" వరఠ"...

Download " వరఠ" à°à°‚à°à°•à± సంబందà°à°‚à°à° తరà°à±à°—à°¾ à°…à°à°à°—ే

Post on 17-Feb-2017

28 views

Category:

Food

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • =i

  1. = O` (L`~ H) Ys Q J#"# ~H# `O_?

  ^~} i` NHO

 • 5. `OQ} J#"# ~H zOKO_?

  O|=i (145150), Zs O| (130135), Q~ O| (140), KO^# (145), b=(135), ~[=_ (135), =u (135140), Z~=(120), `O(125), H$+O(115120), [y`

 • 8. H= #O_ ~O` =~ h~ ~^. =i `=flOQ U O@ "H=K#?

  h~ x=x "~H = z_, "H*#fl, HOk, ~, q#= fH#=K#.=~ h~ xeK `@ O` z~@ ~~# rQ, [#=, e~, ~"Hx, h~ =z# `~"` =i "H=K.

  9. =k Z~K

 • 14. =
 • 18. = O Q_*u "H L 2,4_ _O # XHb@~ h\H 22.5 Q. =O`# He zHs K x"iOKH=K#. D =O^ zHs K#`~"` O@ HO` Z~ i#@=`Ok. JO^Hx ZH~xH 2025 H i# @Q O@ JOk#@~` O@ == uH =Ok. (ZH~ 400 500 Q.=O^# 200250 b@~ h\ H H"e.)

  21. = O@ @^ L#flk. WC_ "= H x"~} =O^ "_=K

 • 23. ~# O=`~O = O lO ^`O Q=xOK@O [iy#k, "= ~OH x^=# Z `yOKe?

  Z"\1010H 3 "~ x^= =O@Ok. nxx `yOK\xH 6.3 q.b. Q_#uH==# XH b@~ h\H He XH H q`

 • 29. W\= "= ~ ~ QiOz Kk"=. nxx =~OQ, HsO#Q~, ~OQ~_ l ^fiO@Q "H=K?

  Z"\1071 ~HO z~OK ^ L#flk. nx H iqu 150185 ~A.JO^=# `OQ} O`O ~c Q J#O H^. yO[ #flQ,

 • 36. =i~ z~@^ |*" =O\ ~
 • LC ^=}O "_HO gHx HO `_# # P~xz ^ QQ " LC_x HO g^ Ke. D ^u ZH~ ~ HO g^ K\xH 60 H LCJ=~O. XH " #i# `~"` =i ^#O `_ HfiO\ =_ XH H LC, 4 HKC# _ TH ^ ZO_Q_ zxfl, zxfl =HQ K He Q , "~O ~A`~"` "\x P~@H=K#.

  42. "= Z"\1010, *lZ1798 ~Hefl "=.

 • 45. =i P `|_, P K@Hx K ~Q LOk. Z x"iOKe? ^

  =i PK@ /

 • 50. =i "^ ^Q~ ^= LOk. "H _ _Q ZO_`
 • _x, JO_xfl #+ ~@O = HHOQ ^ iQ ` yO[Q =~ J=HO=Ok. Hxfl O^~ y# `_"` "#fl =OH~ u~Q_O, "#fl HHOQ |@~=@O [~Q`Ok. HOH#e PtOz# H} Q=xOz# "O@
 • 59. =i Q^= ^= `@H ` yO[ =K =^OLOk. G"` O_ ~H~H =O^# He zHs K~^.

  62. =i ZH PtOz #+~

 • ^~OQ q _ \e. H`Q `~KHxfl H
 • 65. =i P ZO_ `Q# Z QiOKe? x"~} Z?

  D `Q Hi = PtOz P #O_ HO^ ZO_`~. u U\ Hi ZO_`Q PtOK O` `Q `@H

 • D `Q x"~} xfl `Q ^
 • =O@Ok. qx "`Q ^xfl, ^= K, Z`Q `~K K@ H=fe. `_=\*i O_ K@ OQ` ^#fl U~@KH"e. zqH# "`\ = Z~=# XH~ Q Ke, 2 H q`#O 12 QO@

View more >