ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

16

Upload: 9449592475

Post on 11-Jan-2017

105 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು
Page 2: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

UÉÆÃPÁPï ¥sÁ¯ïì...UÉÆÃPÁPï ¥sÁ¯ïì...

Page 3: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

he endangered Lion-tailed macaque found in Western Ghats

Page 4: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

CzsÁåAiÀÄ-2.PÀ£ÁðlPÀzÀ CzsÁåAiÀÄ-2.PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ¥ÁæPÀÈwPÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ

• 1.PÀgÁªÀ½ ªÉÄÊzÁ£À:

• CgÀ©âà ¸ÀªÀÄÄzÀæ-ªÀįɣÁqÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå. 320Q«Ä GzÀÝ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-PÁgÀªÁgÀ.CUÀ®-16-

64(PÉ£ÀgÁ) zÀQëtzÀ°è CUÀ® ,GvÀÛgÀzÀ°è QjzÀÄ. E½eÁgÀÄ-C½ªÉUÀ¼ÀÄ. §AzÀgÀÄUÀ¼ÀÄ:

£ÀªÀªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ,¨sÀl̼À,ªÀįÉà,PÁgÀªÁgÀ,PÀĪÀÄl, ¨ÉïÉPÉgÉ,ºÉÆ£ÁߪÀgÀ. ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀUÀ¼ÀÄ:¸ÉÆêÉÄñÀégÀ,G¼Áî®,¥ÀtA§ÆgÀÄ,ªÀįÉà,PÁgÀªÁgÀ,

ªÀÄÄqÉðñÀégÀ,ªÀÄgÀªÀAvÉ, NA©ÃZï; ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ_¸ÉÃAmï ªÉÄÃj¸ï,CAd¢éÃ¥À,zÉêÀUÀqï,PÁAfUÀÄqÀØ.

f¯ÉèUÀ¼ÀÄ: zÀ.PÀ. G.PÀ. GqÀĦ. ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ---«ÄãÀÄUÁjPÉ.

Page 5: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ §AzÀgÀÄUÀ¼ÀÄ.§AzÀgÀÄUÀ¼ÀÄ.

1.£ÀªÀªÀÄAUÀ¼ÀÆ1.£ÀªÀªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.gÀÄ.

2.¨sÀl̼À.2.¨sÀl̼À.3.ªÀįÉà.3.ªÀįÉà.

4.PÁgÀªÁgÀ.4.PÁgÀªÁgÀ.5.PÀĪÀÄl.5.PÀĪÀÄl.

6.¨ÉïÉPÉgÉ.6.¨ÉïÉPÉgÉ.7.ºÉÆ£ÁߪÀgÀ.7.ºÉÆ£ÁߪÀgÀ.

Page 6: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

ªÀįɣÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀ.ªÀįɣÁqÀÄ ¥ÀæzÉñÀ.(¥À²ÑªÀÄ (¥À²ÑªÀÄ

WÀlÖUÀ¼ÀÄ)¸ÀºÁå¢æWÀlÖUÀ¼ÀÄ)¸ÀºÁå¢æ• ¥À²ÑªÀĨsÁUÀ PÀrzÁVzÉ, ¥ÀǪÀðºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV E½eÁgÁVzÉ.GzÀÝ 650Q«Äà CUÀ® 50-76Q«ÄÃ.ªÀļÉ200¸É

• JvÀÛgÀzÀ ²RgÀUÀ¼ÀÄ-ªÀÄļÀîAiÀÄå£ÀVj1930«ÄÃ,PÀÄzÀÄgɪÀÄÄR,PÀ®èvÀÛVj,

• gÀÄzÀæVj,zÉëÃgÀªÀÄä£À¨ÉlÖ –aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè.• PÉÆqÀZÁ¢æ,§¯Áè¼ÀgÁAiÀÄ£ÀzÀÄUÀð,ªÉÄwðUÀÄqÀØ,

¥ÀŵÀàVj,• ¥ÀǪÀðzÀ ªÉÄÊzÁ£À¢AzÀ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À£ÀÄß zÁn

PÀgÁªÀ½ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀð-¥ÀªÀðvÀ WÁn CxÀªÁ WÀlÖ ªÀiÁUÀð.

1.ZÁªÀiÁðr WÁn-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ.

2.²gÁr WÁn-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-¸ÀPÀ¯ÉñÀ¥ÀÅgÀ-ºÁ¸À£À. 3.DUÀÄA¨É WÁn-GqÀĦ-²ªÀªÉÆUÀÎ. 4.ºÀÄ°PÀ¯ï WÁn-PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ-²ªÀªÉÆUÀÎ.

Page 7: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

ªÀÄļÀîAiÀÄå£ÀVj ªÀÄļÀîAiÀÄå£ÀVj ¨ÉlÖ¨ÉlÖ

Page 8: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

PÉÆqÀZÁ¢æ ¨ÉlÖPÉÆqÀZÁ¢æ ¨ÉlÖ

Page 9: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

ªÀįɣÁqÀÄ-«±ÉõÀ.fëªÉÊ«zªÀįɣÁqÀÄ-«±ÉõÀ.fëªÉÊ«zsÀåvÁ ªÀ®AiÀÄ.sÀåvÁ ªÀ®AiÀÄ.• ¤vÀåºÀjzÀétðzÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ. £À¢UÀ¼À

GUÀªÀĸÁÜ£À.• d®¥ÁvÀUÀ¼À

¤ªÀiÁðtÀeÉÆÃUï,GAZÀ½î,ªÀiÁUÉÆÃqÀÄ,UÉÆÃPÁ

• Pï,²ªÀ£À¸ÀªÀÄÄzÀæ, C©â,PÀt廃 PÀAzÀgÀ,UÀ¼ÀÄ.

• PÁ¦üû£ÁqÀÄ-aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ,PÀ£ÁðlPÀzÀ PÁ²äÃgÀ,QvÀۼɣÁqÀÄ-PÉÆqÀUÀÄ.

• ªÀįɣÁqÀÄ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ-ºÁ¸À£À,aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ,²ªÀªÉÆUÀÎ,PÉÆqÀUÀÄ.

Page 10: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

ªÉÄÊzÁ£À ¥ÀæzÉñÀ.ªÉÄÊzÁ£À ¥ÀæzÉñÀ.• ¥ÀǪÀðzÀ PÀqÉUÉ E½eÁgÁVzÉ.zÀQëtzÀ°è JvÀÛgÀ

ºÉZÀÄÑ.• GvÀÛgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£À: PÀ¥ÀÅöàªÀÄtÄÚ «¸ÁÛgÀzÀ

¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«Ä.• £ÀgÀUÀÄAzÀ,¥ÀgÀ¸ÀUÀqÀ,E¼ÀPÀ¯ï,

UÀÄqÀØUÀ¼ÀÄ.• ¸ÀªÀzÀwÛ,¨ÁzÁ«ÄAiÀÄ¥ÀǪÀðzÀ°è ¸ÀÄtÚzÀPÀ°è£À

¥ÀæzÉñÀ ¸ÀÛgÀ¨sÀAUÀ¢AzÀ Kj½vÀzÀ ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀ.

• UÉÆÃPÁPï d®¥ÁvÀ_WÀl¥Àæ¨sÁ £À¢ -62«Äà JvÀÛgÀ.• bÁAiÀiÁ ¨sÀUÀªÀw, ¸ÉÆUÀ® d®¥ÁvÀUÀ¼ÀÄ EªÉ.• ©ÃzÀgï,©eÁ¥ÀÅgÀ,UÀÄ®âUÀð,zsÁgÀªÁqÀ,¨É¼ÀUÁ

«AiÀÄ PÉ®¨sÁUÀ ¸ÉÃjªÉ.

Page 11: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

• PÉA¥ÀÅ ªÀÄtÄÚ-GvÀÛgÀzÀ°è vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ zÀ.zÀ°èZÁ gÁ£ÀUÀgÀ.

• 900-975«Äà JvÀÛgÀ. ¥Àæ¸ÀܨsÀÆ«Ä. ¥ÀǪÀðPÉÌ E½eÁgÀÄ.

• avÀæzÀÄUÀðzÀ ¨ÉlÖ, £ÁgÁAiÀÄtzÀÄUÀð,¸ÁªÀ£ÀzÀÄUÀð,²ªÀUÀAUÉ,

• ªÀÄzsÀÄVj(vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ)KµÁåzÀ zÉÆqÀØ KPÀ²¯Á¨ÉlÖ.• £ÀA¢VjzsÁªÀÄ,ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ, PÀªÀ¯ÉzÀÄUÀð,¸ÀÌAzÀVj,• (aPÀ̧¼Áî¥ÀÅgÀ f¯Éè)ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè-ZÁªÀÄÄAr ¨ÉlÖ,• ªÀÄAqÀåzÀ D¢ZÀÄAZÀ£ÀVj, ZÁ gÁ £ÀUÀgÀzÀ

©½VjgÀAUÀ£À¨ÉlÖ• ªÀįɪÀĺÀzÉñÀégÀ,UÉÆÃ¥Á®¸Áé«Ä, EªÉ®è

ªÀļɣÉgÀ½£À¥ÀæzÉñÀ• PÁªÉÃj,¥Á¯Ágï,¥É£Áßgï, ¥ÀæªÀÄÄR £À¢UÀ¼ÀÄ.• ªÀÄAqÀå,ªÉÄʸÀÆgÀÄ,aPÀ̧¼Áî¥ÀÅgï,PÉÆïÁgï,vÀĪÀÄP

ÀÆgÀÄ,avÀæzÀÄUÀð,• zÁªÀtUÉgÉ, F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÉÃjªÉ.

Page 12: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

• PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÉ¨ÁâV®Ä- £ÀªÀªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ §AzÀgÀÄ.

• vÉÆãÉì ¥Ágï -¸ÉAmïªÉÄÃjÃ¸ï ¢éÃ¥À.• ¦f£ïL¯ÉAqï_£ÉÃvÁætÂ

¢éÃ¥À(ªÀÄÄqÉðñÀégÀ)¥ÁjªÁ¼ÀUÀ½ªÉ.

• ¨Á¨Á§ÄqÀ£ï Vj(ZÀAzÀæzÉÆæÃt ¥ÀªÀðvÀ)

• zÀ.PÀ. F¯ÉèAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ,¥ÁæPÀÈwPÀ ªÉÊ«zsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß w½¬Äj.

Page 13: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

Abbey Falls-Madikeri.Abbey Falls-Madikeri.

Page 14: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

Adhichunchanagiri hills-Mandya.Adhichunchanagiri hills-Mandya.

Page 15: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

Chamundi Hills-MysoreChamundi Hills-Mysore

Page 16: ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು

1.Nandi Hills-Cikkaballapur dist.1.Nandi Hills-Cikkaballapur dist.And 2.Madhugiri Hills-Tumkur dist.And 2.Madhugiri Hills-Tumkur dist.