వివరణలు పోతన తెలుగు భాగవతము నవమ స్కంధము వరకు _ potana telugu bagavatam (upto 9th Sk) -Vivaranalu

Download వివరణలు పోతన తెలుగు భాగవతము నవమ స్కంధము వరకు _ potana telugu bagavatam (upto 9th Sk) -Vivaranalu

Post on 27-Jul-2015

394 views

Category:

Documents

9 download

DESCRIPTION

This shows details of some of the items mentioned in pothana bhagavatham, prepared under the Ganandhyayamu.

TRANSCRIPT

cªగవతగణ-`ాఖ·(నమ: ``తన cెల:గ: cªగవతమ: అనుయ:క మ:ల: ఊలప0`ాంబ¬వ oావ, lPlck the dote] ఈ దసమ:ల' ``తన cªగవతమ:నక: సంభంcంDన s`°· Dవరణల: ¯దలగ:నD గమ°ంచగలరa. ii ``తన cె ల:గ: cªగవతమ: ``తన cె ల:గ: cªగవతమ: ``తన cె ల:గ: cªగవతమ: ``తన cె ల:గ: cªగవతమ: ( (( (నవమ స¡ంధమ: వరక: నవమ స¡ంధమ: వరక: నవమ స¡ంధమ: వరక: నవమ స¡ంధమ: వరక:) )) ) Dవరణల: Dవరణల: Dవరణల: Dవరణల: ..................................................................... 1 ఏకDంశత(వc·రమ:ల: (ప థమ స¡ంధమ:, 62వ. పద(మ:)1 cనcªగమ:ల: - మ:హoర మ:ల: (c:Oయస¡ంధమ:,12వ పద(మ:2 sాలమ: s`లతల: (తృOయస¡ంధ- 246వ. పద(మ:)2 sాలమ: s`లతల: (తృOయస¡ంధ- 249వ. పద(మ:)7 సప స:రమ:ల: (c:Oయస¡ంధమ: – 188 పద(మ:)9 cªగవతమ: ¬ దశల¢ణమ:ల: (c:Oయ స¡ంధమ: 2S7వ. పద(మ:)10 చతaః÷'s cªగవతమ: (c:Oయ స¡ంధమ:, 2S7వ. పద(మ:)11 చతaషcి Dద(ల: (తృOయ స¡ంధమ:) 1వ Dధమ:1S ±ౌషcిDద(ల: (తృOయ స¡ంధమ:) -2వ Dధమ:16 iii సంఖ·(మ·నమ: (తృOయ స¡ంధమ:)17 cదమ:ల:, ఉపcదమ:ల:, ఋO:క:¡ల:, కర¡తంత మ:ల:, ధర¡`ాదమ:ల:19 (తృOయ స¡ంధమ:, 288వ పద(మ:)19 చతaoాశమమ:ల: ¬ Dవరమ:ల: (తృOయ స¡ంధమ:, 288వ. పద(మ:)20 s°రవ,ల: s`°· . రa¬ తృOయ స¡ంధమ:22 అషc క:¡ల: ¬ Dవరమ:ల:24 అప.రసల: (చతaరస¡ంధమ:, 909వ. పద(మ:)2S సప c:పమ:ల:27 జంబ¬c:పమ: - వర మ:ల:27 సప c:పమ:ల: - వర మ:ల:28 సప సమ:ద మ:ల:22 చతao:ంశOతత:మ:ల: ....................................................... 24 అషc క:¡ల: ¬ c sా.లక:ల: ¬ c గ జమ:ల: ¬ Dవరమ:ల: - (తృOయ, సప మ స¡ంధమ:ల:)2S cªగవతa° ధర¡మ:ల: ........................................................ 26 దశDధ`ా ణమ:ల: లక దశDధcాయ:వ,ల: ............................. 26 Dవరణల: .......................................................................... 29 iv ±ౌ-ీ O బంధమ:ల: .............................................................. 29 Dషaమ¬o ఆయ:c·దుల: ................................................... 41 Oప,రcౖoప,oాణnాథ .......................................................... 42 చతaర శ మన:ంతరమ:ల Dవరమ:ల: .................................... 44 ప,oాణమ:ల: ..................................................................... S0 నవబ హ¡ల: ....................................................................... S2 జంcªo............................................................................. S2 cేc·గ:·ల: ........................................................................ S4 1 ``తన cె ల:గ: cª ``తన cె ల:గ: cª ``తన cె ల:గ: cª ``తన cె ల:గ: cªగవతమ: గవతమ: గవతమ: గవతమ: ( (( (నవమ స¡ంధమ: వరక: నవమ స¡ంధమ: వరక: నవమ స¡ంధమ: వరక: నవమ స¡ంధమ: వరక:) )) ) Dవరణల: Dవరణల: Dవరణల: Dవరణల: ఏకDంశత(వc·రమ:ల: ఏకDంశత(వc·రమ:ల: ఏకDంశత(వc·రమ:ల: ఏకDంశత(వc·రమ:ల: ( (( (ప థమ స¡ంధమ: ప థమ స¡ంధమ: ప థమ స¡ంధమ: ప థమ స¡ంధమ:, 63వ వవ వ.... పద(మ: పద(మ: పద(మ: పద(మ:) )) ) 1.ఆc -·oాయణ 2.s°మ·oాఖ( 2.యఙ వoాహ 4.-·రద S.నర-·oాయణ 6.క.ి ల 7.దత 8.యఙశ:ర 9.ఉరaకమ 10.పృథ 11. క¬ర¡ 12. ధన:ంతo 12. జగ-¡c° 14. నర-ింహ 1S. cామన 16. పరeoామ 17. cా(స 18. ¬ oామ 19. బలoామ 20.¬ కృష 21.aన మఱయ: --- క0య:గమ:న - - - క0¡ 2 c నcªగమ:ల:c నcªగమ:ల:c నcªగమ:ల:c నcªగమ:ల: - -- - మ:హoర మ:ల: మ:హoర మ:ల: మ:హoర మ:ల: మ:హoర మ:ల: (c :Oయస¡ంధమ: c :Oయస¡ంధమ: c :Oయస¡ంధమ: c :Oయస¡ంధమ:, ,, ,12 12 12 12వ వవ వ పద(మ: పద(మ: పద(మ: పద(మ: ( (( (సూo`(దయమ:సూo`(దయమ:సూo`(దయమ:సూo`(దయమ: 06.0006.0006.0006.00 గంటలక: అo గంటలక: అo గంటలక: అo గంటలక: అoనప,.డ: నప,.డ: నప,.డ: నప,.డ:,,,, sా°±` సవo ంచుs`నc ను sా°±` సవo ంచుs`నc ను sా°±` సవo ంచుs`నc ను sా°±` సవo ంచుs`నc ను) )) ) పగల: పగల: పగల: పగల:oాO oాO oాO oాO కమ కమ కమ కమ. రa . రa . రa . రaగం గం గం గం. .. .° లల'° లల'° లల'° లల' గం గం గం గం. .. .° లల'° లల'° లల'° లల' సంఖ( సంఖ( సంఖ( సంఖ(సమయమ: సమయమ: సమయమ: సమయమ:సమయమ: సమయమ: సమయమ: సమయమ: 1o°cణయమ:6 నుంc 6.4818 నుంc 18.48 2Doంచమ:6.48 నుంc 7.2618.48 నుంc 19.26 2``మమ:7.26 నుంc 8.2419.26 నుంc 20.24 4°రృO8.24 నుంc 9.1220.24 నుంc 21.12 Sమcంద మ:9.12 నుంc 1021.12 నుంc 22 6వరaణమ:10 నుంc 10.4822 నుంc 22.48 7భటమ:10.48 నుంc 11.2622.48 నుంc 22.26 8o°ద మ:22.26 నుంc 0.2411.26 నుంc 12.24 9÷:తమ:0.24 నుంc 1.1212.24 నుంc 12.12 10cత మ:1.12 నుంc 212.12 నుంc 14 11÷ారభటమ:2 నుంc 2.4814 నుంc 14.48 12`ాDత మ:2.48 నుంc 2.2614.48 నుంc 1S.26 12Dజయమ:2.26 నుంc 4.241S.26 నుంc 16.24 14nాంధర:మ:4.24 నుంc S.1216.24 నుంc 17.12 1Sక:తపమ:S.12 నుంc 617.12 నుంc 18 3 sాలమ: s`లతల:sాలమ: s`లతల:sాలమ: s`లతల:sాలమ: s`లతల: ( (( (తృOయస¡ంధ తృOయస¡ంధ తృOయస¡ంధ తృOయస¡ంధ- -- - 346వ వవ వ. పద(మ: పద(మ: పద(మ: పద(మ:) )) ) oా¬ Dల:వసుమ·రa ఇప.ట పo మ·ణమ: సూ¢¡sాలమ: - సూర(sరణమ:ల'° పరమ·ణ:వ,1/6 వ వంతa త సoణ:వ,ను sాంO c·ట: సమయమ:?0.22 mlcro sec అణ:వ,2 పరమ·ణ:వ,ల:0.6S mlcro sec త సo ణ:వ,2 అణ:వ,ల:0.12 mlcro sec తృట 2 త సoణ:వ,0.29 mllll sec cధ100 త సo ణ:వ,ల:12.22 mllllsec లవమ:2 cధల:0.4 sec °cషమ:2 లవమ:ల:1.2 sec ¢ణమ:2 °cషమ:ల:2.6 sec sాష S ¢ణమ:ల:18 sec లఘ:వ,10 sాష ల:2 mln -·c S0 లఘ:వ,ల:1S mln మ:హoర మ:2 -·డ:ల:20 mln ప హరమ:, య·మమ: 6 లc· 7 -·డ:ల:2 Hrs పగల: లc· oాO4 య·మమ:ల:12 Hrs cనమ:8 య·మమ:ల:24 Hrs 4 ప¢మ:1S cనమ:ల: మ·సమ:2 ప¢మ:ల:1 - ల ఋతaవ,2 మ·సమ: అయనమ:6 మ·సమ:ల: సంవత.రమ: 12 మ·సమ:ల:, 6 ఋతaవ,ల:, 2 ఆయనమ:ల: ప¢మ:ల:oండ: (2) 1 eక2 కృష మ·సమ:ల: 1±ైత2cౖ÷ాఖ 2 జ(ష4ఆ`ాఢ S ÷ా వణ 6బªధ పద 7 ఆశ:య:జ 8sాoక 9 మ·ర ¬ర 10ప,ష( 11 మ·ఘ 12.ాల:ణమ:ల: అయనమ:ల: ఉత oాయణమ:, ద»ణ·యణమ: ఋతaవ,ల: 1.వసంతఋతaవ,±ైతcౖ ÷ాఖ మ·సమ:ల: 2.nష¡ఋతaవ, జ(షఆ`ాఢ మ·సమ:ల: 2.వర ఋతaవ, ÷ా వణ బªధ పద మ·సమ:ల: 4.శరదృతaవ, ఆశ:య:జ sాoక మ·సమ:ల: S.cమంతఋతaవ,మ·ర ¬ర ప,ష( మ·సమ:ల: 6.¬¬రఋతaవ, మ·ఘ .ాల:ణ మ·సమ:ల: sాలమ:ల: 1.cసDsాలమ: 2.cా-·sాలమ: 2.¬c·sాలమ: 5 సంవత.రమ:ల: ప భcాc అరcౖ (60) 1.ప భవ 2.D భవ 2.e క 4.ప ¯దూత S.ప జ`త.O 6.అం nరస 7.¬ మ:ఖ 8.cª వ 9.య: వ 10.c· తa 11.ఈ శ:ర 12.బ హoc·న( 12.ప మ·c 14.D క మ 1S.D షa 16.D త cªను 17.స: cªను 18.c· రణ 19.`ా oవ 20.వ(య 21.స ర:aతa 22. ర:c·o 22. o`c 24. కృO 2S. ర 26. దన 27. జయ 28. య 29. న¡థ 20. రa¡ì 21. DళంO 6 22.D ళంO 22.D sాo 24.÷ా ర:o 2S.ప వ 26.e భకృతa 27.÷' భకృతa 28.s` c 29.D ÷ా:వసు 40.ప oాభవ 41.ప వంగ 42.s లక 42.`· మ( 44.`ా c·రణ 4S.D o`c కృతa 46.ప oc·D 47.ప మ·c చ 48.ఆ నంద 49.oా ¢స S0.న ళ S1..ిం గళ S2. ళయ:s S2. c·o S4. c SS. ర¡O S6. దుO S7. co`c·o S8. sా» S9. ధన 60. ¢య .ితృcే వతల cనమ:- మ·నవ,ల మ·సమ: సురల c నమ:- మ·నవ,ల సంవత.రమ: 7 sాలమ: s`లతల:sాలమ: s`లతల:sాలమ: s`లతల:sాలమ: s`లతల: ( (( (తృOయస¡ంధ తృOయస¡ంధ తృOయస¡ంధ తృOయస¡ంధ- -- - 349వ వవ వ. పద(మ: పద(మ: పద(మ: పద(మ:) )) ) 1 య:గమ:4 య:గమ:ల: య:గమ:ల .రasాల పoDO (c వ(సంవత.రమ:ల:) 1 కృతయ:గమ: 4800, 2 cేc·య:గమ: 2600 2 c·:పరయ:గమ:2400,4 క0య:గమ:1200 ¯త మ:12000 1 c వ(వత.రమ:260 మ·నవవత.రమ:ల: అందు±ే త --- య:గమ:ల .రasాల పoDO (మ·నవవత.రమ:ల:) 1 కృతయ:గమ: 1728000 2 cేc·య:గమ:1298000 2 c·:పరయ:గమ:864000 4 క0య:గమ:422000 ¯త మ:4220000 క0య:గసంఖ( - --422422 moglc number mentloned ln mony mythologles 1 మన:ంతరమ:71 మoయ:గమ:ల: 1బ హ¡ పగల: / oాO 14 మన:ంతరమ:ల:, 71x14 = 994 1 బ హ¡ o`æ28 మన:ంతరమ:ల: 1 బ హ¡వత.రమ:260 బ హ¡o`æల: 1 బ హ¡ ఆయ:వ, పo మ·ణమ:100 బ హ¡వత.రమ:ల: 8 ఇంs`Dధమ:గ(2S2 పద(మ: ప sారమ:) 1 బ హ¡ పగల: / oాO 1000 మoయ:గమ:ల: 1000 చతaరa(గమ:ల: 9 సప స:రమ: సప స:రమ: సప స:రమ: సప స:రమ:ల:ల:ల:ల: ( (( (c :Oయస¡ంధ c :Oయస¡ంధ c :Oయస¡ంధ c :Oయస¡ంధమ: మ: మ: మ: – 188188188188 పద(మ: పద(మ: పద(మ: పద(మ:) )) ) cైవతcైవతమ: (స) ఋషభఋషభమ: (o ) nాంc·రnాంc·రమ: (గ) మధ(మమధ(మమ: (మ) షడ మషడ మమ: (ద) °`ాద°`ాదమ: (°) పంచమపంచమమ: (ప) 10 cªగవతమ: cªగవతమ: cªగవతమ: cªగవతమ: ¬ ¬¬ ¬ దశల¢ణమ:ల: దశల¢ణమ:ల: దశల¢ణమ:ల: దశల¢ణమ:ల: ( (( (c :Oయ స¡ంధమ:c :Oయ స¡ంధమ:c :Oయ స¡ంధమ:c :Oయ స¡ంధమ: 2S7 2S7 2S7 2S7వ వవ వ.... పద(మ: పద(మ: పద(మ: పద(మ:) )) ) 1.సర మ: ¬ మహదహంsార పంచత-·¡తఇంcయ భ¬తపంచ ప పంచ సృcి 2.Dసర మ: ¬ Doాట:.రaషa° వలనం సంభDంDన చoాచర భ¬త సృcి 2.`ానమ: ¬ ¬ హo అవc·రమ:లOజగతaను `ా0ంచుట 4.``షణమ: ¬ ¬ హo °జభకజ-ద రణమ: ±ే య:ట S.ఊతaల: ¬ కర¡cాసనల:, ప,ణ(`ాపమ:ల: 6.మన:ంతరమ:ల: ¬ పదునల:గ:రa మనువ,ల చo త ల: cాoధర¡మ:ల: 7.ఈ÷ాను కథల: ¬ ¬ హo అవc·ర కథల:, అత° భక:ల చoత ల: 8.°o`ధమ: ¬ ¬ మ-··oాయణ:° oగ°ద , దుష¬¢ణ, ¬షర¢ణ 9.మ:s ¬ అDద( త(aంD °శ.ల భs±ే ¬హoర¬పమ:ను స:స:ర¬పమ:గ -ందుట 10.ఆశ యమ: ¬ సృcి -ిO లయమ:ల: ఎవ:° వలన గ0nనc అతcే (పరమ·త¡) ఆశ యమ:. 11 చతaః÷'scªగవతమ: చతaః÷'scªగవతమ: చతaః÷'scªగవతమ: చతaః÷'scªగవతమ: ( (( (c :Oయ స¡ంధమ: c :Oయ స¡ంధమ: c :Oయ స¡ంధమ: c :Oయ స¡ంధమ:,,,, 2S7 2S7 2S7 2S7వ వవ వ.... పద(మ: పద(మ: పద(మ: పద(మ:) )) ) ప,ండosా¢ండ: బ హ¡క: ఉపcే¬ంచుట స¡ంధమ: 2 ¬ అc·(యమ: 9 (cా(సDరDతం) ¬ భగcానుcాచ ¬ 1 ÷'.ఙనం పరమగ:హ(ం c యc :ఙనసమ°:తL నరహస(ం తదంగం చ గృoణ గc తం మయ·.1 1 కంద పద(మ: cాo జభవ ÷ా`ా రD ±·ర జ·నమ:ను భs సమc క `ా»· c·¡రమ:లను ° మ¬ఁడ: ను c·రత ° మనమ:నందు ధo oంపనగ:' 12 2 ÷'.cాo జభవ ÷ా`ా రD ±·రఙనమ:ను భs సమcక `ా»· c·¡రమ:లను ° మ¬ఁడ:ను c·రత ° మనమ:నందు ధo oంపనగ:'2 ÷'.య·cా నహం యc· cªc య దూ ప గ:ణకర¡కః త cైవ తత .Dఙన మసు cే దనుగ oo. అహc cాస ¯s`n -·న(ద(త.ద నత.రL ప÷ా. దహం యcేతచ. o౬వ¬c(త `` స¡.హL.2 2 ÷'.ఋcే ర ం య త_Oయ త నప Ooన±·త¡° 2 -ీస పద(మ:పo sంప మత..ర¬ప స:cªవమ:ల:ను మcమ·వc·ర కర¡మ:ల:ఁcె 0యఁ తత . Dజ·నంబ:దలs`° మత_`ా దమ:నఁగలc °క:ఁగమలగర¸ సృcి ప¬ర:మ:నఁజo.ంప - -కరaండఁ గ0n య:ండ:దు Dత కo¡నగ:చు సమcక సూల సూ¢¡ స:ర¬పమ:ల:ఁద c·¡రణ ప కృOయ:ఁదగ మదంశ ఆటc లc మందు 0నc ననc:Oయ:ండ-ౖ య:ండ: -·క: న(¯కట లదు సృcి sాలమందు సృజ(మ·నంబగ: జగమ: మత..ర¬పమగ:ను వత. 13 త c:c·( c·త¡- మ·య·ం యc·cª`` యc·తమః.4 4 ÷'.యc· మoంO భ¬c·° భ¬cేష¬±·. వ±ే ష:ను ప D`ా న(ప D`ా° తc· cేషa న cే ష:హL.S S ÷'. ఏ c·వcేవ aఙస(ం తత .aఙసు-·త¡నః 2వచనమ:అc య:నుంnాక °వ, నన·c nన oª జగ°·oా¡ణ మ·య· ప sారంబఱంnంతa ల° యర ంబ: es రజత cª ంOయ:ంబ'ల -Dట మcమంcో ఁD క మ¡ఱఁcో ఁపకమ·నునc o మc య మ·య· D÷షంబ° oఱుంగ:మc య:నుంnాక ల° యర ంబ: దృశ(మ·నంబగ:టక:నుగల యర ంబ: దర¸న n`చరంబ: nాక:ండ:టక:ను c:చంc· cకంబ:నుదమఃప cªసంబ:ను దృ`ాంతంబ:ల:nాఁcె0య:. 4వచనమ:అc య:నుంnాక °వ, నన·c nన oª జగ°·oా¡ణ మ·య· ప sారంబఱంnంతa ల° యర ంబ: es రజత cª ంOయ:ంబ'ల -Dట మcమంcో ఁD క మ¡ఱఁcో ఁపకమ·నునc o మc య మ·య· D÷షంబ° oఱుంగ:మc య:నుంnాక ల° యర ంబ: దృశ(మ·నంబగ:టక:నుగల యర ంబ: దర¸న n`చరంబ: nాక:ండ:టక:ను c:చంc· cకంబ:నుదమఃప cªసంబ:ను దృ`ాంతంబ:ల:nాఁcె0య:. Sవచనమ: అc య:నుంnాక °వ, నన·cn న oª జగ°·oా¡ణ మ·య· ప sారంబఱంnంతa ల° యర ంబ: es రజత cª ంOయ:ంబ'ల 14 అన:యవ(Oosాcª(ం యc·..త.ర:తసర:c·.6 6 ÷'.ఏతన¡తం సమ·Oషపరcణ సమ·c-· భcా' కల.Dకల.షa న Dమ:ష(O కoDo.7 -- 0 - - -Dట మcమంcో ఁD క మ¡ఱఁcో ఁపకమ·నునc o మc య మ·య· D÷షంబ° oఱుంగ:మc య:నుంnాక ల° యర ంబ: దృశ(మ·నంబగ:టక:నుగల యర ంబ: దర¸న n`చరంబ: nాక:ండ:టక:ను c:చంc· cకంబ:నుదమఃప cªసంబ:ను దృ`ాంతంబ:ల:nాఁcె0య:. 6వచనమ:అc య:నుంnాక °వ, నన·c nన oª జగ°·oా¡ణ మ·య· ప sారంబఱంnంతa ల° యర ంబ: es రజత cª ంOయ:ంబ'ల -Dట మcమంcో ఁD క మ¡ఱఁcో ఁపకమ·నునc o మc య మ·య· D÷షంబ° oఱుంగ:మc య:నుంnాక ల° యర ంబ: దృశ(మ·నంబగ:టక:నుగల యర ంబ: దర¸న n`చరంబ: nాక:ండ:టక:ను c:చంc· cకంబ:నుదమఃప cªసంబ:ను దృ`ాంతంబ:ల:nాఁcె0య:. 15 చతaషcి Dద(ల: చతaషcి Dద(ల: చతaషcి Dద(ల: చతaషcి Dద(ల: ( (( (తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ:) )) ) 1వ Dధమ: 1.cదమ: 2.÷ాసమ: 2.ధర¡÷ాసమ: 4.cా(కరణమ: S.జ`(Oషమ: 6.ఆయ:o:దమ: 7.nాంధర:మ: 8.కDత:మ: 9.సర:÷ాసమ: 10.`ామ:cకమ: 11.s`s`¡కమ: 12.÷ాక:నమ: 12.మల Dద( 14.nారaడమ: 1S.cాక.మc·¡రమ: 16.బ¬జDజయమ: 17.cేశcªషల: 18.0.ి ఙనమ: 19.0.ి లఖనమ: 20.అరదగమనమ: 21.రత·పo¢ 22.అసDద( 22.`ాక÷ాసమ: 24.జంతac దమ: 2S.వృ¢cో హదమ: 26.ఆగమమ: 27.ఇంద జ·లమ: 28.మcంద జ·లమ: 29.క:ట:ప° 20.¬ల.మ: 21.రసగంధమ: 22.భ¬`ాలమ: 22.అంజనD÷ షమ: 24.cాయ:జల·n · స ంభన 2S.స:రవంచన 26.ధ:°Dc కమ: 27.గ:ట sాec 28.పe`ాలనమ: 29.అDc·(±ేదనమ: 40.Dహంగc దగO 41.Dత లఖనమ: 42.అOనయమ: 42.±`రత:మ: 44.cాసు÷ాసమ: 4S.మణ మంcౌషధ -ి c 46.ల'హsారకల.మ: 47.sాశవ° 48.స:ప·÷ాసమ: 49.మణ -ి c S0.వడ ంగ-ి ద S1.ఔషద-ి c S2.చర¡కట: S2.sార(sారణDద( S4.గణ త÷ాసమ: SS.సూOsాకృత(మ: S6.చoాచరవ(c· కరణమ: S7.తంతaDద( S8.oగoాజమ: S9.-ద(మ: 60.ప శ·÷ాసమ: 61.cా(`ారమ: 62.Dత c దమ: 62.cట 64.తaరnాo`హణమ: 16 ±ౌషcిDద(ల: ±ౌషcిDద(ల: ±ౌషcిDద(ల: ±ౌషcిDద(ల: ( (( (తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ:)))) - -- -2 22 2వ Dధమ: వ Dధమ: వ Dధమ: వ Dధమ: అరaవc -·ల:గ: Dద(ల: అరaవc -·ల:గ: Dద(ల: అరaవc -·ల:గ: Dద(ల: అరaవc -·ల:గ: Dద(ల: 1ఇOoసమ: 2ఆగమమ: 2sావ(మ: 4అలంsారమ: S-·టకమ: 6nానమ: 7కDత:మ: 8sామ÷ాసమ: 9æదమ: 10cేశcªష0.ి 110.ి కర¡మ: 12cాచకమ: 12అవc·నమ: 14సర:÷ాసమ: 1S÷ాక:నమ: 16`ామ:cకమ: 17రత·÷ాసమ: 18రc·శ:గజ s°శలమ: 19మల ÷ాస మ: 20`ాక÷ాసమ: 21దహదమ: 22గంధcాదమ: 22c·తacాదమ: 24ఖ°cాదమ: 2Sరసcాదమ: 26జలcాదమ: 27అn·స ంభమ: 28ఖడ స ంభమ: 29జలస ంభమ: 20cాs స ంభమ: 21వయస ంభమ: 22వ¬కరణమ: 22ఆకర ణమ: 24¯హనమ: 2SDcే:షమ: 26ఉ±·.టనమ: 27మ·రణమ: 28sాలవంచనమ: 29పరsాయప cశమ: 40`ాదుsా-ిc 41ఐంద జ·లమ: 42అంజనమ: 42దృcివంచనమ: 44సర:వంచనమ: 4Sమణ మంcేషc· cక-ి c 46±`రకర¡మ: 47Dత sయ 48ల'హs య 49అశ:s య S0మృO కs య S1c·రas య S2cణ:s య S2చర¡sయ S4అంబరs య SSఅదృశ(కరణమ: S6cౌత(మ: S7cాణజ(మ: S8పe`ాలనమ: S9కృcి , వ(వ`ాయమ: 60అసవకర¡మ: 61`ా ణ దూతృత, `ా ణ:లc` మ·టªడ:ట 62cాs.c 62Dత లఖనమ: 64సంn తమ: 17 సంఖ·(మ·నమ: సంఖ·(మ·నమ: సంఖ·(మ·నమ: సంఖ·(మ·నమ: ( (( (తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ:) )) ) ఏకమ:1 ఒకట 1-10 0 దశమ:1 తరacాత ఒక సున·1-10 1 పc శతమ:1 తరacాత 2 సు-··ల:1-10 2 వంద సహస మ:1 తరacాత 2 సు-··ల:1-10 2 co( దశసహస మ:1 తరacాత 4 సు-··ల:1-10 4 ల¢1 తరacాత S సు-··ల:1-10 S ల¢ దశర¢1 తరacాత 6 సు-··ల:1-10 6 D0యను s`ట 1 తరacాత 7 సు-··ల:1-10 7 s`ట దశs`ట 1 తరacాత 8 సు-··ల:1-10 8 శతs`ట 1 తరacాత 9 సు-··ల:1-10 9 O0యను అరa¸దమ:1 తరacాత 10 సు-··ల:1-10 10 న(రa¸దమ:1 తరacాత 11 సు-··ల:1-10 11 ఖర:మ:1 తరacాత 12 సు-··ల:1-10 12 ట0యను మoఖర:మ:1 తరacాత 12 సు-··ల:1-10 12 పద¡మ:1 తరacాత 14 సు-··ల:1-10 14 మoపద¡మ:1 తరacాత 1S సు-··ల:1-10 1S sా:c0యను »ణ 1 తరacాత 16 సు-··ల:1-10 16 మo»ణ 1 తరacాత 17 సు-··ల:1-10 17 శంఖమ:1 తరacాత 18 సు-··ల:1-10 18 మoశంఖమ:1 తరacాత 19 సు-··ల:1-10 19 »O1 తరacాత 20 సు-··ల:1-10 20 18 మo» O1 తరacాత 21 సు-··ల:1-10 21 »భమ:1 తరacాత 22 సు-··ల:1-10 22 మo»భమ:1 తరacాత 22 సు-··ల:1-10 22 °c 1 తరacాత 24 సు-··ల:1-10 24 మo°c 1 తరacాత 2S సు-··ల:1-10 2S పర:తమ:1 తరacాత 26 సు-··ల:1-10 26 అత(ంతమ:1 తరacాత 27 సు-··ల:1-10 27 పoార మ:1 తరacాత 28 సు-··ల:1-10 28 అనంతమ:1 తరacాత 29 సు-··ల:1-10 29 `ాగరమ:1 తరacాత 20 సు-··ల:1-10 20 అన(యమ:1 తరacాత 21 సు-··ల:1-10 21 అDంత(మ:1 తరacాత 22 సు-··ల:1-10 22 అcయమ:1 తరacాత 22 సు-··ల:1-10 22 భ¬o 1 తరacాత 24 సు-··ల:1-10 24 మoభ¬o 1 తరacాత 2S సు-··ల:1-10 2S 19 c దమ:ల: c దమ:ల: c దమ:ల: c దమ:ల:,,,, ఉపc దమ:ల: ఉపc దమ:ల: ఉపc దమ:ల: ఉపc దమ:ల:,,,, ఋO:క:¡ల: ఋO:క:¡ల: ఋO:క:¡ల: ఋO:క:¡ల:,,,, కర¡తంత మ:ల: కర¡తంత మ:ల: కర¡తంత మ:ల: కర¡తంత మ:ల:,,,, ధర¡`ాదమ:ల:ధర¡`ాదమ:ల:ధర¡`ాదమ:ల:ధర¡`ాదమ:ల: ( (( (తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ:,,,, 288 288 288 288వ పద(మ: వ పద(మ: వ పద(మ: వ పద(మ:) )) ) చతao:దమ:ల:బ హ¡cే వ,° మ:ఖమ: ఋn:దమ:త¬రa. యæo:దమ:ద» ణ `ామc దమ:పడమర అధర:ణc దమ:ఉత ర చతao:ధఉపcదమ:ల: ఆయ:o:దమ:ఆo`గ( Dద( ధనుo:దమ:య:దDద( nాంధర:మ:nానDద( `ాపత(మ:°oా¡ణDద( చతao:ధ యఙ కర ల: / ఋO:క:¡ల: హ'తశసమ:ల: అను ఋn:ద మంత మ:ల: అధరa:డ:oజ(, యఙ మ:ను అధ:ర(మ: ±ేయ:ట ఉc·తసుతaలను `ామcద మంత మ:లను `ాడ:టªదుల: బ హ¡`ా య¬.తకర¡మ:ల: అష Dధ కర¡తంత మ:ల: ``డ¬ ఉక .మ: యజనమ: అn·``మమ: అ``oా(మమ: అOoామమ: cాజ. యమ: గcాయమ: ధర¡`ాదచతaష¡యమ: 1Dద( 2c·నమ: 2తపసు. 4సత(మ: 20 చతaoాశ మమ:ల: చతaoాశ మమ:ల: చతaoాశ మమ:ల: చతaoాశ మమ:ల: ¬ ¬¬ ¬ Dవరమ:ల:Dవరమ:ల:Dవరమ:ల:Dవరమ:ల: ( (( (తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ:,,,, 288 288 288 288వ వవ వ.... పద(మ: పద(మ: పద(మ: పద(మ:) )) ) ఆశమమ:ల:వృతaల: బ హ¡చర(మ:`ాDత మ:బ హ¡చర(మ: - ఉపనయనమ: ఆc nా మ¬డ: c నమ:ల:nాయO జ.ించుట `ా జ·పత(మ:-·ల:గ: c దవ తమ:ల:ను ఒs`¡క¡ట సంవత.రమ: `ాట: ఆచoంచుట బృహత నమ:cదమ: - రa.s`°న తరacాత ఆచoంచు వ తమ: -ౖcికమ:cదమ: - రa.s`°న తరacాత ఆచoంచు వ తమ: nారస మ:cార °cి ద మ:sా°వ(వ`ాయమ: ±ే య:ట సంచయమ:యఙc ¯దలగ:నD ±ే-ిధనమ: సం`ాcంచుట ÷ా0నమ:అయ·Dతమ:, ఎవo ° య·Dంపక:ండ:ట ¬ల'ంఛనమ:``లమ:లల' oా0న కంక:ల: సDకoంచుట cానప స మ:cౖఖనసుల:భ¬D° దున·క:ండ cొ రaక: ఆoరమ:ల: -Dంచుcారa cాలìల:(ల:s`తపంట oాnా- c నుకటట (`ాత) పంటను Dసoంచుcారa ఔదంబరaల:ఉదయమ: లవnా-చూ-ిన cౖప, c 0¸ అక¡డ అయ·Dతమ:గ లOంDన ఆoరమ: -ీ:కoంచు cారa .నప,ల:ల:±ెట నుంc cాటంతటD oా0నD మ·త మ: -ీ:కoంచుcారa 21 స-·(సమ:క:ట చక:డ:స:ంత ఆశ మమ: (క:ట రమ:)న °o¬ంDన కర¡మ:ల: ఆచoంచుట బహJదక:డ:క:ట రమ: ఉండదు. కర¡మ:లను Dc D ఙనప c·నుcైOరaగ:చుండ:ను హంసsవలమ: ఙనమ:ను అబª(సమ: ±ేయ:చుండ:ను °cి ¡య:డ:అcª(సమ: క¬డ ఉండదు. s వలమ: పరబ హ¡ తత .మ: nా య:ండ:ను చతao:ధ Dద(ల: - ధర¡మ:ల: Dద(Dవరమ:ధర¡మ: అ°:¢s ఆc·¡-·త¡ Dcక Dద(¯¢మ: త oªస:oాc ఫ0తమ:ల: ఆ¬ంD cదకర¡మ:ల: ±ేయ:టsామమ: cార áవ-`ాc కరక: వ(వ-ీoªదధర¡మ: దండ°Oధనసం`ాదనs`సమ: మ·త c కర¡మ:లను ±ే య:cాడ:అర మ: మ:ల'కమ:ల: భ¬ల'కమ: భ:వo`కమ: సువo`కమ: 22 s°రవ,ల: s`°· . రas°రవ,ల: s`°· . రas°రవ,ల: s`°· . రas°రవ,ల: s`°· . రa¬ ¬¬ ¬ తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: తృOయ స¡ంధమ: Oషa¡డ: DDత Dరa(డ:1. `ాండ:oాæ `ాండవ,ల: 1.య:c ష రaడ: (ధర¡oాæ), 2. Oమ- నుడ:, 2. అరaనుడ:, 4.నక:ల:డ:, S. సహcే వ,డ: 2. ధృతoాషa డ:s°రవ,ల: 1.సుoధనుడ: (దుo`(ధనుడ:) 2.దు÷ా¸సనుడ: 2.దుర రaడ: 4.దురa¡ఖుడ: S.జలసంధుండ: 6.సహoడ: 7.సమ:డ: 8.ఇందుడ: 9.అనుDందుడ: 10.దుoా¸హoడ: 11.సుబªహoడ: 12.దుష దర¸నుడ: 12.ధర¡దుడ: 14.Dత oc 1S.దుష¡రaడ: 16.కరaడ: 17.DవంశO 18.Dకరaడ: 19.జయసంc 20.సుల'చనుడ: 21.Dతa డ: 22.ఉపDతa డ: 22.Dc· ¢డ: 24.±·రaDతa వ,డ: 2S.శc·ననుడ: 26.దుర¡ర ణ:డ: 27.దుర ర ణ:డ: 28.Dవరaడ: 29.కట:డ: 20.శమ:డ: 21.వృద -·భ:డ: 22.సు-·ధుడ: 22.నందక:డ: 24.ఉపనందక:డ: 2S.--·పO 26.ec ణ:డ: 27.క:ంcో 28.మహ'దరaడ: 29.Dత ద:æడ: 40.Dత రథుడ: 41.Dత cªనుడ: 42.అDత ao 42.Dత cªణ:డ: 44.Dత వరa¡డ: 23 4S.సువరa¡డ: 46.దుo:oచనుడ: 47.Dత - నుడ: 48.Dsాంతక:డ: 49.సుDతa డ: S0.Dత వర¡భృo S1.అపoాaతaడ: S2.పంc తaడ: S2.÷ాల·¢డ: S4.దుoావoాaతaడ: SS.జయంతaడ: S6.జయcే¸నుడ: S7.దుర య:డ: S8.దృఢహసుడ: S9.సుహసుడ: 60.cాతc గ:డ: 61.సువర.నుడ: 62.ఆc తa(డ: 62.sతaవ, 64.బహ(ం¬ 6S.-·గదంతaడ: 66.ఉగ `ాo 67.కవD 68.శషంn 69.±·.ి 70.దండc·రaడ: 71.ధనురహoడ: 72.ఉగ:డ: 72.Oమ:డ: 74.రథOమ:డ: 7S.Oమబªహoడ: 76.అల'క:డ: 77.Oమకరaడ: 78.సుబªషaడ: 79.OమDsాంతaడ: 80.అభయ:డ: 81.o°ద కరa¡డ: 82.ధృఢరథుడ: 82.అ-·e దు డ: 84.క:ండబ c 8S.DoాD 86.cర ల'చనుడ: 87.cర ద:æడ: 88.cర భ:æడ: 89.అc రaడ: 90.cరaడ: 91.cర బªహoడ: 92.మoబªహoడ: 92.వ,(cో రaడ: 94.కనకద:æడ: 9S.మoక:ండ:డ: 96.క:ండ:డ: 97.క:ండæడ: 98.Dత జ·సనుడ: 99.Dత క:డ: 100. కD 101.ప,O క ప,O క ప,O క ప,O క -దుశ¸ల. Dదురaడ: 24 అషc క:¡ల:అషc క:¡ల:అషc క:¡ల:అషc క:¡ల: ¬ ¬¬ ¬ Dవరమ:ల: Dవరమ:ల: Dవరమ:ల: Dవరమ:ల: (తృOయ య¡ంధమ: ¬ 467 సంబంc ) cక:¡`ాలక:డ:`ాలక:° cªర(cాహనమ:పట ణమ: ఆయ:ధమ: త¬రa.ఇందు డ:శDcేDఏనుగ:అమoావOవజ మ: ఆn·యమ:అn·`ా:ocే D``టేల:cేజ`వOశs ద» ణమ:యమ:డ:÷ా(మల·cేDమcషమ:సంయమ°`ాశమ: -ౖఋO°రృOcoాcే Dనరaడ:కృ`ాంగనక:ంతమ: పడమరవరaణ:డ:sా0sాcే D¯స0శc·వOదండమ: cాయవ(మ:cాయ:వ,అంజ-·cే Dలc గంధవOధ:జమ: ఉత రమ:క:బరaడ:Dత లఖగ:ఱ మ:అలsాప,o ఖడ మ: ఈ÷ాన(మ:ఈ÷ానుడ:,`ార:Oవృషభమ:s ల·సమ:O eలమ: ¬వ,డ: 25 అప.రసల: అప.రసల: అప.రసల: అప.రసల: ( (( (చతaరస¡ంధమ: చతaరస¡ంధమ: చతaరస¡ంధమ: చతaరస¡ంధమ:,,,, 909 909 909 909వ వవ వ.... పద(మ: పద(మ: పద(మ: పద(మ:) )) ) ఏకOశంO అప.రసల: 1.రంభ 2.ఊర:¬ 2.Oల'త మ 4.cనక S.ఘృc·D 6.సహజన( 7.°¯ చ 8.cామన 9.మంcో దo 10.సుభగ 11.D÷ా:D 12.Dప,ల·నన 12.భc· ంn 14.Dత - న 1S.ప ¯ చ 16.మ-హర 17.మ-¯c° 18.oామ 19.Dత మధ( 20.ecªనన 21.సుs ¬ 22.°తక:ంతల 22.మన¡cో c.ి° 24.అలంబ:ష 2S.Dశs శ 26.మ:ంaకస ల 27.క తaస ల 28.వల·ంn 29.పoావO 20.మoర¬ప 21. శ¬oఖ (బ హ¡ ప,oాణం) 27 సప c : సప c : సప c : సప c :పమ:ల: పమ:ల: పమ:ల: పమ:ల: (పంచమ స¡ంధమ: c:Oయ·÷ా:సమ:) 1 జంబ¬c:పమ: 2ప ¢c:పమ: 2÷ాల¡0c:పమ: 4క:శc:పమ: Ss°ంచc:పమ: 6÷ాకc:పమ: 7ప,ష¡రc:పమ: జంబ¬c :పమ:జంబ¬c :పమ:జంబ¬c :పమ:జంబ¬c :పమ: - -- - వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల: 1 11 1జంబ¬ c :పమ: జంబ¬ c :పమ: జంబ¬ c :పమ: జంబ¬ c :పమ: - -- -నవ వర మ:ల: (9) వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల:అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల:అc cే వత అc cే వత అc cే వత అc cే వత 1రమ(క వర మ:మనువ,మc·(వc·రమ: 2cరణ¡య వర మ:అర(మ:డ:క¬oా¡వc·రమ: 2క:రa వర మ:వoాహమ¬oవరoవc·రమ: 4ఇల·వృత వర మ:ప,రహరaడ:ప,రహరaడ: Sహo వర మ:ప o దుడ:నర-ింహoడ: 6sంప,రaష వర మ:ఆంజ-య:డ:oామ:డ: 7cªరత వర మ:-·O-·oాయణ:డ: 8భc· శ: వర మ: భద శ వ,డ:హయnవ,డ: 9sతaమ·ల వర మ:sామcే వ,డ:sామcే వ,డ: 28 సప సప సప సప c :పమ:ల:c :పమ:ల:c :పమ:ల:c :పమ:ల: - -- - వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల: 1 11 1జంబ¬ c :పమ: జంబ¬ c :పమ: జంబ¬ c :పమ: జంబ¬ c :పమ:నవ వర మ:ల:నవ వర మ:ల:నవ వర మ:ల:నవ వర మ:ల: ( (( (9) 9) 9) 9) క మ క మ క మ క మవర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల:పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల:మoమoమoమoమos`°· సం సం సం సంప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల:nరaల: 1రమ(క వర మ:cరaజంబ¬నc క:రంగ 2cరణ¡య వర మ:°ల÷:త-ీతక:రర 2క:రa వర మ:°షధచ¢వక:సుంభ 4ఇల·వృత వర మ:cమక¬టమ:భద cౖకంత Sహo వర మ:మ·ల·(వoఅలకనందOక¬ట 6sంప,రaష వర మ:గంధమ·దన¬¬ర 7cªరత వర మ:మందరపతంగ 8భc· శ: వర మ: క:మ:దరaచక 9sతaమ·ల వర మ:°షధ ¬Ocాస క.ి ల శంఖ 29 2 22 2ప ¢ c :పమ: ప ¢ c :పమ: ప ¢ c :పమ: ప ¢ c :పమ:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల: ( (( (7) 7) 7) 7) అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల:ఇధ¡aహo:° ఇధ¡aహo:° ఇధ¡aహo:° ఇధ¡aహo:° ప,తaల: ప,తaల: ప,తaల: ప,తaల: అc cే వత అc cే వత అc cే వత అc cే వతసూరa(డ: సూరa(డ: సూరa(డ: సూరa(డ: క మ క మ క మ క మవర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల:పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల:మo మo మo మoవరవ(వస వరవ(వస వరవ(వస వరవ(వస సం సం సం సంప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: 1¬వ వర మ:మణ క¬టఅరaణహంస 2యశస( వర మ: వజ క¬టసృమణపతంగ 2సుభదవర మ:ఇంద - నఆంnరసఊoా.యన 4÷ా°త వర మ:జ`(Oష¡o`ాDO సc·(ంగ:ల: S»మ వర మ:ధూమ వర సుప cªత 6అభయ వర మ: cరణ(nవఋతంభర 7ఆవృత వర మ:cఘమ·లసత(ంభర 2 22 2÷ాల¡0 c :పమ: ÷ాల¡0 c :పమ: ÷ాల¡0 c :పమ: ÷ాల¡0 c :పమ: సపవర మ:ల:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల: ( (( (7) 7) 7) 7) అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల:యఙ బªహo° యఙ బªహo° యఙ బªహo° యఙ బªహo° ప,తaల: ప,తaల: ప,తaల: ప,తaల: అc cే వత అc cే వత అc cే వత అc cే వత``మ:డ: ``మ:డ: ``మ:డ: ``మ:డ: క క క క మ మమ మవర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల:పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల:మo మo మo మoవరవ(వస వరవ(వస వరవ(వస వరవ(వస సం సం సం సంప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: 1సుo`చన వర మ:స:రసఅనుమOe తధర 2`·మనస( వర మ:శతశృంగ-ి°వ0Dc·(ధర 2రమణక వర మ: cామcే వసరస:Oవసుంధర 4cేవబరవర మ: క:మ:దక:హoవ,ఇధ¡ధర 30 S`ాoబరవర మ: మ:క:ందరజ° 6ఆ`ా(యన వర మ:ప,ష.వర నంద 7అOఙత వర మ:శతe Ooాక 4 44 4క:శ c :పమ: క:శ c :పమ: క:శ c :పమ: క:శ c :పమ:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల: ( (( (7) 7) 7) 7) అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల:c రణ( o తసు° c రణ( o తసు° c రణ( o తసు° c రణ( o తసు° ప,తaల: ప,తaల: ప,తaల: ప,తaల: అc cే వత అc cే వత అc cే వత అc cే వతయఙ ప,రaషaడ: యఙ ప,రaషaడ: యఙ ప,రaషaడ: యఙ ప,రaషaడ: క మ క మ క మ క మవర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల:పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల:మo మo మo మoవరవ(వస వరవ(వస వరవ(వస వరవ(వస సం సం సం సంప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: 1వసుc·న వర మ:బభ: రసక:ల(క:శల 2దృఢరaD వర మ:చతaశ¸ృంగమధుక:ల(s`Dద 2-·O వర మ:క.ి లe తDందఅOయ:క 4గ:పవర మ:Dత క¬టDత Dందక:లక Sసత(వ త వర మ:cేcా°కcేవగర¸ 6Dపవర మ:ఊర .o`మఘృతచు(త 7cామcే వ వర మ:ద Dణమ:మంత మ·ల S SS Ss°ంచ c :పమ: s°ంచ c :పమ: s°ంచ c :పమ: s°ంచ c :పమ:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల: ( (( (7) 7) 7) 7) అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల:ఘ: ఘ: ఘ: ఘ:తపృషa తపృషa తపృషa తపృషa ° °° ° ప,తaల: ప,తaల: ప,తaల: ప,తaల: అc cే వత అc cే వత అc cే వత అc cే వతవరaణ:డ: వరaణ:డ: వరaణ:డ: వరaణ:డ: క మ క మ క మ క మవర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల:పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల:మo మo మo మoవరవ(వస వరవ(వస వరవ(వస వరవ(వస సం సం సం సంప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: 1ఆ¯ద వర మ: eక అభయగ:రa 31 2మధూవహ వర మ:వర మ·నఅమృcౌఘఋషభ 2cఘపృషవర మ:c'జఆర(కద Dణక 4సుc·మ వర మ:ఉపబర ణOర వOcేవక Sఋcి జ( వర మ:ఆనందతృ.ిర¬ప 6ల'cc·రవర మ:నందనపDత వO 7వనస.O వర మ:సర:c`భద eక 6 66 6÷ాక c :పమ: ÷ాక c :పమ: ÷ాక c :పమ: ÷ాక c :పమ:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల:సపవర మ:ల: ( (( (7) 7) 7) 7) అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల:c c·Oc c c·Oc c c·Oc c c·Oc అc cే వత అc cే వత అc cే వత అc cే వతcాయ:cే వ,డ: cాయ:cే వ,డ: cాయ:cే వ,డ: cాయ:cే వ,డ: క మ క మ క మ క మవర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల:పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల:మo మo మo మoవరవ(వస వరవ(వస వరవ(వస వరవ(వస సం సం సం సంప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: 1ప,o`జవ వర మ:ఈ÷ానఅనఘ·ఋతaవ త 2మ-జవ వర మ:ఉరaశృంగఆయ:ర సత(వ త 2cపమ·న వర మ:బలభద ఉభయసృష .c·నవ త 4ధూమ· °క వర మ:శతsసరపoాaతసువ త SDత రథ వర మ: సహస `` తఃపంచపo 6బహoర¬ప వర మ:cేవ`ాలసహస సృO 7Dశ:±·ర వర మ:మoనస°జధు O 7 77 7ప,ష¡ ప,ష¡ ప,ష¡ ప,ష¡ర c :పమ: ర c :పమ: ర c :పమ: ర c :పమ:c : వర మ:ల:c : వర మ:ల:c : వర మ:ల:c : వర మ:ల: ( (( (2) 2) 2) 2) అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల: అc పతaల:DOహ'తa° DOహ'తa° DOహ'తa° DOహ'తa° ప,తaల: ప,తaల: ప,తaల: ప,తaల: అc cే వత అc cే వత అc cే వత అc cే వతపc·¡సనుడ: పc·¡సనుడ: పc·¡సనుడ: పc·¡సనుడ: 32 క మ క మ క మ క మవర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల: వర మ:ల:పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల: పర:తమ:ల:మo మo మo మoవరవ(వస వరవ(వస వరవ(వస వరవ(వస సం సం సం సంప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: ప cాహమ:ల: 1రమణక వర మ: మ·న``త ర----లదు 2c·తక వర మ: 33 సప సమ:ద మ:ల: సప సమ:ద మ:ల: సప సమ:ద మ:ల: సప సమ:ద మ:ల: 1.లవణసమ:ద మ: 2.ఇ¢సమ:ద మ: 2.సుoాసమ:ద మ: 4.ఘృతసమ:ద మ: S.దc సమ:ద మ: 6.»ీ రసమ:ద మ: 7.జలసమ:ద మ: 34 చతao :ంశOతత:మ:ల: చతao :ంశOతత:మ:ల: చతao :ంశOతత:మ:ల: చతao :ంశOతత:మ:ల: 6 th Bkomdho, 220 కo ¡ంc యమ:ల:కo ¡ంc యమ:ల:కo ¡ంc యమ:ల:కo ¡ంc యమ:ల: ( (( (S SS S) )) ) 1 ±ేతaల: 2 sాళ:¸ 2 -రa 4 గ:దమ: S ఉపసు ఙ- ంc యమ:ల:ఙ- ంc యమ:ల:ఙ- ంc యమ:ల:ఙ- ంc యమ:ల: ( (( (S SS S) )) ) 6 కను·ల: 7 ±ెవ,ల: 8 మ:క:¡ 9 -·ల:క 10చర¡మ: Dషయపంచకమ:Dషయపంచకమ:Dషయపంచకమ:Dషయపంచకమ: ( (( (S SS S) )) ) 11చూప, 12cాసన 12శబ మ: 14రaD 1Sస.ర¸ మoభ¬తమ:ల:మoభ¬తమ:ల:మoభ¬తమ:ల:మoభ¬తమ:ల: ( (( (S SS S) )) ) 16భ¬D 17ఆsాశమ: 18nా0 19 °రa 20 °ప,. అంతఃకరణచతaష యమ:అంతఃకరణచతaష యమ:అంతఃకరణచతaష యమ:అంతఃకరణచతaష యమ: ( (( (4 44 4) )) ) 21మనసు. 22బ:c 22అహంsారమ: 24మ·య (మ-బ:ద .హంsారమ:లక: sారణc న O»పశs) ¯త మ:¯త మ:¯త మ:¯త మ: 24 24 24 24 35 అషc క:¡ల:అషc క:¡ల:అషc క:¡ల:అషc క:¡ల: ¬ ¬¬ ¬ c sా.లక:ల:c sా.లక:ల:c sా.లక:ల:c sా.లక:ల: ¬ ¬¬ ¬ c గ c గ c గ c గ జమ:ల:జమ:ల:జమ:ల:జమ:ల: ¬ ¬¬ ¬ Dవరమ:ల: Dవరమ:ల: Dవరమ:ల: Dవరమ:ల: - -- - (తృOయ తృOయ తృOయ తృOయ,,,, సప మ స¡ంధమ: సప మ స¡ంధమ: సప మ స¡ంధమ: సప మ స¡ంధమ:ల: ల: ల: ల:) )) ) cక:¡`ాలక:డ:`ాలక:°గజమ:ల cªర(cాహనమ:పట ణమ: ఆయ:ధమ:గజమ:ల:cªర(ల: త¬రa.ఇందు డ:శDcేDఏనుగ:అమoావOవజ మ:ఐoావతమ:అభ మ: ఆn·యమ:అn·`ా:ocే D``టేల:cేజ`వOశsప,ండoకమ:క.ి ల ద» ణమ:యమ:డ:÷ా(మల·cేDమcషమ:సంయమ°`ాశమ:cామనమ:.ింగళ -ౖఋO°రృOcoాcే Dనరaడ:కృ`ాంగనక:ంతమ:క:మ:దమ:అనుపమ పడమరవరaణ:డ:sా0sాcే D¯స0శc·వOదండమ:అంజనమ:c·మ పo cాయవ(మ:cాయ:వ,అంజ-·cే Dలc గంధవOధ:జమ:ప,ష.దంతమ:eభ దంO ఉత రమ:క:బరaడ:Dత లఖగ:ఱ మ:అలsాప,o ఖడ మ:`ార:c`మమ:అంగన ఈ÷ాన(మ:ఈ÷ానుడ:,`ార:Oవృషభమ:s ల·సమ:O eలమ: సుప Oకమ:అంజ-·వO ¬వ,డ: 36 cªగవతa° ధర¡మ:ల: cªగవతa° ధర¡మ:ల: cªగవతa° ధర¡మ:ల: cªగవతa° ధర¡మ:ల: 7 77 7వ వవ వ,,,, స¡ంధమ: స¡ంధమ: స¡ంధమ: స¡ంధమ:,,,, 409 409 409 409వచనమ: వచనమ: వచనమ: వచనమ: సకలజనులసకలజనులసకలజనులసకలజనుల O ంశO ల O ంశO ల O ంశO ల O ంశO ల¢ణమ:ల: ¢ణమ:ల: ¢ణమ:ల: ¢ణమ:ల: సత(మ: దయ ఉపcా`ాcతపమ: ÷`చమ: -ౖరణ సదసc:c కమ: మ-°యమమ: బc oంcయ జయమ: cంస లD బ హ¡చర(మ: c·నమ: యcో Dత జపమ: సంc`షమ: మ·ర వమ: సమదర¸నమ: మoజన - వ nామ(s`oకల: °ష.ల sయల: Dడ:చుట Dతcªcిత:మ: cేహమ:nా° తను· cదss`నుట అ-·దకంబ:ల: `ా ణ:లక: పంD oచు.ట `ా ణ:లందు cేవc·బ:c య·త¡బ:c ±ేయ:ట ¬ -·oాయణచరణ స¡రణ sర నమ: శవణమ: -వ అర.న నమ`ా¡రమ: c·స(మ: ఆత¡సమర.ణమ: సఖ(మ: దశDధ`ా ణమ:ల: లక దశDధcాయ:వ,ల: దశDధ`ా ణమ:ల: లక దశDధcాయ:వ,ల: దశDధ`ా ణమ:ల: లక దశDధcాయ:వ,ల: దశDధ`ా ణమ:ల: లక దశDధcాయ:వ,ల: సప మ స¡ంధమ: 464 పద(మ: 37 పంచ cాయ:వ,ల: పంచ cాయ:వ,ల: పంచ cాయ:వ,ల: పంచ cాయ:వ,ల: `ా ణమ:- హృదయమ:ననుంc య: -·-ి కమ:ంc య: c ల:వడ:ను అ`ానమ:- ``O కడ:ప,నక:c గ:వనుంc మలమ¬c· దుల cడ0ంపజ య:ను cా(నమ:- శoరమ:నందంతటను cా(.ి ంD య:ండ:ను ఉc·నమ:- కంఠమ:నుంc మ·టల·డ Dల:గల:గ ±ేయ:ను సమ·నమ:- అ-··శయమ:న జఠoాn·sసDపమ:న య:ండ:ను పంచ ఉపcాయ:వ,ల: పంచ ఉపcాయ:వ,ల: పంచ ఉపcాయ:వ,ల: పంచ ఉపcాయ:వ,ల: -·గమ: - cాక:¡నందుండ:నc క¬ర¡మ:- కంటo ప.లందుండ:నc కృకరమ:- - త మ:లందుండ:నc cేనదత మ:- కంఠc·:రమ:ననుండ:నc ధనంజయమ:- హృదయమ:ననుండ:నc 38 39 Dవరణల: Dవరణల: Dవరణల: Dవరణల: ±ౌ-ీ O±ౌ-ీ O±ౌ-ీ O±ౌ-ీ O బంధమ:ల: బంధమ:ల: బంధమ:ల: బంధమ:ల: స¡ంధ_8-S0-వచనం ±ౌ-ీ O రO బంధమ:ల: 1)ఉc·నకరణ, 2)Oర(క¡రణ 2)-ితకరణ 4)ఉcతకరణ S)cా(నకరణ 6)nామ( 7)-·గరక 8)ఉతa.ల క 9)DజృంOక 10) ఇంc· ణ క 11)ఇంద క 12) `ార¸.సంఘటత 12) ఉc·నసంఘట త 14) .ీc త 1S) ccిత 16) cాడcాఖ( 17) ఉద¸గ· 18) ఉరసు.ట 19) అంnార °.ీc త 20) జృంభక 21) ప `ాo త 22) cణ:Dc·రక 22) eలDత 24) మ·ర¡టక 2S) .ంఖ·oత 26) పc·¡సన 27) అరధపc·¡సన 28) బంధుo త 29) -·గ`ాశ 20) సమ(యన 21) క¬ర¡ 22) పo వoత 22) °.ీ డన 24) సమ`ాద 2S) ODక మ 26) c(మపద 40 27) స¡రచక 28) అDc·o త 29) `·మ( 40) అజృంOత 41) -`sా 42) ధనుర¸ంద 42) కర`ాద 44) `ాDమ:ఖ 4S) అర చంద 46) ఉ`ాంగ 47) సమ:ద త 48) పo వర న 49) సమ·ంగక S0) అOO క S1) సంప,ట త S2) cణ:c·రణ S2) క:క:¡ట S4) మ·°త SS) య:గపద S6) Dమoత S7) ఘటత S8) సను¡ఖ S9) ప సు.ట 60) ఉc వ 61) జఘన 62) జ·నుప¬ర: 62) హoDక మ 64) so 6S) c:తల 66) `ార¸.ccిత 67) ధృత 68) °.ీ cత 69) °ఘ·తక 70) చటకDల-ి త 71) వoాహఘ·తక 72) æప. 72) వృ`ాOఘ·త 74) cేనుక 7S) గజ 76) మ·oాల 77) ప,రa`ాoత 78) cª మర 79) ఉద త 80) సంఘ·టక 81) ఉపపద 82) మంద.c త 41 82) మందవoాహ84) -·Ocి తమ: Dషaమ¬o ఆయ:c·దుల: Dషaమ¬o ఆయ:c·దుల: Dషaమ¬o ఆయ:c·దుల: Dషaమ¬o ఆయ:c·దుల: Bk8 - 98 Dషaమ¬o సంబంcంDన cా° Dవరమ:ల: ఆయ:ధమ:ల:శంఖమ:`ాంచజన(మ: చకమ:సుదర¸నమ: గద s°¯దs ధనుసు. ÷ాఙ మ: కOనందకమ: రథమ:శc·నందమ: cాహనమ:గరaత¡ంతaడ: --·-·యక:డ: Dష:s.నుడ: cేరaశc·నందమ: `ారc c·రక:డ: గ:రమ:ల:1-ౖబ( 2సుnవ 2ప,ష. 4వల·హకమ:ల: `ాను.ఆc ÷షaడ: ఆభరణమ:ల: ¬వత.మ:వ¢స లమంద0 ప,ట:మచ. cౖజoంOమ·లవనమ·0క కంఠమ:నంద0 మ·ల తaల-ీమ·లకంఠమ:నంద0 మ·ల s°సుభమ: వ¢మ:నంద0 మణ 42 ల»ీ ¡cే D వ¢మ:నందు అలంకoంD య:ండ:ను పద¡మ:±ేOల' శమంతకమ:±ేOల'° మణ అంగదమ:ల:భ:జs రaల: ల'కమ: cౖక:ంఠమ: పo చరaల: oసునంద oనంద oజయ oDజయ oజయంత oప బల'ద¸ల oక:మ:ద oక:మ:c·¢ oc·ò¢( oప,ష.దంత oe తcేవ o`ాత:త oDష:s.న cªర( ల»ీ ¡cే D భక సమ¬హమ:ల:cౖష వ,ల: భక:ల: -·రదుడ: తaంబ:రaడ: ప o దుడ: పo »తa ధు వ,డ: అంబoషaడ: 43 O ప,రcౖo O ప,రcౖo O ప,రcౖo O ప,రcౖoప,oాణnా ప,oాణnా ప,oాణnా ప,oాణnాథ థథ థ BK_8poem_40S Oప,రcౖo= మయ°o¡తమ:లగ: Oప,రమ:లక: -·యక:లగ: అసురత యమ:నక: cౖ o (శతa వ,), పరc శ:రaడ: (1)Dదు(-·¡0(2)c·oా¢డ:(2)కమల·¢డ:అ- cc·రsాసురa° ప,తa ల:Dషaవ,oక¡వరమ:వలనsామగమనమ:గలమ¬డ:(2) (1ఇనుమ:2cంc2బంnారమ:లc`)ప,రమ:లనుమయ:°±ే త °o¡ంపజ సుs`°,ల'కమ:ల°·ంట°``c ±ేయ:చుంc o .Dషa°వరమ: ప sారమ:O ప,రమ:ల:cా°s క0-ిన±`ప మ·దమ:కల:గ:ను. బ o¡దుల:Do బªధలక:c·ళజ·లకతమcేజమ:లను¬వ,నక:ఇD. వcంప,మ:అ°o .¬వ,డ:భ¬D°రథమ:గను,c దమ:లను గ:రమ:ల:గను,c రaపర:తమ:నుధనుసు.గను÷ షa°-·o గను Dషaవ,నుబªణమ:గనుగ cంDతనcే జ`మcమ±ే తO ప,రమ:లను ఒక¡±`టs ట±ేo . `ాeపc·సమ:న దహనమ: ±ే - న° ప,oాణnాథ 44 చతaర శ మన:ంతరమ:ల Dవరమ:ల: చతaర శ మన:ంతరమ:ల Dవరమ:ల: చతaర శ మన:ంతరమ:ల Dవరమ:ల: చతaర శ మన:ంతరమ:ల Dవరమ:ల: మనువ, మనువ, మనువ, మనువ, మనువ, మనువ, మనువ, మనువ,మనువ, మనువ, మనువ, మనువ,అవc·రa° అవc·రa° అవc·రa° అవc·రa°అవc·రa° అవc·రa° అవc·రa° అవc·రa°అవc·రa°అవc·రa°అవc·రa°అవc·రa° సంఖ( సంఖ( సంఖ( సంఖ(. రa . రa . రa . రaతంc తంc తంc తంc .రa .రa .రa .రaత0 త0 త0 త0 తంc తంc తంc తంc 1)`ా:యంభ:వ,డ:స:యంభ:వ,డ:క.ిల:డ:cేవహJO యc డ:ఆక¬O 2)`ా:o`Dషaడ:అn·Dభ:డ:తacితcద¬రaడ: 2)ఉత మ:డ:.ియవతaడ:సత(-నుడ:సూనృతధరa¡డ: 4)c·మసుడ:.ియవతaడ:హo హoణ హoc ధుడ: S)o వతaడ:.ియవతaడ:cౖక:ంఠaడ:Dక:ంఠeభ: డ: 6)±·¢సుడ:చ¢వ,అaతaడ:సంభ¬Ocౖoాæ 7)cౖవస:తaడ: ÷ా ద cే వ,డ:cామనుడ: ఇంc· వరæడ: అc Oకశ(ప,డ: 8)సూర(`ావoసూరa(డ: ±·య`ార:c`మ:డ:సరస:Ocదగ:c 9)ద¢`ావoవరaణ:డ:అంబ:c·ర ఆయ: ష¡ంతaడ: 10)బ హ¡`ావoఉప÷'క:డ:Dష:s.నుడ:Dష¬D Dశ:సృæడ: 11)ధర¡`ావoధర¡- తaవ,సూరa(డ: 12)భద`ావoస:c·మ:డ:సూనృత సత(తప,డ: 12)cేవ`ావooగDభ:డ:బృహOcేవహ'త 14)ఇంద`ావoబృహc·¸నుడ:Dc·న సc· యణ:డ: 45 మనువ, మనువ, మనువ, మనువ, సంఖ( సంఖ( సంఖ( సంఖ()))) . రa . రa . రa . రaమనువ, తంc మనువ, తంc మనువ, తంc మనువ, తంc oాæల: oాæల: oాæల: oాæల:ఇందుడ: ఇందుడ: ఇందుడ: ఇందుడ:cే వతల: cే వతల: cే వతల: cే వతల:సపఋషaల: సపఋషaల: సపఋషaల: సపఋషaల: 1)`ా:యంభ:వ,డ:స:యంభ:వ,డ: 2)`ా:o`Dషaడ:అn·దు(మంతaడ:o`చనుడ:తacితaల:ఊర స ంభ:డ: సుcణ:డ:ఆదుల: o`Dష¡ంతaడ: ఆదుల: 2)ఉత మ:డ:.ియవ తaడ:పవనుడ:సత(aతaసతa(ల:ప థమ:డ: సృంజయ:డ:భదు ల:ఆదుల: యఙ హ'తa డ:ఆదుల: ఆదుల: 4)c·మసుడ:.ియవ తaడ:sతaవ,O¬ఖుడ:సత(క:ల:జ`(Oo`:.మ:డ: వ,డ:హరaల: నరaడ:Dరaల: ఖ·(Oఆదుల: 46 మనువ, మనువ, మనువ, మనువ, సంఖ( సంఖ( సంఖ( సంఖ()))) . రa . రa . రa . రaమనువ, తంc మనువ, తంc మనువ, తంc మనువ, తంc oాæల: oాæల: oాæల: oాæల:ఇందుడ: ఇందుడ: ఇందుడ: ఇందుడ:cే వతల: cే వతల: cే వతల: cే వతల:సపఋషaల: సపఋషaల: సపఋషaల: సపఋషaల: S)o వతaడ:.ియవ తaడ:ప ODందు(డ:భ¬తaల:cరణ(o`మ:డ: అరaనుడ:రయ:ల:ఊర .బªహoడ: ఆదుల:ఆదుల:cద¬రaడ: ఆదుల: 6)±·¢సుడ:చ¢వ,ప,రaడ:మంత దు(మ:డ:ఆ`ా(హDష¡ంతaడ: ప,రaషaడ:ఆదుల:Dరక:డ: సుదు(మ:·డ:ఆదుల: ఆదుల: 47 మనువ, మనువ, మనువ, మనువ, సంఖ( సంఖ( సంఖ( సంఖ()))) . రa . రa . రa . రaమనువ, తంc మనువ, తంc మనువ, తంc మనువ, తంc oాæల: oాæల: oాæల: oాæల:ఇందుడ: ఇందుడ: ఇందుడ: ఇందుడ:cే వతల: cే వతల: cే వతల: cే వతల:సపఋషaల: సపఋషaల: సపఋషaల: సపఋషaల: 7)cౖవస:తaడ: ÷ా ద cేవ,డ:ఇ»·:క:డ:ప,రంధరaడ:ఆcతa(ల:n°తమ:డ: నభంగ:డ:మరaత ల:కశ(ప,డ: ధృషaండ:అ¬:నుల:అO శoా(Oవసువ,ల:D÷ా:Dతa డ: నoష(ంతaడ:రaదు ల:జమదn· -·cªగ:ండ:ఆదుల:భరc·:æడ: cషaండ:నువ¬షaడ: కర¬శక:ండ: పృషదు డ: వసుమంతaడ: 48 మనువ, మనువ, మనువ, మనువ, సంఖ( సంఖ( సంఖ( సంఖ()))) . రa . రa . రa . రaమనువ, తంc మనువ, తంc మనువ, తంc మనువ, తంc oాæల: oాæల: oాæల: oాæల:ఇందుడ: ఇందుడ: ఇందుడ: ఇందుడ:cే cే cే cే వతల: వతల: వతల: వతల:సపఋషaల: సపఋషaల: సపఋషaల: సపఋషaల: 8)సూర(`ావoసూరa(డ: ±·య°o`¡హబ0సుతప,ల:nాలవ,డ: Dరజస¡Dరæల:c.ిమంచుడ: ఆదుల:అమృతప భ:ల:పరeoామ:డ: అశ:c·మ కృప,డ: cా(సుడ: ఋష(శృంగ:డ: 9)ద¢`ావoవరaణ:డ:ధృతsతaవ,అదు¸తaడ:పరaడ:దు(Oమంతaడ: cప sతaవ,మoD ఆదుల:గరaడ: ఆదుల: 10)బ హ¡`ావoఉప÷'క:డ:భ¬ocణ:డ:శంభ:డ:Dబ:దుల:హDష¡ంతaడ: ఆదుల:ఆదుల:ఆదుల: 49 మనువ, మనువ, మనువ, మనువ, సంఖ( సంఖ( సంఖ( సంఖ()))) . రa . రa . రa . రaమనువ, తంc మనువ, తంc మనువ, తంc మనువ, తంc oాæల: oాæల: oాæల: oాæల:ఇందుడ: ఇందుడ: ఇందుడ: ఇందుడ:cే వతల: cే వతల: cే వతల: cే వతల:సపఋషaల: సపఋషaల: సపఋషaల: సపఋషaల: 11)ధర¡`ావoసత(ధరa¡డ:cౖధృతaడ:Dహంగమ:ల:అరaణ:డ: ఆదుల:sామగమనుల: Doా:ణరaచుల: 12)భద `ావocేవవంతaడ:ఋతac·మ:డ:హoతaల:త``మ¬o ఉపcేవ,డ:ఆదుల:తప-ీ: cేవజ(షaడ:అn·ధ క:డ: ఆదుల:ఆదుల: 12)cేవ`ావoDత -నుడ:cవస.Oసుకరa¡ల:°o`¡హoడ: DDతa డ:సుc· మ:ల:తత .దరa¸డ: ఆదుల:ఆదుల: 14)ఇంద `ావoగంOరaడ:eDపDతa ల:అn· వసువ,±·¢షaల:బªహoవ, ఆదుల:eD eక: డ: మ·గధుడ: ఆదుల: 50 ప,oాణమ:ల: ప,oాణమ:ల: ప,oాణమ:ల: ప,oాణమ:ల: 8BK_629vochonom 51 ప,oాణమ: ప,oాణమ: ప,oాణమ: ప,oాణమ: - ప,oాతన చo త మ: పంచ ల¢ణమ:ల: పంచ ల¢ణమ:ల: పంచ ల¢ణమ:ల: పంచ ల¢ణమ:ల: -1సర(సృcి) 2ప Oసర(ప Oసృcి) 2(మను)వంశమ: 4మన:ంతరమ: Sవం÷ానుచo తమ: అ`ాదశ ప,oాణమ:ల: అ`ాదశ ప,oాణమ:ల: అ`ాదశ ప,oాణమ:ల: అ`ాదశ ప,oాణమ:ల: (18) 1బª హ¡మ: 2`ాద¡మ: 2cౖ ష వమ: 4÷ వమ: Scªగవతమ: 6-·రcయమ: 7మ·ర¡ంcే యమ: 8ఆn ·యమ: 9భDష(తa 10బ హ¡s వర మ: 11లౖంగమ: 12cాoాహమ: 12`ా¡ందమ: 14cామనమ: 1Ss°ర¡మ: 16మ·త..మ: 17nారaడమ: 18బ o¡ండ తర¡మ: తర¡మ: తర¡మ: తర¡మ: - ÷ాసమ:ల: (°యమన గ ంధమ:ల:) ఆoంట ల'°c , 1తర¡మ: 2cా(కరణమ: 2ధర¡మ: 4Dమ·ంస Scౖ ద(మ: 6జ`(Oషమ: ఆమ··యమ: ఆమ··యమ: ఆమ··యమ: ఆమ··యమ:¬ ¬¬ ¬చతao:దమ:ల:,1ఋn:దమ:2యæo:దమ:2`ామc దమ: 4అధర:ణc దమ: °యమమ: °యమమ: °యమమ: °యమమ: - అ`ాంగoగమ:లల'° శo రమ:కంటెOన·cన మృజ ల·దుల: `ాధనమ:ల:nా క0n°త(మ:nా ఆచoంపదnన ఒక onాంగమ: (ఇc దశDధమ: - 1తపమ: 2సంc`షమ: 2ఆ-ికత:మ: 4c·నమ: Sభగవదర.న 6cc·ంతశ వణమ: 7లజ8మO 9జపమ: 10వ తమ:) ఇOoసమ: ఇOoసమ: ఇOoసమ: ఇOoసమ: - ప¬ర:మ: జo nన కథ, 1oామ·యణమ: 2cªరతమ: ¯.D. సంcతసంcతసంcతసంcత - -- - cc·ంగమ:ల: cc·ంగమ:ల: cc·ంగమ:ల: cc·ంగమ:ల: ¬ ¬¬ ¬ 6 66 6 1 ¬¢ కర`ాణ° 2 cా(కరణమ: కర `ాణ° 2 ఛందమ: కర .ింగళమ:° 4 °రaక మ: కర య·స¡మ:° S జ`(Oషమ: కర ల: ఆc c·(దుల: 52 6 కల.మ: కర ల: అశ:ల·యన, sాc·(యన, ఆపస ంబ, బ'c·యన, cౖఖ·నస, c· o(యన, cªరc·:జ, సc·(`ాఢ, cరణ(s¬ మ:న·గ:cారa క తaవ,, ద¢డ:, వ-ి షaడ:, మoD 53 నవబహ¡ల: నవబహ¡ల: నవబహ¡ల: నవబహ¡ల: BK-8_681 ప జ·పO ప జ·పO ప జ·పO ప జ·పO - ప జ (సంc·నసృcిs ) పO, బ హ¡, Dరa 9మంc నవబ హ¡ల: నవబ హ¡ల: నవబ హ¡ల: నవబ హ¡ల: ( (( (ప జ·పతaల: ప జ·పతaల: ప జ·పతaల: ప జ·పతaల:) )) ) 1.భృగ:వ, 2.ప,లసు.డ: 2.ప,లహoడ: 4అంnరసుడ: S.అO6.కతaవ, 7.ద¢డ: 8.వ-ిషaడ: 9.మoD (మo oక Dధమ:గ¬డ కలదు) జంcªo జంcªo జంcªo జంcªo BK8_690 జంcªo జంcªo జంcªo జంcªo- జంcªసురaను సంహoంDనcాడ:, ఇందు డ: ఇందు డ: Dషa° ఉపcే శమ:న వజ· య:ధమ:ను Dc D, అn ·దc·సమ:లను D÷ా:వసుల రథమ:ను గ cంD, శDర ప,తa ° `ారcnాజ -ిs`° య:ద మ:న జంcªసురa° సంహoం±ె న° oామ·యణమ: 54 cే c·గ:·ల: cే c·గ:·ల: cే c·గ:·ల: cే c·గ:·ల: Podyom lX -222 (ఆంగDs .ీ cయ· నుంc ) http://en.wlklpedlo.org/wlkl/Yogyo=1he_vorlous_socred_Agnls ÷` c·గ:·లక: సంబంcంDన సం`ా¡రమ:ల: ÷` త సూc· లల' Dవoంప బc నD. ÷` c·గ:·లను ÷` Oనుల: °ర:cం±ె దరa. ఇరcౖ ఒక¡ (21) తప.°సoఆహoతaలల' పc··0 ంట° (14) ÷` c·గ:·లందు ఆహoO, c ల:.ట ±ే`ారa. ÷` c·గ:·ల- మ¬డగ:·ల° cేc·గ:·ల: అ° క¬డ అంటªరa. అD 1)nారపత(మ: 2)ద» ణ·n · 2)ఆహవ°యమ:. యఙ ÷ాల యందు nారపత( nారపత( nారపత( nారపత( క:ండమ: గ:ండ ° ఆsారమ:ల' పడమట cౖప,న ఉంట:ంc . nార పc·(n· నుంc Oసుs`° Dగc· oండగ:·లను ప జ:0ం±ె దరa. ద» ణ·n · ద» ణ·n · ద» ణ·n · ద» ణ·n ·గ:ండమ: యఙ ÷ాలల' ద» ణప, cౖప,న అర చంc· sారమ:ల' °o¡ంపబడ:తaంc . మ:ఖ(మ:గ c °ల' .ి తృcేవతలక: cల:.c·రa. ఆహవ°య ఆహవ°య ఆహవ°య ఆహవ°యగ:ండమ: యఙ ÷ాలక: త¬రa.cౖ ప,న నల:చదరమ:గ ఏర.రa`ారa, ±·ల·వరక: ఆహoతaలను c°ల'-c ల:.c·రa, హృతమ: ±ేయ:దురa. 000 55 56

Recommended

View more >