03-02-2012 panchmahal dahod

03-02-2012 Panchmahal Dahod
03-02-2012 Panchmahal Dahod
Download 03-02-2012 Panchmahal Dahod

Post on 17-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

þw¢ðkh, íkk. 3 Vuçkúwykhe, 2012 økkuÄhk k nk÷ku÷ k fk÷ku÷ k ÷wýkðkzk k òtçkwÄkuzk k Mktíkhk{Ãkwh k fzkýk k ËuðøkZ çkkheÞk k Ík÷kuË k þnuhk k ¾kLkÃkwh k økhçkkzk k ÄkLkÃkwhk k {kuhðk k ÷e{¾uzk k ½ku½tçkk k ÃkkLk Lkt : 7 ÷kirfffw{kh rÃkíkk:rðLkw¼kR {kíkk:Mkr{ºkk økk{:Mkkøkxk¤k ði»ýðe rÃkíkk: ¼hík {kíkk: ÷û{e økk{: nk÷ku÷ yLkw. ÃkkLkk Lkt 12 WÃkh yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lkt 12 WÃkh yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lkt 12 WÃkh

TRANSCRIPT

 • Mkkekz kkukefkuM{uurxf-frhkk- fkzkLkku{wk{k s

  (rkrLkr khk) kkuhk, kk. 2xfkuLke kkzkke fkke Mkk{kLk

  [kuhe fhkLke {kuzMk ykukhuLzehkke kkzkke kUkLkk {w

  EMk{Lke yuMkykuS kkueMkukkk{eLkk ykkhu kkuhkMkkekz kkuke yufkLkk fkuM{uxef, fhekkyLku fkzkLkk {wk{k Mkkkuhkfz fhe Au. WuLke Aufu, yk Mkwu{kLk ywkLkeffze hkLkk Mkkk kkueMk{kfku{kt kkzkke fkke [kuheLkk

  C M Y K

  C M Y K

  HAPPY BIRTHDAYkirfffw{khrkkk:rLkwkR{kkk:Mkr{kkkk{:Mkkkxkk

  ierkkk: hk{kkk: {ekk{: nkku

  wkh, kk. 3 Vukwykhe, 2012 kkuhk k nkku k fkku k wkkzk k tkwkuzk k Mktkhk{kwh k fzkk k ukZ kkhek k kku k nuhk k kLkkwh k khkkzk k kLkkwhk k {kuhk k e{uzk k kutkk k kkLk Lkt : 7

  xkrVf kkueMk Mkkkukkkehe fhLkkhknLk [kfLke

  yxfkkkkuhk, kk. 2

  kkuhk nuh ke zeeLkkkueMk xkVef rLk{Lk ytkuLkenuhk kkku keke hkuzkh fk{kehe nkk he nke.hr{kLk {tkkhLke {kuzeMkktsu xkVef rLk{LkLkefk{keheLkk kkYku knLkE kMkkh kkk sufw{kh{LknhkE uke hnu.MkktELkkk Lkkh fktMkwze hkuz,kkuhk kkMku kkzeLkkMkkuuLke {ktke fhe nke.yu ukyu sukEyu k{kuuLkk fkkku {ktkku Aku, k{Lku

  rkfkuyu [qtxeyrfkhek nwf{kuykh fhktkt ukkt

  e{uzk, k. 2e{uzk kwfk{kt Mkkrf

  Mhkse 29{e zeuBhkhkus kuue [qtxe{kt [qtxekrk fk{ehe ykuo hfkhknwf{ku ykh fhe Vhsk{kt uhfkhe ke

  uhnksh hnuk 18 f{o[kheykurhw Vkuskhe wku k kkte{uzk rMkh{kt [f[kh{[esk k{e Au.

  kk rku {ws 29 {erzuBhk hkus hks{kt kukueht[e [qtxe hr{k [qtxekrke fk{ehe ykuo rrrkku{kt f{o[kheykuu fk{ehekUk{kt yke ne. e{uzkkwfk{kt 1328 hfkhef{o[kheykuu [qtxe yrfkhe khk[qtxee rr fk{ehe kUe

  ne. khu e{uzk kwfkey y kkyku{kt Vhsk rkfkuyu [qtxe yrfkhekhk u nwf{ k [qtxekeke{ ee ne.

  khk u{u kwfkk yy {k {kfku WhrkkRzet ykurVh u{s kuyrfkhe hefu ke nekhu whek {nu yu. krkzS. yuV., kk iuk S.,tkzk yku yu{., xu rwyu{., hk hkfu su., uke

  e.yu[., hk k yu., zk{kuhh e., xu rwkR,kr whu[t fu., whek {nuyu., xu e.e., kheyk h{wykh., rk{k tfh ze. {e 18suxk rkfkuyu [qtxe yrfkheknwf{ku ykh fhe kuke{{ke ke su u {k {kfh uhnksh hnk nk. suk ukwfkk 18 rkfku rhwVkuskhe wku k kkt rkfyk{{kt kx {[e sk

  (krrr khk) kuhk, k. 2e.yu.ykR. yu yuf

  e.ykR.e rsk kue zkkhk ykthef eyku fhk{ktyke Au. nkku e.ykR.ekteh ykR.e. rk{ktyu kkZ u{s thk{wh

  ku..R.e y{kk eWhkt zetxk ku..R.wt rkkt rskk ku..R.eykthef eyku kku nkkue.ykR. hefu yu[. e. kku{wfk{kt ykk Au.

  t[{nkk k ku..R. yuyuf e.ykR.e yktrhf e

  t[kkue [qtxe{kt uhfkhe hkk 18 rkfku k{u wku kUkku

  xfku{kt kkzkke fkke Mkk{kLk [kuhkexkufeLkku {w Mkqkkh zkkku

  xfkuLke kkzkke fkke Mkk{kLk [kuhe fhkexkufeLkku zkkuku {w Mkqkkh kkkkuLke kkMkuke s fhkuku {wk{k Lkshukzu Au. (kMkeh : hksu uke)

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 12 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 12 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 12 Wkh

  yLkw. kkLkk Lkt 12 Wkh

 • C M Y K

  C M Y K

  kt[{nk - knkuSANDESH : VADODARA FRIDAY, 3 FEBRUARY 201212k.kw.htk ywkLkk kkuhk Mkk sL{ MkkLkke kekoMkkLk Lkkhuh MkweLke kkkkLkwt htkkkskrkLktSLkk MkktrLk{kt k fhk{kt ykwt nkwt. yk Mktku rk Mktk{kt htkkku Wkhktk kLMkfk krhkh rzMxef {uBkhek [uh{uLk ke.ke. kkhek Lkkhkkrfk {w hksu [kink Mkrnk nuhesLkkuWkMkk hkk nkk. yu ukLke kMkeh. (kMkeh: hksu ke)

  Mktrkk Mk{k[kh

  t[kkue [qtxe{ktkBku Au. e{uzk {k{kh

  yu.ze. hkXkuze Vrhkk ykkhue{uzk kueu yrr{ 1993e f{ 34 {ws Vhs kuuhfkhe hne nwf{ku ykh fhk {k{ rkfku k{u kheVkuskhe yrr{ f{ 188{ws wku kUe fkuhefkokne nkk he Au.

  xkrVf kkueMk Mkkkukh kkze E. kkteLkkh

  Mkr[{kt {khk Mktkte Au k{Lku uEE yu{ ske kkueMkLke fkuMkhfkokne{kt Vhs hr{kLk yz[We fhkk kkueMku yxfkk fhe nuzfkuLMxuk rLkukELke VrhkyLu fkuMkhLk fkokne nkk henke.t[{nkk k

  t[{nk rsk{kt u koWhktk ktk {kkke Vhsk kwfk kue {kfkuk

  e.yu.ykR.e ykthef eykufhk{kt yke Au. su{kt kuhk nuhxkVef e.yu.ykR. yu[. e.hkXku zexk, ku..R. su. e.kRu kuhk kwfkke kkZ,ku..R. k. ykh. kukufkuXtkke hksZ, ku..R. yu.ykh. xuu hksZke thk{wh,ku..R. e.yu. huuswhke fkku, ku..R. ze.e.khzu hksZke yu.e.e.kk{kt khke fk{ehe {kxu {efw k ku..R.e ykthef ekku r{wf fhk{kt yke Au.

  skhu nkku e.ykR. su. ykh.ukRe kteh ykR.e.kk{kt e kk e.ykR. yu[.e. kke nkku e.ykR. hefurwfe ykk{kt yke Au.rsk{ktke ku..R. yu. yu.[kink yu ku..R. ze. yu.[wzk{ke y{kk ku ekk Whkt ku..R. e.xe. fxkhkwthku{kt r kkt Whkufeyku{kt u{k Mkku yLe.yu.ykR.u {wfk{kt ykk Au.xfku{kt kkzkke fkke

  LkkUkuk kLkkku{kt kkueMk [kukzukuLxuz nkukLkwt keykE yu{. e.rffkeyu skw nkwt. kkueMk Mk{kukksu knLkLke kkzkke fkke fEheku Mkk{kLkLke WXktkhe fhkk nkk yuytkuLke {kuzMk ykukhuLze skkkkkueMk k y[tkk{kt {wfkE kE nke.

  nkEu {kkoLke nkuxku kh kkfeOkxfku kkMku kkukkLke kUk Mkkku ke xf{khVku knkU[e sE xfku{kt hukMkk{kLkLke WXktkhe fhkLke {kuzMkykukhuLze hkke kUk{kthkhLkk kkueMk {kfku{ktkkuhkLkk fuxkf EMk{ku zkkk

  nkk. suykuLke kkueMk khkkqAkhA{kt kkzkke kUkku{kt [kuhefhk Wkhktk {k heMke fhekh{kt Vhkku fhk{kt kkuhk kkuLkkh hksLk {Ms kku hnukkMkwu{kLk ywkLke fXzeLkwt Lkk{knkh ykw nkwt. hkLkk MkwhkLkkfkhkzk, [kuxek, {kh, kuMkrnkLkk Mkkk kkueMk {kfku{ktknLkkuLke kkzkke fkke Mkk{kLk[kuheLkk kLkkku{kt kuLxuz Mkwu{kLkfXzeLku kfzk Auk A {kMkkekkueMk fMkhk fhe hne nke. ykMkwu{kLk fXze kkuhk Mkkekz

  kku kzkLkk {fkLk{kt hnukku nkukLkeyuMkykuS keykE yu{. e.rffkeLku kLkke hknu kkk{e {enke.

  kkk{eLkk ykkhu kwYkhu Akkku{kkuo nkku. u fu hr{kLk kkkueMkLku kuzk{ fhkLke LkkukkMko nke yLku WkusLkkMkh {knkuMkok Mkkku kufxkuk yufk kE kknkk. kkueMku ykke MkwkwkeMkSok krhMkrk{kt k Mkwu{kLkfXzeLku kku[e eku nkku. kuLkkMkkekz Mkk hnuktf {fkLk{ktkkkMk fhkk kkueMkLku uze zuMk,

  LkkuLk Mxef fwfuh, fxhe LkkMkkLkkkufuxku, kuLxku kuhuLkku skkktktzkuLkku Mxkuf {e ykku nkku. suytku kkueMku keLke {ktke fhkkkuLke kkMku fkuE ykkh kwhkku Lkn{kk kkueMku yuf k WkhktkLkku{wk{k fksu eku nkku. kkueMkLkekkr{f kqAkhA{kt Mkwu{kLkukkzkke fkke [kuxek MkrnkLkkktkf{kt [kuhe fkoLke fkwkk fhenkukLkwt keykE yu{. e. rffkeyuskw nkwt. kkueMku kuLke wkqAkhA {kxu fkuxo{kt hsq fhe rh{kLz{ukLke kses nkk he Au.

  yLkwMktkLk kkLk 7 Lkwt [kw

  e{ze{kt ykue ykk nkEMfqLkeyuLkyuMkyuMk rrkh kuE

  e{ze fue {tz Mkt[krk ke ke ykk nkEMfqLke yuLkyuMkyuMkrrkh kk. 23 ke 29 hr{kLk ekuk kk{u kuE nke. kk{kt[kf {tzLkk {wLkk nMku rrkhLkk WTkxLk kk kkLkk yk[kokxekyu kMktrkf [Lk fwo nkwt. yk rrkh hr{kLk rkkeoyku,rkfku kkk kk{Lkk Lkkkrhfku {kxu {nUe, htkkue, kLkke, kk ktwhMkeMkrnk yLkuf Mkkoyku kuE nke. Mk{k rrkhLkwt ykkusLk kkLkkyk[ko yu{. yu{. siLk kkk yu{. yu. {kuheyu fwo nkwt.

  7{eyu htkkku Lkkhuh knkU[u kue khk

  (rkrLkr khk) kkuhk, kk.2kkuhkke Lkkhuh kqs htk ywk {nkhksLkk

  sL{MkkLkke kekoMkkLk Mkwe kkkkLkwt ykkusLk e htkwk k [uhexuk xMx, kkuhk khk kqs htk ywk{nkhksLkkt f]kkke e skrkLktS htkkkfkztskkLkk MkkrLk{kt kk. 2 ke 7{e Vukwykhe Mkwefhkkt kwYkhLke khkuZeu yksu yMkt htkkku Mkkkurk kkkk ku{Lkk sL{MkkLkuke ksku kkskuLkefe nke.

  kkkkLke kqo Mktkyu e skrkLktS htkkkukkkeykuLku ykrko - wuAk kkXkk skwt fu,kkkkyu sL{ kkk yLku ytrk{kkk [uLke ykirffkkk Au sL{ kkkke ytrk{ kkk [u yLkuf kkk ykukhtkw kkkk khk keko MkkLk Mk{ek swt yu yuf Mkwkw MkwAu. k Mkkku uzkkLkku r[kh yku yuxu Rhf]kk kRkk. kkkk hBkLk kirff nukh Lk fhkk sk- wLkkkLkLkwt M{h fhkkt kk kkk{Lku yufkkh fhekkkk fhe. koLk r[kh nkh Mkk[e fkuRLke Mkkku

  {Lkw: Lk kk Wkhktk [kke ku r[khku kwLkek nkukuRyu. kkkk hBkLk w fkuRk MYku k kk{kxu hufLkku ykh Mkfkh fhe kuLke kkk Mkuk fhekkkk hBkLk Mk{wn{kt [ke MktkXLk kLkk fuekkkk hBkLk ftR heku [kwt kuMk{wt suLkkke kkf Lk kkuku ytkuLkwt {kkooLk ykwt nkwt. kkkk sL{kusL{Lkewkkk hnu kuk ykrko kkXe MkLk {wk ytkuk{kfw kezeLkk MkLk Akuzk Mkkku khMkh ukuLkk {wskhuf{kt u Mku Au ku{ Mk{S uh fkx RkkoLku rkktseykke fkuRLku k {Lk [Lk f{oke w: Lkk knkU[u ku uke ykke nke. yksu kwYkhu khkuZeu htk ywkLkkusL{ MkkLk, kkuhkke k{f rr kk kkhuk hk,xkkze, Zku LkkkhkLkk kku, ykkkkSLkk Mknkhusk- wLk Mkkku e skrkLktS htkkk, kLMkRLxh LkuLkLkk kRMk zeMxefx koLkh 2012- 13keLknrhV ke.ke. kkhek, Lkkh {w hksu [kink,{w yrfkhe yu{. yuLk. MkkuLke, Mk fukfekuLkMkkuLke, yrLk siLk kkk k. MkkuLke WkMkrk{ktkkkkLkku wkht kku nkku. yk kkkk kkuhkLkkhks{kkkuo khke kMkkh kke htkkkuLkk MkkkhuLkkhuh sk ksku kksku hkLkk kR nke.

  e{uzk, kk. 2e{uzk kkwfkLkk Mkhsw{e kk{uke

  khktke ytkuS kYLke nuhkVuhe fhehnuk kku kkwfkLkk ktfkukk{Lkk ku kwxukhkuLkku keAku fhehkfz fhe suLkk Mkek kkAfue E MkkeMk nh YrkkLkku{wk{k s fhkkt hefkwhrMkkhLkk kwxukhku{kt VVzkx kkesk kkBku Au.

  k rkkku yLkwMkkh hefkwhkkuMkE kuELku kLkke hknu {uekkk{eLkk ykkhu kkhkus MkktsLkkMk{u yuyuMkykE YkkkE MkrnkLkkkkueMk skLkkuyu ku[ kkuXe nke.hr{kLk hefkwhke Mkhsw{e khV

  skk hMkk kh kkk{e kenehkunkuLzk Ssu 20 su 1005ykkkt skE nke. suu kkueMkskLkkuyu Wku hkkLkku Ekhkufhkkt kuu kkukkLkwt knLk zkuhkuzke {wfkkt kkueMku keAku fheMkhsw{e kk{u skkt zke kkze kt[kuYkY zke fhe nke. kkueMkLku {kWLxA nh {kfkoLke MxkUk kehLke eMkLktk kkuxku ku{s hku rMkufx{kfkoLke 180 yu{yuLke 144 Lktkfkxhek {e ykk nkk. kkueMkunuhkVuhe{kt Wkkuk{kt ukuk knLkMkrnk Y. 27700Lke f{kLkku{wk{k s fhe ktLku ukekykuLkehkfz fhe Au.

  knku{kt MkTkLkk{tzk khV kuVk{

  ske kkzeLkk [kfLkeyxfkk

  knku, kk. 2knku kkwfkLkk WMkhk kk{u

  yku LkSLk fkuus kku ykkk{e[kuke kkheu kuLkkhk MkTkLkkfko{ {kxuLkk ktkukMk{kt kkueMkktkMk kLwt Au. yLku yk fko{LkkMkk{tzkLke ykswkksw kutzektkukMk kkuXe uk{kt ykku Au yLkuyk{ sLkkk {kxu nk kt ukt Au.khu ynkkkLkk {q hnukMke yLkunk y{kk, hks kk{kt hnukkykeok hekR hMkkukeSsu1yu[.yu 3608 LktkhLkeRLkkuk kkze keLke ske u{kku heku kwhzku ntfkhe Mkk{tzk LkSfktkukMk{kt Wu kkueMku yxfkekuLke yxf fhe nke.

  yk Mktktu knku kkwfk kkueMkMxuLkLkk nuz fkuLMxuk RhkRkkhkRyu knku kkueMk{kt VrhkLkkUkkk kkueMku fkokne nkk he Au.

  nuhk kkwfkLkk kr{ rMkkh{kt stkeqtzLkk kkMkke uzqkku khukLk

  nuhk kkwfkLkk kr{ rMkkhLkk kk{ku{kt stke qtzkuLkk e hnukyk{Lkk fkhu ukeLkk kkf uk kkwt uR hke kwkkuLke nhk{ kRkR Au. kk rkk yLkwMkkh kkwfkLkk kr{ rMkkhLkk yrk, khkkwhfkukrhk huk {kuhk kuhu rMkkhkuLkk kk{ku{kt qtzLke ue Mke yuukhkuLkk LkwfMkkLkLku RLku hkekwkku [rkk kLk Au. yk stke qtzku {kuxkqtz{kt yku Au. yLku hkkeLkk Mk{u [wk[kk ukhku{kt ue Au. yLkukikh kkfLku MkVk[x fhe Au. qtzLke Mkk ukkt kuLku yxfkwt Lkkkwt