢l¼S¸ ¶pñ »ªl¼ èqÏAl¼ ¶m F�hμñ±ÀμÀAsOɶ¥ö±μA� l¼¶¢ï°ÉhμñAvÑn ¦¶¢ÁfμÀ CASμÀ¶¨ à ¶¢Ãhμñ wASμ±μöp¶¢ÀÀvÑ ¶pÁ¹YvAl μÀO μÀAdÀm¸éf μÀ. ¶pñO μÅi «ÕAl μ±¸ïnOº ¶¢Ã± μÀ Êp ˱ Ç ¶m F q¸ñAhμ¶¢ÀÀvÑ CÊmOμ Ê¢lμ q¸eμ¥¹vvÀ Á‘·j·T+ãπøX¯«s¡ CÀ´‹]¢+>∑+ OμÃf¸ G¶mé£. EOμÖfÉ SÐl ¶¸¢±¼ ¶ml¼ sñ¶¬îS¼±¼ OÍAfμvvÑ ¶pÁdºà OμÀ¥¹¶¢±μå j±μèA ¶mÀAfº hμñμÀê ËÈ¢¶pÁ¶mOμÀ ¶pñ¶¢»¬¶ªÃå ¶¢À ¶m ±¸Y¶¢ÀAfº ñ £Àl μÀS¸ sAS¸y¹P¹hμAvÑ OμvÀ¶ªÀå¶mél¼. ¶pÁ±¸gOμlûμv sdºà LOμ¶pÁýêfμÀ SÓhμ¶¢À ¶¢À¶®¶¢ÀÀn hμ¶m sû¹±μïhÐ Oμv»ª sñ¶¬îS¼±¼ OÍAfμvËÈp n¢ ¶¸ª¶¢ÀÀAfÉ¢¸fμÀ. E¶pÁýêf μÀ Clû¼O μ ¶¢± μ øq¸h μ ¶¢ÀÀ¶mO μÀ ¶mÈ¢ÃËlǶm F q ñ¸Ahμ¶¢ÀÀvÑ SÓhμ¶¢ÀÀn O¸v¶¢ÀÀvÑ lμÀ±¼ì±μ ° ¶¸¢ÀA ÈmvOͶmél¼. C¶pÁfμÀ ¶¢±μÀgY¶pA VÉ»ª¶m SÓhμ¶¢ÀÀn sûμOºåOº È¢ÀWÛ CfμÀSμAdà vÉn C°μ±ÀμÀ q¸hμñ¶mÀ ¶pñ«¸lû¼AV¸fμÀ. F q¸hμñ ¶ª¶®±À μÀ¶¢ÀÀhÐ DO μw SͶm颸±¼Oº O¸lμ¶mOμ ¶ª¶®±ÀμÀ¶¢ÀÀ VɶªÃå ¶¢ÀAW ¶¢Ål¼çvÑOº ±¸¶¢f μA, Cl¼ V μÃW ¶ª»¬AVμvÉOμ LOμ D¶¢Án D¶¥ñ¶¢À¶¢ÀÀvÑOº ¶pA»p C°μ±ÀμÀ q¸hμñvÑn D¶®±μ¶¢ÀÀ¶mÀ iÊmddÀô VÉ¥¹±μÀ Ehμ±μ ¶¢ÀÀ¶mÀvÀ. El¼ S μ ¶¢ÀnAV μn SÓh μ ¶¢ÀÀf μÀ l μ± μìvhÐ D¶¢Á ¶mÀ h μ±¼£À Ê¢±À μÀÀdO μÀ ¶pñ±ÀμÀiéAVμfμA D Oμñ¶¢ÀAvÑ D¶¢Á ¶¢À±μgºAVμfμA Y±¼S¼¶ml¼. EAlμÀOμÀ ¶¢WÛ¶m lж¨ n¢¸± μgO μÀ S μAS¸ «¸é¶m¶¢ÀÀ C¶¢¶ª±μËÈ¢À¶ml¼. CAlμÀOμn ¦¶¢Áfºn q¸ñ±¼èAVμS¸ SμASμ¶mÀ ¶¢lμvfμA, ClÉ SÐl¸¶¢±¼S¸ ¶pñ»ªl¼ç VÇAlμfμA £ÀOμÀ hÇvÀ¶ªÀ. E¶pêdºO½ EOμÖfμ « æ¸nOμÀvÀ SÐl¸ ¶¢±¼n S μAS¸ C¶mf μA Sμ¶¢ÀnAVμ¶¢VμÀÛ. sñ¶¬î, £¶¨ Àä, ¶¢Àʬ¶¥ö±μÀv ¶¢Àlûμï Y±¼S¼¶m ¢¸S¼ö¢¸lμA ¶¢vô SͶpꢸ±μÀ I¶¢±Ð hÇvÀVμÀOμÀÊmAlμÀOμÀ ¦¶¢ÁfμÀ wASμ ¶ªö±μöp¶¢ÀÀS¸ ¶¢Ã±¼ Dl¼, CAhμ¶¢ÀÀv¶mÀ Oμ¶mÀSͶm¶¢Àn sñ¶¬î £¶¨ À䶢ÁvOμÀ VǶpêfμA, £¶¨À䶢Á S μ± μÀf μÀn «¸±À μÀ¶¢ÀÀhÐ DO ¶¸¥AvÑOº ISμ±μfμA, sñ¶¬î h ¶¸¢À±μ hμÃfμÀ ¶¢vÇ q¸h¸yμAvÑOº È¢yμõfμA £ÀOμÀ hÇvÀ¶ªÀ. Oμ¶mÀSͶmvɶmn £¶¨ À䶢Á hμ¶m C¶ª¶®±ÀμÀhμ¶mÀ hÇw»phÉ, sñ¶¬î h ¶¸mÀ wASμ¶¢ÀÀ ±ÀÇÀÀOμÖ CfμÀSμÀ sû¹Sμ¶¢ÀÀ¶mÀ Vμë ¶¸mn CslμçA DfμdA Y±¼S¼¶ml¼. COμÖfÉ ¦¶¢ÁfμÀ sñ¶¬î¶mÀ OжpS¼AVμÀOÍn F ¶ªÅ»¨ àvÑ Y±¼SÉ ¶p£hμñ O¸±μﶢÀÀvOμÀ « 渶m¶¢ÀÀ vÉOμÀAf¸ VDZÀμÀïfμA, CAlμÀOμÀ Oº¶mÀOμ ¶¢»¬AW¶m sñ¶¬î ¦¶¢Áfºn CASμÀ¶¨ à ¶p ñ ¶¢Ãg wAS μ ± μöp¶¢ÀÀvÑ Êm ¶pÁ¹Y¹vAlμÀOμÀÊmddÀô VɶªÃå ¶pñi ¥¹¶pA E¶¢öf μA Y±¼S¼¶ml¼. Ev¹ J± μêf μ â ¦¶¢wAS μ Ê¢À F h μñ±À μÀAsOɶ¥ö± μA YÑïi±¼ôASμA.
 • 43 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 sêy˚TX¯«s¡ CÀ´‹]¢+>∑+ §ñvAO μvÑn ¶¢Àm¸é± ³ l¿¶¢Áv¶mÀAfº 50 Oº�£À� lμÃ±μ¶¢ÀÀvÑ ¶¢À ¶m EAfº±À μà ¶mÀAW £fºqÒ±ÀÀ¶mdÀà¶mé ¶pAs´m l¿£vÑ G¶mé F lÉ¢¸v±ÀμÀA ¶pñ¶pAVμ ¶pñ»ªl¼ç qÏAl¼ G¶mél¼. ± ¶¸¢Àm¸lûμ¶pÁ±μA Zv¹ôOμÀ VÇAl¼¶m F ± ʸ¢À¶¥ö±μA CÊm W¶méq¸dº ¶mSμ±μA h μ£Ày μm¸f μÀ ±¸©¸àònOº VÇAl¼¶ml¼. �V¸±³ lû¸A� ±ÀμÃhμñS¸ Êp±ÍAl¼¶m ¶mvÀl¼¥¹vvÑ Sμv F ±ÀμÃhμñ¶ªævAvÑ EO μÖf μ ¶pÁgï°Éh μñA l μ°ºgl¼¶¥O μÀ VÇAl¼ ¶ml¼. ¦lû ¼v¹ ¶¢ ¶ª ævÑ G¶mé §ñ± ¶¸¢ÀÀfμÀ n±¼îAW¶m ʪhμÀ¶¢Á §ñvAOμ G¶mé l¼¶¥vÑ CAdÉ lμ°ºgAS¸ E¶pêdºO½ SμÀ±¼åAVμ¶¢VμÀÛ. Cv¹SÉ ± ¶¸¢Ã±ÀμÀgAvÑ ¢ ¶¸m±μ ËȪ¶mïA ʪlμj±¼¶m �SμAlûμ¶¢Ãlûμ¶m ¶p± μöh μA� O μÃf¸ IO μÖ¶¢V μÀÛ. F ¶p±μöhμA ËÈp §ñ ± ¶¸¢ÀÀn q¸lμ ¶¢ÀÀlμñvÀ ivOºAVμ¶¢VμÀÛ. F Dv±ÀμÀ ¥Ñsûμ SμÀ±¼AW VǶpêf¸nOº ¶¢ÃdvÀ V¸v¶¢Á. ¶ªÀ¶¢Ã±μÀ 1200 £Àd± μ ô qÏf μ ¶¢ÁAfÉ Cl μÀìh μ Ë È¢À¶m lÉ¢¸v±À μÀ D¶¢± μg, CAl μÀvÑ 1200 Ë ÈpS¸ G¶mé ±¸i ¶ªåAsû¹vÀ LOÍÖOμÖdº 25 CfμÀSμÀv Ih μÀ å ¶m GAfº V μöp± μÀv ¶mÀ CsÀì± μ ¶p± μÀ¶ªÀåAl¼. F D¶¢± μg ¶ªÀ¶¢Ã±μÀ 20 CfμÀSμÀv È¢fμvÀêhÐ E±μÀËÈ¢¶pÁv¹ G¶mé F ±¸i ¶ªæosû¹vhÐ F Dv±ÀμÀ¶¢ÀÀ¶mOÉ ¶¢Èmé hÇWÛAlμAdÉ Ci¶¥±ÀÇÃOºå O¸lμÀ. CAhÉ O¸Oμ ¶¢À¡õ ¶¢À¡õ VμÃf¸vn»pAVÉ 54 £Àd±μô IhμÀå GAfÉ ±¸YSÐ ¶pÁ± μA 12 YÑïi±¼ôASμ¶¢ÀÀvvÑ F Dv±ÀμÀ¶¢ÀÀ¶mOμÀ LOμ ¶pñhÉïOμhμ¶mÀ V¸dÀhμÀAl¼. EO μÖfºO º 18 O º�£À� lμÃ±μ¶¢ÀÀvÑ G¶mé lûμ¶mÀ©ÏÖdº , §ñ ±¸¶¢ÀÀn £vÀô Êp± μÀhÐ G¶mé F q¸ñAhμ¶¢ÀÀvÑ Dm¸dº ¢ ¶¸m±μ ËȪ¶mïA hÇWÛ¶m ±¸i sAf μvhÐ §ñvAO μO μÀ ¢¸±μlû¼ Oμdºà¶m Vû¸ ±ÀμÀvhÐ E¶pêdºO½ F q¸ñAhμA Ei¶®¶ª¶¢ÀÀËÈp ¶¢À¶m ¶m¶¢ÀîOμA ¶¢À±¼Ahμ sv¶pfÉddÀô VɶªÀåAl¼. CÊmOμ hμÀr ¶¸mô¶mÀ F Dv±ÀμÀA IlμÀ±μÀÖ¶mé, V μÀdÃà ¶ª ¶¢ÀÀl μ ñ ¶pÁ oy μõhÐ D¶¢± ¼AW¶mdÀà ¶mé E ¶pêdºO ½ ¾ªh¸±¸¶¢ÀAYÉÊm±À μÀÀvÀ £S μñ¶®vO μÀ IdÀ¶¢Adº ¶m¶¨ ජÀÀ vÉOμÀAf¸ GAfμfμA Sμ¶¢ÀnAVμ¶¢VμÀÛ. EOμÖfμ VμÃfμhμSμØ ¶ªæv¶¢ÀÀvvÑ CS¼é j±μæA, ± ¶¸¢À j±μèA, v° μîg j± μ æ A , ¶pAV μ ¶¢ÀÀP DAYÊm±ÀμÀ«¸ö£À Dv±ÀμÀA ¶¢Adº£ ¶¢À±¼OÍné. 22 ±μOμ¶¢ÀÀv oyμõ¶mÀ F j±μ涢ÀÀvvÑ ±μÀW VμÃfμ¶¢VμÀÛ.
 • 44 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 £¢¸l μ ¶ªêl μ Ë È¢À¶m ±ÇAf μ ¶¢ YÑïi±¼ôASμA F l¸±μÀO ¶¸¢¶m m¸Sɶ¥ö±μ YÑïi±¼ôASμA. lɶ¢l¸±μÀ ¶¢Å°μ¶¢ÀÀvÀ Clû¼O μ ¶¢ÀÀS¸ O μwS¼¶m ¶¢¶m¶¢ÀÀ¶mÀ l¸±μÀO ¶¸¢¶m¶¢ÀAlμÀ±μÀ. Edºà ¶¢Å°¸vÀ Ghμå±μ¶pñlÉ´¥, »¬¶¢ÃVμv¶pñlÉ´¥ ¶¢ÀlûμïvÑ OμÀ±μÀ°Éhμñ¶¢ÀÀ¶mOμÀ lμSμرμvÑ DvÑ ¶mAlμÀ GAl¼. COμÖfμ OμÃf¸ F Êp±μÀhÐ ËÈ¥¶¢°ÉhμñA GAl¼. O¸o YÑïi±¼ôASμ ¶¬Ñl¸ OμwS¼¶m Dv±ÀμÀA lɶ¢l¸±μÀ VÇdôOμÀ ¶ªAsAl μA vÉn q¸ñAh μ ¶¢ÀÀvÑ S μÀY±¸h μÀvÑn l¸ö± μO¸ ¶mS μ± μ q ñ¸Ahμ¶¢ÀÀvvÑ GAl¼. CAhÉ O¸Oμ ¶¢À¶m DAlûμñ ¶pñlÉ´¥ vѶ¢À¶®± ¶¨¸ àò ¶ª±¼¶¬lμÀçvvÑ S μv Nlû ³ S¸ñA CÊm ¶¢Á¹± ¼vÑ ¶pÁ¹±μä(¶p±¸ìn Zv¹ô) OμÀ lμSμرμvÑ GAl¼. q ñ¸Aj±ÀμÀ¶¢ÀÀS¸ ¶pñYvÀ F ¶¢ÀÃfºAdºOº ¶ªAsAl¼AW ¶pñi °ÉhμñA YÑïi±¼ôASμ¶¢Àn CAd¹±μÀ. O¸o Vμ±¼hμñO¸±μÀv ¶¢lμç ¶ªê¶¨ àËÈ¢À¶m Dlû¸ ±μ¶¢ÀÀvÀ vÉOμqÒ¶¢Ád ¶¢v¶m YÑïi±¼ôAS μ ¶¢Àn VÇÊpê q¸ñ¶¢ÃgºO μ Dlû¸ ±μ¶¢ÀÀvÀ vÉOμqÒ¶¢Ád F ¶ªAlû¼SμçhμOμÀ O¸±μg¶¢À±ÀÀï¶ml¼. Hêπ>X¯«s¡ CÀ´‹]¢+>∑+ Ghμ屸PAf³ ±¸¶¨àò¶¢ÀÀvÑn CvÑî±μ, »¬¶¢Ãv±ÀμÀ lμ±μ÷¶m¶¢ÀÀ¶mOμÀ SμÀ±¼åA¶pÁ OμwS¼¶m OÍAfμ q ñ¸AhμA. Cv¹SÉ Nlû ³ S¸ñ ´¢À »¨±¿ âO º È¢yÉõ l¸±¼(nY¹¶¢Ãs¹l³ ¶mÀAfº ¶p± μìn l¸±¼vÑ)vÑ GAl¼. ¶pñ¶ªÀåhμA m¸Sɶ¥ö±μ YÑïi±¼ôASμAS¸ OÍn±ÀμÃfμsfμÀhμÀ¶mé Dv±ÀμÀA SμÀY±¸h³ ± ¶¸¨ àòAvÑn Y¹´¢À ¶mSμ±³ Zv¹ôvÑ ¶pÁ±¸hμ¶m l¸ö±μOμ¶mSμ±μ ¦lû¼v¹v ¶ª£À¶p¶¢ÀÀvÑ G¶mél¼. EOμÖfºOº ¶pñ±ÀμÃg «ÕOμ±μﶢÀÀvÀ qÒ±³ sAlμ±³, Y¹´¢À ¶mSμ±³ q ñ¸Ah¸v¶mÀAfº Oμv¶¢Á. F °Éh μ ñ ¶ª£À ¶p ¶¢ÀÀvÑ Êm ¦¶¢Án £S μñ¶®± μöp¶¢ÀÀ O μvl μÀ. ¶¢± μåO μÀv SμÀA¶pÁvÑ Sμv ¦¶¢ sûμOμÀ屸vÀ ¶ªÀ»pñ±ÀμÀ¶mà ±μ°ºAVμfμAvÑ l¸±μÀOμÀfμÀ CÊm ±¸°μ¶ªÀfºn VμA¶pfμA, »plμ¶p ¢¸±¼ Oб¼OμËÈp YÑïi±¼ôASμ ¶ªö±μöp¶¢ÀÀS¸ ¶¢Ã±¼¶mdÀô ¶ªæv ¶pÁ±¸gA. F Dv±À μÀ ¶ª£À¶p¶¢ÀÀvÑ VμÃfμhμSμØ ¶pñlɶ¥¶¢ÀÀvÀ: 18 Oº�£À� v lμÃ±μ¶¢ÀÀvѶmÀ¶mé l¸ö±μOμ ¶pdàgA. §ñOμŶ¨ ÀäfμÀ ¶¢ÀlûμÀ±μ ¶mSμ±μ¶¢ÀÀ¶mÀ ¶¢l¼w OÍhμåS¸ n±¼îAW¶m F ¶mSμ±μ¶¢ÀÀ¶mOμÀ ¶¢WÛ¶mdÀôS¸ ¶pÁ±¸g S¸lûμ ¶ªê¶¨àA VɶªÀåAl¼. C±Ét±Àμà ¶ª¶¢ÀÀlμñ¶¢ÀÀvÑ LOμ l¿£vÑ n±¼îhμËÈ¢À¶m F ¶mSμ±μ¶¢ÀÀ ¶pÁ¹±¼åS¸ ¶¢ÀÀnS¼¶m¶pêdºOº ¶pÁ± ¶¸¢¶ªÀå ¥¹¶ªåòYÂßv ¶¥ñ¶¢À ¶pûwhμ¶¢ÀÀS¸ s±ÀμÀvêfº¶ml¼. EOμÖfμ ±μÀOºîg½ lÉ£ Dv±ÀμÀA, §ñ OμŶ¨ ÀäfμÀ C¶¢h¸±μ¶¢ÀÀ V¸wAVÉd¶pÁfμÀ Ê¢dS¸fº ¶¢v¶m O¸wOº S¸±ÀμÀËÈ¢À¶m ¶pñlɶ¥¶¢ÀÀ VμÃfμ¶¢VμÀÛ. Cv¹SÉ OÍl¼çS¸ M»pOμ VɶªÀOμÀAdÉ 110 Oº�£À� lμÃ±μ¶¢ÀÀvÑn «Ò¶¢Àm¸lûμÀn YÑïi±¼ôASμ lμ±μ÷¶mA OμÃf¸ VɶªÀOж¢V μÀÛ. F ¶¢Ã± μ Ø ¶¢ÀAh¸ C±Ét±À μà ¶ª¶¢ÀÀl μñ¶pÁ CAV μÀvvÑ, SμÀY±¸h³ ± ¶¸¨ àò ¢¸±μÀ J±¸êdÀ VÉ»ª¶m S¸w £ÀvÀôv £lûμÀïh³ OÉAlμñ¶¢ÀÀv ¶¢Àlû μïvÑ D¶®ôl μO μ± μ Ë È¢À ¶m ¢¸h ¶¸¢±μg¶¢ÀÀvÑ OͶm«¸SμÀhμÀAl¼.
 • 45 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ø±o $X¯«Hê
 • 46 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ¶¢Ã±ÉÖAf ɱÀ μÀÀf ºv¹ ±À μÀ ¶¢ÀÀn O¸vq¸¶¥ ¶¢ÀÀv¶mÀAfº ± μ°ºA ¶psfº ¶mdÀô ¶TÅÊ¨é ¶¥ö±³ YÑïi±¼ôASμ¶¢ÀÀ¶mOμÀ ¶ªAsAl¼AW OμÃf¸ Cv¹dº S¸lûÉ ¶pñV¸±μ¶¢ÀÀvÑ GAfμÀdVÉ F YÑïi±¼ôAS μ ¶pÁgï°Éh μñ¶¢ÀÀ¶mO μÀ ¶TÅʨ 鶥ö±μA Cn OμÃf¸ »pvÀ« 帱μÀ. ¶pÁ¹±μöA ¶ªÀlû¸ ¶¢ÀÀfμÀ CÊm s¹ñ¶¬îg qձл¬hμÀfμÀ N±μAS¸s¹l³ CÊm ¶pdàg ¶ª£À¶pAvÑ n¶¢¦AVÉ¢¸fμÀ. ChμnOº ¶ªÀlûɶ¬ sû¹±μïS¸ V¸v¹ C¶mÀOμÃv¶¢ÀÀS¸ GAfÉl¼. IAhμO¸v¶¢ÀÀ¶mOμÀ ¢¸±¼Oº »pvôvÀ ¶pÁdàOμÀAf¸ GAfμfμAhÐ ¶ªÀlûɶ¬ V¸v¹ Èplμ綢À¶m¶ªÀhÐ hμ¶m VÇvôvÀ Km¸ �SμÀ¶¨ î� vÉl¸ �OμÀ¶ªÀ¶¢À� ¶mÀ Èpy¹õfμ¶¢v»ª¶ml¼S¸ sûμ±μå¶mÀ Oб¼¶ml¼. CAlμÀOÉ ¶ª±É C¶mé ¶ªÀlû¸ ¶¢ÀÀfμÀ Dm¸dº O¸v¶¢ÀÀvÑ £¢ ¶¸¬A Df μdA Y±¼S¼¶ml¼. S μÀ¶¨î ¶¢À¶® ¦¶¢sûμOμÀ屸vÀ. »pvôvÀ vÉn O¸±μg¶¢ÀÀS¸ hμ¶m¶mÀ £¢ ¶¸¬¶¢Ãfº¶m ¶ªASμi Sμñ»¬AW¶m SμÀ¶¨ î hμ¶m sûμOºåhÐ ¶pÁhμÀñfμÀ OμvS¸vn OбμÀOμÀAl¼. hμlμ¶mAhμ±μA ¢¸±¼Oº LOμ ¶pÁhμÀñfμÀ ¶pÁdàfμA Y±¼S¼Alμd.¶pÁhμÀñfμÀ ¶pÁdºà¶m hμ±μÀ¢¸hμ Y±¼S¼¶m ¶¢Ã±μÀêvvÑ ¶ªÀlû¸ ¶¢ÀÀfμÀOº ¶ªÀlûɶ¬ £Àlμ Êpñ¶¢À hμSμØfμA, ¶ªÀlûɶ¬ D O¸±μg¶¢ÀÀS¸ C¶ªÃ±ÀμÀhÐ D tfμâ¶mÀ VμA¶pfμA Y±¼S¼¶ml¼. E£ hÇw±ÀμÀn SμÀ¶¨ î hμ¶m ËlǶmAl¼¶m ¦¶¢ ¶pÁ¹Y O¸±μïOμñ¶¢À¶¢ÀÀvÑ sû¹SμAS¸ ¦¶¢wASμ¶¢ÀÀv¶mÀ ¶¥Àsûμñ¶p±¼VÉAlμÀOμÀ VDZμÀ¶¢ÁOμÀ È¢zõAl¼. ¶pÁ¹Y « ¶¸¢ÀS¼ñn ¶¥Àsûμñ¶p±μW¶m C¶mAhμ±μA |òüTèùwïX¯«sY CÀ´‹]¢+>∑+ VDZμÀ¶¢Á ¶mÀAfº hμ¶m OÍfμÀOμÀ «¸°¸hμÀå ¶p± μ Ê¢À¶¥ö± μÀfºhÐ ±¸¶¢f μA V μûª D¶¥Û±μïqÒ±ÀÀAl¼. C¶pÁýêfμÀ ¦¶¢ÁfμÀ Y±¼S¼¶m GlμAhμA VÇ»pê ¶ªÀlûɶ¬¶mÀ ¦°ºAV¸vn C¶mfμA SμÀ¶¨ îOμÀ s¹lûμ¶mÀ OμwS¼AWAl¼. hμ¶m COμÖ¶mÀ ±μ°ºA¶p¶¢Àn q ñ¸lûɱÀμöpfμdAhÐ C¢ ˸OÇþÖm¸ ¦¶¢ÁfμÀ DÈ¢À sûμOºåOº, ¶¢ÀAW ¶¢À¶m¶ªÀOμÀ Oμ±¼S¼ Csûμ±ÀμÀ£ÀWÛ ¶¢±¸né ¶pñ«¸l¼AVμfμA SμÀ¶¨ î ¶p±μÊ¢À¶¥ö±μÀfºn hμ¶mÀ nhμïA ¶pÁ¹ZAVÉ Dv±ÀμÀ¶¢ÀÀvÑ YÑïi±¼ôASμ ¶ªö±μöp¶¢ÀÀS¸ GAfμ¶¢Àn OбμfμA Y±¼S¼Alμd. Cv¹ D Dv±ÀμÀ¶¢ÀÀ¶mOμÀ ¶TÅʨ 鶥ö±μA Cn OμÃf¸ Êp±ÍWÛAl¼. O¸v O μ ñ Ê¢Àg¸ F ¶TÅʨ 鶥ö±μÊ¢À OμÀ¶ªÀÊ¢À¶¥ö±μ¶¢ÀÀS¸ OμÃf¸ »pv¶¢fμA Y±μÀSμÀhμÀAl¼. F Dv±ÀμÀ¶¢ÀÀ¶mÀ N±μAS¸s¹l³ ¶¢À¶®±¸gº ¶¬ÑvÖ±³ ¢¸±¼ Dlûμö±μﶢÀÀvÑ CAlμ¶¢ÀÀS¸ ±μöpÁl¼lμÀçOÍn 12¶¢ YÑïi±¼ôASμ¶¢ÀÀS¸ ¶pñ»ªl¼ç qÏAl¼Al¼. F O¸±μg¶¢ÀÀS¸ �¶TÅʥ鶥ö±³� tfμâv D±ÐSμﶢÀÀhÐ, D±ÀμÀ¶¨ ÀhÐ s¹lûμ¶pfÉ hμvÀôvOμÀ lμ±μ÷¶m±ÀÇÃSμïËÈ¢À ¶pñ»ªl¼ç VÇAl¼¶ml¼.F Dv±ÀμÀ¶¢ÀAh¸ I±μñn ±¸y μõhÐ O μdàf μA, ¶ªÀ¶¢Ã± μÀ 24 ¶ªåAsûμ¶¢ÀÀvhÐ q ñ¸ASμgA, 17 CfμÀSμÀv VμhμÀ±μ« ñ¸O¸±μ¶¢ÀÀvÑ £¥¹vËÈ¢À¶m Sμ±μí SμÀfº, sû¹±¿ ¶mAl¼ £Sμñ¶¬A F Dv±ÀμÀ £Ê¥¶¨ ¶¢ÀÀvÀ. VμÀdÀà¶pOμÖv VμÃfμd¹nOº ¶pñ¶pAVμ ¶pñ»ªl¼ç VÇAl¼¶m CYAh¸, IvÑô±¸ SμÀ¶¬vÀ Vμöp±μÀv¶mÀ DOμ±¼øAVÉ ¶pñlû¸ ¶m ¶ªæv¶¢ÀÀvÀ. CAlμ±¼O½ ¶p±¼Vμ±ÀμÀ¶¢ÀÀ G¶mé ¶¢Àm¸îf³ ˱ÇvÉö ʪඨ ¶mÀÖ (»¨ ±¿âOº lμSμرμvÑ) OμÀ 120 Oº�£À� lμÃ±μ¶¢ÀÀvÑ F YÑïi±¼ôAS μA GAl¼. N± μAS¸s¹l³ ¶mSμ±μ¶¢ÀÀ¶mOμÀ 24 Oº�£À� ¶ª£À¶pAvÑ GAl¼.
 • 47 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ±¸Y siOμÀAdÉ ±¸YïA s¹SμÀAdÀAl¼, ±¸Y shμO¸vAdÉ ±ÀμÃSμA ¶pÁ¹±μ墸öw, ±ÀμÃSμA ¶pÁ¹±¼å VDZÀμÀïf¸nOº hμ¶m OÍfμÀOμÀn ¶pAq¸fμÀ D sÀÀXOμÀfμÀ. CAs±¿¶¨ ÀfμÀ D±ÀμÀ¶mOº v°μ Sж¢Áwé l ¶¸mAS¸ EV¸ÛfμÀ. ¶¥À¶mBÊ¥¶pÁfºn j¶ªÀOÇyμÀhμÀ¶mé CAs±¿¶¨Àf μÀ OÍAh μl μñ μA ¶pñ±À μÃgºAV¸O μ £¥¹ñAi j¶ªÀOμÀAl ¶¸¢Àn LOμ VÐd DS¸fμÀ. C¶pÁýêfμÀ COμÖfμOº lÇSμرμvÑ G¶mé £¥¹ö£ÀhμÀñfº D¶¥ñ¶¢Ãné ¶¥À¶mBÊ¥¶pÁfμÀ VμÃ¥¹fμÀ. È¢AdÊm sêe÷j·TD+ D¶¥ñ¶¢ÀAvÑOº È¢zõ £¥¹ö£ÀhμÀñfº O¸yμõ £Àlμ ¶pfº Ev¹ Cm¸éfμÀ � Êm¶mÀ o COμÖ±ÀμÀï OÍfμÀOμÀn, £À±μÀ m¸OμÀ Ê¢À¶m¶¢Ã¶¢À C¶¢Áh¸±μÀ. Èplμ碸fºn m ¶¸méS¸±μÀ E¶¢ö¶mm¸é±μÀ, DP±¼¢¸fºn ¶¢Ã C¶¢Àî E¶¢ö¶mnAl¼, ¶¢Àlû μïvÑ ¶pÁdºà¶mAlμÀOμÀ ¶m¶mÀé ±ÀμÀY߶p¶¥À¶¢ÁS¸ EVÉÛ«¸±μÀ. m¸OμÀ l¿±μÙO¸vA sñiOº hμ¶p¶ªÀù VÉ»ª ¶ªö±μØvÑOμA qÏAl¸vn GAl¼. O¸sdºà £À±μÀ ¶m¶mÀé ±μ°ºAV¸w � Cn Cm¸éfμÀ. 10e uÛ≤>∑+
 • 48 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 C¶pÁýêfμÀ £¥¹ö£ÀhμÀñfμÀ ¶ª±É Cn hμ¶m OÍfμÀOμÀvn »pwW, hμAfºñ ¶¢Ãd £n q¸dºAVÉ¢¸fμÀ Oμl¸ OÍfμÀOμAdÉ, £ÀvÑ I¶¢±μm¸é F ¶¥À¶mBÊ¥¶pÁfº «¸æ¶mAvÑ ±ÀμÃSμ¶p¶¥À¶¢ÁS¸ È¢yμõAfº Cm¸éfμÀ. OμkμA Dhμî ¶ªÀh ´¸m »¬h¸ö h¸ñ±ÀμÀʪ C¶mï ¶ªÀhμA £sûÑ | CO¸±μïA E¶¢ ¶p¥¹ï¶¢ÀB ¶¥ö ¶¢ÃA¶ªA E¶¢ sûÑYÊm || o OÍf μÀO μÀn ¶mÀ ¶¢Á ý ö ±ÀμÃSμ¶p¶¥À¶¢ÁS¸ ¶pA»p«¸å¢¸, EAOÍOμfº OÍfμÀOμÀn ±μ°º« 帶¢, £À±μÀ VÇ»pê¶m lûμ±μîA OμÀOμÖ ¶¢ÃA¶ªA i¶médÀà GAl¼ Cn £¥¹ö£Àh μÀñfº OÍf μÀO μÀvm¸é± μÀ. DSμñ»¬AW¶m £¥¹ö£ÀhμÀñfμÀ........ ¶¥ö ¶¢ÃA¶ª sûÑZ¶mB ¶ª±Éö ¢ »¸ª© ḠE¶¢ Y¹i¶¨ À | ¶pÁ¹± μäA ¶¢± μ ø ¶ª¶¬¶ªñA h μÀ ¶pÅk¼¢¸ïA C¶mÀ¶¢hμùþïkμ || £À± μÀ O μÃf¸ ¶¢¦¶¨À áfº O μÀ¶¢Ã± μÀv Y¹ivÑ ¶pÁdºà È¢±ÀÀï ¶ªA¶¢hμù±¸vÀ ¢¸yμõv¹Sμ OμÀOμÖ ¶¢ÃA¶ªA iAdà shμOμAfμn ¶¥»pAV¸fμÀ. C¶pÁýêf¸±ÀμÀ¶m ¶¥À¶mBÊ¥¶pÁfºhÐ ......... ¶mÀ¶¢Áýö sÇASμÈpdÀàOж¢ÃOμÀ, n¶mÀé j¶ªÀOÇzõ ±ÀμÀöp ¶ªåAsû¹nOº Oμfμh¸±μÀ. E¶pÁýêfμÀ Êm¶mÀ oOμÀ ±ÇAfμÀ ¶¢ÀAh¸ñvn VÇq 帶mÀ, n¶mÀé Cv¹ ±ÀμÀöp ¶ªåAsû¹nOº O μdºà¶m¶pÁýêf μÀ ¶mÀ¶¢Áýö D ±ÇAf μÀ ¶¢ÀAh¸ñvn Y»pAVμÀ, Cv¹ Y»pAVμfμA ¶¢vô EAlμÀñfμÀ ¶ªAhл¨ AW, n¶mÀé sw E¶¢öOμ¶¢ÀÀAlÉ ¶¢WÛ, Êm¶mÀ F ±ÀμÃS¸nOº ¾pñi VÇAl ¶¸mÀ Cn ±ÀμÃSμ ¶pûwhμA E«¸åfμn VÇ»pê D ±ÇAfμÀ ¶¢ÀAh¸ñvn G¶plɶ¥A VÉ»ª ¶pA»pAV¸fμÀ. h μ± μ¢¸h μ ¶¥À ¶mB Ê¥ ¶pÁfºn ±À μÀà ¶p ¶ª åAs û¹nO º O μd¹à± μÀ, C¶pÁýêf¸±ÀμÀ¶m £¥¹ö£ÀhμÀñfμÀ VÇ»pê¶m ¶¢ÀAh¸ñvn Y»pAV μS¸ EAl μÀñf μÀ ¶pñhμï°μ¶¢À±ÀÀï, Êm¶mÀ F ±ÀμÃS¸nOº ¶ªAhл¨ AV ¶¸mÀ, £À±μÀ ±ÀμÃSμ¶p¶¥À¶¢Án sw E¶¢öOμÀAf ʸm £ÀOμÀ OÐdº ±Çdô ¶pûwh¸né E¶ªÀåm¸é¶mÀ Cm¸éf μÀ. CAlμ±μà ¶ªAhл¨ AV¸±μÀ. OжpAvÑ h μ ¶m OÍf μÀO μÀvn ¶¥»pAV¸¶mn £¥¹ö£Àh μÀñf μÀ s¹lû μ ¶pf¸ âf μÀ. F «¸± ¼ I ¶¢± ¼hÐ ¶¢Ãd¹ôfμOμÀAf¸ hμ¶p¶ªÀù VÉ«¸å¶mn ¶¢Àzõ 1000 ¶ªA¶¢hμù±¸vÀ hμ¶p¶ªÀù VDZÀ μÀïf μA q¸ñ± μAtûAV¸f μÀ. Cv¹ OÍAhμO¸vA C±ÀμÃïOμ £¥¹ö£ÀhμÀñfμÀ «¸é¶mA VÉl¸ç¶¢Àn ¶pÁ¶¨Ö±μ °Éh¸ñnOº È¢yμõS¸ Ê¢À¶mOμ OμÃf¸ COμÖfÉ «¸é¶mA VɶªÃå Oμn»pAWAl¼. Ê¢À¶T¹v ¶¢Àlûμï È¢À±μÀ¶pÁ ¶¢Êªå Iv¹ GAdÀAlРʢÀ¶mOμ O μÃf¸ Cv¹ GAl¼. D Ê¢À ¶mO μ «ÕAlμ±¸ïné Vμûª¶m £¥¹ö£ÀhμÀñfμÀ ¶¢ÀÀSμÀèËfÇm¸fμÀ. Ê¢À¶mO μ! Êm¶mÀ o±À μÀAl μÀ O μAl μ± μê ¶¢¶¥Àf μ ¶m±À μÃï¶mÀ( CAdÇ ¶¢À¶mîlûμ DÊ¢¶¥A OμwS¼Al¼), CAlμÀOμn ¶mÀ¶¢Áýö m¸ D¶¥ñ¶¢ÃnOº ¶¢WÛ m¸ Oб¼Oμ j±μÀÛ Cm¸éfμÀ. Ê¢À¶mOμ ¶ª±É CnAl¼. Cv¹ Ê¢À¶mOμhÐ O½ñfº¶ªÃå O½ñfº¶ªÃå ¶plÉyμÀõ SμfºWqÒ±ÀμñÀÀ. ¶ª±μöA ¶ªÀ±¸g¸A Oμ±μî Jhμh³ hμqÒ C¶p¶¬±μgA ¶¢À¶¬h³ | C¶¬Ñ ±¸h¸ñ C¶plÉÊ¥¶m Sμh¸B
 • 49 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ¶p±¿°ºAV¸vn ±μAsûμn ¶pAq¸fμÀ. ±μAsûμ sûμ±ÀμÀ¶pfº È¢yμõ¶mAdÉ m¸m¸±μO¸vÀS¸ ¶mVμÛ VÇ»pê ¶pA»pAV¸fμÀ. ¶¢À±μÀ¶ªdº ±ÐY £¥¹ö£Àh μÀñf μÀ «¸é¶mA VÉl¸ç¶¢Àn È¢yμÀhμÀAdÉ D±ÀμÀ¶mOº C¶pÁýêfÉ «¸é¶mA VÉ»ª s±ÀμÀdOͶªÀå¶mé ±μAsûμ Oμn»pAWAl¼, VÇdôoé ¶¢¶ªAhμ sÀÀhμÀ¶¢ÁvÑ Iv¹ ¶pÁ¹vhÐ GAd¹±ÀÇà Cv¹ ¶pÁ¹vhÐ OμyμOμyμv¹fμÀhμÀm¸é±ÀÀ, OÐOºv q¸d OμÃf¸ £n»pAWAl¼. £¥¹ö£ÀhμÀñfºOº C¶mÀ¶¢Ã¶mA ¶¢WÛAl¼, El¼ ¶¢¶ªAhμ sÀÀhμÀ¶¢Á O¸OμqÒ±ÀÀ¶m¶pêdºO½ VÇdôoé ¶pÁ¹vhÐ Gm¸é±ÀÀ, OÐOºv q¸d ¶ªA¶¢hμù±¸ l춥 || ¶pl¼ ¶ªA¶¢hμù±¸v hμ±μÀ¢¸hμ £¥¹ö£ÀhμÀñfºOº C¶ªvÀ hμ¶mÀ IAlμÀOμÀ ±¸Y¹ïné £fºWÈpdº à ¶¢V¸ÛfÐ SμÀ±ÍåWÛAl¼. F Ê¢À¶mOμhÐ JlÐ, LOμ ±ÐY vÉO μqÒhÉ ±ÇAf μÀ ±ÐYÂvÀ C¶mÀO μÀm¸é ¶mÀ, O¸n Ev¹ ¶pl¼ ¶ªA ¶¢h μù±¸vÀ S μfºWqÒh¸±ÀÀ C¶mÀOÐvÉlμÀ. m¸ ¶¢À¶m¶ªÀùn lɶ¢hμvÀ ¶¢O½ñOμ±¼AVμf¸nOº F Ê¢À¶mOμn ¶pAq¸±μÀ C¶mÀOÍn OжpAS¸ Ê¢À¶mOμ ËÈ¢¶pÁ VμÃ¥¹fμÀ, O¸n EAhμvÑÊm ¥¹AiAW, EAlμÀvÑ o h μ Êpê ¶¢ÀÀAl¼ Cn Ê¢À ¶mO μn È¢zõqÒ¶¢Àm¸éf μÀ. F «¸±¼ EAO¸ Y¹S μ ñh μ åS¸ h μ ¶p ¶ªÀù VDZÀ μÃïvn Ghμå±μl¼OμÀÖOº È¢zõ hμ¶p¶ªÀù VDZÀμÀïfμA q¸ñ±μAtûAV¸fμÀ. Ghμå±μ l¼OμÀÖ¶m OÓ¦Oº ¶ml¼ ¶pOμÖ¶m OμñμÀÛn ÈT¹±¸iÈT¹±μËÈ¢À¶m hμ¶p¶ªÀù 1000 ¶ªA¶¢hμù±¸vÀ VÉ¥¹fμÀ. 1000 ¶ªA¶¢hμù±¸vÀ hμ¶p¶ªÀù VÉ¥¹Oμ lɶ¢hμvhÐ Oμw»ª sñ¶¬îS¸±μÀ ¶pñhμï°μËÈ¢À, Êm¶mÀ o hμ¶p¶ªÀùOº V¸v¹ D¶mAl¼AV ¶¸mÀ, EOμ ¶mÀAW CAlμ±μà n¶mÀé ¶¢À¶¬±¼ø Cn »pvÀ« 帱μÀ Cn Cm 鸱μÀ. F ¶¢Ãd £¶mé £¥¹ö£Àh μÀñfºOº s¹lû μ O¸n ¶ªAhж¨ A O¸n OμvSμvÉlμÀ. Ené Ê¢v ¶ªA¶¢hμù±¸vÀ hμ¶p¶ªÀù VÉʪå E¶pêdºOº ¶¢À¶¬±¼øn C±ÀμÃï¶mÀ, EOμ sñ¶¬î±¼øn I ¶pÁ ý êf μÀ C ¶¢Áh¸mÐ C¶mÀOÍn sñ¶¬îS¸±¼n, Êm¶mÀ m¸ EAl¼ñ±ÀμÃvn SÇwV¸ ¶m Cm¸éf μÀ. C ¶pÁ ý êf μÀ sñ¶¬îlɶ¢ÁfμÀ, E¶pêdºËOÇhÉ ¶mÀ¶¢Áýö EAO¸ o EAl¼ ñ±À μÃvn SÇv ¶¢v Él μÀ, EAl¼ñ±ÀμÃvn SÇv¶¢fμA CAhμ hÉwOμ O¸lμÀ Cm¸éfμÀ. È¢ÀvôS¸ £¥¹ö£ÀhμÀñfº ¶pSμ ¶¢¦¶¨ Àáfº £Àlμ ¶mÀAW hμ¶m EAl¼ñ±ÀμÃv £ÀlμOº È¢zõAl¼. hμ¶mÀ C¶m¶¢¶ª±μAS¸ ¶¢¦¶¨ Àáfº £Àlμ OÐñlû¸ né ÈpAVÐOж¢f¸nOº, Ê¢À¶mOμhÐ O ¶¸¢ÃnOº vÎASμf¸nOº hμ¶m EAl¼ñ±ÀμÃvÉ O¸±μg¶¢Àn Sμñ»¬AV¸fμÀ. ¶¢Àzõ ÈT¹± μ Ë È¢À¶m h μ ¶p¶ªÀù VDZÀμÀïfμA q ñ¸±μAtûAV¸fμÀ. F «¸±¼ IAf¸O¸vAvÑ hμ¶m VμÀdÃà m¸vÀSμÀ ¶pOμÖv CS¼én ÈpdÀàOÍn, hμv ËÈpOÇiå ¶ªÃ±μÀïfº ¶¢AOμ VμöªÃå VÉhμÀvÇiå h μ ¶p ¶ªÀù VÉ¥¹f μÀ. ¢¸m¸O¸vAvÑ ¶mfμÀ¶¢ÀÀl¸O¸ oyμõvÑô GAfº hμ¶p¶ªÀù VÉ¥¹fμÀ. £¥¹ö£ÀhμÀñfμÀ VɶªÀå¶mé F hμ¶p¶ªÀùn Vμûª¶m lÉÊ¢AlμÀñfμÀ D±ÀμÀ¶mn
 • 50 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 q¸fμÀhÐAl¼. C±ÀÀhÉ ElμAh¸ EAlμÀñfμÀ m¸ hμqÒsûμS¸énOº VɶªÀå¶mé ¶pñ±ÀμÀhμéA Cn Sμñ»¬AW OжpAhÐ Ev¹ Cm¸éfμÀ..... ±ÀμÀh³ ¶¢ÃA vÑsûμ±ÀμÀʪ ±μAsûÉ O ¶¸¢À OÐñlûμ Y±ÀμÀ J»¨ gA | l춥 ¶¢±μø ¶ª¶¬« ñ¸gº ËÈ¥x « 渶ªï»ª lμÀ±μíSÉ || ¶m¶mÀé ¶pñvÑsûμÈpfμl ¶¸¢Àn ¶¢WÛ¶m M ±μAsû¹! ¶mÀ¶¢Áýö ¶pl¼Ê¢v ¶ªA¶¢hμù±¸vÀ ±¸±ÀÀËÈ¢ ¶pfμÀAfμÀ Cn ¶¥»pAV¸fμÀ. h μ± μ¢¸h μ OÍAh μ ʪ ¶pdºO º ¥¹AiAW, C¶ªvÀ ± μAsû μ VÉ »ª¶m hμÊp궢ÀÀAl¼, Êm¶mÀ ¶¢Àzõ OÐñlû¸nOº vѶm±ÀμÃï¶mÀ, EAlμÀñfμÀ ¶pA»pʪå DÈ¢À ¶¢WÛAl¼ C¶mÀOÍn ±μAsûμ CfμSμOμÀAf ʸm LO μm¸f μÀ LO μ s¹ñ¶¬îgÀf μÀ oO μÀ ¥¹¶p£È¢ÃV μ ¶mA O μwS¼«¸åf μÀ Cn Cm¸éfμÀ. £¥¹ö£ÀhμÀñfμÀ hμ¶m D¶¥ñ¶¢ÃnOº È¢zõ DvÑWAV¸fμÀ, m¸ ¶¥hμÀñ¶¢ÁvÀ IOμÖfÐ vɱμÀ, m¸vÑÊm Gm¸é±μÀ. F Oжp¶¢ÀÀ, O ¶¸¢À¶¢ÀÀ m¸OμÀ OμvSμf¸nOº m¸ ¶¢À¶m¶ªÀù O¸±μgA, D ¶¢À¶m¶ªÀù m¸ H»p±¼ £Àl μ Dlû¸± μ ¶pfºGAl¼. CAl μÀO μn H»p±¼n j»ª s±ÀμÀdOº ¶¢lμv¶mÀ, O μÀAsû μO μA(±ÀÇÃS¸vÑ LO μ ¶pñOºñ±À μÀ) VÉ«¸å ¶mÀ, Cv¹SÉ F ¶¥±¿±¸nOº C¶pÁýêfμ¶pÁýêfμÀ Oб¼OμvÀ OμvSμf¸nOº O¸±μgA m¸ ¶¥±¿±¸nOº OÍAVÇA lûμÅfμhμöA GAfμfμA¶¢v¶m, Oμ¶mÀOμ OμÀAsûμOμA VÉʪå m¸ ¶¥±¿±μA LOμ ¶pÁvôv¹ C¶¢ÁhμÀAl¼ Cn hμñμÀêl¼OμÀÖOº È¢zõ sñ¶®îAfμËÈ¢À¶m hμ¶p¶ªÀù È¢ÀÀlμvÀÈpd¹àfμÀ. Cv¹ È¢±ÀÀï ¶ªA¶¢hμù±¸vÀ OμÀAsûμOμAvÑ GAfº hμ¶p¶ªÀù VÉʪ¶ª±¼Oº D±ÀμÀ¶m ¶¥±¿±μA LOμ ¶pÁvôAhμ ¶ª¶méS¸ C±ÀÀïAl¼. h μ ¶m ¶¥±¿±¸né nvsÇdÀàOÐf¸nOº OÍAh μ O μsy¹né iAl ¶¸¢Àn C¶mÀOμÀAdÀAfμS¸ EAlμÀñfμÀ LOμ s¹ñ¶¬îg ±μöpAvÎ ¶¢WÛ, C±ÀμÃï! m¸O μÀ s¹S¸ DO μwS¸ GAl¼, £ÀlÇSμرμÀ¶mél¼ m¸OμÀ OÍAVÇA Èpfμh¸±¸ Cm¸éfμÀ. ¶¢WÛ¶m ¢¸fμÀ EAlμÀñfμn £¥¹ö£ÀhμÀñfºOº C±μ趢À±ÀÀïAl¼, O¸n F «¸±¼ D±ÀμÀ¶m EAl¼ñ±ÀμÃvOº vÎASμvÉlμÀ, EAlμÀñfμÀ iAdÉ JAdº Êm¶mÀ iAdÉ JAdº C¶mÀOÍn EAlμÀñfºOº D Oμsy¹né EWÛ ¶¢Àzõ OμÀAsûμOμAvÑOº È¢zõ hμ¶p¶ªÀù VDZÀμÀïfμA q ñ¸±μAtûAV¸fμÀ. Cv¹ £¥¹ö£ÀhμÀñfμÀ hμ¶p¶ªÀù VɶªÀåAfμS¸ D±ÀμÀ¶m sñ¶¬î« 渶mA ¶mÀAW D±ÀμÀ¶m hμ¶pB¶¥Oºå qÏSμS¸ s±ÀμÀvÀlɱ¼Al¼. D±ÀμÀ¶m hμqÒlûμö¢ÀA ¶ª¶¢À¶ªå vÑO¸vn O μ Êp껪Al¼, ¶ª¶¢ÀÀl¸ñvÀ O μl μvf μA DS¼qÒ±À μñÀÀ, ¶ª¶¢À¶ªå q¸ñgÀvÀ °ÐtûAV¸±ÀÀ. EO μ F »ªæivÑ £¥¹ö£ÀhμÀñfºn I¶¢±μà Oμlμ¶pvɱμÀ, D±ÀμÀ¶mOº ¶¥hμÀñ¶¢Á vÉfμÀ £ÀhμÀñfμÀ vÉfμÀ, D±ÀμÀ¶mOº CAhμd¹ D ¶p±μsñ¶¬îÊ¢À Oμn»p¶ªÀåAl¼. C¶pÁýêfμÀ lɶ¢hμvhÐ Oμw»ª sñ¶¬îS¸±μÀ ¶¢WÛ......... sñ¶¬î±Éø «¸öSμhμA hÉ C¶ªÀå hμ¶p«¸ ¶ªî ¶ªÀ hл¨ h¸B | s¹ñ¶¬îgïA hμ¶p«¸ GSÉñg q ñ¸¶på¢ ´¸m C»ª OÓ¦Oμ ||
 • 51 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 M OÓ¦O¸! o h μ ¶p¶ªÀùOº ¶ªAhÐ »¨AV¸ ¶mÀ, ¶mÀ ¶¢Á ýö sñ¶¬î±¼ø¶¢±ÀμÃﶢÁ. lɶ¢hμvAlμ±¼hÐ Oμw»ª Êm¶mÀ n¶mÀésñ¶¬î±¼ø Cn »pvÀ¶ªÀåm¸é¶mÀ, oOμÀ¶mé ¶ª¶¢À¶ªå Oб¼OμvÀ j±μÀh¸±ÀÀ. ¶mÀ¶¢Áýö l¿±¸Ù±ÀÀ¶¨ îAhμÀfμËÈ¢ a£« 帶¢Á Cm¸é±μÀ. C¶pÁýêf μÀ £¥¹ö£Àh μÀñf μÀ sñ¶¬îS¸±¼hÍ.......Êm¶mÀ sñ¶¬î±¼øn C±ÀÀ¶m ¶¢Ãd nYË È¢ÀhÉ m¸O μÀ MAO¸±μ¶¢ÀÀ, ¶¢¶¨ d¹Ö±μ¶¢ÀÀ ¢¸dAhμd C£ sû¹»ªAV¸w Cm¸éfμÀ( MAO¸±μ¶¢ÀÀ, ¶¢¶¨ d¹Ö±μ¶¢ÀÀ sû¹»ªÊªå h ¶¸mÀ LOμ±¼Oº Ê¢lμA VǶpêf¸nOº C±μúhμ qÏAlμÀh¸fμÀ, Cv¹SÉ h ¶¸mÀ OμñμÀÛn ±ÀμÀYßA VɱÀÀAVμf¸nOº C± μúh μ qÏAl μÀh¸f μÀ. IAl μÀO μAdÉ £¥¹ö£ÀhμÀñfμÀ ¶pÁdÀàOμ VÉhμ °μiñ±ÀμÀÀfμÀ Oμ¶mÀOμ). Cv¹SÉ, I¶¢±¼£Àlμ OжpAhÐ Êm¶mÀ sñ¶¬î±¼øn C¢¸öv¶mé ¶pdÀàlμvhÐ Ené ¶ªA¶¢hμù±¸vÀ hμ¶p¶ªÀù VÉ¥¹mÐ, D ¶¢¦¶¨À áfºhÐ sñ ¶¬î±¼ ø Cn »pw»pAV μÀOТ¸vn GAl μm¸éf μÀ. sñ¶¬îS¸±μÀ ¶ª±É Cm¸é±μÀ. C¶pÁýêfμÀ lɶ¢hμvÀ ¶¢¦¶¨ Àáfºn j¶ªÀOμÀ±¸S¸, D±ÀμÀ¶m £¥¹ö£ÀhμÀñfºn V μûª sñ¶¬î±¼ø £¥¹ö£Àh¸ñ Cn »pwV¸±μÀ. C¶pÁýêfμÀ £¥¹ö£ÀhμÀñfμÀ D ¶¢¦¶¨ Àáfº O¸yμÀõ OμfºS¼ ¶pÁ¹Y VÉ¥¹fμÀ. J ¶¢¦¶¨Àáfº £Àlμ OжpAhÐ q¸ñ±μAtûAV¸fÐ, D ¶¢¦¶¨ Àáfº O¸yμÀõ OμfμSμfμAhÐ £¥¹ö£ÀhμÀñfμÀ sñ¶¬î±¼ø C±ÀμÃïfμÀ Cn ¶¥h ¶¸mAlμÀfμÀ ± ¶¸¢ÀÀfºhÐ VÇq¸êfμÀ. sñ ¶¬î±¼ ø C¶¢öf¸nOº, O¸¶¢ÀOÐñlû¸vn Y±ÀÀAV μf¸nOº £À SμÀ±μÀ¶¢Á Iné ¶ªA¶¢hμù±¸vÀ hμ¶p¶ªÀù VÉ¥¹fÐ, IAhμ O춨 à¶pf â¸fÐ, Ev¹Adº S μÀ± μÀ¶¢Án qÏAl¼¶m ±¸¶¢À ¶mÀ¶¢Áýö ClμŶ¨ ජAhμÀfº£ Cm 鸱μÀ. £¥¹ö£ÀhμÀñfº Oμkμ £¶mé ± ¶¸¢ÀÀfμÀ qÏAS¼qÒ±ÀμÃfμÀ. COμÖfμÀ¶mé ¢¸yμõAh¸ £¥¹ö£ÀhμÀñfºOº ¶pñgºq¸hμA VÉ¥¹±μÀ. ±É¶pÁ ¶ªÃ±Ðïlμ±ÀμÀA C±ÀμÃïOμ LOμ«¸±¼ m¸OμÀ lμ±μ÷¶mA E¶¢öAfμn Y¶mOμ ¶¢À¶®±¸Y £¥¹ö£Àh μÀñfºhÐ VÇ»pê È¢zõqÒ±ÀμÃfμÀ. ................. ¶¬±¼m¸k³ O μÀ¶¢Ã±³ (sû¹±μhμlɶ¥A ¶ªA¶ªÖýÅi, «¸A¶pñl¸±ÀμÀA) (Ç+ø± e⁄+~)
 • 52 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ã≥º*|üŒeT+≥THêïs¡T...!]#ê >∑+>√bÕ
 • 53 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ¶pÁ¹Y¹ sûμd³à lμ±μ÷OμhμöA ¶¢»¬AW¶m Z´ªî 2’ Wh μñA l¸ö±¸ s¹x¶¢Áf³ vÑOº CfμÀSμÀ Èpdºà¶m ¶ªoé w±ÀÇôm hμö±μvÑÊm d¹x¶¢Áf³ Whμñ ±μASμ ¶pñ Ê¢ ¶¥A VɱÀ μÀ ¶mÀAl μn ¢¸± μ åvÀ £n»p¶ªÀåm¸é±ÀÀ. hμ£Àyμ n±¸îhμ ËOÇY¹l³ SμÀ« å¸l³ n±¼îAVÉ �555’ CÊm l¼ösû¹©¸ Wh μ ñAvÑ ¶mdºAV¸wùAl¼S¸ ¶ªoéw±ÀÇôm¶mÀ Oб¸fμn, CAlμÀOμÀ DÈ¢À CAS¿O μ±¼AWAl μn ¶ª¶¢ÃV¸± μA. F »ªn¶¢ÃvÑ ¶mdºAVμf¸nOº ¶ªoé sû¹±¿S ʸm q¸±¼hÐ »¨O μA j¶ªÀO μÀAdÀ¶mdÀô hÇvÀ¶ªÀåAl¼. EAlμÀvÑ DÈ¢À ¶ª±μ¶ª¶m �Êpñ£Àʪå� ÊpûA sûμ±μh³ Oμk¸m¸±ÀμÀOμÀfμÀS¸ ¶mdº«¸åfμÀ. ¶pñ¶ªÀåhμA F Wh¸ñnOº ¶ªAsAlû¼AW¶m ¾pñ qÏñfμ°μ´m ¶p¶mÀvÀ YѱμÀS¸ Y±μÀSμÀhμÀm¸é±ÀÀ. ¶ªoéw±ÀÇôm s¹x¶¢Áf³Oº ±¸O μ ¶¢ÀÀAl μÀ ¶pvÀ ow Wh¸ñvÑô ¶mdºAWAl¼. tS³ s¹´ª ±¼±ÀμÃxà ©Ò l¸ö±¸ EAfº±À μÀ´m IAd±ÇàÈmîAd³ ±μASμAvÑOº CfμÀSμÀ Èpdºà¶m ¶ªoéw±ÀÇôm C¶pêdº ¶mÀAW sÃhμÀ »ªn¶¢ÃvOμÀ lμñμAS¸ GAdà sû¹±μj±ÀμÀ »ªn¶¢Ã ±μASμAvÑ hμ¶mËlǶm ¶¢ÀÀlμñ Ê¢±ÀμÃvn V μöªÀ åAl ¼ . F ¶¢Àl μï LO μ EAd±μÃöþïvÑ ¶¢Àʬ´¨ ¶ª±μ¶ª¶m KdÇA «¸AS³ VDZÀμÃïvn hμ¶m ¶¢À¶m¶ªÀùvÑn ¶¢Ãd¶mÀ s±À μÀd ÈpdºàAl¼ ¶ªoé. ¶pñ¶ªÀåhμA ¶ªoé w±ÀÇôm ¾¬±Ð±ÀÀ´mS¸ s¹x ¶¢ÁfÐ ô ± ÇAf μÀ Wh¸ñvÀ hDZμOÇOμÀÖhμÀm¸é±ÀÀ. CAlμÀvÑ ±¸S¼n IAIAI´ª-2 LOμdº O¸S¸, ¶¢À±ÍOμ WhμñA �Y¹O³ q¸d³. k‘Y˝ À n\]+#·qTqï dü˙ ï*jÓ÷Hé
 • 54 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 _øÏ˙
 • 55 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 d¹x¶¢Áf³ ¾¬±Ð±ÀÀ¶môvÑ Ci hμOμÀÖ¶¢ ËdÇ´¢À vÑ « ั³ fμA hÇVμÀÛOμÀ¶mé sÃïd½ �¶ª¶¢ÀAhμ�. hÍw »ªn¶¢ÃhÐÊm hÇvÀSμÀ EAfμ¾ªàòn DOμdÀàOμÀAl¼. ¶¢±μÀ¶ª »¬dôhÐ lμöªÀOμÀqÒ±ÀÀAl¼. CAlμAhÐ q¸dÀ, ¶md¶mvѶmà hμ¶mOμAdà ¶pñhÉïOμ EÊ¢ÀY³ ¶mÀ «ÏAhμA VɶªÀOμÀAl¼. CAhÉ d¹x¶¢Áf³ ÈmAs±³ ¶¢´m «¸æ¶mAvÑ nvsfºAl¼. l¿nOº O¸±μgA IAhμ Il¼S¼m .¸. Ll¼S¼qÒ±ÀÉÀ hμhμöA DÈ¢À «ÏAhμA. C±ÀÀhÉ E¶pÁýêfμÀ F sÃïd½Oº O ¶¸ªå ClμÀ¶pÁhμ¶pÁýêhÐAl¼. «¸à±μôËÈp, ¢¸±¼ »ªn¶¢ÃvËÈp O ȸ¢ÀAd³ù VɶªÃå.. EAfμ¾ªàò Èpl μçv l μÅ»¨àvÑ s¹ïf³ EÊ¢ÀY³ ¶mÀ hÇVμÀÛOμÀAdÀAl¼. EOμ Ev¹Adº ËdÇ´¢À vÑÊm d¹x¶¢Áf³ vÑ ¶¢À±¼OÍAlμ±μÀ ¾¬±Ð±ÀÀ¶mÀô « ั³ fμA hÇVμÀÛOж¢f¸nOº ±Çf½S¸ Gm 鸱μÀ. ¶¢À±¼ ¶ª¶¢ÀAhμ ¶pfºqÒ¶¢f¸nOº, OÍhμå ¾¬±Ð±ÀÀ¶mÀô « ั³ vÀS¸ ¶¢Ã±μf¸nOº Sμv O¸±μg¸v¶mÀ M «¸±¼ VμÃʪå.. 'JA ¶¢À±À μà VÉ«¸Ê¢�hÐ �¶ª¶¢ÀAh μ� LO μÖ«¸±¼S¸ EAf μ ¾ªàò V μöpÁ¶mÀ h μ ¶mËÈ¢¶pÁ i¶pÁýêO μÀAl¼ . �sÅAl¸¶¢¶mA�hÐ «¸à±³ ¾¬±Ð±ÀÀ¶mô ¶ª±μ¶ª¶m nvsfºAl¼. �lμÃOμÀfμÀ�hÐ d¹x¶¢Áf³ d¹´p ¾¬±Ð±ÀÀ´m S¸ Il¼S¼qÒ±ÀÀAl¼. E¶¢oé DÈ¢À ¶md¶m, CAl¸nOº nl μ± μ÷AS¸ nwV¸±ÀÀ. Ctû¶m±ÀμÃnOº, CAlμA hÐËfÇhÉ EOμ i±μÀSÉ vÉlμ¶médÀôS¸ ¶ª¶¢ÀAhμ d¹x¶¢Áf³ vÑ i±μÀSμÀvÉn ¶mdºS¸ Êp±μÀhÇVμÀÛOμÀAl¼. C±ÀÀhÉ ¶¢ÀlûμﶢÀlûμïvÑ LOμÖdº ±ÇAfμÀ »ªn¶¢ÃvÀ r ô¸´p C±ÀÀm¸.. C£ DÈ¢ÀËÈp ÈplμçS¸ ¶pñsû¹¶¢A VμöpvÉOμqÒ±ÀμñÀÀ. Sμhμ düeT+‘· kÕúq+ >∑\¢+‘˚Hê..? Jf¸l¼ ¶¢Àxà« à¸±μ±³ »ªn¶¢ÃvÑ ¶mdºAW £¶¢À±μ÷OμÀv ¶pñ¶¥A¶ªvÀ ËȪhμA qÏAl¼Al¼. EOμ ±¿ÈªAd³ S¸ ¶¢WÛ¶m �Ch 帱¼AdºOº l¸±Él¿, �±¸¶¢À±ÀμÃï ¶¢«¸å¶¢±ÀμÃï� »ªn¶¢ÃvÑô LOμdº r ô¸´p C±ÀÀm¸ DÈ¢À EÊ¢ÀY³ OμÀ ÈplμçS¸ ¶m¶¨ àA ¶¢ÃhμñA ±¸vÉlμÀ. C±ÀÀhÉ Ch 帱¼AdºOº l¸±Él¿ ¶ªÃ¶p±³ »¬d³ C±ÀÀm¸.. ¶ª¶¢ÀAhμOμÀ OÍhμåS¸ L±¼S¼AlÉ£À vÉlμÀ. C±ÀÀm¸.. E¶pêdºO½ ¶ª¶¢ÀAh ʸm d¹x¶¢Áf³ d¹´p ¾¬±Ð±ÀÀ´m CÊml¼ »ªo ¶¢± ظv Ctûq ñ¸±ÀμÀA. El¼v¹ GAdÉ.. ¶ª¶¢ÀAhμ F ¶¢Àlûμï ¶¢Àʬ´¨ �¶¢´m� »ªn¶¢ÃËÈp ¶pvÀ O¸È¢ÀAd³ù VÉ »ª £¶¢À± μ÷vÀ OÍn hÇVμÀÛOμÀAl¼. ¶¢±μÀ¶ªS¸ dºödà±³ vÑ ¶pvÀ £¢¸l춪êlμ ¢¸ïPïvÀ VɶªÃå hμ¶m EÊ¢ÀY³ ¶mÀ f¸ïÊ¢ÀY³ VɶªÀOμÀAdÀAl¼. l¿nOºhÐfμÀ F sÃïd½Oº hÇvÀSμÀvÑ OÍhμå D¶pû±μÀô OμÃf¸ ± ¶¸¢fμA vÉlμÀ. ¶pñ¶ªÀåhμA IoàD±³ hÐ �±μsû춪�, I¶pÁýêfÐ L¶pÁýêOμÀ¶mé �DdѶmS μ±³ ¶ªÃ± μï� h μ ¶pê OÍh μå »ªn¶¢ÃvÀ vɶ¢Á. El¼v¹ GAdÉ F ¶¢ÀÀlμÀçSμÀ¶¢Àî d¹x¶¢Áf³ OμÀ SμÀf³ s¹±À³À VÇ »pê h μ£Ày μvÑOº »¨¶pÁý à C¢¸öv¶mÀOμÀAdÀ¶médÀô EAfμ¾ªàòvÑ d¹O³ £n»p«ÒåAl¼. CAlμÀOÉ Ev¹Adº O ȸ¢ÀAd³ù VɶªÀåAlμn ¢¸±μåvÀ ¶¢¶ªÀåm¸é±ÀÀ. FÊm¶pkμïAvÑ d¹x¶¢Áf³ vÑ q¸S¸ ʢȪAlμÀOμÀ OÍAlμ±μÀ ¾¬±Ð±ÀÀ¶mÀô »ªlμèAS¸ Gm¸é±μÀ. £±¼vÑ ¶¥Àñi ¶®¶ª´m, OμÅi ¶ª¶m´m ¶¢ÀÀAlμÀm¸é±μÀ. ¶¥Àñi ¶®¶ª´m , ±¸´¢À Vμ±μg³ YAdS¸ ¶¢WÛ¶m �I¶¢fμÀ� »ªn¶¢Ã £fμÀlμvOμÀ »ªlμèAS¸ GAl¼. F WhμñA »¬d³ C±ÀÀhÉ ¶¥Àñi ¶®¶ª´m OμÀ d¹x¶¢Áf³ vÑ i±μÀSμÀvÉn ¾¬±Ð±ÀÀ´m S¸ IlμÀSμÀhμÀAl¼. EOμ OμÅi ¶ª¶m´m ¶¢Àʬ´¨ �¶¢´m� »ªn¶¢ÃvÑ ¶mdº«ÒåAl¼. F ¶¢ÀãËÈp E¶pêdºOÉ sû¹±¿ CAV μm¸vÀm¸é±ÀÀ. FWh μñA ¶ªOÇù´ª C±ÀÀhÉ CAl μA, Ctû¶m±À μÀA hÐËfǶm O μÅi¶®¶ª¶m´m d¹x¶¢Áf³ vÑ Ci hμOμÀÖ¶¢ ËdÇ´¢À vÑ d¹´p ¾¬±Ð±ÀÀ´m S¸ IlμSμfμA Èplμç O춨 àÊ¢À£À O¸lμÀ. ¶¢À±¼ F ¶ªAO ñ¸AiOº ¶¢¶ªÀå¶mé F »ªn¶¢ÃvÀ »¬d³ C±ÀÀhÉ ¶ª¶¢ÀAhμOμÀ d¹x¶¢Áf³ vÑ SμdºàqÒd½hÐ q¸dÀ.. d¹´p ¾¬±Ð±ÀÀ´m « 渶mA OμÃf¸ SμvôAhμÀ C±ÀÀm¸ ÈplμçS¸ D¶¥Û±μï¶pf¸wù¶m C¶¢¶ª±μA vÉlμn VǶp궢VμÀÛ. ¶¢À±¼ F OÍh μ å ¾¬±Ð±ÀÀ ¶mÀô qÒd½vÑ nvsfμh¸±Ð...? vÉlÐ.. ? hÉw±ÀμÃvAdÉ ¶ªAO ñ¸Ai ¶¢±μOμÀ È¢±ÀÀd³ VɱÀμÃwùAlÉ.
 • 56 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 >∑sꓤX¯j·T ø±´q‡sY eTTK´ \ø£åD≤\T Sμ±¸í¶¥±ÀμÀA CÊml¼ ±ÀÇÃnhÐ ¶ªAsAlûμA G¶mé Sμ±¸ì¶¥±ÀμÀ ¶ªAWOº OºñAl¼ sû¹Sμ¶¢ÀÀvÑ GAdÀAl¼. V¸v¶¢ÀAl¼vÑ F S μ±¸í ¶¥±À μÀ O¸ ¶mù±³ ¶¢Ã¶m ¶¢ ¶p»pvÑô¶¢Ã£±μ´ª CÊm CAdÀ¢¸ïlû¼ ¶¢vô «ÒOμÀhμÀAl¼. l¿nn hÍAlμ±μS¸ SμÀ±¼åʪå È¢ÀÀl μd l μ ¶¥vÑÊm G¶p¶¥¶¢Àm¸né qÏAlμ¶¢VμÀÛ. v°μg¸vÀ:¾ªåòvOμà C«¸lû¸ ±μg ±ÀÇÃn ±μOμå« ñ¸¶¢A GAdÀAl¼. Ë È¢d³ fº¥¹Û±³ Ý Clû ¼O μ ¶¢À ¶¢öf μA. l μÀ±¸ö¶ª¶mhÐ, WO μÖS¸, Ê¥ô¶¨îAS¸ GAdÀAl¼. sÀÀhμÀ VμOμñ ¶ª¶¢À±ÀμÀAvÑ ÈpwöO³ mÍ»pê GAfμOμqÒ¶¢fμA. F Sμ±¸í¶¥±ÀμÀ O ¶¸mù±³ v°μg¸vÀ OÍné SμAdvq¸dÀ GAfμ¶¢VμÀÛ, l¿n¶¢vô nʪåYAS¸ G¶mé mͶpÁýêvÀ IOμÀÖ¶¢ O¸¶¢VμÀÛ, Clû¼Oμ qÒdÀhÐ, hμOμÀÖ¶¢S¸ vÉl¸ j¶¢ñAS¸ GAfμ¶¢VμÀÛ. ¶¢ÀÃhμñ £¶ª±μݶm ¶ª¶¢À±ÀμÀAvÑ mÍ»pê Clû¼OμAS¸ GAfμdA. WOºhμù: O ¶¸mù±³ 2 ¶¢ l춥vÑ G¶mé¶pÁfμÀ, O¸ ¶mù±³ ¶¢WÛ ¶m q¸ñAh¸né hÍvS¼AVμf¸nOº «¸lû¸ ±μgAS¸ ¶ª±μݱ¿ VɱÀμÃw. CAdÉ l¿¶m±μèA ¶p±¼¶ª±¸v OμgY¹vAhÐ q¸dÀ Sμ±¸í¶¥±ÀμÃné (»¬¶ªà±¸Oμà£À) hÍvS¼AVμ¶¢v»ª ¶¢¶ªÀåAl¼. D q¸ñAhμAvÑ G¶mé CAf ¶¸¥±ÀμÃné, ¶pûvÑ»p±À μÀ´m SÍd¹àv¶mÀ, ¥Ñ¶¨± μ ¶ª Oμg¸v¶mÀ OμÃf¸ hÍvS¼AV¸w. ¶¥¶ªåòWOºhμù VÉ»ª¶m hμ±μÀ¢¸hμ s¹¶¬ï ±Éfº±ÀÇÃlû¸ ±¼îOμ WOºhμù¶mÀ O ¶¸mù±³ O μg¸v¶mÀ m¸¶¥¶mA VɱÀ μÀf¸nOº G¶p±ÀÇÃS¼AV μ ¶¢V μÀÛ. CAh μ± μ Øh μ ±Éfº±ÀÉÀ¶¨´m (s¹ñXkDZ μ ¾p) vѶpvÉ ±Éfº±ÀÇÃlû¸ ±¼îOμ ¶pl¸±μèA O ¶¸mù±³ v°μgA G¶mé Oμgºin m ¶¸¥¶mA VɶªÀåAl¼. ¶¥±¿± μAvÑ l μñ μAS¸ G¶mé « æ¸m¸vvÑ Sμ±¸í¶¥±ÀμÀ O ¶¸mù±³ £¶ªå±¼AW GAdÉ O½È¢ÃkDZ μ ¾p ¶pñlû¸¶m WOºh μù O ¶¸¢VμÀÛ. O½È¢ÃkDZμ¾p vÑ O ¶¸mù±³ Oμgºin ¶¬hμ¶¢Ã±ÉÛ £¶¨ ¶pÁ¹±¼hμ ¶¢ÀAlμÀv¶mÀ ¢¸fμh¸±μÀ. O½È¢ÃkDZμ¾p ¶¢vô Cv¶ªd, YÂdÀ౸vfμA, DOμw ¶¢ÀAlμS¼AVμfμA, £O¸±μA, ¢¸AhμÀvÀ, hμö±μS¸ S¸±ÀμÃvÀ hμSμvfμA ¶¢Adº lμÀ¶¨ êòsû¹¢¸vOμÀ OμÃf¸ SμÀ±μ±ÀÉÀï C¶¢O ¶¸¥A GAl¼.
 • 57 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 Sμ±μí¶¢i ¶¢À»¬yμvÀ £¥¹ñAi s¹S¸ j¶ªÀOÐAfº. OÍAVÇA Clû¼O μ ¶ª ¶¢À±À μÃné nl¼ ñAV μÀdO μÀ OÉd¹±ÀÀAVμAfº. hμv, È¢Àfμ OÍAVÇA IhμÀåvÑ GAfº ¶pfμÀOÍÊmv VɶªÀOÐAfº. ¶¢Ã¶m»ªO μAS¸ IdÀ¶¢Adº ¾pf μO μvvÀ Ë È¢ÀAf³ Oº ±¸O μÀAf¸ VμÃfμAfº. l¿nOº S¸¶mÀ £ÀOμÀ Sμv sû μ±À μÃvÀ £À q¸± μà¶m±³ O μÀ hÇw»p ¶®±ÀÀS¸ ±¼v¹O³ùþâ S¸ ¶¢ÁAf μAfº. ±¸h μÀñvAl μÀ fº ¶mé±³ Clû ¼O μAS¸ VɱÀμÀOμAfº. £À È¢ÃO¸yμõOμÀ qÏdàOμÀ ¶¢Àlûμï Clμ¶m¶pÁ hμvSμfμ ¶¢ÁAVμAfº. ¶pfμÀOμÀÊm sûμAS¼¶¢À £ÀOμÀ «ÕOμ±μïAS¸ ¶¢ÁAdÀAl¼. h μvS μf μ OÍAVÇA qÏf μ ¶¢ÁS¸ ¶¢ÁAfº qÏdà¶mÀAfº È¢ÃO¸yμõ¶¢±μOμÀ £¶ªå±¼AW «ÕOμ±μïAS¸ GAfÉv¹ VɶªÀOÐAfº. If μ ¶¢À Ë È¢ ¶pÁO μÀ i±¼S ¼ ¶pfμÀOÐAfº. Sμ±¸í¶¥±ÀμÃnOº OμfμÀ¶pÁvÑn »pAf¸nO º ± μO μ å ¶p ñ ¶ª± μg s¹S¸ Y±μÀSμÀhμÀAdÀAl¼. SμÀAfÇOμÀ OμÃf¸ ±μOμå¶pñ¶ª±μg È¢À±μÀSμÀ¶pfμÀhμÀAl¼. Sμ±μí¶¢i ¶¢À»¬yμvÀ ÈmvvÀ nAf μÀh μÀm¸é±À μÀAdÉ ¶ª± ¼S¸ nl¼ñAV μvɱ μÀ. O μ ¶mÀO μ ¶¢ÀAW nl μñ ¶pdÉàAh μ ¶¢± μO μÀ dº.£. V μÃf μdA, ¶¢À¶m¶ªÀOμÀ ¶mWÛ¶m ¶¢ÀÃïZO³ £¶mdA ¶¢Adº£ VɱÀμÃw. S μ± μí ¶¢i ¶¢À »¬y μvÀO μÀ O¸yμõvÑ mͶpÁýêvÀ ¶¢« 帱ÀÀ. OÍn鶢ñμÀô ± μO μå¶pñ¶ª± μg ¶ª±¼S¸ vÉO μ OÍAO μ± μÀô >∑s¡“¤e‘·T\T ìÁ~+#·T≥≈£î ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T qÒh¸±ÀÀ. CdÀ¶¢Ad¶pÁfμÀ O¸yμõ¶mÀ i¶méS¸ ÈpdÀàOж¢fμA, ¶pfμÀOͶmé¶pÁýêfμÀ È¢ÃO¸yμõ¶mÀ ¶¢AW ± μO μ å ¶p ñ ¶ª± μg s¹S¸ Y±¼S Év¹ V μöªÀOТ¸w.s± μÀ Ë È¢ ¶m ¶p ¶mÀvÀ VɱÀμÀ±¸lμÀ.¶pñi±ÐYÄ ¢¸ï±Àμö¢ÀA, qÒ¶¨Oμ £vÀ¶¢vÀ Oμv D¶®±μA IOμÀÖ¶¢S¸ im¸w. hμl¸ö±¸ nlμñ hÍAlμ±μS¸ ¶¢¶ªÀåAl¼. D±ÐS¸ïnOº OμÃf¸ V¸v ¶¢ÀAWl¼.
 • 58 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 Äs√>∑´ |ü⁄ ø£\\ |ü+
 • 59 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ¶¢À»¬yμvÀ ¢¸±¼ ¶¥±¿±μ sû¹S¸vÑô CnéAdºOμAdÉ YÂdÀàOμÀ IOμÀÖ¶¢ q¸ñlû¸ ¶mïhμ E«¸å±μÀ. nSμnSμv¹fÉ ¢¸±¼ ¦±ÐY¹vÉ ¢¸±¼Oº CAlμA Cn sû¹£¶ªÀåAd¹±μÀ. CdÀ¶¢Adº ¦±ÐY¹vOжªA hμv«¸ém¸nOº ¶¢ÀÀAlμÀ hμ±¸öhμ D±μÀ Wd¹ÖvÀ q¸dºAVμAfº.. £À YÂdÀà¶mÀ nSμnSμv¹fÉv¹ VɶªÀOÐAfº. 1. SбμÀÈ¢VμÛn OÍsì±¼¶mÃÈm vÉl¸ Dw´¢ D±ÀÀv³¶mÀ ¶¢ÃfμÀOμÀ, OμÀlμÀyμõOμÀ ¶pdºàAW ¶¢À±μç¶m VɱÀμÃw. 2. d±¿Öd¶¢v³¶mÀ È¢VμÛn odºvÑ ¶¢ÀÀAW, »pAfº, hμvOμÀ VμÀdàAfº. F £lûμAS¸ ÈmvOμÀ LOμ« Ë¸±Çm¸ YÂdÀàOμÀ D£±¼¶pd¹àw. 3. §O¸±ÀμÀ vÉl¸ ©¸A¶pÁ¹hÐ hμv«¸é¶mA VÉ»ª¶m hμ±¸öhμ hμfºYÂdÀàOμÀ OμAfº¶¨ ¶m±³n ±¸±ÀμÀAfº. C±ÀÀhÉ ¶¢ÃfμÀOμÀ OμAfº¶¨ ¶m±³n hμSμvn¶¢ölμÀç. 4. YÂdÀà hμfºvÉOμÀAf¸ hμö±μS¸ D±¸vn fμñ±ÀμÀ±³n G¶p±ÀÇÃS¼AVμ¶¢lμÀç. hμvOμÀ d¶¢v³ VμÀdºà O ʸª¶pÁ ¶¢l¼vɱÀμÃw. YÂdÀà hμfºn d¶¢v³ ¾pvÀÛOμÀn, qÏfºS¸ C¶¢ÁhμÀAl¼. 5. q¸±¿àvOÐ, s±ÀμÀdOμÀ È¢zõ¶m¶pÁýêfÐ YÂdÀà È¢À±μ¢¸vn Ȭ±ÀÀ±³ ʪêòvÀ ¢¸fμOμÃfμlμÀ. £dºOº IAhμ lμñμA GAdÉ CAhμ ¶¢ÀAWl¼. 6. ¶pñ±ÀμÃg¸vvÑ OºdºO½ lμSμرμ OμñμÀÛAdÉ hμvOμÀ «¸Ö±³ë OμdÀàOТ¸w. S¸wOº YÂdÀà qÏfºs¹±μOμÀAf¸ GAdÀAl¼. lμÀ¶¢ÀÀîOμÃf¸ CAdlμÀ. F Y¹SμñhμåvÀ q¸dºÊªå ¦±ÐY¹vÀ D±ÐSμïAS¸ nSμnSμv¹fμÀhμà GAd¹±ÀÀ. ‘·\kÕïHêìøÏ eTT+
 • 60 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 u…+&Éø±j·T |üø√&ç ãõ® O ¶¸¢w»ª¶m£: sÇAfμO¸±ÀμÀvÀ - q ¶¸¢Á OºvÑ ¶¥¶mSμ»pAfº - q ¶¸¢Á OºvÑ ¶pWÛ £À±¼Û - ¶ª±¼¶pfº¶mAhμ CvôA - ¶ª±¼¶pfº¶mAhμ avOμ±μñ - ¶ª±¼¶pfº¶mAhμ I±μñ O¸±μA - ¶ª±¼¶pfº¶mAhμ lûμn±ÀμÃvqÏfº - ¶ª±¼¶pfº¶mAhμ G¶pÁýê - ¶ª±¼¶pfº¶mAhμ ¶mÃÈm - ¶ª±¼¶pfº¶mAhμ sÉOºAS³ «Òf¸ - WdºOÇfμÀ hμ±ÀμñμÀVÉʪ £lû¸ ¶mA: sÇAfμO¸±ÀμÀvÀ hÍfº¶¢ÀvÀ j»ª OμfºS¼ sdàhÐ hμÀfºW D± μsÇd¹àw. LO μ Êpôd³ j¶ªÀOÍn l¸nvѶ¢ÀÃfμÀ VÇAV¸vÀ ¶¥¶mSμ»pAfº, I±μñO¸±μA, OÍAVÇA G¶pÁýê, lûμn±ÀμÃvqÏfº, avOμ±μñ Ê¢»ª OÍAVÇA ¶mÃÈm Ê¢»ª ¶¢ÀÀlμçS¸ Oμv¶pAfº. sÇAfμO¸±ÀμÀvÀ¶mÀ ¶ªS¸nOº Oμd³ VÉ»ª F £À¶¥ñ¶¢Ãné LOÐOμÖl¸nvÑ OÍAVÇA OÍAVÇA ÈpdàAfº. ¶pWÛ£À±μ¶pO¸±ÀμÀvÀ ¶¢À±¼±ÀμÀÀ CvôA ËSÇþñAf³ VɱÀμÀAfº. £ÀS¼w¶m ¶ª¶mS »¸pAfºvÑ ¶pWÛ£À±μ¶pO¸±ÀμÀvÀ O¸±μA, G¶pÁýê, sÉOºAS³ «Òf¸, hμS¼¶mné oyμÀõ qÒ»ª saÝv »pAfºv¹ s¹S¸ Oμv¶pAfº. s¹g½ vÑ ¶mÃÈm Ê¢»ª O¸S¼¶m hμ±μÀ¢¸hμ sÇAfμO¸±ÀμÀvÀ¶mÀ LOÍÖOμÖdº »pAfºvÑ ¶¢ÀÀAW ¶mÃÈmvÑ Ê¢»ª s¹S¸ lбμS¸ Ê¢±ÀÀAVμAfº. sÇAfμO¸±ÀμÀvÀ¶mÀ O¸±ÀμÀvôS¸ Ê¢« å¸A O¸sdºà ¶¢ÀAd hμS¼ØAW OÍAVÇA IOμÀÖ¶¢Êª¶pÁ Ê¢±ÀÀAV¸w.
 • 61 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 yÓ’C≤>¥ ∫¬øHé _sê´ì O ¶¸¢v»ª¶m ¶pl¸± æ¸vÀ t±ÀμÀïA - C±μ OºvÑ, WOÇ´m - C±μ OºvÑ, Èp±μÀSμÀ - q ¶¸¢Á xd±³ f¸v¹â - 100 S ñ¸||, n¶¢ÀîO¸±ÀμÀvÀ - 1, ¶pWÛ£À±¼Û - 6 O¸±μA - 1 ¶ªÃê¶mÀ, G¶pÁýê - hμS¼¶mAhμ OÍiå£À±μ - 1 Oμdà, ¶pÁl¿m¸ - 1 Oμdà, CvôA È¢vÀôwô Êp´ªà - 2 dÉsÀv³ ¶ªÃê¶mÀô GwôSμfμâvÀ - 3 Èplμç£, v¶¢AS¸vÀ - 5 ±ÀμÃvÀOμÀvÀ - 4, l¸wÛ¶m VÇOμÖ - OÍAVÇA, ©¸a±μ - d½ ¶ªÃê¶mÀ ËÈ¢Y¹S³ WOÇ´m t±¸ïo hμ±ÀμñμÀ VÉʪ £lû¸ ¶mA f¸v¹âvÑ Gwôq¸±ÀμÀ ¶¢ÀÀOμÖvÀ lбμS¸ Ê¢±ÀÀAW £fºS¸ ÈpdÀàOТ¸w. OμfºS¼¶m WOÇ´m¶mÀ Èplμç S¼ÈmévÑ Ê¢¶ªÀOТ¸w. l¸nOº ¶pÁl¿m¸, OÍiå£À±μ, CvôA È¢vÀôwô Êp´ªà, Ê¢±ÀÀAW¶m GwôSμfμⶢÀÀOμÖvÀ ¶ªSμA, G¶pÁýê, O¸±μA, ¶pWÛ£À±¼Û ¶¢ÀÀOμÖvÀ, n¶¢ÀîO¸±ÀμÀ ±μ¶ªA, Èp±μÀSμÀ, v¶¢AS¸vÀ, ±ÀμÃvÀOμvÀ, l¸wÛ¶m VÇOμÖ, ©¸a±μ, f¸v¹â OμÃf¸ OÍAVÇA Oμw»p LOμ SμAd m ¶¸msÇd¹àw. hμ±¸öhμ t±ÀμÀïA ¶ªSμA GfºO¸O μ (CAdÉ C¶méA ¶pvÀO μÀS¸ ¶¢ÁAf¸w) oyμÀô È¢ÀÀhμåA ¢ÍAÊp±ÀμÃw. D t±ÀμÃïné, l¼¶mÀ¶ªÀvoé Oμw»p¶m WOÇ´m £À¶¥ñ¶¢ÀA ËÈp¶m Ê¢±ÀμÃw. £ÀS¼w¶m f¸v¹â, OÍAVÇA OÍiå£À±μ, ¶pÁl¿m¸ DOμÀvÀ, Ê¢»p¶m Gwôq¸±ÀμÀ ¶¢ÀÀOμÖvÀ, OÍl¼çS¸ n¶¢ÀîO¸±ÀμÀ ±μ¶ªA OμÃf¸ t±ÀμÀïA ËÈp¶m Ê¢»ª ¶pl¼ n£À©¸vÀ GfºOºAV¸w. D hμ±¸öhμ ¶ª¶mé ȪSμ £Àlμ ¶¢À±Ð ¶pl¼n£À©¸vÀ GAdÉ V¸vÀ. GfºOÉd¶pÁýêfμÀ D£±¼ qÒOμÀAf¸ VμöªÀOТ¸w. CAhÉ ¶TÀ¶¢À¶TÀ¶¢Àv¹fÉ WOÇ´m t±¸ïo ±Çf½. iÊm¶¢ÀÀAlμÀ WOÇ´m... C¶méA Oμwʪv¹ Oμvq¸w.¶¢Àd´m t±¸ïo OμÃf¸ Ev¹SÉ VɶªÀOж¢VμÀÛ.
 • 62 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 H˚‹ nbÕŒ\T O¸¶¢v»ª¶m£: SÐlûμÀ¶¢À »pAfº - 2 Oμ¶pÁýêvÀ sÇvôA qÏfº - 1 Oμ¶pÁýê E±¸W qÏfº - 1 VÇAV¸ Èm±ÀÀï - ¶ª±¼¶pfº¶mAhμ hμ±ÀμñμÀVÉʪ £lû¸ ¶mA: CfμÀSμÀ ¶¢ÀAlμAS¸ GAfÉ S¼ÈmévÑ sÇvôAqÏfº, C±μ Oμ¶pÁýê oyμÀõ qÒ»ª sÇvôA O μ±¼Sɶ¢± μO μÀ GfºOºAV μAfº. ¶¢ÀAd hμS¼ØAW SÐlûμÀ¶¢À »pAfº qÒ¶ªÃå Oμv¶pAfº. GAfμvÀ OμdàOμÀAf¸ OμvÀ¶pÁhμà GfºOºAVμAfº. ¶pl¸±μèA Sμdºà¶pfº¶m hμ±¸öhμ ¶¢ÀAd D±Éê±ÀμÀAfº. l¸AdÑô OÍAVÇA Èm±ÀÀï, E±μX qÏfº Ê¢»ª s¹S¸ Oμv¶pAfº. Vμv¹ô±¼¶m hμ±μöhμ O¸¶¢v»ª¶m ËȪYÂvÑ GAfμvÀ VÉ»ª ¶pOμÖ¶m ÈpdàAfº. s¹gwvÑ Èm±ÀÀï qÒ»ª O¸S¼¶m hμ±¸öhμ LOÍÖOμÖ GAfμ¶mÀ VÉhÐå C¶pêAS¸ VÉ»ª Èm±ÀÀïvÑ Ê¢»ª lб μS¸ Ê¢±ÀÀAVμAfº. Êmi Cq¸êvÀ ±Çf½. ¶pAfμSμ sÑY¶mAvÑ VɶªÀOÍn iAdÉ s¹¶¢ÁAd¹±ÀÀ.
 • 63 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 O ¶¸¢v»ª¶m ¶pl¸± æ¸vÀ: s¹¶ªîi t±ÀμÀïA - 2 Oμ¶pÁýêvÀ vÉhμ q¸vOμñμ - 2 OμdàvÀ OÍiå£À±μ - C±μ Oμ¶pÁýê Gwôq¸±ÀμÀ - 1 sd¹ovÀ - C±μ Oμ¶pÁýê Sμ±μ´¢À ¶¢À«¸v¹ - 1 VÇAV¸ avOμ±μñ - 1 VÇAV¸ n¶¢Àî±μ¶ªA - 1 VÇAV¸ ¶mÃÈm - 1 VÇAV¸ ¶pWÛ£À±μ¶pO¸±ÀμÀvÀ - 2 È¢vÀôwô ±ÇsìvÀ - 2 CvôA - W¶m鶢ÀÀOμÖ G¶pÁýê - ¶ª±¼¶pfº¶mAhμ ¶p¶ªÀ¶pÁ - WdºOÇfμÀ hμ±ÀμñμÀVÉʪ £lû¸ ¶mA: t±ÀμÀïA OμfºS¼ ¶pOμÖOμÀ ÈpdàAfº. q¸vOμñμ OμfºS¼ ¶ª¶méS¸ h μÀ± μ ¶¢ÀAfº. CvôAÈ¢vÀôwô, ¶pWÛ£À± μ ¶pO¸±À μÀvÀ ËSÇþ ñAf³ VɱÀ μÀAfº.Gwôq¸±À μÀ¶mÀ ¶ªm¸éS¸ hμÀ±μ¶¢ÀAfº. Èpñ¶¨ ±³ OμÀOμÖ±³ vÑ ¶mÃÈm qÒ»ª avOμ±μñ Ê¢±ÀÀAVμAfº. hμ±μÀ¢¸hμ CAlμÀvÑ CvôAÈ¢vÀôwô Êp¶ªÀà Ê¢±À μÀAfº. Gwôq¸±ÀμÀ¶¢ÀÀOμÖvÀ, sd¹gº, q¸vOμñμ Ê¢»ª OÍAVÇAʪ¶pÁ Ê¢±ÀÀAVμAfº. OÍiå£À±μ, t±ÀμÀïA, Sμ±μ´¢À ¶¢À«¸v, G¶pÁýê Ê¢»ª hμ±μÀ¢¸hμ m¸vÀSμÀ Oμ¶pÁýêvÀ oyμÀõ qÒ»ª ¶¢ÀÃhμÈpdºà GfºOºAVμAfº. q¸vOμ ˱Ǵª ±Çf½. EAlμÀvÑ afº¶p¶pÁýê Ê¢¶ªÀOÍm é¸ ±μÀWS¸ GAdÀAl¼. bÕ\ø˘ ¬s’dt
 • 64 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 y˚Twüsê•: ¢¸ïq¸±¸v Ctû¶¢Ål¼èOº Vɶpdºà¶m ¶pkμO¸vÀ ¶ªhμëwh¸w« 帱ÀÀ. ¶¢¶ªåò, ¶pV¸±¿, r¸ïoù, W± μÀ ¢¸ïq¸± μÀvO μÀ ¶pÁ±Ðtû¶¢Ål¼è. G¶¢Àîfº ¢¸ïq¸±¸v Ctû¶¢Ål¼èOº Vɶpdºà¶m ¶pk μO¸vÀ ¶ªh μëwh¸w«¸å±ÀÀ. ¶¢ ¶ªå ò, ¶pV¸±¿, W± μÀ ¢¸ïq¸±μÀvOμÀ ¶pÁ±Ðtû¶¢Ål¼è. G¶¢Àîfº È¢AVμ±μÀô, xYÂ, dÇAf μ± μôO μÀ C¶mÀO μÃvA. ¶pAlÉvÀ, YÄl¸vÀ, ¶¢ï¶ªm¸v ¶¢vô WOμÀÖvÑô ¶pfÉ D«¸Ö±μA GAl¼. £À SÓ± μ ¶¢ ¶¢À±¸ïl μvO μÀ sû μAS μA O μvÀS μO μÀAf¸ ¶¢ï¶¢¶¬±¼AV¸w. D±¼æOμ v¹¢¸lÉ£vÀ, OμÀdÀAs £¶¨ ±ÀμÃvËÈp ¶¥ñlμè ¶¢»¬«¸å±μÀ. LOμ ¶¥ÀsûμO¸±μïA VɱÀμÃvÊm DvÑVμ¶m sv¶pfμÀhμÀAl¼. P±μÀÛvÀ Clû¼O μA, Dl¸±À μÃnOº vÑdÀAf μl μÀ. ¶p¶mÀvÀ C¶mÀOμÀ¶mé £lûμAS¸ ¶pÁ¹±¼å VÉ«¸å±μÀ. £l¸ï±μÀævOμÀ ChμÀïh¸ù¶¬A hμSμlμÀ. ¾ªåòv ¶pñisûμOμÀ SμÀ±¼åA¶pÁ, C¶¢O¸¥¹vÀ vtû«¸å±ÀÀ. GlÐïS μ±À μÀh μéAvÑ n±μÀh¸ù¶¬A hμSμlμÀ. Clû¼O¸±μÀvOμÀ s¹lûμïhμv ¶¢Ã±μÀê, « 渶mVμv¶mA ¶ªAsûμ¶¢A. GlÐïSμs¹lûμïhμvÑô qϱμq¸dÀô lͱÉô D«¸Ö±μA GAl¼. ¶pñ±ÀμÃgAvÑ C«ÕOμ±¸ïnOº SμÀ±μ¶¢Áh¸±μÀ. OбμÀà ¢¸±ÀÀl¸vÀ n±μÀh¸ù¶¬¶p±μÀ«¸å±ÀÀ. ¶ªsûμvÀ, ¶ª¶¢ÃÊ¢¥¹vÑô q¸vÎØAd¹±μÀ. eèwüuÛÑsê•: F ¶¢Ã¶ªA ¶pñlûμ¶¢Ã±μæA WO¸OμÀvÀ, ¶ª¶¢À¶ªïvÀ Clû ¼O μA. Dl¸±À μÀ ¶¢ï±À μÃvÀ ¶pû±¸övÉl μn»p«¸å±ÀÀ. s¹O½vÀ, EAdº ClÇçvÀ vÔOμïAS¸ ¶¢¶ªÃvÀ VɶªÀOТ¸w. ¶¢«¸åòvÀ, £v¹¶ª ¶¢¶ªÀ嶢ÁvÀ, ¢ ¶¸¬¶mA OͶmÀSÐvÀ VÉ« 帱μÀ. lμA¶phμÀv ¶¢Àlû μï Êpñ ¶¢Ã¶mÀsAlû¸vÀ sv¶pf μh¸±ÀÀ. Djî±À μÀÀv ¶mÀ Ê¢f μÀO μvÀ, £Al μÀvO μÀ D¶®ön«¸å±μÀ. ±ÀμÀh¸évÀ SμÀdÀàS¸ «¸S¼AVμAfº. ¶¢ï¶¢¶®±μ L¶pêAl¸vÑô È¢ÀÀ¶¬¶¢Ãîd¹vÀ ¶¢Àlûμï OÍhμå £¶¨ ±ÀμÃvÀ Vμ±μÛOμÀ ¶¢«¸å±ÀÀ. »pñ±ÀμÀhμ¶¢ÀÀv SμÀ±¼AW DAlÐyμ¶m VÇAlμÀh¸±μÀ. Oμyμ, O½ñf¸, «¸AOÉiOμ ±μAS¸v ¢¸±¼Oº qÒñh¸ù¶¬Oμ±μA. GlÐïSμ s¹lûμïhμvÑô JO¸Sμñhμ ¶¢»¬AVμAfº. ¶ª¶¬ÑlÐïSμÀv «¸±ÀμÀAhÐ ÈpAfºAS³ ¶p¶mÀvÀ ¶pÁ¹±¼å VÉ«¸å±μÀ. D»ªå, ¶ªæv £¢¸l¸vÀ ¶p±¼©¸Ö±μ l¼¶¥S¸ «¸SμÀh¸±ÀÀ. ȪêOμÀïvɶ¨ ´m ±μAS¸v ¢¸±¼Oº D¥¹Y¶mOμA. $T∑Vü≤ |òü*‘ê\T (10`1`2014 qT+&ç 9`02`2014 es¡≈£î)
 • 65 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 ¶¢»¬AVμAfº. C£¢ »¸¬hμÀvOμÀ ¶¥Àsûμ¢¸± å¸ ¶¥ñ¶¢gA. D±¼æOμ, OμÀdÀAs ¶¢ï¶¢¶®±¸vÀ OÍwOºÖ ¶¢« 帱ÀÀ. Gh¸ù ¶¬AhÐ ±À μÀh¸évÀ «¸S¼«¸å± μÀ. ¶pñ±ÀμÀhμé¶pÁ¹±μöOμAS¸ C¶¢O¸¥¹vÀ Oμw»ª¶¢«¸å±ÀÀ. ¢¸ïq¸±¸vÑô ¶m© à¸vÀ, DdAO¸v¶mÀ Clû¼Sμ£À« 帱μÀ. W¶méhμ±μ¶® ¶p±¼¶¥ñ¶¢ÀvÀ, W±μÀ ¢¸ïq¸±μÀvOμÀ ¶pÁ±Ðtû¶¢Ål¼è. ¶mÃhμ¶m ÈpdÀàsfμÀvÀ, xYÂ, JYÇoùvÀ, dÇAf μ± μôO μÀ C¶mÀO μÃvA. S μŶ¬n±¸îg¸vÀ, ¶¢À±μ¶¢ÀîhμÀvÀ ¶¢ÀAlμOÍfºS¸ «¸SμÀh¸±ÀÀ. C±ÀÀ¶m ¢¸±¼ SμÀ±¼AW DAlÐyμ¶m VÇAlμÀh¸±μÀ. GlÐïS춪ÀåvOμÀ CvÈ¢¶mÀùvÀ, Cf¸ö´mùvÀ ¶¢ÀAYı μ ¶¢Áh¸±ÀÀ. n±μÀlÐïSμÀvOμÀ ¶pñOμd¶mv ¶pdô C¶¢S ¶¸¬¶m ¶pñlû¸ ¶mA. ¶pAlÉvÀ, YÄl¸vÀ, ¶¢ï¶ªm¸v ¶¢vô WOμÀÖvÑô ¶pfÉ D«¸Ö±μA GAl¼. ‘·T˝≤sê•: F ¶¢Ã¶ªA ¶¥Àsû¹¶¥Àsû¹v £À¶¥ñ¶¢À ¶ªÊ¢Àîyμ¶mA. J £¶¨ ±ÀμÀAËÈp D¶ªOºå ÈplμçS¸ GAfμlμÀ. ¶p¶mÀvÀ C¶ªå¶¢ï¶ªåAS¸ «¸SμÀh¸±ÀÀ. ¶ªAh¸¶mA £¶¨ ±ÀμÀAvÑ ¶¥Àsûμ¶p±¼g ¶¸¢ÃvÀ ¶ªAsûμ¶¢A. lμA¶phμÀv ¶¢Àlûμï ¶ªPïhμ ÈmvOÍAdÀAl¼. Dl¸±ÀμÃnOº £ÀAW P±μÀÛvÀ, Èp±¼S¼¶m lûμ±μvÀ DAlÐyμ¶m OμwS¼« 帱ÀÀ. LOμ C¶¢¶ª±¸nOº GAW¶m lûμ¶mA ¶¢À±Ð £lûμAS¸ ¶¢ï±ÀμÀA VÉ« 帱μÀ. ¶®£ÀvÀ, ¶¢Àlûμö¶¢±¼åh¸övOμÀ lμñμAS¸ GAf¸w. Djî±ÀμÀÀv Oμv±ÀÀOμhÐ OμÀlμÀd¶pfμh¸±μÀ. ¢¸ïq¸±¸vÑô nvlÍOμÀÖOж¢d¹nOº s¹S¸ ¶¥ñ£ÀAV¸w. W±μÀ¢¸ïq¸±μÀvOμÀ « ¶¸¢Ã¶mïA. G¶¢Àîfº È¢AVμ±μÀô, dÇAfμ±μÀô, JYÇoùvÀ C¶mÀOμÃvA O¸lμÀ. GlÐïS춪ÀåvOμÀ CvÈ¢¶mÀùvÀ, ¶pAfμÀSμ Cf¸ö´mùvÀ Oμô±ÀÀAvÀ CAlμÀh¸±ÀÀ. Clû¼O¸±μÀvOμÀ OºAl¼« 渱ÀÀ »ªsìAl¼hÐ ¶ª¶¢À¶ªïvÀ hμvÇhÉå D«¸Ö±μA GAl¼. sÇdºàAS³vÀ, ¶pAlÉv ¶¢vô WOμÀÖvÑô ¶pfÉ D«¸Ö±μA GAl¼. ¶pñ¶¢ÀÀPÀv EAd±μÃöþï OжªA ¶pfºS ¶¸pÁvÀ hμ¶p궢Á. eè•Ãø£ sê•: H¶¬vÀ, CAVμm¸vÀ ¶pûw« 帱ÀÀ. ¶plμ¶¢ÁvÀ, ¶ªsûμïh¸övÀ ¾ªöOμ±¼«¸å±μÀ. Dl¸±ÀμÀ ¶¢ï±ÀμÃvÀ ¶ªAhμÅ»påOμ±μA. OμÀdÀAuOμÀv OжªA s¹S¸ ¶¢ï±ÀμÀA VÉ« 帱μÀ. ¶pñsûμÀhμö O¸±¸ïv±ÀμÃvÑô ¶p¶mÀvÀ « ¶¸mÀOμÃvhμOμÀ s¹S¸ ¶¥ñ£ÀAV¸w. Djî±ÀμÀÀvÀ, ¶pñ¶¢ÀÀPÀvOμÀ ¶¥Àsû¹O¸A°μvÀ, £vÀËÈ¢¶m ¶¢¶ªÀ嶢ÁvÀ CAlμYÉ« 帱μÀ. LOμ ¶¥ÀsûμO¸±μïA VɱÀμÃvÊm DvÑVμ¶m ¶ªÀë±¼¶ªÀåAl¼. n±¼ç¶¨ àËÈ¢À¶m ¶pñg¸zOμvhÐ ±ÀμÀh¸évÀ «¸S¼« 帱μÀ. ¶ªn黬hμÀv qÒñh¸ù¶¬A vtû¶ªÀåAl¼. ¢ ï¸q¸±¸vÑô LfºlμÀfμÀOμÀvÀ, ¶m© à¸v¶mÀ Clû¼Sμ£À« 帱μÀ. ¶pñ¶ªÀåhμ ¢¸ïq¸±¸vËÈpÊm ¶¥ñlμè ¶¢»¬AVμAfº. O¸Ad¹ñOμà±μÀô, tvâ±μôOμÀ CsûμïAhμ±¸vÀ, WO¸OμÀvÀ IlμÀ±μ¶¢Áh¸±ÀÀ. GlÐïSμ s¹lûμïhμvÑô JO¸Sμñhμ ¶¢»¬AVμAfº. ¶¢ÅhμÀåv ¢¸±¼Oº D¥¹Y¶mOμA. ¾ªåòv ¶pñisûμOμÀ SμÀ±¼åA¶pÁ, s¶¬À¶¢Àh μÀvÀ vtû«¸å±ÀÀ. n± μÀlÐïS μÀvO μÀ ¶ªlμ¶¢O¸¥¹vÀ vtû«¸å±ÀÀ. ÈplμçÈ¢ÀÀhμåA ¶mSμlμÀ VÇwôA¶pÁvÑ Y¹Sμñhμå. ¶pñ±ÀμÃgAvÑ C«ÕOμ±¸ïnOº vѶm¶¢Áh¸±μÀ.
 • 66 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014 Ä&É~... Ä&É~... Ä&É~... Ä&É~... n+∑‹ C≤>∑è‹ Ä&É~ »&É k˛j·T>±\T Ä&É~ dü+düÿè‹øÏ ‘√s¡D+ Ä&É~ düHêàs¡Z|ü⁄ CÀ´‹ Ä&É~ ˇ]$T #·÷ù| ∑T+&Ó˝À¢ ∑T+&˚~ Ä&É~ >∑T&ç˝À ø=*#˚~ Ä&É~ á düèwæºøÏ Ä~ Ä&É~ ‘·T~ Ä&É~... Ä&É‘·qeTTqï Ä&É~ düø£\+ düs¡«+ ‘·qøÏ düs¡«
 • 67 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014
 • 68 dü¬ø‡dt q÷´dt »qe] 2014

Recommended

View more >