shri surya sahasranama stotram 1 ... suuryasahasrabhavishya_odia.doc 1|17 .. shri surya sahasranama...

Click here to load reader

Post on 17-Feb-2020

47 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.odia.org suuryasahasraBhaviShya_odia.doc 1|17

  .. shrI sUrya sahasranAma stotram 1 ..

  .. ଶ୍ରୀ ସରୂ୍ୟ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତାତ୍ରମ୍ ୧ ..

  ଓଁ ଵଶି୍ଵଜଦି୍ ଵଶି୍ଵଜତି୍କତତା ଵଶି୍ଵାତ୍ମା ଵଶି୍ଵୄତାମଖୁଃ .

  ଵିୄ ଶ୍ଵଶ୍ଵୄ ା ଵଶି୍ଵୄୟାନନିୟିତାତ୍ମା ଜିୄ ତନ୍ଦ୍ରୟିଃ .. ୧..

  କାଲାଶ୍ରୟଃ କାଲକତତା କାଲହା କାଲନାଶନଃ .

  ମହାୄୟାଗୀ ମହାବୁଦ୍ଧମିତହାତ୍ମା ସମୁହାବଲଃ .. ୨..

  ପ୍ରଭୁଵଭୁିଭତୂ ତନାୄଥା ଭୂତାତ୍ମା ଭୁଵୄନଶ୍ଵ ଃ .

  ଭୂତଭୄଵୟା ଭାଵତିାତ୍ମା ଭୂତାନ୍ତଃକ ଣଃ ଶଵିଃ .. ୩..

  ଶ ଣୟଃ କମଲାନୄଦା ନଦୄନା ନଦଵଧତନଃ .

  ଵୄ ୄଣୟା ଵ ୄଦା ୄୟାଗୀ ସସୁଂୟୁକ୍ତଃ ପ୍ରକାଶକଃ .. ୪..

  ଵାକ ପ୍ରାଣଃ ଩ ମଃ ପ୍ରାଣଃ ପ୍ରୀତାତ୍ମା ପି୍ରୟତଃ ପି୍ରୟଃ .

  ନୟଃ ସହସ୍ର଩ାତ୍ ସାଧୁଦଵିୟକୁଣ୍ଡଲମଣି୍ଡତଃ .. ୫..

 • www.odia.org suuryasahasraBhaviShya_odia.doc 2|17

  ଄ଵୟଙ୍ଗଧା ୀ ଧୀ ାତ୍ମା ପ୍ରୄେତା ଵାୟୁଵାହନଃ .

  ସମାହତିମତଧିତାତା ଵଧିାତା କୃତମଙ୍ଗଲଃ .. ୬..

  କ଩ଦତୀ କଲପକୃଦୁଦ୍ରଃ ସମୁନା ଧମତଵତ୍ସଲଃ .

  ସମାୟୁୄକ୍ତା ଵମିକୁ୍ତାତ୍ମା କୃତାତ୍ମା କୃତନିାଂଵ ଃ .. ୭..

  ଄ଵେିନି୍ତୟଵ଩ୁଃ ୄଶ୍ରୄଠା ମହାୄୟାଗୀ ମୄହଶ୍ଵ ଃ .

  କାନ୍ତଃ କାମାଦ ିାଦିୄ ତୟା ନୟିତାତ୍ମା ନ ିାକୁଲଃ .. ୮..

  କାମଃ କା ୁଣିକଃ କତତା କମଲାକ ୄବାଧନଃ .

  ସପ୍ତସପି୍ତ େନି୍ତୟାତ୍ମା ମହାକା ୁଣିୄକାତ୍ତମଃ .. ୯..

  ସଂଜୀଵୄନା ଜୀଵନାୄଥା ଜଗଜ୍ଜୀୄଵା ଜଗତ୍ପତଃି .

  ଄ଜୄୟା ଵଶି୍ଵନଲିୟଃ ସଂଵଭିାୄଗା ଵୃଷଧ୍ଵଜଃ .. ୧୦..

  ଵୃଷାକ଩ିଃ କଲପକତତା କଲପାନ୍ତକ ୄଣା ଵଃି .

  ଏକେକ୍ର ୄଥା ୄମୌନୀ ସ ୁୄଥା ଥିନାଂଵ ଃ .. ୧୧..

  ଄ୄକ୍ରାଧୄନା ଶିିମାଲୀ ୄତୄଜା ାଶଵିଭିାଵସଃୁ .

  ଦଵିୟକୃଦ୍ ଦନିକୃଦ୍ ୄଦୄଵା ୄଦଵୄଦୄଵା ଦଵିସ୍ପତଃି .. ୧୨..

  ଧୀ ାନାୄଥା ହଵିୄ ହତାତା ଦଵିୟବାହୁଦଵିାକ ଃ .

 • www.odia.org suuryasahasraBhaviShya_odia.doc 3|17

  ୟୄଞା ୟଞ଩ତଃି ଩ୂଷା ସ୍ଵର୍ଣ୍ତୄ ତାଃ ଩ ାଵହଃ .. ୧୩..

  ଩ ା଩ ଞସ୍ ତ ଣି ଂଶୁମାଲୀ ମୄନାହ ଃ .

  ପ୍ରାଞଃ ପ୍ରଜା଩ତଃି ସୟୂତଃ ସଵତିା ଵଷୁି୍ଣ ଂଶୁମାନ୍ .. ୧୪..

  ସଦାଗତଗିତନ୍ଧବାହୁଵହି ିୄ ତା ଵଧିି ାଶୁଗଃ .

  ଩ତଙ୍ଗଃ ଩ତଗଃ ସ୍ଥାଣୁଵହିୄଙ୍ଗା ଵହିୄଗା ଵ ଃ .. ୧୫..

  ହୟତୄଶ୍ଵା ହ ତିାଶ୍ଵଶ୍ଚ ହ ଦିୄଶ୍ଵା ଜଗତିି୍ପ ୟଃ .

  ତ୍ର୍ୟଂବକଃ ସଵତଦମୄନା ଭାଵତିାତ୍ମା ଭିଷଗଵ ଃ .. ୧୬..

  ଅୄଲାକକୃୄଲାକନାୄଥା ୄଲାକାୄଲାକନମସ୍କତୃଃ .

  କାଲଃ କଲପାନ୍ତୄକା ଵହ୍ନସି୍ତ଩ନଃ ସମ୍ପ୍ରତା଩ନଃ .. ୧୭..

  ଵିୄ ାେୄନା ଵ ୂି଩ାକ୍ଷଃ ସହସ୍ରାକ୍ଷଃ ଩ୁ ଂଦ ଃ .

  ସହସ୍ର ଶିିମିହ ିୄ ା ଵଵିଧିାମଵ ଭୂଷଣଃ .. ୧୮..

  ଖଗଃ ପ୍ରତଦତୄନା ଧୄନୟା ହୟୄଗା ଵାଗିଵଶା ଦଃ .

  ଶ୍ରୀମାଂଶ୍ଚ ଶଶିିୄ ା ଵାଗିୀ ଶ୍ରୀ଩ତଃି ଶ୍ରୀନିୄ କତନଃ .. ୧୯..

  ଶ୍ରୀକଣ୍ଠଃ ଶ୍ରୀଧ ଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଶ୍ରୀନଵିାୄସା ଵସପୁ୍ରଦଃ .

  କାମୋୄ ା ମହାମାୄୟା ମୄହୄଶା ଵଦିତିାଶୟଃ .. ୨୦..

 • www.odia.org suuryasahasraBhaviShya_odia.doc 4|17

  ତୀଥତକି୍ରୟାଵାନ୍ ସନୁୄୟା ଵଭିୄଵା ଭକ୍ତଵତ୍ସଲଃ .

  କୀତଃି କୀତକିୄ ା ନତିୟଃ କୁଣ୍ଡଲୀ କଵେୀ ଥୀ .. ୨୧..

  ହ ିଣୟୄ ତାଃ ସପ୍ତାଶ୍ଵଃ ପ୍ରୟତାତ୍ମା ଩ ଂତ଩ଃ .

  ବୁଦ୍ଧମିାନ୍ ଄ମ ୄଶ୍ରୄଠା ୄ ାେଷୁି୍ଣଃ ଩ାତଶାସନଃ .. ୨୨..

  ସମୁୄ ଦ୍ରା ଧନୄଦା ଧାତା ମାନ୍ଧାତା କଶିଲା଩ହଃ .

  ତୄମାୄନା ଧ୍ଵାନ୍ତହା ଵହ୍ନିୄ ହତାତାନ୍ତଃକ ୄଣା ଗୁହଃ .. ୨୩..

  ଩ଶୁମାନ୍ ପ୍ରୟତାନୄଦା ଭୂୄତଶଃ ଶ୍ରୀମତାଂଵ ଃ .

  ନିୄ ତୟାଽଦିୄ ତା ନତିୟ ଥଃ ସୁୄ ଶଃ ସ ୁ଩ୂଜତିଃ .. ୨୪..

  ଄ଜିୄ ତା ଵଜିୄୟା ୄଜତା ଜଙ୍ଗମସ୍ଥାଵ ାତ୍ମକଃ .

  ଜୀଵାନୄଦା ନତିୟକାମୀ ଵିୄ ଜତା ଵଜିୟପ୍ରଦଃ .. ୨୫..

  ଩ଜତୄନୟାଽଗି୍ଃ ସି୍ଥତିୄ ସ୍ଥୟଃ ସ୍ଥଵିୄ ାଽଣୁନ ିଙ୍ଞ୍ଜନଃ .

  ପ୍ରୄଦୟାତୄନା ଥା ୂଢଃ ସଵତୄଲାକପ୍ରକାଶକଃ .. ୨୬..

  ଧୁୄଵା ୄମଧୀ ମହାଵୀୄୟତା ହଂସଃ ସଂସା ତା କଃ .

  ସଷିୃ୍ଟକତତା କି୍ରୟାୄହତୁମତାତତୄଣ୍ଡା ମ ୁତାଂ଩ତଃି .. ୨୭..

  ମ ୁତ୍ଵାନ୍ ଦହନଃ ସ୍ପଷ୍ଟା ଭୄଗା ଭାୄଗୟାଽୟତମା଩ତଃି .

 • www.odia.org suuryasahasraBhaviShya_odia.doc 5|17

  ଵ ୁଣାଂୄଶା ଜଗନ୍ନାଥଃ କୃତକୃତୟଃ ସୁୄ ଲାେନଃ .. ୨୮..

  ଵଵିସ୍ଵାନ୍ ଭାନୁମାନ୍ କାୟତକା ଣଂ ୄତଜସାଂନଧିିଃ .

  ଄ସଙ୍ଗଵାମୀ ତଗିିାଂଶୁଧତମତାଦଦିତୀପ୍ତଦୀଧିତଃି .. ୨୯..

  ସହସ୍ରଦୀଧିତଭିତନଃ ସହସ୍ରାଂଶୁଦଵିାକ ଃ .

  ଗଭସି୍ତମାନ୍ ଦୀଧିତମିାନ୍ ସ୍ରଗିଵମାନ୍ ଄ତୁଲଦୁୟତଃି .. ୩୦..

  ଭାସ୍କ ଃ ସ ୁକାୟତଞଃ ସଵତଞସ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦୀଧିତଃି .

  ସ ୁୄଜୟଠଃ ସ ୁ଩ତବିତହୁୄଞାଵେସାଂ଩ତଃି .. ୩୧..

  ୄତୄଜାନଧିିବତୃହୄତ୍ତଜା ବୃହତ୍କୀତବିତୃହସ୍ପତଃି .

  ଄ହମିାନୂଜିୄ ତା ଧୀମାନ୍ ଅମକୁ୍ତଃ କୀତଵିଧତନଃ .. ୩୨..

  ମହାୄଵୈଦୟାୄେଣ଩ତଗିତୄଣୄଶା ଗଣନାୟକଃ .

  ତୀଵ୍ରପ୍ରତା଩ନସ୍ ତା଩ୀ ତା଩ୄନା ଵଶି୍ଵତା଩ନଃ .. ୩୩..

  କାତତସ୍ଵୄ ା ହୃଷୀୄକଶଃ ଩ଦିାନୄଦାଽଭିନଦତିଃ .

  ଩ଦିନାୄଭାଽମତୃାହା ଃ ସି୍ଥତମିାନ୍ ୄକତୁମାନ୍ ନଭଃ .. ୩୪..

  ଄ନାଦୟୄନ୍ତାଽେୁୟୄତା ଵିୄ ଶ୍ଵା ଵଶି୍ଵାମିୄତ୍ର୍ା ଘଣୃୀ ଵ ିାଟ୍ .

  ଅମକୁ୍ତଃ କଵେୀ ଵାଗିୀ କଙ୍ଞ୍ଚକୁୀ ଵଶି୍ଵଭାଵନଃ .. ୩୫..

 • www.odia.org suuryasahasraBhaviShya_odia.doc 6|17

  ଄ନମିିତ୍ତଗତଃି ୄଶ୍ରଠଃ ଶ ଣୟଃ ସଵତୄତାମଖୁଃ .

  ଵଗିାହୀୄ ଣୁ ସହଃ ସମାୟୁକ୍ତଃ ସମାହତିଃ .. ୩୬..

  ଧମତୄକତୁଧତମତ ତଃି ସଂହତତା ସଂୟୄମାୟମଃ .

  ପ୍ରଣତାତହିୄ ା ଵାଦୀ ସଦି୍ଧକାୄୟତା ଜୄନଶ୍ଵ ଃ .. ୩୭..

  ନୄଭା ଵଗିାହନଃ ସତୟଃ ସ୍ଥାମସଃ ସମୁୄନା ହ ଃ .

  ହା ୀ ହ ହିତୄ ା ଵାୟୁ ୃତୁଃ କାଲାନଲଦୁୟତଃି .. ୩୮..

  ସଖୁୄସୄଵୟା ମହାୄତଜା ଜଗତାମନ୍ତକା ଣମ୍ .

  ମୄହୄନ୍ଦ୍ରା ଵଷୁି୍ଟତ