భమిడిపాటి కామేశ్వర రావుఉత్తమమైన...

Click here to load reader

Post on 27-Jul-2015

1.877 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆకివీడులో ఏప్రిల్ 28, 1897 సంవత్సరంలో నరసావధానులు, లచ్చమ్మ దంపతులకు జన్మించారు. వీరు భీమవరంలో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసి, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్ధులకిచ్చే ఉపకార వేతనం సహాయంతో, పిఠాపురం మహారాజా కళాశాలలో గణితంలో పట్టా పొందారు. తరువాత కొంతకాలం నరసాపురం మరియు కాకినాడలలో ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేశారు. 1922లో ఎల్.టి పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై రాజమండ్రి వీరేశలింగం ఆస్తిక ఉన్నత పాఠశాలలో గణిత శాస్త్ర అధ్యాపక పదవిలో స్థిరపడి, అదే పాఠశాలకు రెండు సంవత్సరాలు ప్రధానోధ్యాపక బాధ్యతలను కూడా నిర్వహించారు. ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేస్తూ వీరు చాలా నాటకాలు, నాటికలు, కథలు రచించారు. సమకాలీన సాంఘిక సమస్యలను వీరి రచనలలో హాస్యరసానురంజకంగా మలచిన ప్రజ్ఞాశాలి అవటం వలన పండితలోకం వీరిని హాస్య బ్రహ్మ అని కొనియాడారు. త్యాగరాజు రచనలను, జీవితాన్ని చక్కగా పరిశీలించి రాగ, తాళ, వాద్యాలను ఆ గాయకుని భావానికి అనుగుణంగా సమకుర్చునని వివరిస్తూ 'త్యాగరాజు ఆత్మ విచారం' రచన చేశారు. తన అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా రచించిన తన నాటకాలను వీరు రాజమండ్రి కళాశాల వార్షికోత్సవాలలో వీరే దర్శకత్వం వహించి ప్రదర్శించేవారు. వీరు స్వయంగా నటులు. ద్విజేంద్రలాల్ రచించిన 'చంద్రగుప్త'లో శక్తి సింహ పాత్రను పోషించి ఖ్యాతిని పొందారు.ఉత్తమమైన హాస్య రచనలతో ఎందరినో మనసారా నవ్వించిన వీరు 1958, ఆగష్టు 28న పరమపదించారు.

TRANSCRIPT

*^

x -^

oJJ

o

So

4

s; S

H

TO

Ko-

no

SSSPS"0).OJ

eo

oA ^'

___

rr

es

,

auSVfi3)

^^J

vA^

eo

-

eooO

V

*ZfJ

.\^^j

3

x AJ'

CO

6,3

v

x

V

TT,

"38^

no

oo

55^43

16

.

eo

rso

"S^^oc^xJ

f^o^Sb

C,

KfiSSo

e?5^

OO

oo 00

U

1Y

v

O

o

OO

cp

oooo

OO00

*J

OO

g

,o

55bcS

sSboSST

8

'T T>

,

ro

L*-/

p

"

5ej3oK

oj

^srCo

8

^

rotf-g-3

S&'lT' ^S),

SSaS)

iP^bc

*f>oooc3fe

e^sSb|8 ^"

cO

.

Hex>;>>

eo

_ "89

^0^55-,

bew^b

eo

V

00

oier10

?

24

soAs)5S:n43ex>J

no

v

oo

o i!S>Nc2fi>o.

10 no

a>

i"V)

oo

00no

oo

2^63

838 AoS.

i~>ono

sfcS'o

^

>

eSoS.

PO-O

v.

"SdxS

^D

^^X5^o

e^

30kjd*ooooSS)

=cy

oo

26

Ao5cru)

aoooJ

ST*

6

sfcff"

o

on

cO

eS)

!)

An

35^02305"

to,

8Seo^3 -3^

to

CO

OO

u

~

:28

*5b

ro

ro

fc^S'oS'cso

?JTT'DOOO^)

V

23

-

63^81

(To

?

no

no

no

23

23

oO23

S9&O1^)ooo

"^

n523

5

^T

25

OD Kb

31

oo

no

oo

no

00

u)

s5#c8.

u

OJ

n

w

H

ex>

Kb

es

7^o~rVo3^r*ex>, "!ikx>;Vrooofo^rftfSo^o^TSlc*1023oSO\xnoS'cioeonoX-eoOc)oLVeo.3504.aao -*noO5rosri^sfcS-*8'iJ>-*>f,He-> \no7^.ri}trfe >-TTCOGO"5^3c-tf2*05Se).006jzr*e.OeoOJA'woei,tf"1TOrtb89eocOoo13ex>lT'cShoaS^/;&$e7 o43 ^73Tex>"'o5gj?>^s5^>u)oooo)e;g'D/T'OOOiooSfieo41COXJoJsisSo1935.)*Kbno'3-oeoro~-u)eo~unQ-1e^51as"5Ptfo,-3cr.Coo9csoo-O65aavoH*52SO4T,o00'7^=50&tie2363oSSO,SS,^^00oas"aoo 7L- Sor.^o.o,-o ,^>\eOVCO-noeoeooodiei>3-04j-ooo.3 "5Te^3^p2bCpexsooono&>O^^^^as'o-oo-tf^r'oJ)oSS^^J^^co(3',v)-er^ e-OSoj-ex>^07,-'eocGoef>ooo-ti~&*ir-*&ooS>8cxOooOS'cH/,^:lJSoo!5bOSato^N"-,8Hr=0ex>Lnoe)eocSSboo59eayeae^oo?J)cO.-g'tf60H;8?- 8? i^no. v_Vjrvo-S'61X,ecoolfo! '?oS'Sdro.oJe>o&w ^OesftS.'^^V^c*_("aodso^Xex)TT^Oe5S)^cssb0*20>cwcSSb^tftto,?^bS>2^ Kbnoo2581)nos5o^ss'5>Oggesrd&oTWtfcoSW&Sa.5fcSr"&V.2,'

View more