1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ general 2013-14/1.general ಒಟ್ಟು...

Download 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General 2013-14/1.General ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದ಺ರರ ಮತ್ಟುಭ಺಴ ಚತ್ಾ ಹ ುಂದಿರಟ಴

Post on 15-Mar-2018

218 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 2 3 4 5 6 7

  1 Badami

  3 48 4 34 1

  2

  Bagalkot2 30 3 22 1

  3

  Bilagi1 25 2 20 1

  4 Hunagund

  3 50 4 30 1

  5

  Jamakhandi2 42 3 32 1

  6 Mudhol

  1 42 2 25 1

  Total

  12 237 18 163 6

  1.1 Nada Offices, Village Accountant Circles, Hoblies, Grama Panchayaths & Taluks

  As on 31.03.2014.

  1. - General Information

  1.1 , , ,

  . Sl. No

  Taluk

  Nada Offices

  : . . . ,

  VA Circles

  Hoblies

  Grama

  Panchayaths

  No.of Taluks

 • 1 2 8 9 10 11

  1 Badami

  3 149 0 149

  2

  Bagalkot1 95 0 95

  3

  Bilagi1 63 0 63

  4 Hunagund

  2 162 0 162

  5

  Jamakhandi3 71 0 71

  6 Mudhol

  2 79 0 79

  Total

  12 619 0 619

  1.2 , ,

  1.2 No.of Taluks, Inhabited, Un-inhabited and Total Villages (Nos.)

  As per 2011 Census

  . Sl. No

  Taluk

  / 2011

  Cities/Towns/Urban

  (2011 ) Villages

  Inhabited

  Un inhabited

  Total Villages

 • 1 2 12 13 14 15 16 17

  1 Badami

  0 0 2 1 0 3

  2

  Bagalkot0 1 0 0 0 1

  3

  Bilagi0 0 0 1 0 1

  4 Hunagund

  0 1 0 1 0 2

  5

  Jamakhandi0 2 1 0 0 3

  6 Mudhol

  0 0 2 0 0 2

  Total

  0 4 5 3 0 12

  TMC TP NACs TOTAL

  1.3

  1.3 Urban Local Bodies as on 31.3.2014 (In Nos)

  . Sl. No

  Taluk

  / Urban Local Bodies

  CC CMC

 • Male

  Female

  1 2 18 19 20 21 22 23

  1 Badami

  2 5 3 1 21 0

  2

  Bagalkot5 2 5 1 95 7

  3

  Bilagi0 2 1 0 0 0

  4 Hunagund

  4 5 3 0 0 0

  5

  Jamakhandi8 1 5 1 64 0

  6 Mudhol

  6 4 3 0 0 0

  Total

  25 19 20 3 180 7

  1.4 , ,

  Prisons & Prisoners

  : / / ,

  Cinema Theatres

  1.4 Cinema Theatres, Police Station, Prisons and Prisoners (In Nos.)

  (As on 31.3.2014)

  / Prisoners. Sl. No

  Taluk

  Permanent

  Temporary

  Police

  Stations

  Prisons

 • 1 2 24 25 26 27

  1 Badami

  0 0 0 0

  2

  Bagalkot1 3 114 6.91

  3

  Bilagi1 2 87 3.24

  4 Hunagund

  1 2 45 0.54

  5

  Jamakhandi1 2 81 0.81

  6 Mudhol

  1 2 75 15.98

  Total

  5 11 402 27.48

  : ,

  . Sl. No

  Taluk

  1.5

  Fire Brigade

  Stations

  Working Fire Brigade

  Water Tankers

  1.5 No.of Fire Stations (As on 31.3.2014) (In Nos)

  Emergency fire calls

  received (No's)

  Value of the property

  protected (Rs. in Crores)

 • Urban

  Rural

  Total

  Urban

  Rural

  Total

  1 2 28 29 30 31 32 33

  1 Badami

  20 137 157 2013 6793 8806

  2

  Bagalkot20 95 115 1397 6424 7821

  3

  Bilagi4 54 58 345 4401 4746

  4 Hunagund

  20 102 122 1294 6399 7693

  5

  Jamakhandi52 77 129 3513 6491 10004

  6 Mudhol

  17 78 95 2102 5840 7942

  Total

  133 543 676 10664 36348 47012

  : , ,

  1.6 Ration Shops And B.P.L. Ration Card Holders (In Nos) (As on 31.3.2014).

  1.6 ..

  Ration shops

  BPL Card Holder .. / Anthyodaya

  . Sl. No

  Taluk

 • Urban

  Rural

  Total

  Urban

  Rural

  Total

  1 2 34 35 36 37 38 39

  1 Badami

  1654 664 2318 11618 36933 48551

  2

  Bagalkot2067 1254 3321 14419 24625 39044

  3

  Bilagi312 517 829 2159 17591 19750

  4 Hunagund

  1810 1079 2889 11904 34123 46027

  5

  Jamakhandi5916 2479 8395 30127 44490 74617

  6 Mudhol

  2535 1092 3627 13829 34353 48182

  Total

  14294 7085 21379 84056 192115 276171

  : , ,

  1.7 BPL Ration Card Holders (In Nos) As on 31.3.2014

  1.7 ...

  Taluk

  BPL Card Holder / ...

  Akshaya with cylinder

  Akshaya without cylinder

  . Sl. No

 • Urban

  Rural

  Total

  Urban

  Rural

  Total

  1 2 40 41 42 43 44 45

  1 Badami

  1893 770 2663 1489 6879 8368

  2

  Bagalkot2723 1453 4176 2151 5969 8120

  3

  Bilagi432 1121 1553 598 8595 9193

  4 Hunagund

  1389 2457 3846 995 8237 9232

  5

  Jamakhandi2616 2502 5118 5116 15396 20512

  6 Mudhol

  1398 1800 3198 1109 8985 10094

  Total

  10451 10103 20554 11458 54061 65519

  : , ,

  1.8 ...

  APL Card Holders / ...

  With Cylinder

  Without Cylinder

  . Sl. No

  Taluk

  1.8 No.of A.P.L. Ration Card Holders (In Nos) As on 31.3.2014

 • Urban

  Rural

  Total

  Urban

  Rural

  Total

  1 2 46 47 48 49 50 51

  1 Badami

  18667 52039 70706 18667 52039 70706

  2

  Bagalkot22757 39725 62482 22757 39725 62482

  3

  Bilagi3846 32225 36071 3846 32225 36071

  4 Hunagund

  17392 52295 69687 17392 52295 69687

  5

  Jamakhandi47288 71358 118646 47288 71358 118646

  6 Mudhol

  20974 52070 73044 20974 52070 73044

  Total

  130924 299712 430636 130924 299712 430636

  : , ,

  1.9

  . Sl. No

  Taluk

  Total Ration Card Holders

  Photo Card Holders

  1.9 Total Ration Card Holders & Photo Card Holders (In Nos) As on 31.3.2014

 • Gross District

  Domestic

  Product (GDDP)

  (Rs. in Lakhs)

  Net District

  Domestic

  Product (NDDP)

  (Rs. in Lakhs)

  Gross District

  Domestic

  Product (GDDP)

  (Rs. in Lakhs)

  Net District

  Domestic

  Product (NDDP)

  (Rs. in Lakhs)

  At Current

  Prices

  (2010-11)

  At Constant

  Prices

  (2004-05)

  1 2 52 53 54 55 56 57

  1 Badami

  2

  Bagalkot

  3

  Bilagi

  4 Hunagund

  5

  Jamakhandi

  6 Mudhol

  Total

  964557 866048 582142 516229 41516 26315

  Note : Total of Per Capita District Income is not tally with Per Capita State Income.

  1.10 DISTRICT INCOME AND PER CAPITA INCOME

  Per Capita NDDP

  (In Rs.) (2010-11)

  1.10

  .Sl.No

  Taluk

  At Current Prices (2011-12) At Constant (2004-05) Prices

  10