07-04-2011 Ahmedabad & Zalavad

Download 07-04-2011 Ahmedabad & Zalavad

Post on 28-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

CMYK CMYK kwhwkh, kk. 7-4-2011, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k (Mkt.Lw.Mk.) kufk kk.6 Aukhkze fhke wke kkk kuLkk Lk fhkLkkh k kkk xkufeLkku kufk kkueMku kkoVk fkuo Au.k {rnkyku Mkrnk kkt[ kykuLke hkfz fhe kkueMku ykkLke fkokne nkk he Au. nk kkueMku kkt[uLku fkuxo{kt hsq fhe rh{kLzLke {ktk fhe Au.

TRANSCRIPT

 • kufk : kufkLkk {w kh{kt yku MkkuLkeLke wfkLk{kt yk k EMk{kuwfkLkkhLke Lkh [wfe Y.h,hk000Lkk MkkuLkkLkk kkeLkk kVzke skk[f[kh {[e sk kk{e Au.wfkLk{ktkkuXuk Mke.Mke.fu{uhk{kt kukrXkLke kMehkuLkk ykkhu kufkkkueMku ku{Lku zke kkzk[kukrk{kLk fhe kkkMk nkk he Au.

  kufkLkk xkh kh LkSf kuenkx{kt MkkuLkk [kteLkk kkeLkk u[kLkewfkLk ykue Au.yk wfkLk{kt {kefhksukE LktkkE MkkuLkeyukufk kkueMk {kf{kt VhekLkkuku fu y{khe wfkLku kyk kknfku MkkuLkk [kteLke MkwkkeLkk hek ykk nkk.yLkurr zekELkLkk MkkuLkk[kteLkkhukLkk k kk kwAe kku

  kkzk nkk.hr{kLk Wkhkuk ksuxk kXekykuyu MkkuLkkLkk kkeLkkrft{k Ykek,h,hk000 Lkk Lkh [wfekVzke kk nkk.k kXekyku skkhkk kk {kw{ kzu fu Wkhkukrft{kLkk MkkuLkkLkk kkeLkkLke kMfheku Au.wfkLk{kt kkuXu Mke.Mke.fu{uhk{kt yk yk kXekykuLkekMehku yke kE Au.suLkk ykkhu xkWLkke.ykE.ze.ze.MkkutfeLkk {kkooLk{wsk keyuMkykE MkkutfeLkk {kkooLk{wsk keyuMkykE Mke.fu. kek kkkhkExh ySkMknu kkkMk nkk he Au.

  CMYK

  CMYK

  kwhwkh, kk. 7-4-2011, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  rMku kh{e, hkku XtzeLku eursk{kt kuze kwLkku yLkwkkkhLke kteh yMkhkuLkk krhk{u hkuk[kku Vuk kue erk

  kkoVk LkEAwf wkLkkuLku Aukhk {wu k eyku Mkrnk kkt[ kykuLke fhkue hkfz

  kufk ktkf ku{s ykMkkkMkLkk rMkkhku{kt

  (Mkt.Lw.Mk.) kufk kk.06

  kufk ku{s ykMkkkMkLkk rMkkhkuLkk Lk kAwf wfku kkMkuke Lkkk kzke ku{Lke Mkkku Lk fhe xwfkkkk{kt s MkkMkhek kkMk ykku Au.{Lku yne k{kw Lkke kuk rr knkLkk fkZe yk yk wfku Mkkku

  Aukhkze fhke wke kkk kuLkk Lk fhkLkkh k kkk xkufeLkku kufk kkueMku kkoVk fkuo Au.k{rnkyku Mkrnk kkt[ kykuLke hkfz fhe kkueMku ykkLke fkokne nkk he Au. nk kkueMkukkt[uLku fkuxo{kt hsq fhe rh{kLzLke {ktk fhe Au.

  kufk kkueMkLkk skk {wskykkkthue kk{Lkk nMk{wkEyu kufkkkueMk {kf{kt Vrhk Lkkuke Au fukkkkE fkLkSkE kxu kkMkukeYrkk yuf k k[eMk nh ELkuykkkthue kk{Lkk h{ukE ytkkkXkfh(nk hnu.nheyku{ Lkkhkufk)kkk y{kk ktkLkk ErLhkLkkh{kt hnukk kukE ykufkEke(kkfu) ike kuLk kukEke MktkekuLk zkuxh ykuV ykuf kEkeyu kko kuLk ekE ke(kkfu)W..h1Lkk Lk fhkknkk.LkLkk kkuzk Mk{ kk wkeyuxu khekk kuLkk {kek keh{kt

  [ke kE nke.kh kk kuLku keh kkkk MkkMkhu Lkne {kufkk {k{kuke[fku nkku yLku wf kkMkuke kiMkkELku XkkE fhe nkuk ytkuLke VhekLkkukkk xkWLkke.ykE.ze.ze.MkkutfeLkk {kko oLk{wsk ke.yuMk.ykE.su.ze.Xkfkuhyu.yuMk.ykE.hkSkE yLkuke.Mke.ysMkn [wzkMk{kt VrhkLkkykkhu ktk sE Wkhkuk k{neyku yLku ku keLke hkfzfhe nke yLku ykkkthue kk{Lkk h{uXkfh Lke k yxfkk fhe k{k{LkerLkX kwAkkA nkk hkk kkueMkLkuk {wt nkwt fu, yk yk

  rMkkhku{ktLkk kku {khVku wfku kkkkuLkk khekhsLkku kkMkuke {kuxe hf{kzke E wkeLkk Lk fhkk{ktWkhkuk xkufe {knuh kE [wfeAu.kkueMku kwAkkA hr{kLk k{wt nkwt fu kkoLkk k{ Lk kLkkwhkk.kkhkkwh {wfk{u fhuk kh kkkufk kkwfk ykkkthue kk{u kh kk[kuzk kk{u yLku kAek kk{u Lkfhkk nkk.Lk kAwf wfku ku{skuLkk khekhsLkku kkMkuke {kuxe hf{kzke E Wkhkuk xkufe wfkuLku Xkehne Au.kkueMku zke kue XkxkufeLku fkuxo{kt nksh fhe he{ktLz{kke fhu Au.

  (Mkt.Lw.Mk.) kufk kk.6

  y{kk rskMkeyku Aukfuxk rMkke kuze kwLkkuyLkw fhe hkkt Au. rMku kh{eyLku hkku yLku nue khkuZeyu XtzeLkkuyLkw fhe kufku hkuk[kkLkku kukkLke hkk Au.

  {AhkuLkku kkMk k {ktzku Au.he,WhMk,kzk Wxe, kk Mkrnkkh ELVuMkLkLke ke{kheykuLkkkuk kufku kLke hkk Au. eoykukekkLkk Whkk kk Au.kkesL hkuk[kkyu k kkkuMkkhku fhk {ktzku nku kutw kkehkw Au. f{kLkku Wk k k{ktzku Au.LkkLkk kkfku,]ku, Mkkko{rnkyku yLku yk heykuLkenkk fVkuze kk {kze Au.

  kufk-kkk LkkhLkk yw{wf

  rMkkhku{kt kxhLkk Whkkk kkekkk f[hkLkk ZkkLke ke kMk yLkuktfeke kkrn{k{ kkufkhe kEAu.kufk Lkkh{kt y{wf rMkkhku{ktkekLkk kkeLke kkEk kELkku efusnkukLkk fkhu ykukLk kxh kkk ytzhkkWLz kxhLkk wrkk kke k{kzk Au.

  suke LkkhsLkku {kxu hkuk[kkLkeerk MkukE hne Au.nkLktw kkkhyLku kuze wkwLkw t krhk{LkkhsLkkuLkk MkMkke ktehkhek{ kukk {skwh fhu ku{kke hkw Au.

  {AhkuLkku Wk kk kkBrMkkhLkk kufkuLku {Ah sL hkuk[kkLkku kuk kLkkLkku khku yku kuwkke hkw Au.kkkuhu MkwoLkk ykfhkkkkLkku yLkw rskkMkeykuLku kk{kzkkt kkB rMkkhLkk kkk kkwfk{kf yLku {kuxk kkLkk nkEuMkw{Mkk{ kMke hkkt Au.

  kufku kh{e yLku MkwoLkk ykfhkkkkke k[k Xtzk kek Mkrnk rrLkwMkfk ys{ke hkk Au.

  LkLkk Lkk{u Xkke xkufe ku

  kufk{kt MkkuLkeLke wfkLk{ktke 2.5kLkk kkeLkkLke kue WXktkhe

  Mkkt : Mkkt kkwfkLke kk kuokuu ytk hMkkfMkehe [qtxe{kthksfe kkkuLkk kku[ [h{Mke{kyunkk yLku Auxu fkUkuMk khVke [qtxkEykuk kwkkkuLk yu{. kek([uk)yu kkkxku fhe ksk{ktuzkE kk.kt[kkLkk {wkurkhks{kLk kk nkkt. Mkkt kkwfkkt[kkLkk Wkhkuk ke kzukMkkuo[kLke [qtxe kukLke nkuE kk.

  6 yurLku kwkhu Mkkhu 12-00fkfu Mkkt kkwfk fkUk uMk {wh{kE {LkuhkkE fku.kxu rskMkMu fhekE fku.kxu, kqo rs.MkM ktfsMkn kuk r.ykeykuLke ykkukLke{kt {MkekMkexLkk fkutkuMkLkk [qtxkuk W{ukhhtsLkkuLk kkukkkE [kzkyu{wkLkk W{ukh khefu Vku{o wO nkwt.

  Mkkt kk.kt.{wkLke [qtxe

  Vkuxku: Lkhurkhe kkuMk{e

 • (.Lw..) twfk k.6wshkk rr rMkhku{k

  {kukRk xkhku,{fkku,kuzkWkk {kxu s{ee sYh Au u{ske nuhk fhe kufkuu Auhkkufkhku Auk k {rnkykuke [kehnku nku.su tuo twfk ku yu.e.yu{.k{e fte [kw fhk{kyke ne yu yk fte yu kufkuuktk{kt Vke ytksu kkueAuhetze fhe hVw[fh kR k nk.

  wfk kue {kf{k yrkee{Sk rrhhksrMktn kuwk[wzkMk{k yu fke yueyu{ fte{k{uush kih ekM hnu. kSkk W..,hksukk r[tk{ehnu,kSkk,W.k.,kt kuwukkn{ hnu,khe W..,ts {kfkzek hnu.hkuzk y{kk, YyuLk.whk hnu.nkke k.s,kkR yu.whk hnu.nkkek.s kk kkR yu.whkhnu,nkkee k.s k{uAuhetze fhe nkukk ykku kkukue Vrhk kuke ne.Vrhkenfef yue Au fu,twfkk zkufxh

  nkW{k yueyu{ k{e fte ykfke ykhkueyku yu Y fhe ne.su{ku Akufheykuuu kufheyu hke {kuxefte nkukku zku Wku fkuo nku.ykfte yu {kukR xkh,{fk,kuzkW suk ktfk{ {kxu s{eesYh nkuke nuhk fhe ne.yknuhk skuR Vheke ykuVe h sku{e s{ek fkku skuR u{u h{neu 15,000 Yk.kzw ykk{kyku u{ skw nw.kh ks{e skuk {kxu uo ykuo fte{k2500 Yk hk skw

  nw.yu kAe s{e {tswh Au u{ske Yk.30,850 s{k fhkkskw nw yu Vhekeyku yk Yrkhe ek k u{u fk[e nktu[ ykenu yue{uLx fhe uw u{ fnwnw.htw khk Vheke ykuVe hsk k kw{khu nw yu yk kufkuke Awxkw {kw{ zk wfkkue{k Vhek kuke ne.yks fkhu s{ewkzw kk yufrfu kufhee k[ ykekwk hnu.ku,xhrn

  hnu.ku, ySrMkn hnu.ku,kSkR wfek hnu,{kuxe kze,{wkR hnu,{kuxe kze u Auheyks {ku Yrk ek nk.yk{kueu fkuhe Vhek kue wk nkk he Au. yk ku {e{knee {ws yk xkufeku kzkVkuzy{hue ku kkuzk r ykW kRku nku.kh k whuLh Sk{k u{ku ktzku Vwxe ku nku. nkyk fek 3 rfyku fu su{k hyk ykhku Au u{e hfz y{huekueu fhue Au.ykke twfk kuekhk yk kufkuk xkLVh kuhtx Ru{u twfk kke ses nkkhk{k yke Au.yk ykhkueyku kukehe{kLz hBk e [ktufkkhe rkunkh yku uw kue {ke hneAu.twfk tkf{k s yk xkufeyu kkuYrk [kW fhe Auhetze yk[henkukw [[koR hnw Au.

  (Mkt.Lw.Mk) Lkrzk, kufk kk.06uzk rskLkk uzk kkfwkLkk kMkk kwko kk{

  LkSfke yuf khek wkLkk yknhLkk {k{k{ktMktzkukuk 4 ykhkukeyku Mkwe nS kkueMk knkU[e feLkke. uzk kkueMk khk yknhLku rMku kkheLkkfkfku{kt s khrk wkLku kue fkZk{kt ykk nkkkhtkw yk yknh fktz{k Mktzkukuk ykhkukeykukkueMkLku [f{ku ykke nS LkkMkkk Vhkk nkukLkwt k{e hkwt Au.

  yk ytku {ke {krnke {wsk yufkeLkk kkzqku{{kt zqkuk krM{LkkkLkw yLku h{eeWeLk kk kk.31 Lkk hkus huke kke sR hrsMxh {uhus fheLkktkeke uzkk nkk. hr{kLk kku kkuMk{kkLkLke kk kkkt h{eSWeLkLkk krhkhsLkkukrhek wkLku ELku kM{LkkkLkwLkk h khV skhkLkk kk nkk. khu {kko{kt uzk LkSfLkk kMkkkwko kk{u ku{Lke kkzeLku yuf ukLk ykh yLku SkLkk[kfu yktkheLku We hke nke yLku {wM{ u{ektezkLku kskhekqof fkh{ktke Wkkhe ku{s ku{Lke

  kkMku hnue Y.3000 Lke hkufzLke qtx [ke Vhkh kRkkt nkkt.

  xLkkLke uzk kkueMkLku kkkt s uzk kkueMkuykhkuke EBkkkLkLkku {kukkE Lktkh {ue LktkhxuMk fhkkt ykhkukeykuLkwt kufuLk ykt kkwfkLkk kk-te kk{ LkSf yku r&kue kk{ nkukLkwt k{kkt, ke.yuMk.ykE. {neyu yk ytku kk{LkkykkukLkkuLku Mktkfo fhe k]Ak fhkk krhek wk {eykwt nkwt. ufu kt Mkwe{kt ykhkukeyku Vhkh kE kknkk. krhek wk uzk kkueMku ykkkt kkueMku{rnk ykkukLkkuLke nkshe{kt krM{LkkkLkwLkwt rLkuLkewt nkwt su{kt kuu krk Mkkku hnukLke E[Ak kfhkkt kkueMku kuykuLku Mkwhkk kqhe kkzkLke kktnukheykke nke.keS khV kkueMku {k{kLke Vrhk LkkUeEBkkkLk yku{kLk kXk, rVhkukLkyku{kLk kXk (hnu. kktkz, kkzk) kkk yL kuykhkukeyku r kwLkku LkkUe kkkMk nkk he nke.su{kt kufkLkk y{qf rMkkhku{kt kkrMkku{kt kkueMkkhk kuku fhk{kt yke nke, khtkw ykhkukeyku

  kkueMkLku [f{ku ykke Vhkh kE sk{kt MkV hkktnkkt. u fu, keS khV yk yk ykhkukeyku kufkktkfLkk LkefktXk{kt ykuk kktkz, $kkue, kkksuk kk{ku{kt Awkkuk nkukLke Azu[kuf kuf[[ko Au,k kkueMku yk rMkkh{kt AkLkkeLk fhe nkukLkwt knkhykwt Lkke. yk [khu ykhkukeykuLku kufk-twfkktkfLkk yuf hksrf ykkukLk Akhe hkkt nkukLkwtyLku ku{Lku Ak kq kkzwt nkukLke kkf kuf[[ko Au.

  (Mkt.Lw.Mk.) kufk kk.6kufk kkwfkLkk Mke{us kk{u

  nuh {kkkuo Wkh e kukkk nxkk kuf {ktke WXkkk{e Au.yhskhkuyu kkkkkkk ktk Mkrnk {w {tkeMkrnk urk{kt hswykk fhehMkk WkhLkk kk nxkkkwt {ktke fhe Au.

  kufk kkwfkLkk Mke{uskk{ke kue kk{ khV skLkk{w {kko Wkh y{wf kufkuyukkku Wk fhe kk{sLkku ku{shknkheyku yLku knLk [kfku{kxu {kuxe Mk{Mk We fhe ee Au.

  Mke{us kk{Lkk yw{f MkkrLkfkufkuLkk skk {wsk

  kuhfkuMkh heku Wk fhkuknuh {kkoLkk yk kk kkkkukufk kkwfk rfkMk yrfkhey{kk Sk fufxh SkrfkMk yrfkhe Mkrnk {w{tkeLku uek{kt hswykkkufhk{kt yke Au.yLku Mkhunuh {kko WkhLkk kkkunxkk kwt {kke fhk{ktyke Au.

  yu{ Mke{us kk{Lkk Mk{Mkfh Mk{ks ke nMk{w kEkukE Mkekuu skw nkw.

  CMYK y{kk-h

  CMYK

  THURSDAY, 7 APRIL 2011SANDESH : AHMEDABAD 13

  ykze [ke(1) k[Lkk Lk fhkLkwt k (6)(6) LkkAqxfu, kMk fheLku (3)(8) ytk, Auzku (2)(9) kk, MkkkLk (3)(10) keh, q (2)(11) Mkwth, zkkwt (2)(12) khek, hktf (2)(13) kf, kwkkh (2)(15) h, Mkkuu (2)(16) kkk (3)(17) i, rkh (2)(19) uzu, ukwt (2)(20) kuh, {k (2)(21) kuS, MVqk (3)(23) fwkuhLkku yLkw[h (2)(25) kkhku, fe[z (3)(26) , nX (2)(28) {rnLkku (2)(30) kkf, hkf (2)(31) ykuAkz (3)(32) zku, Vsukku (4)(35) kzkf, k{k[ku (4)(38) ktkh, LkkLk (4)(39) skk, Mk (2)Qe [ke(1) kwhw, rkf (4)(2) k (2)(3) kuxe Mk{s, kuhMk{s (4)(4) ]tkLk (2)(5) rfM{k, LkMkek (4)(6) ke, rLkoLk (2)

  (7) yk, ks (4)(11) ukh{kt hkkkMkku hne [kufefhLkkh (3)(14) kkkkk (3)(16) kkwt (3)(17) yuf s fk{kt Mkkku r{kLk (5)(18) ykLkt, {hS (2)(21) kwkh (2)(22) q, huxe (3)(24) k{k, k{kue (2)(27) Lkkwt, kiMkku (3)(29) kkX, zku (3)(30) VhfkkLkwt rLkkLk, (3)(33) {e, k{k (2)(34) kkxe (2)(36) hkn, hMkku (2)

  Mkqkuokr Mkqkuo Lkfkhe MkqkoMky{kk : 6-28 7-16 18-55

  rMkLkkt [kurzkt :1. w, 2. hkuk, 3. Wuk,4. [, 5. k, 6. y{]k,7. fk, 8. w.

  hkrkLkkt [kurzkt :1. y{]k, 2. [, 3. hkuk,4. fk, 5. k, 6. Wuk,

  7. w, 8. y{]k.

  9 7 1 6 31 5 8 25 6 4 1

  7 6 1 9 51 2 3 4 99 4 88 1 3 5 22 1 5 7 3 6

  8 1 7

  rLkkf [kuk, {Lkf [kwkeo, w kqko kkLkkk{kt, fuefkh ykLkttfh wLke kwrkrk

  r{ Mktk : 2067, [ik Mkw [kuk, kwhwkh,kk. 7-4-2011. eh (siLk) Mktk : 2537.krknLk f : 1933. wkk (fr) : 5113.khke rLkktf : 17. kkhMke {kMk : ykkt. hkus :22-kwyk. {wM{ {kMk : s{ke W y. hkus :2. irLkf rkrk : Mkw [kwkeo f. 28-07 Mkwe. [t

  Lkkk : f]rkfk f. 24-43 Mkwe kAe hkurne. [t hkr : ]k (ykku rMk). sL{Lkk{kkh : ]k (k..W.). fh : rs/rr. kuk : erk f. 12-07 MkwekAe ykw{kLk. ruk ko : rLkkf [kuk. {Lkf [kwkeo. * rr (k) f. 15-22ke 28-07. * w kqko kk Lkkk{kt. * MktMf]k- kwshkke kkk MkkrnLkkrkLk fuefkh- Mk{ko kkkf e ykLkttfh wLke kwrkrk. sL{ : E.Mk.1869, yMkkLk 7-4-1942. * f]rk kurkk : yksu [ike MktMkhLke k{ [kuknkukke qr{-ukh- kwyku- knLk- {eLkhe kkk kkrkLku tLk- Lk{Mfkh fhkuEyu. kwykuLke uzuz- kkw-{eLkhe u-u[ fhkLke Mkkn Lkke. Wkh kw-shkk{kt k kkMku yiXkuh kk{u f]rk skkLku Wkkuke kk wfLk{uku ku Au kuLkkuykMk fhkLke Mkkn Au. - hknwfk : rMku f. 13-30 ke 15-00

  ytvujt atuhm mbqnbtk yuJehe;u Fqx;t ykf Chtu fuhuf ftujb huf nhtuylu 3X3lt ctufmbtk 1 :e9 mw"elt ytkfzt ytJu.atuhm mbqnbtk ytvujt ytkfztytultu ;bu M:tl Vuhfhe NfNtu lrn. ;bthu yurmJtglt Fqx;t ykftubuJJtlt Au. ;tu fhtubdsbthe....!

  Mkwzkufw - 664Lkku Wfu

  6 8 5 9 2 1 4 7 31 2 9 4 3 7 8 6 54 7 3 6 8 5 1 2 98 1 7 3 9 6 5 4 23 9 2 5 4 8 7 1 65 6 4 1 7 2 9 3 89 5 6 7 1 3 2 8 42 4 1 8 6 9 3 5 77 3 8 2 5 4 6 9 1

  -Mktu : 1265Lkku Wfu

  1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10

  11 12 13 14

  15 16

  17 18 19

  20 21 22 23 24

  25 26 27 28 29

  30 31

  32 33 34 35 36 37

  38 39

  y k [ f k

  1 2 3 4 5 6

  7 8 9

  10 11 12 13 14

  15 16 17

  18 19 20 21

  22 23 24 25

  26 27

  28 29 30

  31 32

  33 34

  n rh k n Lk r Lk Lk

  s rh e k h h ke

  h { Lk f u

  k h h Mkk ku Mkk

  k {k h Mkku E y

  s Lk Vku z kk k

  z Lkku k h { s {

  k z { fk rLk

  h k ku W k ht k

  k hku k h z {

  Mkwzkufw 665

  yksLkwt kt[ktk qkuL kurfk

  - Mktu 1266

  Published by Dhaval Pandya for the owner The Sandesh Limited & Printed by him at Sandesh Bhavan, Lad Society Road, Behind Vastrapur Gam, PO; Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat) Phone : 40004000, Editorial Fax : 40004281 * Website : www.sandesh.comEditor : Mr. Vivek Dave - Responsible for selection of news under PRB Act. Vol:54 No: 213

  y{kk

  kufkLkk Mke{us kk{{ktkk nxkk {ktke

  Mkkt{kt kuMkLkku kkxkuVkxkkt hhe k

  Mkkt, kk. 6

  Mkkt nuhLkk yuMk.xe. MxuLzLkSf ykuk LkkkLke kkkurMkkh{kt yku yuf h{kt kuMkLkkukkxku Vkxkkt ek ykk qfeQXe nke. su{kt hhe keLku kkE kE nke. MkTku fkuELknkrLk kE Lk nke.

  kLkkLke kk {krnke yLkwMkkhMkktLkk LkkkLke kkku rMkkh{kthnukkt yfkhkE fLkwkE kt[eLkkhu Mkkhu 10-00 Lkk Mkw{khu yufkyufhkt kuMkLkku kkxku Vkxkkt h{ktykk qfe QXe nke. yku kkuze s

  kku{kt rfhk MYk kfze ukktyfkhkELkk fwxwtkesLkkuLkekq{kkq{ke ykMkkkMkLkk hnekuyufkek kE sE ykkLku kkekekwkkLkk Lkku Y fko nkkt.khtkw ykkLkwt MYk {kuxwt nkukke Auxuy{kk Bw. fkukku o.Lkk VkhrkkuzLku MkkrLkf hne hkkEkxu (nheyku{ nkzouh) khk fhkE nke. khtkw Vkhrkkuz ykukt Mkwe kku yfkhkELke hhek kE kE nke. yLkuyfkhkELkku krhkh fkktk fhkkuhne kku nkku.

  Lkkhkkrfk{kt Vkh VkExh q k Au yLku kufku khukLk kk Au

  MkkrLkf fkkyu ykkLku fkkq{kt ukLke ykhe sYrhkkku Qe kkkuLku knkU[e k Mkhfkhe Mkkt Lk.kkrfkLku k Vkh VkRxh MkkLkkuVkk Au khtkw yksu khu ykk kke khu Lk.kkrfkLkk MkkLkkuLkfk{k kwhkh kk fkh Lkkhkkrfk kkMku MkkLkku kku Au khtkw VkhVkRxh [kLkkh MxkV Lkke. yk{ MxkVLkk ykku Ake MkkzuLkkkrhfkuLku ykzLkku kuk kLkwt kzu Au. [kku yksu kku hhe kekE. fku fkuEf Lkh SLkwt u{ kk kku skkkhe fkuLke??LkkhkkrfkLkk nexfkkoyku skk ykke fu ku ku? VkhVkRxh nku yLku MxkV Lk nku kuk kuhnexke Lku fuxe {w~fueQk kk Au kuLkku yksLkku kku uE Vkh VkRxhLkk MxkVLkeMkk kkfeu fhk{kt yku kue kufkuLke kke yLku {kke Au.

  wfk{k yku zkufxh nkW{k kzu ykk{k yku ykuVe ku{e {knee {ws twfk kueu {fk {kef Tkhk khu yk fteukzu ykk{k ykw khu s ue fhe uk{k yke nue fu ,ykkfkhe yueyu{ k{e fte u y{ku y{khe r{f kzu ykeyuAeyu.yk kufku hktr nkuR tkkuo yne yku nkukw skw nw yuy{ku yk rfyku kku fkuR he[ hkk ke {kk kzu yku Au kuyk ku u{e k fhk rte.yk{ kueu ykWke s fhkRne Akt kue w tk fu{ ykxk {rnk we [w hnw u {wke nuh{k kufkuu Auhkku tku fhe hnuk kufkue k kueu fu{ fhe?,sku ykWke ue hkR fhk{k yke nku ku yuf kufku Auhkk[e yu ykk fwku fhkhk yku su nku kR .

  ke.yuMk.ykE wt fnu Au ?yk ytku uzk ke.yuMk.ykE. {neLkku MktkfoMkkkk kuykuyu skwt nkwt fu, khrk wkku{Lke {hSke kwt Au. kkueMku yknh{ktMktzkukuk ykhkukeykuLke kuku nkk he Au.kufkLkk y{qf rMkkhku{kt ykhkukeykuLke k{ukLkk Lkku fhk{kt ykk nkk. ufuykhkukeyku Vhkh kE kk nkukke kkueMk khkku{Lku kue fkZkLkk MkLk kMkku nkk hk{ktykk Au.

  uzkLkk kMkkkwwko LkSf fhkuk

  u{e ktezkLkk yknhLkk ykhkukeyku nsw Mkwe Vhkhkktkz, $kkue, kkkLkk LkefktXk{kt ykhkuke Aqkkk nkukLke kuf[[ko

  Auhkze fhe xkufe k{u Vrhk{fk {kefu ftkLke ytku kkueMkLku fhe nke

  xk[khLkk kwkk nLkLkku fko{ kukukufk : kufk kkwfk ksk khk fuLMkhfkhLke xk[khLke ytrk{ kkkksk fkkoke {k kk MkwefkZk{kt yke nke.

  skt xk[khLkk kwkkLktw nLkfhk{kt ykwt nktw Mkkku fuL MkhfkhLkeLkerkyku rY Mkwkku[kh fhk{ktykkt nkkt.yk fko{{kt kufk

  kkwfk {w {nuLMkn {tzkuhk,{nk{tke hkswkE uke,{nkrhMknkuk Mkrnk kufk nuh wk {kuh[kksk {w sLkfkE fk.kxu Mkrnkkufk kkwfk kt[kkLkk {w SLkukxu Mkrnk [wxkuk MkMku yLkursk kt[kkLkk y{wf MkMku nkshhkk nkk.

  (Vkuxku: Lk~k{ Xh)

 • MkwhuLLkkh : rskLkkt Zk kkwfkLkkt kkZ kk{Lke kMktke kkkuxkusufx khefu fhe yk kk{{kt Mkkik{ kkhfkuzuz huLkfkzoLkwt rkhZkLkkt khkMkLkkt nMkufufxhLke WkrMkrk{kt kksukh{ktfhk{kt ykwt nktw. yk Mktku kk{LkkkufkuLku kkhfkuzuz huLkfkzo rkhfhkk khkMk kkokuLk kueyuskwt nkw fu, yksLkk rkkLk yLkuxufLkkukuSLkkt wk{kt fkuBwxhLkkt{k{ khk kufkuLkkt fkkuo kkhofkkMkkku Wfuk kuku hks MkhfkhLkkuyrk{ hnuku Au. kufkuLkktMknfkhke yksu rfkMkLkkt yLkuf rfkkuo Mk{k hks{kt kk Au. ku{ske khkMku kufMkwkfkhe {kxunkk hkuk fkkuo{kt kufkuLkuMknkuke kLkk yLkwhku fkuo nkku.

  yk fko{{kt rsk fufxhyLkwk{fw{khu MkwhuLLkkh rsk{ktxufLkkukuSLkkt Wkkuk khk Lk{wLkkYkfk{kehe fhk{kt yke hne Au. ku{ske yk kkhfkuzuz huLk fkzoLkkt{k{ khk kufkuLku kkhofkk MkkkuMkhkkke ku{Lkku skku {e hnuu ku{k W{uwo nkw. ku{u w{kt E-kk{ kfekk{Lkku rfkMk zke kLku yLku kufkuLkuMkhkkke fkoLke yLkwqrk ku kuek ykk yk kfu fk fhe nke. ykMktku kk{Lkk ykkukLkku kkk {kuxeMktk{kt kk{sLkku WkrMkk hkk nkk.

  CMYK

  CMYK

  kwhwkh, kk. 7-4-2011, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  ktk nuh{kt yk kkkkeMkkk wfkLkku keLku M{eqk !

  MkwhkR {wu yk{[uke kkhe {kuxe LknkrLk yxfke

  Mk{Mk rhkukkLkk Lkukkyku khk [eV ykurVMkhLku ykuLk kkXe w kkeLke {kk fhkE

  Lk.kkrfk khk y{wf kuzo{kt Auf 10 rMku kke {u Au

  (Mkt.Lw.Mk.) kze,kk.6kze nuh{kt Auk k Mk{ke kkrfk khk y{wf kuzo{kt ykuh{kw koLk fhk{kt ykktw nku ku{

  rLkr{k kke ykkkLku ku Mk Mk rMku wks znkuw yLku ktk kke rkh kktw nkukLke hk

  kkrfkLkk rhkukkLkk Lkukk yLku fkofhku khk [eV ykuVMkhLku fhe kzeLkk k{k{ kuzo{kt MA yLkurLk{ek kke yLku ytLzh kkWLz kxhLkk fk{ kk hMkkLkw khkkh uk fhk kue {ktke MkkkuykuLkkk kkXk{kt ykwt nktw.

  kze{kt qrkk kkeLkwt rkhkze LkkhkkrfkLkk rhkukkLkk

  Lkukk ytkkhk{kE [iknkLke ykkukLkenuX srkrMktn kk,{uokEkxu,[ukLkkE kMk MkrnkLkkfkofhkuyu kze kkrfkLkk [eVykurVMkh Mke{kE Xe{Lku ykuLkkkkkXeLku skwt nktw fu Auk kMk{ke kkrfk khk yLkuf kuzo kuykuh{kw koLk fhe Mk Mk rMkuyrLkr{k yLku ktk kkeLktw rkhfhk{kt yku Au yLku nk nuh{ktytLzh kkWLz kxhLkk fk{fks{kt kukkk hMkkLkwt uk Lkne fhkk yLkuf

  kzk xufhkyku Wk kE kk Au yLku] kufku ykk kzkyku{kt kze hnkAu. khu yk Mke kkkku kkrfk u

  Mkhu ku fkokne Lkne fhu kkuykkk{e rMkku{kt kkte r[tk {kkuoyktkuLk fhkLke Vhs kzu ku{ skwtnktw. skhu yk kkkku kkrfkLkk [eVykurVMkh Mke{kE Xe{u skwt nktw fu

  nk kze nuhLkk k{k{ kuzo{ktrLkr{k heku Lk{okLkwt MA kkeLkwtrkh Y fhe uk{kt yktw Au yLkukkrfkLku {kxu kzeLkk k{k{ kuzoMkhk Au fkuE kuzo ku yks rMk Mkweykuh{kw koLk kk{kt ykw Lkke.skhu kze nuh{kt [kke ytLzhkkWLz kxhLke fk{kehe fhke yusLMkeLkufzf Mkw[Lkk ykke uk{kt yke Au fu skk kxhLktw kufk{ kqo kk ku skyuhMkkLkw uk rMkk kw uEyuyLku y{khe xe{ kze nuh{kt [kkkfk{ fks Wkh kwhkw kLk ykke hne Au.

  (t.Lw..) ktk,k.6

  ktk nuhe {uR h{ktkuuxee wfk{kt yufkyuf ykkk kt[ k Yrke kuuxeyu yuf k Yekw wx e sk{uR h{kt ykk kuk VukRR nke yLku ukukk{kt Mkkkke ykXwfkLkku ykkLke kux{kt yke kRnke.fkuRyu VkhrkkuzLku fhkktrkkuz xLkkMku yke knkU[e nke.

  ktk nuhk fhkuz h hnukrekR u[hkkRe rf{trh ku ykue re kuuxewfk{kt fkuR fkhh yufkyuf ykkk wfk{kt hnue rrkuuxee [esMwyku {e fwykhu kt[uf k Yrkkwt wfkkkku ytksku Au yu yk ykkk ksw{kt ykufkR wx kk

  wx hk nk yu skyu 300fuhux wx zuk nk sue rf{ ykhuyuf k Yrk suxe kk Au.yk{yufkyuf fkuR fkhh yk kkkuuuxeku k{k rf{ Y.kt[ kyu wxe rf{ yuf k {e fwykhu A k suxk {kk{k yuwx eu k kR ku Au. u fu, ykMk{u MkwhkRLkk {w rekMknkkyu xLkkMku knkU[eLku

  fkuBkukLke kksw{kt ykuk yufzuk{kt hkuk kuMkLkk rMkrLzhkuyk{[uke kkheLku knkh fkZe ukkt{kuxe LknkrLk Mkokk yxfe nke. ykku kue Mxuu wAk yk ykfkuR kuxrfoxke kkwt nkkuee kkr{f k{kt k{u Au.yk kk kfkefVkhVkRxh yke u sku khu{ yk yk ke nku kuykswkswe wfkku{kt kku Yrkku{kk{ eu k kR ku nkuyuw ki ukheykuw {kw Au.yk{yk kk kkuze kh nuh{kt yVzkVze {[e u ne.yk keyke k rMkxe kue [kehne Au.

  kxhkuLkk ykukufk{Lku eu

  sLkkk kMk

  Mkktfe{kt Mkk{kL kkkku {feMkwhuLLkkh : Zk kkwfkLkkt Mkktfekk{u kk kk.h0 {k[oLkkt hkus Mkkhukk{Lkk Mkktfzk hMkk{kt Afzku yLkuyuBwLMk yk{Lku Mkk{Lku yke skkytksu 7 Mkkuyu VrhkeLkuZefkkkxwLkku {kh {khe, Lkke {kheLkktkLke {fe ykke, ke ytkuyk{kLkek fkoLke Vrhk LkkutkE Au.

  Zk kkwfkLkkt Mkktfe kk{uhnukk kkuhkkE fkwkE Mkw{uMkhk yLkuhk{SkE Afzku ELku kk{Lkk hMkk

  Wkhke kMkkh kE hkk nkk. khuMkktfe ke{kt Mkk{uke yuBwLMk kLkMke ykkk kkuhkkEyu yuBwLMkkkAe ukLkwt fnukk {k{ku rk[fkunkku. su{kt {LkwkE fkLkSkELkkts{kE kkk kwke, {LkwkE, hkkE,nhukE, kkfwkE LkkkkE,fkwkE ehkkE Mkrnk 7 MkkuyuMke yke kkuhkkELku ZefkkkxwLkku {kh{khe ke ytku yk{kLkek fhe Lkke{khe LkktkLke {fe ykke nke.

  rsk{kt Mkki k{ kkZ{ktke kkhfkuzuz huLkfkzoLkku wkht

 • hksfkux yuMkxe rzrLk f{o[khe {tzLke Mkkkh Mkk kuEMkwhuLLkkh : hksfkux rzeLk f{o[khe {tz, yuMk.xe. f{o[khe wrLkLk (ELxwf)LkeMkkkh Mkk kk.k yurLku {tkkhu MkwhuLLkkh nuh kku Mkwhuk MkLk kze{kt{e nke. yk Mkkkh Mkk{kt rk Mktk{kt yuMk.xe. rkk{kt Vhs kkkf{o[kheyku WkrMkk hkk nkk. hksfkux rzeLk f{o[khe {tz, yuMk.xe. f{o[khe{tzLke Mkkkh Mkk{kt rr kzkh &ku Mktuo yuMk.xe. rkkLkkt f{o[khe-fk{khkuLku fk{e fhk kkkku Mkkkh Mkk{kt r[kh r{o fhk{kt ykku nkku.yk Mkkkh Mkk{kt Mko Mk{trkke hksfkux rzeLk f{o[khe {tzLkkt fkofkhe {wrkkeLkkE MkkutfeLke Mkuo Mkt{rkke rLk{wtf fhk{kt yke nke. yk MkkkhMkk{kt {w Mktkwk kkurn, fMkwkE Mkke, hksfkux rzeLk f{o[khe {tzLkkt{w swk zu, {nk{tke ykh.ke.[wzkMk{k kkk kehehksrMktn kk, ELwkzu MkrnkLkkt ykkukLkku WkrMkk hkk nkk.kkxzeLkkt rkkeoykuyu kkuMx rkkLke fkhe {ueMkwhuLLkkh : kkxze kkr{f kk Lkt.6 Lkkt rkkeoykuyu kksukh{kt Mkk kkuMxykurVMk kkxzeLke {wkfkk ee nke. yk {wkfkk hr{kLk kkuMx rkkLkek{k{ fk{keheke huf rkkeoykuLku kfuV fhkk nkk. kkxze {kMkhhkkEyu Lkkktfe k[k kusLkk ru rkkeoLku {krnke ykke nke.{nukE kwhkyu kkxze kkuMx rkkLke {wkfkkLke snu{k WXke nke.uhkhLkkh{kt hk{k kkLkkLkwt ykkusLkMkwhuLLkkh : uhkhLkkh{kt yku hk{S {trh kku kk.11 ke kk.1hyur Mkwe hk{S {trh, wLk {tz khk hk{[rhk {kLkMk kkX kLkwt ykkusLkfhk{kt ykw Au. yk hk{ [rhk {kLkMk kkX k{kt Lkkhk kh{ntMk yk{Lkkt{ntk kLkt MkhMkeS, fxwzk yk{Lkkt {kunLkkehekkkw WkrMkk hneLkukrfkuLku ykr[oLk kkXu. yk Mktku hk{ kkLkLkku sL{kuMk, hk{Lk{eMkrnkLkkt Mktkku Wsk{kt yku. yk kLku MkV kLkkk hk{S {trh wLk{tz, kki-kkMk Mkr{ke snu{k WXke hne Au.hkkhe Mk{ksLkk AkkkLkku rk Mk{kht kuku MkwhuLLkkh : qhus hkuz kkMku yku Mk{Mk hkkhe Mk{ksLke Akkk{ktkksukh{kt ku.10,1h Lkkt rkkeoykuLkku rk Mk{kht kuE kkunkku. yk rk Mk{kht{kt kwshkkh {ktke hkkhe Mk{ksLkktykkukLkku WkrMkk hkk nkk. zkk fue yLku rfkMk xMxykkursk ku.10,1h Lkkt rkkeo-rkkeoLkeykuLkku rk Mk{kht{ktqhus zkk {trhLkkt kq.{ntk {nk{tzuh 1008 fLkehk{kkkwWkrMkk hneLku rk E hnu rkkeoykuLku ykr[oLk kkXk nkk.yk rk Mk{kht{kt MkkwY kku{kekMk kkkw, MkkwY fkkMk kkkw,fLk AkkkLkkt rkkeoykuyu AkkkLkkt M{hkuLku kkkuk nkk. kze-Mkkk{kt kskLkku MkkkLkk rLk Qskkukze,Mkkk : kze kku khke sLkkk kkxeoLkk fkofhku khk yksukskLkk 31{kt MkkkLkk rMkLke WseLkk kk Yku nuh k{w[wkhkE kxu,LkkLkk kk,kkefk k{w kekekuLk,rfkLk {kuh[kLkkrsk k{w {nkukE kxu,{kS kkrfk k{w tfhkkze,ku{s fkofhkuyu kze Mkhfkhe nkurMkxu khek eoykuLku VwxyLku rkMfexLkw rkh fwO nkwt. skhu Mkkk kkwfk ksk k{wMkwhufkE kt,{nk{tke Lkhkuk{kE,kqo ksk k{w ykuzkEfkek,Lku{hksrMktn kuk MkrnkLkk fkofhkuyu MkkkLkk ykrokrfktf kkLkk yktk kkfkuLkukkk Mkhfkhe nkuMkex{ktrkMfexLkw rkh fhe kskLkk31{kt MkkkLkk rMkLke wksnkkuokMk Mkkku Wse fhe nke.

  fikMkk{ kktfk{Lke #x kqsLk rr kuEkze : MkwhuLLkkh rskLkw kze nuh yuf Akuxk fke khefu ktfkuw Aukhu kze nhLkku rMkkhf rLk nkzu kku Au. suLku {kt ELkukze Mkkuo Mkuk xMx khk Mkhfkhu Vkue LkeLkk fktXu,swLkkkkhnkWMk kkMkuLke s{eLk{kt hksLkk Lk yLku kkoh{tkeLkk nMku #xkqsLk fhe Lkk fikkk{ kktfk{Lkku wkht fhk{kt ykku nkku. kzenuhLkku rMkkh rMku Lku rMku e hnku Au khu kufkuLke sYhekkLkukLku ELku kze nuhLkk LkkhsLkkuLke Mkwrk {kxu kze Mkoku MkukxMx khk kuf Vkku yufk fhe swLkk kkhnkWMk Mkk{u Mkhfkhu Vkuesk{kt fikMkk{Lke #x kqsLk re hksLkk Lk yLku kkoh {tkerfhexrMktn hkkLkk nMku fhk{kt yke nke. su{k {kuxk{tehLkk {ntkkkMkkkkw, hk{f]r{LkLkk ykekLktS{nkhks,fkehkukk{Lkk [hkMkSkkkw nksh hne ykro[Lk kkXk nkk. skhufkof{{kt {w{nu{kLk khefu kwshkk kikMkuk kMktke {tzLkk ykkfkkE MkkuLke,{wfukE kxu,kkkkkE hkz,kkefk k{wrkkekuLk ,[kwhkE kxu,LkkLkk kk,rfLkkkk [wzkMk{k nksheykke nke. Mk{k fkof{Lkw MkV Mkt[kLk Mkkuo Mkuk {tzLkke.S.hkk, y{]kkE kzk yLku Mke.ke.zu khk fhk{kt ykw nkw.Mke.w.kn fkuusLkku rkkeo Mktkek kuku fkuMkwhuLLkkh : MkwhuLLkkh nuhLke Mke.w.kn fkuusLkkt ke.Mke.yu.Lkkt rkkeoyukksukh{kt kwshkk Mktkek Mkr{ke khk Mktkek u ytkuLke krhkkLkwt ykkusLkfhk{kt ykw nkw. yk Mktkek Mkko{kt nku{kuorLk{ kLkLke Mkkku fLk rLkkukEyk[koyu krhkk kkMk fheLku Mk{k kkkzLkwt kkih kwo Au. yLku Mktkek rkfMku ueLkkt {kkooLk nuX Mktkek{-kkLkLke kke{ E hkk Au.

  CMYK kkkz-h

  CMYK

  THURSDAY, 7 APRIL 2011SANDESH : AHMEDABAD 13

  rkk Mk{k[khMkt

  kkkz

  ykze [ke(1) k[Lkk Lk fhkLkwt k (6)(6) LkkAqxfu, kMk fheLku (3)(8) ytk, Auzku (2)(9) kk, MkkkLk (3)(10) keh, q (2)(11) Mkwth, zkkwt (2)(12) khek, hktf (2)(13) kf, kwkkh (2)(15) h, Mkkuu (2)(16) kkk (3)(17) i, rkh (2)(19) uzu, ukwt (2)(20) kuh, {k (2)(21) kuS, MVqk (3)(23) fwkuhLkku yLkw[h (2)(25) kkhku, fe[z (3)(26) , nX (2)(28) {rnLkku (2)(30) kkf, hkf (2)(31) ykuAkz (3)(32) zku, Vsukku (4)(35) kzkf, k{k[ku (4)(38) ktkh, LkkLk (4)(39) skk, Mk (2)Qe [ke(1) kwhw, rkf (4)(2) k (2)(3) kuxe Mk{s, kuhMk{s (4)(4) ]tkLk (2)(5) rfM{k, LkMkek (4)(6) ke, rLkoLk (2)

  (7) yk, ks (4)(11) ukh{kt hkkkMkku hne [kufefhLkkh (3)(14) kkkkk (3)(16) kkwt (3)(17) yuf s fk{kt Mkkku r{kLk (5)(18) ykLkt, {hS (2)(21) kwkh (2)(22) q, huxe (3)(24) k{k, k{kue (2)(27) Lkkwt, kiMkku (3)(29) kkX, zku (3)(30) VhfkkLkwt rLkkLk, (3)(33) {e, k{k (2)(34) kkxe (2)(36) hkn, hMkku (2)

  Mkqkuokr Mkqkuo Lkfkhe MkqkoMky{kk : 6-28 7-16 18-55

  rMkLkkt [kurzkt :1. w, 2. hkuk, 3. Wuk,4. [, 5. k, 6. y{]k,7. fk, 8. w.

  hkrkLkkt [kurzkt :1. y{]k, 2. [, 3. hkuk,4. fk, 5. k, 6. Wuk,

  7. w, 8. y{]k.

  9 7 1 6 31 5 8 25 6 4 1

  7 6 1 9 51 2 3 4 99 4 88 1 3 5 22 1 5 7 3 6

  8 1 7

  rLkkf [kuk, {Lkf [kwkeo, w kqko kkLkkk{kt, fuefkh ykLkttfh wLke kwrkrk

  r{ Mktk : 2067, [ik Mkw [kuk, kwhwkh,kk. 7-4-2011. eh (siLk) Mktk : 2537.krknLk f : 1933. wkk (fr) : 5113.khke rLkktf : 17. kkhMke {kMk : ykkt. hkus :22-kwyk. {wM{ {kMk : s{ke W y. hkus :2. irLkf rkrk : Mkw [kwkeo f. 28-07 Mkwe. [t

  Lkkk : f]rkfk f. 24-43 Mkwe kAe hkurne. [t hkr : ]k (ykku rMk). sL{Lkk{kkh : ]k (k..W.). fh : rs/rr. kuk : erk f. 12-07 MkwekAe ykw{kLk. ruk ko : rLkkf [kuk. {Lkf [kwkeo. * rr (k) f. 15-22ke 28-07. * w kqko kk Lkkk{kt. * MktMf]k- kwshkke kkk MkkrnLkkrkLk fuefkh- Mk{ko kkkf e ykLkttfh wLke kwrkrk. sL{ : E.Mk.1869, yMkkLk 7-4-1942. * f]rk kurkk : yksu [ike MktMkhLke k{ [kuknkukke qr{-ukh- kwyku- knLk- {eLkhe kkk kkrkLku tLk- Lk{Mfkh fhkuEyu. kwykuLke uzuz- kkw-{eLkhe u-u[ fhkLke Mkkn Lkke. Wkh kw-shkk{kt k kkMku yiXkuh kk{u f]rk skkLku Wkkuke kk wfLk{uku ku Au kuLkkuykMk fhkLke Mkkn Au. - hknwfk : rMku f. 13-30 ke 15-00

  ytvujt atuhm mbqnbtk yuJehe;u Fqx;t ykf Chtu fuhuf ftujb huf nhtuylu 3X3lt ctufmbtk 1 :e9 mw"elt ytkfzt ytJu.atuhm mbqnbtk ytvujt ytkfztytultu ;bu M:tl Vuhfhe NfNtu lrn. ;bthu yurmJtglt Fqx;t ykftubuJJtlt Au. ;tu fhtubdsbthe....!

  Mkwzkufw - 664Lkku Wfu

  6 8 5 9 2 1 4 7 31 2 9 4 3 7 8 6 54 7 3 6 8 5 1 2 98 1 7 3 9 6 5 4 23 9 2 5 4 8 7 1 65 6 4 1 7 2 9 3 89 5 6 7 1 3 2 8 42 4 1 8 6 9 3 5 77 3 8 2 5 4 6 9 1

  -Mktu : 1265Lkku Wfu

  1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10

  11 12 13 14

  15 16

  17 18 19

  20 21 22 23 24

  25 26 27 28 29

  30 31

  32 33 34 35 36 37

  38 39

  y k [ f k

  1 2 3 4 5 6

  7 8 9

  10 11 12 13 14

  15 16 17

  18 19 20 21

  22 23 24 25

  26 27

  28 29 30

  31 32

  33 34

  n rh k n Lk r Lk Lk

  s rh e k h h ke

  h { Lk f u

  k h h Mkk ku Mkk

  k {k h Mkku E y

  s Lk Vku z kk k

  z Lkku k h { s {

  k z { fk rLk

  h k ku W k ht k

  k hku k h z {

  Published by Dhaval Pandya for the owner The Sandesh Limited & Printed by him at Sandesh Bhavan, Lad Society Road, Behind Vastrapur Gam, PO; Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat) Phone : 40004000, Editorial Fax : 40004281 * Website : www.sandesh.comEditor : Mr. Vivek Dave - Responsible for selection of news under PRB Act. Vol:54 No: 213

  Mkwzkufw 665

  yksLkwt kt[ktk qkuL kurfk

  - Mktu 1266

  MkwhuLLkkh, kk.6

  MkwhuLLkkh{kt Auk fuxktf rMkkef{kLkkt hkuk[kkyu ktk kkknuhesLkkuLke nhk{ fhe Lkkte Au.khu ktkyu hkuStku ukkh-tk fhkkhufze khfku Wkh kkkte ke ukkkuykuLkkt hMkkuzu hkz kkukE Au. LkkLkktkkeoykuLke Auk k-[kh rMkkeMkkk ktkLku fhkke hsqykk kk fkuELkh rLko Lkn ykkk yktkkeoyku{kt hkuk Mkkku ufkhku kkue kkuAu. kwkhu kkrfk f[uheyu ytksu1k0 ke w hufze khfku hsqykk ykuoMke kk nkk. khtkw skkkh kufkukkrfkyu Lkn Vhfkk yuf fkf kkke nkku khk Vhw kzw nkw.

  MkwhuLLkkh{kt swk-swk hkuz hMkkyLku rMkkhku{kt MkktsLkkt Mk{u hhkusytksu k00 ke w hufze khfku tk-hkuskkh ykuo Wk hneLku hkuShkuxe{ukk nkk. khu ktkyu f{kLkkthkuk[kkLkkt kh [u kkrfkLke

  urk hsqykk kk k{k{ hufze khfkuWkh kkkte ke ee nke. yk{y[kLkf tku [kukx kkkt ku{LkkkrhkhsLkkuLku SLk Sw {w~fu kLkehkw Au. khu ku rMk kquo ytksu h00ke w hufze khfkuyu kkrfk f[uhe yLkufufxh f[uheyu kwLk: tku-hkuskkh Y

  fhe ukLke {ktke Mkkku hsqykk ykuoMke kk nkk. khtkw Mkktek ktkLkktyrfkheykuyu kkkte kkkkuskkkheLke VUfkVufe fhe nke. ykkerLkhk Lku k{k{ hsqykk fkkoykuLkuke nkku khk Vhw kzwt nkw.

  skhu kwkhu yk kkkku kkrfk

  f[uheyu {k ykkLkwt ykkukLkkuyuskkk Vheke ytksu 1k0 ke whufze khfku kwLk: tku-hkuskkh Y fheukLke kk Mkkku kkrfk f[uheyu Mkekk nkk. khtkw kkrfkLkkt skkkhnkuukh kuZ fkfLke hkn uk kk LknVhfkk k{k{ hsqykk fkko hufzekhfkuLku kwkhu k ke nkku khkVhw kzwt nkw. yk{ ktk yLkunkuukhkuLkkt yk {k{u Xkk [Lkkukeks yke kuk hufze khf[{LkkE, SkukE, khMkkuk{kE,MktkkukkE MkrnkLkktykuyu ykkuXkeLku skwt nkw fu, y{khk sukLkkLkk hufze khf {kMkkuLke hsqykkLkufkuE fkLku hkw Lkke. Auk kkt[ rMkkey{khku hkuStku ukkh kt kkkt y{khkkrhkhsLkkuLke nkk fVkuze kLkke Au. y{kuLku u Lk Lkn {u kkuykkk{e rMkku{kt Lk Aqxfu y{khufko{ku ykkk kzu. yu{ [e{feW[kheLku skwt nkw.

  (t.Lww..) ktk,k.6

  ktk kwfk uk{kt ukh{ktke yuf ukh t hkwnkukke {wkfkeyku rn hfkheyrfkheykuu khu nkkfe kuezu Au. ktk kwfk uk fhkuzkuYrkk [uo w ke nk yk{kt k fufxh f[uhe yu{k{kh ykuVe fkoh Au khuyne hhkus nhku uzwku yu{wkfkeyku rn yrfkheykuekzeyku yu knku yku Au.khu ykk u kh{ktke yuf {w ukht hk Au.yk kh t hnuw nkukkeuxke we [u ke nkukkeknku yuf hV s kfo kR zfku kR Au yu yrfkheykue kzeyku

  yku uykuu kzeyku wh kfo fhe zuAu yu fhkuzkuk [uo ku yk{kt krfot kkA nkukkezkRhkuu kze kA {wfe ykyrfkheykue hkn skuR Ww hnuw zwnkukke yrfkhe ykuV{ktke nkhyku khu zkRhu kuze kze uk swzu Au.yu y{wf {u {wkfkeykukknku zfku kR khuyrfkheykue kzeyku wh hke zenkukke { rMkhk {wkfkeykuwuyrfkheykue {kt WXe Au.

  yk ku kwfk t[kkzkkRh kSkyu skwt nkwt fu yneukh t hkw nkukke yu krfotkA nkukke khu nkkfe zenkukke Lu kh kuke {kt Au.

  f{kLkkt kk kh [u...

  hutfze khfkuLkkt tk hkuskkh Xkkkkt ke nkkfe Mkk{u ykku

  Auk kkt[ rMkke ktk-nkuukhkuLkkt Xkk [Lkkuke hUfze khfku ktk

  hku kkr{f ykhku fuL nsw Mkwrkke tr[k(Mkt.Lw.Mk.) kze,kk.6

  kze kkwfkLkw t hku 1knhLke Mke hkkwt kk{ Au su{k{kuxkkkLke Mke kheke huk Lke[uSLk rLkokn fhe hne Au khu kk{kt[kkLkk MkMu kk{Lke khek kyLku kwyku {kxu kkkr{f ykhkufuL yLku kw kkLkkLke {ktkeMkkku W[ Mkhu hsqykk fhe Au

  yk ytku hku kk{kt[kkLkkMkM EMkkkE yun{kEyuuek hsqykk fhkk skwt nkwfu 1k nskhLke Mke hkkk ykkk{{kt {kuxk kkLke Mke khekehuk Lke[u Su Au yLku kwkkLkLkku

  Mkk s ku{Lke ykSrfkLkwt{w MkkLk Au khu ykh Lkkhkufku {ktke{kt Mkkzkkk h0 fe.{e.wh kze Mkhfkhe ykk kLkkekkLku Mkkhkh uk {kxu ku{Lkuswt kzu Au yLku ykku kwykuLkufkuE ke{khe kk kku Mku~ kwzkufxhLku kkuke Mkkhkh fhkkzkufxhLkw ke khek khekhLkuwk s {kUw Mkkkek kk Au khukufku yLku kwyku {kxu hkukk{{kt nue kfu kkkr{fykhku fuL yLku kw kkLkw[kw fhkLke {ktke W[u Mkhufhk{kt yke Au.

  ykhu 15 nhLke Mke hkkwt

  ktk kwfk uk Lkwtukh t hkk nkkfe

  Vkuxku k uS hkz

  Vkuxku k hksu kxu

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice