మీ ఫోన్ లో పాస్ పోర్టు ఫొటోలు, బెస్ట్ తెలుగు టైపింగ్ పద్ధతి మొ..

Download మీ ఫోన్ లో పాస్ పోర్టు ఫొటోలు, బెస్ట్ తెలుగు టైపింగ్ పద్ధతి మొ..

Post on 04-Dec-2015

229 views

Category:

Documents

9 download

DESCRIPTION

ganesh acharya

TRANSCRIPT

  • 1. �� �ల� �ెల�గ� ట�ౖ�ిం��� ఇంతక��� బ��� ��బ� �� �ొరకదు.. https://www.youtube.com/watch?v=_IcC0PIkTgw 2. ఊ��ళ������ బ�, ట���� �ొరక��� �ే అ� చవక�ా �ా� ఇల�.. https://www.youtube.com/watch?v=bMN7ETmeAmo 3. � �� � ల��� �ా� �� �� �� ట�ల� ఇల� తయ�ర� �ేసు��ం�� https://www.youtube.com/watch?v=NAjJAKpK43I కంప��ట� ఎ�ా అ���ా��క Facebook Page ఇ��. ఇక��ౖ అ�� ����ల అ� �ేట�� , ల�ట��� సమ���రం ���ల� ప����� ��ట�డం జర�గ�త�ం��. ���ం�� �ంక�� ���� �ే�ి ఆ ���� ల�ౖ� �ెయ�డం ����ా �ాట�� �� ందం��.. https://www.facebook.com/computereraofficial shiva ganesh kumar � �� � ల� �ా� �� ర�� �� ట�ల�, బ��� �ెల�గ� ట�ౖ�ిం� పద�� �.. 1 message COMPUTER ERA Mon, Jul 6, 2015 at 10:52 AM Reply-To: admin@computerera.co.in To: shiva.ganeshkumar42@gmail.com ��! � ��సం ���� మం� ����ల� ఈ���.. 6th July 2015 కంప��ట� ఎ�ా �ల�ౖ 2015 ��గజ�ౖ� మ����ట�� ల���� ం��.. Gmail - � �� � ల� �ా� �� ర�� �� ట�ల�, బ��� �ెల�గ� ట�ౖ�ిం� పద�� �.. https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=75543b4337&view=pt&sear... 1 of 2 10/17/2015 10:00 PM
  • 300 ����ల ���� ఇక�డ.. కంప��ట� ఎ�ా తన �ాఠక�లక� సగర�ం�ా సమ���సు� న� అదు�త���న 300 ����ల� ఇక�డ చూ�ొచు�.. http://computerera.co.in/index.php/top- 300-videos/ ట�బ�� ష�ట�ం�, �బ�ౖ�, Tips & Tricks, �� ట��ా� వంట� ట��ా�ల��� సంబం��ం�న అ�� ������ ఈ ���ం�� ��� ��ౖ� ల� �ర� �� ం�ొచు�. ఇప�ట��� 673�� ��ౖ�ా ����ల� ఉ���� http://computerera.co.in � కంప��ట� ఎ�ా �ెల�గ� ��గజ�ౖ� Watch All Videos Here: http://computerera.co.in Subscribe for Latest Videos Here: http://youtube.com/nallamothu ఇప�ట��� 28,839 మం�� స� ��ౖ�బర�� ఉ�తం�ా �� ందుత�న� "కంప��ట� ఎ�ా �ెల�గ� ��గజ�ౖ�" ����� http://youtube.com/nallamothu �� ���� �ర� Subscribe �ేసు��వచు�. Gmail - � �� � ల� �ా� �� ర�� �� ట�ల�, బ��� �ెల�గ� ట�ౖ�ిం� పద�� �.. https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=75543b4337&view=pt&sear... 2 of 2 10/17/2015 10:00 PM

Recommended

View more >