1-09-2010 zalavad

Download 1-09-2010 Zalavad

Post on 22-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CMYK þw¢ðkh, íkk. 1-10-2010, 18, MkwtËh{T fkuBÃk÷uûk, xkðh ÃkkMku, MkwhuLÿLkøkh, VkuLk : h83Ãk0Ãk, {ku-98hÃk0 6h36Ãk ònuh ÚkÞu÷e ÞkËe (Mkt.LÞw.Mk.) ÷ªçkze,íkk.30 þktíke ¼he Au. íku{ Aíkkt ÃkrhrMÚkíke WÃkh [ktÃkíkku çktËkuçkMík [k÷w hnuþu. íku{ rsÕ÷k Ãkku÷eMkðzk «u{ðehrMktnu xur÷VkuLkef ðkík[eík Ëhr{ÞkLk sýkÔÞwt níkw. (Vkuxku : ËuðS ¼hðkz) MkwhuLÿLkøkh, íkk.30 ÷ªçkze,íkk.30 MkwhuLÿLkøkh, íkk.30 MkwhuLÿLkøkh, íkk.30

TRANSCRIPT

 • MkwhuLLkkh, kk.30kkkz{kt ykkk{e kk.h1

  ykufxkukhLkkt hkus rsk kt[kk, kkwfkkt[kk yLku k LkkhkkrfkLke[qtxeyku kuLkkh Au. kk.h7 Mkxu.kersk kt[kkLke 31 Mkexku, 10 kkwfk

  kt[kkLke 168 Mkexku yLku kLkkhkkrfkykuLkkt 33 kuzo {kxu 1h9Mkexku Wkh W{ukhku kMktke fhkLkefkokne ksku kwYkhu {kuze Mkktsu kqofhe nkukLkwt Mkwkkuyu skwt nkw. skhufkutkuMk kwYkhu hkku kuLkkhe kuXf{kt

  W{ukh kMktkeLku ykheykuk ykku. fk:W{ukhkuLke ke wkhukkkuhu nuh kLkkh nkukLkwtk {w Au.

  yk ytku ksk khkrsk kt[kkLke 31 Mkex kifehk Mkexku Wkh W{ukhekMktkeLke fk{kehe kqo fheAu. kkfeLke 6 Mkexku WkhW{ukhku kMkt fhkLkefkokne kwYkhu hkkuykxkukku. ku{s kkwfkkt[kkLke 17k kife 1k0Mkexku W{ukhkuLke kMktke kE[qfe Au. skhu ktkkLkkhkkrfkLke 36 kuXf kife33 kuXfku Wkh kwYkhuW{ukhe kkf k he ekAu. kkfe 3 W{ukhkuLkktW{ukhe kkfku fk: wkhuhkE su. yk Wkhktk kzeLkkhkkrfk{kt 36 W{ukhkukife 30 W{ukhkuLke keLkukikh kE Au. yk{ fw kuLkkhkkrfk kife 99 W{ukhkukifeLkkt 8k W{ukhkuLkwt VkELkeMx kikh kE [qfw nkukLkwtrsk ksk {w rkkeLkkEuyu yuf {krnke{kt skwtnkw. skhu fkutkuMk {we{SkE rMktu rs.kt.,kk.kt. yLku 3 LkkhkkrfkLkktW{ukh kMktke kkkku skwtnkw fu, W{ukhkuLke kMktkefhk ytku kwYkhu hkku kuXfkuSLku fkk nkk hk{ktykLkkh Au. fk: wkhuW{ukh kMktkeLkwt ykhe eMx

  nuh kLkkh Au. nk yk {k{u ftEs fnefk Lkne. yk{ ksk khk rkr kukuW{ukh kMktkeLke fk{kehe 80 xfkkqo kE nkukLkwt Mkwkkuyu skwt nkw.skhu fkutkuMk khk W{ukh kMktkeLkefkk kwYkhu hkku nkk hkE Au.

  (Mkt.Lw.Mk.) kze,kk.30kze LkuLk nkEuLke

  yfM{kkkuLke kte kh{kt yksukze nkEuLkk hkshksuhk{ kkMku hkuz Wkh kk ykze Wkhkk suLkuk[kk skk fkh [kfu fkkw kw{kkkfkh kxe {khe kE nke. su{k kkLknuhLkk MkkuLke khekhLkk krk kLkeLkukteh Eyku kkk kk{ kzeMkhfkhe kkLku kke w Mkkhkh

  ykuo y{kk Mkuzk{kt ykk nkk.yksu MkkhLkk 11 kkLkk yhMkk{kty{kk ke kkLk skku MkkuLkekhekhLkk nMkwkE fMkwh[tkEkuykuLkk khekh Mkkku kkukkLkk {kYkefkh ELku kkLk yke hnk nkk kuh{ekLk kze nkEuLkk hkshksuhk{ LkSf hkuz Wkh kk ykze WkhkkkuLku k[kk skk zkEhu MxuhkWkhLkku fkkw kw{ke ukk fkh kxe {khe

  kE nke. yk yfM{kk ytkuLkkMk{k[kh E{hsLMke 108 Lku kkk kkuEkMk yuk nMkwkE kkk ku{LkkkLke sMkw{rkkuLkLku kze MkhfkhenkuMkexu Mkuzkk nkk sk kkk{efMkkhkh ykke w Mkkhkh ykuoy{kk nkuMkex kku Mkuzk{ktykk nkk. yk yfM{kk ytku kzekukeMku kwLkku k fhkk w kkkMk[ke hne Au

  CMYK

  CMYK

  wkh, kk. 1-10-2010, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  ktqf Mkkku zVuh zkkkuMkwhuLLkkh: khLkk zuhkk kk{LkeMke{{ktke {kuze Mkktsu hnu{kkLkkkkwkE zVuhLku {khe ktqf Mkkkukku[e ek nkk. zkkuk Mk Mkk{uVrhk Lkkute w kkkMk ke. yuMk. ykE.fu.ke.zu [ke hkk Au.

  fwfzk yLku kkik{kZ kk{ Mkrnk ykYx{kt ykkk ytksu ykX ke Mkkk{Lkk ytksu h00 ke w rkkeoykuMkwhuLLkkh ykMk ykuo ykzkWLk fhuAu. fwfzk kk{u nkEu Wkh kMk Mxkuk Au.khtkw yk kMk Mxkuk Wkh yufk kufkMk Mxkuk Lkn fhkkk nkkfe MkoEnke. yk {k{u rkkeoykuLku kk kk.19 Mkxu.Lku hrkhu yuMk.xe. rkkuurk kke ykke nke. ku{ AkktkkeLkku y{ Lk kkkt kk.30 Mkxu.Lkkthkus fwfzk kk{u yku kMkLku Mxkuk Wkhkkkuhu yuf fkfke ytksu h00 ke wrkkeoykuyu kMkkh kke k{k{ MkhfkhekMkkuLku hkufeLku nkEu [k{ fhkkkMktkkt {wMkkVhku fkfku Mkwe he

  kzk nkk. ytksu 8 ke 10 yuMk.xe.kMkkuLku hkufe kkzkk {qe kkueMk yLkuhksfkux yuMk.xe. rzeLkLkktyrfkheyku xLkk Mku kuze kk nkk.

  yku WuLke Au fu, kk.19Mkxu.Lku hrkhu rkkeo LkukkykuLku kkeykke nke fu, nuke fwfzk kk{u kMkMxkuk Wkh Mkhfkhe kMkkuLku Mxkuk

  ykkk{kt yku. yLku kkik{kZ kk{ukMk Yx Y fhk{kt yku. ku{ AkktyuMk.xe. ktk khk ykku kkeLkkuy{ Lkn kkk yk Yx Wkh ykkkykX ke Mk kk{kuLkkt MkwhuLLkkhykzkWLk fhkk ytksu h00 ke wrkkeoykuyu kk.30 Mkxu.Lku kwYkhkkkuhu yuf fkfke [k{{LkktrLkkohek fko{Lkku y{ fkuo Au. yu{ykzkWLk fhkk yLku yktkuLkfkherkkeo {LknhrMktn yLku nhkkrMktnuskwt nkw. yk {k{u w{kt skkkku{u fkw nkw fu, su{kt 10 ke wyuMk.xe. kMkkuLku ytksu 3 fkf Mkwehkufe nkEu [k{Lkku fko{ ykkeLkuktk{kt kzku kkzku Au.ku{ Akkt nsw yk

  {k{u Lk Lkn {u kku ykkk{erMkku{kt yko sLkf fko{ykkkLke [e{fe W[khe nke.[k{Lke xLkkLku kku {qeke.yuMk.ykE. ze.S.[kLkek kkkkkueMk MxkV xLkk Mku Mke kku nkku.kkueMku [k{ fhuk knLkkuLku yufMkkEz{kt hke nkEuLkku yuf {kkofeh fhkku nkku. skhu hksfkuxyuMk.xe. rzeLkLkkt yrfkheyku {khke{kuxhu xLkk Mku kuze kk nkk.

  yk {k{u rkkeoyku Mkkku {kuzeMkkts Mkwe {MkkkuLkku kih he hkkunkku. yk k khu {kuze Mkkts MkweyuMk.xe. kMkkuLku hkufe hkkLkwt k{wt Au.

  yktkuLk ykhu 200 suxk rkkeoykuyu 8ke 10 suxe kMkkuLku hkufkkt yLkuf {wMkkVhku he kzkt

  kuf yuMk.xe.kMkLku Qe Lkn hkkk yLku kkik{kZ{kt kMk Lkn Vkkk

  MkwhuLLkkh, kk.30

  {qe kkwfkLkkt fwfzk yLku kkik{kZ kk{ Mkrnk yk Yx{kt ykkk ykX ke Mk kk{Lkk ytksu h00 kew ykzkWLk fhkk rkkeoyku {kxu fwfzk kMk Mxkuk Wkh kuf kMk Lkn We hnukk kwYkhu kkkuhu yuf

  kkke rkkeoykuyu fwfzk nkEu Wkh [k{Lkku fko{ ykku nkku. su{kt ytksu 3 fkfke wMk{ Mkwe yuMk.xe. kMkkuLku yxfkeLku nkEu hMkku [k{ fhkkk Mktkkt {wMkkVhku fkfku Mkwe hekzk nkk. xLkkLkkt kku kkueMk yLku hksfkux yuMk.xe.Lkkt yrfkheyku xLkk Mku kuze ykk nkk.

  (Vkuxku : uS hkz)

  fwfzk kkMku rkkeoykuLkwt [k{kkkz{kt skE hnuwt fku{e yukMkLkwt kkkhykfkhMkwhuLLkkh, kk.30

  ykuk{kt ykue rkekhk{sL{ qr{-kkkhe {MSs{eLkLke {kefe MkrnkLke yL kkkkuAuk 60 koke [ke hnu fuMkLkkukwYkhu ytksu 4:30 fkfu [qfkkunuh kkkt kkkzLkkt rnLw-{wMe{Mk{ksLkkt ykkukLkkuyu [wfkkLku {kku[zkkk fkw nkw fu, yk yirknkrMkf[qfkku Lkef rkLkku kk nkku.yLku [qfkkLku ktLku Mk{ksLkkt kfkuyuykfkkuo Au. suLkk kkYkukkkz{kt fkku yLku MkkskE hnu kuk MkLk kkkt [kwhnuu ku{ rsk kkueMkzkyu skwtnkw.

  ykukLkkt rke fuMkLkku LkkinkE fkuxoLkkt k rkLk uLketzkeXu kk.30 Mkxu.Lkkt hkus Mkktsuykkuk yirknkrMkf [wfkkLku kkkzkMkeykuyu ykfkheLku LkLkekhe{kLku e Au. [qfkkLku ktLkuMk{ksLkkt ykkukLkkuyu ykfkheLkukkukkLke Su yLku kkk{kt

  rkrkyku ykke nke. skhuMkwhuLLkkh rsk{kt yuf nh ke wkkueMk,nku{kkzo yLkuyuMk.ykh.ke.Lkkt skLkkuLku ktkukMkMkkutkkku Au. nk krhrMkke Mkwun-

  ktke he Au. ku{ Akkt krhrMkkeWkh [ktkkku ktkukMk [kw hnuu. ku{rsk kkueMkzk u{ehrMktnuxurVkuLkef kk[ek hr{kLk skwtnkw.

  kkkz{kt rnLw-{wM{kukhk [wfkkLku khu ykfkh

  kze nkEu Wkh kkLkuk[kk skk tkkeLku E (Mkt.Lw.Mk.) kze,kk.30

  kze LkkhkkefkLkk 9 kuzoLke [wtxe ytkkok khke sLkkk kkxeoLkkh7 W{ukhkuLke ke nuh fhkE Au su{k k{w,{kS k{w yLku {kSnuh k{w Mknek swLkk 10 [unuhkyku Mkkku 17 Lkk [nuhkykuLke ke nuhfhk{kt yke Au s{k kk x{o {kt Skuk 4 Lke xefex fkke Lkk 17[nuhkykuLku Mkk{u fhk{kt ykk Au.

  kze Lk.kkrfkLkk kskLkkh7 W{ukhkuLke ke nuh

  ykukLkkt rkrk fuMkLkku [wfkku ykk kk

  [wfkk ytku rkrkykukfwkE ke (rnekLkkt yke) : yk ytku kwshkk ktkLkkt rnek

  yke kfwkE keyu yk [wfkk {k{u nk fw fne fk Lkne, fkhfu, Mktk W[krfkh Mkr{keLke kuXf {kuze Mkktsu Au. yk kuXf{kt Mktkku, ykkukLkkusu rLko uu ku y{khku rLko hnuu.

  {nuLrMktn [qzkMk{k (kqo rnek yke) : yk ytku ykkukLk {nuLrMktn[qzkMk{kyu ku{Lke rkrk ykkkk skwt nkw fu, kkt[ nh ko kAe MkMk hnu Au, yk [wfkku rnLw Mk{ksLke ykukk {wskLkku ykku Au. ykukrkek s{eLk{kt {o MkkLkku, {qrkoyku kkk hkk Au. [qfkkLku y{kuykfkheyu Aeyu.

  {wM{ Mk{ksLkkt ykkukLkku: ykukLkkt rke fuMkLkku kwYkhu MkktsuLkki nkE fkuxuo fkeo [wfkku ykk kk kkkzLkkt {wMe{ {okwY-ykkukLkku wMkwV {kkkkw, rMkfthkE kuh, yuMk.ykh.fwhueMkrnkLkkykuyu kkukkLke rkrk ykkkk skwt nkw fu, fkuxuo su [wfkkuykku ku ktkk kkkLkkt rkLkku ytk Au. hk yko{kt Lk kkukku Au.rnLe-{wMe{Lke yufkkLku ytzek hkkku [wfkku Au. yk [wfkkLku y{kuykfkheyu Aeyu.

  nuh kue kekuzo Lkt.1 (1) kh{kh tkrMktn rwk (h)kh{kh {wfu kSkE

  (3) rkkekuLk ktfskE kuzo Lkt.h (1) zu {nkrhrMktn kkLkwk(h) kze rnt{kk rhSkE (3) kuhk hkLkkuLk {kunLkkE kuzo Lkt.3(1) kze tfhkE hk{SkE (h) {fkk LkSkE kktzkkE (3)kze W{oekkuLk hMkefkE kuzo Lkt.4 (1) VkYfkE ykkMkkE (h)kze hk{SkE {kLkkE (3) kh{kh kekuLk kLkkkE kuzoLkt.k (1)kze eYkE kkkE (h) Mkkz {wfukE suhk{kE (3) kk{eoXkkk LkxhrMktn kuzo Lkt.6 (1) u {eLkukkE [tLkE (h) r[nkiukkE rnhkkE (3) Xkfh {kkekuLk hksuLkE kuzo Lkt.7 (1) kkhkrMktn {kLkk (h) ukhkk kLkkkE kkLkkE (3) hk krk{kkuLknkokE kuzo Lkt.8 (1) kk LkhuLrMktn ySkrMktn (LkkLkk (h) kxukekeLkkE hk{kE (3) Wkkk {tkfeLkekuLk hkkE kuzo Lkt.9 (1)kze MkwkE MkkUzkkE (h)kh{kh MkwhukE fkLkSkE (3) uXfkskuLk [ukLkkE

  21{eyu kuLkkh rs.kt., kk.kt. yLku k kkrfkLke [qtxe {kxu

  ksku W{ukhku Lke fhe ek

  MkwhuLLkkh rskLkkt yrf rsk {uSMxux {wfu {ukyu nkLkekrhrMkrkLku yLkwkeLku rsk{kt fkku yLku MkkLke krhrMkrkMkkhe heku skE hnu ku {kxu ku{Lku {u yrfkhLke Yyu yufnuhLkk{k khk kk.1 ykufxku.h010 Mkwe MkwhuLLkkh rskrMkkh{kt yku kYkkuk, Vxkfzk kkk Aqxf kuxku-fuhkuMkeLkLkwtu[k fhkk fuLku Wkh rkkt {wfu Au. u fkuE EMk{ yknuhLkk{kLkku tk fhu, ku{ fhk{kt {kkhe fhu kku tz yLkurkkLku kkk ku.

  LkekkkkouLkk u[kkh rkkt

 • CMYK kkkz-h

  CMYK

  FRIDAY, 1 OCTOBER 2010SANDESH : AHMEDABAD 13kkkz

  Akuxkfke kkk kkkuLke Lkkhe kkke n{kt kke k kk Auk

  (Mkt.Lw.Mk.) n, kk.30

  Mk{k hk yLku u{kt MkkkrnLw {o{kt khk yuf{ke Ykkk k kkLkwt {n Mkruk uk{u Au yLku yk rMkku{kt {LkwLkeSLkie, yk[h kkk MktMf]rkLkue hkk sue kkkkkuLku f{ofktzMkkku Mkktfe ELku su Mkk kkuXeAu kuk kLkk rMkku{ktnkMke{kt kqouLku yksu k kfhkLke khtkhk yfkt uk {u Au.

  rnLw Mk{ks{kt khk yuf{ke Y kkk k kkLkwt {nruk Au. yk{ uEyu kku hkLkk[kku kkk rMkkwh suk Mkkuyu{]w kk fhk{kt ykkk k fko-f{o {kxu kw kk{kt yku Au, khtkwkhk yuf{ke y{kMk Mkwerr rMku fhk{kt ykkk k f{oku{ s kkuk rr khk kqsLkrr V ykkkLke Mkkku Mkkku yLkufw: yLku rLkkuLkwt k rLkhkfh fhu

  Au. khu Akuxkfke khefu ykkeyku hkkk n nuh{kt kkk hr{kLk kqouLku k fhkLkekhtkhk kke uk {e hne Au.qkfk{kt k{f kwMkfku{kt skk{wsk fkkzkLku {hkLkku qk{kLkk{kt yku Au. kuke s kkk{ktfkkzkLku Wk{ yLku k{kusLk (fkkkMk) khk zkk{ktyku Au. yLku suLkk kfe fkkzkLkuzkk{kt yku kusLk kfe ku

  Mkokuf{kt sE MkoMk MsLkkuLkuyk k fkoLke Mkkke ykku Au. nnuhLkk ekk yLku rkLk keMktkkE ukeLkk skk {wskk f{o hr{kLk k[oLkwt kkLkWkhktk MLkkLk kk {kku ku Lk LkkwtuEyu. kuLkku kk fhku uEyuyLku yk kLkk rMkku{kt kkik ykkkkikeLku kusLk fhkkke ruk kkkku nku Au. Mkkku ykkLkke kVkku kkku nku Au.

  n yuf yue krk Lkkhe Aukt k kkLkwt {n Mkruk

  nLkk ekk ke Mktk {nkhksLkk skk {wsk kLkk yuf{-Lk Mktkrk{kt khku kk. kes-hksfe kuku r