ઇમામે હુસૈન કી કરામાત ( gujarati - marvels of sayyiduna imam...

Post on 04-Jun-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  1/50

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  2/50

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  3/50

  2 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci GKevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci `kwU ingZ bvwhj Kib| (gymwjg kixd)

  Bgvg nvmvBb Gi KvivgZ

  G wimvjvwU covi GKzkwU wbqZ|bex Kixg Bikv` Kib:

  gywgbi wbqZ Zvi Avgji Pq Dg|(Zvevivbx, gyRvg Kexi, L-6, c-185, nv`xm bs-5942)`yBwU gv`vbx dzj t

  fvj wbqZ eZxZ Kvb fvj KvRi mvIqve AwRZ nq bv|fvj wbqZ hZ ewk ne mvIqveI ZZ ewk ne|(1) cZKevi nvg`, (2) `yi` kixd, (3) ZvAvDq~R I (4)

  Zvmwgqvn viv G wimvjvwU cov i Kie| (G cvi wkivfvM c`Aviex BeviZUzKz cvV Kij G PviwU wbqZi DciB Avgj nqhve|) (5) Avjvn ZvAvjvi mw jvfi Dk G wimvjvwU kyi_K kl ch m~Y cvV Kie, (6) mvavbyhvqx me nj IhymnGes, (7) wKejvgyLx nqB cvV Kie, (8) KziAvbi AvqvZ Ges (9)

  nv`xm gyevivKv g~j wKZvei mv_ wgwjq `Le| (10) hLvbBAvjvnZvAvjvi cwe bvg Avme mLvbB

  Ges (11) hLvbB

  QiKvi `v-Avjg, bex cvK Gi bvg gveviKAvme mLvbB cvV Kie, (12) GB iIqvqvZ

  A_vr mr jvK`i AvjvPbvqAvjvnZvAvjviingZ bvwhj nq| (wnjqvZzj AvDwjqv, L-7g, c-335, nv`xm bs-10750)

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  4/50

  3 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Avgvi Dci AwaK nvi yi` cvK cvV Kiv, wbtm`n GUvZvgv`i Rb cweZv| (AveyBqvjv)

  Gi Dci Avgj KiZ: G wimvjvq c` Bgvg Avjx gKvg GesAbvb eyRyMvb xb

  Gi NUbvejx Ab`i wbKU AvjvPbvKi whKi mvjnxbGi eiKZ ARb Kie, (13) wbRi ewMZKwcZ cqvRbxq wekl wekl vb mg~n Avvi jvBb Ki be,(14) Ab`iK G wimvjv cvV Kivi Drmvn c`vb Kie, (15) G

  nv`xm cvK A_vr GK AciK nvw`qv `vI, ciifvjevmv ew cve| (gyIqvv Bgvg gvjK, L-2q, c-407, nv`xm bs-1731)

  Gi Dci Avgj KiZ: 10B gynvi&ivgyj nvivg Gi weePbvqKgc `kwU Kwc A_ev wbR mvg_ Abyhvqx) G wimvjv q KiAb`iK Zvn&dv c`vb Kie, (16) G wimvjvwU cvV Ki mvIqvemKj DZi in cuQ `e, (17) G wimvjvwUZ kiqx Kvb f~j-wU cwijwZ nj Zv wjwLZfve cKvkK`iK AewnZ Kie, (kyaygwLKfve cKvkK`iK Gi fyj-wU Rvwbq w`j wekl Kvb

  DcKvi ne bv|) (18) myhvM nj G wimvjvwUi Dci `im c`vbKie, (19) cwZ eQi gynvi&ivgyj nvivg gvm G wimvjvwU co be,(20) G wimvjvi hv eyS Avme bv Avjvni evbx: Kvbhyj Cgvb _K Abyev` :n jvKiv Zvgiv hw` bv Rvb, Ze vbx`i wbKU wRvmv Ki|

  (cviv-14, m~iv-Avb bvnj, AvqvZ bs-43)Gi Dci Avgj KiZ: Avwjg`i wbKU _K Zv Rb be, (21)

  Avi hv eySZ KwVb nq Zv evievi cvV KiZ _vKe|

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  5/50

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  6/50

  5 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci GKevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci `kwU ingZ bvwhj Kib| (gymwjg kixd)

  Bgvg nvmvBb Gi KvivgZ

  kqZvb jvLv AjmZv c`vb KijI Avcwb mvIqvei wbqZ GB wimvjvwUm~Yco wbeb| Avcbvi Ai ivm~jyjvn Gi

  Avnj evBZi fvjevmvq cwic~Yne|

  `yi` kixdi dhxjZingZ `vivBb, ZvR`vi nvivgvBb, mviIqvi KvIbvBb,

  bvbvq nvmbvBb, byivbx ivm~j Bikv` KiQb: hLbenwZevi w`b Avm, Avjvn ZvAvjv wdwikZv`i ciY Kib,hv`i wbKU icvi KvMR I ^Yi Kjg iqQ| Zviv Kjg w`q HKvMR Zv`i bvg wjL _vK, hviv enwZevi w`b Ges Rygvi ivZAvgvi Dci AwaKnvi `yi` kixd cvV Ki|

  (Kvbhyj Dvj, L-1g, c-250, nv`xm bs-2174) ! KvivgZ c~Y Rb

  g`xb Iqvj gydv, hyi , wRMi MvmvqgyiZRv, w`je` dvwZgv, myjZvb Kvievjv, mvwq`yk kvnv`v, BgvgAvjx gKvg, Bgvg Avi&k gKvg, Bgvg gvg, Bgvg Zvq Kvg,nhiZ mvwq`ybv Bgvg nvmvBb Gi Avcv`gK KvivgZficyi wQj| GgbwK Zvui kyf RbMnYI KvivgZ ficyi wQj| nhiZ

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  7/50

  6 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci `yi` kixd cvV Kiv fyj Mj, m RvbvZiivv fyj Mj| (Zvevivbx)

  mvwqw` Avwid wejvn b~i Dxb Ave`yi ingvb Rvgx kvIqvn`yb byeyIqvZ M ejQb, 4Vv kvevbyj gyAvvg 4_wnRix ivR gjevi g`xbvq gybvIqvivZ mvwq`ybv Bgvg nvmvBb RbMnY Kib| ewYZ AvQ h, wZwb gv Qq gvm ch

  Zvui gvqi MfwQjb| gvqi Mfgv Qq gvm _K f~wg nIqvici RxweZ _vKvi G weij NUbv GKgv Zvui I mvwq`ybv Bqvwnqv Gi ejvqI NUwQj| Ab Kvb wkkyi ejvq Gic

  bwRiwenxb NUbv NUwQj ej BwZnvm Gi Kvb cgvY bB| ZvBwbtm`n ejv hvq, Zvui k~f RbMnYUv wQj GKwU RjKvivgZ|

  (kvIqvn yb beyIqvZ, c-228, gvKZvevZzj nvKxKZ, ZzKx)gvinvev mviIqvi Avjg K cPi Avq nu, mvwq`v dvZgv K jLZ wRMi Avq nuIqvn&wKm&gZ K QivM nvivgvCb Avq nu, Avq gymjgvbv gyeviK K mvBb Avq nu !

  cwe Kcvj b~ii SjKnhiZ Avjvgv Rvgx Aviv eYbv Kib, nhiZBgvg Avjx gKvg mvwq`ybv Bgvg nvmvBb Gi kvb GicwQj h, hLb wZwb AKvi iRbxZ Kv_vI Zvkixd wbZb, ZLbZvui cwe jjvU I Dfq cwe M`k _K b~i I Avjvi QUvweQywiZ nZ| hvi dj Zvui PZzw`K AvjvwKZ nq hZ|

  (cvMy, c-228)Zwi bQj cvK g n evPv evPv byi Kv,Zv n AvBb byi Ziv Qe Mivbv byi Kv

  !

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  8/50

  7 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:Zvgiv hLvbB _vK Avgvi Dci `yi` cvK co, Kbbv Zvgv`i`yi` Avgvi wbKU cuQ _vK| (Zvevivbx)

  Kci cvwb DcP cojGK`v mvwq`ybv Bgvg Avjx gKvg, Bgvg nvmvBb g`xbv gybvIqviv nZ gv gyKviivgvZ hvwQjb, cw_ga

  nhiZ mvwq`ybv Beb gyZx Gi mv_ Zvui mvvr nj|Beb gyZx ZvuK ejjb, Ryi! Avgvi KcUvi cvwb GKevi KgMQ, `qv Ki Avgvi Kci cvwb ewi Rb GKUz`yAv Kib| BgvgnvmvBb Zvui wbKU KcUvi cvwb wbq Avmvi Rb ejjb|

  hLb evjwZZ Ki cvwb wbq Avbv nj, wZwb gyL jvwMq Zv _KwKQycvwb cvb Kijb Ges wKQycvwb viv Kzwj Kijb Ges evjwZiAewk cvwb Kc Xj `qvi Rb wb`k w`jb| hLb evjwZiAewk cvwb Kc Xj `qv nj, ZLb Kci cvwb h_ cwigvYeo Mj Ges AvMi Pq mywg nq Mj|

  (AvZ& ZveKvZzj Kzeiv, L-5g, c-110, vij KzZzwej Bjwgqvn&, eiZ)evM RvbvZ K n evni gv &nv Lvb Avnj evBZ

  Zzg Kv gyR&`v bvi Kv AvB `ykgbvb Avnj evBZ

  Nvov eqv`eK AvMyb wbc KijBgvg Avjx gKvg, Bgvg Avik gKvg, Bgvg gvg, Bgvg

  Zvq Kvg, nhiZ mvwq`ybv Bgvg nvmvBb 10B gynviivgyjnvivg, ivR Rygvevi, 61 wnRixZ BqvwR` evwnbxi Ryjyg wbhvZbicwZev` hLb Kvievjv cvi fvlY w`wQjb, ZLb Zvui gRjyg

  Kvwdjvi Zvey msiYi wbwg LbbKZ L`K cwjZ AvMybiw`K BwZ Ki gvwjK web DiIqvn bvgK GK eqv`e BqvwR`xjvMvgnxbfve eKvewK KiZ jvMj, n nvmvBb ! ZzwgRvnvbvgi AvMybi c~e GLvbB AvMyb Rvwjq w`qQ| Zvi K_viReve nhiZ mvwq`ybv Bgvg Avjx gKvg ejjb,

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  9/50

  8 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci `kevi `yi` kixd co,AvjvnZvAvjv ZviDci GKkwU ingZ bvwhj Kib| (Zvevivbx)

  n Avjvni `ykgb! Zzwg wg_v ejQ| Zvgvi wK aviYv,

  Avwg `vhL hve? Bgvg Avjx gKvgi Kvwdjvi GKRbwbew`Z cvY hyeK nhiZ mvwq`ybv gymwjg web AvImvRv- m bivagBqvwR`xi gyL Zxi wbci Rb nhiZ Bgvg Avjx gKvg Gi wbKU AbygwZ cv_bv Kijb| wKnhiZ Bgvg Avjx

  gKvg ZvuK Zxi wbci AbygwZ bv w`q ejjb, AvwgAvgv`i c _K hyi m~Pbv KiZ PvB bv|

  AZtci Bgvg ZvqKvg nvZ Dvjb KiAvjvni `ievi `vqv Kijb, n ive Kvn&nvi! Avcwb G cvwcKciKvj `vhLi AvMybi kvw `qvi c~e BnKvjI AvMybi kvwc`vb Kib| ewk `ix nj bv, nhiZ Bgvg Avjx gKvg

  `yAv mv_ mv_B eviMvniveyj BZKeyj nq Mj| m bivagiNvovi cv gvwUi GKwU MZ cwZZ nq NvovwU cP eM avvLj| dj m bivag `yivPvi Nvovi c nZ co aivkvqx nj, Zvicv `ywU Nvovi iKvei mv_ AvUK Mj| Nvov ZvK Ub-nuPo

  wbq wMq m L`Ki jwjnvb AvMyb wbc Kij| Avi mbivwckvP AvMyb Rj cyo QvB nq Mj| Zvi G Kib cwiYwZ `LBgvg Avjx gKvg wmR`vq kvKi Av`vq Kijb GesAvjvnZvqvjvi cksmv Ki ejjb, n Avjvn! Avcbvi kyKwiqvvcb KiwQ, Avcwb Avgvi PvLi mvgb im~j cwievii GKRb

  `ykgbK kvww`jb| (mvIqvbn Kvievjv, c-88)

  Avnj evBZ cvK Q e evKxqvuMqvu vwLqvujvbvZzjvwn AvjvBKzg `ykgbvb Avnj evBZ| !

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  10/50

  9 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew wKZve Avgvi Dci `yi` kixd wjL, hZY chAvgvibvg ZvZ _vKe, wdwikZviv Zvi Rb gv PvBZ _vKe| (Zvevivbx)

  Kvjv weQz`skb Kij

  ivm~j cwievii m`m`i mv_ JZ I aZvc~Y AvPiYiKib I ggvwK cwiYwZ mv_ mv_ cwijwZ Kivi ciI eqv`eBqvwR` evwnbx Zv _K wkv I Dc`k MnY bv Ki evievi GUvKwbQK GKwU `yNUbv ej Dwoq w`Z _vK Ges ivm~j cwieviim`m`i mv_ eqv`ex I MvvKxi Aviv Pig mxgvq cuQZ _vK|GiB ciivq AviK eqv`e BqvwR`x aZvi Pig mxgvq cuQ

  Bgvg nvmvBb K j Ki ejn nvmvBb !Avjvni ivm~ji mv_ Avcbvi mK Kx? Zvi GAkvjxb I aZvc~Y K_v kyb Bgvg nvmvBb gb LyeBe_v cjb| ZvB wZwb e_vfvivv `q Avjvni `ievi `yAvKijb, n ive Revi! Avcwb G bivagKI kvwc`vb Kib|mv_ mv_B gnvbAvjvni `ievi Zvui `yAv Keyj nq Mj|AvjvniKvn&nvixqvZi cP AvNvZ m `ye aivkvqx nj| nVvr ZvicvqLvbvi nvRZ nj| cvqLvbvi eM mvgjvZ bv ci ZvovZvwo mNvov _K bg GKw`K `uo wMq Dj nq em coj| nVvrGKwU Kvjv weQzGm ZvK `skb Kij| weQzi welv Qvej m

  AkP Aevq KvZivZ jvMj Ges hYvq QUdU KiZ jvMj|AZtci Zvi evwnbxi myLB wb`viYfve m eqv`e cvY nvivj|Zviv GeviI G NUbvK wbQK GKwU `yNUbv ej Dwoq w`j|

  (cvMy, c-89)Avjx K cqvi LvZzb KqvgZ K wRMi cqvi

  Rwg Q AvmgvuZK `yg n Db wK wQqv`Z wK|

  !

 • 8/14/2019 ( Gujarati - Marvels of Sayyiduna Imam Hussain - )

  11/50

  10 gvg nvmv bi KvivgZ

  wcq bex Bikv` KiQb:h ew Avgvi Dci cwZw`b mKvj `kevi I mvq `kevi `yi`kixd cvV Ki, Zvi Rb wKqvgZi w`b Avgvi mycvwik bmxe ne| (gvRgvDh hvIqvq`)

  nvmvBb welxi ZvZ Aevq gZz

  gyRbx eskv~Z BqvwR` evwnbxi GK cvlvY `q ew BgvgAvjx gKvg Bgvg nvmvBb mvgb Gm Gfve eKvewKKiZ jvMj, `L, dvivZ b`xi ^Q cvwb wKfve cevwnZ nQ|Lv`vi Kmg! ZvgvK Gi GK dvuUv cvwbI cvb KiZ `ebv