01-10-2011 bhavnagar

Download 01-10-2011 Bhavnagar

Post on 07-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

**** {kuËe yzðkýeLke Mkk{u Ãkzíkkt ¼ksÃk ¾Vk Ãkus Lkt.11 4943.25 ▲▲ 250.00 ` 26,600 ▲▲ 1000.00 ` 53,500 MktsÞ ¼èLke ÄhÃkfz xe{Lkk h{ðk Ãkh «ríkçktÄLke ðfe Lkkhe ÃkkMku fkh{ktÚke Ãkkuýk çku ÷k¾Lkk rðËuþe ËkY MkkÚku yuf ÍzÃkkÞku yksLkk ytf MkkÚku y{ËkðkË, ðzkuËhk, Mkwhík, hksfkux, ¼kðLkøkh yLku ¼wsÚke «rMkØ Úkíkwt ËirLkf þku®Ãkøk fu sLkMktÃkfo? [ktËe (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk. 30 yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lkt.13Ãkh MkkuLkwt

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) Lke rne, kk. 30uLkkt Vk{ko Mkuxh{kt fw

  f{o[kheyku yLku {kLkMktMkkLkLke yAk rLkkhkLkktnukw {kxu fuL Mkhfkhu kwshkkLkktkkteLkkh Mkrnk u{kt AMkkuyu Lke LkuLkELMxxwx ykuV Vk{koMwrxfyuwfuLk yuLz rhMk[oMktMkkyku MkkkkLkku rLkoeku Au. Lke MktMkkykukkteLkkh, nihkkk,fkufkkk, nkSkwh, kwknkxeyLku hkkhue kku Yfhk{kt yku. zkkLk{Lk{kunLk MknLkkt zk

  nuXLke furkLkuxLke kuXf{kt ykrLko uk{kt ykku nkku. Y.633.15 fhkuzLkkt [uoMkkkLkkhe yk MktMkkyku{kt kkuMxkuwyuLk MkhLkwt rkykku yLku MktkuLk yLkurfkMk kusuxTMk nkk hku. furkLkuxLke kuXf{kt nukfuhMkk {kxu MkuLx yusLMkeMkkkkLke hkMk {tsqh fhkEnke. suLku fkhu swkswk hkukku{kxuLke kyku yLku hMkeLkekr Mkh kLku. yk MkkMktMkk {kxu Y. 50 fhkuzLkeVke fhkE Au. Mkhfkh khk

  * * * *

  MkuLMkufMk 244.31 16,453.76

  rLkVxe 72.20 4943.25

  MkkuLkwt 250.00 ` 26,600

  [kte 1000.00 ` 53,500

  Website:www.sandesh.com

  r.Mkt.2067, ykMkku Mkw 5rLkkh 1 ykufxkukh, 2011Mktof ktke: M. e [e{LkkE yuMk. kxuktke: VkkwLkkE [e{LkkE kxuyk]rk : kLkkhREG NNO. BBVH0280/Dt.31-112-22011 RNI RREG NNo. 771460/98Estd :: 11923 ` 3-00kkLkkt: 14+8yksLkk

  ytf Mkkku 9 r{u ykukk{kLkwt rzMfkWLx Mxkuh{ktkukk fu sLkMktkfo? 10 ykurBkMk{kt khke nkufexe{Lkk h{k kh rkktLke fe 14 {kue Mkk{u kzLkkhk ykE.ke.yuMk.Mkts Lke hkfz2rfzT zo Lkkhe kkMku fkh{ktke kkuk ku kLkkrue kY Mkkku yuf zkkkuy{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh yLku wske rMk kkwt irLkf

  kkteLkkh Mkrnk A MkkuyuVk{ko rk MktMkkyku Mkkkunukfuh Mkk {kxu MkuLx yusLMke Mkkkk hkMk

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt.13 kh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt.13 kh

  {khe kk Lkke Aur[Bkh{TLkku WzkW skk

  yV kwhw ytkuhkxkrkyu fkuR rLko ekuLkke

  (yusLMke) Lke rne,kk.30

  xwS ytkuLkk rkkMkLkkux ytku ku{Lke yLku fuLeLkkkt kLk {whS[u Mk{kkLk kR kk nkukyLku yu kkk{kt yu LkkuxLkufkhu Qe kue fxkufxehr{kLk ku{u hkSLkk{kLkeykVh fhe nke fu fu{ kuytkuLkk MkkkuLkku skkykkkLkwt k]n kLk ke.r[Bkh{u xkwt nkwt yLku {khe

  kk Lkke Au kukunkMkMk yLku WzkW skkykku nkku. {kukLke Mkne fhkLke {kke fhkeMktMkLkk nw{kLkk ykhkukeyV kwhwLke rkrxLk ytku{w rkk kkrxu fkuRrLko eku Lkke ku{ yuf yL&Lkk skk{kt ku{u fkwtnkwt.

  k]n {tkkLke fk{keheytkuLke {krMkf uMk fkuLVhLMk{ktyuf kkfkhu ku{Lku kqAwt fu,kRfkLkwt Mk{kkLk ku{Lke SkyLku {whSLke nkh Au fu fu{

  {kue yzkeLkeMkk{u kzkktksk Vkkus Lkt.11

  ND-20110930-P01-BVN.qxd 30/09/2011 23:18 Page 1

 • sknh {ukLk{kt khk nLk fko{Lkekzk{kh kikheyku

  kLkk hkk.30h kuoLke su{ yk hMku k

  kLkkh Mke sLkh kt[kkkhVke hk nLkLkku fko{ sknh{ukLk{k kk.6-10-11 kwYkhLkkykkusLk fhk{k yku Au. ykku hk, fwtfo yLku{uLkkkLkk kwkk kLkkk {kxuykkhk, w.ke.ke kMk rLkktkfkhekhku yku ku{k kuyku kkukkLkefkke yLku fkike wks Mkwthheku kwkk kLkkkLkwt fko fhu.

  Mke sLkh kt[kk kLkkhkhVke {w fLkwkE AkLkke,{LkMkw ktske,kkLkkMk[tke, rek ukLkkwkk kkk rs

  kk, AwkE kke kuhuykkukLkkuyu nuh yk{tk ykkesku Aufu yk kuo krhMkrk ukkkukkkk fkZk{kt yku Lkne.

  yk fko{ Wkhktk kLkkhnuh {kfuoxk kzo kkuLkk kuLkkhhk nLk fko{{kt k MkeMk{ks ku{s Mke sLkh kt[kkuMknkuk ykku Au ku{s yk {kfuoxkkzo{ktLkk hk nLkLkk fko{{ktkkhk {kxu ykkusfku SkwkEkke, {kkE kkhikyu knuh yk{tk ykku Au.

  SANDESH : BHAVNAGAR SATURDAY, 1 OCTOBER 201122 Lq

  kth hkuz, MkhkhLkkhMkeMkh, wte MkkMxuLk nuXLkkuzkkhfkuLku yMkh

  kLkkh, kk.30keSeMkeyu yLku suxfku [u

  Mk{khfk{Lkk Ykfzkt knkLkk nuXAkMkkhu fkfku MkweLke esfkkkeLku uzkkhfkuLku kkLk{kthkk{kt ykkk nkukLke kkfVrhkku WXke hne Au. kwshkkyuLkSo xkLMkr{Lk fkukkuohuLk, hkuskhk ykkk{e kk.h Lku hrkhuhkus-yuMku kELk Lkt.1 yLku hWkh Mk{khfk{ fhk{kt ykLkkhnkukke [kh suxkt 66 fu.e.Mkk

  MxuLk nuXLkk rMkkhku{kt yuf fkfMkwe es kqhXku kt hnuu. sukeuzkkhfkuyu Lkhkrk {nkuMkLke Wse hr{kLk nuhkLkkrkuXe Vhrskk kE Au.

  ykkk{e kk.h Lku hrkhLkk hkusMkkhLkk 8/00 ke 9/00 fkfhr{kLk hkus suxfku khk [kh 66fu.e.Mkk MxuLk{ktke Lkefkktk{k{ rVzhku{ktke es kqhXku{ukkt nuhe yLku kkB rMkkhku{ktese {u Lkrn. yk [kh MkkMxuLkku{kt 66 fu.e.kth hkuz MkkMxuLk, 66 fu.e.MkhkhLkkh MkkMxuLk, 66 fu.e.MkeMkh Mkk MxuLkyLku 66 fu.e.wte Mkk MxuLkLkkuMk{ku kk Au.

  fku hkus suxfku khk [kh MkkMxuLk nuXLkk rMkkhku{kt esfkk

  MktkekLke Mkwhke yuZkuLkk kku khkk wBk

  ]k{Lkk zekukLkkh kk.30

  kk.28-9-11 ke Y kuLkhkke h{kLk kLkkh]k{ xMxkhk Lkhkke{nkuMkLkwt ykkusLk fhk{kt ykuAu. su{kt ykkLkwt kqsLk-ykhrkkk Wkhktk MkkrLkf hkkue ]tLkkykuhfuMxkLke Mkkku hkMk-khkkktzekhkMkLkku ykLkt Mkki ]kkMkeze kRyku-knuLkku R hkk Au.

  kk.29-9-11Lkk hkus MkkrLkf{nku k]kLkk wk kRyku-knuLkkuMkkku kkfkuyu ]k Mkkku hkMk-khkk-ktzekhkMk heLku MkkiLku ykLktekfhe ek. MktMkkLkk xMxeykuykuyuk yks heku zeku Mkkku hkMk-khkk h{eLku MkkiLku ykLktekkuMkkrnk fko. Lkhkke{kt Mkki kkuk-

  yLkw.kkLkk Lkt.13 Wkh

  nkWMkk kkuzoLke Mkknk kkMkuzs hkuzke khukLke

  kLkkh kk. 30kLkkh nkWMkk kkuzoLke

  Mkknk kkMku zs hMkkLkk fkhuhrnku kkrn{k{ kkufkhe WXk Au.khek yLku {{ko {kxu nkWMkkkkuzo khk yk Mkknk kktk{kt ykenke. Auk 31 koke yk hMkkLkwthekuhk fk{ nkkhk{kt ykwLkke. kxhku k Mkk nk{kt Au.XuhXuh Whkke kxhkuLkk ktk kkehkuz kh Vhe k Au suLkk fkhu ykrMkkh{kt wkOLkwt Mkk{k Mkhekwt Au. yk rMkkhLkk Mkknkeyku

  yLkw.kkLkk Lkt.13 Wkh

  kkueMku ku MkLkuzke ek : VwzzMk fLxku kkkyu300 rfku e efksu E Lk{qLkkuk{kt {kufe ykk

  kLkkh, kk.30

  Auk yufk yXkrzkkekLkkh nuh{ktke Lkfe e yLkuuMkurk kuLkk ukkheyku Wkh VwzyuLz zMk fLxku yrfkheyku yLkukkueMk kkk {nkkkrfkLkkktkknfku khk hkuzk kkze kufkuLkkykhku Mkkku [uzkt fhkkt kkuLkehkfz fhe fkku fkhkukkh zkeukku Au. hr{kLk{kt yksu MkkhunuhLkk kk hkuz khLkk fk[Lkk{trh LkSf kuhkf yLku ykikrLk{Lk ktkLkk yrfkheyku,yuyuMkke Mkuz yLku yu rzrLkkkueMk MxkVu Mktwkheku ykukhuLknkk he ktzk Mex {kxo kkk ktzkzuhe Vk{o Wkh kkxfe Lkfe eLkkyMke fkiktzLkku ktzku Vkuze LkkkMkkku ku{kt Mktzkukuk ku ukkheLkehkfz fhe nke. Vwz ktkyu eeLkku skku fksu uk Mkkku ku{ktkeLk{qLkk E ukkuhuxhe{kt {kufeykk nkk. kkueMku ku MkLkuzke E Lkfe eLkku skku, ku{kuxhfkh {e ykhu kuZuf kLke{k{kk fksu ee nke. kkueMkkhk ykkefku kku ykhkukeLkufkuxo{kt hsq fhe rh{kLzLke {kkefhk{kt yku.

  kLkkh nuh{kt Lkfe ekLkkkk krhkku kh MkkrLkf ktkyukUMk kkuke Au. hr{kLk{kt yksuwkhu Mkkhke ykuLkk Vwz yuLzzMk fLxku kkkLkkykMke.fr{Lkh u kkk VwzELMkuxh MxkV, yuyuMkke MkuzLkexe{ yLku yu rzrLk kkueMkMxuLkLkk keykE ekMkn zu,keyuMkykE ykh.S.hkkMkrnkLkkyu Mktwkheku nuhLkkkk hkuz, fk[Lkwt {trh LkSfyku ktzk zuhe Vk{o kkk ktzkMex {kxo{kt huz kkze nke. yk hkuzkhr{kLk {uMkMko ktzk zuhe Vk{oLkk

  {krf n{kkE uekEktzkLku zke E kuLkk fk{ktkeYk.h1,000 Lkku 1k0 rfku e kkkktzk Mex {kxoLkk {krf LkhukEy{hekE ktzk ({q ukkk,kk.rMknkuh) Lku Yk.19,740 yLku141 rfku eLkk skk Mkkku zkeek nkk. kkueMku kku ykhkukeLkehkfz fhe Lkfe eLkk {kLkenuhkVuhe{kt khkke ku {kYke kLk{e ykhu 1,k0 kLkku {wk{kfksu eku nkku.

  yk ytku MkkrLkf yu rzrLkkkueMku kku MkLke hkfz fhekwLkku k fhe kufyk{kt fue

  ek nkk. kku Mku Lkfe e Lkku{k fkuLku fkuLku uku Au, kuLke kkkMk{kxu w kqAkkA fhk ykkefkukLLku ykhkukeLku fkuxo{kt hsq fheLkurh{kLzLke {kke fhk{kt ykLkkhnkukLkwt ke.ykE.ekMkn zuyuskwt nkw.

  ykMke.Vwz fr{Lkh uyuskwt fu, yksu ktzk Mex {kxo yLkuktzk zuhe Vk{o{kt hkuzku kkzkhr{kLk 300 rfku Lkfe eLkkuskku yLku k0 ke 60 rfku Vwk kkekuku-Mkze kuku {kku {e ykkktkuLkk ukkhe {khVku s VwkkkskkLkku Lkk fhkkku nkku.

  Mex {kxo-zuhe Vk{o{ktke Lkfe ekLkkkLkwt yMke fkiktz zkkwt

  uhkyu kukkkk Lkne rLkfu

  fwtkhkzk{ktr[fwLkkwrLkkLkktfkMk fuMk {kkkx

  {u{eLkkh, y{hMkkuMkkxe{kt 30eoykuLku MkktkLkkwkkLke kkfVrhk

  kLkkh kk. 30

  nuhLkk fwtkhkzk rMkkh{ktr[fwLkkwrLkkLkk tfkMk fuMk {eykkk kx {[e kku Au.{u{eLkkh yLku y{h MkkuMkkxeMkrnkLkk rMkkhku{kt MkktkLkk

  wkkLkk kkf fuMkku {e ykk Au.yk kku r[fwLkkwrLkkLkk Au. [khko kk kLkkh{kt r[fwLkkwrLkkLkktfkMk fuMk {e ykkk ktk kkwt zkkwt Au. yk hkukLkusz{w{ktke s zk{e uk {kxuykkefku ykoLk {uurhk rkkkhk wLkk kuhu Vkukk MkrnkLkefkokne nkkhk{kt yku.

  su rMkkhku{kt r[fwLkkwrLkkLkktfkMk fuMk {e ykk Au ku{kt{u{eLkkh, y{h MkkuMkkxeWkhktk {kuk{trh LkSfLkku rMkkh,zkRh fkukuLke, ktrkLkkhrMkkhLkku Mk{ku kk Au. ykrMkkh{ktke Auk ku rMkhr{kLk tfkMk r[fwLkkwrLkkLkk30 ke w fuMk {e ykk Au. yk

  k{k{ eoykuLku MkktkLkk wkkLkekkf Vrhk Au. MkktkLkk wkkr[fwLkkwrLkkLkk kkr{f kku Au.fwtkhkzkLkk Wkhkuk rMkkh{ktkektkLku r[fwLkkwrLkk hkukLkk Vukukfhkk {AhkuLkk kkuhk k {e ykkAu. yk hkuk zkke ykk Mkhu Au.kuLku yxfkk {kxu yksuBw.fkukku ohuLkLkk nuk rkkLkkrMkLnk yLku ykoLk {uurhkLkkyrfkheyku [u yuf kuXf {enke.su{kt yk hkukLku kku yxfkk{kxu wLkk kuhu fk{kehe fhkLkkurLko uk{kt ykku nkku.

  yk ytku ykoLk {uurhkrkkLkk rskR kkurnuskwfu, ykkefku fwtkhkzLkk

  yLkw.kkLkk Lkt.13 Wkh

  kLkkh kk.30kLkkh rsk Mkrnk

  kwshkkh{kt Lkhkke koLke htku[tkuWkMkuh Wse kE hne Au.Lkhkke koLku ELku khtkhkkk heku{k ykkLke sLk, wLk yLkukhkkLke h{x kkue hne Au.kLkkh nuh{kt zesuLkk kkuhkMkkhkkLke htkk {e Au khukeS khV kkB rMkkhku{ktkhtkhkkk wf {tzku khkyk{ef Mktuku ykkkk k{fLkkxfku sk{kt ykkk nku Au. ufu hkus ELehkLkkh{kt LkhkkeLkkkkt[{k Lkkuhku s ELehk kkteLkkxfLkk ykkusLk kw Au.

  hkus ELehkLkkh rMkkh{ktuekwsf wf {tz khk ykkk{ekk.h/10Lku hrkhu kkt[{k Lkkuhkus ELehk kkte Lkkxf skLkwtykkusLk fhk{kt ykwt Au.Lkhkke{kt skkk {kuxkkkLkkLkkxfku ue-ukkyku yLku MktkrwkeykuLkk SLkLkku yuf yt nkuAu khu s ELehk kkte Lkkxffk[ ruk Au.

  WurLk Au fu M.ELehk kktekhk uLkk yuf Mkk {rnkzkkLk nkukLke Mkkku uLkk kutze{Lkkukkk zkkLk hkk nkkkhu nkLkk Lkkk Lkukkyku {kxu ykLkkxf ftEf kkukkX Yk kLke fu Au.

  yXkrzk{kt krMk kke MkkyLku [kh ekkefkk

  kLkkh, kk.30

  Auk kkt[uf rMkke kkeLkekuxkkELk rfus kkLkk fkhu kkzkkkkkLkk rMkkhku{kt kekLkk kkeLkektkeLke kteh Mk{Mk Mkok kk{eAu. Mkkkknfku khk yXkrzk{ktk rMk kke kwhXku ykk Au,khu [kh rMk kkefkk keMkknkeykuLku {w~fue{kt {wfk{kt

  ykkk nkukLke kkf VrhkWTe Au. yk ytku MkkkekuLkuyLkufkh hsqykk fhk Akkt fkuEyMkhfkhf fkuE kkkt hk{ktykkk Lkke. suLke Mkk{u ykuLkeyLkuf MkkuMkkxeykuLkk Mkknkeyku{ktykku keo hkku Au.

  kk {krnke yLkwMkkh nuhLkk{kLkkh-MkeMkh hkuz khLkeMkkuMkkxeykuLku kkzk khk kekLkkkke MkrnkLke kkr{f Mkwrk kwhekkzk{kt yku Au. Auk kkt[ufrMkke kkeLke kuuxkkELk rfuskkkt kkzk khk yrnLk