|| veda süktam || 1 gaëapatyatharvaçirñopaniñ suuktam  · 36 viväha süktam 37 çiva...

Download || veda süktam || 1 gaëapatyatharvaçirñopaniñ suuktam  · 36 viväha süktam 37 çiva saìkalpäù 38 bhadra süktam 39 brama süktam 40 mantra puñpam 41 sannyäsi süktam 42 catur veda paräyaëam

Post on 01-Feb-2018

263 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • || veda sktam || 1 gaapatyatharvairopaniat 2 subrahmaya mantr 3 abha sktam 4 laghu nysa 5 rudra pranam (namakam and camakam) 6 purua sktam 7 nrayaa sktam 8 viu sktam 9 r sktam 10 bh sktam 11 n sktam 12 durg sktam 13 dev sktam 14 sarasvat sktam 15 medh sktam 16 rtri sktam 17 bhgya sktam (morning mantras) 18 yuya sktam 19 hiraya garbha sktam 20 vstu sktam 21 kumbha mantr 22 pa mantra 23 pavamna sktam (puyhavcanam) 24 kapota sktam 25 daa dikplak sktam 26 navagraha sktam 27 nakatra sktam 28 nsadsya sktam 29 agni sktam 30 pthiv sktam 31 oadhi sktam 32 pit sktam 33 mttika sktam 34 go sktam 35 raddh sktam

 • 36 vivha sktam 37 iva sakalp 38 bhadra sktam 39 brama sktam 40 mantra pupam 41 sannysi sktam 42 catur veda paryaam 43 rvda mantr 44 ivopsana mantr 45 sarpa sktam 46 pacmta mantr 47 pacagavya mantr 48 madhu sktam 49 jna sktam 50 netronmlanam mantr 51 rakghna sktam 52 aghamaraa sktam 53 durv sktam 54 paca ntya 1 gaapatyatharvairopaniat om om om || atha r gaapaty-atharvair-opaniat . | om bhadra karebhi uyma dev -| bhadra payemka-bhiryajatr -|| sthirairagai-stuuv-sastanbhi | vyayema devahita yadyu || svasti na indro vddha-rav -| svasti na p viva-ved -|| svasti nastrkyo aria-nemi | svasti no bhaspatir-dadhtu || om nti nti nti | glau ||

 • namaste gaapataye | tvameva pratyaka tatvamasi | tvameva kevala kartsi | tvameva kevala dhartsi | tvameva kevala hartsi | tvameva sarva khalvida brahmsi | tva skt-dtm'si nityam || 1 || ta vacmi | satya vacmi || 2 || ava tva mm | ava vaktram | ava rotram | ava dtram | ava dhtram | av-ncnam-ava iyam | ava pacttt | ava purastt | avo-ttarttt | ava dakittt | ava cordhvttt | av-dharttt | sarvato m phi phi samantt || 3 || tva va-mayastva cinmaya | tva-nanda-mayastva brahmamaya | tva saccidnand'dvityo'si | tva pratyaka brahmsi | tva jnamayo vijna-mayo'si || 4 || sarva jaga-dida tvatto jyate | sarva jaga-dida tvatta-stihati | sarva jaga-dida tvayi laya-meyati | sarva jaga-dida tvayi pratyeti | tva bhmirpo'nalo'nilo nabha | tva catvri vk-padni || 5 || tva gua-traytta | tvam avasth-traytta | tva deha-traytta | tva kla-traytta | tva muldhra-sthito'si nityam | tva akti-trayt-maka | tv yogino dhyyanti nityam | tva brahma tva viu-stva rudrastvam-indrastvam-agnistva vyustva sryastva candram-stva brahma bhr-bhuva suvarom || 6 || gadi prva-muccrya vard stadanan-taram | anusvra paratara | ardhen-dulasitam | trea ddham | etattava manu-svarpam | gakra prva-rpam | akro madhya-marpam | anu-svra-cn-tyarpam | bindu-ruttara-rpam | nda sandhnam | sahit sandhi | sai gaea-vidy | gaaka i | nicd-gyatri-cchanda | r mah-gaapatir-devat | om ga gaapataye nama || 7 || ekadantya vidmahe vakratuya dhmahi | tanno danti pracodayt || 8 || ekadanta catur-hasta pma-kua-dhriam | rada ca varada hastair-bibhra maka-dhvaja | rakta lambodara rpa-karaka rakta-

 • vsasam | rakta-gandhanu-liptaga rakta-pupai supjita | bhakt-nukam-pina deva jagat-kraa-macyutam | vir-bhta ca sydau prakte purut-param | eva dhyyati yo nitya sa yog yogin vara || 9 || namo vrtapataye | namo gaapataye | nama pramatha-pataye | namaste astu lambodarya ekadantya vighnavin-ine ivasutya r-varada-mrtaye namo nama || 10 || etad-atharvaira yo'dte sa brahma-bhyya kalpate | sa sarva-vighnairna bdhyate | sa sarvatra sukha-medhate | sa paca-mahppt pramucyate | syama-dhyno divasa-kta ppa nayati | prtara-dhyno rtri-kta ppa nayati | sya prta prayujno ppo-'ppo bhavati | sarvatr-dhyano'pavighno bhavati | dharmrtha-kma-moka ca vindati | idam-atharva-ram-aiy-ya na deyam | yo yadi mohd dsyati sa ppyn bhavati | sahasr-vartand-ya ya kma-madhte ta tamanena sdhayet || 11 || anena gaapatima-bhiicati sa vgmi bhavati | caturthy-mananan japati sa vidyvn bhavati | ityathar-vaa-vkyam | brahmdy-varaa vidynna bibheti kad-caneti || 12 || yo durv-kuryair-yajati sa vairava-opamo bhavati | yo ljair-yajati sa yaovn bhavati | sa medhvn bhavati | yo modaka-sahasrea yajati sa vchita-phalam-avpnoti | ya sjya samid-bhiryajati sa sarva labhate sa sarva labhate || 13 || aau brahman samyag grhayitv srya-varcasv bhavati | sryagrahe mah-nady pratim-sannidhau v japtv siddha-mantro bhavati | mah-vighnt pramucyate | mah-dot pramucyate | mah-ppt pramucyate | mah-pratyavyt pramucyate | sa sarvavid-bhavati sa sarvavid-bhavati | ya eva veda | ity-upaniat .|| 14 || om bhadra karebhi uyma dev -| bhadra payemka-bhiryajatr -|| sthirairagai-stuuv-sastanbhi | vyayema devahita yadyu || svasti na indro vddha-rav -| svasti na p viva-ved -||

 • svasti nastrkyo aria-nemi | svasti no bhaspatir-dadhtu || om nti nti nti | om || 2 subrahmaya mantr || subrahmayamantra || nirgh-vaira samyutai -| klair-haritva-mpannai -| indryhi sahasrayuk. | agnir-vibhrhi-vasana | vyu veta-sikadruka | savathsaro vi-varai | nity-ste'nu-carstava | subrahmayog subrahmayog subrahmayo || jagad-bhuva bahuto huta yajat-bhuva namaste astu | viva-bhuve jagat bhuvo-dhipati senn mayro-priya ahnan gra || sajay-hanamaste astu sukh-vahya | subrahmayo bhaspate sutysya padmayone | yasytm va hane vahati || aya kumro jar dhayatu drghamyu | yasmai tvag stana prpy-yyur-varco yao balag svh | sakhya ssaptapad abhma | sakhya te gameyam | sakhytte m yoam | sakhyn me m yo | s'si subrahmaye | tasyste pthiv pda | s'si subrahmaye | tasyste 'ntarka pda | s'si subrahmaye | tasyste dyau pda | s'si subrahmaye | tasyste dia pda | paror-ajste pacama pda | s na ia-mrjadhukva teja indrayam | brahmavarcasa manndyam | vimime tv payasvatm | devan dhenu sudugh-manapasphurantm | indra ssoma pibatu kemo astu na || om nti nti nti || 3 abha sktam abha m samnn sapatnn visahim | atra atru kdhi virja gopati gavm ||

 • aham-asmi sapat-nahedra ivrio akata | adha sapatn me pador ime sarve abhihit - || atraiva vo'pi nahy-myubhe rtn iva jyay | vcaspate ni edhemn yath madadhara vadn . || abhibhra-hamgama viva-karmea dhmn | vaci-ttam vo vratam vo'ha samiti dade || yogakema va dyha bhysayu-ttama vo mrdhna-makramm | adhaspadnma udvadata mak ivodakn-mak udak-diva || tat-vabhya vidmahe iva-bhktya dhmahi | tanno nandi pracodayt . || om nti nti nti || 4 laghu nys || laghu nysa || om athtmnag ivtmnagg rrudrarpa dhyyet || uddha-sphaika-saka trinetra paca-vaktrakam | gagdhara daabhuja sarvabharaa-bhitam || nlgrva akka nga-yajo-pavtinam | vyghra-carmottarya ca vareyam-abhayam-pradam || kamaal-vaka-str dhria lapinam | jvalanta pigalja-ikhmudyota-dhriam || vaskandha-samrham umdehrdha dhriam | amten-pluta nta divyabhoga-samanvitam || digdevat-samyukta sursura-namasktam | nitya ca vata uddha dhruvam-akaram-avyayam || sarva-vypinam-na rudra vai vivarpiam | eva dhytv dvija ssmyak tato yajana-mrabhet || athto rudra-snn-rcan-bhieka-vidhi vykhysyma | dita eva trthe sntv udetya uci prayato brahmacr uklavs devbhimukha sthitv tmani devat sthpayet || prajanane brahm tihatu | pdayor-viu stihatu |

 • hastayor-hara stihatu | bhvor-indra stihatu | jahare'gni stihatu | hdaye iva stihatu | kanhe vasava stihantu | vaktre sarasvat tihatu | nsikayor-vyu stihatu | nayanayo-candrdityau tihetm | karayor-avinau tihetm | lale rudr stihantu | mrdhnydity stihantu | irasi mahdeva stihatu | ikhym vmadeva stihatu | phe pink tihatu | purata l tihatu | prvayo iv-ankarau tihetm | sarvato vyu stihatu | tato bahi sarvato'gnir-jvl-ml parivta stihatu | sarve-vageu sarv devat yath-sthna tihantu | mg rakantu || agnirme vci rita vgdhdaye | hdaya mayi | ahamamte | amta brahmai | vyurme pre rita | pro hdaye hdaya mayi | ahamamte | amta brahmai | sryo me cakui rita | cakur-hrudaye | hdaya mayi | ahamamte | amta brahmai | candram me manasi rita | mano hdaye | hdaya mayi | ahamamte | amta brahmai | dio me rotre rit - | rotrag hdaye | hdaya mayi | ahamamte | amta brahmai | po me retasi rit - | reto hdaye | hdaya mayi | ahamamte | amta brahmai | pthiv me arre rit - | arrag hdaye | hdaya mayi | ahamamte | amta brahmai | oadhi-vanaspatayo me lomasu rit - | lomni hdaye | hdaya mayi | ahamamte | amta brahmai |

 • indro me bale rita | balag hdaye | hdaya mayi | ahamamte | amta brahmai | parjanyo me mrdhni rita | mrdh hdaye | hdaya mayi | ahamamte | amta brahmai | no me manyau rita | manyur-hdaye | hdaya mayi | ahamamte | amta brahmai | tm ma tmani rita | tm hdaye | hdaya mayi | ahamamte | amta brahmai | punarma tm punaryu-rgt | puna pra punark-tamgt vaivnaro ramibhir-vvdhna anta-stiha-tvamtasya gop - || || gaapati prarthnam || om ganm tv gaapati havmahe kavi kavnm-upamara-vastamam | jyeha-rja brahma brahmaaspata na van-nthibhis-sdha sdanam | om r mah-gaapataye nama || || viniyoga || om asya r rudhr-dhyya-prana-mah-mantrasya | aghora i | anuup-chanda | sakaraa-mrti-svarpo yo's-vditya parama-purua sa ea rudro devat | nama iv-yeti bjam | ivatar-yeti akti | mahdev-yeti klakam | r-para-mevara-prasda-siddhyarthe | rrudra jape viniyoga || || nsya || agni-hotrt-mane agu-hbhy nama | dara-pra-mst-mane tarja-nbhy nama | ctur-ms-ytmane madhya-mbhy nama | nirha-pau-bandht-mane anmi-kbhy nama | jyotito-mtmane kanii-kbhy nama | sarva-kratvt-mane kara-tala-kara-phbhy nama | agni-hotrt-mane hdayya nama |

 • dara-pra-mst-mane irase svh | ctur-ms-ytmane ikhyai vaa| nirha-pau-bandht-mane kavacya hu | jyotiho-mtmane netra-trayya vaua | sarva-kratvt-mane astrya pha | bhr-bhuvas-suvaro-iti digbandha || || dhynam || ptla-nabha sthalnta-bhuvana-brahma-mvi-sphurat- jjyoti sphika-liga-mauli-vilasat pren-du-vnt-mtai | astok-plutameka-ma-mania rudrnu-vk-japan dhyye-dpsita siddhaye'-drutapada vipro'bhi-ijec-chivam || brahma-vypta-deh bhasita-himaruc bhsa-mn bhu-jagai kahe kl kapard-kalita ai-kal-caa-kodaa-hast | tryak rudrka-ml praata-bhaya-har mbhav mrti-bhed rudr r-rudraskta-prakaita-vibha-v na prayac-chantu saukhyam || a ca me` mayaca me pri`ya ca me'nuk`maca me` kmaca me saumana`saca me bha`dra ca me` reyaca me` vasyaca me` yaaca me` bhagaca me` dravia ca me ya`nt ca me dha`rt ca me` kemaca me` dhtica me` viva ca me` mahaca me sa`vicca me` jtra ca me` s

Recommended

View more >