ઇમામે હુસૈન કી કરામાત ( gujarati - marvels of sayyiduna imam...

Author: obaidraza

Post on 04-Jun-2018

226 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  1/50

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  2/50

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  3/50

  2 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci GKevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci `kwU ingZ bvwhj Kib| (gymwjg kixd)

  Bgvg nvmvBb Gi KvivgZ

  G wimvjvwU covi GKzkwU wbqZ|bex Kixg Bikv` Kib:

  gywgbi wbqZ Zvi Avgji Pq Dg|(Zvevivbx, gyRvg Kexi, L-6, c-185, nv`xm bs-5942)`yBwU gv`vbx dzj t

  fvj wbqZ eZxZ Kvb fvj KvRi mvIqve AwRZ nq bv|fvj wbqZ hZ ewk ne mvIqveI ZZ ewk ne|(1) cZKevi nvg`, (2) `yi` kixd, (3) ZvAvDq~R I (4)

  Zvmwgqvn viv G wimvjvwU cov i Kie| (G cvi wkivfvM c`Aviex BeviZUzKz cvV Kij G PviwU wbqZi DciB Avgj nqhve|) (5) Avjvn ZvAvjvi mw jvfi Dk G wimvjvwU kyi_K kl ch m~Y cvV Kie, (6) mvavbyhvqx me nj IhymnGes, (7) wKejvgyLx nqB cvV Kie, (8) KziAvbi AvqvZ Ges (9)

  nv`xm gyevivKv g~j wKZvei mv_ wgwjq `Le| (10) hLvbBAvjvnZvAvjvi cwe bvg Avme mLvbB

  Ges (11) hLvbB

  QiKvi `v-Avjg, bex cvK Gi bvg gveviKAvme mLvbB cvV Kie, (12) GB iIqvqvZ

  A_vr mr jvK`i AvjvPbvqAvjvnZvAvjviingZ bvwhj nq| (wnjqvZzj AvDwjqv, L-7g, c-335, nv`xm bs-10750)

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  4/50

  3 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Avgvi Dci AwaK nvi yi` cvK cvV Kiv, wbtm`n GUvZvgv`i Rb cweZv| (AveyBqvjv)

  Gi Dci Avgj KiZ: G wimvjvq c` Bgvg Avjx gKvg GesAbvb eyRyMvb xb

  Gi NUbvejx Ab`i wbKU AvjvPbvKi whKi mvjnxbGi eiKZ ARb Kie, (13) wbRi ewMZKwcZ cqvRbxq wekl wekl vb mg~n Avvi jvBb Ki be,(14) Ab`iK G wimvjv cvV Kivi Drmvn c`vb Kie, (15) G

  nv`xm cvK A_vr GK AciK nvw`qv `vI, ciifvjevmv ew cve| (gyIqvv Bgvg gvjK, L-2q, c-407, nv`xm bs-1731)

  Gi Dci Avgj KiZ: 10B gynvi&ivgyj nvivg Gi weePbvqKgc `kwU Kwc A_ev wbR mvg_ Abyhvqx) G wimvjv q KiAb`iK Zvn&dv c`vb Kie, (16) G wimvjvwU cvV Ki mvIqvemKj DZi in cuQ `e, (17) G wimvjvwUZ kiqx Kvb f~j-wU cwijwZ nj Zv wjwLZfve cKvkK`iK AewnZ Kie, (kyaygwLKfve cKvkK`iK Gi fyj-wU Rvwbq w`j wekl Kvb

  DcKvi ne bv|) (18) myhvM nj G wimvjvwUi Dci `im c`vbKie, (19) cwZ eQi gynvi&ivgyj nvivg gvm G wimvjvwU co be,(20) G wimvjvi hv eyS Avme bv Avjvni evbx: Kvbhyj Cgvb _K Abyev` :n jvKiv Zvgiv hw` bv Rvb, Ze vbx`i wbKU wRvmv Ki|

  (cviv-14, m~iv-Avb bvnj, AvqvZ bs-43)Gi Dci Avgj KiZ: Avwjg`i wbKU _K Zv Rb be, (21)

  Avi hv eySZ KwVb nq Zv evievi cvV KiZ _vKe|

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  5/50

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  6/50

  5 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci GKevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci `kwU ingZ bvwhj Kib| (gymwjg kixd)

  Bgvg nvmvBb Gi KvivgZ

  kqZvb jvLv AjmZv c`vb KijI Avcwb mvIqvei wbqZ GB wimvjvwUm~Yco wbeb| Avcbvi Ai ivm~jyjvn Gi

  Avnj evBZi fvjevmvq cwic~Yne|

  `yi` kixdi dhxjZingZ `vivBb, ZvR`vi nvivgvBb, mviIqvi KvIbvBb,

  bvbvq nvmbvBb, byivbx ivm~j Bikv` KiQb: hLbenwZevi w`b Avm, Avjvn ZvAvjv wdwikZv`i ciY Kib,hv`i wbKU icvi KvMR I ^Yi Kjg iqQ| Zviv Kjg w`q HKvMR Zv`i bvg wjL _vK, hviv enwZevi w`b Ges Rygvi ivZAvgvi Dci AwaKnvi `yi` kixd cvV Ki|

  (Kvbhyj Dvj, L-1g, c-250, nv`xm bs-2174) ! KvivgZ c~Y Rb

  g`xb Iqvj gydv, hyi , wRMi MvmvqgyiZRv, w`je` dvwZgv, myjZvb Kvievjv, mvwq`yk kvnv`v, BgvgAvjx gKvg, Bgvg Avi&k gKvg, Bgvg gvg, Bgvg Zvq Kvg,nhiZ mvwq`ybv Bgvg nvmvBb Gi Avcv`gK KvivgZficyi wQj| GgbwK Zvui kyf RbMnYI KvivgZ ficyi wQj| nhiZ

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  7/50

  6 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci `yi` kixd cvV Kiv fyj Mj, m RvbvZiivv fyj Mj| (Zvevivbx)

  mvwqw` Avwid wejvn b~i Dxb Ave`yi ingvb Rvgx kvIqvn`yb byeyIqvZ M ejQb, 4Vv kvevbyj gyAvvg 4_wnRix ivR gjevi g`xbvq gybvIqvivZ mvwq`ybv Bgvg nvmvBb RbMnY Kib| ewYZ AvQ h, wZwb gv Qq gvm ch

  Zvui gvqi MfwQjb| gvqi Mfgv Qq gvm _K f~wg nIqvici RxweZ _vKvi G weij NUbv GKgv Zvui I mvwq`ybv Bqvwnqv Gi ejvqI NUwQj| Ab Kvb wkkyi ejvq Gic

  bwRiwenxb NUbv NUwQj ej BwZnvm Gi Kvb cgvY bB| ZvBwbtm`n ejv hvq, Zvui k~f RbMnYUv wQj GKwU RjKvivgZ|

  (kvIqvn yb beyIqvZ, c-228, gvKZvevZzj nvKxKZ, ZzKx)gvinvev mviIqvi Avjg K cPi Avq nu, mvwq`v dvZgv K jLZ wRMi Avq nuIqvn&wKm&gZ K QivM nvivgvCb Avq nu, Avq gymjgvbv gyeviK K mvBb Avq nu !

  cwe Kcvj b~ii SjKnhiZ Avjvgv Rvgx Aviv eYbv Kib, nhiZBgvg Avjx gKvg mvwq`ybv Bgvg nvmvBb Gi kvb GicwQj h, hLb wZwb AKvi iRbxZ Kv_vI Zvkixd wbZb, ZLbZvui cwe jjvU I Dfq cwe M`k _K b~i I Avjvi QUvweQywiZ nZ| hvi dj Zvui PZzw`K AvjvwKZ nq hZ|

  (cvMy, c-228)Zwi bQj cvK g n evPv evPv byi Kv,Zv n AvBb byi Ziv Qe Mivbv byi Kv

  !

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  8/50

  7 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Zvgiv hLvbB _vK Avgvi Dci `yi` cvK co, Kbbv Zvgv`i`yi` Avgvi wbKU cuQ _vK| (Zvevivbx)

  Kci cvwb DcP cojGK`v mvwq`ybv Bgvg Avjx gKvg, Bgvg nvmvBb g`xbv gybvIqviv nZ gv gyKviivgvZ hvwQjb, cw_ga

  nhiZ mvwq`ybv Beb gyZx Gi mv_ Zvui mvvr nj|Beb gyZx ZvuK ejjb, Ryi! Avgvi KcUvi cvwb GKevi KgMQ, `qv Ki Avgvi Kci cvwb ewi Rb GKUz`yAv Kib| BgvgnvmvBb Zvui wbKU KcUvi cvwb wbq Avmvi Rb ejjb|

  hLb evjwZZ Ki cvwb wbq Avbv nj, wZwb gyL jvwMq Zv _KwKQycvwb cvb Kijb Ges wKQycvwb viv Kzwj Kijb Ges evjwZiAewk cvwb Kc Xj `qvi Rb wb`k w`jb| hLb evjwZiAewk cvwb Kc Xj `qv nj, ZLb Kci cvwb h_ cwigvYeo Mj Ges AvMi Pq mywg nq Mj|

  (AvZ& ZveKvZzj Kzeiv, L-5g, c-110, vij KzZzwej Bjwgqvn&, eiZ)evM RvbvZ K n evni gv &nv Lvb Avnj evBZ

  Zzg Kv gyR&`v bvi Kv AvB `ykgbvb Avnj evBZ

  Nvov eqv`eK AvMyb wbc KijBgvg Avjx gKvg, Bgvg Avik gKvg, Bgvg gvg, Bgvg

  Zvq Kvg, nhiZ mvwq`ybv Bgvg nvmvBb 10B gynviivgyjnvivg, ivR Rygvevi, 61 wnRixZ BqvwR` evwnbxi Ryjyg wbhvZbicwZev` hLb Kvievjv cvi fvlY w`wQjb, ZLb Zvui gRjyg

  Kvwdjvi Zvey msiYi wbwg LbbKZ L`K cwjZ AvMybiw`K BwZ Ki gvwjK web DiIqvn bvgK GK eqv`e BqvwR`xjvMvgnxbfve eKvewK KiZ jvMj, n nvmvBb ! ZzwgRvnvbvgi AvMybi c~e GLvbB AvMyb Rvwjq w`qQ| Zvi K_viReve nhiZ mvwq`ybv Bgvg Avjx gKvg ejjb,

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  9/50

  8 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci `kevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci GKkwU ingZ bvwhj Kib| (Zvevivbx)

  n Avjvni `ykgb! Zzwg wg_v ejQ| Zvgvi wK aviYv,

  Avwg `vhL hve? Bgvg Avjx gKvgi Kvwdjvi GKRbwbew`Z cvY hyeK nhiZ mvwq`ybv gymwjg web AvImvRv- m bivagBqvwR`xi gyL Zxi wbci Rb nhiZ Bgvg Avjx gKvg Gi wbKU AbygwZ cv_bv Kijb| wKnhiZ Bgvg Avjx

  gKvg ZvuK Zxi wbci AbygwZ bv w`q ejjb, AvwgAvgv`i c _K hyi m~Pbv KiZ PvB bv|

  AZtci Bgvg ZvqKvg nvZ Dvjb KiAvjvni `ievi `vqv Kijb, n ive Kvn&nvi! Avcwb G cvwcKciKvj `vhLi AvMybi kvw `qvi c~e BnKvjI AvMybi kvwc`vb Kib| ewk `ix nj bv, nhiZ Bgvg Avjx gKvg

  `yAv mv_ mv_B eviMvniveyj BZKeyj nq Mj| m bivagiNvovi cv gvwUi GKwU MZ cwZZ nq NvovwU cP eM avvLj| dj m bivag `yivPvi Nvovi c nZ co aivkvqx nj, Zvicv `ywU Nvovi iKvei mv_ AvUK Mj| Nvov ZvK Ub-nuPo

  wbq wMq m L`Ki jwjnvb AvMyb wbc Kij| Avi mbivwckvP AvMyb Rj cyo QvB nq Mj| Zvi G Kib cwiYwZ `LBgvg Avjx gKvg wmR`vq kvKi Av`vq Kijb GesAvjvnZvqvjvi cksmv Ki ejjb, n Avjvn! Avcbvi kyKwiqvvcb KiwQ, Avcwb Avgvi PvLi mvgb im~j cwievii GKRb

  `ykgbK kvww`jb| (mvIqvbn Kvievjv, c-88)

  Avnj evBZ cvK Q e evKxqvuMqvu vwLqvujvbvZzjvwn AvjvBKzg `ykgbvb Avnj evBZ| !

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  10/50

  9 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew wKZve Avgvi Dci `yi` kixd wjL, hZY chAvgvibvg ZvZ _vKe, wdwikZviv Zvi Rb gv PvBZ _vKe| (Zvevivbx)

  Kvjv weQz`skb Kij

  ivm~j cwievii m`m`i mv_ JZ I aZvc~Y AvPiYiKib I ggvwK cwiYwZ mv_ mv_ cwijwZ Kivi ciI eqv`eBqvwR` evwnbx Zv _K wkv I Dc`k MnY bv Ki evievi GUvKwbQK GKwU `yNUbv ej Dwoq w`Z _vK Ges ivm~j cwieviim`m`i mv_ eqv`ex I MvvKxi Aviv Pig mxgvq cuQZ _vK|GiB ciivq AviK eqv`e BqvwR`x aZvi Pig mxgvq cuQ

  Bgvg nvmvBb K j Ki ejn nvmvBb !Avjvni ivm~ji mv_ Avcbvi mK Kx? Zvi GAkvjxb I aZvc~Y K_v kyb Bgvg nvmvBb gb LyeBe_v cjb| ZvB wZwb e_vfvivv `q Avjvni `ievi `yAvKijb, n ive Revi! Avcwb G bivagKI kvwc`vb Kib|mv_ mv_B gnvbAvjvni `ievi Zvui `yAv Keyj nq Mj|AvjvniKvn&nvixqvZi cP AvNvZ m `ye aivkvqx nj| nVvr ZvicvqLvbvi nvRZ nj| cvqLvbvi eM mvgjvZ bv ci ZvovZvwo mNvov _K bg GKw`K `uo wMq Dj nq em coj| nVvrGKwU Kvjv weQzGm ZvK `skb Kij| weQzi welv Qvej m

  AkP Aevq KvZivZ jvMj Ges hYvq QUdU KiZ jvMj|AZtci Zvi evwnbxi myLB wb`viYfve m eqv`e cvY nvivj|Zviv GeviI G NUbvK wbQK GKwU `yNUbv ej Dwoq w`j|

  (cvMy, c-89)Avjx K cqvi LvZzb KqvgZ K wRMi cqvi

  Rwg Q AvmgvuZK `yg n Db wK wQqv`Z wK|

  !

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  11/50

  10 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci cwZw`b mKvj `kevi I mvq `kevi `yi`kixd cvV Ki, Zvi Rb wKqvgZi w`b Avgvi mycvwik bmxe ne| (gvRgvDh hvIqvq`)

  nvmvBb welxi ZvZ Aevq gZz

  gyRbx eskv~Z BqvwR` evwnbxi GK cvlvY `q ew BgvgAvjx gKvg Bgvg nvmvBb mvgb Gm Gfve eKvewKKiZ jvMj, `L, dvivZ b`xi ^Q cvwb wKfve cevwnZ nQ|Lv`vi Kmg! ZvgvK Gi GK dvuUv cvwbI cvb KiZ `ebv, ZzwgGgwb ZvZ nq asm nq hve| Zvi G AnsKvi c~Y DwZ

  AwZ nq Bgvg ZvqKvg Bgvg nvmvBb eviMvn

  ieyj Avbvg `yAv Kijb, n Avjvn! Avcwb GKI ZvZAe vqgZz `vb Kib| Bgvg Avjx gKvg Gi `yAv mv_ mv_BAvjvni `ievi Keyj nq Mj| m bivag gyRbxi Nvov jvMvg wQuo`o w`j| NvovK aivi Rb mI Nvovi wcQb QyUj| `ovZ`ovZ m wccvmvq KvZi nq coj| wccvmvi ZxeRvjvq m nvq

  wccvmv! nvq wccvmv! Ki wPrKvi KiZ jvMj| Zvi gyLi wbKU cvwbwbq cvb Kivi Rb evievi Pv Kivi ciI m GK dvuUv cvwbI cvbKiZ cvij bv| Aekl Zxe wccvmvq QUcU KiZ KiZ m gZzgyL cwZZ nj| (mvIqvbn Kvievjv, c-90)

  nvugyRn Kz ivLnv Bqv` g Lvq`i Kv cQi nvuAvIi evM beyIqZ K mRi Kv g Qgi nvu

  g w``vq wnZ K wjq byi bRi nvuwcqvQv nv gMi QvKxq KvIQvi Kv cQi nvu

  ZKweZKi KvivgZc~Y Revewcq Bmjvgx fvBqiv! Avcbviv wbqB Abyaveb KiQb,Bgvg Avjx gKvg Bgvg nvmvBb GKRb KZ DP ghv`vmbew wQjb| Zvui Abb mvaviY ewZ, Abycg Pwi, gvnvZI AmvaviY wZwb Avjvni bKU I mvwba jvf GesAvjvnZvAvjvi

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  12/50

  11 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Avgvi cwZ AwaKnvi `yi` kixd cvV Ki, wbq Avgvi cwZZvgv`i yi` kixd cvV, Zvgv`i Mybvni Rb gvMwdivZ ^ic| (Rvg mMxi)

  GKRb gKeyj ev`vi Avmb mgvmxb nZ mg nqwQjb| Zvui mv_

  eqv`ex Kiv hAvjvnZvqvjv cQ` Ki bv, eqv`e`i wei ZvuiKZ `yAv mv_ mv_ Keyj nIqv Ges Zv`i kvPbxq cwiYwZ `LBZv mnR Abyaveb Kiv hvq| ZvB wZwb `yAv Kivi mv_ mv_ gnvbAvjvnZvAvjv eqv`e`i Pig kvww`qwQjb| Zvui mgvjvPbvKvixI weivPvixiv Dfq Rvnvb NwYZ, jvwZ I waZ nqwQj| Zviv

  `ywbqvZ hYv`vqK kvwi gyLvgywL nq BwZnvmi AvvKzo wbwnqwQj Ges ciKvjI Zviv KwVb kvwZ wbcwZZ ne| ZvB GZAvgv`i Rb AbK wkv iqQ| m`ij Avdvwhj nhiZ AvjvgvgIjvbv mvwq` gynv` bCg Dxb gyiv`vev`x BgvgnvmvBb Gi weivPvix KwZcq `yei mv_ mv_ kvPbxqcwiYwZi Kvwnbx eYbv Kivi ci wjLQb, AvIjv` ivm~j

  RMZ evmxK G K_vI wkv w`q wMqwQjb h, wZwbAvjvni gKeyj ev`v wQjb Ges Avjvn Zvqvjvi bKU I mvwbajvf wZwb h KwZZi vi iLwQjb, Zv KziAvb nv`xmi AmsL`jxj cgvY viv hfve ^xKZ, Zvui AmsL KvivgZ I AjwKKNUbvejxI Avjvni wbKU Zvui MnYhvMZv Ges Avjvn Zvqvjvimvwba I bKU jvfi AviKwU RjcgvY| ZvB wZwb Zvui GKwZZ I gni eve cgvY `wLq weivPvix`i mgvjvPbvi`vuZfvv Reve w`qwQjb| wZwb my fvlvq Zv`i Rvwbq

  w`qwQjb, n mgvjvPbvKvixiv! Zvgv`i hw` vbi Pz _vK,Zvnj fvjfve `L bvI, hvi `yAv AvjvnZvqvjvi `ievi gyn~ZKeyj nq hvq Zvi wei joZ Avmv Amxg gZvaiAvjvni mv_joZ Avmvi kvwgj| ZvB Gi KiY cwiYwZ mK wPv Ki hyweMn _K weiZ _vKv Zvgv`i Rb mgxPxb ne| wKym

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  13/50

  12 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Rygvi w`b Avgvi Dci `yi` kixd coe wKqvgZi w`bAvwg Zvi Rb mycvwik Kie| (Kvbhyj Dvj)

  biwckvPiv Zv _K Dc`k MnY Kij bv| G Avqx `ywbqvi jvf

  jvjmvi f~Z Zv`i Nvo mvIqvi nq Zv`iK AB evwbq ivLj|(mvIqvbn Kvievjv, c-90) ! b~ii I mv`v mv`v cvwL

  Bgvg Avjx gKvgi Bgvg nvmvBb kvnv`vZici Zvui cwe wki gveviK nZ AmsL KvivgZ cKvwkZ nqwQj|

  Avnj evBZi Kvwdjvi Aewk m`miv 11B gynviivgyj nvivg KzdvqcuQ wQjb| Gi AvMB kvn`vq Kvievjv`i cwe gK gveviK

  mg~n Z_vq cuQvbv nqwQj| Bgvg Avjx gKvgi Bgvg nvmvBb cwe wki gveviKhyMi Kj, biwckvP BqvwR`x LvIjx

  web BqvwR`i wbKU wQj| m cvl Bgvg nvmvBb Gicwe gK gveviK wbq ivw ejvq Kzdvq cuQwQj| wK ivR

  cvmv`i `iRv e _vKvq m gK gveviK wbq Zvi evoxZ PjGj| m `ye b~ivbx gK gveviKK eqv`exi mv_ gvwUZ iLGKwU eo cv viv Zv XK ivLj Ges Zvi x bIqviK wMq ejj,

  Avwg Zvgvi Rb AvRxebi ab`jZ wbq GmwQ| Zzwg wMq `L,nvmvBb web Avjxi gK Zvgvi Ni co AvQ| m y nq ej

  DVj, n cvcx! Zvi DciAvjvni jvbZ ewlZ nvK, ZzB wPiZi

  asm nq hv| gvbyliv Zv Y-ic, gwb-gvwYK wbq Avb, AviZzB Avgvi Rb wbq Avbwj b~i bexi `wniB cwe gK| `~i nI!Avgvi wbKU _K, ZzB `~i nI! Lv`vi Kmg! Avwg Avi KLbv Zvimv_ _vKe bv| G ej bIqvi Zvi khv _K DV `vuovj GeshLvbB m byivbx gK gveviK ivLv nqwQj mLvb

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  14/50

  13 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ewi wbKU Avgvi AvjvPbv nj Avi m Avgvi Dci `yi` kixdcvV Kij bv Ze m gvbyli ga mePq KcY ew| (ZviMxe Zvinxe)

  wMq emj| bIqvi eYbv, Lv`vi Kmg! Avwg `LZ cqwQjvg,Avmgvb nZ m eiZb ch GKwU b~ii Sjgj KiwQj Ges meiZbi PZzvk mv`v mv`v cvwL DowQj| hLb mKvj nj LvIjx webBqvwR` m b~ivbx gK gveviK Beb whqv`i KvQ wbq Mj|

  (Avj Kvwgj wdZ ZvwiL, L-3q, c-434)

  evnvivuci n AvR AvivwqwkujRvi RvbvZ wKQzIqvwi Avb Iqvwj n, n`vb gynveZ wK|

  !

  LvIjx web BqvwR`i wbgg cwiYwZ`ywbqvi fvjevmv I abm`i gvn gvbylK wPiZi A

  Ki dj| dj m RNbZg KvR KiZI waveva Ki bv| wKZvK h GKw`b wbgg cwiYwZi wkKvi nZ ne Zv m fyj hvq|e`eL&Z LvIjx web BqvwR` `ywbqvi jvf jvjmvq gvwnZ nq gRjygKvievjv mvwq`ybv Bgvg nvmvBb Gi cwe gK gveviKZvui `n _K wewQb Ki djwQj| wKy ewk w`b AwZevwnZnqwb, m bivagK AZwbgg I bksmfve G `ywbqv nZ wPiwe`vqwbZ nqwQj| Zvi wbgg cwiYwZi K_v kybj Mv wkDi IV, AicKwZ nq IV| Bgvg nvmvBb Gi kvnv`vZi KqK

  eQi ci gyLZvi mLdx Bgvg nvmvBb Gi nZvKvix`i_K cwZkva MnYi Rb h Awfhvb cwiPvjbv Kib Zvi eYbv

  w`q m`ij Avdvwhj nhiZ Avjvgv gIjvbv mvwq` gynv` bCgDxb gyiv`vev`x eYbv Kib, gyLZvi Av`k Rvwi Kij,KvievjvZ hviv BqvwR`i mbvcwZ Avgi web mvAv` Gi evwnbxZwQj Zv`iK hLvb cvIqv hvq mLvb nZv Kivi Rb| gyLZvii

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  15/50

  14 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Avgvi Dci AwaK nvi yi` cvK cvV Kiv, wbtm`n GUvZvgv`i Rb cweZv| (AveyBqvjv)

  G Av`k kyb Kzdvi mv` evwnbxi eei I AZPvix mbiv emivi

  w`K cvjvZ kyi Kij| gyLZvii mbivI Zv`i wcQy wbj| ZvivhvK hLvb cj mLvb ZvK nZv Kij, Zv`i gZ `n mg~nAvMyb cyo djv nj Ges Zv`i Ni-evwo jyb Kiv nj| LvIjx webBqvwR` h nhiZ Bgvg Avjx gKvg, mvwq`ybv Bgvg nvmvBb Gi cwe gK gveviK Zvui `n gveviK nZ wewQb

  KiwQj m bivagI gyLZvii evwnbxi nvZ aiv coj| ZvKMdZvi Ki gyLZvii wbKU wbq Avbv nj| gyLZvii wb`k Zvi

  nvZ cv KU djv nj, ZvK k~j Povbv nj, Aekl Zvi gZ `nAvMyb wbc Kiv nj Gfve Beb mvAv` Gi evwnbxi mKj mbKwewfbkvwi gvag nZv Kiv nj| Qq nvRvi Kzdvevmx hviv nhiZBgvg Avjx gKvg Bgvg nvmvBb Gi nZvq Ask wbqwQjmKjK gyLZvi wewfb kvwi gvag nZv Ki wQj|

  (mvIqvbn Kvievjv, c-122)

  Avq wZmbvMvb Lyb RvIqvbvb Avnj evBZ`Lv Kn Zzg Kv Ryjg wK KBwQ mvRv wgwjKzvuwK Zin jvk Zvgnvi Qvov wKq

  Nyi c we bn Nyi Zvgnvi RvuwgwjimIqvq LjK nv Mq eiev` nv Mq

  gi`y`v Zzg wRjZ nvi `v-miv wgwjZzg g DRvov nhiZ Rvniv Kv eymZvb

  Zzg Lv` DRo Mq ZzgwnuBq e &`vqv wgwj

  `ybqv cimZv w`b Q gyn gyo Ki Zzgn`ybBqv wgwj bn AvBk Zie wK nvIqv wgwjAvLi `Lvqv isM kwn`v wK Lyb b

  Qi KvU Mq Avgv bn Zzgn GK Rviv wgwjcvwq n Kqv bCg Dbnvub Avwe QvRv

  `L M In Rvnxg g wRQ w`b PvRv wgwj|

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  16/50

  15 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci GKevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci `kwU ingZ bvwhj Kib| (gymwjg kixd)

  ekv we gK gyeviKi KziAvb wZjvIqvZ

  nhiZ mvwq`ybv hvq` web AviKvg eYbv Kib,hLb BqvwR`xiv nhiZ Bgvg Avjx gKvg mvwq`ybv Bgvg nvmvBb Gi cwe wki gveviK ekvi AMfvM we Ki Kzdvi

  AwjMwjZ Nyi Nyi Avb` KiwQj ZLb Avwg Avgvi NiievjvLvbvZ wQjvg| hLb cwe gK gveviK Avgvi myL w`q wbqhvIqv nwQj, ZLb Avwg kybZ cqwQjvg, cwe gK gveviK m~iv

  Avj&Kvnvdi 9 bs AvqvZwU wZjvIqvZ KiQb| Kvbhyj Cgvb _K Abyev`:Avcwb wK AeMZ nqQb h, cvnvoi nv

  Ges AiYi cvk AevbKvixiv Avgvi GK weqKi wb`kb wQjv|(m~iv Kvnvd,cviv-15, AvqvZ-9) (kvIqvn`yb beyIqvZ, c-231)

  Aci GK eyhyMeYbv Kib:hLb BqvwR`xiv cwe gK gveviK ekv

  nZ bvwgq e`eL&Z Beb whqv`i kvnx gnj XyKj, ZLb Zvui cweIq boZ `Lv Mj Ges Zvui cwe Revb gveviK viv m~ivqBevnxgi 42 bs AvqvZwU wZjvIqvZ KiZ kybv Mj|

  Kvbhyj Cgvb _K Abyev`:Ges wbq AvjvnK AbewnZ gb

  Kiv bv, hvwjg`i KvhKjvc mK|(m~iv Bevwng,cviv-13, AvqvZ-42) (ivIRvZzk kvn`v gyZviRvg, L-2q, c-385)

  Bev`Z nv Zv GBwQ nv, wZjvIqvZ nv Zv GBwQ nvQi mvwei Zv b-R c we KziAvuQzbv_v n| !

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  17/50

  16 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci `yi` kixd cvV Kiv fyj Mj, m RvbvZiivv fyj Mj| (Zvevivbx)

  wgbnvj web Avgi eYbv Kib, Lv`vi Kmg! Avwg^P `LwQ, hLb jvKiv Bgvg nvmvBb

  Gi cwe wki

  gveviK ekvi AMfvM we Ki wbq hvwQj ZLb Avwg `vgwQjvg| cwe wki gveviKi mvgb GK ew myivZzj KvnvdcowQj| hLb m m~iv Kvnvdi cbi 9bs AvqvZ cuQj, Kvbhyj Cgvb _K Abyev`:cvnvoi nv Ges AiYi cvk

  AevbKvixiv Avgvi GK weqKi wb`kb wQjv| (m~iv Kvnvd,cviv-15, AvqvZ-9)ZLb Avjvn ZvAvjv m cwe gK gveviK K_v ejvi kw `vbKijb|cwe gK gveviK ejZ jvMjb:

  A_vr -Avmnve Kvnvdi nZviNUbvi PqI Avgvi nZv I Avgvi gK wbq Nvivdiv Kiv Aviv

  AwaK weqKi| (kim my`~i, c-212)Qi knx`vb gneZ wK n, bvBRvu ci eyj`AvDi q~uQ wK Lv`v b B kvb Avnj evBZ

  wcq Bmjvgx fvBqiv! m`ij Avdvwhj gIjvbv mvwq`gynv` bCg Dxb gyiv`vev`x Zvui iwPZ mvIqvbnKvievjv M G NUbv DjL Ki ejb, g~j K_v nj, AvmnveKvnvd`i Dci Kvwdiiv AZvPvi KiwQj| Avi nhiZ Bgvg Avjx

  gKvg Bgvg nvmvBb Zvui bvbvRvbi DZiv gngvbwnmve KzdvZ AvgY RvwbqwQj| AZtci Zviv wekvm NvZKZv KiZvui cvwb ch e Ki w`qwQj Ges ZvuiB mvgb Zvui cwievicwiRb I mv_x mx`i bksmfve knx` Ki w`qwQj| kl chm

  bi wckvPiv Lv` nhiZ Bgvg Avjx gKvg Bgvg nvmvBb

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  18/50

  17 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Zvgiv hLvbB _vK Avgvi Dci `yi` cvK co, Kbbv Zvgv`i`yi` Avgvi wbKU cuQ _vK| (Zvevivbx)

  KI knx` Ki `b| Avnj evBZ&`i e`x Ki wbq GmwQj, cwewki gveviKK ekvi AMfvM we Ki kni kni cwigY KiLywkZ AvZnviv nqwQj, Gi Pq eeiZv I ckvwPKZv Avi wK nZcvi! Avmnve Kvnvdiv kZ kZ eQi wb`v gM _vKvi ci K_v

  ejwQj, Bnv AekB AvhRbK| wKy cwe wki gveviK `ngveviK nZ wewQbnIqvi ciciB K_v ejv Aviv AwaK weqKi

  wQj| (mvIqvbn Kvievjv, c-118)

  ! i w`q wjLv KweZv

  Kzjvvi BqvwR`i biwckvP mbiv Kvievjvi knx``icwe gK gveviK mg~n wbq hvwQj| cw_ga Zviv GK vb

  wKQyYi Rb wekvg wbqwQj| nhiZ mvwq`ybv kvn Avyj AvwRRgynvwm `njfx

  wjLQb, wekvg wbq Zviv LRyii

  kieZ cvb KiwQj| Ab GK iIqvqZ GmQ, ZLb Zviv g` cvbKiwQj| G gyZGKwU jvnvi Kjg Avwef~Z nq i w`q wbvQ`wU wjL w`j-

  A_vr nvmvBb Gi nZvKvixiv wK KLbv G Avkv cvlYKiZ cvi h, wKqvgZ w`em Zvui bvbvRvb Zv`i c mycvwikKie?Aci eYbvq AvQ, Ryi mviIqvi Avjg GiAvwefvei 300 eQi c~eB G Q`wU GKwU cv_i wjLv cvIqvwMqwQj| (Avm mvIqvqKzj gynivKv, c-194)

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  19/50

  18 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci `kevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci GKkwU ingZ bvwhj Kib| (Zvevivbx)

  cwe g K gyeviKi KvivgZ `L cv xi

  Bmjvg MnYGK Lxvb cv`x Zvi MxRv _K Bgvg nvmvBb

  cwe gK gveviK wbq hZ `L wRvmv Kij, Bnv KvigK? Zviv ejj, Bnv nvmvBbiB gK| cv`x ejj, ZvgivLyeB wbK jvK| `k nvRvi Avkivwdi wewbgq G cwe gKgveviK Avgvi wbKU GK ivZi Rb ivLZ Zvgiv wK ivRx AvQ?

  m jvfxiv ZvZ ivRx nq Mj Ges `knvRvi Avkivdx wbq cv`xKGK ivZi Rb cwe gK gveviK w`q w`j|

  cv`x Zv`i wbKU _K cwe gK gveviK wbq fvjfveaZ Kij| GZ myMw jvMvj Ges mvivivZ Zv Kvj wbq RvMZ

  iBj| ivZ m gK gveviKi GK weqKi KvivgZ `L nZevKnq Mj| m `LZ cj, GKwU b~ii RvwZ gK gveviK nZ

  Avmgvb ch AvjvwKZ nq DVj| cv`x G AjwKK NUbv `LmvivivZ `biZ Aevq AwZevwnZ Kij| hLb mKvj nj mBmjvg ag`xwZ nq Mj| m MxRvi, ab m` mewKQycwiZvMKi Zvi evKx Rxeb Avnj evBZi wL`gZ DrmMKi w`j|

  (Avm mvIqvqKzj gynivKv, c-199)`IjZ w``vi cvwq cvK Rvb eQ Ki

  Kvievjv g Lvfx QgKx `ytLvb Avnj evBZ

  ! w`invg-w`bvi KsKi nq Mj

  BqvwR`xiv Bgvg Avjx gKvg, Bgvg nvmvBb Gimb`i Ges Zv`i Zveymg~n jyb Ki h w`invg-w`bvi cqwQj

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  20/50

  19 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew wKZve Avgvi Dci `yi` kixd wjL, hZY chAvgvibvg ZvZ _vKe, wdwikZviv Zvi Rb gv PvBZ _vKe| (Zvevivbx)

  Ges cv`x _K h Avkivdx wbqwQj Zv wbR`i ga fvM-evUvqviv

  Kivi Rb hLb _ji gyL Lyjj, ZLb `LZ cj me w`invg-w`bviKsKi cwiYZ nq MQ Ges Zvi GK cvmyiv Bevnxgi 42 bsAvqvZ

  Kvbhyj Cgvb _K Abyev`: Ges wbqAvjvnK AbewnZ gb Kiv

  bv, hvwjg`i KvhKjvc mK|(m~iv Bevwng,cviv-13, AvqvZ-42)

  Ges Aci cvm~iv Avk kyAviv 227 bs AvqvZ wjLv wQj| Kvbhyj Cgvb _K Abyev`: GLb hvwjgMY RvbZ Pvq h, Kvb&

  cvki Dci Zviv cjU Lve|(Avm mvIqvqKzj gynivKv, c-199)

  Zzb DRvov nhiZ Rvniv Kv eymZvb,ZzLv` DRo Mq Zzgn Bq e`-`vqv wgwj|

  imIqvq LvjK nv Mwq eiev` nv Mq,gi`y`vuZzg Kv wRjZ nvi `v-Qiv wgwj|

  wcq Bmjvgx fvBqiv!Bnv Kz`iZi c _K GKwU evewkYxq welq wQj| Kz`iZ Zv`i my fvlvq Rvwbq w`j h, n

  e`eL&Ziv! Zvgiv G bki RMZi jvf jvjmvq g nq xb-agwegyL nq cowQj Ges ivm~ji cwievi cwiRbi Dci wbhvZbPvwjqwQj| Zvgiv iY ivL! ag nZ Zvgiv GKevi ecivqvnq DVwQj Ges h bki I Yvqx `ywbqvi jvf jvjmvq IgvwnZ nq Zvgiv BwZnvmi G wbziZg eeiZg nZvKv

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  21/50

  20 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci cwZw`b mKvj `kevi I mvq `kevi `yi`kixd cvV Ki, Zvi Rb wKqvgZi w`b Avgvi mycvwik bmxe ne| (gvRgvDh hvIqvq`)

  NwUqwQj, `ywbqvI Zvgv`i nMZ nj bv Ges AvwLivZI mebvk|`ywbqv cyi v wb Q gyn gyo Ki Zvg n,

  `ywbqv wgwj bn AvBk Zid wK nvIqv wgwj|BwZnvm mvx, gymjgvbiv hLbB xb agi cwieZ G

  Yvqx `ywbqvK cvavb w`qwQj, ZLbB Zviv G eIdv `ywbqv nZnvZ ayq emwQj| Avi hviv G `ywbqvK jvw_ gviZ ciwQj KziAvbI mybvn&i wewa weavbi Dci AUj wQj Ges xb I Cgvb nZ weg~L

  nq cowb eis wbRi Kvh I Avgj viv me`vB BnvB cgvY Ki

  wMqwQj h, Qi KvU Kzv gi Qe KzQ jyU`vgvb Avng` bvn nvZv Q QzU

  `ywbqvI Zv`i wcQy Qvojbv, `ywbqvi ab m` meB Zv`inMZ nj Ges ZvivB Dfq RMZ mdjKvg nZ ciwQj| AvgviAvKv Avjv nhiZ LyeB my`i ejQb t

  In&Kn BQ Kv `iKv qv LjK Lv`v DQ wK qv,In&KB BQ `i Q wdiv Avjvn DQ Q wdi Mqv| ! m b~ivbx gK Kv_vq mgvwnZ Kiv nqwQj?Bgvg Avjx gKvg, nhiZ mvwq`ybv Bgvg nvmvBb

  Gi m cwe b~ivbx g K Kv_vq mgvwnZ Kiv nqwQj, m evcvi

  gZvbK iqQ| Avjvgv KziZzex I nhiZ mvwq`ybv kvn& Ave`yjAvwRR gynvwm `njfx ejb, BqvwR` Kvievjvie`x`i Ges Bgvg nvmvBb m cwe b~ivbx gK g`xbvgybvIqvivZ cvwVq w`qwQj Ges g`xbv gybvIqvivZ Kvdb w`qRvbvZzj eKxZ nhiZ mvwq`vZzbv dvZgv hvn&iv ev nhiZ mvwq`ybv

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  22/50

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  23/50

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  24/50

  23 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ewi wbKU Avgvi AvjvPbv nj Avi m Avgvi Dci `yi` kixdcvV Kij bv Ze m gvbyli ga mePq KcY ew| (ZviMxe Zvinxe)

  cwe gK gveviKi mvjvgi Reve

  nhiZ mvwq`ybv kL Lwjj Aveyj nvmvb Zgvimx cwe gK gveviKi whqviZi Rb hLb gvmnv` nvmvBbxZDcwZ nZb, ZLb wZwb ejZb: A_: nAvjvni ivm~j Gi bqbgwb! Avcbvi Dci kvwewlZnvK mv_ mv_ Kei _K Reve AvmZ, A_: n

  Aveyj nvmvb! Avcbvi DciI kvwewlZ nvK| GKw`b wZwb mvjvgi

  Reve bv cq LyeB Awi nq cojb Ges whqviZ kl Ki wZwbevwoZ Pj Gjb| ciw`b wZwb cybivq mLvb wMq mvjvg RvbvjbGes Kei _K h_vixwZ mvjvgi ReveI kybZ cjvg| wZwb

  wRvmv Kijb, Bqv mvwqw`! MZKvj Avcbvi mgayi Reve _KewZ wQjvg| KviY wK? ejjb, n Aveyj nvmvb! MZKvj G mgqAvwg Avgvi bvbvRvbingZ Avjvwgqvb bex Kixg GiwL`gZ DcwZ nqwQjvg Ges Zvui mv_ AvjvciZ wQjvg ZvB Revew`Z cvwiwb| (kvg Kvievjv, c-247)

  Ry`v nvwZ n Rvb wRwQg Q Rvbv Q wgjZ n,nvwq n Kvievjv g Mig gRwjm Iqvmvj IdziKZ wK|

  nhiZ mvwq`ybv Bgvg Ave`yj Iqvnnve kvivbx eYbv Kib, mydx mvaK`i gZ nhiZ mvwq`ybv Bgvg nvmvBbGi cwe b~ivbx gK gveviK gvmnv` nvmvBbxZ AewZ| kvqL

  Kwig Dxb LvjyZx eYbv Kib, Avwg Avjvni ivm~j Gi wbKU _K AbygwZ wbq gvmnv` nvmvBbxZcwe gK gveviKi whqviZ KiwQjvg| (cvMy, c-248)

  BwQ gb&Ri c nvi Rvwbe Q jvLv wK wbMvn nu,BQ Avjg Kv AvwLu ZK iwn n Qvi LjKZ wK|

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  25/50

  24 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Avgvi Dci AwaK nvi yi` cvK cvV Kiv, wbtm`n GUvZvgv`i Rb cweZv| (AveyBqvjv)

  cwe gK gveviKi AvhRbK eiKZ

  ewYZ AvQ h, wgmii AwacwZ mgvU bvwmiK GK ewmKRvbvbv nj h, m kvnx gnji Kvb vb Myab AvQ ZvRvb, wKyKvDK ej bv| mgvU Zvi _K Myab mK Z_ eiKivi Rb ZvK kvw`qvi wb`k w`jb| hvK kvw`qvi `vwqZc`vb Kiv nqwQj, m ZvK MdZvi Kij Ges Zvi gv_vi Dci

  KqKwU Mvei cvKv Ges Gi Dci KqKwU jvv cvKv iL

  Kvco viv gv_v eua w`j| Bnv Ggb GK aibi kvwhv Kvb gvbylGK wgwbUI mn KiZ cvi bv| hvK Gaibi kvw c`vb Kiv nqZvi gwi Pvgov we`xY nZ _vK| dj Zxe hYvq m MvcbZ_ ZvovZvwo ej `q| Avi hw` bv ej, Zvnj hYvq QU&dU&KiZ KiZ gZzi Kvj Xj co| wKyAvhi evcvi h, ZvKG kvwKqKevi c`vb Kivi ciI Zvi ga Gi Kvbic cwZwqv`Lv Mj bv Ges ZvK we`ygvI Nvqj KiZ cvij bv eiscZKevi cvKvMyjvB gviv Mj| jvKiv ZvK Gi KviY wRvmv

  Kij m Rvbvq, hLb nhiZ Bgvg Avjx gKvg mvwq`ybv BgvgnvmvBb Gi cwe gK gveviK wgki Avbv nqwQj, Avwg fw mnKvi, kvfi Zv Avgvi gv_vi Dci wbqwQjvg|m cwevZvi cwe gK gveviKi eiKZ I KvivgZi KviY

  Avgvi ga kvwi Kvb wqv Abyf~Z nj bv| (kvg Kvievjv, c-248)

  dzj RLgv wK wLjvwq n nvIqvq `v b,Lyb Q wQubPv Mqv n wj vb Avnj evBZ|

  !

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  26/50

  25 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci GKevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci `kwU ingZ bvwhj Kib| (gymwjg kixd)

  welv KxUmg~ni cwiwPwZ

  Rvbv Mj h, eiKZgq ekvfi gv_vi Dci ivLj DfqRMZ mdjZv jvf Kiv hvq| ewYZ KvwnbxZ Mvcb Z_ ei KiviRb kvwi DcKiY wnmve gv_vi Dci h `ywU cvKv ivLvi K_vDjL Kiv nqQ, Zvi msw cwiwPwZ Avcbv`i myL ck Kivnj|

  Bnv Gi eePb| Bnv Ggb GK aibi cvKv hv

  Mvei I AveRbvgq vb Rb wbq _vK, Gi is mPivPi Kvj GesGi `ywU wks _vK| D`~Z GK MvewijvGes evsjvq Mvei cvKvejv nq|wKiwghQvU Pbvi mgvb jvj iOi ikgi gZ GK aibicvKv| hv mvaviYZ elvKvj eb Rj Rb wbq _vK| GK kywKqikg iOvbvi Rb jvj is Zix Kiv nq| Gi viv JlaI Zix Kiv

  nq Ges Gi ZjI cvIqv hvq| D`~Z GK weiewUGes evsjvqjvv cvKv ejv nq| ZrKvjxb hyM Acivai ^xKvivwi RbAcivaxK G aibi kvwc`vb Kiv nZ| gv_vi Dci c_g MveicvKv iL Zvici Gi Dci jvv cvKv iL Kvco viv Acivaxi

  gv_v eua `qv nZ| Mvei cvKv gv_vi Lvj KU KU ZvZ wQ`Ki w`Z| Avi m wQ`MyjvZ jvv cvKvi UzKiv I MwjZ cvwbcek Ki gwi c`v I iMmg~n dU hZ| Bnv GgbB GK

  Amnbxq kvw wQj, hvi ZxehYvq Acivax ZvovZvwo Aciva ^xKvi

  Ki djZ| G jvgnlK kvwi K_v kybj gvbyli Mv wkDi IV|dj Gi AvjvPbvi gvS Gi PqI KwVb I fqvbK ciKvji kvwiK_v Zvi gb co| nvq! m welv KxU cZMyjvi `skb hLbAvgv`i KD GK mKi RbI ei`vkZ KiZ cviQbv, ZvnjwKfve Kei I Rvnvbvg AMwYZ mvc weQyi

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  27/50

  26 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci `yi` kixd cvV Kiv fyj Mj, m RvbvZiivv fyj Mj| (Zvevivbx)

  `skbK mn KiZ cvie? Avjvn bv KiK; hw` GKwU mvgvb

  Mybvni KviYI Avgiv MdZvi nB Ges GKwU gv weQyI Avgv`igv_vi Dci Zzj `qv nq, ZLb Avgv`i wK Aev ne?

  `bM gQi Kv wen&gyR Q Zv Qvnv RvZv wbwn,Kei g weQzK `b&M KBQ QnvbMv Bqv ie|AvdIqv Ki AvIi Q`v K wjq ivwR nv Rv,

  Bq Kvig nv Mv Zv RvbvZ g invbMv Bqv ie|

  ! cwe g K gveviKi SjK

  GK eYbvZ BnvI AvQ h, Bgvg nvmvBb Gicwe gK gveviK cvcvZv BqvwR`i ivR KvlvMviB msiwZ

  wQj| DgvBqv kvmK myjvBgvb web Ave`yj gvwjKi ivRZKvj (96-

  99 wn:) wZwb RvbZ cvijb h, Bgvg nvmvBb

  Gi cwegK gveviK Zvui ivxq KvlvMviB msiwZ AvQ| ZvB wZwb mcwe gK gveviKi whqviZ viv ab njb| ZLbI chm cwe

  gK gveviKi nvoMyjv mv`v ici bvq PKPK KiwQj| wZwbivxq KvlvMvi _K m cwe gK gveviK ei Ki ZvZ myMwjvMvjb Ges Kvdb cwiq gymjgvb`i Keivb Zv mgvwnZKijb| (ZvnRxeyZ ZvnRxe, L-2q, c-326, `vij wdK&i, eiZ)

  Qni g AvdZve beyIqZ Kv byi _v,AvL g kvb QIjZ QiKvi ev Zzive| !

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  28/50

  27 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Zvgiv hLvbB _vK Avgvi Dci `yi` cvK co, Kbbv Zvgv`i`yi` Avgvi wbKU cuQ _vK| (Zvevivbx)

  bexi mw jvfi inm

  nhiZ Avjvgv Beb nvRi nvqZgx gx

  eYbvKib, GK ivZ DgvBqv kvmK myjvBgvb web Ave`yj gvwjK chvMRbve wimvjvZ gvAve Gi `kb jvf ab njb|wZwb `Ljb,kvwnbkvn wimvjvZ ZvuK LyeB nggZv KiwQjb| mKvj wZwb nhiZ mvwq`ybv nvmvb emix Gi wbKU G ^ci Zvexi wRvmv Kijb| nvmvb emix

  ejjb, meZ Avcwbivm~j

  Gi cwievi cwiRbimv_ Kvb mRb I mnv`g~jK AvPiY KiQb| wZwb ejjb,nuv, Avwg nhiZ mvwq`ybv Bgvg Avjx gKvg Bgvg nvmvBb Gi cwe gK gveviK BqvwR`i ivRKvlvMvicqwQjvg| Avwg GK cvuPwU Kvdb cwiq Avgvi AbyPi eMmn Gi

  bvgvh RvbvRv co mgvwnZ KiwQjvg| nhiZ mvwq`ybv nvmvbemix

  ejjb, Avcbvi G gnr KvRB wPib kvkZgnvbAvjvni gvneye Gi mw jvfi GKgv KviY|

  (Avm mvIqvqKzj gynwiKv, c-199)gy dv BZ eonvb K wjq ZvwRg `,

  n eyj` BLevj Ziv `y` gvb Avnj evBZ| ! cwe gK gveviKi mgvwaj

  mKgZvbKi mgvavbLwZe cvwKvb IqvqR wkix eqvb, nhiZ gIjvbv Avj-

  nvR, Avj&nvdR gynv` kwd DKvoex Zvui iwPZ kvgKvievjv MwjLQb, cwe gK gveviKi mgvwaj mK

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  29/50

  28 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci `kevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci GKkwU ingZ bvwhj Kib| (Zvevivbx)

  wewfbiIqvqvZ GmQ Ges wewfbiIqvqvZ wewfb vb m gKgveviK mgvwnZ Kiv nqwQj ej DjL Kiv nqQ| ZvB GmeiIqvqvZi mgvavb I gZvbKi wbimbK ejv hvq, g~jZt BgvgnvmvBb Gi cwe gK gveviK wewfb vb mgvwnZ Kiv

  nqwb, eis Kvievjvi wewfb knx``i gK gveviK wewfb vbmgvwnZ Kiv nqwQj| Kbbv Kvievjvi NUbvi ci BqvwR`i wbKUAvnj evBZi mKj knx``i gK gveviK ciY Kiv nqwQj GesGKK Rbi gK gveviK GKK vb `vdb Kiv nqwQj, wK

  Kvi gK Kv_vq `vdb Kiv nqwQj Zv mwVK Rvbv bB| ZvB cMvpfw, kv I AMva wekvmi KviY ev Ab Kvb KviY mKjmgvwaji wbmeZ Bgvg nvmvBb Gi cwZ Kiv nqQ|

  (kvg Kvievjv, c-249) ! gv cvw _K bivkZvi GK`q we`viK Kvwnbx

  nhiZ mvwq`ybv Avey gynv` myjvBgvb Avgk Kzdx Zveqx eYbv Kib, GK`v Avwg evBZzjvn& kixd n KiZ

  wMqwQjvg| ZIqvdKvj Avwg GK ewK `LZ cjvg, m Kvevkixdi wMjvd Rwoq ejZ jvMj, n Avjvn! AvgvK gv Ki

  w`b, Avgvi wekvm Avcwb AvgvK gv Kieb bv| Avwg Zvi GAvRe `yAvZ nZevK nq cojvg h| m Ggb Kvb MybvnKij, hvi gvcvwi Avkv chI m KiZ cviQ bv| wK AvwgZIqvd e _vKvi KviY ZvK Zvi G bivkZv mK wRvmvKiZ cvijvg bv| ZIqvdi wZxq PiI Avwg ZvK Abyic `yAv

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  30/50

  29 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew wKZve Avgvi Dci `yi` kixd wjL, hZY chAvgvibvg ZvZ _vKe, wdwikZviv Zvi Rb gv PvBZ _vKe| (Zvevivbx)

  KiZ kybjvg| ZLb Avgvi AvhAviv eo Mj| Avwg ZIqvdkl Ki ZvK wRvmv Kijvg, Zzwg Ggb GK gnvb c~Yf~wgZ

  iqQ, hLvb eo eo Mybvn&I gv nq hvq| Zzwg hw`AvjvnZvqvjviwbKU gv I ingZ cv_bv KiZ _vK, Zvnj gvcvwi AvkvIcvlY Ki| Kbbv, Avjvn Zvqvjv njb Amxg `qvjy I cig

  KiYvgq| m ejj, n Avjvni ev`v! Avcwb K? Avwg ejjvg,Avwg myjvBgvb Avgk m Avgvi nvZ ai AvgvK GK w`K wbq

  Mj Ges ejj, Avgvi Mybvn AbK eo| Avwg ejjvg, Zvgvi

  Mybvn wK Avmgvb Rwgb, cvnvo-ceZ, Aviki PqI eo? m ejj,nuv, Avgvi Mybvn LyeB eo| Avdmvm! n mvjvBgvb! Avwg m

  miRb e`eL&Zi GKRb hviv nhiZ mvwq`ybv Bgvg Avjx gKvgBgvg nvmvBb Gi cwe wki gveviK cvcvZv BqvwR`iwbKU GbwQj| cvcvZv BqvwR` m cwe wki gveviK knii evBiSzwjq ivLvi Rb wb`k w`qwQj| Avevi ZviB wb`k m cwe wki

  gveviK bvwgq ^Yi GKwU iKvexZ Zvi kqbK ivLv nqwQj|AaivZ cvcvZv BqvwR`i x Nyg _K RM `Lj, Bgvg AvjxgKvg Gi cwe gK gveviK nZ Avmgvb chGKwUb~ii `ywZ SKgK KiwQj| G AjwKK `k `L m LyeB fxZmnq coj Ges cvcvZv BqvwR`K Nyg _K RvwMq ej, Ii!IV `L, Avwg GKwU AvhRbK `k `LwQ| BqvwR`I m b~ii

  `ywZ `LZ cj Ges xK Pzc _vKZ ejj| hLb mKvj nj, mcwe wki gveviK Zvi K _K ei Ki GKwU meyR KvcoiZvueyZ ivLj Ges Gi cnivq mi Rb jvK Z_vq wbqvM Kij| m(wbivk ew) ejj, Avwg Zv`i ga GKRb wQjvg| AZtci

  Avgv`iK Lvevi Lq Avmvi Rb wb`k `qv nj| hLb m~hA

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  31/50

  30 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci cwZw`b mKvj `kevi I mvq `kevi `yi`kixd cvV Ki, Zvi Rb wKqvgZi w`b Avgvi mycvwik bmxe ne| (gvRgvDh hvIqvq`)

  Mj Ges ivZ AbK nq Mj Avgiv Nywgq cojvg| nVvr AvgviPvL Lyj Mj| Avwg `LZ cjvg, wekvj GK gN Gm AvKvkQq djj Ges ZvZ cP MRb I weKU AvIqvRI kybv Mj|

  AZtci m gNL gv^q Rwgbi wbKUeZx nq Rwgbi mv_wgj Mj Ges Zv _K GKRb ew ewiq Gj hvi cib wQjRvbvZi `yBwU e, Avi Zvi nvZ wQj GKwU weQvbv I KqKwUKzimx| wZwb gvwUZ weQvbvwU wewQq ZvZ KzimxMyjv ivLjb GesWvKZ jvMjb, n Aveyj eki! n Avw` wcZv Av`g

  ! Zvkixd Avbyb| AZtci GKRb LyeB my`imy`kb eyRyM Zvkixd Avbjb Ges wki gveviKi KvQ `vuwoqejjb, Avcbvi Dci mvjvg, n Avjvni Iwj! Avcbvi Dci kvwewlZ nvK, n mvjnxb`i Dim~ix! Avcwb mdj nq RxweZ _vKzb,Kbbv Avcwb knx` nqQb wbggfve, wccvmvZ wQjb wb`qfve,

  Aekl Avjvn ZvAvjv AvcbvK Avgv`i mv_ wgwjZ KiQb|

  Avjvn ZvAvjv Avcbvi Dci m`q nvb, Avi Avcbvi nZvKvix`igv bv Kib| Avcbvi nZvKvix`i Rb iqQ wKqvgZ w`emRvnvbvgi wefxwlKvgq kvw| G ej m cybvZv eyRyM Z_v nZmi `vuovjb Ges m Kzimx mg~ni GKwUZ wMq em cojb|AZtci wKQyY ci Avmgvb nZ AviKwU gN Gm Rwgbi mv_wgj Mj| Avwg kybjvg, GKRb AvnvbKvix Avnvb Kij, n

  Avjvni bex! n b~n ! Zvkixd Avbyb| nVvrGKRb mvwbZ ewZ, Clr njy` eYi Aeqe wewk eyRyM `ywURvbvwZ cvkvK cwiavb Ki Zvkixd Avbjb Ges wZwbI c_g RbigZ wki gveviKK mvlY Ki GKwU KzimxZ em cojb|AZtci AviKwU gN Gm Rwgbi mv_ wgj Mj Ges Zv nZ

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  32/50

  31 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Avgvi cwZ AwaKnvi `yi` kixd cvV Ki, wbq Avgvi cwZZvgv`i yi` kixd cvV, Zvgv`i Mybvni Rb gvMwdivZ ^ic| (Rvg mMxi)

  nhiZ mvwq`ybv Bevnxg Lwjjyjvn Avwef~Z njb|wZwbI Abyic mvlY Ki GKwU Pqvi em cojb| Abyic nhiZmvwq`ybv gymv Kwjgyjvn I nhiZ mvwq`ybv CmvijvnI Zvkixd Avbjb| ZvuivI Abyic mvlY Rvwbq KzimxZem cojb| AZtci AviKwU wekvj gNL Gm Rwgbi mv_wgj Mj Ges Zv nZwcq bex , nhiZ mvwq`vZzbvwewe dvZgv , nhiZ mvwq`ybv nvmvb gyRZev I wdwikZvivZvkixd Avbjb| c_g g`xbvi myjZvb, ingZ AvjvwgqvbmiIqvi hxkvb cwe gK gveviKi wbKU Zvkixdwbjb| wZwb cwe wki gveviKK eyK Rwoq ai LyeB Kvu`jb|Zvici mvwq`vZzbv wewe dvZgv hvn&iv K gK gveviKw`jb| wZwbI wki gveviK eyK Rwoq ai LyeB wejvc Kijb|AZtci nhiZ mvwq`ybv Av`g QwdDjvn bexqingZ, kwdq DZ, kvwnbkvn beyIqvZ, ZvR`vi wimvjvZ

  Gi wbKU Gm ZvuK Gfve mvbv Rvbvjbt

  A_vr- Avcbvi Dci mvjvg n c~YvZv c~Zt cwe mvb!

  Avcbvi Dci kvwewlZ nvK n mwKzj k `yjvj!AvjvnZvAvjv

  AvcbvK `vb KiK AwaK AwaK mvIqve, Aviv `vb KiK AvcbviAv`ii `yjvj nvmvBbi G Cgvbx cixvq mevg ah aviYikw I gbvej| Abyic nhiZ mvwq`ybv byn ,nhiZ mvwq`ybv Bevnxg Lwjjyjvn , nhiZ mvwq`ybvgymv Kwjgyjvn nhiZ mvwq`ybv Cmv ijvn I Gm

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  33/50

  32 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Rygvi w`b Avgvi Dci `yi` kixd coe wKqvgZi w`bAvwg Zvi Rb mycvwik Kie| (Kvbhyj Dvj)

  ZvK mvbv I mge`bv Rvbvjb| AZtci miKvi Iqvjv Zvevi,

  weBRb ciIqviw`Mvi, `v Rvnvbi gvwjKv gyLZvi, kvwnbkvnAveivi KqKwU evK ejjb| GKRb wdwikZvmiKvi g`xbv, myjZvb evKvixbv, Kivi Kjev wmbv, dqh Mvxbv

  Gi wbKU Gm AviR Kijb, n Aveyj Kvmg ! G `qwe`viK I jvgnlK NUbvZ AvgivI ggvnZI kvKvnZ| G NUbvq Avgv`i Ai we`xY nq MQ, Avgv`i

  KwjRv P~YweP~Y nq MQ| Avwg `ywbqv msjM Avmgvbi `vwqZwbqvwRZ AvwQ| Avjvn ZvAvjv AvgvK Avcbvi AvbyMZi wb`kw`qQb| Avcwb hw` AvgvK Av`k `b, Zvnj Avwg m Rvwjg`iDci Avmgvb wbcwZZ Ki Zv`iK bvvbvey` Ki `e| AZtciAviKRb wdwikZv Gm AviR Kijb, n Aveyj Kvmg

  ! Avwg mg~`i `vwqZ wbqvwRZ AvwQ|AvjvnZvAvjvAvgvK Avcbvi AvbyMZi wb`k w`qQb| Avcwb hw` AvgvK

  Av`k `b Zvnj Avwg cjqix N~wYSo w`q Zv`iK wbwgliga ZQbQ Ki `e|mviKvi g`xbv ejjb, nwdwikZviv! Gic Kiv _K weiZ _vKzb| nhiZ mvwq`ybv nvmvbgyRZev Nyg cnix`i w`K BwZ Ki eviMvn wimvjvZAviR Kijb, bvbvRvb! G Nyg jvKivB Avgvi fvB nvmvBbigK gveviK Kvievjv cvi nZ bivag BqvwR`i wbKU wbq

  GmwQj Ges Zvi Avven nq m cwe wki gveviKi cnivqGLbI wbqvwRZ AvQ| ZLbbexq cvK ejjb,n Avgvi cf~i wdwikZviv! Avgvi mvbi nZvi cwZkva m

  biwckvP`iI nZv Ki| m (wbivk ew) ejj, Lv`vi Kmg! Avwg`Ljvg, wbwgli gaB Avgvi mgmx`i RevB Ki `qv nj|

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  34/50

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  35/50

  34 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Avgvi Dci AwaK nvi yi` cvK cvV Kiv, wbtm`n GUvZvgv`i Rb cweZv| (AveyBqvjv)

  cvcvZv BqvwR` ab m`, cf~Z I AvwacZi gvngvwnZ nq BwZnvmi wbzi I eeiZg Kvievjvi ggvwK Ie`bv`vqK nZvKvi Rb w`qwQj| m me`v Bgvg Avjx gKvg

  mvwq`ybv Bgvg nvmvBb KZK gZv `Lji fq kwZwQj| ZvB m wbR gZvK cvKvcv Kibi nxb gvbm wbivcivaAvn&j evBZ`i Mjvq Qywi Pvjvbvi Rb Zvi biwckvP nvqbv`iKvievjv cvi jwjq w`qwQj| Zviv nZvhi Zvejxjv PvwjqKvievjv cvi i-Mv eBqwQj Ges dvivZ b`xZ imvZcevwnZ KiwQj| A_P G Yvqx `ywbqvi bZZI AvwacZi cwZ

  mvwq`ybv Bgvg Avjx gKvg Gi h we`ygvI jvf jvjmvwQjbv, Zv m biwckvP BqvwR` egvjyg fyj wMqwQj| ZvB mKvievjvi bksm nZvKvi nvZv wnmve wKqvgZ Aewa gymwjgRvwZi jvbZi gvjv Mjvq ci BwZnvmi AvvKzo wbw nqwQj|Avi Bgvg nvmvBb gZvi gmb` Avmxb bv nqI gymwjgRvwZi `qi gwbKvVvq BnKvj I ciKvj GKRb ^bvgabivRvwaivR wnme vb Ki wbqwQj| b~i bex, ivm~j Aviex

  Gi `wn, gnvexi nhiZ Avjxi Zbq I gv dvZgvibqbgwb nIqv mI Kvievjv cvi wbggfve kvnv`vZ eiY KiwZwb gymwjg RvwZi Aii Aj wKqvgZ Aewa wPifv^i nq_vKeb|

  bnx wkgvi Kv Iqn wkZg ivnv, bv BqvwR` wK In Rvdv inRyivnv Zv bvg nvmvBb Kv wRQ wR`v ivLwZ n Kvievjv

  !

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  36/50

  35 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci GKevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci `kwU ingZ bvwhj Kib| (gymwjg kixd)

  BqvwR`i ggvwK gZznhiZ mvwq`ybv nvmvb emix _K gyimvj fve

  ewYZ AvQ h, A_vr `ywbqvi fvjevmvB mKjcvci g~j| (Avj RvgDm mvMxi wjm myq~Zx, c-223, nv`xm bs-3662, `vij KzZzwej Bjwgqvn&, eiZ)

  cvcvZv BqvwR`i gb me`vB G Yvqx `ywbqvi fvjevmvqg`g wQj| ZvB m `ywbqvi jvf jvjmvq Dbv` nq cf~Z,AvwacZ, hk-LvZxi dvu` AvUKv cowQj| m wbRi Kib

  cwiYwZi K_v fyj wMq Bgvg Avjx gKvg I Zvui mx`iwb`qfve nZv Ki Zvu`i i viv wbR n iwZ KiwQj| hbZZI AvwacZi Rb m KvievjvZ Ryjyg wbhvZb I nZvhi

  Zvejxjv PvwjqwQj| m bZZAvwacZI ewkw`b Zvi KvQ vqxwQj bv| e`bmxe BqvwR` gv wZb ermi Qqgvm gZvi gmb` emkvmbi bvg jvU I e`gvqwk Ki Aekl iweDb b~i kixd, 64

  wnRixZ kvg ivRi nvgm kni Iqvwib Aj 39 eQi eqmgZzgyL cwZZ nq| (Avj Kvgj wdZ&ZvwiL, L-3q, c-464, vij KzZzwej Bjwgqvn&, eiZ)

  cvcvZv BqvwR`i gZzi GKwU KviY BnvI ejv nq _vKh, m GKRb ivgvb eskv~Z hyeZx gwnjvi cgi dvu` AvUKvcowQj| wKm gwnjv ZvK gb-cvY NYv KiZ| GKw`b Avgv`-cgv`i evnvbv Ki m gwnjv BqvwR`K GKvKx my`~i GK gif~wgZ

  wbq Mj| m gif~wgi Vvv I kxZj AvenvIqv BqvwR`K Kvwnj IAembKi djj| ZvB m gvZvji gZ gvwUZ jywUq coj| AvigwnjvI G myhvM nvZQvov Kij bv| h cvcx wbgK nvivg Zvibexi wcq `wni mv_ wekvm NvZKZv KiZ KzwZ nqwb, mAvgvi cwZ KZUzKzIdv`vi nZ cvi|

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  37/50

  36 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci `yi` kixd cvV Kiv fyj Mj, m RvbvZiivv fyj Mj| (Zvevivbx)

  G ej m hyeZx gwnjv Zvi wPK&wPK kvwbZ Li vivBqvwR`i gvsmj `n LwZ weLwZ Ki Zv gif~wgZ dj PjAvmj| KqKw`b hver Zvi gZ`n wPj KvKi LvivK cwiYZ wQj|Aekl Lei cq Zvi AbyPiiv Z_vq cuQ Zvi ZweZ jvkGKwU MZgvwU Pvcv w`q Pj Avmj| (AvIivK Mg, c-550)

  In ZLZ n wKQ Kei g In ZvR Kvunv nAvq LvK evZv Ryi BqvwR` AvR Kvunv n?

  Beb whqv`i KiY cwiYwZnZfvMv BqvwR`i c`jnx KzKzi PvUzKvi Beb whqv`, hKvievjvi cvi Myjkvb wimvjvZi gv`vbx cy`i aywjgwjb IiiwZ KiwQj, ZviI Kib cwiYwZ nqwQj| cvcvZv BqvwR`ici mePq ewk Acivwa wQj, Kzdvi m wbzi eei, ^QvPvix

  kvmbKZv IevB`yjvn Beb whqv`| m bivagiB wb`k Bgvg Avjx

  gKvg

  I Zvui Avnj evBZ`iK Ryjyg wbhvZbi wbggwkKvi cwiYZ Kiv nqwQj| wK Kvji weeZb m bivagKIinvB w`j bv| hyMi AveZb weeZbi Kivj Mvm wbcwZZ nq m

  bivagI asmi AZj Mni wbw nqwQj| gyLZvi mvLdxiwb`k Zvi mbvcwZ Bevnxg web gvwjK AvmZvii evwnbxi nvZdvivZ b`xi Zxi Kvievjvi NUbvi gv 6 ermi ci 10B gynviivgyj

  nvivg 67 wnRixZ m bivag Beb whqv` wbggfve wbnZ nj|mbiv Zvi gK KZb Ki Bevnxgi wbKU wbq Gj, Avi Bevnxgm gK Kzdvq gyLZvii wbKU cvwVq w`j|

  (mvIqvbn Kvievjv, c-123, mswcZ)Re mi gvnki In cyQbM eyjv K mvgb

  wKqv RvIqve Ryig `M Zzg Lv`v K mvgb

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  38/50

  37 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Zvgiv hLvbB _vK Avgvi Dci `yi` cvK co, Kbbv Zvgv`i`yi` Avgvi wbKU cuQ _vK| (Zvevivbx)

  Beb whqv`i bvK mvc

  Kzdvi kvnx cvmv` mwZ Kiv nj Ges hLvb 6 ermi c~eBgvg Avjx gKvg Gi cwe gK gveviK ivLv nqwQjmLvbB Beb whqv`i Acwe gK ivLv nj| m nZfvM cvli

  Rb KvbvKvwU Kivi gZ KD wQj bv| eis Zvi gZzZ mevB Avb`Drme KiwQj| mnxn nv`xm Bgvivn& web DgvBi nZ ewYZ AvQ,hLb DevB`yjvn Beb whqv`i gK Zvi mv_x`i gKi mv_ ivLv

  nqwQj ZLb Avwg m gK Myjv `Lvi Rb wMqwQjvg| nVvrkviMvj I n P co Mj, Gj Gj| Avwg `Ljvg GKwU fqimvc Gm gv_vMyjvi gvSLvb AewZ Beb whqv`i gKi bvKiwQ` XyK Mj Ges mLvb wKQyY Aevb Ki ei nq mvcwUA`k nq Mj| AZtci Avevi kviMvj co Mj, Gj Gj `yBwZbevi Gic NUbv NUj|

  (mybvb wZiwghx, L-5g, c-431, nv`xm bs-3805, vij wdK&i, eiZ)

  Beb whqv`, Beb mv`, mxgvi, Kvqm web AvmAvQ, K`x,LvIjx web BqvwR`, wmbvb web Avbvm bLqx, Ave`yjvn web Kvqm,

  BqvwR` web gvjK cgyL nZfvMviv hviv nhiZ mvwq`ybv Bgvg AvjxgKvg Gi nZvq Ask wbqwQj Ges hviv nZvKvimv_ RwoZ wQj, Zv`iK wewfb iKgi kvwi gvag nZv KivnqwQj Ges Zv`i jvk mgyn Nvovi cv viv c``wjZ Kiv nqwQj|

  (mvIqvbn Kvievjv, c-158)KZ ZjK Zzg KzgZ c BZivI wM

  KZ ZjK AvLi MixevuKv ZocvI MRvjgv ev` gib wK cQZvI M

  Zzg Rvnvbvg wK nK`vi nv RvI M

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  39/50

  38 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci `kevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci GKkwU ingZ bvwhj Kib| (Zvevivbx)

  mZ cgvwYZ nj g`i cwiYwZ g`B

  gyLZvi mvLdx Zb Zb Ki BqvwR`x`i LyuR ei KiZv`i wbab Ki G `ywbqvK BqvwR`x Rvj gy Kij| mRvwjg`i Rvbv wQj bv h, knx`vbi i GKw`b D nq DVeGes BqvwR`x`i gZvi gmb` boeo Ki Zzje| Ryjyg wbhvZbim ZL&Z ZvDm knx`vbi ii cej Rvqvi fm hve| hviv

  Bgvg nvmvBb Gi nZvq Ask wbqwQj Zv`i Rvbv wQj bvh, ZvivI GKw`b wbgg cwiYwZi wkKvi nq asmi AZj Mneiwbw ne| GKw`b h m dvivZiB Zxi Zv`i eaf~wg ne Gesm dvivZiB Zxi m AvkyiviB w`b gyLZvii `yal Ak Zv`i

  `wjZ gw`Z Kie, m Rvwjg`i Zv Rvbv wQj bv| Zv`i `jimsLvwaKZv h Zv`i Kvb KvR Avme bv, GKw`b h Zv`i nvZ-cv KwZZ ne, Zv`i Ni-`vi jywZ ne, Zv`iK dvuwm Kv

  Szjvbv ne, Zv`i jvk mg~n wewfve Qwoq wQwUq _vKe,`ywbqvi cwZwU gvbyl Zv`i cwZ _y_ywbc Ki Zv`i asm Avb`wgwQj ei Kie, Zv Zv`i gvUB Rvbv wQj bv| hyi gq`vbhw`I Zv`i mb mvgnvRvi cuQZ cvi wKZviv h cvYfqKvcyili gZ cvjvZ _vKe Ges cjvZK Bu`yi KzKzii gZ Zv`iRvb iv Kiv h Zv`i `yi nq coe, hLvbB Zv`i cvIqv hvemLvbB h Zv`i nZv Kiv ne, BnKvj I ciKvj Zv`i Dci h

  wb`v I wavii So ewlZ ne, gZv I Hkhi bkvq g`g mRvwjg`i Zv gvUB Rvbv wQj bv| (mvIqvbn Kvievjv, c-125)

  `L n Bq wb Avcb nx nvZv wK e`jZQP n K eyi Kvg Kv AvbRvg eyiv nvZv n

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  40/50

  39 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew wKZve Avgvi Dci `yi` kixd wjL, hZY chAvgvibvg ZvZ _vKe, wdwikZviv Zvi Rb gv PvBZ _vKe| (Zvevivbx)

  gyLZvi beyIqvZi `vex Ki emj

  wcq Bmjvgx fvBqiv!wbRi evcviAvjvni A`k Z`exiwK Zv KD Rvbbv| gyLZvi mvLdx whwb Bgvg nvmvBbinZvKvix`i Zb Zb Ki LyuR ei Ki nZv Ki nvmvBbcwgK`i gb Zw I ckvw `vb KiwQj, m exi cyili NvoI

  beyIqvZi nvi m kqZvbx Kzcewi f~Z mIqvi nq emj|wbqwZi wbgg cwinvm m `yRq exi cyil wbRK GKw`b bex `vex

  Ki em Ges Zvi wbKU Inx Avmvi NvlYv w`q BqvwR`x wbabihveZxq KxwZKjvc wPiZi vb Ki w`j| (Avm mvIqvqKzj gynivKv, c-198)KzgYv

  gvbyli gb KzgYv RvMZ cvi, GZeo Rei` AvnjevBZi cwgK wKfve Mvgivn nq gyiZv` nq hZ cvi? GKRbf bexi cI wK Gic gnr Kvhmv`b Kiv me?

  KzgYvi wPwKrmvAvjvn ZvAvjv Kviv gyLvcx bb| Zvui A`k Z`eximK Avgiv mKji fq Kiv DwPZ| Avgiv Rvwbbv Avgv`ifvMwjwcZ wK AvQ? `Lyb kqZvbI GKRb Rei` Avwjg,dvRj, Rvn` I Avwe` wQj| m nvRvi nvRvi eQi Bev`Z KiAvjvni mvwba jvf ab nqwQj Ges gyqvwjgyj gvjvwqKvi

  DcvwaZ f~wlZ nqwQj wK wbqwZi AgvN weavbi dj Av`g K wmR`v Kivi Avjvni Av`k Agvb Ki mwPiZi Kvwdi I Awfk cwiYZ nj| ejAg web evEivI GKRbLvZbvgv Avwjg, Ave`, Rvn` I gyvRvey` `vIqvZ wQj| Zvi wbKU

  Bmg AvRgi vb _vKvq AvavwZK ej m wbR vb em Avik

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  41/50

  40 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci cwZw`b mKvj `kevi I mvq `kevi `yi`kixd cvV Ki, Zvi Rb wKqvgZi w`b Avgvi mycvwik bmxe ne| (gvRgvDh hvIqvq`)

  AvwRg ch`LZI mg nqwQj| wK wbqwZi AgvN weavb mIeCgvb nq gZz eiY Kij Ges wKqvgZ w`em KzKzii AvKwZZ m

  Rvnvbvg cek Kie| Abyic Beb mvKvI GKRb gavex Avwjg IZvwKK wQj| wKmI ZrKvjxb hyMi MvDmi mv_ eqv`ex KiviKviY GK Lxvb kvnRv`xi cg Avm nq Lxvb ag MnY KiCgvb nvivj Ges eCgvb nq gZz eiY Kij| AvjvnZvAvjv Zvuiwcq nvexe K Inxi gvag Rvwbq w`jb h, AvwgBqvwnqv web hvKvwiqv Gi nZvi cwZkva minvRvi jvKK nZv KiwQjvg| Avi Avcbvi `wni nZvicwZkva Avwg Zvi wMyY jvKK nZv Kie|

  (Avj gy v`wiK wjj nvwKg, L-3q, c-485, nv`xm bs-4208)

  BwZnvm mvx, nhiZ mvwq`ybv Bqvwnqv web hvKvwiqv K Abvqfve nZvi e`jv bqvi Rb Avjvn

  ZvAvjv eyL&Z bmii gZ Lv`v `vexKvix Rvwjg kvmKK gvZvqb

  KiwQjb| Abyic nhiZ Bgvg Avjx gKvg KAbvqfve nZvi e`jv bqvi Rb Avjvn ZvAvjv gyLZvi mvLdxigZ GKRb wg_yK I fK wbqvwRZ Ki wQjb| ZvB GZAvhi wKQybB| (kvg Kvievjv, c-285)

  AvjvnZvAvjvi Dk I gymwjnvZ mKwZwb wbRB fvjRvbb| wZwb Zvui BQvq Rvwjg`i vivB Rvwjg`i wbcvZ I civf~Z

  Ki _vKb| wZwb myivZzj AvbAvgi 129 bs AvqvZ Bikv` Kib, Kvbhyj Cgvb _K Abyev`:Ges GicB Avwg hvwjg`i GK `jK

  Ab `ji Dci AvwacZ w`q _vwK Zv`i KZKgi e`jv ^ic|(cviv-08, m~iv-Avj AvbAvg, AvqvZ bs-129)

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  42/50

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  43/50

  42 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Rygvi w`b Avgvi Dci `yi` kixd coe wKqvgZi w`bAvwg Zvi Rb mycvwik Kie| (Kvbhyj Dvj)

  meyR My^Ri QvqvZjgvneye Gi RjIqvZ Cgvb Igvi mv_ Avgv`i kvnv`vZ bmxe Kib| RvbvZzj evKxZ `vdbnIqvi Ges RvbvZzj wdi`vDm Avcbvi wcq nvexei cwZewkZjvfi mfvM bmxe Kib|

  Avkyivi w`bi dhxjZAvkyivi w`bi cuwPkwU ewk(1) 10B gynviivgyj nvivg Avkyivi w`b nhiZ mvwq`ybv Av`g

  QwdDjvn

  Gi ZIev Keyj nqwQj, (2) m w`bBZvuK mw Kiv nqwQj, (3) m w`bB ZvuK RvbvZ cek KivbvnqwQj, (4) mw`bB Avik, (5) Kzimx, (6) Avmgvb, (7) Rwgb, (8)m~h, (9) P , (10) b I (11) RvbvZ mw Kiv nqwQj, (12)mw`bB mvwq`ybv Bevnxg Lwjjyjvn Rb wbqwQjb,(13) mw`bB wZwb bgi`i AwMKz _K gyw cqwQjb, (14)mw`bB nhiZ mvwq`ybv gymv Kwjgyjvn

  Ges ZvuiDZiv divDbi Kej _K gyw cqwQjb Avi divDb I Zvimc`vqi jvK`i mwjj mgvwa nqwQj, (15) m w`bB nhiZmvwq`ybv Cmv ijvn K mw Kiv nqwQj, (16) mw`bB ZvuK Avmgvb Dvjb Kiv nqwQj, (17) mw`bB nhiZmvwq`ybv byn Gi wKwRy`x cvnvo wMq wfo wQj,(18) mw`bB nhiZ mvwq`ybv myjvBgvb K wekvj

  mvgvR `vb Kiv nqwQj, (19) mw`bB nhiZ mvwq`ybv BDbym K gvQi cU nZ gyw `qv nqwQj, (20)mw`bB nhiZ mvwq`ybv BqvKze Zvui `wkw wdicqwQjb, (21) mw`bB nhiZ mvwq`ybv BDm~d KMfxi Kc _K ei Kiv nqwQj, (22) mw`bB nhiZ mvwq`ybv

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  44/50

  43 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ewi wbKU Avgvi AvjvPbv nj Avi m Avgvi Dci `yi` kixdcvV Kij bv Ze m gvbyli ga mePq KcY ew| (ZviMxe Zvinxe)

  AvBqye K AvivM `vb Kiv nqwQj, (23) mw`bBAvmgvb nZ Rwgb mec_g ew ewlZ nqwQj, (24) m w`biivRvB c~eeZx DZ`i ga cwm wQj, GgbwK BnvI ejv nq_vK h, igRvbyj gyeviKi ivRvi c~eAvkyivi ivRvB dih wQj,

  AZtci iwnZ Ki `qv nq| (gyKvkvdvZzj Kzjye, c-311), (25) Bgvgyj gvg,Bgvg Zvq Kvg mvwq`ybv Bgvg nvmvBb K ZvuikvnRv`v I mxMYmn wZbw`b Af~ ivLvi ci m Avkyivi w`bBAZ wbgg I bksmfve knx` Kiv nqwQj|

  gynviivgyj nvivg I Avkyivi w`biivRvi cvuPwU dhxjZ

  (1) nhiZ mvwq`ybv Avey nvivqiv nZ ewYZ,Ryi AvKivg, b~i gyRvm&mvg, kvn ebx Av`g, im~j gynZvkvg,kvwdq Dgvg Bikv` Kib, ighvbi ivRvi cigynviivgi ivRvB mevg| Avi dih bvgvhi ci ivwejvi bdjbvgvhB Dg| (mnxn gymwjg, c-891, nv`xm bs-1163)

  (2)Avjvni nvexe, nvexe jvexe Gi `qvgqBikv`t gynvi&ivgi cZK w`bi ivRv GK gvmi ivRviBmgZzj| (Zveivbx wdm mvMxi, L-2q, c-87, nv`xm bs-1580)

  Avkyivi w`bi ivRv

  (3) nhiZ mvwq`ybv Ave`yjvn web Avevm eYbvKib, Avwg myjZvb `v-Rvnvb kvwnbkvn KIbv gKvb, ingZAvjvwgqvb K Avkyivi w`bi ivRv I ighvb gvmiivRv eZxZ Ab Kvb w`b ev gvmi ivRvK MyiZw`q LvuRLei

  wbZ `wLwb| (mnxn eyLvix, L-1g, c-657, nv`xm bs-2006)

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  45/50

  44 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Avgvi Dci AwaK nvi yi` cvK cvV Kiv, wbtm`n GUvZvgv`i Rb cweZv| (AveyBqvjv)

  B`x`i weivaxZv Ki(4) bexq ingZ, kdxq DZ, kvwnbkvn byeyIqZ,

  ZvR`vi wimvjvZ Bikv` KiQb, Zvgiv Avkyiviw`bi ivRv ivL Ges GZ B`x`i weivaxZv Ki| Avkyivi w`biAvMi w`b ev cii w`bI ivRv ivL|

  (gymbv` Bgvg Avng`, L-1, c-518, nv`xm bs-2154)

  Avkyivi w`bi ivRvi mv_ 9B gyniig ev 11B gyniigi ivRvivLvI Dg|

  (5) nhiZ mvwq`ybv Avey KvZv`vn nZ ewYZ,ivm~jyjvn Bikv` KiQb, Avgvi wekvm, Avkyiviw`bi ivRv vivAvjvnZvAvjv c~eeZxGK eQii Mybvn gvRbv Ki`eb| (mnxn gymwjg, c-590, nv`xm bs-1162)

  mviv eQi PvL AmyL ne bv

  LvZbvgv gydvmwmi, nvKxgyj DZ, nhiZ gydZx Avng`Bqvi Lvb bCgx eYbv Kib, gynvi&igi bq I `k ZvwiLivRv ivLj Amxg mvIqve cvIqv hve| 10B gynvi&ig wbR cwievicwiRb`i fvj Lvevi cwiekb Kij mviv eQi AvqivRMvi cPzi eiKZ ne Ges cwievi Kvb Afve AbUb _vKe

  bv| mevg nj wLyPwi cvK Ki Zv nhiZ knx` Kvievjv mvwq`ybv

  Bgvg nvmvBb Gi bvg dvZnv `qv, Zv LyeB djcmy|10B gvniig Mvmj Kij mviv eQi ivM evwa nZwbivc` _vKe| Kbbv mw`b RgRgi cvwb mviv `ywbqvi cvwbi mv_wgwkZ nq _vK| (Zvdmxi ij eqvb, L-4_, c-142, KvqUv, Bmjvgx wR`Mx, c-93)

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  46/50

  45 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci GKevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci `kwU ingZ bvwhj Kib| (gymwjg kixd)

  mviKvi KvqbvZ, kvn gIRy`vZ Bikv`KiQb, h ew Avkyivi w`b Bmg` bvgK myigv wbR PvLjvMve, Zvi PvL KLbI AmyL ne bv|

  (kyAveyj Cgvb, L-3q, c-367, nv`xm bs-3797) ! gmwR` nvmvnvwmi kvw

  nhiZ mvwq`ybv Avbvm _K ewYZ, Ryi cvKmvwne jvIjvK, bex Kixg Gi wkYxqevYx nQ, A_vr gmwR`

  nvmvnvwm Kiv Kei AKvi wbq Avm|(Avj wdi`vDm wegvmyixj wLZve, L-2q, cv-431, nv`xm bs-3891, vij wdwKi, eiZ)

  Rvnvbvgi `iRvq bvgnhiZ mvwq`ybv AveymvB` Ly`ix _K ewYZ,Avjvni gvneye, `vbvq qye, bex Kixg

  Gi wkYxq evYx nQ,

  A_vr t- h ew BQvKZfve GKwU bvgvhI Kvhv Kie,Zvi bvg Rvnvbvgi mB `iRvq wjL `qv ne hB `iRv

  w`q m Rvnvbvg cek Kie|(wnjqvZzj AvDwjqv, L-7g, c-299, nv`xm-10590, `vij KzZzwej Bjwgqvn, eiZ)

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  47/50

  46 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Rygvi w`b Avgvi Dci `yi` kixd coe wKqvgZi w`bAvwg Zvi Rb mycvwik Kie| (Kvbhyj Dvj)

  RvbvZ _K ewZnhiZ mvwq`ybv hvBdv _K ewYZ, bexq gvKviig,byi gyRvm&mvg, ivm~j AvKivg, kvnvbkvn ebx Av`g, bex Kixg

  Gi wkYxq evYx nQ,

  A_vr PvMjLvi RvbvZ cek Kie bv|(mnxn eyLvix, c-512, nv`xm bs-6056)

  ZIevi dhxjZnhiZ mvwq`ybv Avyjvn Beb gvmD` _K ewYZ AvQ h,

  Avjvni gvneye, hyi cyi b~i Gi `qvgq evYx nQ,

  A_vr Mybvn&_K ZIevKvix Ggb h, hgb m Kvb MybvnBKiwb| (mybvb Beb gvRvn, c-2735, nv`xm bs-4250)

  PviRb wg_v `vex`vi1. Avjvn ZvAvjvi fvjevmvi `vex`vi, wKAvjvn ZvAvjvi nvivgKZ

  KvRMyjv _K weiZ _vK bv|

  2. ivm~j

  Gi fvjevmvi `vex`vi, wKMixe`iKg~jvqb Ki bv|3. RvbvZi cv_x nevi `vex`vi, wK Avjvn ZvAvjvi ivvq LiP

  KiZ Kvcb Ki|4. RvnvbvgK fq Kivi `vex vi, wKMybvni KvRMyjv _K weiZ

  _vK bv|

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  48/50

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  49/50

  48 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ewi wbKU Avgvi AvjvPbv nj Avi m Avgvi Dci `yi` kixdcvV Kij bv Ze m gvbyli ga mePq KcY ew| (ZviMxe Zvinxe)

  GB wimvjvwU kvqL ZwiKZ, Avgxi Avnj mybZ,`vIqvZ

  Bmjvgxi cwZvZv nhiZ Avjvgv gvIjvbv Aveywejvjgynv` Bj&BqvmAvvi Kvw`ix ihex D`~ fvlvq wjLQb| `vIqvZBmjvgxi Abyev` gRwjk GB eBwUK evsjvZ Abyev` KiQ| hw`Abyev`, KvR ev wcwUs G Kvb cKvii fyjwU Avcbvi wMvPinq, Zvnj AbyMn Ki gRwjkK wjwLZfve Rvwbq cPzi mvIqve

  nvwmj Kib|(gwLKfve ejvi Pq wjwLZfve Rvbvj ewk DcKvi nq|)

  GB wVKvbvq cvwVq w`b`vIqvZ Bmjvgx (Abyev` gRwjk)gvKZvevZzj g`xbv Gi wewfb kvLv

  dqhvb g`xbv Rvg gmwR`, Rbc_ gvo, mvq`vev`, XvKv|dqhvb g`xbv Rvg gmwR`, wbqvgZcyi, mq`cyi, bxjdvgvix|

  K.Gg.feb, wZxq Zjv 11 Av`iwKjv, PMvg|

  eeee-mail :[email protected], [email protected]

  web : www.dawateislami.net

  GB wimvjvwU co AbK w`q w`bweq kv`xi Abyvb, BRwZgv mg~n, wgjv` gvnwdj, Iim kixd Ges Ryjymgxjv` BZvw`Z gvKZvevZzj g`xbv KZK cKvwkZ wimvjvmg~n eUb

  Ki mIqve ARb Kib, MvnKK mIqvei wbqZ Dcnvi ^ic `IqviRb wbRi `vKvb wimvjv ivLvi Afvm Mo Zzjyb| nKvi ev evQv`iw`q wbRi GjvKvi cwZwU Ni Ni cwZ gvm Kgc GKwU KimybZfivwimvjv cuwQq bKxi `vIqvZcmvi Kib Ges cPzi mIqve ARb

  Kib|

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  50/50