पृथ्वीच्या दिशेने येतोय अशनी

1
Ǣ ǢǦ n Ǣ ȍǢ ɉǢ (e¢Ǧ, eǿÊȆȋg) ǰ·¡Ǧ¬Ǣ ȍǢȅ ďȏ ¡ȅǢȅ ȅ e¥Ǭ, ǨǦ ¢Ǥ¡ǢǦ ɤ Ǣɓ ȍǦ ȍ ǰ·¡Ǧ¡ ȍ¦ȍȅ. ¶ǢǦ §ǧ ƒǢ Ǣk ¥ÃǢȅ ȍ ǰ·¡ǦǢ¥Ǭ ǤǦ eȏǢ¡Ʃ Ǣh ǢǤ¡¤Ǧ ¢ǢÊĉƔǢȏǦ Ǣȅ ¥ǢȏǤȅ ¥ȅ , Ǧ ȍ ǰ·¡ǦǢ Ǣ Ǣ¦Ǧ, ¦Ȇ Êʴ f¦Ȇ . Ǣ e¢ǦǢ ¥ǢǢȅ ɢɟ Ǧ n¡Ǣ e¥Ǭ ȍ ǰ·¡Ǧ¡ ȍ¥ ÃǢ¡ Ǣ¦Ǧ ďǢǢ ¦ǢǦ ¦ȍk ¢ȅ . Ǧ ¡¤ǢɖǬ¡ȥ Ǥ¢Ǣ ȍ¥ ȅÃǢ e¢ǦȅƒǢ ¦Ǣ ɉǢ ȍǢ e¥Ǭ ȍ ȍ¥ ÃǢ¡ Ǥ¢Ǣ¬Ǣ fǢ¢Ǣ ȅ¡Ǣ Êȍ ǢǢ ¦ȍǢ ¶Ǣ¬Ǣ Ǩ» ǢǦǢ Êȍ ¦ȍk ¢ȍ. eȅǣȇ¬Ǣ e¡Ǣ¢ ¥ȏ¢ȍ ȹČǢȅ ¿¦ȅ Ǣ¥Ǣȅ ǰ·¡Ǧ¢Ǧ ǢɹǢ e¢ȣ¡ Ǥ¡¢ȅ¤ ƒ ȹČǦ ȇȅ f¦Ȇ . ¶Ǣȏ¬Ǣ ȁȀǤǢ ÊǢ ¥Æ¦Ⱥ ǢɓĀǢ ɥ t§ȍ ɡɟɠɢ ȍǦ fǢ¢Ǣ ɢɟ Ǧ ÆǢ¥ǢǢ n e¢Ǧ Ǥ¥Ǣ. ¶Ǣ¡ȅ Ǧ ȍ ǰ·¡ǦǢ¥Ǭ ɡɟ Ǣ ǤȍǦ eȏǢ¡Ʃ eȏǢ Ǣ ď¡Ǣ¥ Ǧ ¦ȍǢ. ǨǦ Ǧ Ǥ¡¥ Ǣ ɉǢȅ ǤǦƒ µǢ . Ǣĉ, ¶Ǣȏ ȍ Ǥ¡¥Ǣ¬Ǣ fǢ¢Ǣ ȅÃǢȅ Ǥ¥ȅǢ¥Ǣ ǢǢ. Ǣ e¢ǦǦ ƒǢ ǢȏǦ ȅǦ. Ǧ ǰ·¡Ǧ¬Ǣ ¡ ȅ e¥ÃǢȅ Ǥ¡ÉǢ ȍ ǰ·¡ǦǢ ȅk ¢ȍ ¦Ȇ ¹ǢǢ . Ǣ e¢Ǧȅ ɡɟɠɢ Ǧ n§¥ ɥɧe¥ȅ Ǣ e¥Ǭ, ȍ ɦɧɟ Ǥ¡¥Ǣȏ ¥ǬɓďǤƒǢ Ǣȍ. ȅ¶Ǣ ¢Ǥ¡ǢǦ ¦Ǣ e¢Ǧ ǰ·¡Ǧ¡ ǭ ǢǢ e¥Ǭ, ¶Ǣ¡ȅ Ǧ ȍ ǰ·¡ǦǢ¥Ǭ § ɠɦ ¦Ǣ ǤǦ eȏǢ¡ e¥µǢǦ ¢§Ǣ f¦Ȇ . ¦Ȇ ȍ¢ǢÊĉǦųÉ˾Ǣ Ǣ ȍȆ e¥Ǭ ¥ȏȅ¢¡¦Ǣȅ j㦠ǢȅƒǢ ǢÊ jȐǦ¡Ʃ ǰ·¡ǦďǤƒǢ ǢǦ e¥Ǣ. Ǣĉ, Ǣ e¢ǦǦ ƒǢ §ǧ Ǣk ¥ÃǢȅ ȍ Ǣ¥Ǣ ǰ·¡Ǧ¡  ȅǢ ɠ.ɤ ȍǦ ǤǦ eȏǢ¡Ʃ ǢµǢǦ ¢§ǢȅǦ ¡ɓ¡Ǧ ȅǦ f¦Ȇ . ¥¹Ǣ ȍ e¡Ǣ¢Ǣ §ǧ ȍȆ f¦Ȇ ǢǢ eȏǢ ȅ ¥ÃǢȅ ɤ Ǣɓ ȍǦ ȍ ǰ·¡ǦǢ¥Ǭ ǤǦ eȏǢ¡ ď¡Ǣ¥ Ȇ ¦Ȇ ¥ǢȏǢ ȅ Ǣ¦Ǧ. fǢ¢Ǣ Ǥ¦ȐǢȆ e¥ȏ¨ ɉȆ , Ǩ㦠¦Ȇ ¥ǬɓǢǢ Ǣ ¦ȍǢǢ ®Ǣȏ¬ǢǢ¥Ǭ ȍȆ 㦠¦ȍk ¢ȅ Ǣ¦Ǧ, e¥ȅ f¦Ȇ. ¦Ǧ ¥¡ɓ ȏ Ǧ Ǣ¡Ǧ ƒȅǬ ¥ǬǢɓǢ ȇǦ ǢǢ. ǢȈǧ Ǣ¦ȣ¬Ǣ ƒǢ ǰ·¡Ǧƒȅ¡  Ǣ¦Ǧ¬Ǣ ǰ·¡ǦƒȅǢ ȆǬ ǢǢ. Ǣĉ, ȍȆ ȍȆ ȍȆ ¿¦ȅ n ǤǦ ¡ ¶ǢȅƒǢ ȍȆ ȅƦǢ ¡ǢǢ¡Ǣ Ǥ¢Ǣ ȅƦǢ ȅ ɹǢ ďǢǢ  ǭ Ǣ¦Ǧ¥ȅ ¦ȍǢ. Ǣĉ, ȍȆ e¢Ǧ ǰ·¡Ǧ¡ ȍ¥ ÃǢ¡ ȍǢ f¡Ǣ ¦ȍk eǣǤ ¦ǢǦ ¦ȍȅ . Ǣ ǨǢǢ Ǧ ¿¦ȅ ɥ.ɤ ȍǦ ¡¤ǢɓǬ¡ȥ ȅǥ§¥ȍ¬Ǣ ǨǢǢ ǢǢ ȍǢ Ǩ㦠ȍ¥ ǭ ǢȅÃǢ ďǢǦ ¦ǢÊȍǢ Ǣȍ¥ȍ¥ɓǢ Ǣ¢ ǢǢ. ¥ǢȅǣǢ¹ȅ ɠɨɟɧ ¥ǢǦ ȍ¥ ȅÃǢ fǢ¢Ê ¡ÊǬǨ Ȇ Ǣ Ǣ nǢȏȅ ȏ Ǩh¥Ǣ Ǣȅ ¦ȍȅ . Ǧ ¡¤ǢɓǬ¡ȥ Ǥ¢Ǣ¹ȅ ȍ¥ ȅÃǢ e¢Ǧȅ jǢ¦ Ǣȅ f¦Ȇ . fÃǢ ǢǢ ǢǤǢǭǦ ¡ȅȍ¬Ǣ ȋȅ¬Ǣ ǣ¥Ǣ e¢Ǧ ȍ¥ ǭ ğǢƦǢ ǰ¶Ǭ ǨǢ ǢǢ. Ǣĉ, ÊȍǢǨ Ȇ ǢȅÃǢ Ǣ e¢Ǧȅ e¡¢ȅ¤ Ǥ¥ÃǢȅ fǢ¢ǢǬ e¢Ǧ ȍ¥ Ǣ ǧ nǢǢ ǤǢǦ jă¦ǢǢ Ǣ, ǢǤ¡¤Ǧ ¢ǢÊĉƔ ¥Ǣ¢ȏ f¦Ȇ. ȍ ȍ e¢Ǧ e¥ȅ, ¶ǢǨ Ȇ nǢǢ ǢǬ¥ ǰ¶Ǭ Ǣ¡ÃǢǦ ¦Ǧ Ǥ¦Ǧ ƔǢ Ǣ e¥ȅ. ǰ·¡Ǧ¬Ǣ Ǥ¢ȅȅ ȅȍ e¢Ǧ ǰ·¡Ǧ¬Ǣ Ǥ¢ȅȅ n e¢Ǧ ȅ e¥Ǭ, ǨǦ ¢Ǥ¡ǢǦ (ɤ Ǣɓ) ȍǦ ȍ ǰ·¡Ǧ¡ ȍ¦ȍȅ. ȍ ǰ·¡ǦǢ Ǣ ¥Ǣ, Ǧ ¶ǢǢ j¶¥ǨǢ f¦Ȇ. ȋ. ďǢ¢ Ǩȅ Maharashtra Times, Pune, February 27, 2016 Pp.10

Upload: iucaa-library

Post on 16-Jul-2016

42 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

पृथ्वीच्या दिशेने येतोय अशनी

TRANSCRIPT

Page 1: पृथ्वीच्या दिशेने येतोय अशनी

£ , ,

‘ ’ ‘ ’ . , ; . . ( ) . , - . . , . ? .- , ‘ ’ ...‘ ’ , ‘ ’ . , , . , , . . . ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ . , , . .- ,

‘ ’ . , . . / , , / , . , . , , . .- , : ‘ ’ . - . ! - , , . . , . , . . - ,

' ' ' ' . ' ' ' ' . . , . - . . . ! , ? ! , , - . . , . ' ' . . ' ' . , ,

' ' . , ' '. £ . ' ' . £ £ . ' ' ( ) , . ' ', ' ', ' ', ' ', ' ' ' ' . .

. . , . , . . ' ' £ ' ' ' ' . " " . - . , ,

. , , . . ' ' . , . . . , - . . ' ' . . . . , , . ' ' . . , , , , . £ , , . ' ' . , , , . ' ' . ' ' .

‘ ’ , , . , ,

. . . . . . . . .

. , . . , . , . , . . . . . . . ‘ ’ . , , . . . ‘ ’ . , , .

. . . . , , ‘ ’ . ‘ ’ £ , . , ! . . -, - , . , , . ,

. , . , .

, . . . , . , . , . ‘ ’ , !

, , . , . £ - , . , . . . . , . , . . . £ . , £ . , . , . , , . , . £ , . , £ . . . . . , .

( , ) , . , , . . . . . . . , . .

. ‘ ’ , . , . . ,

. . . , , .

. . , . , . . . . . . , , . , .● ● ●

.

...

, , , , ‘ ’ . , , . . MI6 . . , , . , . . ‘ ’

- £ . . £ , . ‘ ’ . . , , - , . . . ,

. , . , . , , . , , . . . , . . . -

: , , ,

, .

● ● ●

, ( )

. , .

‘ ’ , . £ . . , - . . ( ) , . . . , . . . . . . . , . , . , . . , . . ‘ ’ , . . , , . . , . , . . , £ . . . , . , . .

[email protected]

.

Maharashtra Times, Pune, February 27, 2016 Pp.10