ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

85 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

id e

id e-8vgUwg CzsAi

1

gz DyP GzU wzPz.g AWlU CPvU CxPz.g AWlU zsU jZPz.UjP g AU U Ugg zsU wzPz.

CzsAi-3 zs g AWlU GU GzU :-

g JAzg ?g Aii ZlnPU MUArz ?gz zsU Aii ?gz CPvU ?

ZzvP U :-

GWlP:-t itz AWlUGzU:-KPQ iPvz A U Pz CUv PU wzPz.PlA zg v CxPz.F gz DU s-U wzPz.

WlP:-SV gAUz g AWlU

KPQ iPvz AU iP, AiAvP, sj, Aq q M DVgv.

R o:-

g titzVz gz PlA zg Aigvz.CwAiiz P PlU vAzgz UPgAU g APgvz.gz Wzsg vUzPAq gz Ul PrPz.Dqv PU, Aq vVz zqzV PUz.iP zs Aii Az A ZPz jw itUz.

iP JAzg Aiig?KPQ gz PtU?KPQ iPv gz CPU Aii?KPQ iPv gz CPU Aii?

ii :-

KPQ iP AU snr Czg zsP zsPU n iqz.Hg AvU sn qz, gz U wzPz.

P Av Kr g gz Cj rz.

ZlnP:-

v U U vv qq t itz gU U wAiz.A zQ Cx wzPz.zqs zsgU vUzP x Pz.

CAi :-

GzU :-UjP gz CPvAi wzPz.UjP AAi CPU CxPz.UjP Pgj U wzPz.ZzvP U:- Aq JAzg?Aqz CPvU?.

WlP:-SV gAUz g AWlU. GWlP:-UjP g AU.

MjVAv Z d Pv g iqvg.sU AaP MPArg QU q AAzs UjPAiiVz.

QAi Ugg s-U CvP CUtV AaPvg.

Ro:-

vlUgg s-U CvPUtV AaPvg.

UjP AAi gZ s,Z Aq PrPgt, a jtw,a v,z AaP,d gVgvz.

UjPAi it vU:-

Ug JAzg Aiig?s JAzg K?QAi UggAzg Aiig?UjP AAi gZ U?

ii:-

ZlnP:-Hg Pj AWUU sn r Czg gZ U wzPz.

Uzg UjP AU n iqz.

CAi:- UjP AU zsP zsPU U wzPz.Ugg PvU wzPz.sAU AaP U CxPz.

GWlP:-UjP AU Azt-AAizU

GzU:-AU Azt CPvU wzPz.UjP AU zU wzPz.Az CsP PlAU g CxPz.

WlP:-SV gAUz g AWlU

ZzvP U:-Aq JAzg ?AAi Pgg AiigU qAivz?

Azt iqz Ugg zsgP ngvz.AzuPjU Aztv qvg.AztAiiVg AU wUV z qz. Ro:-

Azt it vU:-

g QU AAi z qz.CsP PlA g AU sgvz iv Cvzz.CsP PlAz CvAv jAi UAq z gz Zgu rPv.UjP U gvAi Cs Agvz.UjP g AU zuUjP CjvVz Zd UggU Eq.

ii:-Azt JAzg?AU AztAzU AidU Aii?CsP PlA zw JAzg?Pz JAzg?UjP g AAi zU Aii?

CAi:-UjP AU AztAzU GAiU wzPz.Az CsP PlA zw U wzPz.