अकीके के बारे में सुवाल जवाब_questions and answers...

of 26 /26

Upload: ahmed3604

Post on 11-Apr-2017

172 views

Category:

Spiritual


23 download

TRANSCRIPT

Page 1: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah
Page 2: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎS¢ }¢Ú¼Ï¢¢ S¢éÏãG ¥¢ñÚ ÎS¢ }¢Ú¼Ï¢¢à¢¢}¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ©S¢ï çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ïÚè à¢ÈGU¢¥G¼ ç}¢Hïx¢è J

A-1

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢²ïã çÚ„¢H¢ (¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢)

à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ãG…GÚ¼¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢„ ¥Gœ¢G¢Ú ÜGU¢çÎÚè Ú-…G±è

Ýï ©Îêü …GÏ¢¢Ý }¢ïæ ¼ãGÚèÚ ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ J}¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è) Ýï §„ çÚ„¢Hï ÜU¢ï çã‹Îè ÚS}¢éH ¶G¼G

}¢ïæ ¼Ú¼èÏ¢ Îï ÜUÚ ÐïࢠçÜU²¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ „ï ࢢ»¥G ÜUÚ±¢²¢ ãñ J §„}¢ïæ ¥x¢Ú çÜU„è …x¢ã ÜU}¢è Ï¢ïà¢è Т»æ ¼¢ï }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ ÜU¢ï (Ï¢ …GÚè¥G» }¢v¼êÏ¢,§ü-}¢ï§H ²¢ SMS) }¢éœ¢GH¥G ÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ „±¢Ï¢ ÜU}¢¢§²ï J

Ú¢çÏ¢¼G¢ : }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è) }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢

ç„HïvÅïÇ ã¢©„, ¥çHÈGU ÜUè }¢çS…Î ÜUï „¢}¢Ýï, ¼èÝ ÎÚ±¢…G¢, ¥ãG}¢Î¥¢Ï¢¢Î-1, x¢é…Ú¢¼MO. 9374031409 E-mail : [email protected]

çÜU¼¢Ï¢ ÐÉGÝï ÜUè Îé¥G¢¥…G : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜUG¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è, ãG…GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢}¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢„ ¥Gœ¢G¢Ú ÜUG¢çÎÚè Ú-…G±è

ÎèÝè çÜU¼¢Ï¢ ²¢ §SH¢}¢è „Ï¢ÜUG ÐÉGÝï „ï ÐãHï …ñGH }¢ï æ Îè ãé§ü Îé¥G¢ ÐÉGHèç…²ï …¢ï ÜéUÀ ÐÉGïæx¢ï ²¢Î Úãïx¢¢ J Îé¥G¢ ²ïã ãñ :

¼Ú…}¢¢ : »ï ¥ËH¢ã ! ã}¢ ÐÚ §GË}¢¢ï çãGv}¢¼ ÜUï ÎÚ±¢…Gï ¶¢ïH Îï ¥¢ñÚ ã}¢ ÐÚ ¥ÐÝèÚãG}¢¼ Ý¢ç…GH ÈUGÚ}¢¢ ! »ï ¥G-…G}¢¼ ¥¢ñÚ Ï¢é…Géx¢èü ±¢Hï J Ý¢ïÅ : ¥Ã±H ¥¢ç¶GÚ »ÜU »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎ à¢ÚèÈUG ÐÉG Hèç…²ï J

¼G¢çHÏ¢ï x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢± Ï¢ÜUGè¥G± }¢çxGÈUGÚ¼13 à¢Ã±¢HéH }¢éÜUÚü}¢ 1428 çã.

Page 3: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÐãHï §S¢ï ÐÉG HèçÁ¢²ï...... S¢x¢ï }¢ÎèÝ» çÁ¢G²¢Ï¢¢Ú, ¥Gœ¢G¢Úï ϢΠ¥yG±¢Ú ÜïU

ÜGéUÚü¼éH ©G²êçÝ ±H ¥ÏS¢¢Ú, (²¢’Ýè ¥¢æ¶¢ï´ ÜUè Æ‹ÇÜU) ¥HãG¢Á¢ ¥Ï¢ê ©S¢ñΩGÏ¢ñÎ ÚÁ¢G¢ §ÏÝï ¥Gœ¢G¢Ú ÜïU Í¢Ú Ï¢Ú¢ïÁ¢G }¢æx¢H 21 }¢¢ãï ç±H¢Î¼ï}¢ãGÏ¢êÏ¢ï ÚÏÏ¢ï H}¢ ²Á¢GH ÚÏ¢è©GH ¥Ã±H 1428 çS¢.çã. (10-4-2007)

ÜU¢ï }¢-ÎÝè }¢é‹Ýè ÜUè ç±H¢Î¼ ãé§ü J 14±ï´ çÎÝ Ï¢Ú¢ïÁ¢G ÐèÚ à¢ÚèÈGU (5 }¢¢ãï à¢ñ¶G¥GÏÎéH ÜGU¢çÎÚ, ÚÏ¢è©GH ¥¢ç¶GÚ 1428 çS¢.çã.) ²êæ §çÁ¼}¢¢§üG ¥GÜGUèÜGU¢ à¢ÚèÈGUÜUè ¼ÚÜUèÏ¢ ãé§ü çÜU §S¢ }¢ï´ }¢ïÚï }¢Ý ÜïU à¢ãÁ¢G¢Îï çÝx¢Ú¢Ýï à¢êÚ¢ ÜUè ΢ï2 }¢-ÎÝè}¢éç‹Ý²¢ï´ ¥¢ñÚ }¢Á¢GèÎ »ÜU §SH¢}¢è |¢¢§ü ÜïU ΢ï2 à¢ãÁ¢G¢Î¢ï´ ÜïU ¥GÜGUèÜGïU |¢èࢢç}¢H ã¢ï x¢» J ÜïU S¢¢¼ ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï ¥GÜGUèÜGïU ÜïU S¢¢¼Á¢¢Ý±Ú Á¢GÏãG ãé» ¥¢ñÚ Ú¢¼ x¢GéH¢}¢ Á¢G¢Îï ÜïU }¢ÜU¢Ý “Ï¢ñ¼ï §GÏ¢í¼” ÜUè À¼ ÐÚ¶¢Ýï ÜUè ΢’±¼ ãé§ü J Ï¢¢’Îãê “¥GÜGUèÜGU¢” ÜïU ©G‹±¢Ý ÐÚ “}¢-ÎÝè}¢éÁ¢G¢-ÜUÚ¢” ãé±¢ J ¼ÏHèx¢Gï ÜGéUÚ¥¢Ý¢ï S¢é‹Ý¼ ÜUè ¥G¢H}¢x¢èÚ x¢GñÚ çS¢²¢S¢è¼ãGÚèÜU, ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜUè }¢-ÎÝè }¢Á¢çHS¢ “¥H }¢ÎèݼéH§GçË}¢Ä²¢” ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ÝÁ¢GÚï S¢¢Ýè ± ¼wGÚèÁ¢ ÜUè ÜU¢ç±à¢ ¥¢ñÚ “}¢Á¢çHS¢ï}¢-ÎÝè }¢éÁ¢G¢-ÜUÚ¢” ÜUè Ðïà¢ÜUࢠÐÚ ±¢ïã }¢-ÎÝè }¢éÁ¢G¢-ÜUÚ¢ Á¢GMÚè ¼Ú}¢è}¢ÜïU S¢¢‰¢ }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï Ï¢ S¢êÚ¼ï çÚS¢¢H¢ Ϣݢ}¢ “¥GÜGUèÜGïUÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢” }¢‹Á¢GÚï ¥G¢}¢ ÐÚ H¢²¢ x¢²¢ ãñ J ¥ËH¢ã §S¢ïÜGUÏ¢êH ÈGUÚ}¢¢» ¥¢ñÚ Ý¢ÈGïU»G ¶GH¢§ÜGU Ϣݢ» ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU ãÚ }¢éS¢Ë}¢¢Ý ÜGU¢ÚèÜUè Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ }¢çxGÈGUÚ¼ ÜUÚï J

1

¼G¢çHÏ¢ï x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢ ±Ï¢ÜGUè¥G ± }¢çxGÈGUÚ¼ ±Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ Á¢‹Ý¼éHçÈGUÚ΢ñS¢ }¢ï´ ¥¢ÜGU¢

ÜU¢ ÐÇG¢ïS¢7 ÚÏ¢è©GH ¥¢ç¶GÚ 1428 çS¢.çã.

25-4-2007

»ÜU Ó¢éÐ S¢¢ï100 S¢é¶

Page 4: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ ÎS¢ ÚãG}¢¼ï´ |¢ïÁ¢¼¢ ãñ J

2

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢à¢ñ¼G¢Ý H¢¶ S¢éS¼è çÎH¢» çS¢ÈGüU (22 S¢ÈGUãG¢¼) ÐÚ }¢éà¼ç}¢H

²ïã çÚS¢¢H¢ }¢éÜU}}¢H ÐÉG HèçÁ¢²ï }¢¢’Hê}¢¢¼ ÜU¢

¥Ý}¢¢ïH ¶GÁ¢G¢Ý¢ 㢉¢ ¥¢»x¢¢ J

ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥Ï¢ê ÎÚ΢ S¢ï çÚ±¢²¼ ãñ çÜU

à¢ÈGUè©GH }¢éçÁGÝÏ¢èÝ, ÚãìG}¢¼éçËHH ¥G¢-H}¢èÝ ÜU¢ §à¢¢üÎï çÎH Ýà¢èÝ ãñ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎS¢ }¢¼üÏ¢¢ S¢éÏãG ¥¢ñÚ ÎS¢ }¢¼üÏ¢¢à¢¢}¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ©S¢ï çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ïÚè à¢ÈGU¢¥G¼ ç}¢Hïx¢è J

¥GÜGUèÜGU¢ ÜïU }¢¢’Ý¢ S¢é±¢H 1 ¥GÜGUèÜGU¢ ÜïU v²¢ }¢¢’Ý¢ ãñ´ ?

Á¢±¢Ï¢ ¥GÜGUèÜGU¢ ÜU¢ HzGÁ¢Gè }¢¢’Ý¢ : ¥GÜGUèÜGU¢ Ϣݢ ãñ S¢ï Ï¢

Page 5: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï à¢wGS¢ }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ |¢êH x¢²¢ ±¢ïãÁ¢‹Ý¼ ÜU¢ Ú¢S¼¢ |¢êH x¢²¢ J

3

}¢¢’Ý¢ ÜU¢ÅÝ¢, ¥Hx¢ ÜUÚÝ¢ J (ç}¢Ú¥¢¼, çÁ¢. 6, S¢. 2)¥GÜGUèÜGU¢ ÜïU à¢Ú-§üG }¢¢’Ý¢ : Ï¢ÓÓ¢¢ Ðñ΢ ã¢ïÝï ÜïU à¢éçRU²¢ }¢ï´Á¢¢ï Á¢¢Ý±Ú Á¢GÏãG çÜU²¢ Á¢¢¼¢ ãñ ©S¢ ÜU¢ï ¥GÜGUèÜGU¢ ÜUã¼ï ãñ´ J

(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 3, S¢. 355) S¢é±¢H 2 ¥GÜGUèÜGU¢ ÜUÚÝï }¢ï´ v²¢ v²¢ ¥ÓÀè çÝIJ¼ï´ ÜUÚÝè Ó¢¢çã»æ ? Á¢±¢Ï¢ Ï¢ÓÓ¢¢/Ï¢ÓÓ¢è ÜUè ç±H¢Î¼ ÜUè }¢S¢Úü¼ ÐÚ Ï¢¼G¢ñÚï à¢éRïU Ýï’}¢¼

¥Î¢» S¢é‹Ý¼ ÜïU çH²ï ¥ËH¢ã ÜUè çÚÁ¢G¢ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ¥GÜGUèÜGïU ÜUè S¢¥G¢Î¼ ãG¢çS¢H ÜUÚ¼¢ ãêæ J §S¢ ÜïU §GH¢±¢ |¢èãGSÏ¢ï ãG¢H çÝIJ¼ï´ ÜUè Á¢¢ S¢ÜU¼è ãñ´ J ²¢Î Úãï ! çÏ¢x¢GñÚ ¥ÓÀèçÝIJ¼ ÜïU ¥G-}¢Hï ¶GñÚ ÜU¢ S¢±¢Ï¢ Ýãè´ ç}¢H¼¢ J Á¢G¢çãÚ ²ïãèãñ çÜU ¥GÜGUèÜGU¢ ÜUÚ¼ï ±vG¼ ÜUÚÝï ±¢Hï ÜïU çÎH }¢ï´ çÝIJ¼ï¥GÜGUèÜGU¢ ã¢ï¼è ã¢ïx¢è ¼¢ã}¢ çÁ¢¼Ýè ¥ÓÀè ¥ÓÀè çÝIJ¼ï´çÁ¢G²¢Î¢ ©¼Ý¢ S¢±¢Ï¢ |¢è çÁ¢G²¢Î¢ J ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢

ãñ “}¢éS¢Ë}¢¢ÝÜUè çÝIJ¼ ©S¢ ÜïU ¥G}¢H S¢ï Ï¢ïã¼Ú ãñ J”

v²¢ ¥GÜGUèÜGU¢ Ý ÜUÚÝ¢ x¢éÝ¢ã ãñ ? S¢é±¢H 3 v²¢ “¥GÜGUèÜGU¢” Ý ÜUÚÝï ±¢H¢ x¢éÝãx¢¢Ú ã¢ï¼¢ ãñ ? Á¢±¢Ï¢ ¥GÜGUèÜGU¢ ÈGUÁ¢Gü ²¢ ±¢çÁ¢Ï¢ Ýãè ãñ çS¢ÈGüU S¢é‹Ý¼ï }¢éS¼ãGÏÏ¢¢ ãñ, ¼ÜüU

ÜUÚÝ¢ x¢éÝ¢ã Ýãè´ J (¥x¢Ú x¢é‹Á¢¢§à¢ ã¢ï ¼¢ï Á¢GMÚ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï, ÝÜUÚï ¼¢ï x¢éÝ¢ã Ýãè´ ¥HÏ¢œ¢¢ ¥GÜGUèÜGïU ÜïU S¢±¢Ï¢ S¢ï }¢ãGM}¢è ãñ)x¢GÚèÏ¢ ¥¢Î}¢è ÜU¢ï ãÚçx¢Á¢G Á¢¢§Á¢G Ýãè´ çÜU S¢êÎè ÜGUÁ¢G¢ü Hï ÜUÚ¥GÜGUèÜGU¢ ÜUÚï J (}¢¢wG¢êÁ¢G ¥Á¢G §SH¢}¢è çÁ¢G‹Îx¢è, S¢. 27)

Page 6: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎïТÜU Ý ÐÉG¢ ¼ãGÜGUèÜGU ±¢ïã ϢΠϢwG¼ ã¢ï x¢²¢ J

4

Ï¢ï ¥GÜGUèÜGU¢ }¢ÚÝï ±¢H¢ Ï¢ÓÓ¢¢ à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUÚïx¢¢ ²¢ Ýãè´ ? S¢é±¢H 4 v²¢ ²ïã ÎéLS¼ ãñ çÜU Á¢¢ï Ï¢ÓÓ¢¢ çÏ¢x¢GñÚ ¥GÜGUèÜGU¢ §ç‹¼ÜGU¢H

ÜUÚ x¢²¢ ±¢ïã ¥ÐÝï ±¢çHÎñÝ ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ Ýãè´ ÜUÚïx¢¢ ? Á¢±¢Ï¢ Á¢è ã¢æ ! }¢x¢Ú §S¢ ÜUè S¢êÚ¼ï´ ãñ´ : çÁ¢S¢ Ï¢ÓÓ¢ï Ýï ¥GÜGUèÜGïU ÜU¢

±vG¼ Т²¢ ²¢’Ýè ±¢ïã Ï¢ÓÓ¢¢ S¢¢¼ çÎÝ ÜU¢ ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚçÏ¢H¢ ©GÁ¢íG Á¢Ï¢ çÜU §çS¼¼G¢¥G¼ (²¢’Ýè ¼G¢ÜGU¼) |¢è ã¢ï ©S¢ÜU¢ ¥GÜGUèÜGU¢ Ý çÜU²¢ x¢²¢ ¼¢ï ±¢ïã ¥ÐÝï }¢¢æ Ï¢¢Ð ÜUèà¢ÈGU¢¥G¼ Ý ÜUÚïx¢¢ J ãGÎèS¢ï ТÜU }¢ï ãñ çÜU ²¢’Ýè “HÇGÜU¢ ¥ÐÝï ¥GÜGUèÜGïU }¢ï´ çx¢Ú±è ãñ J”

¥çࢥGì-¥G¼éËH}¥G¢¼ }¢ï ãñ, §}¢¢}¢¥ãG}¢Î ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : “Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ Á¢Ï¢ ¼ÜU¥GÜGUèÜGU¢ Ý çÜU²¢ Á¢¢» ©S¢ ÜU¢ï ±¢çHÎñÝ ÜïU ãGÜGU }¢ï´ à¢ÈGU¢¥G¼ÜUÚÝï S¢ ï Ú¢ ïÜU çβ¢ Á¢¢¼¢ ãñ J” S¢ÎLàà¢Úè¥Gã, Ï¢ÎLœ¢GÚèÜGUã, ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢}¢ézG¼è }¢éãG}}¢Î ¥}¢Á¢Î ¥GHè ¥¢’Á¢G}¢è }¢ÁGÜêUÚ¢ãGÎèS¢ï ТÜU ÜïU ¼ãGì¼ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : “çx¢Ú±è” ã¢ïÝï ÜU¢ }¢¼GHÏ¢²ïã ãñ çÜU ©S¢ S¢ï ÐêÚ¢ ÝzG¥G ãG¢çS¢H Ý ã¢ïx¢¢ Á¢Ï¢ ¼ÜU¥GÜGUèÜGU¢ Ý çÜU²¢ Á¢¢» ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G (}¢éãGçgS¢èÝ) Ýï ÜU㢠ϢÓÓ¢ïÜUè S¢H¢}¢¼è ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè Ýà±¢ï Ýé}¢¢ (ÈUHÝ¢ ÈêUHÝ¢) ¥¢ñÚ©S¢ }¢ï´ ¥ÓÀï ¥¢ñS¢¢ÈGU (²¢’Ýè ©G}΢ wG¢êçÏ¢²¢æ) ã¢ïÝ¢ ¥GÜGUèÜGïU ÜïUS¢¢‰¢ ±¢Ï¢S¼¢ ãñ´ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 3, S¢. 354)

S¢é±¢H 5 çÁ¢S¢ ÜU¢ “¥GÜGUèÜGU¢” Ý ãé±¢ v²¢ ±¢ïã Á¢±¢Ýè }¢ï´ ¥ÐÝ¢¥GÜGUèÜGU¢ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ ?

Page 7: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎS¢ }¢Ú¼Ï¢¢ S¢éÏãG ¥¢ñÚ ÎS¢ }¢Ú¼Ï¢¢à¢¢}¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ©S¢ï çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ïÚè à¢ÈGU¢¥G¼ ç}¢Hïx¢è J

5

Á¢±¢Ï¢ Á¢è ã¢æ ! çÁ¢S¢ ÜU¢ ¥GÜGUèÜGU¢ Ý ãé±¢ ã¢ï ±¢ïã Á¢±¢Ýè, Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´|¢è ¥ÐÝ¢ ¥GÜGUèÜGU¢ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ (ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 20,S¢. 588) Á¢ñS¢¢ çÜU ÚS¢êHéËH¢ã Ýï »’H¢ÝïÝéÏ¢éñ¼ ÜïU Ï¢¢’Î ¶GéÎ ¥ÐÝ¢ ¥GÜGUèÜGU¢ çÜU²¢ J

ÜUÓÓ¢¢ ãG}H çx¢Ú Á¢¢Ýï ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ S¢é±¢H 6 v²¢ ãG}H çx¢Ú Á¢¢Ýï ÜUè S¢êÚ¼ }¢ï´ ¥GÜGUèÜGU¢ ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢ ? Á¢±¢Ï¢ Ýãè´ J ÜUÓÓ¢¢ ãG}H çx¢Ú Á¢¢Ýï ÜïU S¢Ï¢Ï¢ ©G}¢ê}¢Ý }¢¢æ Ï¢¢Ð

Ï¢ãé¼ ÐÚïà¢¢Ý ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ J ©Ý ÜUè ¼S¢ËHè ÜïU çH²ï ¥GÁ¢Gü ãñçÜU »ïS¢ï }¢¢ñÜGU¥G ÐÚ S¢Ï¢í ÜUÚ ÜïU ¥Á¢í ÜU}¢¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï JÜUÓÓ¢¢ ãG}H çx¢Ú Á¢¢Ýï }¢ï´ }¢¢æ Ï¢¢Ð ÜU¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ Ï¢ãé¼ ãèÏ¢ÇG¢ ÈGU¢»Î¢ ãñ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï, ¥ËH¢ã ÜïU ãGÏ¢èÏ¢, ãGÏ¢èÏ¢ïHÏ¢èÏ¢ Ýï §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢ : Ï¢ïà¢ÜUÜUÓÓ¢¢ Ï¢ÓÓ¢¢ (²¢’Ýè }¢¢æ ÜïU ÐïÅ S¢ï Ý¢ }¢éÜU}}¢H çx¢Ú Á¢¢Ýï ±¢H¢)¥ÐÝï ÚÏ¢ S¢ï (©S¢ ±vG¼) Û¢x¢ÇGïx¢¢ Á¢Ï¢ çÜU ©S¢ ÜïU±¢çHÎñÝ (çÁ¢Ý ÜU¢ §ü}¢¢Ý ÐÚ ¶G¢ç¼}¢¢ ãé±¢ ã¢ïx¢¢ }¢x¢Ú ࢢ}¢¼ï¥¢’}¢¢H ÜïU S¢Ï¢Ï¢ ©Ý) ÜU¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ΢ïÁ¢G¶G }¢ï´ ΢ç¶GHÈGUÚ}¢¢»x¢¢, ãGév}¢ ã¢ïx¢¢ : »ï ¥ÐÝï ÚÏ¢ S¢ï Û¢x¢ÇGÝï ±¢HïÏ¢ÓÓ¢ï ! ¥ÐÝï }¢¢æ Ï¢¢Ð ÜU¢ï Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Hï Á¢¢, çHã¢Á¢G¢ ±¢ïã ¥ÐÝèÝ¢H1 S¢ï ΢ïÝ¢ï´2 ÜU¢ï ¶è´Ó¢ïx¢¢ ²ã¢æ ¼ÜU çÜU ©‹ãï´ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ HïÁ¢¢»x¢¢ J }¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï !§S¢ çÚ±¢²¼ S¢ï §ü}¢¢Ý ÜUè S¢H¢}¢¼è ÜUè ¥ãç}}¢Ä²¼ |¢è

1 : ²¢’Ýè ±¢ïã ¥¢æ¼ Á¢¢ï ÚïãGì}¢ï }¢¢ÎÚ }¢ï´ Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU ÐïÅ S¢ï Á¢éÇGè ã¢ï¼è ãñ ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ï Ðñ΢§à¢ÐÚ ÜU¢Å ÜUÚ Á¢é΢ ÜUÚ Îï¼ï ãñ´ J

Page 8: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎà¢ÚèÈGU Ý ÐÉG¢ ©S¢ Ýï Á¢ÈGU¢ ÜUè J

6

©Á¢¢x¢Ú ãé§ü çÜU à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUè Ýï’}¢¼ ТÝï ÜïU çH²ï §ü}¢¢Ý ÜU¢S¢H¢}¢¼ ã¢ïÝ¢ H¢çÁ¢G}¢è ãñ çHã¢Á¢G¢ ãÚ »ÜU ÜU¢ï ¥ÐÝï §ü}¢¢Ý ÜUèS¢H¢}¢¼è ÜUè çÈGURU ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J ²ÜGUèÝÝ §ü}¢¢Ý ÜUè S¢H¢}¢¼è¥ËH¢ã ÜUè çÚÁ¢G¢ }¢ï Тïà¢è΢ ãñ ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã ÜUèçÚÁ¢G¢ ©S¢ ÜUè ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ãGÏ¢èÏ¢ ÜUèÈGUÚ}¢¢æ Ï¢Ú΢Úè }¢ï´ ãñ ¥¢ñÚ §ü}¢¢Ý ÜUè Ï¢ÚÏ¢¢Îè ¥ËH¢ã ÜUè Ý¢Ú¢Á¢Gè }¢ï´ Тïà¢è΢ ãñ ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã ÜUè Ý¢Ú¢Á¢Gè©S¢ ÜUè ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ãGÏ¢èÏ¢ ÜUè Ý¢ÈGUÚ}¢¢Ýè }¢ï´ ãñ J ¥ËH¢ã ã}¢ï´ §ü}¢¢Ý ÜUè S¢H¢}¢¼è¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢» J

}¢Úï ãé» Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ ¥GÜGUèÜGU¢ ? S¢é±¢H 7 ¥x¢Ú Ï¢ÓÓ¢¢ Ðñ΢ ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢’Î S¢¢¼ çÎÝ S¢ï ÐãHï ÐãHï ÈGU¢ñ¼

ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ©S¢ ÜïU ¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ v²¢ ÜUÚï´ ? ¥x¢Ú }¢ÚÝï ÜïUÏ¢¢’Î ÜUÚ Îï´ ¼¢ï ±¢çHÎñÝ ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUÚïx¢¢ ²¢ Ýãè´ ?

Á¢±¢Ï¢ ¥Ï¢ ¥GÜGUèÜGïU ÜUè ãG¢Á¢¼ Ýãè´ »ïS¢¢ Ï¢ÓÓ¢¢ à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUÚS¢ÜïUx¢¢ J }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼,}¢¢ñH¢Ý¢ ࢢ㠧}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý ÈGUÚ}¢¢¼ïãñ´ : Á¢¢ï }¢Ú Á¢¢» çÜUS¢è ©G}¢í ÜU¢ ã¢ï ©S¢ ÜU¢ ¥GÜGUèÜGU¢ Ýãè´ ã¢ïS¢ÜU¼¢, Ï¢ÓÓ¢¢ ¥x¢Ú S¢¢¼±ï7 çÎÝ S¢ï ÐãHï ãè }¢Ú x¢²¢ ¼¢ï ©S¢ÜïU ¥GÜGUèÜGU¢ Ý ÜUÚÝï S¢ï ÜU¢ï§ü ¥S¢Ú ©S¢ ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ±x¢GñÚ¢ÐÚ Ýãè´ çÜU ±¢ïã ±vG¼Gï ¥GÜGUèÜGU¢ ¥¢Ýï S¢ï ÐãHï ãè x¢éÁ¢GÚ x¢²¢,¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ ±vG¼ à¢Úè¥G¼ }¢ï´ S¢¢¼±¢æ çÎÝ ãñ J Á¢¢ï Ï¢ÓÓ¢¢ÜGUÏHï Ï¢éHêx¢G (²¢’Ýè Ï¢¢çHx¢G ã¢ïÝï S¢ï ÐãHï) }¢Ú x¢²¢ ¥¢ñÚ ©S¢ÜU¢ ¥GÜGUèÜGU¢ ÜUÚ çβ¢ ‰¢¢, ²¢ ¥GÜGUèÜGïU ÜUè §çS¼¼G¢¥G¼

Page 9: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ Ú¢ïÁ¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGïx¢¢ }¢ñ´ çÜGU²¢}¢¼ÜïU çÎÝ ©S¢ ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUMæx¢¢ J

7

(¼G¢ÜGU¼) Ý ‰¢è ²¢ S¢¢¼±ï´ çÎÝ S¢ï ÐãHï }¢Ú x¢²¢, §Ý S¢Ï¢S¢êÚ¼¢ï´ }¢ï´ ±¢ïã }¢¢æ Ï¢¢Ð ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUÚïx¢¢ Á¢Ï¢ çÜU ²ïã(²¢’Ýè }¢¢æ Ï¢¢Ð) Î鋲¢ S¢ï Ï¢¢ §ü}¢¢Ý x¢» ã¢ï´ J

(ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 20, S¢. 596, 597) S¢é±¢H 8 ¥x¢Ú çÜUS¢è Ýï S¢¢¼±ï´ çÎÝ S¢ï ÜGUÏH ãè Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ ¥GÜGUèÜGU¢

ÜUÚ çβ¢ ¼¢ï ? Á¢±¢Ï¢ ¥x¢Ó¢ïü ¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ ±vG¼ S¢¢¼±ï´ Ú¢ïÁ¢G S¢ï à¢éM¥G ã¢ï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ

S¢é‹Ý¼ ± ¥zGÁ¢GH ²ïãè ãñ ¼¢ã}¢ §S¢ S¢ï ÜGUÏH ãGœ¢¢ çÜU »ÜUçÎÝ ÜïU Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ |¢è ¥GÜGUèÜGU¢ ÜUÚ çβ¢ ¼¢ï ã¢ï x¢²¢ J

Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU ÜU¢Ý }¢ï´ çÜU¼Ýè Ï¢¢Ú ¥Á¢G¢Ý Îï´ ? S¢é±¢H 9 Ï¢Ú¢» ÜUÚ}¢ ! ²ïã |¢è Ï¢¼¢ ÎèçÁ¢²ï çÜU Ï¢ÓÓ¢¢ ²¢ Ï¢ÓÓ¢è Ðñ΢

ã¢ï ¼¢ï ©S¢ ÜïU ÜU¢Ý }¢ï´ ¥Á¢G¢Ý ÜUÏ¢ ¥¢ñÚ çÜU¼Ýè Ï¢¢Ú Îï´ ?Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ Ý¢}¢ ÜU¢ñÝ S¢ï çÎÝ Ú¶ï´ ¥¢ñÚ S¢Ú ÜïU Ï¢¢H çÜUS¢ çÎÝS¢¢ÈGU ÜUÚ±¢»æ ?

Á¢±¢Ï¢ Á¢Ï¢ Ï¢ÓÓ¢¢ Ðñ΢ ã¢ï ¼¢ï }¢éS¼ãGÏ¢ ²ïã ãñ çÜU ©S¢ ÜïU ÜU¢Ý }¢ï´¥Á¢G¢Ý ± §ÜGU¢}¢¼ ÜUãè Á¢¢» ¥Á¢G¢Ý ÜUãÝï S¢ï Ï¢H¢»æ ÎêÚ ã¢ï Á¢¢»æx¢è J §}¢¢}¢ï ¥G¢Hè }¢ÜGU¢}¢ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢§}¢¢}¢ï ãGéS¢ñÝ §ÏÝï ¥GHè S¢ï çÚ±¢²¼ ãñ çÜUS¢ÚÜU¢Úï ±¢H¢ ¼Ï¢¢Ú, ã}¢ Ï¢ï ÜUS¢¢ï´ ÜïU }¢ÎÎx¢¢Ú, à¢ÈGUè»G Ú¢ïÁ¢Gïà¢é}¢¢Ú ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï ¥G¢Hèà¢¢Ý ãñ : çÁ¢S¢à¢wGS¢ ÜïU ã¢æ Ï¢ÓÓ¢¢ Ðñ΢ ã¢ï ©S¢ ÜïU ΢»æ ÜU¢Ý }¢ï´ ¥Á¢G¢Ý¥¢ñÚ Ï¢¢»æ ÜU¢Ý }¢ï´ §ÜGU¢}¢¼ ÜUãè Á¢¢» ¼¢ï Ï¢ÓÓ¢¢ ©}}¢éçSS¢Ï²¢ÝS¢ï }¢ãGÈGêUÁ¢G Úãïx¢¢ J ©}}¢éçSS¢Ï²¢Ý ÜïU }¢é-¼¥GçËHÜGU ¥G¢çà¢ÜGU¢ï´ ÜïU §}¢¢}¢, §}¢¢}¢ï

Page 10: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÜUè ÜUS¢Ú¼ ÜUÚ¢ï Ï¢ïà¢ÜU ²ïã ¼é}ã¢ÚïçH²ï ¼Gã¢Ú¼ ãñ J

8

¥ãHï S¢é‹Ý¼, }¢éÁ¢çgÎï ÎèÝ¢ï ç}¢ËH¼, ÐÚ±¢Ý» à¢}»G çÚS¢¢H¼,¥G¢çà¢ÜGïU }¢¢ãï ÝéÏ¢éñ¼ }¢¢ñH¢Ý¢ ࢢ㠧}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý

ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ : (S¢Ú-¥G) Ï¢ãé¼ ¶GÏ¢èS¢ Ï¢H¢ ãñ¥¢ñÚ §S¢è ÜU¢ï ©}}¢éçSS¢Ï²¢Ý ÜUã¼ï ãñ ¥x¢Ú Ï¢ÓÓ¢¢ï ÜU¢ï ã¢ï, ±ÚÝ¢S¢Ú-¥G (ç}¢x¢èü) J (}¢ËÈGêUÁ¢G¢¼ï ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, S¢. 417) “ÝéÁGã¼éHÜGU¢Úè” }¢ï ãñ : S¢Ú-¥G ÜïU }¢¢’Ý¢ Ï¢ïã¢ïࢠã¢ï ÜUÚ çx¢Ú ÐÇGÝï ÜïU ãñ ²ïãÜU|¢è ¥wGH¢¼G1 ÜïU ÈGUS¢¢Î ÜïU S¢Ï¢Ï¢ ã¢ï¼¢ ãñ çÁ¢S¢ï ç}¢x¢èü ÜUã¼ï ãñ¥¢ñÚ ÜU|¢è çÁ¢‹Ý ²¢ ¶GÏ¢èS¢ ã}¢Á¢G¢Î ÜïU ¥S¢Ú S¢ï ã¢ï¼¢ ãñ J (ÝéÁGã¼éHÜGU¢Úè, çÁ¢. 5, S¢. 489) }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ §}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢¶G¢Ý ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ : Á¢Ï¢ Ï¢ÓÓ¢¢ Ðñ΢ ã¢ï ÈGU¢ñÚÝ S¢è{ïÜU¢Ý }¢ï ¥Á¢G¢Ý Ï¢¢»æ (©HÅï) }¢ï ¼vÏ¢èÚ ÜUãï çÜU ¶G-HHï à¢ñ¼G¢Ý ±©}}¢éçSS¢Ï²¢Ý S¢ï Ï¢Ó¢ï J (ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 24, S¢. 452)Ï¢ïã¼Ú ²ïã ãñ çÜU ÎãÝï (²¢’Ýè S¢è{ï) ÜU¢Ý }¢ï Ó¢¢Ú4 }¢¼üÏ¢¢¥Á¢G¢Ý ¥¢ñÚ Ï¢¢»æ (²¢’Ýè ©HÅï) ÜU¢Ý }¢ï ¼èÝ }¢¼üÏ¢¢ §ÜGU¢}¢¼ÜUãè Á¢¢» J (¥x¢Ú »ÜU }¢¼üÏ¢¢ ¥Á¢G¢Ý ± §ÜGU¢}¢¼ ÜUã Îè ¼Ï¢ |¢èÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´) S¢¢¼±ï çÎÝ ©S¢ ÜU¢ Ý¢}¢ Ú¶¢ Á¢¢» ¥¢ñÚ ©S¢ÜU¢ S¢Ú }¢êæÇ¢ Á¢¢» ¥¢ñÚ S¢Ú }¢éæÇ¢Ýï ÜïU ±vG¼ ¥GÜGUèÜGU¢ çÜU²¢ Á¢¢»¥¢ñÚ Ï¢¢H¢ï ÜU¢ï ±ÁGÝ ÜUÚ ÜïU ©¼Ýè Ó¢¢æÎè ²¢ S¢¢ïÝ¢ S¢-ÎÜGU¢çÜU²¢ Á¢¢» J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 3, S¢. 355)

Á¢ËÎè Ý¢}¢ ڶݢ ÜñUS¢¢ ? S¢é±¢H 10 ¥¢Ð Ýï ¥|¢è Ï¢¼¢²¢ çÜU S¢¢¼±ï´ çÎÝ Ý¢}¢ Ú¶¢ Á¢¢» ¼¢ï

¥x¢Ú çÜUS¢è Ýï ÐãHï ²¢ ÎêS¢Úï çÎÝ ãè Ý¢}¢ Ú¶ çH²¢ ¼¢ï ?1 : ¥wGH¢¼G, ¶G˼G ÜUè Á¢}¥G J çÁ¢S}¢ ÜUè Ó¢¢Ú ç¶G˼Gï´ (1) S¢zGÚ¢ (²¢’Ýè çм) (2) wG¢êÝ(3) Ï¢Ëx¢G}¢ ¥¢ñÚ (4) S¢¢ñ΢ (Á¢H¢ ãé±¢ çS¢²¢ã Ï¢Ëx¢G}¢)

Page 11: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ¼é}¢ Á¢ã¢æ |¢è ã¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ ÐÉG¢ï çÜU ¼é}ã¢Ú¢ ÎéMÎ}¢éÛ¢ ¼ÜU ÐãéæÓ¢¼¢ ãñ J

9

Á¢±¢Ï¢ ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´ JÏ¢ÓÓ¢ï ÜïU S¢Ú ÐÚ Á¢G¢’ÈGUÚ¢Ý }¢çH²ï

S¢é±¢H 11 ¥GÜGUèÜGïU }¢ï´ Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ S¢Ú }¢êæÇÝï ÜïU Ï¢¢’Î S¢éÝ¢ ãñ S¢Ú ÐÚÁ¢G¢’ÈGUÚ¢Ý }¢HÝ¢ Ó¢¢çã²ï ?

Á¢±¢Ï¢ ¥¢Ð Ýï ÎéLS¼ S¢éÝ¢ ãñ J ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ Ï¢éÚñ΢ S¢ï çÚ±¢²¼ ãñ, Á¢G}¢¢Ý» Á¢¢çãçHIJ¼ }¢ï´ Á¢Ï¢ ã}¢ }¢ï´ çÜUS¢èÜïU ²ã¢æ Ï¢ÓÓ¢¢ Ðñ΢ ã¢ï¼¢ ¼¢ï ±¢ïã Ï¢ÜUÚè Á¢GÏãG ÜUÚ¼¢ ¥¢ñÚ ©S¢ÜU¢ wG¢êÝ Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU S¢Ú ÐÚ çH‰¢ïÇG Îï¼¢ çÈUÚ Á¢Ï¢ §SH¢}¢ÜU¢ Á¢G}¢¢Ý¢ ¥¢²¢ ¼¢ï ã}¢ Ï¢ÜUÚè Á¢GÏãG ÜUÚ¼ï ‰¢ï ¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢S¢Ú }¢éæÇ¢¼ï ¥¢ñÚ S¢Ú ÐÚ Á¢G¢’ÈGUÚ¢Ý Hx¢¢¼ï J

S¢Ú ÐÚ Á¢G¢’ÈGUÚ¢Ý Hx¢¢Ýï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢‰¢¢ïÇG¢ S¢¢ Á¢G¢’ÈGUÚ¢Ý ãGSÏ¢ï Á¢GMÚ¼ ТÝè }¢ï´ ç|¢x¢¢ï ÜUÚ Ú¶ÎèçÁ¢²ï J Á¢Ï¢ Ý}¢ü ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ©S¢è ТÝè }¢ï´ ¥ÓÀè ¼GÚãG}¢S¢H ÎèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU }¢êæÇï ãé» S¢Ú ÐÚ Hx¢¢ HèçÁ¢²ï J

ãÚ ©G}¢í }¢ï´ S¢¢¼±¢æ çÎÝ çÝÜU¢HÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ S¢é±¢H 12 ¥x¢Ú S¢¢¼±ï´ çÎÝ ¥GÜGUèÜGU¢ Ý ÜUÚ S¢ÜïU´ ¼¢ï v²¢ ãGév}¢ ãñ ? Á¢±¢Ï¢ ÜU¢ï§ü x¢éÝ¢ã Ýãè´ J }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ï ¥ãHï

S¢é‹Ý¼, }¢¢ñH¢Ý¢ ࢢ㠧}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ : ¥GÜGUèÜGU¢ ç±H¢Î¼ ÜïU S¢¢¼±ï Ú¢ïÁ¢G S¢é‹Ý¼ ãñ ¥¢ñÚ

Page 12: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎS¢ }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ S¢¢ï ÚãG}¢¼ï´ Ý¢çÁ¢GH ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J

10

²ïãè ¥zGÁ¢GH ãñ, ±ÚÝ¢ Ó¢¢ñÎã±ï´14, ±ÚÝ¢ §vÜUèS¢±ï´21

çÎÝ J (ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 20, S¢. 586) S¢ÎLàà¢Úè¥Gã,Ï¢ÎLœ¢GÚèÜGUã, ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ }¢ézG¼è }¢éãG}}¢Î¥}¢Á¢Î ¥GHè ¥¢’Á¢G}¢è ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ :¥GÜGUèÜGïU ÜïU çH²ï S¢¢¼±¢æ çÎÝ Ï¢ïã¼Ú ãñ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú S¢¢¼±ï7çÎÝ Ý ÜUÚ S¢ÜïU´ ¼¢ï Á¢Ï¢ Ó¢¢ãï´ ÜUÚ S¢ÜU¼ï ãñ´, S¢é‹Ý¼ ¥Î¢ ã¢ïÁ¢¢»x¢è J Ï¢¢’Á¢G Ýï ²ïã ÜU㢠çÜU S¢¢¼±ï´7 ²¢ Ó¢¢ñÎã±ï´14 ²¢§vÜUèS¢±ï´21 çÎÝ ²¢’Ýè S¢¢¼ çÎÝ ÜU¢ çHãG¢Á¢G Ú¶¢ Á¢¢»²ïã Ï¢ïã¼Ú ãñ ¥¢ñÚ ²¢Î Ý Úãï ¼¢ï ²ïã ÜUÚï çÜU çÁ¢S¢ çÎÝ Ï¢ÓÓ¢¢Ðñ΢ ã¢ï ©S¢ çÎÝ ÜU¢ï ²¢Î Ú¶ï, ©S¢ S¢ï »ÜU çÎÝ ÐãHï ±¢H¢çÎÝ Á¢Ï¢ ¥¢» ¼¢ï ±¢ïã S¢¢¼±¢æ ã¢ïx¢¢, }¢-S¢HÝ Á¢é}¢é¥G¢ ÜU¢ïÐñ΢ ãé±¢ ¼¢ï Á¢é}¢¢’Ú¢¼ S¢¢¼±¢æ çÎÝ ãñ ¥¢ñÚ S¢ÝèÓ¢Ú (²¢’ÝèãzG¼ï) ÜU¢ï Ðñ΢ ãé±¢ ¼¢ï S¢¢¼±¢æ çÎÝ Á¢é}¢é¥G¢ ã¢ïx¢¢ ÐãHèS¢êÚ¼ }¢ï çÁ¢S¢ Á¢é}¢¢’Ú¢¼ ÜU¢ï ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè S¢êÚ¼ }¢ï çÁ¢S¢ Á¢é}¢é¥G¢ÜU¢ï ¥GÜGUèÜGU¢ ÜUÚïx¢¢ ©S¢ }¢ï S¢¢¼±ï çÎÝ ÜU¢ çãGS¢¢Ï¢ Á¢GMÚ¥¢»x¢¢ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 3, S¢. 356)

ࢢÎè ÜïU Á¢¢Ý±Ú }¢ï´ ¥GÜGUèÜGïU ÜUè çÝIJ¼ ÜUÚÝ¢ ÜñUS¢¢ ? S¢é±¢H 13 ࢢÎè ÜïU Á¢¢Ý±Ú }¢ï´ Ï¢¢’Á¢G H¢ïx¢ ÎêË㢠¥¢ñÚ Îèx¢Ú ¥zGڢΠÜïU

¥GÜGUèÜGïU ÜUè çÝIJ¼ ÜUÚ Hï¼ï ãñ´ J v²¢ §S¢ ¼GÚãG ¥GÜGUèÜGU¢ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ ?

Á¢±¢Ï¢ ¥x¢Ú Á¢¢Ý±Ú ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÜUè à¢Ú¢§¼G ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU ã¢ï ¥¢ñÚÜU¢ï§ü }¢¢Ýï»G à¢Ú-§üG Ý ã¢ï ¼¢ï ¥GÜGUèÜGU¢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ Jx¢¢² }¢ï´ çÜU¼Ýï ¥GÜGUèÜGïU ã¢ï S¢ÜU¼ï ãñ´ ?

S¢é±¢H 14 x¢¢² }¢ï´ çÜU¼Ýï ¥GÜGUèÜGïU ã¢ï S¢ÜU¼ï ãñ´ ?

Page 13: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ã¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎà¢ÚèÈGU Ý ÐÉGï ¼¢ï ±¢ïã H¢ïx¢¢ï´ }¢ï´ S¢ï ÜU‹Á¢êS¢ ¼ÚèÝ à¢wGS¢ ãñ J

11

Á¢±¢Ï¢ §S¢ }¢é¥G¢-}¢Hï }¢ï´ §S¢ ÜïU }¢S¢¢§H ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÜUè ¼GÚãG ãñ´çHã¢Á¢G¢ x¢¢² }¢ï´ S¢¢¼ çãGSS¢ï ãñ´ ¥¢ñÚ ²êæ S¢¢¼ ¥GÜGUèÜGïU |¢è ã¢ïS¢ÜU¼ï ãñ´ J

ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÜïU Á¢¢Ý±Ú }¢ï´ ¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ çãGSS¢¢ S¢é±¢H 15 v²¢ ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÜUè x¢¢² }¢ï´ |¢è ¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ çãGSS¢¢ Ç¢H

S¢ÜU¼ï ãñ´ ? Á¢±¢Ï¢ Á¢è ã¢æ J

Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU Ý¢}¢¢ï´ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ }¢-ÎÝè ÈêUH S¢é±¢H 16 Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ Ý¢}¢ Ú¶Ýï ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ÜU¢ï§ü }¢-ÎÝè ÈêUH §GÝ¢²¼

ÈGUÚ}¢¢ ÎèçÁ¢²ï J Á¢±¢Ï¢ S¢ÎLàà¢Úè¥Gã, Ï¢ÎLœ¢GÚèÜGUã, ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢

}¢ézG¼è }¢éãG}}¢Î ¥}¢Á¢Î ¥GHè ¥¢’Á¢G}¢è ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ ¥ÓÀ¢ Ý¢}¢ Ú¶¢ Á¢¢» J çã‹ÎêS¼¢Ý }¢ï´Ï¢ãé¼ H¢ïx¢¢ï´ ÜïU »ïS¢ï Ý¢}¢ ãñ´ çÁ¢Ý ÜïU ÜéUÀ }¢¢’Ý¢ Ýãè´ ²¢ ©ÝÜïU Ï¢éÚï }¢¢’Ý¢ ãñ »ïS¢ï Ý¢}¢¢ï S¢ï »ãGç¼Ú¢Á¢G (²¢’Ýè ÐÚãïÁ¢G) ÜUÚï J¥ç}Ï¢²¢» çÜUÚ¢}¢ ÜïU ¥S}¢¢» ¼GçIJϢ¢ ¥¢ñÚS¢ãG¢Ï¢¢ ± ¼¢çÏ¢§üGÝ ± Ï¢éÁ¢Géx¢¢üÝï ÎèÝ ( )ÜïU Ý¢}¢ ÐÚ Ý¢}¢ ڶݢ Ï¢ïã¼Ú ãñ J ©}}¢èÎ ãñ çÜU ©Ý ÜUèÏ¢-Ú-ÜU¼ Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU ࢢç}¢Hï ãG¢H ã¢ï J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 3,S¢. 356) ©}}¢éH }¢é¥ç}¢ÝèÝ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJ-μéÝ¢ ¥G¢§à¢¢çS¢gèÜGU¢ S¢ï çÚ±¢²¼ ãñ : ÝçϢIJï ÚãG}¢¼,à¢ÈGUè»G ©}}¢¼, à¢ã‹à¢¢ãï ÝéÏ¢éñ¼, ¼¢Á¢Î¢Úï çÚS¢¢H¼

Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ : ¥ÓÀ¢ï´ ÜïU Ý¢}¢ ÐÚ Ý¢}¢

Page 14: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ©S¢ à¢wGS¢ ÜUè Ý¢ÜU ¶G¢ÜU ¥¢HêÎ ã¢ï çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢çÁ¢GRU ã¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉGï J

12

Ú¶¢ï ¥¢ñÚ ¥ÐÝè ãG¢Á¢¼ï´ ¥ÓÀï Ó¢ïãÚï ±¢H¢ï´ S¢ï ¼GHÏ¢ ÜUÚ¢ï J

S¢ÎLàà¢Úè¥Gã, Ï¢ÎLœ¢GÚèÜGUã, ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢}¢ézG¼è }¢éãG}}¢Î ¥}¢Á¢Î ¥GHè ¥¢’Á¢G}¢è ÈGUÚ}¢¢¼ïãñ : ¥GÏÎéËH¢ã ± ¥GÏÎéÚüãG}¢¢Ý Ï¢ãé¼ ¥ÓÀï Ý¢}¢ ãñ }¢x¢Ú §S¢Á¢G}¢¢Ýï }¢ï ²ïã ¥vS¢Ú Îﶢ Á¢¢¼¢ ãñ çÜU ¥GÏÎéÚüãG}¢¢Ý ÜïU Ï¢Á¢¢»©S¢ à¢wGS¢ ÜU¢ï H¢ïx¢ ÚãG}¢¢Ý ÜUã¼ï ãñ ¥¢ñÚ x¢GñÚï ¶Gé΢ ÜU¢ï ÚãG}¢¢ÝÜUãÝ¢ ãGÚ¢}¢ ãñ J §S¢è ¼GÚãG ÜUS¢Ú¼ S¢ï Ý¢}¢¢ï }¢ï ¼S¢x¢GèÚ ÜU¢ Ú±¢Á¢ãñ, ²¢’Ýè Ý¢}¢ ÜU¢ï §S¢ ¼GÚãG çÏ¢x¢¢ÇG¼ï ãñ çÁ¢S¢ S¢ï ãGÜGU¢Ú¼ çÝÜUH¼èãñ ¥¢ñÚ »ïS¢ï Ý¢}¢¢ï }¢ï ¼S¢x¢GèÚ ãÚçx¢Á¢G Ý ÜUè Á¢¢» çHã¢Á¢G¢ Á¢ã¢æ²ïã x¢é}¢¢Ý ã¢ï çÜU Ý¢}¢¢ï }¢ï ¼S¢x¢GèÚ ÜUè Á¢¢»x¢è ²ïã Ý¢}¢ Ý Ú¶ïÁ¢¢»æ ÎêS¢Úï Ý¢}¢ Ú¶ï Á¢¢»æ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 3, S¢. 356)

}¢éãG}}¢Î Ý¢}¢ Ú¶Ýï ÜïU Ó¢¢Ú ÈGUÁ¢G¢§H S¢é±¢H 17 “}¢éãG}}¢Î” Ý¢}¢ Ú¶Ýï ÜïU ÈGUÁ¢G¢§H §à¢¢üÎ ã¢ï´ J Á¢±¢Ï¢ §S¢ çÁ¢G}Ý }¢ï Ó¢¢Ú4 ÈGUÚ¢}¢èÝï S¢¢çÎÜGU¢ï ¥}¢èÝ

¥GÁ¢Gü ÜUÚ¼¢ ãêæ : 1 çÁ¢S¢ ÜïU HÇGÜU¢ Ðñ΢ ã¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢ïÚè}¢ãGÏÏ¢¼ ¥¢ñÚ }¢ïÚï Ý¢}¢ S¢ï Ï¢-Ú-ÜU¼ ãG¢çS¢H ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ©S¢ÜU¢ Ý¢}¢ }¢éãG}}¢Î Ú¶ï ±¢ïã (²¢’Ýè Ý¢}¢ Ú¶Ýï ±¢H¢ ±¢çHÎ)¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ HÇGÜU¢ ΢ïÝ¢ï´2 çÏ¢çã༠(²¢’Ýè Á¢‹Ý¼) }¢ï´ Á¢¢»æ J

2 Ú¢ïÁ¢Gï çÜGU²¢}¢¼ ΢ï2à¢wGS¢ ÚÏÏ¢éH §GÁGÁ¢G¼ ÜïU ãGéÁG¢êÚ ¶ÇGï çÜU²ï Á¢¢»æx¢ï J ãGév}¢ ã¢ïx¢¢ :§‹ãï´ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Hï Á¢¢¥¢ï J ¥GÁ¢Gü ÜUÚï´x¢ï : §H¢ãè ( ) ! ã}¢çÜUS¢ ¥G}¢H ÐÚ Á¢‹Ý¼ ÜïU ÜGU¢çÏ¢H ãé» ? ã}¢ Ýï ¼¢ï Á¢‹Ý¼ÜU¢ ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ çÜU²¢ Ýãè´ ! ÈGUÚ}¢¢»x¢¢ : Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Á¢¢¥¢ï,

Page 15: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ Ú¢ïÁ¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ΢ï S¢¢ï Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢©S¢ ÜïU ΢ï S¢¢ï S¢¢H ÜïU x¢éÝ¢ã }¢é¥G¢ÈGU ã¢ï´x¢ï J

13

}¢ñ Ýï ãGËÈGU çÜU²¢ (²¢’Ýè ÜGUS¢}¢ ÈGUÚ}¢¢§ü) ãñ çÜU çÁ¢S¢ ÜU¢ Ý¢}¢¥ãG}¢Î ²¢ }¢éãG}}¢Î ã¢ï ΢ïÁ¢G¶G }¢ï Ý Á¢¢»x¢¢ J ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢,çÁ¢. 24, S¢. 687

3 ¼é}¢ }¢ï ´ çÜUS¢è ÜU¢ v²¢ ÝévGS¢¢Ý ãñ ¥x¢Ú ©S¢ ÜïU Í¢Ú}¢ï ´ »ÜU }¢éãG}}¢Î ²¢ ΢ï }¢éãG}}¢Î ²¢ ¼èÝ }¢éãG}}¢Î ã¢ï ´ J

4 Á¢Ï¢ HÇGÜïU ÜU¢ Ý¢}¢}¢éãG}}¢Î Ú¶¢ï ¼¢ï ©S¢ ÜUè §GÁGÁ¢G¼ ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ }¢Á¢çHS¢ }¢ï´©S¢ ÜïU çH²ï Á¢x¢ã ÜéUࢢ΢ ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ ©S¢ï Ï¢éÚ¢§ü ÜUè ¼GÚÈGUçÝSÏ¢¼ Ý ÜUÚ¢ï J }¢éãG}}¢Î Ý¢}¢ Ú¶Ýï ÜUè ΢ï çÝIJ¼ï´}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥x¢Ú çÏ¢x¢GñÚ ¥ÓÀè çÝIJ¼ÜïU ÈGUÜGU¼G ²êæ ãè }¢éãG}}¢Î Ý¢}¢ Ú¶ çH²¢ ¼¢ï S¢±¢Ï¢ Ýãè´ç}¢Hïx¢¢ v²êæ çÜU S¢±¢Ï¢ ÜU}¢¢Ýï ÜïU çH²ï “¥ÓÀè çÝIJ¼”ã¢ïÝ¢ ࢼGü ãñ ¥¢ñÚ ãGÎèS¢ï ТÜU Ý}Ï¢Ú 1 }¢ï´ Î¢ï ¥ÓÀèçÝIJ¼¢ï´ ÜUè S¢Ú¢ãG¼ (²¢’Ýè ±Á¢G¢ãG¼) |¢è ãñ çÜU ¼¢Á¢Î¢ÚïçÚS¢¢H¼ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ¥¢ñÚ ¥¢Ð

ÜïU Ý¢}¢ï Ý¢}¢è §S}¢ï çx¢Ú¢}¢è S¢ïÏ¢-Ú-ÜU¼ ãG¢çS¢H ÜUÚÝï ÜUè çÝIJ¼ S¢ï }¢éãG}}¢Î Ý¢}¢Ú¶Ýï ±¢Hï ¶GéࢠçÜGUS}¢¼ Ï¢¢Ð ¥¢ñÚ }¢éãG}}¢Î Ý¢}¢è Ï¢ïÅï ÜïUçH²ï Á¢‹Ý¼ ÜUè çϢࢢڼ ãñ J ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ “ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢” çÁ¢ËÎ 24 S¢ÈGUãG¢ 691 ÐÚ ÈGUÚ}¢¢¼ïãñ´ : “Ï¢ïã¼Ú ²ïã ãñ çÜU çS¢ÈGüU }¢éãG}}¢Î ²¢ ¥ãG}¢Î Ý¢}¢Ú¶ï §Ý ÜïU S¢¢‰¢ “Á¢¢Ý” ±x¢GñÚ¢ ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü HzGÁ¢G Ýç}¢H¢» çÜU ÈGUÁ¢G¢§H ¼‹ã¢ §‹ãè´ ¥S}¢¢» }¢éÏ¢¢-ÚÜU¢ ÜïU

Page 16: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉG¢ï ¥ËH¢ã ¼é}¢ ÐÚÚãG}¢¼ |¢ïÁ¢ïx¢¢ J

14

±¢çÚÎ ãé» ãñ J” ¥¢Á¢ ÜUH Ý¢}¢ çÏ¢x¢¢ÇGÝï ÜUè±Ï¢¢ ¥G¢}¢ ãñ ãG¢H¢æ çÜU »ïS¢¢ ÜUÚÝ¢ x¢éÝ¢ã ãñ ¥¢ñÚ }¢éãG}}¢Î Ý¢}¢ÜU¢ çÏ¢x¢¢ÇGÝ¢ ¼¢ï Ï¢ãé¼ ãè S¢wG¼ ¼vHèÈGU Îïã ãñ J çHã¢Á¢G¢¥GÜGUèÜGU¢ }¢ï Ý¢}¢ }¢éãG}}¢Î ²¢ ¥ãG}¢Î Ú¶ HèçÁ¢²ï ¥¢ñÚÐéÜU¢ÚÝï ÜïU çH²ï }¢-S¢HÝ çÏ¢H¢H ÚÁ¢G¢, çãH¢H ÚÁ¢G¢,Á¢}¢¢H ÚÁ¢G¢, ÜU}¢¢H ÚÁ¢G¢ ¥¢ñÚ Á¢GñÎ ÚÁ¢G¢ ±x¢GñÚ¢ Ú¶ çH²¢Á¢¢» J §S¢è ¼GÚãG Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜïU Ý¢}¢ |¢è S¢ãG¢çϢIJ¢¼ ±±çHIJ¢¼ ÜïU Ý¢}¢¢ï ÐÚ Ú¶Ý¢ }¢éÝ¢çS¢Ï¢ ãñ Á¢ñS¢¢ çÜU S¢ÜUèÝ¢,Á¢GÚèÝ¢, Á¢}¢èH¢, ÈGU¢ç¼G}¢¢, Á¢GñÝÏ¢, }¢ñ}¢êÝ¢, }¢Ú²}¢ ±x¢GñÚ¢ J

¥GÜGUèÜGïU }¢ï´ çÜU¼Ýï Á¢¢Ý±Ú ã¢ïÝï Ó¢¢çã»æ ? S¢é±¢H 18 Ï¢ÓÓ¢¢ ²¢ Ï¢ÓÓ¢è ÜïU ¥GÜGUèÜGïU }¢ï´ Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜUè ¼¢’΢ΠÜïU Ï¢¢Úï

}¢ï´ |¢è §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢ ÎèçÁ¢²ï J Á¢±¢Ï¢ HÇGÜïU ÜïU çH²ï Î¢ï ¥¢ñÚ HÇGÜUè ÜïU çH²ï »ÜU ã¢ï J }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢

¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, }¢¢ñH¢Ý¢ ࢢ㠧}¢¢}¢¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : (΢ïÝ¢ï´ ÜïUçH²ï) ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ »ÜU (»ÜU Á¢¢Ý±Ú) ¼¢ï ãñ ãè ¥¢ñÚ çÐS¢Ú(²¢’Ýè Ï¢ïÅï) ÜïU çH²ï ΢ï (Á¢¢Ý±Ú) ¥zGÁ¢GH ãñ´ (Ï¢ïÅï ÜïUçH²ï ΢ï ÜUè) §çS¼¼G¢¥G¼ (²¢’Ýè ¼G¢ÜGU¼) Ý ã¢ï ¼¢ï »ÜU |¢èÜU¢ÈGUè ãñ J (ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 20, S¢. 586)¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ Á¢¢Ý±Ú ÜñUS¢¢ ã¢ï ?

S¢é±¢H 19 ¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ Á¢¢Ý±Ú ÜñUS¢¢ ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã²ï ? Á¢±¢Ï¢ »ÜU ÜGUSS¢¢Ï¢ S¢ï ¥GÜGUèÜGïU ÜïU çH²ï Á¢¢Ý±Ú ¶GÚèÎÝï ÜïU

}¢é-¼¥GçËHÜGU çÜU²ï x¢» »ÜU S¢é±¢H ÜïU Á¢±¢Ï¢ }¢ï´ }¢ïÚï

Page 17: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÜUS¢Ú¼ S¢ï ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ï Ï¢ïà¢ÜU ¼é}ã¢Ú¢ }¢éÛ¢ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ¼é}ã¢Úï x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜïU çH²ï }¢çxGÈGUÚ¼ ãñ J

15

¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : §Ý ©}¢êÚ}¢ï´ ¥ãGÜU¢}¢ï ¥GÜGUèÜGU¢ ç}¢SHï ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ãñ´, ¥¢’Á¢G¢ S¢H¢}¢¼ã¢ï´, Ï¢ÜUÚ¢ Ï¢ÜUÚè »ÜU S¢¢H S¢ï ÜU}¢ ÜUè Á¢¢§Á¢G Ýãè´,|¢ïÇG, }¢ï´É¢ À6 }¢ãèÝï ÜU¢ |¢è ã¢ï S¢ÜU¼¢ ãñ Á¢Ï¢ çÜU §¼Ý¢¼¢Á¢G¢ ± ÈGUÚÏ¢¢ ã¢ï çÜU S¢¢H |¢Ú ±¢H¢ï´ }¢ï´ ç}¢H¢ Îï´ ¼¢ï ÎêÚ S¢ï}¢é-¼}¢Ä²Á¢G Ý ã¢ï (²¢’Ýè Îï¶Ýï }¢ï´ S¢¢H |¢Ú ÜU¢ ÝÁ¢GÚ ¥¢»)(ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 20, S¢. 584) ¥GÜGUèÜGïU ÜïU Á¢¢Ý±Ú ÜïU}¢é-¼¥GçËHÜGU ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ ࢢ}¢è ÈGUÚ}¢¢¼ïãñ´, “Ϣ΢»¥G” }¢ï´ ãñ : ¥zGÁ¢GH ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ²ïã ãñ çÜU }¢ï´É¢,çÓ¢¼ÜéUÏ¢í¢, S¢è´x¢¢ï´ ±¢H¢ ¥¢ñÚ ¶GSS¢è ã¢ï J Á¢¢Ý±Ú ÜUè ©G}¢í }¢ï´ à¢ÜU ã¢ï ¼¢ï ?

S¢é±¢H 20 ¥GÜGUèÜGU¢ ²¢ ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÜïU Á¢¢Ý±Ú ÜUè ©G}¢í }¢ï´ à¢ÜU ã¢ï ¼¢ïv²¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï ?

Á¢±¢Ï¢ ©G}¢í ÜU}¢ ã¢ïÝï ÜU¢ à¢éÏ¢¢ ã¢ï ¼¢ï ©S¢ Á¢¢Ý±Ú ÜUè ÜGéUÚÏ¢¢Ýè²¢ ¥GÜGUèÜGU¢ Ý ÜUÚï J §S¢ çÁ¢G}Ý }¢ï´ ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢çÁ¢ËÎ 20 S¢ÈGUãG¢ 583 ¥¢ñÚ 584 S¢ï ΢ï2 Á¢éÁG§Ä²¢¼}¢éH¢-ãGÁ¢G¢ ã¢ï´ : 1 S¢¢H |¢Ú S¢ï ÜU}¢ ÜUè Ï¢ÜUÚè¥GÜGUèÜGïU ²¢ ÜGéUÚÏ¢¢Ýè }¢ï´ Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼è, ¥x¢Ú }¢àÜêUÜUãG¢H¼ ãñ ¼¢ï ±¢ïã |¢è »ïS¢è ãè ãñ çÜU S¢¢H |¢Ú ÜUèÝ ã¢ïÝ¢ }¢¢’Hê}¢ ã¢ï, (ࢼGü ÜïUТ» Á¢¢Ýï ÜU¢ §GË}¢ Ý ã¢ïÝ¢ »ïS¢ï ãè ãñ Á¢ñS¢ï ©S¢ Ó¢èÁ¢G ÜïU Ý ã¢ïÝïÜU¢ §GË}¢ ã¢ï) 2 Á¢Ï¢ çÜU S¢¢H |¢Ú ÜU¢ç}¢H ã¢ïÝï }¢ï´ à¢ÜUãñ ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ ¥GÜGUèÜGU¢ Ý ÜUÚï´ ¥¢ñÚ (Á¢¢Ý±Ú Ï¢ïÓ¢Ýï ±¢Hï)ÜGUSS¢¢Ï¢ ÜU¢ ÜGU¢ñH ²ã¢æ ÜU¢ÈGUè Ýãè´ çÜU (Á¢¢Ý±Ú) çÏ¢ÜUÝï }¢ï´

Page 18: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉG¼¢ ãñ ¥ËH¢ã ©S¢ ÜïU çH²ï »ÜU ÜGUèÚ¢¼G ¥Á¢í çH¶¼¢ ¥¢ñÚ ÜGUèÚ¢¼G ©ãGéÎ Ðã¢ÇG çÁ¢¼Ý¢ ãñ J

16

§S¢ (²¢’Ýè Ï¢ïÓ¢Ýï ±¢Hï) ÜU¢ ÝzG¥G ãñ ¥¢ñÚ (S¢¢H |¢Ú ÜU¢Ï¢ÓÓ¢¢ Á¢¢ï Î¢æ¼ ¼¢ïÇG¼¢ ãñ ±¢ïã §S¢ Ýï ¥|¢è Ý ¼¢ïÇGï ²ïã) ãG¢H¼ïÁ¢G¢çãÚ¢ §S¢ (Ï¢ïÓ¢Ýï ±¢Hï) ÜUè Ï¢¢¼ (²¢’Ýè Á¢¢Ý±Ú ÜU¢ç}¢Hã¢ïÝï ÜïU ΢’±ï) ÜU¢ï ÎzG¥G ÜUÚ Úãè ãñ J (¶GéH¢S¢»ÜUH¢}¢ ²ïã ãñ çÜU ¥x¢Ú Á¢¢Ý±Ú ÜUè ©G}¢í ÐÚ ²ïã à¢ÜU ã¢ï çÜU ²ïãÏ¢ÜUÚ¢ S¢¢H |¢Ú ÜU¢ Ýãè´ }¢¢’Hê}¢ ã¢ï¼¢ ²¢ x¢¢² ࢢ²Î ΢ï2S¢¢H S¢ï ÜU}¢ ©G}¢í ÜUè ãñ ¼¢ï »ïS¢è }¢àÜêUÜU ãG¢H¼ }¢ï´ ©S¢ Á¢¢Ý±ÚÜUè ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ²¢ ¥GÜGUèÜGU¢ Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢)

¥GÜGUèÜGïU ÜïU x¢¢ï༠ÜUè ¼vGS¢è}¢ ÜU¢ }¢S¥H¢ S¢é±¢H 21 ¥GÜGUèÜGïU ÜïU x¢¢ï༠ÜUè ¼vGS¢è}¢ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUÚï´ ? Á¢±¢Ï¢ }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, }¢¢ñH¢Ý¢

ࢢ㠧}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ :(¥GÜGUèÜGïU ÜU¢) x¢¢ï༠|¢è ç}¢SHï ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ¼èÝ çãGSS¢ï ÜUÚÝ¢}¢éS¼ãGÏ¢ ãñ, »ÜU ¥ÐÝ¢, »ÜU ¥ÜGU¢çÚÏ¢, »ÜU }¢S¢¢ÜUèÝ ÜU¢¥¢ñÚ Ó¢¢ãï ¼¢ï S¢Ï¢ ¶¢ Hï wG±¢ã S¢Ï¢ Ï¢¢æÅ Îï, Á¢ñS¢ï ÜGéUÚÏ¢¢Ýè J

(ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 20, S¢. 584)ÐÜU¢ ÜUÚ ç¶H¢»æ ²¢ ÜUÓÓ¢¢ Ï¢¢æÅï´ ?

S¢é±¢H 22 ¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ x¢¢ï༠ÐÜU¢ ÜUÚ ç¶H¢Ý¢ ¥zGÁ¢GH ãñ ²¢ ÜUÓÓ¢¢x¢¢ï༠¼vGS¢è}¢ ÜUÚ Îï´ ?

Á¢±¢Ï¢ ÐÜU¢ ÜUÚ ç¶H¢Ý¢ ÜUÓÓ¢¢ ¼vGS¢è}¢ ÜUÚÝï S¢ï ¥zGÁ¢GH ãñ J(»ïÁ¢GÝ)

¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ x¢¢ï༠}¢¢æ Ï¢¢Ð ¶¢ S¢ÜU¼ï ãñ´ ²¢ Ýãè´ ? S¢é±¢H 23 v²¢ ¥GÜGUèÜGU¢ ÜïU x¢¢ï༠}¢ï´ ±¢çHÎñÝ ÜU¢ |¢è çãGSS¢¢ ãñ ?

Page 19: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï çÜU¼¢Ï¢ }¢ï´ }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU çH¶¢ ¼¢ï Á¢Ï¢¼ÜU }¢ïÚ¢ Ý¢}¢ ©S¢ }¢ï´ Úãïx¢¢ çÈGUçÚà¼ï ©S¢ ÜïU çH²ï §çS¼xGÈGU¢Ú ÜUÚ¼ï Úãï´x¢ï J

17

Á¢±¢Ï¢ ²êæ ¼¢ï çÜUS¢è ÜU¢ |¢è çãGSS¢¢ Á¢GMÚè Ýãè´, ¥HÏ¢œ¢¢}¢éS¼ãGÏ¢ ¼vGS¢è}¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý ã¢ï Ó¢éÜU¢ J ²ïã Á¢¢ï }¢àãêÚãñ çÜU ±¢çHÎñÝ Ýãè´ ¶¢ S¢ÜU¼ï ²ïã x¢GH¼G Ï¢¢¼ ãñ J }¢¢æÏ¢¢Ð, ΢΢ ΢Îè, ݢݢ Ý¢Ýè ±x¢G ñÚ¢ S¢|¢è }¢éS¢Ë}¢¢Ý¶¢ S¢ÜU¼ï ãñ ´ J

ÜU¢çÈGUÚ¢ ΢§ü S¢ï Á¢GÓ¢x¢è ÜUÚ±¢Ý¢ ãGÚ¢}¢ ãñ S¢é±¢H 24 ÜUã¼ï ãñ´ çÜU ¥GÜGUèÜGïU ÜïU x¢¢ï༠}¢ï´ S¢ï Ý¢§ü ÜU¢ï S¢Ú ¥¢ñÚ Î¢§ü

(Midwife) ÜU¢ï Ú¢Ý ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ΢§ü ÜU¢çÈGUÚ¢ ã¢ï¼¢ï v²¢ ÜUÚï ?

Á¢±¢Ï¢ }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, }¢¢ñH¢Ý¢à¢¢ã §}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý ÈGU¼¢±¢Ú-Á¢Gç±Ä²¢ çÁ¢ËÎ 20 S¢ÈGUãG¢ 588 ÐÚ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : S¢ÚÝ¢§ü ÜU¢ï ÎïÝï ÜU¢ Ý ÜUãè´ ãGév}¢ Ý }¢é}¢¢-Ý-¥G¼, »ÜU Ú±¢Á¢è(²¢’Ýè ÚS}¢¢ï Ú±¢Á¢ ÜUè) Ï¢¢¼ ãñ, (ÎïÝï }¢ï´ ãGÚÁ¢ Ýãè´) Á¢Ý¢§ü(Midwife) ÜU¢ï Ú¢Ý ÎïÝï ÜU¢ ãGév}¢ ¥HÏ¢œ¢¢ ãGÎèS¢ S¢ï(S¢¢çÏ¢¼) ãñ, }¢x¢Ú ÜU¢çÈGUÚ¢ S¢ï ²ïã (²¢’Ýè Á¢GÓ¢x¢è ÜU¢)ÜU¢}¢ HïÝ¢ ãGÚ¢}¢ J ÜU¢çÈGUÚ¢ S¢ï }¢éS¢Ë}¢¢Ý ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï »ïS¢ïãè ÐÎïü ÜU¢ ãGév}¢ ãñ Á¢ñS¢ï }¢Îü S¢ï çÜU çS¢±¢ }¢éæã ÜUè çÅvH襢ñÚ ã‰¢ïçH²¢ï´ ¥¢ñÚ ¼Ë±¢ï´ ÜïU ÜéUÀ Ý çζ¢», Ý çÜU ¶G¢S¢Á¢Ý¢§ü (²¢’Ýè Á¢GÓ¢x¢è) ÜU¢ ÜU¢}¢ J “ÚgéH }¢éãG¼¢Ú” }¢ï´ ãñ :“}¢éS¢Ë}¢¢Ý ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ²ãêÎè ²¢ ÝS¢Ú¢Ýè ²¢ }¢éçàÚÜU¥G¢ñÚ¼ ÜïU S¢¢}¢Ýï Ýæx¢¢ ã¢ïÝ¢ ãGH¢H Ýãè´ çS¢±¢» §S¢ ÜïU çÜU±¢ïã §S¢ ÜUè H¢ñæÇè ã¢ï J” ¥¢’H¢ãGÁ¢GÚ¼ }¢Á¢GèÎ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : çÈUÚ ¥x¢Ú çÜUS¢è

Page 20: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ ÎS¢ ÚãG}¢¼ï´ |¢ïÁ¢¼¢ ãñ J

18

Ýï ¥ÐÝè ãG}¢¢ÜGU¼ S¢ï §S¢ (²¢’Ýè ÜU¢çÈGUÚ¢ S¢ï çÇHè±Úè ÜUÚ±¢ÝïÜïU) x¢éÝ¢ã ÜU¢ §Úç¼ÜU¢Ï¢ çÜU²¢, (²¢’Ýè ²¢ §S¢ ÜUè S¢ãGèãG à¢ÎèÎ }¢Á¢Ï¢êÚè ã¢ï) ¼¢ï ©S¢(ÜU¢çÈGUÚ¢) ÜU¢ï Ú¢Ý ±x¢GñÚ¢ ÜéUÀ Ý Îï´ çÜU ÜU¢çÈGU򢕫 ÜU¢ïS¢-ÎÜGU¢¼ ±x¢GñÚ¢ }¢ï´ ÜéUÀ ãGÜGU Ýãè´ Ý ©S¢ ÜU¢ï ÎïÝï ÜUè(à¢Ú¥GÝ) §Á¢¢Á¢G¼ J (ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 20, S¢. 588, 589)S¢ÈGUãG¢ 588 ÐÚ §S¢ S¢ï çÐÀHï ÈGU¼±ï }¢ï §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ :|¢æx¢Ý ²¢ çÜUS¢è ÜU¢çÈGUÚ¢ ÜU¢ï Á¢Ý¢§ü (Midwife) ϢݢݢS¢wG¼ ãGÚ¢}¢ ãñ J Ý ÜU¢çÈGUÚ¢ ÜU¢ï Ú¢Ý Îè Á¢¢» ¥¢ñÚ Ï¢¢H¢ï´ÜUè Ó¢¢æÎè ç}¢SÜUèÝ ÜU¢ ãGÜGU ãñ, Ý¢§ü ç}¢SÜUèÝ ã¢ï ¼¢ï ÎïÝï }¢ï´}¢éÁ¢G¢-²ÜGU¢ Ýãè´, ¥SH ãGév}¢ ²ïã ãñ çÈUÚ çÁ¢S¢ Ýï §S¢ ÜïUç¶GH¢ÈGU çÜU²¢ |¢æx¢Ý ÜU¢ï Ú¢Ý, x¢GÝè Ý¢§ü ÜU¢ï Ó¢¢æÎè Îè ¼¢ïÏ¢éÚ¢ çÜU²¢ }¢x¢Ú ¥GÜGUèÜGU¢ ã¢ï x¢²¢ J çS¢Úè ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ÜU¢ï§ü¶G¢S¢ ãGév}¢ Ýãè´ çÁ¢S¢ï Ó¢¢ãï Îï, çÁ¢S¢ ÜU¢ ¥GÜGUèÜGU¢ Ý ãé±¢ã¢ï ±¢ïã Á¢±¢Ýè, Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ |¢è ¥ÐÝ¢ ¥GÜGUèÜGU¢ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ãñ J ¥GÜGUèÜGïU ÜUè ¶¢H ÜU¢ §çS¼’}¢¢H

S¢é±¢H 25 ¥GÜGUèÜGïU ÜïU Á¢¢Ý±Ú ÜUè ¶¢H ÜU¢ v²¢ ãGév}¢ ãñ ? Á¢±¢Ï¢ §S¢ ÜïU x¢¢ï༠¥¢ñÚ ¶¢H ÜU¢ |¢è ±¢ïãè ãGév}¢ ãñ Á¢¢ï

ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÜïU Á¢¢Ý±Ú ÜïU x¢¢ï༠ТïS¼ (¶¢H) ÜU¢ çÜU¶¢H ÜU¢ï Ï¢¢ÜGUè Ú¶¼ï ãé» ²¢ »ïS¢è Ó¢èÁ¢G S¢ï Ï¢ÎH ÜUÚçÁ¢S¢ï Ï¢¢ÜGUè Ú¶ ÜUÚ ÝzG¥G ©Æ¢²¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ ã¢ï ¥ÐÝïS¢ÈGüU }¢ï ´ H¢» ²¢ ç}¢SÜUèÝ ÜU¢ï Îï ²¢ çÜUS¢è ¥¢ñÚ ÝïÜU

Page 21: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï à¢wGS¢ }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ |¢êH x¢²¢ ±¢ïãÁ¢‹Ý¼ ÜU¢ Ú¢S¼¢ |¢êH x¢²¢ J

19

ÜU¢}¢ }¢-S¢HÝ }¢çSÁ¢Î ²¢ }¢ÎíS¢ï }¢ï ´ S¢ÈGüU ÜUÚï J(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 3, S¢. 357)

¶¢H ©Á¢Ú¼ }¢ï´ ÎïÝ¢ ÜñUS¢¢ ? S¢é±¢H 26 v²¢ ÜGUSS¢¢Ï¢ ÜU¢ï ¥GÜGUèÜGïU ÜïU Á¢¢Ý±Ú ÜUè ¶¢H Ï¢¼G¢ñÚï

©Á¢Ú¼ Îï S¢ÜU¼ï ãñ´ ? Á¢±¢Ï¢ Ýãè´ Îï S¢ÜU¼ï J (»ïÁ¢GÝ, S¢. 346) §S¢è ¼GÚãG Ý¢§ü ÜU¢ï S¢Ú ²¢

Á¢Ý¢§ü (Midwife) ÜU¢ï Ú¢Ý Ï¢¼G¢ñÚï ©Á¢Ú¼ ÎïÝï ÜUè à¢Úè¥G¼ }¢ï´§Á¢¢Á¢G¼ Ýãè´ J

ÜU¢ñÝ Á¢GÏãG ÜUÚï ? S¢é±¢H 27 ¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ Á¢¢Ý±Ú ÜU¢ñÝ Á¢GÏãG ÜUÚï ? Á¢±¢Ï¢ }¢ïÚï ¥¢ÜGU¢ ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, }¢¢ñH¢Ý¢

ࢢ㠧}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ :Ï¢¢Ð ¥x¢Ú ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï ¥¢ñÚ Á¢GÏãG ÐÚ ÜGU¢çÎÚ ã¢ï ¼¢ï ©S¢è ÜU¢Á¢GÏãG ÜUÚÝ¢ Ï¢ïã¼Ú ãñ çÜU ²ïã à¢éRïU Ýï’}¢¼ ãñ, çÁ¢S¢ ÐÚ Ýï’}¢¼ãé§ü ±¢ïãè ¥ÐÝï 㢉¢ S¢ï à¢éRU ¥Î¢ ÜUÚï J ±¢ïã Ý ã¢ï ²¢ Á¢GÏãGÝ ÜUÚ S¢ÜïU ¼¢ï ÎêS¢Úï ÜU¢ï §Á¢¢Á¢G¼ Îï Îï J

(ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 20, S¢. 585 }¢éHwG¶GS¢Ý)¥GÜGUèÜGïU ÜUè Îé¥G¢

S¢é±¢H 28 ¥GÜGUèÜGïU ÜUè Îé¥G¢ ÜU¢ñÝ ÐÉGï ? Á¢G¢Ï¢ïãG ²¢ ±¢çHÎ ? Á¢±¢Ï¢ Á¢G¢Ï¢ïãG ²¢’Ýè Á¢¢ï Á¢GÏãG ÜUÚï ±¢ïãè Îé¥G¢ ÐÉGï J ¥GÜGUèÜGU»

çÐS¢Ú (HÇGÜïU ÜïU ¥GÜGUèÜGïU) }¢ï´ çÜU Ï¢¢Ð Á¢GÏãG ÜUÚï (¼¢ï Á¢GÏãG S¢ïÜGUÏH) Îé¥G¢ ²êæ ÐÉGï :

Page 22: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎïТÜU Ý ÐÉG¢ ¼ãGÜGUèÜGU ±¢ïã ϢΠϢwG¼ ã¢ï x¢²¢ J

20

»ï ¥ËH¢ã ! ²ïã }¢ïÚï ÈGéUH¢æ Ï¢ïÅïÜU¢ ¥GÜGUèÜGU¢ ãñ, §S¢ ÜU¢ wG¢êÝ ©S¢ ÜïUwG¢êÝ, §S¢ ÜU¢ x¢¢ï༠©S¢ ÜïU x¢¢ïà¼, §S¢ÜUè ãaè ©S¢ ÜUè ãaè, §S¢ ÜU¢ Ó¢}¢ÇG¢©S¢ ÜïU Ó¢}¢ÇGï ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU Ï¢¢H ©S¢ ÜïUÏ¢¢H ÜïU Ï¢ÎHï }¢ï ãñ J »ï ¥ËH¢ã !§S¢ ÜU¢ï }¢ïÚï Ï¢ïÅï ÜïU çH²ï Á¢ã‹Ý}¢ ÜU襢x¢ S¢ï çÈGUβ¢ Ϣݢ Îï J ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ÜïU Ý¢}¢ S¢ï, ¥ËH¢ã S¢Ï¢ S¢ï Ï¢ÇG¢ ãñ J

(Îé¥G¢ ¶Gy}¢ ÜUÚ ÜïU ÈGU¢ñÚÝ Á¢GÏãG ÜUÚ Îï)ÈGéUH¢æ ÜUè Á¢x¢ã çÐS¢Ú (²¢’Ýè Ï¢ïÅï) ÜU¢ Á¢¢ï Ý¢}¢ ã¢ï, Hï,ÎéwG¼Ú (²¢’Ýè Ï¢ïÅè) ã¢ï ¼¢ï ΢ïÝ¢ï´ Á¢x¢ã ÜUè Á¢x¢ã ¥¢ñÚ Ð¢æÓ¢¢ï´ Á¢x¢ã ÜUè Á¢x¢ã ÜUãï ¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ à¢wGS¢Á¢GÏãG ÜUÚï ¼¢ï ΢ïÝ¢ï´ Á¢x¢ã ²¢ ÜUè Á¢x¢ã

²¢ ÜUãï J Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ï §S¢ ÜïU Ï¢¢ÐÜUè ¼GÚÈGU çÝSÏ¢¼ ÜUÚï J (ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 20, S¢. 585)}¢-S¢HÝ }¢éãG}}¢Î ÚÁ¢G¢ çÏ¢Ý }¢éãG}}¢Î ¥GHè J

v²¢ Îé¥G¢ ÐÉGÝ¢ Á¢GMÚè ãñ ? S¢é±¢H 29 v²¢ Îé¥G¢ ÐÉGï çÏ¢x¢GñÚ ¥GÜGUèÜGU¢ Ýãè´ ã¢ïx¢¢ ? Á¢±¢Ï¢ çÏ¢x¢GñÚ Îé¥G¢ ÐÉGï Á¢GÏãG ÜUÚÝï S¢ï |¢è ¥GÜGUèÜGU¢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J

(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 3, S¢. 357)¥GÜGUèÜGïU ÜïU x¢¢ï༠ÜUè ãça²¢æ ¼¢ïÇGÝ¢ ÜñUS¢¢ ?

S¢é±¢H 30 v²¢ ²ïã ÎéLS¼ ãñ çÜU ¥GÜGUèÜGïU ÜïU Á¢¢Ý±Ú ÜUè ãça²¢æ ݼ¢ïÇGè Á¢¢»æ ?

Page 23: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ ÎS¢ ÚãG}¢¼ï´ |¢ïÁ¢¼¢ ãñ J

21

Á¢±¢Ï¢ Ï¢ïã¼Ú ²ïã ãñ çÜU §S¢ ÜUè ãaè Ý ¼¢ïÇGè Á¢¢» Ï¢çËÜU ãça²¢ï´ÐÚ S¢ï x¢¢ï༠©¼¢Ú çH²¢ Á¢¢» ²ïã Ï¢ÓÓ¢ï ÜUè S¢H¢}¢¼è ÜUèÝïÜU ÈGU¢H ãñ ¥¢ñÚ ãaè ¼¢ïÇG ÜUÚ x¢¢ï༠Ϣݢ²¢ Á¢¢» §S¢ }¢ï´|¢è ãGÚÁ¢ Ýãè´ J (»ïÁ¢GÝ)

}¢èÆ¢ x¢¢ï༠S¢é±¢H 31 v²¢ ¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ x¢¢ï༠ÐÜU¢Ýï ÜU¢ |¢è ÜU¢ï§ü }¢wGS¢êS¢

¼GÚèÜGU¢ ãñ ? Á¢±¢Ï¢ S¢ÎLàà¢Úè¥Gã, Ï¢ÎLœ¢GÚèÜGUã, ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢

}¢ézG¼è }¢éãG}}¢Î ¥}¢Á¢Î ¥GHè ¥¢’Á¢G}¢è ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : x¢¢ï༠ÜU¢ï çÁ¢S¢ ¼GÚãG Ó¢¢ãï´ ÐÜU¢ S¢ÜU¼ï ãñ´ }¢èÆ¢ÐÜU¢²¢ Á¢¢» ¼¢ï Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU ¥wGH¢ÜGU ¥ÓÀï ã¢ïÝï ÜUè ÈGU¢H ãñ J(»ïÁ¢GÝ) }¢èÆ¢ x¢¢ï༠ϢݢÝï ÜïU ΢ï2 ¼GÚèÜGïU : 1 »ÜUçÜUH¢ï x¢¢ïà¼, ¥¢{¢ çÜUH¢ï }¢èÆ¢ Îãè, S¢¢¼ ΢Ýï À¢ïÅè§H¢²Ó¢è, 50 x¢í¢}¢ Ï¢¢Î¢}¢, ãGSÏ¢ï Á¢GMÚ¼ Í¢è ²¢ ¼ïH S¢Ï¢ç}¢H¢ ÜUÚ ÐÜU¢ HèçÁ¢²ï, ÐÜUÝï ÜïU Ï¢¢’Î Á¢GMÚ¼ ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGUÓ¢¢àÝè Ç¢çH²ï J Á¢Gèݼ (²¢’Ýè wG¢êÏ¢ S¢êÚ¼è) ÜïU çH²ï x¢¢Á¢ÚÜïU Ï¢¢ÚèÜU Úïà¢ï Ϣݢ ÜUÚ ÝèÁ¢G çÜUà¢ç}¢à¢ ±x¢GñÚ¢ |¢è Ç¢Hï Á¢¢S¢ÜU¼ï ãñ´ 2 »ÜU çÜUH¢ï }¢ï´ ¥¢{¢ çÜUH¢ï Ó¢éÜGU‹ÎÚ Ç¢H ÜUÚãGSÏ¢ï }¢¢’}¢êH ÐÜU¢ HèçÁ¢²ï J

S¢é±¢H 32 ¥GÜGUèÜGïU ÜïU }¢¢ñÜGU¥G ÐÚ Á¢¢ï ¼ãG¢§ÈGU çβï Á¢¢¼ï ãñ´ ²ïãÜñUS¢¢ ãñ ?

Á¢±¢Ï¢ ¥¢Á¢ ÜUH ©G}¢ê}¢Ý ¥GÜGUèÜGïU ÜïU çH²ï ¼G¥G¢}¢ (²¢’Ýè ¶¢Ýï)ÜU¢ »ãç¼}¢¢}¢ ÜUÚ ÜïU ¥GÁ¢GèÁ¢G¢ï ¥ÜGU¢çÚÏ¢ ÜU¢ï ΢’±¼ Îè

Page 24: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï à¢wGS¢ }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ |¢êH x¢²¢ ±¢ïãÁ¢‹Ý¼ ÜU¢ Ú¢S¼¢ |¢êH x¢²¢ J

22

Á¢¢¼è ãñ Á¢¢ï çÜU ¥ÓÀ¢ ÜU¢}¢ ãñ ¥¢ñÚ Î¢’±¼ ÐÚ ¥¢Ýï ±¢Hï}¢ïã}¢¢Ý, Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU çH²ï ¼¢ïãGÈGïU H¢¼ï ãñ´ ²ïã |¢è wG¢êÏ¢ ãñ J¥HÏ¢œ¢¢ ²ã¢æ ÜéUÀ ¼zGS¢èH ãñ : ¥x¢Ú }¢ïã}¢¢Ý ÜéUÀ ¼¢ïãGÈGU¢Ý H¢» ¼¢ï Ï¢¢’Á¢G ¥±ÜGU¢¼ }¢ïÁ¢GÏ¢¢Ý ²¢ ©S¢ ÜïU Í¢Ú ±¢Hï}¢ïã}¢¢Ý ÜUè Ï¢éÚ¢§ü ÜUÚÝï ÜïU x¢éÝ¢ã¢ï´ }¢ï´ ÐÇG¼ï ãñ´, ¼¢ï Á¢ã¢æ²ÜGUèÝè ¼G¢ñÚ ÐÚ ²¢ Á¢G‹Ýï x¢G¢çHÏ¢ S¢ï »ïS¢è S¢êÚ¼ï ãG¢H ã¢ï ±ã¢æ}¢ïã}¢¢Ý ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU çÏ¢x¢GñÚ }¢Á¢Ï¢êÚè ÜïU Ý Á¢¢», Á¢GMÚ¼ÝÁ¢¢» ¥¢ñÚ ¼¢ïãGÈGU¢ Hï Á¢¢» ¼¢ï ãGÚÁ¢ Ýãè´, ¥HÏ¢œ¢¢ }¢ïÁ¢GÏ¢¢ÝÝï §S¢ çÝIJ¼ S¢ï çH²¢ çÜU ¥x¢Ú }¢ïã}¢¢Ý ¼¢ïãGÈGU¢ Ý H¢¼¢¼¢ï ²ïã ²¢’Ýè }¢ïÁ¢GÏ¢¢Ý §S¢ (}¢ïã}¢¢Ý) ÜUè Ï¢éÚ¢§²¢æ ÜUÚ¼¢,²¢ Ï¢¼G¢ñÚï ¶G¢S¢ çÝIJ¼ ¼¢ï Ýãè´ }¢x¢Ú §S¢ (}¢ïÁ¢GÏ¢¢Ý) ÜU¢»ïS¢¢ Ï¢éÚ¢ }¢¢’}¢êH ãñ ¼¢ï Á¢ã¢æ §S¢ï (²¢’Ýè }¢ïÁ¢GÏ¢¢Ý ÜU¢ï)x¢G¢çHÏ¢ x¢é}¢¢Ý ã¢ï çÜU H¢Ýï ±¢H¢ §S¢è ¼G¢ñÚ ÐÚ ²¢’Ýè(}¢ïÁ¢GÏ¢¢Ý ÜïU) à¢Ú S¢ï Ï¢Ó¢Ýï ÜïU çH²ï H¢²¢ ãñ ¼¢ï ¥Ï¢ HïÝï±¢H¢ }¢ïÁ¢GÏ¢¢Ý x¢éÝãx¢¢Ú ¥¢ñÚ ¥GÁ¢G¢Ï¢ï Ý¢Ú ÜU¢ ãGÜGUÎ¢Ú ãñ ¥¢ñÚ²ïã ¼¢ïãGÈGU¢ §S¢ ÜïU ãGÜGU }¢ï´ çÚà±¼ ãñ J ã¢æ ¥x¢Ú Ï¢éÚ¢§ü Ï¢²¢ÝÜUÚÝï ÜUè çÝIJ¼ Ý ã¢ï ¥¢ñÚ Ý §S¢ ÜU¢ »ïS¢¢ Ï¢éÚ¢ }¢¢’}¢êH ã¢ï¼¢ï ¼¢ïãGÈGU¢ ÜGUÏ¢êH ÜUÚÝï }¢ï´ ãGÚÁ¢ Ýãè´ J

Ý¢ïÅ : ²ïã çÚS¢¢H¢ ÐãHè Ï¢¢Ú }¢¢ãï à¢ñ¶G ¥GÏÎéH ÜGU¢çÎÚ 7 ÚÏ¢è©GH¥¢ç¶GÚ 1428 çS¢.çã. Ï¢ }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU 25-4-2007 ÜU¢ï ¼Ú¼èϢТ²¢ ¥¢ñÚ ÜU§ü Ï¢¢Ú ࢢ»¥G çÜU²¢ x¢²¢ çÈUÚ 5 ÁG¢éH ÜGU¢’Îç¼HãGÚ¢}¢ 1433 çS¢.çã. Ï¢ }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU 23-9-2012 }¢ï´ §S¢ ÐÚ

Page 25: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah

¥GÜGUèÜGïU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ S¢é±¢H Á¢±¢Ï¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ÐÚ ÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉG¢ ¼ãGÜGUèÜGU ±¢ïã ϢΠϢwG¼ ã¢ï x¢²¢ J

23

ÈGïUãçÚS¢©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢

¥GÜGUèÜGU¢ ÜïU }¢¢’Ý¢v²¢ ¥GÜGUèÜGU¢ Ý ÜUÚÝ¢ x¢éÝ¢ã ãñ ?Ï¢ï ¥GÜGUèÜGU¢ }¢ÚÝï ±¢H¢ Ï¢ÓÓ¢¢ à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUÚïx¢¢ ²¢ Ýãè ?ÜUÓÓ¢¢ ãG}H çx¢Ú Á¢¢Ýï ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼}¢Úï ãé» Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ ¥GÜGUèÜGU¢ ?Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU ÜU¢Ý }¢ï çÜU¼Ýè Ï¢¢Ú ¥Á¢G¢Ý Îï ?Á¢ËÎè Ý¢}¢ ڶݢ ÜñUS¢¢ ?Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU S¢Ú ÐÚ Á¢G¢’ÈGUÚ¢Ý }¢çH²ïS¢Ú ÐÚ Á¢G¢’ÈGUÚ¢Ý Hx¢¢Ýï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ãÚ ©G}¢í }¢ï S¢¢¼±¢æ çÎÝ çÝÜU¢HÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢à¢¢Îè ÜïU Á¢¢Ý±Ú }¢ï ¥GÜGUèÜGïU ÜUè çÝIJ¼ ÜUÚÝ¢ ÜñUS¢¢ ?x¢¢² }¢ï çÜU¼Ýï ¥GÜGUèÜGïU ã¢ï S¢ÜU¼ï ãñ ?ÜGéUÚÏ¢¢Ýè ÜïU Á¢¢Ý±Ú }¢ï ¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ çãGSS¢¢Ï¢ÓÓ¢¢ï ÜïU Ý¢}¢¢ï ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï }¢-ÎÝè ÈêUH}¢éãG}}¢Î Ý¢}¢ Ú¶Ýï ÜïU Ó¢¢Ú ÈGUÁ¢G¢§H

}¢éãG}}¢Î Ý¢}¢ Ú¶Ýï ÜUè ΢ï çÝIJ¼ï¥GÜGUèÜGïU }¢ï çÜU¼Ýï Á¢¢Ý±Ú ã¢ïÝï Ó¢¢çã»æ ?¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ Á¢¢Ý±Ú ÜñUS¢¢ ã¢ï ?Á¢¢Ý±Ú ÜUè ©G}¢í }¢ï à¢ÜU ã¢ï ¼¢ï ?¥GÜGUèÜGïU ÜïU x¢¢ï༠ÜUè ¼vGS¢è}¢ ÜU¢ }¢S¥H¢ÐÜU¢ ÜUÚ ç¶H¢»æ ²¢ ÜUÓÓ¢¢ Ï¢¢æÅï ?¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ x¢¢ï༠}¢¢æ Ï¢¢Ð ¶¢ S¢ÜU¼ï ãñ ²¢ Ýãè´ ?ÜU¢çÈGUÚ¢ ΢§ü S¢ï Á¢GÓ¢x¢è ÜUÚ±¢Ý¢ ãGÚ¢}¢ ãñ¥GÜGUèÜGïU ÜUè ¶¢H ÜU¢ §çS¼’}¢¢H¶¢H ©Á¢Ú¼ }¢ï ÎïÝ¢ ÜñUS¢¢ ?ÜU¢ñÝ Á¢GÏãG ÜUÚï ?¥GÜGUèÜGïU ÜUè Îé¥G¢v²¢ Îé¥G¢ ÐÉGÝ¢ Á¢GMÚè ãñ ?¥GÜGUèÜGïU ÜïU x¢¢ï༠ÜUè ãça²¢æ ¼¢ïÇGÝ¢ ÜñUS¢¢ ?}¢èÆ¢ x¢¢ïà¼

2

3

4

5

6

7

8

9

9

9

10

10

11

11

12

13

14

14

15

16

16

16

16

18

18

18

19

20

20

20

ÝÁ¢GÚï S¢¢Ýè ÜUè J

»ÜU Ó¢éÐ S¢¢ï100 S¢é¶

¼G¢çHÏ¢ï x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢ ±Ï¢ÜGUè¥G ± }¢çxGÈGUÚ¼ ±Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ Á¢‹Ý¼éHçÈGUÚ΢ñS¢ }¢ï´ ¥¢ÜGU¢

ÜU¢ ÐÇG¢ïS¢5 ÁG¢éH ÜGU¢’Îç¼H ãGÚ¢}¢ 1433 çS¢.çã.

23-9-2012

Page 26: अकीके के बारे में सुवाल जवाब_Questions and Answers regarding Aqiqah