બ્રહ્માંડ ppt

Download બ્રહ્માંડ ppt

Post on 26-Nov-2015

29 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

બ્રહ્માંડ.....

TRANSCRIPT

 • - Bau2 sUyR4I sO4I njIkno g/h 0e.- Aa g/h pr Jva5amuqIAona muq jeva lagta qaDa jova m5e 0e.- tena pr jIvn xKy n4I- Xauk/ Ae sO4I tejSvI deqato g/h 0e.- xuk/ pr vatavr` n4I.Ane kabRnnu> p/ma` v2are 0e.- Paa`I muQyTve vayu Svrupe 0e.

  - sUyR m>D5ma> sjIv s 0e. Aa vatavr`ma> muQyTve kabRn DayoKsa[D vayu 0e. na[3=ojn,AoiKsjn p` qub 4oDa p/ma`ma> 0e. Gauru Ae Aap`a sUyR m>D5no sO4I mo3o g/h 0e. te p lgwg g`o mo3o 0e. muQyTve ha[D=ojn Ane ihilym vayuAo 0e.- suyR m>D5na ANy g/honI srqam`Ima> Aa g/honu> guruTvak8R` b5 v2are 0e. - g/homa> sO4I su>dr g/h xin 0e. Tae pI5axpDta r>gnae 0e. tenI Aaspas nIla r>gna bFIRla vlyo Aavela 0e. kdma> guru p0I bIju kd 2rave 0e. ha[D=ojn, im4en, ihilym Ane Aemoinya vayuAo Aavela 0e.- Aa g/h pr muQyTve im4en, ha[D=ojn Ane Aemoinya vayuAo Aavela 0e.- Aa g/hnI Aaspas vlyo jova m5e 0e.

  Aa g/h pr muQyTve im4en, ha[D=ojn Ane ihilym vayuAo Aavela 0e. AanI Aaspas p` vlyo hovana Ae>2a` m5I AaVya 0e.

  PlD5no sO4I dUrno g/h 0e. Pl ikr`o bhu j Ao0a pho>ce 0e. te4I Tya> mo3e wage A>2aru> j j`ay 0e.- Tae A>2airya g/h trIke Ao5qay 0e.z

 • sUyRm>D5 Ae3le xu>? sUyRm>D5 Ae3le sUyR Ane tenI Aaspas frta> tmam AvkaxI pda4oR no smUh. sUyRm>D5ma> sUyR,taraAo,g/ho,]pg/ho,l6ug/ho ,]LkaAo,2Umketu,vgere AvkaxI pda4oRno smavex 4ay 0e.

 • sUyRm>D5na> sWyo sUyR Bau2 Xauk/ pg5

  / Gauru Xain Yaurenx nePCyun Plu3o

 • sUyRnI maihtI sUyRm>D5ma> sUyR keN S4ane Aavelo 0e. sUyR pI5a r>gno taro 0e. Tae p/kax Ane ]*ma-]=Rno Saot 0e.

 • sUyR nI spa3I prnu> tapman Aaxre keLvIn 0e.

  sUyR p` tenI 2rI pr fre 0e.

 • bu2nI maihtI Bua2 sUyRnI sO4I n+kno g/h 0e. Taena> pr Jva5amuqI jeva> lagta> qaDa =eva m5e 0e. Taena> ]prna> qaDa ]Lka p/pat ne kar`e 4yela> 0e.

 • Bau2nu> idvs drimyannu> tapman >c Ane raaInu> tapman >c hoy 0e . Tya> vatavr` ke +vn xKy n4I.

 • Xauk/ nI maihtI sUyRm>D5no sO4I tejSvI deqato g/h 0e. tenI spa3I pr Jva5amuqI p` Aavela> 0e. Xauk/nu> tapman >c je3l>u ]>c>u hoy 0e.

 • Xauk/ pr vatavr` 0e. vatavr`ma> kabRn DayoKsa[Dnu> p/ma` v2are 0e Ane sLFyuirk AeisDna> vad5o p` =eva> m5e 0e.

  Xauk/ sUyoRdy phela> pUvRma> Ane sUyaRSt p0I pi&vmma> jova> m5e 0e.

  Xuak/ pr pa`I vayu Svpe jova> m5e 0e.

 • PaD5ma> s+vs
 • Vaatavr`ma> na[3/ojn% Aoiksjn %,kabRn Dayoksa[D,Aozon jeva ANy vayuAo % 0e. p4I jota pU$vI wurax pDta r>gnI deqay 0e.

 • nIcena> ma>4I saco ivkLp xo2I jvab Aapo.

 • .sUyRm>D5na> g/honvAa#sat

 • .sUyR

  lIla r>gno tarowUra r>gno taropI5a r>gnotaro

 • .bu2

  sO4I dUrno g/h.sO4I n+kno g/h.m@yma> Aavelo g/h.

 • .xuk/

  Sau>dr g/h.Laal g/h.tejSvI g/h.

 • .p
 • sUyRm>D5na>xuk/ Ane pU$vI be g/honI maihtI lqI lavvI.