1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ general . general ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ...

Download 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General . General ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದ಺ರರ ಮತ್ಟುಭ಺಴ ಚತ್ಾ ಹ ುಂದಿರಟ಴

Post on 15-Mar-2018

221 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 2 3 4 5 6 7

  1 Badami

  3 48 4 34 1

  2

  Bagalkot2 30 3 22 1

  3

  Bilagi1 25 2 20 1

  4 Hunagund

  3 50 4 30 1

  5

  Jamakhandi2 42 3 32 1

  6 Mudhol

  1 42 2 25 1

  Total

  12 237 18 163 6

  1.1 Nada Offices, Village Accountant Circles, Hoblies, Grama Panchayaths & Taluks

  As on 31.03.2015.

  1. - General Information

  1.1 , , ,

  . Sl. No

  Taluk

  Nada Offices

  : . . . ,

  VA Circles

  Hoblies

  Grama

  Panchayaths

  No.of Taluks

  1

 • 1 2 8 9 10 11

  1 Badami

  3 149 0 149

  2

  Bagalkot1 95 0 95

  3

  Bilagi1 63 0 63

  4 Hunagund

  5 162 0 162

  5

  Jamakhandi3 71 0 71

  6 Mudhol

  2 79 0 79

  Total

  15 619 0 619

  1.2 , ,

  1.2 No.of Taluks, Inhabited, Un-inhabited and Total Villages (Nos.)

  As per 2011 Census

  . Sl. No

  Taluk

  / 2011

  Cities/Towns/Urban

  (2011 ) Villages

  Inhabited

  Un inhabited

  Total Villages

  2

 • 1 2 12 13 14 15 16 17

  1 Badami

  0 0 2 1 0 3

  2

  Bagalkot0 1 0 0 0 1

  3

  Bilagi0 0 0 1 0 1

  4 Hunagund

  0 1 1 0 0 2

  5

  Jamakhandi0 2 1 0 0 3

  6 Mudhol

  0 1 1 0 0 2

  Total

  0 5 5 2 0 12

  TMC TP NACs TOTAL

  1.3

  1.3 Urban Local Bodies as on 31.3.2015 (In Nos)

  . Sl. No

  Taluk

  / Urban Local Bodies

  CC CMC

  3

 • Male

  Female

  1 2 18 19 20 21 22 23

  1 Badami

  2 5 3 1 17 0

  2

  Bagalkot5 2 5 1 82 8

  3

  Bilagi0 2 1 0 0 0

  4 Hunagund

  4 5 3 0 0 0

  5

  Jamakhandi8 1 5 1 62 0

  6 Mudhol

  6 4 3 0 0 0

  Total

  25 19 20 3 161 8

  1.4 , ,

  Prisons & Prisoners

  : / / ,

  Cinema Theatres

  1.4 Cinema Theatres, Police Station, Prisons and Prisoners (In Nos.)

  (As on 31.3.2015)

  / Prisoners. Sl. No

  Taluk

  Permanent

  Temporary

  Police

  Stations

  Prisons

  4

 • 1 2 24 25 26 27

  1 Badami

  0 0 0 0

  2

  Bagalkot1 3 189 12.32

  3

  Bilagi1 2 113 4.93

  4 Hunagund

  1 2 54 0.54

  5

  Jamakhandi1 2 89 1.93

  6 Mudhol

  1 3 135 19.10

  Total

  5 12 580 38.83

  : ,

  . Sl. No

  Taluk

  1.5

  Fire Brigade

  Stations

  Working Fire Brigade

  Water Tankers

  1.5 No.of Fire Stations (As on 31.3.2015) (In Nos)

  Emergency fire calls

  received (No's)

  Value of the property

  protected (Rs. in Crores)

  5

 • Urban

  Rural

  Total

  Urban

  Rural

  Total

  1 2 28 29 30 31 32 33

  1 Badami

  20 143 163 1979 7956 9935

  2

  Bagalkot20 95 115 1381 6080 7461

  3

  Bilagi4 54 58 257 3715 3972

  4 Hunagund

  20 102 122 1337 7021 8358

  5

  Jamakhandi61 68 129 2774 4795 7569

  6 Mudhol

  17 85 102 1944 5672 7616

  Total

  142 547 689 9672 35239 44911

  : , ,

  1.6 Ration Shops And B.P.L. Ration Card Holders (In Nos) (As on 31.3.2015).

  1.6 ..

  Ration shops

  BPL Card Holder .. CAvzAi / Anthyodaya

  . Sl. No

  Taluk

  6

 • Urban

  Rural

  Total

  Urban

  Rural

  Total

  1 2 34 35 36 37 38 39

  1 Badami

  1487 603 2090 11169 37755 48924

  2

  Bagalkot1763 1122 2885 14205 25864 40069

  3

  Bilagi292 492 784 2197 18793 20990

  4 Hunagund

  1654 1034 2688 11415 34996 46411

  5

  Jamakhandi5503 2353 7856 28935 46317 75252

  6 Mudhol

  2263 1020 3283 13181 35882 49063

  Total

  12962 6624 19586 81102 199607 280709

  : , ,

  1.7 BPL Ration Card Holders (In Nos) As on 31.3.2015

  1.7 ...

  Taluk

  BPL Card Holder / ...

  Akshaya with cylinder

  Akshaya without cylinder

  . Sl. No

  7

 • Urban

  Rural

  Total

  Urban

  Rural

  Total

  1 2 40 41 42 43 44 45

  1 Badami

  531 801 1332 208 6954 7162

  2

  Bagalkot550 1448 1998 427 5929 6356

  3

  Bilagi104 1150 1254 113 8653 8766

  4 Hunagund

  313 2461 2774 169 8236 8405

  5

  Jamakhandi834 2531 3365 857 15568 16425

  6 Mudhol

  239 1835 2074 185 9102 9287

  Total

  2571 10226 12797 1959 54442 56401

  : , ,

  1.8 ...

  APL Card Holders / ...

  With Cylinder

  Without Cylinder

  . Sl. No

  Taluk

  1.8 No.of A.P.L. Ration Card Holders (In Nos) As on 31.3.2015

  8

 • Urban

  Rural

  Total

  Urban

  Rural

  Total

  1 2 46 47 48 49 50 51

  1 Badami

  15374 54069 69443 15374 54069 69443

  2

  Bagalkot18326 40443 58769 18326 40443 58769

  3

  Bilagi2963 32803 35766 2963 32803 35766

  4 Hunagund

  14888 53748 68636 14888 53748 68636

  5

  Jamakhandi38903 71564 110467 38903 71564 110467

  6 Mudhol

  17812 53511 71323 17812 53511 71323

  Total

  108266 306138 414404 108266 306138 414404

  : , ,

  1.9

  . Sl. No

  Taluk

  Total Ration Card Holders

  Photo Card Holders

  1.9 Total Ration Card Holders & Photo Card Holders (In Nos) As on 31.3.2015

  9

 • Gross District

  Domestic

  Product (GDDP)

  (Rs. in Lakhs)

  Net District

  Domestic

  Product (NDDP)

  (Rs. in Lakhs)

  Gross District

  Domestic

  Product (GDDP)

  (Rs. in Lakhs)

  Net District

  Domestic

  Product (NDDP)

  (Rs. in Lakhs)

  At Current

  Prices

  (2012-13)

  At Constant

  Prices

  (2004-05)

  1 2 52 53 54 55 56 57

  1 Badami

  2

  Bagalkot

  3

  Bilagi

  4 Hunagund

  5

  Jamakhandi

  6 Mudhol

  Total

  1068805 958085 590215 517014 50765 27394

  Note : Total of Per Capita District Income is not tally with Per Capita State Income.

  1.10 DISTRICT INCOME AND PER CAPITA INCOME

  Per Capita NDDP

  (In Rs.) (2012-13)

  1.10

  .Sl.No

  Taluk

  At Current Prices (2012-13) At Constant (2004-05) Prices

  10

Recommended

View more >