03-06-2011 bhavnagar

Click here to load reader

Download 03-06-2011 Bhavnagar

Post on 08-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ÃkkWLz ▲▲ 0.73 y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 12…h y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 12…h fi÷kMk {kLkMkhkuðhLke ÞkºkkLkku htøku[tøku «kht¼ çkktÄfk{Lke rzÍkRLkku ûkríkÞwõík, R{khíkku þÂõíkþk¤e ¼qftÃk Mkk{u ͪf Íe÷e þfu íku{ LkÚke: yuLkzeyu{yu økúkWLz ^÷kuh Ãkh Ãkk‹føk MÃkuMk; MkeÂM{f Mku^xe {uÍMko Ãký ÷uðkÞkt LkÚke EM÷k{efhý fhðkLke íkhVuý çkkçkk hk{Ëuðu þwt fÌkwt 5,592.00 ðU[e {khðkLkku fkhMkkuV Mkur{VkELk÷{kt ÃknkU[e

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) rfkkku, kk. 1{wtkR kh kkMkke nw{kLkk

  Mknykhkuke zurz nuzeyu fkq fwOnkwt fu, ko 2009{kt kuLke hkfzkk ku zk yusLx kLkk yLkuy{urhfkLkk zkuLk nw{k{kt khLkkfkkMkke yLku y-fkkLkk f{kLzhRrkMk fk~{eheLku {khkLkwt AxfwtkkuXk kikh kR kku nkku.nuzeyu yksu y{urhfLk ykk{ktskwt nkwt fu, kuu kqu{kt s{oLkkufheLkku Mkuo fkuo nkku kkk rne,kwfh yLku kqu{kt kkuBk rMVkux{kxuLkk Mkku kue fkZk nkk.hr{kLk{kt {wtkR nw{kLkk yLyuf ykhkuke knwh nwMkuLk hkkLkkk[k kku yksu skwt nkwt funuzeyu kkukkLku k[kk {kxu kkkMkMktMkk Mk{k kuxwt kkueLku hkkLkuVMkkku Au.

  rfkkku ykk{kt swkkLkeykkkkt nuzeyu skwt nkwt furkxLk, kLMk, s{oLke yLku zuL{kfo{kt{wtkR suk nw{kykuLkw t fkktzLkkh RkMk fk~{eheLku y{urhfkLkkzkuLk nw{k{kt {khe Lkktk {kxu kuukkeLkkke {Zue kkh MkkkukkrfMkkLkLkk ykrkMke kkLke{wkfkk ee nke. yk kkh{kty{urhfLk r{MkkR nw{k {kxu yuf

  nku{k rzkRMk k Vex fhk{ktyke nke. nuzeyu {kk fk~{ehe sLkn kkikkLkk yL yuf kkMkkeMkkrs r{hLku zke uk {kxukkrfMkkLk{ktke knkh kkLkkukMk fkuo nkku. ufu, kuLkk ykkMkku rLkV kk nkk. fk~{eheyksu kkf Lkuxfo hku Au yLkukuLkLke nk kk ku rLkku MkkikekhLkkf kkMkke Au.

  ko 2008{kt {wtkR nw{k{kxuLkk MkkuLke hufe fhLkkh nuzeyuknwh nwMkiLk hkkLkk fuMk hr{kLkfkqkk fhe nke fu kuu s{oLkkufheLke erzku kLkke nke, kt13{e Vuk wykhe 2010Lkk hkusrMVkux kku nkku yLku ku{kt 17Lkk

  {kuk Lkekkt nkkt kkk 60ke wLkuE knkU[e nke. yuVkeykRyunuzeLke hkfz fhe nke ku Mk{{kts{oLk kufhe kh nw{ku kku nkku.

  nuzeyu kuLke fkqkkLkk ytk{ktfkwt nkwt fu kuu rne, kwfh yLku

  MkuLMkufMk 105.53 18,608.81

  rLkVxe 31.85 5,592.00

  MkkuLkwt 200.00 `` 22,650

  [kte 1000.00 `` 56,500

  zkuh 0.22 `` 44.85

  whku 0.30 `` 64.60

  kkWLz 0.73 `` 73.62

  r.Mkt.2067, ik 1 kwYkh h sqLk, 2011Mktof ktke:M.e [e{LkkE yuMk. kxuktke:VkkwLkkE [e{LkkE kxuyt]t:kLkkhREG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 || Estd.1923 ` 2-50 ttk: 14+8Website:www.sandesh.comkLkkh {nkkkrfk f{o[kheykuLkukkkh [wfk{kt rLkkV

  yksLkk ytf Mkkku 8 khkkkuk uL[ ykukLkLkeMkur{VkELk{kt knkU[e 9 67 xfk kkrfMkkLkeyku khkEMk{efh fhkLke khVu 14 uhe f[hk MkkkuLkwt kV suMk ytk{ktU[e {khkLkku fkhMkkuV2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  Lkkk

  {wtkR : {nkhkx Mkhfkhu yksu kYkek ytkuLkku fkku w ykfhkukLkkkkt kYLke hee ykkkekLke {kok 21 kokekheLku 25 ko fhe ee Au. nu25 koke Lke[uLke k {kxu kYheku ykk keku kuhfku kLkesu. yksu yku hk furkLkuxLkeyuf kuXf{kt kY kekLkefkuMkhLke {kt khku fhkLkkurLko ukku nkku. Mkhfkhu nuhMk{khtku yLku Wseyku{kt kYkehMkk kh rkkt Vh{ke ekuAu. {nkhkT Wkhktk rne MkrnkLkktyL fuxkf hkku{kt k kYkekLke 25 koLke Au. r{ktkY kek {kxu 25 koLke fkuMkh heku Mkkike {kuxe Au ku{yuf rhc yrfkheyu skwt nkwt.

  kYLkk fkkLku ykfhkukLkkkLke fkkLku {tsqhe ykkenke. Mkhfkhu kk s nuhMk{khtku{kt kY kehMkk khrkkt {qfe eku Au. 25 kokeykuAe Lke k kh kY kekkh tzLke ukkR k Mkhfkhukhe ee Au. Wkhktk LkeukkRyku {wsk uf kuo zkzuLke Mktk{kt khku fhku.ikrf yLku Mkk{krsf MktMkkyku,Mkhfkhe f[uheyku yLku k{f MkkuyLku nkRuke yuf rf.{e.LkkrMkkh{kt kYLke wfkLk kh rkkt{qfku. Wkhktk kkk MkhukYLke hee kh {kok {qfk{ktyke Au yLku BwrLkrMkk kuzoLkk25 xfk rLkkMkeyku {kke fhukku ku rMkkh{kt kYLke wfkLkku ktfhe uku. ze-yurzLkLkehkLke LkerkLkk kkYku kY

  {nkhkx MkhfkhukY kekLke

  {kok 25 ko fhe

  (yusLMke) Lke rne, kk.1

  kuk kwhw kkkk hk{uu k[khyLku fkkt LkkktLkk {k{u [kukesqLkke stkh {tkh kh yLkLk LknetfhkLke zkkLk {Lk{kunLk MknLkeykeLku Vkke ee Au. hk{uu fkwtAu fu, kt Mkwe Mkhfkh fkkt LkkktLkukhk kk {kxu nuhLkk{wt hefhu Lknet kt Mkwe kuyku kkukkLkkMkqr[k yLkLkLku kkuzu Lknet. ku{ufkwt nkwt fu, kuyku kkukkLkk Rhkk{ktqfu Lknte. yk{kt yuf, ku, ykk kkukhu {rnLkkyku kku kku k kuykuykLkkke zhkk Lkke. kkkk 4 sqLkkehk{ek {ukLk kku yk{hktkWkkMk fhe hkk Au.

  uLkk 624 rskLkk kufku ku{Lkkyk Mkkkn{kt uzku yLku u{ktkkf kLkuk k[kh yLku fkktLkkktLke ke qh fhk kuyku kkkkhk{u Mkkku WkkMk{kt uzku. kkkkhk{uLku {Lkkk {kxu [kh kLkku

  yuhkkuxo kh kk nkk k ku{Lke [u{tkkLkku knuku kkku rLkV kkunkku khu kkkkLku {Lkkk {kxuMkhfkhLkkt rkrLkryku Vhe wkhu 3S sqLku kkkk Mkkku {tkkyku kusuku{ fuLLkkt k]n kLk ke. r[Bkh{u

  skwt nkwt. kkkk hk{uu fkwt nkwtfu, zkkLk yLku [eV sMxMkLkukufkkLke Mk{ekkke qh hkkLkekk kuykuyu fhe Lkke. kfu kuykuyufkwt nkwt fu yk srx rk Au kuLkk

  -rMkkMkkk {kxu yhkkuxoknkU[e kk

  (yusLMke) Lke rne,kk. 1

  zkkLk {Lk{kunLk MknLkeykeLku VkkeLku k[kh yLkufkkt LkkktLkk {k{u hk{ek{ukLk{kt Mkkkn yLku yLkLkkusk kkkk hk{u rne knkU[ekk Au khu kkkkLku {Lkkk Lkkk{tke {wSo yLku yL krhc kLkku yuhkkuxo knkU[e kknkk. Lkkkt kLk {whSyLku frk rMkk ku{s kLkfw{kh ktMk yLku Mkwkku fktk Mknkkkkk Mkkku kk[ek fhk yuhkkuxoknkUk nkk. furkLkux Mkuuxhe

  [tuh k ku{Lke Mkkku kkkkLku{Lkkk yuhkkuxo kk nkk.zkkLku hk{uLku uku kkELku kuyku kkkkLkkt Mkkk {kxuyuhkkuxo kk nkk. kk{kt {Lk{kunLkMknu yue kkhe ykke nke fuk[khLku zk{k yLku fkwt Lkkwtu{kt kkAwt kk Mkhfkh ktehAu yu yk rk{kt {nLkkt kkktE hne Au.

  kkkkLkkt WkkMk yLku MkkknyktkuLkLku hkufk {kxu zkkLk{Lk{kuunLk Mkn yuf zkwt ykkk nkk yLku [kh kLkkuLku {tkk{kxu yuhkkuxo {kufk nkk. kkkkhk{u Mkkku kk[ek kuk kkfuLe kLk frk rMkku fkwt

  rk-kr{ (Lkio)khVke 12 rf.{e.Lkezku kLk Vqtfkku

  y{kk, kk.1yksu zkuhk nuh rsk Mkrnk

  Mk{k { kwshkk{kt yksukkkh{kt kkxku ykku nkku. ykWkhktk Mkkhu kAkwt kkkhMkok kk Y[ yLku ytfuh{kthMkke Aktxk kzk nkk. yk Wkhktkhkku fze ktkf{kt k hMkk kzkunkukLkk ynuk {e hkk Au. yksuhkLkk {kuxk kkLkkt nuhku{ktkAkk kkkh [ukkk{kLk{kt xkzku LkkUkku nkku.hr{kLk{kt nk{kLk rkkLkkskk yLkwMkkh, ykkk{e 24 fkfhr{kLk nuhLkwt {nk{ kkk{kLk41 rz.Mku.Lke ykMkkkMk hnuu.

  Mk{kk hk{kt Auk ku rMkkeLkioLkku kLk nkukke kkkh{ktusLkwt {k wt Au. suLkk fkhukufkuyu yMkk kVkhku MknLk fhku

  kzku nkku. yksu k Mkkhu usLkwt{k 66 xfk khu Mkktsu kkt[ ku41 xfk LkkUkwt nkwt. keS khVLkio [ku{kMkwt k Mkr kR kwtnkukLkwt nk{kLk rkkLkk Mkqkku

  ske hkk Au. yksu rMkhrk kr{ (Lkio) khVke 12rf.{e.Lke zku kLk Vqtfkku nkku.yksu Y[ yLku ytfuh{kt Mkkhukku uhkR ykkt nkkt. kh kk

  y{e Aktxkt kkt nkkt. khu Mk{k{ kwshkk{kt yksu kkkuh kk{knku kAkku hkku nkku. ykWkhktk rMkh Wfkx kk {kuze

  xqtfwt Lku x[

  kkkk hk{u WkkMk fhk {{zkkLkLke yLkLk Lk fhkLke yke Vkke ee wkeyuLkk [kh kLkku

  kkkkLku {Lkkk {ukLkukkkk hk{uu wt fkwt yk nkhu yLku ku{Lkk [u

  fkuR {ku Lkke, kuykuyufkeLke Mkkku Au.

  [kuke sqLkke Y kkkt yLkLk{ktyuf k kufku rne knkU[u.

  yuf fhkuz kufku u{kt swkt swktMku WkkMk fhu.

  uLku k[kk {kxu [kuke sqLkkeyLkLk fhu.

  fuL Mkhfkh khVke Mk{koLk{u kue ykk k fhe.

  kkkkLke yLkLk{kt Mkk{u kkkufkuLku yke.

  nu {kuxk kkuyktkuLk: yuf fhkuzkufku Mkkku: hk{u

  3 S sqLku Mkhfkh yLkukkkk [u {tkkLkku

  keu kkku

  zkkLk-[eVsMxMkLku kufkkke

  qh hkk fkwt s Lkke

  yk nkhuLkkLkuk]{kt yktkuLk

  Mkktfurkf

  (yusLMke) Lke rne, kk.1

  y{kk{kt 4,000 knw{keR{khkkuLkw t kktfk{ krkwk rzkRLkkukhke kuwt Au yLku yk R{khkku wkekkLkk hkeftk Mkk{u f ee fu kueLkke, ku{ LkuLk rzkMxh {uLkus{uLxykukkurhxe (yuLkzeyu{yu)Lkk kRMk [uh{uLkyu{. eh hueyu yksu skwt Au. hueLkkfnuk {ku, yk R{khkkuLkk kkWLz^kuhLkku Wkkuk kkfk MkuMk khefu fhk{ktyku Au ku{ s R{khkkuLkk kktfk{ ku

  MkeM{f Mku^xe {uMko (hkeftk Mkk{uMkk{keLkk kkkt) u k LkrnkT kLkykkwt Au.

  krkwk rzkRLk hkke yk R{khkkukife 2,500 knw{ke R{khkku Au, khu1,500 R{khkku 11 fu kuke w {kLke Au.yk Mkrk sLkf Au, fu{ fu yke R{khkkuw kekkLkk hkeftkLkku ykt[fku MknLk Lkfhe fu kuwt kLku. yk ke Mk{Mkyku yLkukuLkk Wfu {kxu fk Mkwkhk{f kkkt Rfk ku ytku kufkuLku kfuV fhk y{u xqtf

  Mk{{kt y{kk{kt yuf fokkLkw tykkusLk fhkLkk Aeyu. ku{ hueyu ykukkfkh krhkLku Mktkkukkt skwt nkwt. ufu,rne{kt krkwk rzkRLkke R{khkkukue fkZk yuf Mxze nkk hkku nkuk Akktrne{kt yke R{khkkuLke Mktk fuxe Au kuskkLkku hueyu RLkfkh fkuo nkku.

  ku{u W{uwO nkw t fu rho kuLfu{kkofkyku he fhe kuLfkuLku kkfe fheAu fu kuyku MkeM{f Mku^xe {uMko Lk hkkeR{khkku {kxu rhk Lk ykku.

  kktfk{Lke rzkRLkkukrkwk, R{khkkukke qftk Mkk{uf ee fu ku{ Lkke:yuLkzeyu{yu

  kkWLz ^kuh kh kkfkMkuMk; MkeM{f Mku^xe{uMko k ukkt Lkke

  ytfuh, Y[, fze{kt kkxkt

  s{oLk kufheLkehufe fhe nkukLkefkqkk ISI, kkukk-RLzLk {wrneLkus{oLk kufhe kMxLkwtfkkt zwt nkwt

  xuMkLke stke hf{Mkqk {kxufh[kuhku kh kkxfu

  (yusLMke) Lke rne, kk. 1

  ykfuhk Mkkkkkykuyufh[kuhku kh kkxfk {kxu f{h fMkeAu yLku fh[kuhkuLke hkfz fheLkuku{Lke Mkk{u fkLkqLke fkoknefhkLkku rLkkoh fkuo Au. ykfuhkMkkkkkykuLku fh[kuhkuLku kfzkLkeMkkk ykkk{kt ykue Au kykh Mkwe yk MkkkLkku Wkkukfhk{kt ykkku Lknkukku k nuuh{kt khu fkkt LkkktLkuu{kt kkAw kk sLk yrkLkAuzkE hkwt Au khu fh[kuhkuLke hk-fz fheLku ku{Lke Mkk{u fkuMkhLkkt

  kkkt uk Mkkkkkyku MkskLk Au. ykfuhk kkkLkkt ytks{wsk xuMkLke kkfe MkqkkLke hf{eLku 2,29,032 fhkuzLkkt yktfkh knkU[e Au khu xuMk rhfheykurVMkhLke MkkkLku w yMkhfkhfkLkkk{kt yku.

  u{kt fkk LkkktLkwt MksoLk hkufk{kxu Mkhfkh yLkuf kkkt E hneAu yLku ykfuhk rkk{ktykku rr{Lk ELuMxkuLkrkk Mkki k{kh s h[k{ktyke hkku Au khu ykfuhkrkkLke yk rn[k {nLkekwhkh ku. ykfuhk rkkLkktxuMk rhfhe ykurVMkhLku fh[kuhkuLkukfzeLku ku{Lke Mkk{u fkuMkhLkkt

  ykfuhk kkwt fh[kuhkuLkukfze fkLkqLke kkkt uu

  fikMk {kLkMkhkuhLkekkkLkku htku[tku khtrkXkuhkkZ (Wkhktz) :rnLwykuLkk rkkuxMkk MkwrMkkkkk{ fikMk {kLkMkhkuhLkekkkLkku ykske kht kku Au.rneke 47 kkkwykuLkku k{skku yksu hkrkhkufk {kxuy{kuzk knkUku nkku. fikMk{kLkMkhkuhLke kkk fhkkeLkkuz yusLMke fw{kt {tzrfkMk rLkk{Lkk xwrh{{uLkush ze. fu. {koyu skwtnkwt fu, kkkwykuLkk k{skk{kt 13 {rnkykuLkku kMk{ku kk Au. ykkwykuyu hkrkhkufk {kxuy{kuzk knkU[k rnekeMkkhu MkkLk fwO nkwt. kuykuykke fku kh[wk ku eykk u. kwykuLkkfw 16 skk {kLkMkhkuhLkekkk yk kuo fhu, suMkxuBkhLkk ytk Mkwe{kt Mktkkku. rneke 644 rf.{e.Lkwtytkh hkke fikMk{kLkMkhkuhLke kkk {kxukkkwykuLkk k{k{ fuBkMk kkukkueMk yLku ykRxekekeLkkskLkkuLke kiLkkkke MkkkuMkk{ke yLku MktuknkhLkeMkk fhk{kt yke Au.

  fkz yrLkukeu~k]rk{kt zkkEkUkuh : kUkkuh{kt yufyrLkukeLke u~k]rkLkkykhkukMkh yxfkk fhk{ktyke Au. kkueMk MkqkkuLkkskk {ku, yk yrLkukeku fkz rV{ku{kt yLku kxurrLk rMkrhMk{kt fk{fhe [qfe Au yLku kuLku kR