1 7 1 2016 bhavitha

Author: yeshu

Post on 06-Jul-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 1 7 1 2016 bhavitha

  1/8

   ç   Ü µ Æ    ý     ® Ä  ¶  æ *  Ð    ] l Æ    ý     ®™    ó  l  Ñ §    ý l Å

  ONLINE EDITION www.sakshieducation.com/tsbhavitha.aspx

   {糆 Vý S$Æý $ Ýë„ìS™ø

  7&

   {Vý S*‹    ³-&2 ¯øsì æ-íœ-MóSç    Ù¯Œ çÜÐ] l*-^éÆý  …

  Ðð ¬™è ¢… ´ù‹ÜtË$: 439AÆý  ‡á ™è : »êÅ_ËÆŠ ‡ yìl{X E¡¢Æý ‡~™è l. ç  Ü»Œ æ Çh{ÝëtÆŠ ‡ ´ùç   Ü$tËMý S$ ç  Ü…º…«  ̈ …_

  A§ýl¯] l…V> Ìê yì l{X ç   ³NÇ¢  ^ó  lí  Ü¯] l A¿¶ æÅÆý ‡$¦ËMý S$ {´ë«   §é¯] lÅ… E…r$…¨.GMð S• ÞgŒæ ç  Ü»Œ æ C Œ̄ lòܵMý StÆŠ ‡ ´ùç   Ü$tËMý S$ ´ùsîæ ç   ³yó l A¿¶ æÅÆý ‡$¦ËMý S$ °Æó‡ªÔ¶ æ Ô>ÈÆý ‡Mý S{ç  ³Ð] l*×êË$ ™è lç  ³µ°ç  ÜÇ.

   MóSrWÈ ÐéÈV> ´ùçÜ$tË ÑÐ] l- Æ>Ë$

  -Rêä-Ë$ -Ð]     Äñ æ*ç   ³-Ç-Ñ$†´ùçÜ$tË$ (þO  Ìñ æ 1,

  2015 ¯ésì æMì S)Ð] l¬°í  Üç  ³ÌŒ æ Mý SÑ$ç  Ù¯] lÆŠ æ {Vó SyŠ l&3 19 18&44Aí  ÜòÜt…sŒ æ Mý SÐ] l$Ç۠Ķ æ$ÌŒæ sêÅMŠ SÞ Bï   œçÜÆŠ ‡ 110 18&44ç  Ü»Œæ Çh{ÝëtÆŠ‡ {Vó SyŠæ&2 23 20&44GMŠSÞsñæ¯]lÛ ̄ Œl Bï  œç  ÜÆŠ ‡ (ç  ³…^éĶæ$™Œ lÆ>gŒæ) 67 18&44GMðS• ÞgŒ æ çÜ»Œ æ C¯Œ lòܵMý StÆŠ‡ 220 18&28

   §ý lÆý  Rêç   Ü$¢ ç   ÜÐ] l*-^éÆý  …

  � B¯Œ -OÌñ æ¯Œ    §ý   Æý  ‡-Rê-ç   Ü$¢Mý  S$ _Ð] Ç ™ó ©: í  œ{ºÐ] lÇ 9, 2016�

  ç   ³È„ýS ™ó  ©: H{í  ³ÌŒ æ 24, 25 & 2016B¯Œ- O   Ìñ æ¯Œ Çh{õÜtç    Ù¯Œ CÌê..

  A¿¶ æÅÆý ‡$¦Ë$ B Œ̄ lOÌñ æ¯Œ lÌZ Ð]l*{™è lÐó l$ §ýlÆý ‡Rêç  Ü$¢ ^ó  lç  Ü$MøÐéÍ. Ð] l¯Œ l O  sñ æÐŒ l$ Çh{õÜtç  Ù¯Œ l ^ó lç  Ü$Mý S$…sô æ sî æG‹  Üï  ³Gï  ÜÞ Iyî l ËÀç  Ü$¢…¨. Cç  ³µsì æMó S Ð] l¯Œ l O  sñ æÐŒ l$ Çh{õÜtç  Ù¯Œ l ^ó lç  Ü$Mö°, sî æG‹  Üï  ³Gï  ÜÞ Iyî l E¯] l² A¿¶ æÅÆý ‡$¦Ë$ ó̄ lÆý ‡$V> sî æG‹  Üï³Gï  ÜÞ Ðð l»Œ æO  òÜsŒ æÌZ° Aí   ³ÏMó SçÙ¯Œ l 砠ܼÃç  Ù¯Œ l ç  œÆŠ ‡ {VýS*‹³&2 ç   ÜÈÓòÜ‹  Ü Í…MŠ SO  ò³ MìSÏMŠ S^ó lí  Ü, B¯Œ lO  Ìñ æ¯Œ l Aí  ³ÏMó SçÙ¯Œ l ç  ³NÇ¢  ^ó  lÄñ æ¬^è l$a. sî æG‹  Üï³Gï  ÜÞ Iyî l Ìô æ° A¿¶æÅÆý ‡$¦Ë$ Ð] l*{™è l… Ð] l¬…§ý l$V> Ð] l¯Œ l O  sñ æ… Çh{õÜtç  Ù¯Œ l Iyî l ́ ÷…§éÍ. ©° Møç  Ü…Ð]l¯Œ l O  sñ æ… Çh{õÜtç  Ù¯Œ l Í…MŠ SO  ò³ Mì SÏMŠ S ^ó lí  Ü, B¯Œ lO  Ìñ æ¯Œ l ¸ë… ]̄ l$ ç  ³NÇ¢ ^ó  lĶ æ*Í.ç   ³NÇ¢ ÑÐ] -Æ>-ËMýS$ Ðð  »Œæ-O   òÜsŒ  æ: www.tspsc.gov.in

   ÑfĶæ*-°Mì S ÑË$-O    Ðð l¯] l ç   Ü* è̂ l-̄ ] lË$"{VýS*‹  ³Þ'.. »êÅ_ËÆŠ‡ yì l{X E¡¢Æý ‡$~Ë…§ý lÇMî S ç  Ü$ç  ³Ç_™è lOÐðl$¯] l ç  ³§ý l…. {Vý S*‹  ³&1, 2, 3, 4 Ýë¦Æ‡¬ HO   §ð l¯é ´ùsî æ Ë„ý SÌZϯó l E…r$…¨. AƇ¬™ó l ÑfĶ æ${ç  ³×êãMý SË™ø ¡{Ð]l ´ùsî æÌZ¯] l* Ë„ý S×æ…V> E§øÅVý S… Ýë«  ̈ …^ö^è l$a.

  ç   ÜÐ] l$Ķ  æ$ ´ë˯]lsîæG‹Üï³Gï  ÜÞ {Vý S*‹³&2 ™égê ̄ øsì æí  œMó SçÙ¯Œ lÌZ A¿¶ æÅÆý ‡$¦ËMý S$ A™è lÅ…™è l A¯] l$Mý S*Í…^ó l A…Ô¶æ… ç   ³È„ý S ™ó l©Ë¯] l$ Ð] l¬…§ýl$V>¯ó l { ç  ³Mý Ssì æ…^è lyý l…. ç   œÍ™èl…V>

  A¿¶æÅÆý ‡$¦Ë$ {í³ç³Æó ‡ç  Ù¯Œl ç   ³Æý‡…V> ç   Üµç  ÙtO  Ðð l$¯] l AÐ] lV>çßæ¯] lMý S$ Æ>Ðö^è l$a.çÜÐ] l$Ķ æ$…, í   Ü˺‹  ÜÌZ° A…Ô>˯] l$ »ô æÈk Ðó lç  Ü$MýS$…r* O   sñ æ…´ëÏ̄ Œ lÆý ‡*´÷…¨…^è l$MøÐéÍ.

  ¯éË$Vý S$ õ³ç    ³-Æý ÏÌZ.. O   ¯ð lç    ³#×æÅ…Mö™è l¢  Ñ«   §é¯] l… {ç   ³M>Æý ‡… {Vý S*‹  ³&2 ç   ³È„ý S¯] l$&¯éË$VýS$ õ³ç   ³Æý ‡Ï™ø 600Ð] l*Æý ‡$PËMý S$ °Æý ‡Óí  ßæç  Ü$¢̄ é²Æý ‡$. {ç   ³† õ³ç   ³ÆŠ ‡ÌZ õ³ÆöP¯] l² Ñ¿êV>ËMý S$çÜ…º…«  ̈ …_ ç   ÜÐ] l${Vý S AÐ]lV>ç   ßæ¯]l™ø ç   ³È„ý SÌZÏ  ÑfĶæ$… Ýë«    ¨…^èlÐ] l^è l$a.A¿¶ æÅÆý ‡$¦Ë$ {ç  ³«§é¯] l…V> Mö™è l¢ í   Ü˺‹  ÜÌZ° í  ßæç  ÜtÈ, gê{Vý Sï  œ, GM>¯] lÒ$ËMý S$çÜ…º…«¨…_ ™ð lË…V>×æ {´ë…™è l {´ëÐ] l¬QÅÐ]l¬¯] l² A…Ô>ËOò³ ç   ³r$tÝë«  ̈ … ̂éÍ.

   õ³ç    ³- ÆŠ  -&1 f¯] l- Æý  ÌŒ çÜtyî l‹   Ü

  õ³ç  ³ÆŠ ‡&1V> E…yó l f¯]lÆý ‡ÌŒ æ ç  Ütyî l‹  ÜÌZ Æ>×ì æ…^è lyé°Mì S Mý SÆð ‡…sŒ æ AO  òœÆŠ ‡Þ, Ýët…yýlÆŠ ‡z  iMó  SËMý S$çÜÐ] l$ {´ë«   §é¯]lÅ… CÐéÓÍ. ™ð lË…V>×æçÜ…º…«  ̈ ™è l iMó S, Mý SÆð ‡…sŒ æ AO  òœÆŠ ‡ÞËOò³ {ç  ³™ólÅMý S§ý l–íÙt  ÝëÇ…^éÍ. sî  æG‹  Üï  ³Gï  ÜÞ Cç   ³µsì æÐ] lÆý ‡Mý S$ òÜµç   ÙO  Ìñ ægŒ æz  yì  l{XË$ AÆý ‡á ™è lV> ™öÑ$èç³È„ý SË ]̄ l$ °Æý ‡Óí  ßæ…_…¨. B ç   ³È„ý SÌZÏ  f¯]  lÆý ‡ÌŒ æ ç  Ütyî l‹  Ü õ³ç   ³ÆŠ ‡Mý S$ çÜ…º…«¨…_ ç   ÜVý Sr$¯] l40& 45 Ô>™è l… {ç  ³Ô¶ æ²Ë$ ™ð lË…V>×æ {´ë…™è l ç  Ü…º…«  §ýl iMó S, Mý SÆð ‡…sŒ æ AO  òœÆŠ ‡Þ¯] l$…_ Ð] l^éaƇ¬. gê¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ A…Ô>Ë$ Mý S*yé ™ð lË…V>×æ™ø Ð] l¬yì lç³yì l E¯é²Ä¶ æ*? A¯ól Mø×æ…ÌZ ̂ è l§ý lÐéÍ. E§éç  ßæÆý ‡×æMý S$ ™ð lË…V>×æ Æ>ç   Ù‰ HÆ>µr$ {ç   ³{Mì SĶ æ$ ç  ÜÐ] l$Ķæ$…ÌZ gê¡Ä¶ æ$ Ýë¦Æ‡¬ ç   ³Ç×êÐ] l*Ë$, Æ>ç   Ù‰ HÆ>µr$Mý S$ ÒË$ Mý S͵…_¯] l Æ>gêÅ…Vý S A«  ̈ Mý SÆý ‡×æËO  ò³ §ýl–í  Ùt ò³sêt Í. f¯]lÆý ‡ÌŒæ ç   Ütyî l‹  ÜÌZ° Ñ$VýS™é A…Ô>ÌZÏ̄ ] l* è̂ lÇ{™èl, ¿oVøãMý S Ô>ç   Ü…̂ÌZ° {´ë£ý lÑ$Mý S A…Ô>Ë$ Ñ$ ]̄ làƇ¬õÜ¢ A«   ¨Mý S Ô>™è l… Mý SÆð ‡…sŒ æ AO  òœÆŠ ‡Þ ç  ÜÐó l$Ãⶠæ¯] l…V>çÜ ]̄ l²§ý l®… M>ÐéÍ. {ç   ³ç  Ü$¢™è l í  Ü˺‹  ÜÌZ {ç³™ó lÅMý S…V> Æð ‡…yý l$ A…Ô>˯] l$õ³ÆöP¯ö^è l$a. AÑ.. ™ð lË…V>×æ Æ>ç   Ù‰   Ñ«   §é¯éË$; ÝëÐ] l*hMý S ÑÐ]l„ý S,çßæMý S$PË A…Ô>Ë$, ç   ÜÑ$Ãã™è l Ñ«  §é¯éË$. C…§ý l$ÌZ Æ>ç   Ù‰   Ñ«   §é¯éËMý S$çÜ…º…«  ̈ …_ Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l ç  ³£ý lM>Ë$&Ë„>ÅË$; BĶ æ* Ð] lÆ>YË AÀÐ] l–¨®Mì SE§ó lªÕ…_ ]̄ l {ç  ³™ó lÅMý S ç  ³£ý lM>Ë$ Ð] l…sì æ Ðésì æO  ò³ §ý l–í  Ùt ò³sêtÍ. ÝëÐ]l*hMý S

  ÑÐ] l„ý S, ç  ßæMýS$PË$, A…Ô>Ë$, ç   ÜÑ$Ãã™è l Ñ«  §é¯éË Møç   Ü… Æ>gêÅ…ç  Ü…º…«  ̈ ™è l A«  ̈ Mý SÆý ‡×æËO  ò³ AÐ]lV>çßæ¯] l HÆý ‡µÆý‡^è l$MøÐéÍ.

   õ³ç    ³- ÆŠ  -&2.. {ç³™ólÅMý S §ý l–íÙt™ø

  {Vý S*‹  ³&2ÌZ° õ³ç³ÆŠ ‡&2 Møç   Ü… {ç   ³™ó lÅMý S §ý l–í  Ùt™ø 砠ܯ] l²§ý l®… M>ÐéÍí  Ü˺‹  Ü {ç  ³M>Æý ‡….. õ³ç   ³ÆŠ ‡&2ÌZ Ð] lÊyý l$ Ñ¿êV>Ë$ (^è lÇ{™è l, Æ>gêÅ…Vý S…&ç  ÜÒ$„ý S, ÝëÐ]l*hMý S ç  ÜÓÆý ‡*ç  ³…, ç  ³¼ÏMŠ S ´ëËï  ÜË$) E¯é

  òÜMýSÛ¯Œ-&1 C…yìl-Ķ  æ$¯Œ í   ßæçÜtÈC…yì lĶ æ$¯Œ l í  ßæç  ÜtÈ, ™ð lË…V>×æ í  ßæç  ÜtÈ Æð‡…yì lsì æ±Ð] lÊyý l$ ¿êV>Ë$V> ({´ë`¯] l, Ð] l$«  §ý lÅĶ æ¬Vý S,B«§ý l$°Mý S) Ñ¿¶ æh…^è l$Mö° ^è l§ýlÐéÍ.� C…yìlĶæ$¯Œ l í  ßæç  ÜtÈÌZ B«   §ý l$°MýS ¿êÆý ‡™èl §ó lÔ¶ æ

  ^è lÇ{™è lMýS$ {´ë«   §é¯] lÅ… CÐéÓÍ. C…§ý l$ÌZ Ð] lËç  ÜÐé§ý l… §ý lÔ¶ æË$, 1857 †Æý ‡$Vý S$»êr$&{糿êÐ]l…, ¿êÆý‡™è l§ó lÔ¶ æ…ÌZĶ æ$Ðé§ý l… ò³Æý ‡$Vý S$§ý lË, V>…«  © Ô¶ æMý S… {´ë«   §é¯] lÅ…, §ó lÔ¶ æ ÝëÓ™è l…{™™è lÆý ‡… Ð] l¬QÅ ç  œ$sêtËMý S$ {´ë«  §é¯] lÅ… CÐéÓÍ.

  � í  Ü…«§ý l$ ¯éVýSÇMý S™èl, Ðó l§ý l M>Ë… ¯éVý SÇMý S™è l, Ð] l$™è l ç  ³Æý ‡O  Ðð l$¯]l E§ý lÅ(»o§ý l®…, O  gñ æ¯] l… ™è l¨™è lÆý ‡), CÝëÏ… Ð] l$™è l…&{ç  ³¿êÐ] l…, ¿ýæMì S¢  E§Ë$&ç  ÜÓ¿êÐ] l…, ËÍ™è l Mý Sâ¶æË$, Ðð l$$Vý SÌŒæ Ýë{Ð] l*fÅ… ™è l¨™èlÆý ‡ A…»êV> ̂ èl§ý lÐéÍ.

  � ™ð lË…V>×æ {´ë`¯] l, Ð] l$«§ý lÅĶ æ¬Vý S ^è lÇ{™è lËÌZ BĶ æ* Æ>fÅ Ð] l…Ðésìæ ç   ßæĶ æ*…ÌZ fÇW¯]l ÝëÐ] l*hMý S BǦMý S AÀÐ] l–¨®, ç  ³Çí  Ü¦AÐ] lV>ç  ßæ¯] l (E§é: M>Mý S¡Ä¶ æ¬Ë M>Ë…ÌZ {ç   ³™ó lÅMý S™è l E ]̄ l² ±sì æ§ý lË Ð] lÅÐ] l砠ܦ) ò³… è̂ l$MøÐéÍ.

  � B«§ý l$°Mý S ™ð lË…V>×æ ^è lÇ{™è lÌZ °gê… ç   ç  Ü…çÜPÆý ‡×æË$, Õç   Ü$¢Ë$¯éË$, BĶ æ* Æý ‡…V>Ë AÀÐ] l–¨®  ^èlÆý  ‡ÅË$(E§éç  ßæÆý ‡×æMý S$ Æý ‡…Vý S…, ́ ëÇ{Ô>Ñ$Mý S AÀÐ] l–¨®). Aç   Ü‹  œgêï  ßæË M>Ë…ÌZ {ç  ³«  §é¯]Ð] l*O  Ìñ æ¯] l BÆý ‡Å ç  ÜÐ]l*gŒ æ, B¨ í   ßæ…§ý l* E§ýlÅÐ] l*Ë$, ™ð lË…V>Ķ æ¬«  §ýl ´ùÆ>r… Ð] l…sì æ A…Ô>ËMý S$ {´ë«   §é¯]lÅ… CÐéÓÍ.

   Mö™è l¢ çÜ…Ð] l-™è lÞÆý  … Ð] lç   Ü*¢¯ól MöË$- Ð] l#Ë M>…™èl$Ë$ Ððl§ý l-fÍÏ…¨. Ë„ýSÌê¨ Ð] l$…¨ Ķ  æ¬Ð] l™èl BÔ¶  æË ¯øsì æ-í   œMóSç    Ù¯Œ Ñyý l$- §ý lOÌñæ…¨ sî æG‹   Ü- ï³-GïÜÞ {VýS*‹³-&2 ¯øsìæ-íœ- MóSçÙ-̄ Œ-™ø´ër$ ç      ³È„ýS ™ól©-˯] l$ O   òÜ™è l… {ç    ³Mý Ssìæ…-_…¨.

   ™ð lË…-V>×ææ HÆ>µr$ ™è lÆ>Ó™è l ™öÍ {VýS*‹³-&2 ¯øsìæ-íœ- MóSçÙ¯Œ §éÓÆ> I§ý l$ Ñ¿êV>ÌZÏ 439 ´ù‹   Üt˯]l$ ¿¶æÈ¢ ^ólĶ  æ$-¯] l$…¨. {Vý S*‹    ³ ç³È„ý SËMýS$ ´ùsî æ Gç    ³šyý l* ¡{Ð] l…V>¯ól E…r$…¨. M>ºsì æt A¿¶æÅÆý  $¦Ë$ °ÇªçÙt {ç    ³×êãMý S™ø í  Ü§ý l® …-M>ÐéÍ.

   {Vý S*‹    ³-&2 ¯øsì æ-í   œ-MóSç    Ù¯Œ ÑÐ] l-Æ>Ë$.. ç³È„ý SÌZÏ ÑfĶ  æ*-°Mì S °ç³#-×æ$Ë çÜË-àË$.. ç   Ü*^è l-¯] lË$..

  �  õ   ³ç³ÆŠ   & 3, õ³ç      ³ÆŠ   & 4..

   ÑfĶ æ*°Mì S Ð]lNÅàË$ õ³

  sî G‹Ü- ï³-Gï  ÜÞ ™öÍC…rÆý‡*ÓÅË çÜÆý ‡ãC…rÆý ‡*ÓÅ OVð Syðl¯ŒÞ   2

  92-81 M>°- õÜtº$ÌŒ´ùç  Ü$tËMýS$ ¯øsì  -í   œMóSçÙ¯Œ g껌 ´ëƇ¬…sŒ 3

  A{WMýSËaÆŠ  ‡ GMŠ  SÞsñ  ¯] lÛ¯Œ Bïœç   ÜÆŠ  ‡; sñ  Mî S²íÙĶ   $¯Œ {VóSyŠ  l & 2; yì lç³NÅsî f¯] l-Æý ‡ÌŒ Ðó  l$¯ó  l-fÆŠ  ‡

  sî G‹Ü- ï  ³-Gï  ÜÞ¯øsì -íœ-MóSç  Ù¯ŒÞ  

  BǦMý S Ð] lÅÐ] l砠ܦ & °Æý ‡$-§øÅVý S…& °Æý ‡*Ã-˯é ^è lÆý‡ÅË$ {Vý S*‹   ³Þ òܵ砠ÙÌŒ 5

   Ð] l* ]̄ l- Ðé-ÀÐ] l–¨® ç  Ü*`-&2-0-15 f ]̄ l-Æý ‡ÌŒ GõÜÞ 6

   ïÜII&Vø{§ðlgŒ {X¯Œ ¼h ð̄ l‹   Ü òÜ…rÆŠ  ‡GWjMý S*Åsì ÐŒ O    yð lÆð ‡-Mý StÆŠ  ‡ G‹   Ü.Æý ‡ç   œ¬ç  ³†VðS‹Üt M>ËÐŒ$  

  ÌZç  ³Í õ³iÌZÏ ..

 • 8/17/2019 1 7 1 2016 bhavitha

  2/8

   ™ð Ë…-V>×æ Æ>ç    Ù‰ HÆ>µr$ÌZ ¿êVýS…V> Ð]  ¬QÅO      Ðð  $ ]̄   Mý SÑ$- sî æË$,Ç´ùÆŠ ‡tË ]̄ $ A«   §ý  ÅĶ  æ$ ]̄  … ^ 󠠠Ķ  æ*Í. B…{«§ý {ç    ³§ó -ÔŒ -ç    ³#-̄ ] ÆŠ ‡ Ð]  ÅÐ]  - ïܦMý SÆý ‡×æ ¼Ë$ÏÌZ

   ´÷…§ý  $ç    ³-Çā ] , ™ð  Ë…- V>×æ ç   Ü…º…«§ý   A…Ô>Ë$.2

   Vý S$Æý‡$ÐéÆý ‡… l f¯]  Ð]  Ç l  7 l  2016

  TSPSC Group - II

  òÜMý SÛ¯Œ-&2 ´ëÍsî æ� D Ñ¿êVý S…ÌZ ™è lç  ³µMý S ^è l§ý lÐéÍÞ ]̄ l A…Ô>Ë$.. Æ>gêÅ…

  Vý S Ð]l¬QÅ Ë„ý S×êË$, {ç  ³Ðó lÕMý S, {´ë£ý lÑ$Mý S Ñ«  §ý l$Ë$, {´ë£ý lÑ$Mý S ç  ßæMý S$PË$, B§ó lÕMý S ç  Ü*{™éË$, ¿êÆý‡™è l ç  ÜÐ] l*QÅ,ÑÕç  Ùt Ë„ý  S×êË$, Mó S…{§ý l, Æ>ç   Ù‰  {ç   ³¿¶ æ$™éÓË Ð] l$«  §ý lÅ A«   ̈ M>Æ>Ë Ñ¿¶æf ]̄ l, Ô>ç   Ü ]̄ l, M>Æý ‡Å°Æ>Óç  ßæMý S, ¯éÅĶ æ$Ð] lÅÐ] l砠ܦ´ë{™è lË$. ç³…^éĶ æ$¡Æ>gŒ æ Ð] lÅÐ] l砠ܦ; 73,74 Æ>gêÅ…Vý Sç  ÜÐ] lÆý ‡×æË$ Ðésìæ {´ëÐ] l¬QÅ™è l, ç  Ü…„ó SÐ] l$´ëË ]̄ l, Ð]l$í   ßæⶠæË$, òÙyý l*ÅÌŒ æzæMý S$ÌêË$, ™ð lVý SË$& Gï   ÜÞ, Gï   ÜtË ÇfÆó ‡Ó ç  Ù ]̄ l$Ï, HMý Sç  Ü¿¶ æ, ¨Óç  Ü¿¶ æ, Ô>ç  Ü ]̄ l Ð] lÅÐ] l砠ܦË$.

  òÜMý SÛ¯Œ-&3 ÝùçÙÌŒ {çÜtMýSa ÆŠ ‡, Cç    Ù*Å‹   Ü, 糼ϠMŠ S ´ëË-ï  Ü‹   Ü

  � D Ñ¿êVý S… ÝëÐ]l*hMý S ç  ³Çí  Ü¦™è l$Ë$, í   Ü¦†Vý S™è l$ËMý S$

  ç  Ü…º…«¨…_…¨.� §ó lÔ¶ æ…ÌZ Ð] l$™è l Ð] lÅÐ] l砠ܦ BĶ  æ* Ð] l$™éË$ & Ë„ý S×êË$, Mý S$Ë

  Ð] lÅÐ] l砠ܦ  & Ë„ý  S×êË$& Mý S$Ë Ð] lÅÐ]l砠ܦÌZ Ð] l*Æý ‡$µË$ &Ðésì æMìS M>Æý ‡×êË$, °Æý ‡$§øÅVý S…, õ³§ý lÇMýS…, »êË M>ÇÃMý S,Ðð lsì æt  ^éMì  SÈ Ð] lÅÐ] l砠ܦË$, gZW°, §ó lÐ] l§éï  Ü Ð] lÅÐ] l砠ܦË$,Ðésì æ ó̄ lç  ³£ý lÅ…& Òsì æ õ³Æý ‡$™ø Ð] l$í  ßæⶠæËO  ò³ fÇW ]̄ l AMý S–™éÅË$, çÜÐ] l$M>Î ]̄ l ç  ÜÐ] l$ç  ÜÅÌZÏ  ¿êVý  S… ¸ùÏÆøí  Ü‹  Üç  ÜÐ]l$ç  ÜÅ, Ð] lËç  ÜË$ & M>Æý ‡×êË$, ™ð lË…V>×æÌZ O   Æ𠇙è l$E§ý lÅÐ] l*Ë$, §ý lã™è l, Ðð l ]̄l$Mý S ºyì l ]̄l Ð] lÆ>YË E§ý lÅÐ] l*ËVý S$Ç…_ ™ð lË$ç  Ü$MøÐéÍ.

   õ³ç    ³ÆŠ ‡ & 3 (B-ǦMý S Ð]   ÅÐ]  ç   Ü¦, AÀÐ] – ®̈)

  òÜMý SÛ¯Œ-&1 C…yì -Ķ  æ$¯Œ GM> ]̄  Ò$

  � {ç  ³«  §é¯é…Ô>Ë$... BǦMý S Ð]l–¨®, ¿êÐ]l ]̄ lË °Æý ‡Ó^è l¯éË$,gê¡Ä¶ æ*§éĶ æ$ ¿êÐ] l ]̄ lË$ & MöÍ^ó l {ç  ³Ð] l*×êË$, °Æý ‡$§øÅVýS…, õ³§ý lÇMýS… ¿êÐ] l ]̄ lË$ & Ðésì æ °Æý ‡Ó è̂ l¯éË$, °Æý ‡$§øÅVý S °Æý ‡*ÃË ]̄ lMý S$ ^ólç   ³yý l$™è l$ ]̄l² ç   ³£ý lM>Ë$, ç   ³…^èlÐ] lÆý ‡Û {ç  ³×êãMýSË$... BĶ æ* {ç   ³×êãMý SË Ë„>ÅË$ ™è l¨™è lÆ>Ë$.

  òÜMý SÛ¯Œ-&2 ™ð  Ë…- V>×æ BǦ Mý S Ð]  ÅÐ]  ç   Ü¦ & AÀÐ]  –¨®

  � ™ð lË…V>×æ Æ>ç  Ù‰ …& ¿o†Mý S Ð] l ]̄ lÆý ‡$Ë$, ç  ³rt×îæMý SÆý ‡×æ ¿êÐ] l]̄ lË$, {V>Ò$×æ {´ë…™è l ç³Çí   Ü¦™èl$Ë$, A„ýSÆ>ç   ÜÅ™è l Æó ‡r$(ï  Ü̂&ç  ³#Æý ‡$ç  Ù A„ýSÆ>ç   ÜÅ™è l Æó‡r$, ç   ³rt×æ&{V>Ò$×æ {´ë…™è lA„ý SÆ>ç  ÜÅ™è l Æó ‡r$) ^è l§ý lÐéÍ.

  � Ð] lÅÐ] lÝëĶ æ$…, ´ëÇ{Ô>Ñ$Mý S, õÜÐé Æý ‡…V>ËO  ò³ AÐ] lV>çßæ ]̄l, Ð] lÅÐ] lÝëĶ æ$ A ]̄ l$º…«  §ý l Æý ‡…V>O  Ìñ æ ]̄ l ç  ³Ô¶ æ$ ´ùçÙ×æ,Ð] l$™è lÞÅ ç   Ü…ç  ³§ýlË Vý S$Ç…_ ™ð lË$ç  Ü$MøÐéÍ. ´ëÇ{Ô>Ñ$Mý S

  AÀÐ] l–¨®ÌZ ¿êVý S…V> O   Ðð l$°…VŠ S, ™è lĶ æ*È, ç   Üç  ßæfC…«  §ý l ]̄l Ð] l ]̄ lÆý ‡$Ë Ë¿¶ æÅ™è l, ±sì æ´ëÆý ‡$§ý lË Ð] lÅÐ] l砠ܦËO  ò³A«  §ý lÅĶæ$ ]̄ l… ^ó lĶ æ*Í. õÜÐé Æý‡…Vý S…ÌZ ¿êVý S…V> Æ>ç   Ù‰ …ÌZ° »êÅ…Mý S$Ë$, C ]̄ l*ÞÆð ‡ Œ̄ lÞ ç  Ü…ç  Ü¦Ë M>Æý ‡ÅMý SÌê´ëË$,Æý ‡Ðé×ê 砠ܧý l$´ëĶ æ*Ë$ Ð] l…sì æ Ðésì æO  ò³ §ý l–í  Ùt ò³sêt Í.

  òÜMý SÛ¯Œ &3 AÀÐ] –¨® ç   ÜÐ]  $-çÜÅË$ & Ð]  *Æý ‡$µË$

  � ÝëÐ] l*hMý S Aç  ÜÐ] l* ]̄ l™èlË$, Mý S$Ë, Ð] lÆý ‡~, Ð] l$™è l ç³Æý ‡O  Ðð l$ ]̄ lÑÐ] l„ý SË$, M>Æý ‡×êË ÑÔóæÏç   Ù×æ™ø ´ër$ {ç   ³«  §é ]̄ l…V> DÑ¿êVý S…ÌZ BǦMý S ç  Ü…ç  ÜPÆý ‡×æË Vý S$Ç…_ A«   §ý lÅĶæ$ ]̄ l…^ó lĶæ*Í. BǦMýS ç   Ü…ç  ÜPÆý ‡×æË Ð] lËÏ  Mý  SÍW ]̄ l ç  œÌêË$,ÝëÐ] l*hMý S AÀÐ] l–¨® A…Ô>Ë Vý  S$Ç…_ ™ð lË$ç  Ü$MøÐéÍ.

   õ³ç    ³- ÆŠ ‡-&4.. "{ç³-™ó ÅMý S ™ð Ë…- V>×æ E§ý  ÅÐ] $…&Æ>ç    Ù‰ BÑ-Æ>ÂÐ]  …'

  � ™ðlË…V>×æ Æ>çÙ‰ … HÆý ‡µyì l ]̄ l ™èlÆ>Ó™è l A¿¶ æÅÆý‡$¦ÌZÏ {ç   ³™ó lÅMý S™ð lË…V>×æ Æ>ç   Ù‰   E§ý  lÅÐ] l$…, BÑÆ>ÂÐ] l… A…§ý l$Mý S$ M>Æý ‡×êËO  ò³ AÐ]lV>ç   ßæ ]̄l ]̄ l$ ç³È„ì S…^ó l…§ý l$Mý S$ {ç³™ó lÅMýS…V> Dõ³ç  ³ÆŠ ‡ {ç  ³Ðó lÔ¶ æ ò³sêtÆý ‡$.

  � òÜMý SÛ ̄ Œ l&1ÌZ õ³ÆöP ]̄ l² Iyì lĶ æ* B‹œ ™ð lË…V>× (1948&70) Møç   Ü… {ç   ³™ó lÅMý S ™ð lË…V>×æ BM>…„ý SMý S$ M>Æý ‡×êË$,§éÇ ¡í  Ü ]̄ l ç  ³Çíܦ™è l$Ë$. D M>Ë…ÌZ Ð] l¬QÅO  Ðð l$ ]̄ l E§ý lÅÐ] l*Ë ]̄ l$ ^è l§ý lÐéÍ. O  òßæ§ý lÆ>»ê§Š lO  ò³ ´ù΋  Ü ^è lÆý‡Å, Ð] l¬QÅOÐðl$ ]̄l ç   ³Ç×êÐ] l*Ë$, ¿¶ æ*§é¯ø§ý lÅÐ] l$ Ð] l¬QÅ ç   ³Ç×êÐ] l*Ë$& M>Æý ‡×æO  Ðð l$ ]̄ l ç  ³Çí  Ü¦™è l$Ë$, 1956ÌZ° ò³§ýlª Ð]  l$ ]̄ l$çÙ$Ë Jç   ³µ§ýl…&A…§ý l$ÌZ Ð] l¬RêÅ…Ô>Ë$&¡Æ>ïéË$

  1969ÌZ O   gñ æ ™ð lË…V>×æ E§ý lÅÐ] l*°Mì S §ér ]̄ lË Vý S$Ç…_ AÐ] lV>ç  ßæ ]̄l HÆý ‡µÆý ‡^è l$Mø

  � òÜMý SÛ Œ̄ l&2 V> õ³ÆöP ]̄l² ç  ÜÒ$Mý SÆý ‡×æ §ý lÔ¶æ (

  ç  Ü…º…«  ̈ …_ Ð] l¬QÅO  Ðð l$ ]̄ l A…Ô>Ë$.. 1E§ý lÅÐ] l$…, 1973ÌZ Æ>{çÙtç  ³† ´ëË ]̄ lç  ³£ý lMý S…, ™ð lË…V>×æMý S$ Ð]lņÆó ‡MýS…V> fÆ>ç  Ù‰ ç  ³† E™è l¢Æý ‡$ÓË$, gZ ]̄ lÌŒ æ Ð]lÅÐ] l砠ܦ H™ð lË…V>×æ BM>…„ý S ¨Ô¶ æV> HÆý ‡µyìl ]̄ l ç  ÜÐ] l¬ÎP E§ý lÅÐ] l*Ë$, °º…«   §ý l ]̄ lË$ Ð] l…Ķ æ$ ]̄ l… ó̂ lĶ æ*Í.

  � òÜMý SÛ ̄ Œl&3ÌZ õ³ÆöP ]̄ l² ™ð lË…V>×æ Æ>ç   Ù‰(1990&2014) Møç  Ü….. BĶ æ* Æ>fMî SÄr$&A…§ý l$Mý S$ §éÇ ¡í  Ü ]̄ l ç  ³Çí  Ü¦™è l$Ë$, ]̄ l °Æý ‡ç  Ü ]̄ l M>Æý ‡Å{MýSÐ] l*Ë$(Ñ$ÍĶ æ$ Œ̄ l Ð] l§Š l, ç  ÜMý SË f ]̄ l$Ë ç  ÜÐð l$à Ð] l…sì æÑ) Ðésì æ

  � ™ð lË…V>×æ Æ>ç  Ù‰  HÆ>µr$ÌZ ¿êVý  S…V> sîæË$, Ç´ùÆŠ ‡tË ]̄ l$ A«   §ý lÅĶæ$ ]̄l… ^ó lĶ æ*ç  ³# ]̄ lÆŠ‡ Ð]lÅÐ] lïܦMý SÆý ‡×æ ¼Ë$ÏÌZ ´÷…§ý l$ç  ³ç  Ü…º…«  §ý l A…Ô>Ë$.

   ÑfĶ *°MìS ºçß $Ð]l¬Q Ð]lNÅçß …

  Æð  …yý l$ ÆøkË ´ër$ (yì lòÜ…ºÆŠ ‡ 30, 31 ™ó l©ÌZÏ) 32Ð]l$…¨ A¿¶ æÅÆý ‡$¦ËMý S$ °Æý ‡Óí  ßæ…_ ]̄ l C…rÆý ‡*ÓÅËÌZ A¿¶ æÅÆý ‡$¦Ë Ð] lÅMìS¢VýS™èl ó̄ lç³£ý lÅ… ]̄ l$…_ ¿¶ æÑç  ÙÅ™èl$¢ÌZ ç  Ü…º…«  ̈ ™è lÑ¿ê VýS…ÌZ Ñ«¨ °Æý‡Ó çßæ×æ ÝëÐ]l$ Æ>¦Å Ë ]̄l$ ç³È „ìS…^ólÑ«§ý l…V> {ç   ³Ô¶ æ²Ë$ Ayì lW ]̄ lr$Ï C…rÆý  ‡*ÓÅMý S$ àfO   Æð ‡ ]̄l A¿¶ æÅÆý ‡$¦Ë$ ™ð lÍ´ëÆý ‡$. {ç   ³† A¿¶ æÅǦMì S 15 ]̄ l$…_ 20 °Ñ$ÚëËÐ]lÅÐ] l«  ̈ ÌZ C…rÆý ‡*ÓÅ °Æý ‡Óí  ßæ…^éÆý‡$.

  Æð  …yý  l$ »ZÆý   $zË$Ðð l¬™è l¢… 32 Ð] l$…¨ A¿¶ æÅÆý ‡$¦Ë ]̄ l$ C…rÆý‡*ÓÅMý S$ G…í  ³Mý S ^ó lí  Ü]̄ l sî æG‹Üï  ³Gï  ÜÞ.. C…rÆý ‡*ÓÅË °Æý ‡Óçßæ×æMý S$ »ZÆý ‡$zMý S$ AƇ¬§ý l$Vý S$Æý ‡$ ç  Ü¿¶ æ$ÅË$ ^öç   ³š ]̄ l Æð ‡…yý l$ »ZÆý ‡$zË ]̄ l$ HÆ>µr$^ó lí  Ü…¨. JMý S »ZÆŠ ‡zMý S$ sî æG‹  Üï  ³GïÜÞ O  ^ð lÆý ‡Ã Œ̄ l {´÷òœç  ÜÆŠ ‡ ç  œ$…sê^è l{Mý S´ë×ì æ, Ð] l$Æø »ZÆŠ ‡zMý S$ sî æG‹  Üï  ³Gï  ÜÞ ï  Ü°Ä¶ æ$ÆŠ ‡ Ðð l$…ºÆŠ ‡Ñuý ‡ÌŒ æ O  ̂ ð lÆý ‡Ã ]̄l$ÏV> Ð] lÅÐ] lç  ßæÇ…^è lV>.. {ç   ³† »ZÆŠ ‡zÌZ Ð] l$ÆøC§ý lªÆý ‡$ ^öç   ³š ]̄ l Mý SÑ$ç  Ù Œ̄ l ç  Ü¿¶ æ$ÅË$ E¯é²Æý ‡$. ÒÇ™ø´ër${ç  ³† »ZÆŠ‡zÌZ JMý S ç  Ü»ñ æjMŠ St  GMŠ  SÞç  ³ÆŠ ‡t  E¯é²Æý  ‡$. C…rÆý ‡*ÓÅË°Æý ‡Óç  ßæ×æ {Mý SÐ]l$…ÌZ sî æG‹  Üï  ³Gï  ÜÞ {ç  ³† »ZÆŠ ‡zÌZ JMý S O  òÜM>Ëh‹  Üt̄ ] l$ Ðð l$…ºÆŠ ‡V> ¡ç   Ü$MøÐ] lyý l… Vý SÐ] l$°…^éÍÞ ]̄l A…Ô¶æ….A¿¶æÅÆý ‡$¦Ë »êyî l Ìê…Vó SÓgŒ æ, ç  ÜÐ] l*«  §é¯éÍ^ó la O  Ôð æÍ B«  §éÆý ‡…V>砠ܧýlÆý ‡$ A¿¶ æÅǦ Ð]  l$ ]̄ l砠ܢ™éÓ°² A…^è l¯é Ðó lõÜ…§ý l$Mý S$ O  òÜM>Ëh‹  Üt ]̄ l$ °Ä¶æ$Ñ$…_ ]̄ lr$Ï ™ð  lË$Ýù¢…¨.

  ¯ó lç   ³£ý  lÅ… B«  §é-Æý   …V> {ç   ³Ô¶æ²Ë$C…rÆý ‡*ÓÅÌZ A¿¶ æÅÆý‡$¦Ë ]̄ l$ Ayì lW ]̄ l {ç³Ô¶æ²Ë$ ÐéÇ ó̄ lç  ³£éÅË$ (ÝëÐ] l*hMý S,Mý S$r$…º, ѧý lÅ) B«  §éÆý ‡…V> E¯é²Æ‡¬.O  òßæ§ý lÆ>»ê§Š lÌZ ó̄l ç   ³#sì æt ò³ÇW, ѧéÅ¿êÅç   Ü… A…™é O   òßæ§ýlÆ>»ê§Š lÌZ ó̄l ç   ³NÇ¢̂ ó lí  Ü ]̄ l A¿¶ æÅǦ°.. "{V>Ò$×æ {´ë…™è l…ÌZGÌê ç   ³° ^ólĶ æ$Vý SËÐ] l#? Ðð l${sZ Mý SËaÆŠ ‡Mý S$ AËÐéO   sñ æ ]̄ l ó̄ lç  ³£ý lÅ…ÌZ {V>Ò$×æ {´ë…™è l {ç³fË™ø GÌê Ð] l$Ðól$Mý SÐ] l$Ð] l#™éÐ] l#? A ó̄ l {ç  ³Ô¶ æ² Ayì lV>Æý ‡$. A§ó l Ñ«  §ý l…V> Ð]l$í  ßæâê A¿¶ æÅÆý ‡$¦ËMý S$ A«  ̈ Mý S Ô>™è l… "D g껌 æ {´÷O  òœÌŒ æ ç  ³NÇ¢V> „ó S{™è l Ýë¦Æ‡¬ÌZE…r$…¨. Ò$Æý ‡$ H Ñ«   §ý l…V> ç   ÜÐ] l$Æý ‡¦…V> °Æý ‡Ó ç  ßæ…^è lVý SËÆý ‡° ¿êÑç  Ü$¢¯é²Æý ‡$?' A ó̄l {ç  ³Ô¶ æ²Ë$ G§ý l$Æý ‡Ä¶ æ*ÅƇ¬.

  ç³£ýl-M>Ë E§ó lªÔ>Ë$, Ý뫧éÅ-Ýë-«§éÅË$

  Æ>™è l ç  ³È„ý SÌZ BĶ æ* ç  ³£ý lM>Ë$&Ë„>ÅËMý S$ ç  Ü…º…«  ̈ …_ ¸ëÅMŠ St »ô æ‹  Üz {ç   ³Ô¶ æ²Ë™ø AÐ] lV>ç  ßæ ]̄ l ]̄ l$ ç  ³È„ì S…_ ]̄ l sî æG‹  Üï  ³Gï  ÜÞ.. C…rÆý ‡*ÓÅ ç   ÜÐ] l$Ķ æ$…ÌZ Bç  ³£ý lM>Ë E§ó lªÔ>Ë$, AÐ] l$Ë$&Ýë«  §éÅÝë«  §éÅËOò³A¿¶ æÅÆý‡$¦Ë AÀ{´ëĶæ$…/ÑÔó æÏç  Ù×æ ]̄ l$ {ç³Õ²…_…¨.� Ñ$ç  Ù Œ̄ l M>Mý S¡Ä¶ æ$ Ë„ý SÅ…O  ò³ Ò$ AÀ{´ëĶæ$…? {ç³ç   Ü$¢™è l

  Ðé™éÐ] lÆý ‡×æ ç   ³Çí  Ü¦™è l$Ë ó̄ lç³£ý lÅ…ÌZ D Ë„ýSÅ… G…™èlÐó l$Æý ‡Mý S$ ð̄lÆý ‡Ðó lÆý ‡$™è l$…¨? Ë„ý SÅ… AÐ] l$Ë$Mý S$ Ò$ ç   Ü*^è l]̄ lË$? Ð] l…sì æ {ç³Ô¶ æ²Ë$ G§ý l$Æý ‡Ä¶ æ*ÅƇ¬

  � ]̄ lÌŸY…yý l hÌêÏÌZ ¸ùÏÆøí  Ü‹  Ü ç  ÜÐ] l$ç  ÜÅ ç³ÇÚëPÆý‡… ¨Ô¶ æV>™è lËò³sì æt̄ ]l ÐérÆŠ ‡{WyŠ l E§ó lªÔ¶ æ… Ýë«  §ý lÅÐól$¯é?..

  � ±sì æ Ð] l$ãÏ…ç  ³# A…™è l ™è lÓÆý ‡V> ÒËÄô æ$Å A…Ô¶ æÐó l$¯é Ð]l…sì æ{ç  ³Ô¶ æ²Ë$ MýS*yé Ayì lW ]̄ lr$Ï  A¿¶  æÅÆý ‡$¦Ë$ ™ð lÍ´ëÆý ‡$. CÌê§é§éç  ³# {ç   ³† A¿¶ æÅǦÌZ BĶ æ* ç  ³£ýlM>Ë E§ó lªÔ>Ë$,Ë„>ÅË$, AÐ]l$Ë$O   ò³ ÑÔó æÏç  Ù×æ O ð̄ lç  ³#×êÅË$ ç   ³È„ìS…^ó lÑ«  §ý l…V> {ç   ³Ô¶ æ²Ë$ Ayì lV>Æý ‡$.

  {´ëºÏÐŒl$ ÝëÍÓ…VŠS MöÔ¶æa¯Œ  lÞÐ] lÅMì S¢Vý S™è l ó̄ lç³£ýlÅ…, Ñ«   ̈ °Æý ‡Óç  ßæ×æ ÝëÐ] l$Æý ‡¦ Å…O  ò³ {ç   ³Ô¶ æ²Ìô æM>Mý S$…yé.. A¿¶ æÅÆý ‡$¦Ë$ ¿¶ æÑç  ÙÅ™è l$¢ÌZ Ñ«   ̈ °Æý‡Óç   ßæ×æÌZG§ý l$Æý ‡Äôæ$Å çÜÐ] l$ç  ÜÅË ç   ³ÇÚëPÆý ‡ O  ̄ ð lç  ³#×êÅË ]̄l$ ({´ëºÏÐŒ l$ÝëÍÓ…VŠ S í  ÜPÌŒ æÞ)O  ò³¯é {ç   ³Ô¶ æ²Ë$ Ayì lV>Æý ‡$.� JMý S {ç  ³§ó lÔ¶ æ…ÌZ GVý S$Ð] l {´ë…™è l…ÌZ° O   Æ𠇙è l$.. ¨VýS$Ð] l

  {´ë…™è l…ÌZ° O   Æ𠇙è l$Mý S$ ±Æý ‡…§ý lMý S$…yé ^ó lÔ>yý l$. B C§ý lªÇÐ] l$«  §ý lÅ ÑÐé§ý l… ™è lÌñ æ†¢…¨. B ç   ÜÐ] l$Ķ æ$…ÌZ Ò$Æð ‡Ìê BçÜÐ] l$ç  ÜÅ ]̄ l$ ç  ³Çç  ÙPÇÝë¢Æý ‡$? A ó̄ l¨ {´ëºÏÐŒ l$ ÝëÍÓ…VŠ S

  í  ÜPÌŒ æÞ, çÜÐ] l$Ķ æ$ç  Ü*¹Ç¢° ç  ³È„ìS…^ó l…§ý l$Mý S$ Ayì lW ]̄ l JMý S {ç  ³Ô¶ æ². A§ó lÑ«  §ý l…V>.. JMý S {´ë…™è l…ÌZ O   Æ𠇙è l$Ë$AÔ>ï  ÜÄ̂¶ æ$ ç  ³§ý l®™è l$ÌZÏ »ZÆý ‡$Ï  Ðó  lç  Ü$¢¯é²Æý ‡$. ±Æý ‡$ Æ>Mý S´ùƇ¬¯é Ð] l$Æø{ç  ³Ä¶ æ$™è l²… ^ó lç  Ü$¢̄ é²Æý ‡$? D ç   ÜÐ] l$Ķ æ$…ÌZ Ò$Æý ‡$ GÌê…sì æ Ô>ï   ÜÄ̂¶æ$ ç   ³§ý l®™è l$Ë$ AÐ]lË…¼Ýë¢Æý ‡$? B O   Æ𠇙è l$Ë$^ó lç  Ü$¢̄ ] l² {ç   ³Ä¶ æ$™è l²… ç   ÜÇM>§ý l° ÐéÇ°

  GÌê Ðð l$í  ³µÝë¢Æý ‡$? Ð]l…sì æ {ç  ³Ô¶æ²Ë$ Ayì lV>Æý ‡$.

  Bàϧý  l-MýSÆý Ðé™é-ÐéÆý   -×æ…ÌZ

  Ðð l¬™è l¢… Ò$§ý l sî æG‹  Üï  ³Gï  ÜÞ °Æý ‡Óí  ßæ…_ ]̄ l ™öÍ C…rÆý ‡*ÓÅË$ ^éÌê Bàϧý lMý SÆý ‡ Ðé™éÐ] lÆý ‡×æ…ÌZ fÇV>Ķ æ$°A¿¶ æÅÆý ‡$¦Ë$ B ]̄ l…§ý l… Ðð lͺ$^éaÆý ‡$. Mý SÑ$çÙ Œ̄l ç   Ü¿¶æ$ÅË$G…™ø õÜ²ç   ßæç  ³NÆý‡ÓMý S…V> Ð] lÅÐ]lç  ßæÇ…_ ]̄ lr$Ï ^ð l´ëµÆý ‡$. 15]̄ l$…_ 20 °Ñ$ÚëË C…rÆý ‡*ÓÅ Ð] lÅÐ] l«  ̈ ÌZ ™öÍ AƇ¬§ý l$°Ñ$ÚëË$ A¿¶ æÅÆý ‡$¦ÌZÏ° C…rÆý ‡*ÓÅ sñ æ ]̄lÛ ̄ Œ l ™öËW´ùÄô æ$Ñ«  §ý l…V> Æð ‡…yý l$ »ZÆŠ ‡zË ç   Ü¿¶ æ$ÅË$ Ð] lÅÐ] lç  ßæÇ…_ ]̄ lr$Ï  A¿¶  æÅÆý ‡$¦Ë$ ™ð lÍ´ëÆý ‡$.� Mý SÑ$ç  Ù Œ̄ l M>Æ>ÅËĶ æ*°Mì S GÌê ^ó lÆý ‡$Mý S$¯é²Æý ‡$?

  � Ðð l*sêÆŠ ‡ O  »ñ æMŠ SO  ò³ Æ>Ð] lyý l… Ð] lËÏ  {sêí   œG§ý l$Æý ‡$ M>Ìô æ§é?

  � Ðésìæ M>Æý ‡×æ…V> Ñç  Ü$VýS°í³…^è lÌô æ§é?� Ðð l${sZO  Æð ‡ÌŒ æ Ð] lõÜ¢  {sêí   œMŠ S ç  ÜÐ] l$ç  ÜÅ G…

  ÚëPÆý ‡… M>Ðö^è l$a?� {»ô æMŠ S ¸ë‹  Üt ^ó  lÔ>Æ>?� C…rÆý ‡*ÓÅ Møç  Ü… Mö™è l¢ {yð  l‹  Ü Mö ]̄ l$MýS$P¯é

  Ð] l…sì æ Ýë«  §éÆý ‡×æ {ç  ³Ô¶ æ²Ë™ø C…rÆý ‡*ÓA¿¶ æÅǦ Ý뫧éÆý ‡×æ ç  ³Çí  Ü¦†Mì S, C…rÆý ‡*ÓÅ »ZÆý‡×ê°Mì S Mý  S$§ý l$Æý‡$Mý S$¯é²MýS Ðð l$…ºÆý ‡$Ï C™è lÆý ‡ ]̄ lr$Ï A¿¶  æÅÆý ‡$¦Ë$ ^ð l´ëµÆý ‡$. B {ç   ³Õ²… ó̂ l ¡ç  ÜÐ] l*«§é ]̄ l… ™è lÆý ‡àÌZ M>Mý S$…yé yì lç  ÜPç  Ù Œ̄ lr…™ø A¿¶ æÅÆý ‡$¦Ë$ çÜ»ñ æjMŠ St, g껌 æ {´÷O   òœÌŒ æMý Sç  ÜÐ] l*«  §é¯éË$ C^ó la Ñç   ÙĶ æ$…ÌZ sñ æ ]̄ lÛ ̄ Œ l ÌôÇ…^è lVý SÍW ]̄ lr$Ï ™ð  lÍ´ëÆý ‡$.

  CÌê Ð]lÅÐ]l-çßæ-ÇõÜ¢ Ðól$Ë$¿¶ æÑç  ÙÅ™è l$¢ÌZ C…rÆý ‡*ÓÅËMý S$ àfÆý ‡ÄVýS$Æý ‡$¢…^è l$MøÐéÍÞ ]̄l, çÜÐ] l*«  §é¯éË$ í   Ü§ý l®…A…Ô>Ë$..� ºÄñ æ*yó lsêÌZ õ³ÆöP ]̄l² ç  ÜÐ] l*^éÆý ‡…O  ò³

  ç  Ü…í  Ü§ý l®™è l ´÷…§éÍ. ™éÐ] l¬ àfÆý ‡Æý‡*ÓÅMý S$ çÜ…º…«  ¨…_ ]̄ l E§øÅVý S…& Ñ«  §ý lç  ÜÆý‡O  Ðð l$ ]̄ l O  ̄ ð lç  ³#×êÅË$, Ðésì æÌZ ™èlÐ] l$ ç  Ü ]̄ËO  ò³ AÐ] lV>ç  ßæ ]̄ l ò³…^è l$MøÐéÍ.

  � Ð] l¬QÅ…V> sñ æMìS²Mý SÌŒ æ, C…f±Ç…VŠS ó̄ lç³V>Ë A¿¶ æÅÆý ‡$¦Ë$ ç  Ü…º…«  ̈ ™è l çÜ»ñ æjMý S$tÌZÏ×êÅË$ Ý÷…™èl… ^ó lç  Ü$MøÐéÍ.

  � ÑÔó æÏçÙ×æ O   ð̄ lç  ³#×æÅ…, AÀ{´ëĶ æ$ Ð] lÅMîS¢E…yó lÌê ^è l*ç  Ü$MøÐéÍ.

  sî G‹    Üï    ³GïÜÞ " ™öÍ' C…rÆý‡*ÓÅË çÜÆý

   ºç    ßæ$- Ð]  ¬Q Ð]  NÅçßæ…

  A¿¶ æÅÆý ‡$¦Ë$ BĶ æ* õ³ç   ³Æý ‡$Ï, °Æ󠇪ՙè l í  ÜËO  ò³ AÐ] lV>çßæ ]̄l ́ ÷…§ý lyý l…ÌZ ºç   ßæ$Ð]l¬´ësì æ…^éÍ. {ç   ³† A…Ô>°² ÑÀ ]̄ l² ç  ³£ý lÅ…, ç   ³Æý ‡ÅÐ]lÝë ]̄ l…, ç   ³ÇÚëPÆý ‡…, ç   œÄ¶ æ$ ]̄ l… ^ó lĶ æ*Í. Aç   ³šyól ç   ³NÇ¢ Ýë¦ Æ‡¬ËÀ…_ {ç   ³Ô¶ æ² GÌê Ayì lW¯é ç   ÜÐ] l*ó̄ lÆý ‡$µ Ý÷…™èlÐ] l$Ð]l#™èl$…¨.

  {ç   ³™ó   ÅMý S ™ð Ë…-V>×æ Æ>ç    Ù‰ BÑ- Æ> Ð]  … ™ è  Æ>ә蠠 E§øÅV>Ë ¿¶   æÈ¢ Mì S™ð  Ë…-V>×æ Æ>ç    Ù‰ ç    ³¼Ï MŠ S çÜÈÓ‹   Ü Mý SÑ$-çÙ¯Œ (sîæ-G‹   Ü- ï³-Gï  ÜÞ)¯]  $HÆ>µr$ ó̂ Ô>Æý ‡$. C¨ Cç    ³µsìæ Ð]  Æý ‡Mý S$ ™öÑ$è °Ä¶  æ*- Ð]  $Mý Sç   ³È„ý SË$ °Æý ‡Óí   ßæ…-_…¨. D {Mý SÐ]  $…ÌZ CÇVóSçÙ¯Œ A…yŠ   M>ÅyŠ

  Ñ¿êVý S…-ÌZ° HD- D-&Ðð  $-M>°- Mý SÌŒ 16 ´ùç   Ü$tËMý S$ yì òÜ…-ºÆŠ ‡30, 31 ™ó ©ÌZÏ C…rÆý ‡*ÓÅË$ fÇV>Ƈ¬. ™ð  Ë…- V>×æÆ>ç    Ù‰ …ÌZ CÑ "™öÍ' E§øÅVý S C…rÆý ‡*ÓÅË$V> °Í- ^éƇ¬. C§óMøÐ]  ÌZ Ð]  $ÇMö°² C…rÆý ‡*ÓÅË$ °Æý ‡Óí   ßæ…-  ó̂ …-§ý  $Mý S$ Mý SÑ$-çÙ¯Œí  Ü§ý  ® Ð]  $-Ð] #-™ø…¨. D ¯ó ç    ³-£ý  Å…ÌZ ¿¶  æÑ-ç    Ùř蠠$¢ÌZ C…rÆý‡*ÓÅËMýS$ àfÆý ‡Äô  æ$Å A¿¶  æÅÆý ‡$¦Ë AÐ]   -V>ç    ßæ¯] MøçÜ….. sî æG‹Ü- ï   ³-GïÜÞ°Æý ‡Óíßæ…-_¯]   ™öÍ C…rÆý‡*ÓÅË ç     ÜÆý ‡-ãOò³ ÑÔóæÏç    Ù×æ..

 • 8/17/2019 1 7 1 2016 bhavitha

  3/8

   Vý  $Æý ‡$ÐéÆý ‡… l f¯] lÐ] lÇ l  7 l  2016

  Job Guidance

   {í³ç    ³- Æó‡-ç    Ù¯Œ ç³Æý ‡…V> f ]̄ l- Æý ‡ÌŒ ç   Ütyî l‹   Ü õ³ç    ³ÆŠ ‡ Møç   Ü… {Vý  *‹    ³-&4 Ý릠Ƈ¬ÌZ  è̂l¨- Ñ™ól çÜÇ´ù™èl$…¨. C…§ý l$ÌZ Vý ™è l íÜ˺-‹   Ü™ø ´ër$

   Mö™èl¢ ™ðlË…-V>×æ Æ>çÙ‰ çÜ…º…«   §ý l A…Ô>ËMý  $ {́ 뫧é ]̄ lÅ… CÐéÓÍ. 

   RêäË ÑÐ] l- Æ>Ë$

  ´ùç   Ü$tË$ RêäË$í  ÜÑÌŒ (ç   ³#Æý ‡$ç  Ù$Ë$, Ð] l$í  ß â¶  Ë$) -1810BÆŠ ‡ÃyŠ l ÇfÆŠ ‡Ó (ç  ³#Æý ‡$çÙ$Ë$, Ð] l$í  ß â¶  Ë$) 2760´ù΋  Ü M>°õÜtº$ÌŒ (G‹   ÜHBÆŠ   ï  Üï  ³GÌŒ  ),ç  ³#Æý‡$ç  Ù$Ë$ -56sî  G‹  ÜG‹Üï³ (ç  ³#Æý‡$çÙ$Ë$) -4065

  òܵ砠ÙÌŒ   {´÷sñ  Mý SÛ ̄Œ l ¸ùÆŠ ‡Þ (G‹  Üï  ³G‹  œ),ç  ³#Æý‡$ç  Ù$Ë$ -174O  òœÆŠ‡Ððl$ Œ̄ l (ç  ³#Æý‡$çÙ$Ë$) -416Ðð  ¬™è   ¢ … 9281

  ĶæÊ°rÏ ÐéÈ í  ÜÑÌŒæ&HBÆŠ‡ M>°õÜtº$ÌŒ  æRêäË ÑÐ]   l Æ>Ë$

  Ķ  æÊ° sŒ   æ íÜÑ ÌŒ   æ H BÆŠ‡B¨Ìê-»ê-§Š l -15-7 -185Mý SÈ…-̄ ]lVý SÆŠ ‡ -130- -163Ð] lÆý‡…Vý SÌŒ MýSÑ$ç   Ù ]̄lÆó ‡sŒ   -23 &Ð] lÆý ‡…Vý SÌŒ   Æý ‡*Æý‡ÌŒ   123 &QÐ] l$Ã…- -121 -153Ð]l$ç  ß º*»Œ   ]̄ lVýSÆŠ ‡ -144 4]̄ lÌŸY…-yýl -167 -117OòܺÆ>»ê-§Š l -166 -5-33Æý ‡…V>Æð ‡yì lz -2-9 -47O  òß §ý lÆ>»ê§Š l í  Üsî   -506 -1365Ððl$§ý lMŠ S -115- -75Ððl¬™è  l¢… 1810 2 760

   sî æG‹   Ü-G‹Üï³ M>°- õÜtº$ÌŒÞ (»ñæ-sêÍ- Ä¶  æ$ ]̄ lÏ ÐéÈ)Ķ  Êç  Ü‹  œVý S*yý l: 141; Ð] l*Ð] lʲƊ ‡ (Ð] lÆý ‡…Vý SÌŒ  ): 270; yì l^Œ lç  ³ÍÏ  (°gêÐ] l*»ê§Šl): 217; Mö…yéç   ³NÆŠ ‡ (Æý ‡…V>Æð ‡yì lz):142; ½^Œ lç³ÍÏ (Ð] l$ç  ß º*»Œ   ]̄ lVý SÆŠ ‡): 210; A ð̄l²ç  ³Ç¢ ( ]̄lÌŸY…yý l): 187; Ð] l$…_Æ>ÅË (B¨Ìê»ê§Š l): 288; Æý ‡$M>Ãç  ³NÆŠ‡(MýSÈ… ]̄ lVý SÆŠ ‡): 231; B¨Ìê»ê§Š l hÌêÏ  ( ]̄ l*Å): 595;Æý ‡…V>Æð ‡yì lz  hÌêÏ  ( ]̄ l*Å): 595; Ð] lÆý ‡…Vý SÌŒ   hÌêÏ  ( ]̄ l*Å):595; QÐ] l$Ã… hÌêÏ ( ]̄ l*Å): 594.

   O   òœÆŠ ‡Ðð l$¯Œ RêäË$ Ķ  æÊ°rÏ ÐéÈV>

  B¨Ìê»ê§Š l: 31; Mý SÈ… ]̄lVý SÆŠ ‡: 41; Ð] lÆý ‡…Vý SÌŒ  : 30; QÐ] l$Ã…:29; Ð] l$çß º*»Œ   ]̄ lVý SÆŠ ‡: 31; ]̄ lÌŸY…yý l: 39; Æý ‡…V>Æð ‡yì lz: 40;O  òß §ý lÆ>»ê§Š l: 75; Ðð l$§ý lMŠ S: 49; °gêÐ] l*»ê§Š l: 38.

  Ðð l¬™è l¢… 416 ´ùç   Ü$tË$ E…yý lV>, A…§ý l$ÌZ 13 ´ùç  Ü$tË$ »êÅMŠ SÌêVŠ SMýS$ ^ð l…¨ ]̄ lÑ. »êÅMŠ SÌêVŠ S ´ùçÜ$tË ]̄ l$ ÌZMýSÌŒ  A¿¶ ÅÆý ‡$¦Ë™ø Ð] l*{™è lÐól$ ¿¶  È¢  ^ó lÝë¢Æý ‡$. hÌêÏË$, Mó SrWÈË

  ÐéÈ »êÅMŠ SÌêVŠ S ´ùç   Ü$tË ÑÐ] lÆ>Ë Møç   Ü….. ¯øsì  í  œMó Sç  Ù Œ̄ l^èl*yý lÐ]l^è l$a.� AÆý  ‡á ™èl: þO  Ìñ  1, 2015 ¯ésì  Mì S C…rÆŠ ‡ Ìô  §é ™è l™è lÞÐ] l* ]̄ l

  AÆý ‡á ™è l. Gï   ÜÞ, Gï   Üt  Mó SrWÈË A¿¶  ÅÆý ‡$¦Ë$.. ç   ³§ø™è lÆý‡Vý S†E¡¢Æý ‡~™è l™ø ́ ër$ C…rÆŠ ‡ Æð ‡…yý l$ ç  Ü…Ð] l™è lÞÆ>Ë ç  ³È„ý SËMý S$àfO  Æð ‡ E…yéÍ.

  � Ð]lĶ  æ$çÜ$: O  òœÆŠ ‡Ðð l$ Œ̄ l Ñ$ ]̄ là Ñ$WÍ ]̄ l Ñ¿êV>ËMý S$ §ý lÆý‡

  Rêç  Ü$¢ ^ó lç  Ü$Mö ó̄ l A¿¶  ÅÆý ‡$¦ËMý S$ þO  Ìñ  1, 2015 ¯ésì  Mì S 18]̄ l$…_ 25 Hⶠ Ï Ð] l$«  §ý lÅ E…yéÍ. O  òœÆŠ ‡Ðð l$ Œ̄ l ´ùç  Ü$tËMý S$ §ý lÆý ‡Rêç  Ü$¢ ^ó lç  Ü$Mö ó̄ l A¿¶  ÅÆý ‡$¦ËMý S$ þO  Ìñ  1, 2015 ¯ésì  Mì S 18]̄ l$…_ 33 Hⶠ Ï Ð] l$«  §ý lÅ E…yéÍ.

  � Gï  ÜÞ, Gï  Üt, ½ï  Ü A¿¶  ÅÆý ‡$¦ËMý S$ Vý SÇç  Ùt Ð] lÄñ  *ç  ³ÇÑ$†ÌZ I§ó lâ¶ Ï ç  Üyý lÍ…ç  ³# E…r$…¨. ç  ßZ…V>Æý‡$zË$, Æ>çÙ‰  {ç  ³¿¶  $™è lÓ E§øÅVý S$Ë$, C™èlÆý ‡ Ñ$ ]̄làƇ¬…ç   ³# Ð] lÆ>YËMý S$ {ç   ³¿¶  $™è lÓ °º…«§ý l ]̄lË Ðó l$Æý ‡Mý S$ Ð] lÄñ  *ç  ÜyýlÍ…ç³# E…r$…¨.

  � ïœk: Kï  Ü, ½ï  Ü A¿¶  ÅÆý ‡$¦ËMý S$ §ý lÆý ‡Rêç  Ü$¢ ï  œk Æý ‡*. 400;Gï  ÜÞ, Gï   Üt  A¿¶  ÅÆý ‡$¦ËMý S$ Æý ‡*. 200. §ý lÆý ‡Rêç  Ü$¢  ï  œk ]̄ l$sî  G‹Ü B Œ̄lO   Ìñ   Œ̄ l, Hï   ³ B Œ̄ lO  Ìñ   Œ̄ l òÜ…rÆý ‡$Ï, Ò$&õÜÐéMó S…{§éË$, yð l¼sŒ  , {Mð SyìlsŒ   M>Æý ‡$zË §éÓÆ> ^ð lÍÏ…^èlÐ]l^è l$a.

  � §ý  lÆý  ‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]   l…: www.tslprb.in §éÓÆ> §ý lÆý ‡Rêç  Ü$¢

  ^ó lç  Ü$MøÐéÍ. Ð] l$í  ß â¶  Ë$ íÜÑÌŒ  &BÆŠ ‡ÃyŠ l ÇfÆŠ ‡Ó M>°õÜtº$ÌŒ   ´ùç  Ü$tËMý S$ Ð] l*{™èlÐó l$ AÆý ‡$á Ë$.� G…í  ³Mý  S {ç³{MìSĶæ$: G…í³MýS {ç   ³{MìSĶ $ÌZ {í  ³ÍÑ$ ]̄ lÈ Æ>™è l

  ç  ³È„ý S, í  œhMý SÌŒ   Gí  œí  ÙĶ  $±Þ sñ  ‹  Üt, O  òœ ]̄ lÌŒ Çsñ   Œ̄ l sñ  ‹  ÜtË$E…sêƇ¬.

  � {í  ³ÍÑ$ ̄ ]   lÈ Çsñ毌l sñ æ‹   Üt: {ç  ³Ô¶ ²ç³{™è l… 200 Ð] l*Æý ‡$PËMý S$E…r$…¨. {ç³Ô¶  ²Ë$ Ð] l$Ítç  ³#ÌŒ   ^éƇ¬‹   Ü Ñ«  §é ]̄ l…ÌZE…sêƇ¬. ç   ³È„ý S ç  ÜÐ] l$Ķ   $… Ð] lÊyý l$ Vý S…rË$. Mý S±ç  ÜAÆý‡á ™è l Ð] l*Æý ‡$PË ÑÐ] lÆ>Ë$... Kï   Ü A¿¶  ÅÆý ‡$¦ËMý S$ 40Ô>™è l…; ½ï   ÜËMý S$ 35 Ô>™è l…; Gï   ÜÞ, Gï   Üt, GMŠ SÞç  ÜÈÓ‹  ÜÐð l$ Œ̄ l Mó SrWÈ A¿¶  ÅÆý ‡$¦ËMýS$ 30 Ô>™è l… Ð] l*Æý ‡$PË$. {ç   ³Ô¶  ² ç  ³{™è l… ™ð lË$Vý S$, C…WÏ‹  Ù, EÆý‡*ª Ð] l*«§ý lÅÐ] l*ÌZÏ E…r$…¨.

   §ólçßæ§é-Æý ‡$Éý lÅ ç    ³È„ý

  Æ>™è l ç  ³È„ý SÌZ MýS±ç   Ü AÆý ‡á ™è l Ð] l*Æý ‡$PË$ Ýë«  ̈…_ ]̄ l A¿¶  ÅÆý ‡$¦ËMý S$ íœhMý SÌŒ   Ðð l$fÆŠ ‡Ððl$…sŒ Þ sñ  ‹  Üt (ï  ³G…sî  ) °Æý‡Óí  ß Ýë¢Æý ‡$.G™è l$¢ (ç  ³#Æý ‡$ç  Ù$Ë$): Mý S±ç  Ü… 167.6 òÜ….Ò$ E…yéÍ.�

  ^é¡: Mý S±ç  Ü… 86.3 òÜ….Ò$ E…yéÍ. V>Í ï   ³Ía ]̄ lç  ³šyý l$ 5 òÜ….Ò$ ò³Æý ‡V>Í.� G™è  l$¢ (Ð]   l$íßæ ⶠ  æË$): Mý S±ç  Ü… 152.5 òÜ….Ò$ E…yéÍ.� ¯øsŒ  æ: Ð] l$ç  ß º*»Œ   ]̄ lVý SÆŠ ‡, B¨Ìê»ê§Š l, Ð] lÆý ‡…VýSÌŒ  ,

  QÐ] l$Ã… hÌêÏÌZ° òÙyý l*ÅÌŒ {sñ  •»Œ  Þ, B¨Ðéï  Ü A¿¶  ÅÆý ‡$¦ËMý S$ Mì S…¨ Ô>ÈÆý ‡Mý S {ç  ³Ð] l*×êË$ E…sô   çÜÇ´ù™è l$…¨.

  � G™è  l$¢ (ç³#Æý  ‡$çÙ$Ë$): Mý S±ç  Ü… 160 òÜ….Ò$ E…yéÍ

  � ^é¡: Mý S±ç  Ü… 80 òÜ….Ò$ E…yéÍ. V>3 òÜ….Ò$ ò³Æý ‡V>Í.

  � Ð]  l$íßæⶠ æË$ (G ™è  l$¢): Mý S±ç  Ü… 150 òÜ….Ò$

  í   œhMý  ÌŒ Gí   œ-íÙ- Ä¶  æ$±Þ sñ æ‹   Üt

  °Æ󠇪Զ   Ô>ÈÆý ‡Mý S {ç  ³Ð]l*×êË$ ]̄ l² ÐéÇMì S ©°íÜÑÌŒ  & O  òœÆŠ ‡ Ñ¿êV>ËMý S$ §ý lÆý ‡Rêç  Ü$¢  ^ó lç  Ü(ç  ³#Æý ‡$ç  Ù) 800 Ò$rÆý ‡Ï™ø Mý SÍí  ³ HO  Ðð l¯é ËÌZ AÆý ‡á ™è l Ýë«   ̈õÜ¢  çÜÇ´ù™è l$…¨. Ñ$Wç  Ü…º…«  ̈ …_ I§ý l$ DÐð l…rÏÌZ AÆý ‡áE…r$…¨. JMöPMý S DÐð l…sŒ  Mý S$ 15 Ð] l*Ðð l¬™è l¢… I§ý l$ DÐð l…rÏMý S$ 75 Ð] l*Æý ‡$PË ]̄l$

  DÐðl…sŒ  æ M>Ó Í O   òœ Ƈ¬…VŠ   S f¯]lÆý‡ ÌŒ   æ

  100 Ò$rÆý ‡Ï ç  ³Æý ‡$Vý S$ -15 òÜMý  S ]̄ l$ÏÌê…VŠ S f…‹  ³ 3.80 Ò$ÚësŒ  ç³#sŒ  (7.26Mì SÌZË$) 5.60 Ò$O  òß f…‹   ³ 1.20 Ò$800 Ò$. ç  ³Æý ‡$Vý S$ -170 òÜMý S ]̄ l$Ï

  � Ð]  l$í  ßæⶠ æË$ (í   ÜÑÌŒæ): Ðð l¬™è l¢… Ð] lÊyý l$ Ò$rÆý ‡Ï™ø Mý SÍí  ³ Æð ‡…yý l$ DÐð l…rÏÌZ ™è lç ³Ýë«  ̈ …-^éÍ.

  � DÐðl… r$Ï&M>ÓÍ O    òœ Ƈ¬…VŠ   S O   sñ æ…/§ý  l*Æý  ‡…ç  ³Æý ‡$Vý S$ 20 òÜMý S ]̄ l$Ï; Ìê…VŠ S f…‹   ³ 2.50ç  ³#sŒ   (4 Mì SÌZË$) 3.75 Ò$rÆý ‡$Ï.

  � Ð]  l$íßæ ⶠ  æË$ (BÆŠ  ‡ÃyŠl Çf ÆŠ‡Ó): A°² (Ð] lËÌZ AÆý ‡á ™è l Ýë«   ̈…^éÍ. {ç  ³¡ DÐð l…sŒ

  ^öç  ³š ]̄ l Ð] lÊyý l$ DÐð l…rÏMý S$ 75 Ð] l*^éÆý ‡$.DÐðl…sŒæ M>Ó ÍOòœÆ‡¬…VŠ100 Ò$rÆý ‡Ï ç  ³Æý ‡$Vý S$ -20 òÜMý S ]̄ l$ÏÌê…VŠ Sf…‹  ³ 2.50 Ò$rÆý‡$ÏÚësŒ  ç  ³#sŒ   (4 Mì SÌZË$) 3.75 Ò$rÆý ‡$Ï

   O   òœ¯] lÌŒ Çsñ毌 sñæ‹   Üt� C…WÏ‹  Ù � AÆý ‡¦Ðð l$sì MŠS� f ]̄ lÆý ‡ÌŒ   OòÜ Œ̄ lÞ� í  ß ç  ÜtÈ B‹  œ C…yì lĶ  *,

  C…yì lĶ  $ Œ̄ l MýSËaÆŠ ‡, C…yì lĶ  $ Œ̄ l ó̄ lç  Ù ]̄ lÌŒ  Ð]lÊÐŒ Ðð l$…sŒ  .

  � C…yì lĶ  $ Œ̄l gê{VýSï  œ,´ëÍsî   A…yŠ l GM> ]̄ lÒ$

  � A…™è lÆ>j¡Ä¶  $, gê¡Ä¶  $Ýë¦Æ‡¬ÌZ {´ë«  §é ]̄ lÅ…E ]̄ l² Mý SÆð ‡…sŒ   DÐð l…sŒ  Þ

  � sñ  ‹  Üt B‹  œ Èf°…VŠ S/Ððl$…rÌŒ   G¼Ísî  

  � ç³Æý ‡Þ¯éÍsî sñ  ‹  Üt (G¤MŠ SÞ,gñ  …yý lÆŠ ‡, Ðð l ]̄ lMý Sºyì l ]̄lÐ] lÆ>YË A…Ô>Ë$, Ýùç  ÙÌŒ  AÐó lÆŠ ‡ ð̄ l‹  Ü, GÐð l*çÙ ]̄ lÌŒC…sñ  Í-gñ ̄ ŒlÞ)

  � ™ð lË…V>× Æ>ç   Ù‰  ç  Ü…º…«  §ý lA…Ô>Ë$(í  Ü˺‹  Ü C…rÆŠ‡Ýë¦Æ‡¬ÌZ E…r$…¨)

   ™èl$¨ G…í³Mý  � í  ÜÑÌŒ  æ&O   òœÆŠ  ‡Ðð l$¯Œ  æ: Mó SrWÈË ÐéÇ {ç  ³†¿¶  , O  òœ ]̄ lÌŒ Çsñ   Œ̄ l sñ  ‹  Üt(200 Ð] l*Æý ‡$PË$)

  ÌZ ´÷…¨ ]̄ l Ð] l*Æý ‡$PË$ B«  §éÆý ‡…V> ™è l$¨ gê¼™é Æý ‡*´÷…¨Ýë¢Æý‡$. Ðð l¬§ý lsì  20 Ô>™è l… ´ùçÜ$tË ]̄ l$ EÐ] l$Ãyì l Ðð l$ÇsŒ   gê¼™é(Kò³ Œ̄ l Mó SrWÈ) Mì S…§ý l ¿¶  È¢^ó lÝë¢Æý ‡$. Ñ$WÍ ]̄ l 80 Ô>™è l… ´ùç  Ü$tËMý S$ ÌZMý SÌŒ   A¿¶  ÅÆý ‡$¦Ë ]̄ l$ G…í  ³Mý S ^ó lÝë¢Æý ‡$.

  � BÆŠ  ‡ÃyŠ  l ÇfÆŠ   ‡Ó: Mó SrWÈË ÐéÇ {ç  ³†¿¶  , O  òœ ]̄ lÌŒ  Çsñ Œ̄ l sñ ‹  Üt, í  œhMý SÌŒ Gí   œí  Ù Ä¶  $±Þ sñ ‹  Üt (100+75 = 175 Ð] l*Æý ‡$PË$)ËÌZ ´÷…¨ ]̄ l Ð] l*Æý ‡$PË™ø´ër$ Ðð lƇ¬sô i Ð] l*Æý ‡$PË B«  §éÆý ‡…V> ™è l$¨ G…í  ³Mý S ^ó lç  ³yý l™éÆý ‡$. °º…«  §ý l]̄ lË$ A ]̄ l$ç  ÜÇ…_ O  Ìñ sŒ   Ðð l*sêÆŠ ‡ Ðð lí  ß Mý SÌŒ  /{sê Œ̄ lÞ´ùÆŠ ‡t {yð l•Ñ…VŠ S O  Ìñ  òÜ Œ̄ lÞ E ]̄ l² A¿¶  ÅÆý‡$¦ËMý S$ Ðð lƇ¬sô  i Ð] l*Æý ‡$PË$ E…sêƇ¬. Ðð l¬§ý lsì  20 Ô>™èl… ´ùç   Ü$tË ]̄ l$ EÐ] l$Ãyìl Ðð l$ÇsŒ   gê¼™é (Jò³ Œ̄ l Mó SrWÈ) Mì S…§ý l ¿¶  È¢ ^ó lÝë¢Æý ‡$. Ñ$WÍ ]̄ l80 Ô>™èl… ´ùç  Ü$tËMý S$ ÌZMý SÌŒ   A¿¶  ÅÆý‡$¦Ë ]̄ l$ G…í  ³Mý S ^ó lÝë¢Æý ‡$. Ñ$WÍ ]̄ l Ñ¿êV>ÌZÏ° ´ùç  Ü$tËMý S$ Mó SrWÈË ÐéÇ {ç  ³†¿¶  , O  òœ ]̄ lÌŒ   Çsñ   Œ̄ l sñ  ‹Üt, í  œhMý SÌŒ Gí   œí  Ù Ä¶  $±Þ sñ  ‹  Üt (100+75=175 Ð] l*Æý ‡$PË$)ËÌZ ´÷…¨ ]̄ l Ð] l*Æý ‡$PË B«  §éÆý ‡…V> ™è l$¨ G…í  ³Mý S ^ó lç  ³yý l™éÆý ‡$. D ´ùç  Ü$tËMýS$ ÌZMý SÌŒ  , ¯é Œ̄ lÌZMý SÌŒ   °º…«  §ý l ]̄ l Ð]lÇ¢…^è l§ýl$.

  ¯øsŒæ: Ð] l$ç  ß º*»Œ   ]̄ lVý SÆŠ ‡, B¨Ìê»ê§Š l, QÐ] l$Ã…, Ð] lÆý ‡…Vý SÌŒ   hÌêÏÌZ° òÙyýl*ÅÌŒ  {´ë…™éÌZÏ° 75Ô>™è l… ´ùç  Ü$tË ]̄ l$ (òܵ砠ÙÌŒ   Mó SrWÈ+, O  yð lÆð ‡MŠ St Ç{MýS*sŒ Ðð l$…sŒ  )GïÜtË$, B¨Ðéï  Ü WÇf ]̄ l$Ë™ø Ð] l*{™è lÐó l$ ¿¶  È¢ ^ó lÝë¢Æý ‡$. O  Ðð l$¯éÇsî  , Ðð l$ÇsZÇĶ  $‹  Ü ÝùµÆŠ ‡t Þ ç  ³Æý ‡Þ Œ̄ lÞ (G…Gܵ), G Œ̄ lï  Üï  Ü M>Åyð lr$Ï, _{Ëz̄ Œ l ´ù΋  ÜM>Åyð lr$Ï, ç  ßZ…V>Æý ‡$zË$ ™è l¨™è lÆý ‡$Ë ]̄ l$ òܵçÙÌŒ   Mó SrWÈ ç  ³Æý ‡Þ Œ̄ lÞV> õ³ÆöP¯é²Æý ‡$.

  í  ÜË- º‹Ü{í  ³Í Ñ$¯]lÈ Çsñ æ¯Œ  l sñ æ‹   Üt� C…WÏ‹  Ù � AÆý ‡¦Ðð l$sì MŠS� f ]̄ lÆý ‡ÌŒ   O  òÜ Œ̄ lÞ� í  ß ç  ÜtÈ B‹  œ C…yì lĶ  *,

  C…yì lĶ  $ Œ̄ l Mý SËaÆŠ ‡,C…yì lĶ  $ Œ̄l ó̄ lç  Ù ]̄ lÌŒ  Ð]lÊÐŒ  Ðð l$…sŒ  .

  � C…yì lĶ  $ Œ̄ l gê{Vý Sïœ,´ëÍsî   A…yŠ l GM>]̄ lÒ$

  � A…™è lÆ>j¡Ä¶ $,gê¡Ä¶ $ Ýë¦Æ‡¬ÌZ{´ë«§é ]̄ lÅ… E ]̄ l² MýSÆð‡…sŒ   DÐð l…sŒ  Þ

  � sñ  ‹  Üt B‹  œ Èf°…VŠ S/Ðð l$…rÌŒ   G¼Ísî  

  � ™ð lË…V>× Æ>ç   Ù‰ ç  Ü…º…«  §ý l A…Ô>Ë$(í  Ü˺‹  Ü C…rÆŠ‡Ýë¦Æ‡¬ÌZ E…r$…¨)

   Oòœ ]̄ lÌŒÇsñ毌 GV>jÑ$-̄ ól-çÙ¯Œí  œhMý SÌŒ   Gí  œí  ÙĶ  $±Þsñ  ‹  ÜtÌZ E¡¢Æý ‡$~O  Ìñ   ]̄ l A¿¶  ÅÆý ‡$¦ËMý S$ O  òœ ]̄ lÌŒ   Çsñ   Œ̄ l GV>jÑ$ ó̄lç  Ù Œ̄ l °Æý ‡Óíß Ýë¢Æý ‡$.{ç³Ô¶  ²ç  ³{™è l… C…WÏ‹  Ù, ™ð lË$Vý S$, EÆý ‡*ª Ð] l*«  §ý lÅÐ] l*ÌZÏ B»ñ  jMìStÐŒl Ñ«  §é]̄l…ÌZ E…r$…¨. í  ÜÑÌŒ  ,O  òœÆŠ ‡Ðð l$ Œ̄   Ñ¿êV>ËMý S$ç  Ü…º…«  ̈ …_ {ç³Ô¶  ²ç  ³{™è l…200 Ð] l*Æý ‡$PËMýS$E…r$…¨. Ñ$WÍ ]̄ l Ñ¿êV>Ë ç  ³È„ý S 100 Ð] l*Æý ‡$PËMý S$ E…r$…¨. Mý S±ç  ÜAÆý ‡á ™è l Ð] l*Æý ‡$PË ÑÐ] lÆ>Ë$... Kï  Ü A¿¶  ÅÆý ‡$¦ËMý S$40 Ô>™è l…; ½ï  ÜËMý S$ 35Ô>™è l…; Gï  ÜÞ, Gï  Üt, GMŠ SÞç  ÜÈÓ‹  Ü Ððl$ Œ̄ l A¿¶  ÅÆý ‡$¦ËMý S$30 Ô>™è l… Ð] l*Æý ‡$PË$.

  9281 M>°õÜtº$ÌŒ E§øÅV>ËMýS$

   ¯øsì í œMóSçÙ¯Œl Ñyýl$§ýlË

  ´ù΋   Ü M>°-õÜtº$ÌŒ ´ùç   Ü$tË ¿¶  æÈ¢ Mì {ç    ³Mý  r ]̄ lÐð lË$- Ð]l- yì l…¨. í  ÜÑÌŒ, BÆŠ‡ÃyŠ l, O   òœÆŠ‡ ™è l¨-™è lÆý ‡Ñ¿êV>ÌZÏ 92-81 M>°- õÜtº$ÌŒ E§øÅV>Ë¿¶  æÈ¢ MøçÜ….. ™ð lË…-V>×æ õÜt sŒ Ìñ æÐ]lÌŒ ́ ù΋ÜÇ{Mý  *sŒ-Ðð l$…sŒ »ZÆŠ ‡z ¯øsìæ-í   œ- Mó çÙ¯Œ gêÈ

  ó̂líÜ…¨. ©…™ø ´ùÎ‹Ü M>°- õÜtº$ÌŒV> Mð  ÈÆŠ ‡{´ëÆý ‡…-À…^é-Ë- ]̄ l$- Mý  $ ó̄l Ķ  æ¬Ð] l-™èlMý  $ ™égê{ç   ³Mý  r ]̄l è̂ lMý  P° AÐ] l-M>Ô¶æ…V> Ð]l*Ç…¨.D ó̄lç    ³-£ý lÅ…ÌZ ¯øsì æ-íœ-Mó ç    Ù¯Œ çÜÐ] l*- ^éÆý‡…,í  ÜË- º‹   Ü, {í   ³ç³- Æó‡-ç    Ù¯Œ sì æ‹    ³Þ...

  G…í³Mý   Ñ«   §é- ]̄ l…ÌZ Ð] l*Æý ‡$µË™ø ´ùsîæ ¡{Ð] l…

  ^éÌê M>Ë… ™èlÆ>Ó™èl´ù΋  Ü M>°õÜtº$ÌŒ ¯øsì ç   œMóS- çÙ¯Œl ÐðlË$-Ð]l-yìl¯]l M>Æý‡-× …V>.. ´ùç   Ü$tË ç  Ü…QÅ GMý S$

  ´ùsî   ¡{Ð] l…V> E…yý l ]̄ l$…¨. 5kmDÐð l…sŒ  ÞMýS$ Ð] l¬…§ó l {í  ³ÍÑ$ ]̄ lÈ ç ³r…™ø ç   ³È„ý SMý S$ àfÆý ‡Äô $Å A¿¶  ÅÆý ‡$¦]̄ l$…¨. {í  ³ç  ³Æó ‡ç  Ù Œ̄ l ç  ³Æý ‡…V> f ]̄ lÆý ‡ÌŒ ç   Üt{Vý S*‹  ³&4 Ýë¦Æ‡¬ÌZ ^è l¨Ñ™ó l ç  ÜÇ´ù™Vý S™è l í  Ü˺‹  Ü™ø ´ër$ Mö™è l¢ ™ð lË…V>×A…Ô>ËMý S$ {´ë«   §é ]̄ lÅ… CÐéÓÍ. AÆý ¦Møç  Ü… ç  Ü*PÌŒ   Ð] l*Å£Š lÞ º$MŠ SÞ, BÆŠ ‡G‹  Ü{´ëMî St‹  Ü ^ó lĶ  *Í. Èf°…VŠ S Møç   Ü… B»êÅ…MŠ S Mý SÏÆŠ ‡P Ðð l$sî ÇĶ  $ÌŒ  ̄ ]l$ ̂ èl§ý lÑ™ó l f ]̄lÆý ‡ÌŒ   C…WÏ‹   ÙÌZ Ð] l$…_ Ð] l*Æý ‡$PË Mý SÏÆŠ ‡P º$MŠ SÞ Eç  ³Ä¶  ¬Mý S¢…V> E…sêƇ¬.ç  ³r$t  Ýë«  ̈ …_ ]̄ l ™è lÆ>Ó™è l {V>…yŠ l sñA¿¶  ÅÆý ‡$¦Ë AÐ] lM>Ô>Ë$ Ððl$Æý ‡$Vý SÐ] l#™éƇ¬

  &¼M>Å…ç   ³‹   Ü ç   Ütyîl ç     ÜÇP

 • 8/17/2019 1 7 1 2016 bhavitha

  4/8

  ç    ³È„ý SMýS$ Ð] l¬…§ýl$ Mö…™è l ç   ÜÐ] l$Ķ  æ*°² ÇÑf¯ŒMý S$ MóSsêƇ¬…^éÍ.B ç   ÜÐ] l$ Ä¶æ$…ÌZ Mö™è l¢ ÑçÙ  Ä¶  æ*˯]l$ ¯ólÆý ‡$a Mý S$¯ól… §ý l$Mý S$

   {ç    ³Ä¶  æ$ †²…  è̂l Mý S* yý l§ý l$.4

   Vý S$Æý‡$ÐéÆý ‡… l  f¯] lÐ] lÇ l  7  l  2016

  TSPSC Notifications

  sî G‹Üï³Gï ÜÞ ¯øsì íœMóSçÙ

  sî G‹   Üï³Gï  ÜÞ.. A{WMý SËaÆý ‡ÌŒ   çÜ»êÇz¯ó lsŒ   çÜÈÓ‹     ÜÌZ°A{WMý SËaÆŠ ‡ GMŠ SÞsñ ̄ ] lÛ¯Œl Bï  œçÜÆŠ‡ ({VóSyŠ l&2) E§øÅV>Ë ¿¶  È¢Mì S

  ¯øsì íœMó Sç   Ù¯Œ l Ñyý l$§ý lË ^ó lí  Ü…¨.Ðð  ¬™è   ¢… RêäË$: 311Ðó  ™è ¯]    õÜPË$: Æý *.22,460-&Æý  *.66,330AÆý‡á™è   : A{WMý SËaÆŠ  ÌZ »êÅ_ËÆŠ   yì l{X (4, 3 HⶠæÏ  MøÆý  $Þ)

  Ìô æ§é ½Gï   ÜÞ {yð l•  ÌêÅ…yŠ l A{WMý SËaÆŠ   (ÐöMó Sç  Ù ]̄ lÌŒæ) Ìô æ§éyì l´÷ÏÐ] l* C Œ̄ l A{WMý SËaÆŠ  (´ëÍsñ æMì S²MŠ S). Ðð l¬™è l¢… E§øÅV>ÌZÏ {ç  ³† 糨 ´ùç  Ü$tÌZÏ ̄ éË$W…sì æ° A{WMý SËaÆŠ   ½Gï  ÜÞAÆý  á ™è l E ]̄ l²ÐéÇMì S, JMý S E§øÅV>°² ½Gï   ÜÞ {yð l•  ÌêÅ…yŠ lA{WMý SËaÆŠ  (ÐöMóSç  Ù ]̄ lÌŒ æ) AÆý  á ™è l E ]̄ l² A¿¶ æÅÆý  $¦ËMý S$, 5 E§øÅV>Ë ]̄ l$ yì l´÷ÏÐ] l* C Œ̄ l A{WMý SËaÆŠ   (´ëÍsñ æMì S²MŠ S) AÆý  á ™è l Vý SËA¿¶æÅÆý  $¦ËMý S$ Mó SsêÆ ¬Ýë¢Æý  $.� JMý SÐó lâ¶ æ ™èlW ]̄ l AÆý  á ™è l VýSË A¿¶ æÅÆý  $¦Ë$ A…§ý l$»êr$ÌZ

  Ìô æMý S$…sô æ ´ùçÜ$tËMýS$ C™è lÆý   AÆý  á ™èlË$ ]̄ l² A¿¶ æÅÆý $¦Ë ]̄l$G…í  ³Mý S ^ó lÝë¢Æý $.

  AÆý  ‡á™è -E-§øÅV>Ë$A{WMý SËaÆŠ ÌZ »êÅ_ËÆŠ   yì l{X -122½Gï  ÜÞ {yð l• ÌêÅ…yŠ l A{WMý SËaÆŠ   -30yì l´÷ÏÐ] l* C Œ̄ l A{WMý SËaÆŠ   -159Ðð  ¬™è   ¢ … 311

  Ð]   Ä¶æ$ç   Ü$: Mý S°ç  Ùt Ð] lĶ æ$ç  Ü$ 18 Hⶠæ$Ï, Vý SÇç  Ùt Ð] lĶ æ$ç  Ü$ 44 Hⶠæ$Ï.

  Ð] lĶ æ$ç  Ü$ Ìñ æMì SP…ç  ³# ]̄ lMý S$ 2015, þO   Ìñ æ 1 ]̄ l$ ç  ³ÇVý S×æ ]̄ lÌZMì S¡ç  Ü$Mý S$…sêÆý  $. Gï  ÜÞ, Gï  Üt, ½ï  Ü A¿¶æÅÆý $¦ËMý S$ VýSÇç  Ùt Ð] lÄñ æ*ç  ³ÇÑ$†ÌZ I§ó lⶠæ$Ï; í  œhMý SÎÏ  àÅ…yî lM>Å‹  ³z  A¿¶ æÅÆý  $¦ËMý S$ç  ³§ó lⶠæ$Ï ç  Üyý lÍ…ç  ³# E…r$…¨.

  G…í³MýS Ñ«  §é¯] …™öË$™è l B Œ̄ lOÌñ æ Œ̄ l Ìô æ§é KG…BÆŠ   Ñ«  §é ]̄ l…ÌZ ç  ³È„ý S °Æý  ÓíßæÝë¢Æý  $. C…§ý l$ÌZ ^è l*í³ ]̄ l {ç  ³†¿¶æ B«   §éÆý  …V> Ððl$ÇsŒ ægê¼™é Æý  *´÷…¨Ýë¢Æý   $. Æ>™è l ç  ³È„ý SÌZ Ýë«   ̈…^éÍÞ ]̄ lMý S±ç  Ü AÆý  á ™è l Ð]l*Æý   $PË$.. KïÜ&40 Ô>™è l…, ½ï   Ü 35%,Gï  ÜÞ/Gï  Üt/ï  ³òßæ^Œ l A¿¶ æÅÆý  $¦ËMý S$ 30 Ô>™è l…. Gï   ÜÞ, Gï   Üt,½ï  Ü, ï  ³òßæ^Œ l A¿¶ æÅÆý  $¦Ë Mý S±ç  Ü AÆý  á ™è l Ð] l*Æý  $PË ]̄ l$ ç  Üyý lÍ…^ó l A«  ̈ M>Æý  … Mý SÑ$ç  Ù Œ̄lMý S$ E…¨.

  ç³È„ý  S Ñ«§é¯]   …

  Æ>™è ç     ³È„ý  S(B»ñæjMìStÐŒ    O   sñ æ‹   ³-) {ç³-Ô¶  æ²-Ë $ - ç      Ü-Ð]   $-Ķæ$…-Ð] *Æý‡$PË$

  õ³ç   ³ÆŠ  ‡: 1 &f ]̄ lÆý  ÌŒ æ ç  Ütyî l‹  Ü A…yŠ lf ]̄lÆý ÌŒ æ G¼Ísî æ‹  Ü -150 -150 °. -150õ³ç³ÆŠ‡: 2& A{WMý SËaÆŠ  (yì l´÷ÏÐ]l* Ìñ æÐð lÌŒ æ)(C…WÏ‹  Ù, ™ð lË$VýS$ ÐðlÆý Û Œ̄ l) -150 -150 °. -150Ìô æ§é {yð l• ÌêÅ…yŠ l A{WMý SËaÆŠ  (ÐöMó Sç  Ù ]̄lÌŒ æ yì l{X Ìñ æÐð lÌŒ æ)

  Ð]   ¬QÅ ™ó  ©Ë$� B¯Œ   -O   Ìñ毌 §ý Æý‡-Rê-çÜ$¢MýS$ _Ð]   Ç ™ó  ©: f ]̄ lÐ] lÇ 25, 2016.� B¯Œ   -O   Ìñæ-¯Œ -/-K-G…-BÆŠ‡ ç   ³È„ýS: Ð] l*Ça, 2016� ç³È„ýS Mó S…{§éË$: O  òßæ§ýlÆ>»ê§Šl, Mý SÈ… ]̄ lVý SÆŠ� Ðð  »Œæ-O   òÜsŒæ: www.tspsc.gov.in

  í  ÜË º‹   Ü

  õ³ç   ³-ÆŠ  ‡-&1� Mý SÆð  …sŒ æ AO  òœÆŠ  Þ ({´ë…¡Ä¶ æ$, gê¡Ä¶ æ$, A…™è lÆ>j¡Ä¶ æ$)� A…™è lÆ>j¡Ä¶ æ$ ç  Ü…º…«  §éË$, M>Æý Å{Mý SÐ] l*Ë$� f ]̄ lÆý  ÌŒ æ OòÜ Œ̄ lÞ; Ô>ç   ÜÝ̂ë…Mó S†MýS Æý  …V>ÌZÏ  ¿êÆý  ™Œl Ñf

  Ķ æ*Ë$� ç  ³Æ>ÅÐ]lÆý  ×æ ç  ÜÐ] l$ç  ÜÅË$, Ñç  ³™èl$¢ °Æý  Óçßæ×æ� ¿êÆý  ™Œ l, ™ð lË…V>×æ BǦMý S A…Ô>Ë$� C…yì lĶæ$ Œ̄l gê{Vý Sïœ (™ð lË…V>×æMýS$ {´ë«  §é ]̄ lÅ…)� ¿êÆý  ™è l Æ>gêÅ…Vý S…, Æ>f±†Ô>ç  Ü…̂ (Ý린MýS {ç  ³¿¶ æ$™éÓ 

  °MìS {´ë«  §é ]̄ lÅ…)� ™ð lË…V>×æ ç   ÜÐ]l*f…, ç   Ü…çÜP–†, ÐéÆý  ç  Ü™èlÓ…, Mý SⶠæË$,

  Ýëíßæ™è lÅ…� ™ð lË…V>×æ Æ>ç  Ù‰  Ñ«  §é¯éË$� B«  §ýl$°Mý S ¿êÆý  ™è l§ólÔ¶ æ ^è lÇ{™è l(gê¡Ä¶ æ$ E§ý lÅÐ] l*°Mì S

  {´ë«  §é ]̄ lÅ…)� ÌêhMý SÌŒ æ Èf°…VŠ S, A ]̄ lÍsì æMý SÌŒ æ G¼Ísî æ, yó lsê C…rÆŠ

  {ò³-sô æç  Ù Œ̄ l� »ô æí  ÜMŠ S C…WÏ‹  Ù (8Ð] l ™è lÆý  Vý S† Ýë¦Æ ¬ÌZ)

  õ³ç   ³-ÆŠ‡-&2 (yì -´÷ÏÐ] * Ýë¦Æ‡¬)í  ÜË-º‹Ü A…Ô>Ë$: õܧý lÅ Ñgêq̄ ] lÔ>ç  Ü ̂ Ñ¿êVý S…; ç   ³…rË

  {´ëÐ]l¬-QÅ™èl, Ðó l$OÌñæ ]̄l Ķæ*f-Ð]l* ]̄lÅ ç   ³§ýl®™èl$Ë$; ó̄lËÑgêq̄ ]l…; ç   Üç  ÜÅ {ç   ³f ]̄ l ]̄ l…/Ð] l–„ýS {ç   ³f ]̄ l ]̄ l…&Ñ™è l¢¯ø™è lµ†¢,Ñ™è l¢̄ ] l ç  ³È„ý S; ç  ³…rËO  ò³ MîSrM>Ë$&Ðésì æ Ķæ*fÐ] l* ]̄ lÅ…;ç  ³…rË ™ð lVý S$ⶠæ$Ï&Ðésì æ °ÐéÆý   ×æ; E§éÅ ]̄l, ArÒ Ô>ç   ÜˆÑ¿êVý S…; Ð] lÅÐ] lÝëĶ æ$ BǦMý S Ô>ç   Ü ̂ Ñ¿êVý S…; Ð] lÅÐ] lÝëĶ æ$Ñ砠ܢÆý ×æ, {V>Ò$-×ê-À-Ð] l–¨®; Ð]lÅÐ]l-ÝëĶ æ$ Ô¶ æMìS¢Ð]l- ]̄l-Æý  $Ë$,Ķæ$…{™è lç  ³ÇMý SÆ>Ë$; ÌêÅ…yŠ l ç  ÜÆó  ÓÆ ¬…VŠ S, ÐérÆŠ C…f±Ç…VŠ S, {X Œ̄ lç  ßo‹  Ü sñ æM>²Ëi.

  õ³ç   ³-ÆŠ  ‡-&2 {O   Oyð ÌêÅ…yŠ    A{W-MýS-ËaÆŠ‡O  Æð   Œ̄ lòœyŠ l A{WMý SËaÆŠ  , OÆð   Œ̄lòœyŠl {M>‹  ³Þ,ÝëÆ ¬ÌŒ æÞ, Ð] l* ]̄ l*Þ Œ̄lA…yŠ l B{Vø Mð S•ÏÐ]l*sìæMŠ S M>Ïí  Üí  œMó SçÙ Œ̄ lÞ (™ðlË…V>×æ, C…yì lĶ æ*), O  Ðð l$Mý SO  ð̄ lgô æç  Ù Œ̄ l C Œ̄ l {yðl•Ìê…yŠ l A{WMý SËaÆŠ  , O  Æð   Œ̄ l ÐérÆŠ  Ðó l$ ó̄ lgŒ æÐð l$…sŒ æ, {M>‹  ³ Ðó l$ ó̄lgŒ æÐð l$…sŒ æ, ç  ÜòÜtÆ ¬ ]̄ lº$ÌŒ æ A{WMý SËaÆŠ   ™è l¨™è lÆý   A…Ô>Ë ]̄ l$…_ {ç  ³Ô¶ æ²Ë$ E…sêÆ ¬.

  {í³ç³-Æó ‡-çÙ¯Œ   � {í  ³ç  ³Æó  ç  Ù Œ̄ lMý S$ {ç  ³† ç  Ü»ñ æjMý S$tMý S$ ç  Ü…º…«  ̈…_ í  Ü¯éí  ³Þ‹Ü™ø

  ¯øsŒ æÞ Æý  *´÷…¨…^è l$MøÐéÍ. C¨ _Ð]lÇ §ý lÔ¶ æÌZ Mì SÓMŠ SÇÑf Œ̄ lMýS$ Eç³Äñæ*Vý Sç  ³yýl$™è l$…¨.

  � Mì SÏç  ÙtOÐð l$ ]̄ l A…Ô>Ë ]̄ l$ ^è l¨Ðó lrç  ³šyýl$ {Vý S*‹  ³ ç  Ütyî l Ð]lËÏ{ç  ³Äñ æ*f ]̄ l… E…r$…¨.

  � Ðð l*yý lÌŒ æ sñ æ‹  ÜtË$ Æ>Ķ æ*Í. ©°Ð] lËÏ ç³È„ý S ç  ÜÐ] l$Ķæ$…ÌZç  ÜÐ] l$Ķ æ*°² 砠ܨӰÄñ æ*Vý S… ^ó lç  Ü$MøVý SËÆý  $.

  � ™ð lÍí  Ü ]̄ l A…Ô>Ë ]̄ l$…_ Mý S*yé Fí   ßæ…^è l° Ñ«   §ý l…V>ç  ³Æø„ý S…V> {ç   ³Ô¶ æ²Ë$ G§ý l$Æý $M>Ðö^è l$a. A…§ý l$Ð] lËÏC…´ëÆð t…sŒ æ A ó̄ l §ý l–Mý Sµ£é°² Ñyì l_ò³sìæt, {糆A…Ô>°² ÑÑ«  §ý l Mø×êÌZÏ A«  §ý lÅĶ æ$ ]̄ l… ^ó lĶ æ*Í.

  � ç  ³È„ý SMý S$ Ð] l¬…§ý l$ Mö…™è l ç  ÜÐ] l$Ķ æ*°² ÇÑf Œ̄æMý S$Mó SsêÆ ¬…^éÍ. B ç   ÜÐ] l$Ķ æ$…ÌZ Mö™è l¢  Ñç  ÙĶ æ*Ë ]̄ l$ó̄lÆý  $aMý S$ ó̄ l…§ý l$Mý S$ {ç  ³Ä¶ æ$†²…^è lMýS*yý l§ýl$.

  A{W Mý SËa ÆŠ  ‡ GMŠ   SÞsñ æ ̄ ] lÛ¯Œ Bïœ ç   ÜÆŠ  ‡ ({VóSyŠ   l &2)

   sñæMîS²í   Ù Ķ  æ$¯Œ {VóSyŠl&2

  sî  G‹   Üï  ³Gï  ÜÞ.. Oòß §ý lÆ>»ê§Šl Ðð l${sZ´ëÍr¯Œl ÐérÆŠ ‡ ç   Üç   ³ÏÄŒ  $A…yŠ l í  ÜÐ]lÆó ‡gŒ »ZÆý ‡$z ÌZ sñ Mî S²í  ÙĶ  $¯Œ l {VóSyŠ l&2 E§øÅV>Ë

  ¿¶  È¢MìS ̄ øsì  í  œMóSçÙ¯Œl Ñyý l$§ýlË ó̂lí  Ü…¨.

  Ðð  ¬™è   ¢… RêäË$

  MøyŠ /E-§øÅVý  S… -RêäË$sñ æMî S²í  ÙĶ æ$ Œ̄l {Vó SyŠ l&2(í  ÜÑÌŒ æ {»ê…^Œ l&ÐérÆŠ   ç  Üç³ÏÄŒæ$) -10sñ æMî S²í  ÙĶ æ$ Œ̄l {Vó SyŠ l&2(GË{MìStMýSÌŒ æ {»ê…^Œ l&ÐérÆŠ   çÜç³ÏÄŒæ$) -19sñ æMî S²í  ÙĶ æ$ Œ̄l {Vó SyŠ l&2(Ðð l$M>°Mý SÌŒ æ {»ê…^Œ l&ÐérÆŠ   ç  Üç  ³ÏÄŒ æ$) -15Ðð  ¬™è   ¢ … 44

  Ðó ™è    ¯] õÜPË$: Æý  *.17,890-&Æý *.53,950.

  AÆý‡á™è Ë$� ´ù‹Üt MøyŠ 1: Isî æI {yé‹  œtÐ] l*Å Œ̄ l (í  ÜÑÌŒ æ {sô æyŠ l),

  Æð  …yó lⶠæÏ ç  ³° A ]̄ l$¿¶æÐ] l….� ´ù‹Üt MøyŠ    2: Isî æI(GË{Mì StMý SÌŒ æ {sô æyŠl), Æð  …yó lⶠæÏ ç  ³° A ]̄ l$¿¶ æÐ] l….� ´ù‹Üt MøyŠ 3: Isî æI(Ðð l$M>°Mý SÌŒæ {sô æyŠ l), Æð  …yó lⶠæÏ  ç  ³° A ]̄ l$

  ¿¶ æÐ]l….Ð]   Ä¶æ$ç   Ü$: Mý S°ç  Ùt  Ð] lĶ æ$ç  Ü$ 18 Hⶠæ$Ï, Vý SÇç  Ùt  Ð] lĶ æ$ç  Ü$ 44 Hⶠæ$Ï.Ð] lĶ æ$ç  Ü$ Ìñ æMìSP…ç  ³# ]̄ lMý S$ 2015, þO  Ìñ æ 1 ]̄l$ ç  ³ÇVý S×æ ]̄lÌZMì S ¡ç  Ü$MýS$…sêÆý  $. Gï  ÜÞ, Gï   Üt, ½ï  Ü A¿¶ æÅÆý  $¦ËMý S$ Vý SÇçÙt  Ð] lÄñæ*ç  ³ÇÑ$†ÌZI§ó lⶠæ$Ï ç  Üyý lÍ…ç  ³# E…r$…¨.G…í³Mý  S Ñ«  §é¯] …: B Œ̄ lO  Ìñ æ Œ̄ l Ìô æ§é KG…BÆŠ   Ñ«  §é ]̄ l…ÌZ ç  ³È„ý S °Æý Ó í  ßæÝë¢Æý  $. C…§ý l$ÌZ Ýë«   ¨…_ ]̄ l B«  §éÆý  …V> Ðð l$ÇsŒ æ gê¼™éÆý  *´÷…¨Ýë¢Æý  $. Æ>™è l ç  ³È„ý SÌZ Ýë«   ¨…^éÍÞ ]̄ l Mý S±ç  Ü AÆý  á™èlÐ] l*Æý   $PË$.. KïÜ&40 Ô>™è l…, ½ï   Ü 35%, Gï   ÜÞ/Gï  Üt/ï  ³òßæ^ŒlA¿¶ æÅÆý  $¦ËMý S$ 30 Ô>™è l…. Gï   ÜÞ, Gï   Üt, ½ï  Ü, ï  ³òßæ^Œ l A¿¶ æÅÆý  $¦ËMý S±ç  Ü AÆý  á ™è l Ð]l*Æý  $PË ]̄ l$ ç  Üyý lÍ…^ó l A«  ̈ M>Æý  … Mý SÑ$ç  Ù Œ̄ lMý S$ E…¨

  .ç³È„ý  S Ñ«  §é¯]   …ç   Ü»ñæjMý  S$t -{ç      ³-Ô¶æ²Ë$/Ð]   *Æý  ‡$PË$ -çÜÐ]   $Ķ  æ$…iMó S, ç  Ü…º…«  ̈™èl {sô æyŠ l -150 (iMó S&75, ç  Ü»ñ æjMý S$t 75) 150 °.

  í  ÜË º‹   Ü

  f¯] -Æý‡ÌŒ  æ ¯éÌñ æyŠ j� Mý SÆð  …sŒæ AO  òœÆŠ  Þ� A…™èlÆ>j¡Ä¶ æ$ ç  Ü…º…«  §éË$, ç  Ü…çœ� °™è lÅ iÑ™è l…ÌZ f ]̄ lÆý  ÌŒ æ O  òÜ Œ̄ lÞ� ç  ³Æ>ÅÐ] lÆý  ×æ ç  ÜÐ] l$ç  ÜÅË$, Ñç  ³™è l$¢ °Æý� gê{Vý Sï  œ, GM> ]̄ lÒ$ (C…yì lĶ æ*, ™ðlË� ¿êÆý  ™è l Æ>gêÅ…Vý S…&ÑÕç  Ùt Ë„ý S×êË� ¿êÆý  ™è l Æ>gêÅ…Vý S Ð]lÅÐ] l砠ܦ, {ç  ³¿¶æ$™è lÓ� B«  §ý l$°Mý S ¿êÆý ™è l§ó lÔ¶ æ ^èlÇ{™èl(gê¡Ä

  {´ë«  §é ]̄ lÅ…)� ™ð lË…V>×æ ^è lÇ{™èl, ™ð lË…V>×æ E§ýlÅ� ™ð lË…V>×æ ç   ÜÐ]l*f…, ç   Ü…çÜP–†

  Mý SⶠæË$, Ýëí  ßæ™è lÅ…�

  ™ð lË…V>×æ Æ>ç  Ù‰  Ñ«  §é¯éË$GË-{MìStMý  SÌŒæ: ç  œ…yý lÐð l$…rÌŒ æÞ B‹  œ GË{Mì StÐ] l*ÅVý S²sì æf…; ç  œ…yý lÐð l$…rÌŒæÞ B‹œ H°MŠ SÞ; yî lï  Ü Ðð l$ï  Ù Œ̄lÞ; {sê Œ̄ lÞ¸ëÆý  ÃÆŠ   ÞGË{Mì StMý SÌŒ æ Ðð l$fÆŠ Ðð l$…sŒæÞ; GË{Mì StMŠ S A…Ô>Ë ]̄ l$…_ {ç  ³Ô¶ æ²Ë$ E…sêÆ ¬.Ðð $M>-°-Mý  SÌŒ  æ: õÜï  œt A…yŠ l Ýë‹  œt í  ÜPÌŒ æÞ; Ðð l$fÇ…VŠ S r*ÌŒ æÞ; àÅ…yŠ l r*ÌŒ æÞÐð l$M>°Mý SÌŒ æ {´ëç   ³Èt‹  Ü B‹  œ Ððl$sî æÇĶ æ$Ðð l$…sŒ æ B‹œ Ðð l$rÌŒ æÞ; {ç   Ü*P {£ð lyŠ lÞ; ï  œyŠ l, yðl‹  ³¢ B‹  œ MýSsŒ æ; C…rÆŠ  ^ó l…gŒ æ¼Ísí  ÜÑÌŒæ: ÌñærÇ…VŠ S, Mó SÏ {´÷yý lMŠ St Þ, ç  ÜÆó  ÓÆ ¬ÆøyŠ lÞ, O   Æð  ÌôæÓ‹  Ü, {¼yð lj‹  Ü, CÇVó Sç  Ù Œ̄l, M>ç³#ÌŒæÞ B‹œ ¼Íz…VŠS ´ëÏ°…VŠS, GíÜtA…Ô>Ë ]̄ l$…_ {ç  ³Ô¶ æ²Ë$ Ð] lÝë¢Æ ¬.

  Ð] ¬QÅ ™ó ©Ë$�

  B¯Œ -O   Ìñ毌    §ý   Æý  ‡-Rê-ç   Ü$¢Mý  S$ _Ð] Ç ™ó ©: f ]̄� B¯Œ -OÌñ æ-̄ Œ   -/-K…-G-BÆŠ  ‡ ç   ³È„ý  S: Ð] l*Ça, 2� ç   ³È„ý  S Mó S…{§éË$: O  òßæ§ý lÆ>»ê§Š l, Mý SÈ…� Ð𠻌  æ-OòÜsŒæ: www.tspsc.gov.in

  sî  G‹   Üï  ³GïÜÞ.. Oòß §ýlÆ>»ê§Š l Ððl${sZ´ëÍr¯Œl ÐérÆŠ ‡ç   Üç³ÏÄŒ  $ A…yŠ l íÜÐ]lÆó ‡gŒ   »ZÆý ‡$z ÌZ yìlç   ³NÅsî   f¯]lÆý ‡ÌŒÐó l$¯ó lfÆŠ‡ (O    òœ¯é¯ŒlÞ) E§øÅV>Ë ¿¶ È¢Mì S ¯øsì  í  œMó SçÙ¯Œl

  Ñyýl$§ýlË ̂ ólí  Ü…¨.RêäË$: 2Ðó   ™è ¯] õÜPË$: Æý  *.42,490-&Æý  *.96,110AÆý‡á™è   : ^éÆý  tÆŠ  z AMú…sñ æ…sŒ æ/Iï  Üyý lº*ÏÅH. Æð  …yó lâ¶æÏ A]̄ l$¿¶ æÐ] l… AÐ] lç  ÜÆý …. ï  ÜH/Iï  Üyý lº*ÏÅH AÆý  á ™è l Mý SÍW,Æ>Å…MýS$ 50 ÌZç³#…sôæ A ]̄ l$¿¶ æÐ] l… AÐ] lç  ÜÆý  … Ìô æ§ý l$.Ð]   Ä¶æ$ç   Ü$: Mý S°ç  Ùt  Ð] lĶ æ$ç  Ü$ 18 Hⶠæ$Ï, Vý SÇç  Ùt  Ð] lĶ æ$ç  Ü$44 Hⶠæ$Ï. Ð] lĶ æ$ç  Ü$ Ìñ æMì SP…ç  ³# ]̄ lMý S$ 2015, þO  Ìñ æ 1 ]̄ l$ç³ÇVý S×æ ]̄ lÌZMì S ¡çÜ$Mý S$…sêÆý $. Gï  ÜÞ,Gï  Üt,½ï  Ü A¿¶ æÅÆý  $¦ËMý S$ Vý SÇç  Ùt  Ð] lÄñæ*ç  ³ÇÑ$†ÌZ I§ó lⶠæ$Ï; íœhMý SÎÏàÅ…yîl-M>Å‹³z A¿¶æÅ-Æý $¦ -ËMýS$ 糧ólâ¶æ$Ï çÜyýl-Í…ç³#E…r$…¨.

  G…í³MýS Ñ«  §é¯] …Æð  …yýl$ §ý lÔ¶ æÌZÏ E…r$…¨. ™öÍ §ý lÔ¶ æÌZ B Œ̄ lOÌñ æ Œ̄ l/KG…BÆŠ   Ñ«  §é ]̄ l…ÌZ ç³È„ý S E…r$…¨. A…§ýl$ÌZAÆý  á™èl Ýë«  ̈ …_ ]̄ l A¿¶ æÅÆý  $¦ËMýS$ Æð  …yø §ý lÔ¶ æÌZ C…rÆý  *ÓÅ °Æý  ÓíßæÝë¢Æý  $. Æð …yý l$ §ý lÔ¶ æÌZÏ ^è l*í  ³ ]̄ l {糆¿¶ æB«  §éÆý …V> Ðð l$ÇsŒ æ gê¼™é Æý  *´÷…¨Ýë¢Æý  $.

  ç³È„ý  S Ñ«  §é¯]   …´ëÆŠ  ‡t&G Æ>™è    ç   ³È„ý  S (B-»ñæjMì StÐŒ Os ñæ ‹³-)- - { ç³-Ô¶   æ ²-Ë$ -çÜ-Ð] $-Äõ³ç  ³ÆŠ  &1 f ]̄ lÆý  ÌŒ æ ç  Ütyî l‹  Ü,f ]̄ lÆý  ÌŒ æ G¼Ísî æ‹  Ü 150 -150õ³ç³ÆŠ  &2 AMú…sŒ æÞ A…yŠ l Byì lsŒ æ -150 -150C…r-Æý *ÓÅ-Ðð  ¬™è   ¢ …

  � õ³ç  ³ÆŠ  &1 f ]̄ lÆý  ÌŒ æ ç  Ütyî l‹  Ü, f ]̄ lÆý  ÌŒ æ G¼Ísî æ‹  ÜÌZ {Ķ æ$, A…™èlÆ>j¡Ä¶ æ$ Ð] lÆý  ¢Ð] l* ]̄   Ð] lÅÐ] làÆ>Ë$; f ]̄ lÐ] lÆý  ×æ A…Ô>Ë$, C…yì lĶ æ$ Œ̄ l, ™ð lË…V>×æ gê{VýSï  œ{™è l, ÌêhMý SÌŒæ Èf°…VŠS, A ]̄ lÍsì æMýSÌŒ æ G¼Ísî æ, yó lsŒ̄ l, »ô æí  ÜMŠ S C…WÏ‹  Ù(sñ æ Œ̄ æ¢ Ýë¦Æ ¬)ËMý S$ ç  Ü…º…«¨…_

  � õ³ç  ³ÆŠ  &2ÌZ M>Å‹   Ù º$MŠ SÞ, C…{ò³‹   Üt AMú…sŒ æÞ{rĶ æ$ÌŒ æ »êÅÌñ æ Œ̄ lÞ, ¼ÌŒ æÞ B‹   œ GMŠ SÞbó l…gŒ æ, ÝùÆŠ  Ýët…yý lÆŠ  z Þ B‹  œ Byì lsŒ æ, ºyð ljrÈ Mý S…{sZÌŒ æ Ð] l…sì æ{ç  ³Ô¶ æ²Ë$ Ð] lÝë¢Æ ¬.

  Ð]   ¬QÅ ™ó  ©Ë$� §ý   Æý‡-Rê-çÜ$¢MýS$ _Ð]   Ç ™ó  ©: f ]̄ lÐ]lÇ 22, 2016� ç   ³È„ý  S ™ó ©: í  œ{ºÐ] lÇ 21, 2016   � ç   ³È„ý  S MóS…{§é� Ðð  »Œæ-O   òÜsŒ  æ: www.tspsc.gov.in

  · A{WMýSËa ÆŠ  ‡ GMŠ   SÞsñæ¯] lÛ¯Œ Bïœç     ÜÆŠ  ‡ ({VóSyŠ   l&2)

  ·  sñæMî S²í   ÙĶ  æ$¯Œ {VóSyŠl&2 ·  yìlç    ³NÅsîæ f¯] lÆý ‡ÌŒ Ðól$¯ólfÆŠ‡· A{WMýSËa ÆŠ‡ GMŠ  SÞsñæ¯] lÛ¯Œ Bïœç     ÜÆŠ  ‡ ({VóSyŠ   l&2)

  ·  sñ æMî S²í   ÙĶ  æ$¯Œ {VóSyŠl&2 ·  yìlç³NÅsîæ f¯] lÆý ‡ÌŒ Ðól$¯ólfÆŠ‡· A{WMýSËa ÆŠ  ‡ GMŠ   SÞsñæ¯] lÛ¯Œ Bïœç     ÜÆŠ  ‡ ({VóSyŠ   l&2)

  ·  sñæMî S²í   ÙĶ  æ$¯Œ {VóSyŠl&2 ·  yìlç    ³NÅsîæ f¯] lÆý ‡ÌŒ Ðól$¯ólfÆŠ‡· A{WMý SËa ÆŠ  ‡ GMŠ   SÞsñæ¯] lÛ¯Œ Bï   œç   ÜÆŠ  ‡ ({VóSyŠ   l&2)

  ·  sñæMî S²í   ÙĶ  æ$¯Œ {VóSyŠl&2 ·  yìlç    ³NÅsîæ f¯]lÆý ‡ÌŒ Ðól$¯ólfÆŠ‡· A{WMý SËa ÆŠ  ‡ GMŠ   SÞsñæ¯] lÛ¯Œ Bï   œç   ÜÆŠ  ‡ ({VóSyŠ   l&2)

  ·  sñæMî S²í   ÙĶ  æ$¯Œ {VóSyŠl&2 ·  yìlç    ³NÅsîæ f¯]lÆý ‡ÌŒ Ðól$¯ólfÆŠ‡· A{WMýSËa ÆŠ‡ GMŠ  SÞsñæ¯] lÛ¯Œ Bïœç     ÜÆŠ  ‡ ({VóSyŠ   l&2)

  ·  sñ æMî S²í   ÙĶ  æ$¯Œ {VóSyŠl&2 ·  yìlç³NÅsîæ f¯] lÆý ‡ÌŒ Ðól$¯ólfÆŠ‡· A{WMýSËa ÆŠ‡ GMŠ  SÞsñæ¯] lÛ¯Œ Bïœç     ÜÆŠ  ‡ ({VóSyŠ   l&2)

  ·  sñ æMî S²í   ÙĶ  æ$¯Œ {VóSyŠl&2 ·  yìlç³NÅsîæ f¯] lÆý ‡ÌŒ Ðól$¯ólfÆŠ‡· A{WMý SËa ÆŠ  ‡ GMŠ   SÞsñæ¯] lÛ¯Œ Bï   œç   ÜÆŠ  ‡ ({VóSyŠ   l&2)

  ·  sñæMî S²í   ÙĶ  æ$¯Œ {VóSyŠl&2 ·  yìlç    ³NÅsîæ f¯]lÆý ‡ÌŒ Ðól$¯ólfÆŠ‡

   yì lç³NÅsî æ f¯] l Æý ‡ÌŒ Ðól$¯ól fÆŠ   ‡

  · A{WMýSËa ÆŠ  ‡ GMŠ   SÞsñæ¯] lÛ¯Œ Bïœç     ÜÆŠ  ‡ ({VóSyŠ   l&2)

  ·  sñæMî S²í   ÙĶ  æ$¯Œ {VóSyŠl&2 ·  yìlç    ³NÅsîæ f¯] lÆý ‡ÌŒ Ðól$¯ólfÆŠ‡

 • 8/17/2019 1 7 1 2016 bhavitha

  5/8

   Vý  $Æý ‡$ÐéÆý ‡… l f¯] lÐ] lÇ l  7 l  2016

  Groups Special

  ¯ólç    Ù-̄ ] lÌŒ Ô>…í³ÌŒ ç   ÜÆó‡Ó Vý ×ê…- M>Ë {ç    ³M>Æý ‡… 19-9-3-&9-4ÌZ Ðð l¬™èl¢ …°Æý ‡$- §øÅVý  $Ë ç   Ü…QÅ 9 Ñ$Í-Ķ  æ$¯] l$Ï M>V>, 20-04-&05 ¯ésì æMì  

   D çÜ…QÅ 13.1 Ñ$Í- Ä¶  æ$-̄ ] lÏ Mý  $ ò³ÇW…¨.

  ¿êÆý  ™è l BǦMý S Ð] lÅÐ] lçܦ °Æ>Ã×æ™è l, {Ô>Ñ$Mý S Ô¶ æMý S$¢Ë$ AÀËç   Ù ×î æĶ æ$ E´ë«   ̈ Ð] lNÅà°Mì S ç  ÜÐéË$V> °Í^éÆ ¬. A¯é¨V>¿êÆý  ™Œ æ.. Ð] lÅÐ]lÝëĶæ$… {ç  ³«  §é ]̄ l M>Æý ÅMý SÌêç  ³…V> E ]̄ l² §ó lÔ¶ æ….A…§ý l$Ð] lËÏ ™è lĶ æ*È Æý  …Vý S… ™è lMý S$PÐ]l Ýë¦Æ ¬ÌZ E…¨.©…™ø {Ô>Ñ$Mý S Ô¶ æMì S¢  E´ë«   ̈ Møç   Ü… A«   ̈Mý S…V> Ð] lÅÐ] lÝëĶ æ$Æý  …Vý S…O  ò³ ó̄ l B«  §éÆý  ç  ³yì l E…¨. ÝëÓ™è l…{™éÅ ]̄ l…™è lÆý  … M>Ìê]̄ l$Vý S$×æ…V> ¿êÆý ™è l ç  Ü*¦Ë §ó lÖÄñ æ*™è lµ†¢ÌZ ÑÑ«  §ý l Æý  …V>ËÐésêÌZ Ð] l*Æý $µË$ ^ør$^ó lç  Ü$MýS$¯é²Æ ¬. AÆ ¬ ]̄ lç  ³µsì æMî SE´ë«  ̈ Mì S ç  Ü…º…«  ̈ …_ Æý  …V>Ë ÐéÈV> fÇW ]̄ l Ð] l*Æý  $µ^ð lç  ³šMø§ý lW ]̄ l Ýë¦Æ ¬ÌZ Ìôæ§ý l$. ™è lĶæ*È Æý  …Vý S…ÌZ ç  ³ÇÑ$™è lÐ] l–¨®™ø ´ër$ ç   Ü…ç  œ$sì æ™è l ™èlĶ æ*È Æý  …Vý S…ÌZ Ð] lÊË«  §ý l ]̄lÝë…{§ý l™è l ç  ³Çgêq¯é°Mì S ò³ÇW ]̄ l {´ë«  §é ]̄ lÅ… Ð] lËÏ E™éµ§ý lMýSE´ë«  ̈ JMý S Ýë¦Æ ¬Mì S Ñ$…_ ò³Æý  Vý SÌô æ§ý l$.

  Ð] lÅÐ] lÝëĶ æ$ Æý  …Vý S…ÌZ E´ë«   ¨ Ñ砠ܢÆý ×æ Ô¶ æ* ]̄lÅ…V>E ]̄ l²ç  ³µsì æMî S ò³Æý  $Vý S$™è l$ ]̄ l² {Ô>Ñ$Mý S Ô¶ æMìS¢  ™è lÆý  ™è lÆ>Ë$V> DÆý  …Vý S…Oò³ ó̄l B«   §éÆý ç  ³yý lsê°² Vý SÐ] l$°…^è lÐ] l^è l$a. A…§ý l$Ð] lËÏ¿êÆý  ™è l§ó lÔ¶ æ…ÌZ Ð] lÅÐ] lÝëĶ æ$ Æý  …Vý S…ÌZ A˵ E™éµ§ý lMýS™è l,Ð] lÅÐ] lÝëĶ æ$ {Ô>Ñ$MýS$Ë B§éĶæ*Ë$ ™è lMý S$PÐ] lV> E…yýlr…Ìê…sìæ Ë„ý S×êË$ Mý S°í  ³ç  Ü$¢̄ é²Æ ¬.

   E´ë«  ̈ & °Æý ‡$-§øÅVý  …

  §ó lÔ¶ æ…ÌZ° E´ë«̈ &°Æý  $§øÅV>°² §ý l–í  ÙtÌZ E… è̂ l$Mö° ç  ³§ý lMö…yø ç  ³… è̂ lÐ]lÆý  Û  {ç  ³×êãMý SÌZ ¯é×æÅ™è l™ø Mý S*yì l ]̄ l E´ë«¨™ø´ër$ A«   ̈Mý  E´ë«   ̈ Ð] l–¨®° Ýë«   ̈…^éË ó̄ l A…Ô>°² Ë„ý SÅ…V> °Æó  ªÕ… è̂ l$Mý S$¯é²Æý  $. D {ç  ³×êãM> M>Ë…ÌZ Ðð l¬™è l¢… E´ë«  ̈ÌZ Ô>Ô¶ æÓ™è l E´ë«  ̈ Ðésê ]̄ l$ ò³…^è lyý l…™ø´ër$ Ýë«  §éÆý  ×æ (M>ÅkÐ] lÌŒ æ) E´ë«  ̈° ™è lWY…^éÍÞ ]̄ l AÐ]lç  ÜÆ>°² Vý S$Ç¢…^éÆý  $. E´ë«  ̈ Mý S˵ ]̄l Ð] lNÅç  ßæ…ÌZ ¿êVý S…V> A˵ E§øÅW™èl

  (Under employment) ]̄ l$ ™èlWY…^èlyý l…™ø´ër$ Ð] lÅÐ] lÝëĶ æ$ Æý  …Vý S…ÌZ A˵ Ðó l™è l ]̄ l Ýë¦Æ ¬ Ð] l§ý lª  E ]̄ l² Ñ$Vý S$Ë${Ô>Ñ$Mý S$Ë ]̄ l$ Ð] lÅÐ] lÝëÄô æ$™èlÆý Æý  …VýS…ÌZ A«  ̈ Mý S Ðó l™èl ]̄ l…™øMý S*yì l ]̄ l E´ë«   ̈ O  Ðð lç  ³# º¨Î ^ó lĶ æ*Ë° ç  ³§ý lMö…yø {ç   ³×êãMýSÌZ °Æý  ~Æ ¬…^éÆý  $. ç  ³§ý lMö…yø ç   ³…^èlÐ] lÆý  Û {ç  ³×êãMýSÌZÐ] lÅÐ]lÝëĶæ$ Æý  …Vý S…ÌZ A§ý l ]̄ lç  ³# E´ë«  ̈ çÜ–í  Ùt AÝë«  §ý lÅÐ]l$°¿êÑ…^éÆý  $. ™èlĶ æ*È Æý  …Vý S…ÌZ 4 Ô>™è l…; °Æ>Ã×æ Æý  …Vý S…ÌZ 8.2 Ô>™è l…; Æý  Ðé×ê, ç  ÜÐ] l*^éÆý   Æý  …Vý S…ÌZ 7.6 Ô>™è l…E´ë«  ̈ Ð] l–¨® E…r$…§ý l° D {ç  ³×êãM> M>Ë…ÌZ A…^è l¯éÐó lÔ>Æý $. ç   ³§ý lMö…yø {ç   ³×êãM> M>Ë…ÌZ {Ô>Ñ$Mý S Ô¶æMì S¢ÌZÐð l¬™è l¢… ò³Æý  $Vý S$§ý lË 45 Ñ$ÍĶ æ$ ]̄ l$ÏV> E…r$…§ý l° A…^è l¯é. D {ç  ³×êãMý SÌZ 58 Ñ$ÍĶ æ$ ]̄ lÏ Ð] l$…¨Mì S E´ë«   ̈ Mý S͵…^éË° Ë„ý SÅ…V> ¡ç  Ü$MýS$¯é²Æý  $. ™è l§éÓÆ> §ólÔ¶ æ…ÌZ °Æý  $§øÅW™é Æó r$ 5 Ô>™é°Mì S ™èlMý S$PÐ] lV> ç³ÇÑ$™è lÐ]l$Ð] l#™è l$…§ý l°A…^è l¯é Ðó lÔ>Æý  $. ÑÑ«  §ý l Ýë¦Æ ¬ÌZÏ Õ„ý S×æ, O   ð̄ lç  ³#×æÅ™è l AÀÐ] l–¨® §éÓÆ> A ó̄ lMý S Æý  …V>ÌZÏ Ë„ì S™è l Ð] l– ®̈ Æó  r$ ]̄ l$ Ýë«̈ … è̂lÐ] l^èla° 糧ý lMö…yø {ç³×êãM> M>Ë…ÌZ ¿êÑ…^éÆý  $.

  糯ðl²…yø ç    ³… è̂ l- Ð] lÆý‡Û {ç³×êãMý  

  ç  ³ ð̄ l²…yø ç³…^èlÐ] lÆý  Û   {ç³×êãMý S(2012&17)ÌZ ™è lĶ æ*È,õÜÐé Æý  …V>ÌZÏ 50 Ñ$ÍĶ æ$ ]̄ lÏ Ð] l$…¨MìS E´ë«  ̈ AÐ]lM>Ô>ËMýS˵ ]̄ l Ë„ý SÅ…V> ò³r$tMý S$¯é²Æý   $. 2017 ¯ésìæMì S O  ð̄ lç  ³#×æÅ…E ]̄ l² {Ô>Ñ$Mý S Ô¶ æMì S¢ÌZ 50 Ñ$ÍĶ æ$ ]̄ lÏ  ò³Æý  $VýS$§ý lË Ýë«   ̈…^éË°, {Ô>Ñ$Mý S Ô¶ æMìS¢ÌZ ¸ëÆý  ÃÌŒ æ { O  sñ æ°…VŠ æ ¡ç  Ü$Mý S$…r$ ]̄ l² ÐéÇç  Ü…QÅ ]̄ l$ 10 Ô>™è l… ]̄ l$…_ 25 Ô>™é°Mì S ò³…^éË° °Æý  ~Æ ¬…-̂ éÆý $.

  õÜÐé Æý  …Vý S…ÌZ ½Ð] l*, O   òœ¯é Œ̄ æÞ, »êÅ…Mì S…VŠ æ, ç  ³Æ>ÅrMý S Ñ¿êV>Ë$ ç  ³ ð̄ l²…yø {ç  ³×êãMý SÌZ A«  ̈ Mý S E´ë«  ̈° Mý S͵Ýë¢Ä¶ æ$° A…^è l¯é Ðó lç  Ü$¢¯é²Æý  $. {Ô>Ñ$Mý S ^è lsêtÌZÏ° Mö°² Mì SÏç  ÙtO  Ðð l$ ]̄ l A…Ô>Ë$ ç   Ü…ç  œ$sì æ™è l Æý  …Vý S…ÌZ E´ë«   ̈ ò³…ç   ³# ]̄ lMý S$AÐ] lÆø«  §éË$V> E¯é²Æ ¬. E™éµ§ý lMýS™è lÌZ ò³Æý  $Vý S$§ý lË BǦMýS

  Ð] lÅÐ] l砠ܦÌZ ÐéçÜ¢ÑMý S B§éĶæ*°² ò³…^è lyé°Mì S §øçßæ§ýlç  ³yý l$™è l$…¨. ç   ³ ð̄ l²…yø {ç   ³×êãMý SÌZ E´ë«¨ Mý S˵ ]̄ lMýS$ ç   Ü…º…«  ̈…_ AÐ] lË…¼…^ó l Ð] lNÅç  ßæ… ç   Ü…ç  œ$sì æ™è l, Aç   Ü…ç  œ$sì æ™è lÆý  …V>ÌZÏ  E™éµ§ý lMý S E´ë«   ̈ AÐ] lM>Ô>Ë ]̄ l$ ò³…´÷…¨…^ó lÑ«  §ý l…V> E…yéÍ. E™éµ§ý lMýS™è l ò³…ç³#ÌZ ]̄ lÐ] l Mý S˵ ]̄ lË$Mý S*yé {ç   ³«  §é ]̄ l ´ë{™è l ´ùí   ÙÝë¢Æ ¬. ó̄lç  Ù ]̄ lÌŒ æ Ô>…ç   ³#ÌŒ æ ç  ÜÆó  Ó Vý S×ê…M>Ë$.. CsîæÐ] lË {V>Ò$×æ, ç   ³rt×æ {´ë…™éÌZÏÐ] l$í  ßæâê E´ë«  ̈ ÌZ ™è lVý S$Y§ý lË HÆý  µyì l ]̄ lr$Ï ™ð lË$ç  ³#™è l$¯é²Æ ¬.

   {V>Ò$×æ °Æý ‡$- §øÅVý  …& °Æý ‡*Ã˯é è̂ lÆý ‡ÅË$

  {V>Ò$×æ {´ë…™éÌZÏ  E´ë«   ¨ AÐ] lM>Ô>Ë ]̄l$ Ðð l$Æý  $Vý S$ç  ³Æý  ^è lyý l… §éÓÆ> {V>Ò$×æ °Æý  $§øÅVý S ç  ÜÐ] l$ç  ÜÅ ]̄l$ °ÐéÇ…^è lÐ] l^è l$a. Ðó l™è l ]̄l E´ë«   ̈, çÜÓĶ æ$… E´ë«   ̈ M>Æý  Å{Mý SÐ] l*Ë ]̄ l$Ñ砠ܢ –™è l…V> AÐ] l$Ë$ ^ó lĶæ*Í. ò³§ý lª ™è lÆý  à ç  ³Ç{Ô¶ æÐ] l$Ë$ ™è lW]̄ l…™èl E´ë«  ̈ AÐ] lM>Ô>Ë ]̄ l$ Mý S͵…^è lÌô æMý S´ù™è l$¯é²Æ ¬.

  � {V>Ò$×æ {´ë…™éÌZÏ  Ð] lÅÐ]lÝëĶæ$, A ]̄ l$º…«  §ý l Æý  …V>ËAÀÐ] l–¨®Mì S {´ë«   §é ]̄ lÅ… CÐéÓÍ. ©…™ø´ër$ _ ]̄ l² ™è lÆý  à, Mý S$sî æÆý   ç  ³Ç{Ô¶ æÐ] l$Ë AÀÐ] l–¨®Mì S Mý S*yé ^è lÆý  ÅË$¡ç  Ü$MøÐéÍ. Aç   Ü…ç  œ$sì æ™è l Æý  …Vý S…™ø ´ër$ õÜÐéÆý  …Vý SM>Æý  ÅMý SÌê´ëË ]̄ l$ Ñç   Ü¢ –™è lç  ³Æý  ^è lyýl… §éÓÆ> {V>Ò$×æ{´ë…™éÌZÏ E´ë«   ̈ AÐ] lM>Ô>Ë ]̄l$ Ðð l$Æý $Vý S$ç  ³Æý  ̂ éÍ.

  §ólÔ¶ æ…ÌZ° A°² Æ>{ÚëtÌZÏ̄ ] l* Ð] lÅÐ] lÝëĶ æ$ Æý  …Vý S…ÌZB«  §ý l$°Mý S ç  ³§ý l®™è l$Ë ]̄l$ {ç   ³ÐólÔ¶ æò³sêtÍ. ™è l§éÓÆ> DÆý  …Vý S…ÌZ Ñ$Vý S$Ë$ HÆý  µyì l {V>Ò$×æ BǦMý S Ð] lÅÐ] l砠ܦ ç  ³#…kMý S$…r$…¨. ç   œÍ™è l…V> E´ë«   ̈ AÐ] lM>Ô>Ë$ Ðð l$Æý  $Vý SÐ] l#™éÆ ¬. °Æý $ç  ³Äñ æ*Vý S…V> E ]̄ l² ¿¶ æ*Ð] l¬Ë AÀÐ] l–¨®,Ð] lÅÐ] lÝëĶ æ$ M>Æý  ÅMý SÌê´ëË Ñç   Ü¢Æý  ×æ (O   yð lÐ] lÇÞí  œMó Sç  Ù Œ̄ æ)

  Ìê…sì æ ^è lÆý  ÅË$ {V>Ò$×æ E´ë«  ̈ ° {´ù™è lÞí  ßæÝë¢Æ ¬.� Ð] lÅÐ]lÝëĶæ$ A ]̄l$º…«  §ý l Ñ¿êV>O  Ìñ æ ]̄ l yð lÆ ¬È, ´û{Ît, ™ó l ð̄ l

  sî æVý SË ò³…ç   ³Mý S…, í   œç  ÙÈ, àÇtMý SËaÆŠ æ, òÜÇMý SËaÆŠ æ, B{Vø{´ëòÜí  Ü…VŠ æ Ð] l…sìæ M>Æý  ÅMý SÌê´ëË ]̄ l$ {´ù™è lÞíßæ…^éÍ.{V>Ò$×æ {´ë…™éÌZÏ Ð] lÅÐ]lÝëÄô æ$™è lÆý   M>Æý  ÅMýSÌê´ëO  Ìñ æ ]̄ l{V>Ò$×æ ç   ³Ç{Ô¶ æÐ] l$Ë$, Mý S$sî æÆý  , _ ]̄ l² ™è lÆý  à ç  ³Ç{Ô¶ æÐ] l$ËÑMóS…{©MýSÆý ×æ, B{Vø&»ô æ‹  Üz  ç  ³Ç{Ô¶æÐ]l$, {V>Ò$×æAç  Ü…ç  œ$sì æ™è l Æý …VýS…, õÜÐéÆý  …Vý S…, {V>Ò$×æ AÐ] lÝë¦ç  ³¯éÝûMý SÆ>ÅË Ñ砠ܢÆý ×æ, ç  ßoí  Ü…VŠ æ, BÆøVý SÅ…, ѧéÅ ç  ÜÈÓç  Ü$Ë ]̄ l$ Ñ砠ܢ –™è lç  ³Æý  ^éÍ.

  � Ð] l$ç  ßæ˯ø¼‹  Ü AÀÐ] l–¨® Ð] lNÅç  ßæ… Ð] lÊË«  §ý l ]̄ l Ýë…Mó S†MýSç  ³Çgêq̄ é°Mì S {´ë«   §é ]̄ lÅ… C_a…¨. ]̄ l*™è l ]̄ l E™èlµ†¢Æý  …V>ÌZÏ  ÝëÐ] l$Æý  ¦ Å…™ø Mý S*yì l ]̄ l E´ë«   ̈ Ð] l–¨®Mì S {Ô¶ æÐ] l$Ýë…Mó S†Mý S ç³Çgêq̄ ] l…, Ð] lÊË«  §ý l ]̄ l Ýë…Mó S†Mý S ç  ³Çgêq̄ é°² EÐ] l$Ãyì lV> Ñ°Äñ æ*W…_ {V>Ò$×æ {´ë…™éÌZÏ  E´ë«   ̈AÐ] lM>Ô>Ë ]̄ l$ Ððl$Æý $Vý S$ç³Æý  ̂ éÍ.

  � {V>Ò$×æ °Æý  $§øÅVý S ç  ÜÐ] l$ç  ÜÅ °Æý *ÃË ]̄ lMýS$ MóS…{§ý l, Æ>[ç   Ùt

  {ç  ³¿¶ æ$™éÓË$ {V>Ò$×êÀÐ] l–¨®  ç  ³£ýlM>Ë ]̄ l$ ç  Ü{Mý SÐ] l$…V>AÐ] l$Ë$ ^ó lĶ æ$yý l…O  ò³ §ý l–í  Ùt ÝëÇ…^éÍ. ]̄ l*™è l ]̄ l ç  ³£ý lM>Ë ]̄ l$ {ç  ³Ðó lÔ¶æò³sêtÍ. AÀÐ] l–¨® ç  œÌêË ]̄ l$ Ë„ìS™èl Ð] lÆ>YËMý S$A…¨…^è lyé°MìS {ç  ³Ä¶æ$†²…^éÍ.

  � çÜÓĶæ$… çÜàĶ æ$Mý S º–…§éË ]̄ l$ {´ù™è lÞí  ßæ…^è lyý l…§éÓÆ> {V>Ò$×æ {´ë…™éÌZÏ ç  ÜÓĶ æ$… E´ë«  ̈ M>Æý  Å{Mý SÐ] l*

  Ë ]̄ l$ Ñç   Ü¢ –™è l… ó̂ lĶ æ*Í. ç   ÜÓ^è le…§ý l 砠ܧéÓÆ> ç   ÜÓĶæ$… ç   ÜàĶæ$M