ગુજરાતની સામાન્ય જાણકારી Part 1

Download ગુજરાતની સામાન્ય જાણકારી Part   1

Post on 08-Apr-2017

99 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> : ,, : .. : ,,, ( ) : .% ( ) - : .. - : .. </p> <p> , , , , , , , , , , , , , , . </p> <p> , , , , , , , , , , , </p> <p> . . . . . . ( ) . . . ( ) </p> <p> . . . . . : . . ( , , , , , , , ) . , . </p> <p> .</p> <p> . </p> <p> . </p> <p> . </p>