01-12-2010 bhavnagar

Download 01-12-2010 Bhavnagar

Post on 23-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

þnuh MkkuLkwt ðÄkhku [ktËe ðÄkhku y{ËkðkË ` 20,825 725 ` 42,000 4,400 {wtçkE ` 20,635 795 ` 42,685 4,390 rËÕne ` 20,820 820 ` 42,350 4,650 hksfkux ` 20,800 770 ` 41,850 4,350 ËuþLkwt «Úk{ yu{yuMkyu{ykE nuÕÃk zuMf y{ËkðkË{kt `` 59.80 `` 71.23 `` 45.89 LkðuBçkh{kt MkkuLkk-[ktËe{kt ðÄkhku CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK ðirïf MkkuLkwt 17.9 zku÷h ðÄeLku «rík ykitMk 1385.4 zku÷h ÚkÞwt ftÃkLkeLku ykX ÷k¾Lkku Ëtz zku÷h çkúuz{uLk : çkúkÞLk ÷khk ▲▲ 0.71

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) Lke rne, kk.30xwS Mkux{Lke VkeLkk

  {k{k{kt Mktwk MktMke Mkr{rk(sukeMke)Lke {kkeLku EuMkoue {zkkktX yksu k hehne nke. MktMke {zkkktXLkuWfuk kufMkkLkk yk {ehktfw{kh khk kkukk{kt ykueMkokke kuXf rLkV rLkzenke. yk r{xk{kt fkuEk rLkoE fkku Lk nkku. Mkhfkh yLkurhku kk kkukkkukkLkk Wkh{{ hnukk rkLkku ytk ykeku Lk nkku. rhku kkkuyu kfXkuh e hkkk fkuEMk{sqke MkkE fe Lk nke.rkkkuyu xwS Mkufx{ fktzLkesukeMke kkkMkLke {kke [kwhke nke khu Mkhfkhu kuyMefko nkukLkwt skwt nkwt.

  Mkhfkh k kk kk {kxuykhu 80 MkktMkkuyu hkxkrkLk khV fq[ fhe nke yLkurkk kkrxLku {eLku MkhfkhLkusukeMkeLke h[Lkk fhk Mkknykkk yLkwhku fkuo nkku.kufMkkLkk yk {ehkt fw{khurkkkuLku & fk [kk ukyLku kkfeLkk &kuLke k]n{kt [[kofhk hkMk fhe nke, suLkurkkkuyu Vkke ee nke.MktMke kkkkkuLkk kLk kLkfw{kh ktMku fkwt nkwt fu MktMkLkkrLk{ku {wsk yk fuMk{kt sukeMkekkkMk {tsqh fhe fk ku{ Lkke.rkkku nu Mkufx{ fkiktz WkhktkkuLk fkiktz{kt k sukeMke kkkMk{kke hkk Au khu ku {kL hkefk ku{ Lkke.

  LkkkkLk {wSoyuykhu yZe fkf Mkwe [kuekuXf{kt sukeMke {kxuLke rkkLke{kkeLku Vkke ee nke.

  Lke rne, kk.30

  ykEkeyu U[kEehksMkkLk hkuMkLkkykEkeyu{ktke fhkuenfkke Mkk{u nkEfkuxuo AMkkknLkku Mxu ykku Au.ykEkeyuLke keS rMkLkkk Lkkktfe kurhhekeLkkykhkukku nuX hksMkkLkhkuMkLke nfkke fhkEnke. khke rfux ftxkukkuzoLkk rkkt Mkk{u yuxuMkyLku hksMkkLk hkuMkLkeMkn{krf rkk ueyukkuBku nkEfkuxo{kt yhS fhenke. keMkeMkeykEyu

  hkMkkLk hkuMkLke uh-nkuzk kuxLko Mkk{u ktkuWXkeLku kuhkf Xhkenke. u fu fkuxuo AyXkrzkLkk ykkukMxu kk hksMkkLkhkuMku yufrkrk{kt fkw t fuy{u fkuE kuhrhkeyk[he Lk nkuE ykhuMkLkku rs kukuku knukke srkMk nkku. kkuzu ohksMkkLk hkuMkLkeMkkku fMk EuLkktkLku k Mk{kLk

  fkhkuMkh ykEkeyu{ktkeqh fhe nke. yk ktLkuU[kEeykuyu keMkeMkeykE

  Mkkku fkuxo knkh s Mkux{uLxfhkLke k kikhe koenke.

  MkuLMkufMk 116.15 19521.25

  rLkVxe 32.70 5862.70

  MkkuLkwt 175.00 `` 20,825

  [kte 500.00 `` 42,000

  zkuh 0.05 `` 45.89

  whku 0.71 `` 59.80

  kkWLz 0.35 `` 71.23

  CMYK

  CMYK

  r.Mkt.2067, fkhkf -10 kwkh 1 rzMkuBkh, 2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 ` 3-00 ttk : 14+8 VkuLk : 2519942Website:www.sandesh.com

  uLkwt k{ yu{yuMkyu{ykE nuk zuMf y{kk{kt

  yksLkk ytf Mkkku 7 rkfkMkkuLkk 355 fhkuzLkktr[kku EurxrLk kkMku 10 Mkr[Lk ko{kLk Mk{Lkkukuz{uLk : kkLk khk 14 {eXe rhze{kt yw{kf kktLkkhftkLkeLku ykX kLkku tz2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  yoMkkkkrnf

  * * * *

  Mkwhu f{kzeLkk Mkkkeykukh MkekeykELkk hkuzkLke rne : fku{Lkuk kuBMk 2010{ktyk[hkuk k[kh Mktuo [kehnue kkkMkLku w ke kLkkeLkuMkuLx whku ykuV ELuMxekuLk(MkekeykE)yu rkku{kt uhkuk Mkwhuf{kzeLkk LkSfLkk MkkkeykuLku xkkuoxkLkkeLku hkuzk kkzk nkk. fku{LkukykkusLk Mkr{rkLkk [uh{uLk rkkLkkux yu e.fu. {koLke ykurVMk yLkurLkkMkMkkLk Mkrnk 11 Mkku WkhyufMkk{xk hkuzkLke fkokne nkkhk{kt yke nke. suLke MkkkuykkusLk Mkr{rkLkk nuzkxMko Wkhk MkekeykELkk yrfkheykuu hkuzkkkzk nkk. MkekeykE yrfkheyku{ukk MkkuxeOk EuLxLkk ykkusLk{ktfhkuzku YrkkLkk k[khLkk Mktkt{ktAuk fuxkf rMkkuke fkokne fhehkk Au. Mkwhu f{kzeLkk LkSfLkk yLku

  Lke rne : xwS Mkufx{ fkiktz{kt MkekeykEkkkMk Wkh Lksh hke hnuk [eV rrsLMkfr{Lkh (MkeeMke) ke.su. kku{MkLkerMkLkekk Mkk{u yksu Mkwe{ fkuxuo uhkh&ku WXkk nkk yu fkwt nkwt fu kuyku kkuku kuku xurfku{ Mkuuxhe khefu Vhs kkknkk. sMxMk S.yuMk. Mke yu ykuf fw{khkktkweLke kLkue kU[u kLk kuwO nkwt fuMkekeykE MkeeMkeLkk k{k{ rLkhek nuX fk{fhu Au. suke kkkMk Wkh fkuR k ktk khrLkkk heku Lksh hkwt kku{Mk {kxu {w~fukLku yLku kkkMkLkku nukw Mkh Lk kk ku{ kkLku. ku{u k yk fkuxo yLku MkekeykR khk[fkMkeLku yLkwYk kkktLku kske Xuhk s Au.yk kku MkkurrMkxh sLkh kkukk Mkwk{{ufkuxoLku kkhe ykke nke fu Mkhfkh kkMkuke sYhe

  MkeeMke kku{MkLkerMkLkekk Mkk{u

  Mkwe{uu Mkk WXkku

  IPL U[kEe hksMkkLk hkuMkLkk rkkt Mkk{u Mxu

  xqtfwt Lku x[

  Mkhfkh yLku rkkku kkukkkukkLkkt {kt yzk Mkkk 13{k rMku

  MktMk{kt fkuEfk{kehe Lk kE

  fkkt LkkktLkku rhkkuxo hufkuzokh uk Mkwe{Lkku RLkfkh yrfkheLke Mkne

  fko rLkkLkku rhkkuxoMkwe{u kkAku {kufku

  (yusLMke) Lke rne, kk.30

  ruLke kuLfku{kt kk fhe kukuLkk yku YrkkLkkt fkktLkkktLke kkkMk ytku yuLVkuMko{uLxrzhufxkuhux khk hsq fhk{kt ykukMxuxMk rhkkuxoLku hufkuzo kh ukLkkuMkwe{ fkuxo khk RLkfkh fhk{ktykku Au. yuLVkuMko{uLxrzhuxkuhuxLkk Mkk{ yrfkheLkeMkne rLkkLkku rhkkuxo kkkMk yusLMkekhk {nkuhkt fh{kt Mkwe{ Mk{khsq fhk{kt ykku nkku.

  Mkqe{u yk rhkkuxo MefkhkLkkuRLkfkh fhkk fkwt nkwt fu yrfkheLkeMkne rLkkLkku rhkkuxo kLku E fkLkn. Mkwe{Lkk Lk{qkyku sMxMk

  ke MkwoLk hue yLku yuMk yuMkrLksTshLke kuL[u fkwt nkwt fu y{ufkkt LkkktLkk {wu EzeLkk MxuxMkrhkkuxoLke hkn uEyu Aeyu kskkkh yrfkheLke Mkne rLkkLkkurhkkuxo Mefkhe fk Lkn. kuL[u10 rzMkuBkh Mkwe{kt kkkMkLkekrkLkku ynuk hsq fhk EzeLkuyku ykku nkku.

  fuMkLke MkwLkke hr{kLkMkhfkhu yuku kku fkuo nkku fufuxkf Mkkuu nuh fhkkekkkMk fk{keheLku yMkh knkU[e fuAu kuke nuh rnk{kt ykkMkkuu nuh Lkn fhkLkkuMkhfkhLku yrfkh Au. kuL[u fkwt nkwtfu yhskh k kkkMkLku kuhk{kkkk Lkke k kk MkxuBkhkenkk hk{kt ykue kkkMk{kt

  sukeMke {wu Mkokke kuXf rLkV

  nkuewzLke kkLkk{ yrLkukeyuLLku nkkuyu Lq kufo rMkxe{kt yufrV{ yukuzTMko Mk{khkun{kt nksheykkeLku k{k{Lku {tk{w fhe eknkk. (yuyuVke)

  y{kk, kk.30

  Lkkkfe fxkufxe yLku khLkk Wkkh[ZkLkk kku MxkurfMxkuyu ktLku rft{kekkwyku{kt Mkwhrkk hkufk fhkLkwt [kwfhkkt ktLku rft{ke kkwyku kuSLke [kVhe ykk e hne Au. Wkhktk MkkrLkfMkrnk u{kt LkMkhkLke rMkLk k{kkt kknfkuLke ktLku rft{ke kkwyku{ktkhu {ktk Lkefkk MkkuLkwt-[kte LkeMkkkxe LkSf kLkkk ykk ke hkktAu. y{kk kwrLk {kfuox{kt kk 24

  LkuBkhLkk hkus MkkuLkk{kt Y.20,825Lker{e Mkkkxe uk {k kk VhekeyirkMkknef Mkkkxeyu uk {wt Au.{wtkE kwrLk {kfuox{kt MkkuLkwt Y.215

  eLku Y.20,635Lkk r{e {kku hkwtnkwt. rne uhe kh{kt MkkuLkw tY.20,820 yLku [kteLkk rMkkLkku k

  LkuBkh{kt MkkuLkk-[kte{kt khkunuh MkkuLkwt khku [kte khkuy{kk ` 20,825 725 ` 42,000 4,400{wtkE ` 20,635 795 ` 42,685 4,390rne ` 20,820 820 ` 42,350 4,650hksfkux ` 20,800 770 ` 41,850 4,350

  ywkt tt k 13 h ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 hywkt tt k 13 h

  Wkh fkurhkyu rk fkurhkLkk yuf xkkw Wkh fhuk nw{kLku ktehkkke E y{urhfkyu skkekikhe ykhte nkukLkk ynukku [u y{urhfkyu rk fkurhk Mkkku {eLku kek Mk{w{kt Lkkifk-fkk ykhte Au yLku kuLkwt r{kLkknf w nk wyuMkyuMk kuso kxLk kek Mk{w{ktknkU[e kwt Au. suke W. fkurhkLkk nu kAeLkk yxf[kkLkku szkkkkuz skk ykke fk. (yuyuVke)

  ywkt tt k 13 h

  irf MkkuLkwt17.9 zkuh

  eLku rk ykitMk1385.4 zkuh kwt

  MkkuLkwt ` 20,825Lke Lke xku[u

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  u{kt ktkk ytkhLkkfkp {kxu 180MkufLzLkku kMk hux

  (yusLMke) Lke rne, kk. 30Mkhfkh nMkfLke xuefku{ ftkLke

  keyuMkyuLkyu khk kuLkkt uLzkELkkknfku {kxu hknkLkk Mk{k[khyke hkk Au. ftkLke khk nuktkk ytkhLkk yuMkxeze fkp{kxu kuf fkpLkku [ksokk{kt yku. yk{nu uLzkELkke uLzkELkyuMkxeze VkuLk {kxu 180MkufLzLkku kMk hux kk{kt ykuyLku k r{rLkxLke kk[ek {kxu Y.0.80ke Y. 1.20 Mkw fhk{ktyku. keyuMkyuLkyuLkkt 2.7 fhkuz

  kknfkuLku kwkhke yk Lke MkwrkLkkuk {u.kknf kkMkuke xurhV kLk{ku [kso uu.

  keyuMkyuLkyu kuLkk {kukkErMkkLkk Mkk{kt Lkku k Vqtfk{kku Au ku {kxu uLzkELk kknfkue hkk ku{Lku Lkk ko kquo yk

  ux ykkkLkku rLko ekuAu. keyuMkyuLkyuLkktuLzkELk kknfkuyu nuyuMkxeze VkuLk {kxu kuf

  VkuLkLkku [kso s [qfku kzu.yk{ ku{Lku VkuLkLkk kMk hux{ktyLku xurhV{kt e hknk

  {u. rLkkkku ftkLkeLke ykrn[kLku ktkk ytkhLkk fkpMk {kxuyk Muk h fhkLke rk{kt knuwtf{ kke hkk Au.

  BSNL uLzkELk kh STD{kxu kuf VkuLk [kso ku

  ND-20101130-Fpg-BVN.qxd 30/11/2010 23:47 Page 1

 • SANDESH : BHAVNAGAR WEDNESDAY, 1 DECEMBER 201022 Lq

  fuLLkk yu{yuMkyu{R{tkku kkkux kusux{kxu kwshkk [uBkhLkuskkkhe MkkUke

  y{kk, kk.30

  kwshkk [uBkh ykuV fku{Mko{kt uLkwtMkkik{ yu{yuMkyu{R nuk zuMf Yfhk{kt yku. fuL Mkhfkhu {kRku, wyLku {{ Wkukku (yu{yuMkyu{R)kuk{kt ruk kLk furLk fhk {kxuyu{yuMkyu{R {tkkLke h[Lkk fhe Au.yk {tkk khk Wkuk Y fhkLkkur[kh yku khke kuLku MkV heku[kk {kxu kt k sYh sk kukk{k{ {nLkk kku Mkhfkhe Mknk {uAu, khtkw ykLke kqhke fkhe Lk nkukLkufkhu yke kusLkkykuLkku k Wkukku

  Mkwe knkU[kku Lkke.kwshkk [uBkhLkk yu{yuMkyu{R

  fr{xeLkk yk sir{Lk Mkkyu skwt fu,kwshkkLkk ykoktk{kt yuMkyu{RLkku{nLkku Vkku Au. ykke k{k{ fkhLkeMkhfkhe kusLkkykuLkku WkukLkk Mkkukqhkku k WXke fu ku {kxu [uBkhu nuk

  zuMfLke skkkhe Wkkze ee Au.yu{yuMkyu{R kukLkk Wkuk MkknrMkfkuLkuWkuk MkkkkLke yhSke {ktzeLku k{k{fkhu kt, fR heku Mkhfkhe Mknk {ehnu ku {kxu [uBkh nuk zuMf Qwt fhu. yknuk zuMfLke MkVkkLkk ykkhu fuL Mkhfkhket Mkkuyu kuLkwt yLkwfh fhu. sir{Lk

  Mkkyu skwt fu, yk nuk zuf ytkufuLLkk yu{yuMkyu{R {tkkLkk W[yrfkheyku Mkkku kk[ek kR Au.kRkLx kwshkk Mkr{x hr{kLk kw-shkk fur{f yuMkkurMkuLk kukfur{f ezMko Mkr{xLkwt ykkusLk fhe hneAu. 17-18 rzMkuBkhu yk Mkr{x{ktyu{yuMkyu{R {tkkLkk yurzLkMkuuxhe {kkLkk nMku yk nuk zuMfLkwtWTkxLk fhku.

  Mkkyu skwt fu, kRkLx kwshkkLkeMkr{x knukt yu{yuMkyu{RLku {kek{k{ fkhLke Mkhfkhe MknkLkekusLkkykuLkwt kwMkf k fkrk fhku. ykkwMkf{kt Mkhfkhe MknkLke {krnke ytkuSyLku kwshkkLke yu{ ku kkk{kt yuf Mkkkunu. ykke yk kusLkkykuLkku kkwshkkLkk Wkuk MkknrMkfku Mkkhe heku Rfu.

  uLkwt k{ MSME nuk zuMf y{kk{kt

  kkkwykuLke [kLkrrkhLkwt rkfhkuzku{kt knkUwt !

  kkteLkkh, kk. 30kwshkkLkk nexe ktk{kt rr

  skkkheyku rLkkkk Mkhfkhekkkwyku{kt hnue ykzk yLkunkurkheLku knkh ke r{wnex{kt LkrLk kkkk W{uhkLkkyrk{ Mkkku Auk A kokekusk{kt ykke kkf [kLk rrkhkkA fhkuzkuLkwt ykt kkwt nkukLkwtknkh ykkkt nu kuLkk kh Mkhfkhu kuf{khe Au. Ae kkf [kLk rrkhLkkukk Y.3 fhkuzke wLkku [o kkktnu Mkhfkhu y{kk fu kkteLkkhLkkku Mku rrkh kuskLke kikheykuY fhe Au. ykk, yk kurzMkuBkh {rnLkkLku ku LwykheLkekk.28ke 30 [u yk rrkhkuskLkkh Au.

  Mkk{kL nex rkkLkkyrf]k Mkqkkuyu skwt fu, kkrrkh kkA Y.3.4 fhkuzLkku [okku nkku. kk ku kqo hkxkrkzku.yu.ke.su. yw fk{Lkukkukkk nkk. su{Lku kk yLkuR skke {ktzeLku Mkhhk kkAkk Y.25 k sux