· - giây chúng nhân dâu tu sô 01121001107 do Ùy ban nhân dân thành phô i-ià nêi câp...

of 6 /6

Author: others

Post on 02-Sep-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1:  · - Giây chúng nhân dâu tu sô 01121001107 do Ùy ban nhân dân Thành phô I-Ià Nêi câp ngày 16/8/2012 cho du án Tô hqp nhà ð cao tâng kêt hqp dich vu thuong mai
Page 2:  · - Giây chúng nhân dâu tu sô 01121001107 do Ùy ban nhân dân Thành phô I-Ià Nêi câp ngày 16/8/2012 cho du án Tô hqp nhà ð cao tâng kêt hqp dich vu thuong mai
Page 3:  · - Giây chúng nhân dâu tu sô 01121001107 do Ùy ban nhân dân Thành phô I-Ià Nêi câp ngày 16/8/2012 cho du án Tô hqp nhà ð cao tâng kêt hqp dich vu thuong mai
Page 4:  · - Giây chúng nhân dâu tu sô 01121001107 do Ùy ban nhân dân Thành phô I-Ià Nêi câp ngày 16/8/2012 cho du án Tô hqp nhà ð cao tâng kêt hqp dich vu thuong mai
Page 5:  · - Giây chúng nhân dâu tu sô 01121001107 do Ùy ban nhân dân Thành phô I-Ià Nêi câp ngày 16/8/2012 cho du án Tô hqp nhà ð cao tâng kêt hqp dich vu thuong mai
Page 6:  · - Giây chúng nhân dâu tu sô 01121001107 do Ùy ban nhân dân Thành phô I-Ià Nêi câp ngày 16/8/2012 cho du án Tô hqp nhà ð cao tâng kêt hqp dich vu thuong mai