श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध...

34

Upload: sachinbhinge

Post on 28-Jul-2015

4.610 views

Category:

Documents


599 download

DESCRIPTION

श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत हा ओवीबद्ध ग्रंथ दत्तावधूत यांनी स्वामी समर्थांच्या अज्ञेवरून लिहिला. ह्या सिद्ध ग्रंथ पठणाने पूर्वजांचा उद्धार होतो व संसार कष्ट कमी होतात असा वाचानारयांचा अनुभव आहे. तरी सर्व वाचकांनी याचा लाभ घ्यावा. असा ग्रंथ घरी असणेही सुखकारक आहे. ही पोथी अपलोड करण्याचे कारण दत्त उपासकांना त्यापासून लाभ व्हावा व दत्त संप्रदायाचा प्रसार एवढेच आहे. यातून लेखकाचे व प्रकाशकाचे नुकसान करण्याचा हेतू नसून पोथी फक्त वाचण्यासाठी आहे. पोथी डाउनलोड करता येणार नाही.

TRANSCRIPT

Page 1: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 2: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 3: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 4: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 5: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 6: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 7: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 8: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 9: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 10: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 11: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 12: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 13: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 14: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 15: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 16: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 17: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 18: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 19: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 20: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 21: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 22: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 23: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 24: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 25: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 26: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 27: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 28: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 29: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 30: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 31: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 32: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 33: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut
Page 34: श्रीदत्त लीलामृत आणि श्री सिद्ध लीलामृत /Shree Datta Leelamrut Ani Shree Siddha Leelamrut