1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ general information 2013-14/1.general...

10
1 2 3 4 5 6 7 1 ಬದ Badami 3 48 4 34 1 2 ಬಗಲಕೋಟ Bagalkot 2 30 3 22 1 3 ಬೋಳ Bilagi 1 25 2 20 1 4 ಹುನಗುದ Hunagund 3 50 4 30 1 5 ಜಮಖ Jamakhandi 2 42 3 32 1 6 ಮುಧೋಳ Mudhol 1 42 2 25 1 ಒಟುTotal 12 237 18 163 6 1.1 Nada Offices, Village Accountant Circles, Hoblies, Grama Panchayaths & Taluks As on 31.03.2014. 1. ಸಾಮಾಯ ಮಾ - General Information 1.1 ನಡ ಕಛೋಗಳು, ಾಮಲಗರ ೃತಗಳು, ಹೋಬಗಳು, ಾಮಪಚಗಳು ಮುತ ತಲೂಕುಗಳಕಾ.Sl. No ತಲೂಕು Taluk ನಡ ಕಛೋಗಳು Nada Offices ಆಧರ : . . . ಕಛೋ, ಬಗಲಕೋಟ ಾಮಲಗರ ೃತಗಳು VA Circles ಹೋಬಗಳು Hoblies ಾಮ ಪಚಗಳು Grama Panchayaths ತಲೂಕುಗಳ No.of Taluks

Upload: lamduong

Post on 15-Mar-2018

231 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information 2013-14/1.General information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ

1 2 3 4 5 6 7

1ಬದಮಿ Badami

3 48 4 34 1

2ಬಗಲಕ ೋಟ

Bagalkot2 30 3 22 1

3 ಬೋಳಗಿ

Bilagi1 25 2 20 1

4ಹುನಗುುಂದ Hunagund

3 50 4 30 1

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi2 42 3 32 1

6ಮುಧ ೋಳ Mudhol

1 42 2 25 1

ಒಟುು Total

12 237 18 163 6

1.1 Nada Offices, Village Accountant Circles, Hoblies, Grama Panchayaths & Taluks

As on 31.03.2014.

1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ - General Information

1.1 ನಡ ಕಛ ೋರಿಗಳು, ಗ್ಾಮಲ ಕ್ಕಿಗರ ೃತ್ತಗಳು, ಹ ೋಬಳಿಗಳು, ಗ್ಾಮಪುಂಚಯಿತಿಗಳು ಮತ್ುತ ತಲ ೂಕುಗಳು

ಕಾ.ಸುಂ Sl. No

ತಲ ೂಕು Taluk

ನಡ ಕಛ ೋರಿಗಳು Nada Offices

ಆಧರ : ಜಿ. ಸುಂ. ಸುಂ. ಕಛ ೋರಿ, ಬಗಲಕ ೋಟ

ಗ್ಾಮಲ ಕ್ಕಿಗರ ೃತ್ತಗಳು

VA Circles

ಹ ೋಬಳಿಗಳು Hoblies

ಗ್ಾಮ ಪುಂಚಯಿತಿಗಳು

Grama

Panchayaths

ತಲ ೂಕುಗಳ ಸುಂಖ್ ೆ No.of Taluks

Page 2: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information 2013-14/1.General information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ

1 2 8 9 10 11

1ಬದಮಿ Badami

3 149 0 149

2ಬಗಲಕ ೋಟ

Bagalkot1 95 0 95

3 ಬೋಳಗಿ

Bilagi1 63 0 63

4ಹುನಗುುಂದ Hunagund

2 162 0 162

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi3 71 0 71

6ಮುಧ ೋಳ Mudhol

2 79 0 79

ಒಟುು Total

12 619 0 619

1.2 ತಲ ೂಕುಗಳು, ಜನಸತಿ ಇರು, ಜನಸತಿ ಇಲೂದಿರು ಮತ್ುು ಒಟುು ಗ್ಾಮಗಳು

1.2 No.of Taluks, Inhabited, Un-inhabited and Total Villages (Nos.)

As per 2011 Census

ಕಾ.ಸುಂ Sl. No

ತಲ ೂಕು Taluk

ನಗರ/ಪಟುಣ ಪಾದ ೋವಗಳು 2011ರ ಜನಗಣತಿ

Cities/Towns/Urban

ಗ್ಾಮಗಳು (2011ರ ಜನಗಣತಿ)

Villages

ಜನಸತಿ ಇರು Inhabited

ಜನಸತಿ ಇಲೂದಿರು Un inhabited

ಒಟುು ಗ್ಾಮಗಳು Total Villages

Page 3: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information 2013-14/1.General information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ

1 2 12 13 14 15 16 17

1ಬದಾಮಿ Badami

0 0 2 1 0 3

2ಬಾಗಲಕ ೋಟ

Bagalkot0 1 0 0 0 1

3 ಬೋಳಗಿ

Bilagi0 0 0 1 0 1

4ಹುನಗುುಂದ Hunagund

0 1 0 1 0 2

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi0 2 1 0 0 3

6ಮುಧ ೋಳ Mudhol

0 0 2 0 0 2

ಒಟುು Total

0 4 5 3 0 12

TMC TP NACs TOTAL

1.3 ನಗರ ಸ್ಥಳೋಯ ಸ್ುಂಸ್ ಥಗಳು

1.3 Urban Local Bodies as on 31.3.2014 (In Nos)

ಕ್ರ.ಸ್ುಂ Sl. No

ತಾಲ ೂಕ್ು Taluk

ನಗರ ಸ್ಥಳೋಯ ಸ್ುಂಸ್ ಥಗಳು / Urban Local Bodies

CC CMC

Page 4: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information 2013-14/1.General information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ

ಗಂಡಸರು Male

ಹ ಂಗಸರು Female

1 2 18 19 20 21 22 23

1ಬದಮಿ Badami

2 5 3 1 21 0

2ಬಗಲಕ ೋಟ

Bagalkot5 2 5 1 95 7

3 ಬೋಳಗಿ

Bilagi0 2 1 0 0 0

4ಹುನಗುಂದ Hunagund

4 5 3 0 0 0

5ಜಮಖಂಡಿ

Jamakhandi8 1 5 1 64 0

6ಮುಧ ೋಳ Mudhol

6 4 3 0 0 0

ಒಟುು Total

25 19 20 3 180 7

1.4 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ಪೋಲಿಸ್ ಠಣ ಗಳು, ಕರಗೃಹ ಮತ್ುು ಖ ೈದಿಗಳು

ಕರಗೃಹ ಮತ್ುು ಖ ೈದಿಗಳು Prisons & Prisoners

ಆಧರ : ಜಿಲ್ಾಧಿಕರಿಗಳು/ಸ ಪರಿಡ ಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿಸ್/ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಜಿಲ್ಾ ಕರಗೃಹ ಇಲ್ಖ , ಬಗಲಕ ೋಟ

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು Cinema Theatres

1.4 Cinema Theatres, Police Station, Prisons and Prisoners (In Nos.)

(As on 31.3.2014)

ಖ ೈದಿಗಳು / Prisonersಕರ.ಸಂ Sl. No

ತಲ ಾಕು Taluk ಶಶ್ವತ್ À

Permanent

ತತಾಲಿಕ Temporary

ಪೋಲಿಸ್ ಠಣ ಗಳು Police

Stations

ಕರಗೃಹ Prisons

Page 5: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information 2013-14/1.General information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ

1 2 24 25 26 27

1ಬದಮಿ Badami

0 0 0 0

2ಬಗಲಕ ೋಟ

Bagalkot1 3 114 6.91

3 ಬೋಳಗಿ

Bilagi1 2 87 3.24

4ಹುನಗುುಂದ Hunagund

1 2 45 0.54

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi1 2 81 0.81

6ಮುಧ ೋಳ Mudhol

1 2 75 15.98

ಒಟುು Total

5 11 402 27.48

ಆಧರ : ಜಿಲ್ಾ ಅಗಿಿಶಮಕ ಅಧಿಕರಿಗಳು, ಬಗಲಕ ೋಟ

ಕರ.ಸುಂ Sl. No

ತಲ ಾಕು Taluk

1.5 ಅಗಿಿಶಮಕ ಠಣ ಗಳ ಸುಂಖ್ ೆ

ಅಗಿಿಶಮಕ ಠಣ ಗಳು Fire Brigade

Stations

ಕರ್ಯ ನಿಯಹಿಸುತ್ತಿರು ಅಗಿಿಶಮಕ ಜಲವಹನಗಳು

Working Fire Brigade

Water Tankers

1.5 No.of Fire Stations (As on 31.3.2014) (In Nos)

ತುತುಯ ಅಗಿಿಶಮಕ ಕ ರ ಗಳು

Emergency fire calls

received (No's)

ಸುಂರಕ್ಷಿಸಲ್ದ ಆಸ್ತಿರ್ ಮೌಲೆ Value of the property

protected (Rs. in Crores)

Page 6: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information 2013-14/1.General information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

1 2 28 29 30 31 32 33

1ಬದಮ Badami

20 137 157 2013 6793 8806

2ಬಗಲಕ ೀಟ್

Bagalkot20 95 115 1397 6424 7821

3 ಬೀಳಗಿ

Bilagi4 54 58 345 4401 4746

4ಹಟನಗಟುಂದ Hunagund

20 102 122 1294 6399 7693

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi52 77 129 3513 6491 10004

6ಮಟಧ ೀಳ Mudhol

17 78 95 2102 5840 7942

ಒಟ್ಟು Total

133 543 676 10664 36348 47012

ಆಧರ : ಉಪನಿದ ೀೇಶಕರಟ, ಆಹರ ಮತ್ಟು ನಗರಿಕ ಇಲಖ , ಬಗಲಕ ೀಟ್

1.6 Ration Shops And B.P.L. Ration Card Holders (In Nos) (As on 31.3.2014).

1.6 ಪಡಿತ್ರ ಅುಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ಟು ಬ.ಪಿ.ಎಲ್ ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಸುಂಖ ೆ

ಪಡಿತ್ರ ಅುಂಗಡಿಗಳು Ration

shops

BPL Card Holder ಬ.ಪಿ.ಎಲ್ ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರಟಅುಂತ ೆದಯ / Anthyodaya

ಕಾ.ಸುಂ Sl. No

ತಲ ೂಕಟ Taluk

Page 7: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information 2013-14/1.General information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

1 2 34 35 36 37 38 39

1ಬದಮ Badami

1654 664 2318 11618 36933 48551

2ಬಗಲಕ ೀಟ್

Bagalkot2067 1254 3321 14419 24625 39044

3 ಬೀಳಗಿ

Bilagi312 517 829 2159 17591 19750

4ಹಟನಗಟುಂದ Hunagund

1810 1079 2889 11904 34123 46027

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi5916 2479 8395 30127 44490 74617

6ಮಟಧ ೀಳ Mudhol

2535 1092 3627 13829 34353 48182

ಒಟ್ಟು Total

14294 7085 21379 84056 192115 276171

ಆಧರ : ಉಪನಿದ ೀೇಶಕರಟ, ಆಹರ ಮತ್ಟು ನಗರಿಕ ಇಲಖ , ಬಗಲಕ ೀಟ್

1.7 BPL Ration Card Holders (In Nos) As on 31.3.2014

1.7 ಬ.ಪಿ.ಎಲ್. ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಸುಂಖ ೆ

ತಲ ೂಕಟ Taluk

BPL Card Holder / ಬ.ಪಿ.ಎಲ್. ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರಟ

ಅಕ್ಷಯ ಸಿಲುಂಡರ್ ಸಹಿತ್ Akshaya

with cylinder

ಅಕ್ಷಯ ಸಿಲುಂಡರ್ ರಹಿತ್À

Akshaya without cylinderಕಾ.ಸುಂ Sl. No

Page 8: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information 2013-14/1.General information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

1 2 40 41 42 43 44 45

1ಬದಮ Badami

1893 770 2663 1489 6879 8368

2ಬಗಲಕ ೀಟ್

Bagalkot2723 1453 4176 2151 5969 8120

3 ಬೀಳಗಿ

Bilagi432 1121 1553 598 8595 9193

4ಹಟನಗಟುಂದ Hunagund

1389 2457 3846 995 8237 9232

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi2616 2502 5118 5116 15396 20512

6ಮಟಧ ೀಳ Mudhol

1398 1800 3198 1109 8985 10094

ಒಟ್ಟು Total

10451 10103 20554 11458 54061 65519

ಆಧರ : ಉಪನಿದ ೀೇಶಕರಟ, ಆಹರ ಮತ್ಟು ನಗರಿಕ ಇಲಖ , ಬಗಲಕ ೀಟ್

1.8 ಎ.ಪಿ.ಎಲ್. ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಸುಂಖ ೆ

APL Card Holders / ಎ.ಪಿ.ಎಲ್. ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರಟ ಸಿಲುಂಡರ್ ಸಹಿತ್

With Cylinder

ಸಿಲುಂಡರ್ ರಹಿತ್À

Without Cylinder

ಕಾ.ಸುಂ Sl. No

ತಲ ೂಕಟ Taluk

1.8 No.of A.P.L. Ration Card Holders (In Nos) As on 31.3.2014

Page 9: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information 2013-14/1.General information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

1 2 46 47 48 49 50 51

1ಬದಮ Badami

18667 52039 70706 18667 52039 70706

2ಬಗಲಕ ೀಟ್

Bagalkot22757 39725 62482 22757 39725 62482

3 ಬೀಳಗಿ

Bilagi3846 32225 36071 3846 32225 36071

4ಹಟನಗಟುಂದ Hunagund

17392 52295 69687 17392 52295 69687

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi47288 71358 118646 47288 71358 118646

6ಮಟಧ ೀಳ Mudhol

20974 52070 73044 20974 52070 73044

ಒಟ್ಟು Total

130924 299712 430636 130924 299712 430636

ಆಧರ : ಉಪನಿದ ೀೇವಕರಟ, ಆಹರ ಮತ್ಟು ನಗರಿಕ ಇಲಖ , ಬಗಲಕ ೀಟ್

1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟು ಭ ಚತ್ಾ ಹ ುಂದಿರಟ ಚೀಟಿದರರಟ

ಕಾ.ಸುಂ Sl. No

ತಲ ೂಕಟ Taluk

ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಸುಂಖ ೆ Total Ration Card Holders

ಭ ಚತ್ಾ ಹ ುಂದಿರಟ ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರಟ Photo Card Holders

1.9 Total Ration Card Holders & Photo Card Holders (In Nos) As on 31.3.2014

Page 10: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information 2013-14/1.General information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ

Gross District

Domestic

Product (GDDP)

(Rs. in Lakhs)

Net District

Domestic

Product (NDDP)

(Rs. in Lakhs)

Gross District

Domestic

Product (GDDP)

(Rs. in Lakhs)

Net District

Domestic

Product (NDDP)

(Rs. in Lakhs)

At Current

Prices

(2010-11)

At Constant

Prices

(2004-05)

1 2 52 53 54 55 56 57

1ಬದಮಿ Badami

2ಬಗಲಕ ೋಟ

Bagalkot

3 ಬೋಳಗಿ

Bilagi

4ಹುನಗುುಂದ Hunagund

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi

6ಮುಧ ೋಳ Mudhol

ಒಟುು Total

964557 866048 582142 516229 41516 26315

Note : Total of Per Capita District Income is not tally with Per Capita State Income.

ತಲ ಕವರು ಮಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುದಿಲಲ

1.10 DISTRICT INCOME AND PER CAPITA INCOME

Per Capita NDDP

(In Rs.) (2010-11)

1.10 ಜಿಲ್ಲದಯ ಮತ್ುು ತ್ಲ್ದಯ

ಕ್ರ.ಸುಂSl.No

ತಲ ಲಕ್ು Taluk

At Current Prices (2011-12) At Constant (2004-05) Prices

10