01 bala puja vidhanam

Download 01 Bala Puja Vidhanam

Post on 03-Mar-2016

372 views

Category:

Documents

28 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

01 Bala Puja Vidhanam

TRANSCRIPT

Veda

PAGE 10

SrI bAlA tripura sundarI pUjaA shortened version

Face East / North / West

guru dhyAnam: (Two Times)

guru brahmA gurur vishNuhu guru dEvO mahESvarahaguru sAkshAt para brahmA tasmai SrI guravE namaha

gaNapati dhyAnam:SuklAm baradharam vishNum SaSi varNam chaturbhujamprasanna vadanam dhyAyEt sarva vighnOpa SAtayE

agajAnana padmArkam gajAnanam aharniSamanEkadantam bhaktAnAm Ekadantam upAsmahEAchamanam:

Take a spoon of water in your right hand three times and drink each time reciting the following mantra

aim Atma tatvAya svAhA klIm vidyA tatvAya svAhA sauh Siva tatvAya svAhA

Release the water from between middle and ring fingers of right hand into a plate, reciting the following mantra:

aim klIm sauh sarva tatvEbhyah svAha

prANAyAmam: Do 3 cycles reciting gAyatrI mantra mentally

breathe in (pUrakam) 1 time gAyatrIhold (kumbhakam) 2 times gAyatrIrelease (rEchakam) 1 time gAyatrIhold (bahir kumbhakam) 1 time gAyatrIThis is 1 cycle, repeat this 3 timessamkalpam:

Take akshatAs in right hand, left hand on right thigh, right hand on left hand and recite gAyatrI mantra once.Om bhUr bhuvassuvaha tat savitur varENyam bharghO dEvasya dhImahi dhiyO yOnah prachOdayAtOm ApO jyOtI rasO amrutam brahma bhUr bhuvaha svarOmmama upAtta samastha duritakshaya dvArA SrI bAlA tripura sundarI dEvi prIthyartham SrImAn SrImataha ---------------- gOtrOdbhavasya ------- nAmadhEyasya dharmapatnI samEtasya ------------nAmadhEyavati sahakutumbasya kshEma, sthairya, abhaya, AyurArOgya aiSvarya sidhyartham manO SAnti sidhyartham

laghu vidhAnEna SrI bAlA tripura sundarI dEvi pUjAm karishyEPut the akshatAs on SrI bAlA tripura sundarI dEvi

mUla mantram:aim klIm sauh sauh klIm aim1mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha dhyAyAmi

(Place akshatAs on SrI bAlA tripura sundarI dEvi)

2mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha AavAhayAmi

(Place akshatAs/Flowers on SrI bAlA tripura sundarI dEvi)

3mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha ratna simhAsanArtham pushpam/akshtAn samarpayAmi

(akshatAs/Flowers on SrI bAlA tripura sundarI dEvi)

4mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha pAdyam samarpayAmi

(Sprinkle water on SrI bAlA tripura sundarI dEvi with a flower)

5mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha arghyam samarpayAmi

(Sprinkle water on SrI bAlA tripura sundarI dEvi with a flower)

6mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha AachamanIyam samarpayAmi

(Sprinkle water on SrI bAlA tripura sundarI dEvi with a flower)

7mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha snAnam samapayAmi

(Sprinkle water on SrI bAlA tripura sundarI dEvi with a flower. panchAmrutam also can

be used instead of water)

Recite mUla mantram 16 times and do abhishEkam

If you have time recite SrI sUktam

and do abhishEkam to SrI mahAlakshmi End of SrI sUktam recite the below mantram

santata SrIrasthu samasta sanmangalAni bhavantu nitya SrIrastu nitya

mangalAni bhavantu

8mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha vastrArthE pushpam/ashatAam samarpayAmi

(Offer flowers or akshatAs onto SrI bAlA tripura sundarI dEvi)

9mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha AabharaNArthE pushpam/akshatAm samarpayAmi

(Offer Flowers or akshatAs onto SrI bAlA tripura sundarI dEvi)

10mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha gandham dhArayAmi

(Apply sandalwood powder onto SrI bAlA tripura sundarI dEvi)

11mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha pushpaih/kumkumam pUjayAmi

Now either recite mUla mantram 108 times

OR

Recite SrI bAlA tripura sundarI dEvi 108 names and do pUja

with kumkum or flowers onto SrI bAlA tripura sundarI dEvi picture or idol

| shrI bAlA tripura sundarI dEvi aShTottarashatanAmAvalI ||

1.Om kalyANyai namaha

2.Om tripurayai namaha

3.Om bAlAyai namaha

4.Om mAyAyai namaha

5.Om tripurasundaryai namaha

6.Om sundaryai namaha

7.Om saubhAgyavatyai namaha

8.Om klEmkAryai namaha

9.Om sarvamagaLAyai namaha

10.Om hrImkArayai namaha

11.Om skandajananyai namaha

12.Om paAayai namaha

13.Om panchadaSAksharyai namaha

14.Om trilOkyai namaha

15.Om mOhanAyai namaha

16.Om adhISAyai namaha

17.Om sarvESAyai namaha

18.Om sarvarUpiNyai namaha

19.Om sarvasamkshObhinyai namaha

20.Om pUrNAyai namaha

21.Om navamudrESwaryai namaha

22.Om shivAyai namaha

23.Om anangakusumAyai namaha

24.Om khyAtyAyai namaha

25.Om anaga bhuvanESwaryai namaha

26.Om japyAyai namaha

27.Om stavyAyai namaha

28.Om SRutyAyai namaha

29.Om nityAyai namaha

30.Om nityaklinnAyai namaha

31.Om amrutObhavAyai namaha

32.Om mOhinyai namaha

33.Om paramAyai namaha

34.Om anandAyai namaha

35.Om kAmESyai namaha

36.Om taruNyai namaha

37.Om kaLAyai namaha

38.Om kaLAvatyai namaha

39.Om bhagavatyai namaha

40.Om padmarAgakirItinyai namaha

41.Om saugandhinyai namaha

42.Om saridvENyai namaha

43.Om mantriNyai namaha

44.Om mantrarUpiNyai namaha

45.Om tattvatrayyai namaha

46.Om tattvamayyai namaha

47.Om siddhAyai namaha

48.Om tripuravAsinyai namaha

49.Om Sriyai namaha

50.Om matyai namaha

51.Om mahAdEvyai namaha

52.Om kauLinyai namaha

53.Om paradEvatAyai namaha

54.Om kaivalya rEkhAyai namaha

55.Om vaSinyai namaha

56.Om sarvESyai namaha

57.Om sarvamAtrukAyai namaha

58.Om vishnusvasrE namaha

59.Om dEvamAtre namaha

60.Om sarva sampatpradAyinyai namaha

61.Om AdhArAyai namaha

62.Om hitapatnikAyai namaha

63.Om svAdhishthAna samASrayAyai namaha

64.Om AjnAyai namaha

65.Om padmAsana sInAyai namaha

66.Om vishuddha sthala samsthitAyai namaha

67.Om ashta trimSat kalAmUrtyai namaha

68.Om sushumnAyai namaha

69.Om chAru madhyamAyai namaha

70.Om yOgISvaryai namaha

71.Om munidhyEyAyai namaha

72.Om parabrahma svarUpiNyai namaha

73.Om chaturbhujAyai namaha

74.Om chandrachUdayai namaha

75.Om purANyai namaha

76.Om AgamarUpiNyai namaha

77.Om OmkAradayE namaha

78.Om mahAvidyAyai namaha

79.Om praNavarUpiNyai namaha

80.Om bhUtESvaryai namaha

81.Om bhUtamayai namaha

82.Om panchASad varNarUpiNyai namaha

83.Om shOdhaSI nyAsa mahAbhUshAyai namaha

84.Om kAmAkshyai namaha

85.Om daSa mAtrukAyai namaha

86.Om AdhAraSaktyai namaha

87.Om taruNyai namaha

88.Om lakshmyai namaha

89.Om srIpura bhairavyai namaha

90.Om trikONa madhya nilayAyai namaha

91.Om shatkONa pura vAsinyai namaha

92.Om navakONa pura vAsAyai namaha

93.Om bindustala samanvitAyai namaha

94.Om aghOrAyai namaha

95.Om mantrita padAyai namaha

96.Om bhAminyai namaha

97.Om bhavarUpiNyai namaha

98.Om Etanyai namaha

99.Om samkarshiNyai namaha

100.Om dhAtryai namaha

101.Om umAyai namaha

102.Om kAtyAnyai namaha

103.Om SivAyai namaha

104.Om sulabhAyai namaha

105.Om SAstryai namaha

106.Om mahASAstryai namaha

107.Om Sikhandinyai namaha

108.Om bAlA tripura sundaryai namaha

12mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha dhUpam AghrApayAmi

(Light the Incense stick put out the fire and show to SrI bAlA tripura sundarI dEvi)

13mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha dIpam darSayAmiRecite the following mantram showing the lamp to SrI bAlA tripura sundarI dEvi

sarva mangala mAgalyE SivE sarvArtha sAdhikE

SaraNyE trambakE gauri nArAyaNi namOstutE

14mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha naivEdyam nivEdayAmi

(offer Sweet Pongal naivEdyam)Recite below once by sprinkling water in clockwise direction.Om bhUr bhuvassuvaha tat savitur varENyam bharghO dEvasya dhImahi dhiyO yOnah prachOdayAt

Om ApO jyotI rasOmruthm

brahma bhUrbhuvaha suvarOm

satyam tvarthEna parishinchAmi

Put a drop of ghee on naivEdyam and recite

amruta mastu

amrutO pastaraNamasi

Om praNAya svAhA, Om apAnAya svAhAOm vyAnAya svAhA, Om udAnAya svAhAOm samAnAya svAhA, Om brahmanE svAhAmadhyE madhyE amruta pAniyam samarpayAmi (water drop in plate)

hastau prakshAlayAmi (put a drop of water on amma)

pAdau prakshAlayAmi

sudda AchamanIyam samarpayAmi

Recite below by sprinkling water in anticlockwise direction

amruta masthu amruthApithAnamasi

uttarA oupOSanam samarpayAmi

15mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha mantra pushpam samarpayAmi

(Place akshatAs on SrI bAlA tripura sundarI dEvi along with the following mantras)

Om tripura sundarIcha vidhmahE kAmESwaricha dhImahItanO bAlAa prachOdayAth

Om Santhih Santhih Santhihi

16mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha Aananda karpUra nIrAjanam

(Light camphor and show it to SrI bAlA tripura sundarI dEvi, then put a drop of water)rakshAn dhArayAmi (show hands to hArati and touch both eyes with both hands)

With akshatAs and water in right hand say the following:

mantra hInam, kriyA hInam, bhakti hInam, SradhA hInam

dravyA hInam paramEshvarI yathA pUjItam mayAdEvi

paripUrNam tadasthutEmayAkruta Etat pUjA sarvam