1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ general information. general information.pdf · 1.9...

of 10 /10
1 2 3 4 5 6 7 1 ಬದ Badami 3 48 4 34 1 2 ಬಗಲಕೋಟ Bagalkot 2 30 3 22 1 3 ಬೋಳ Bilagi 1 25 2 20 1 4 ಹುನಗುದ Hunagund 3 50 4 30 1 5 ಜಮಖ Jamakhandi 2 42 3 32 1 6 ಮುಧೋಳ Mudhol 1 42 2 25 1 ಒಟುTotal 12 237 18 163 6 1.1 Nada Offices, Village Accountant Circles, Hoblies, Grama Panchayaths & Taluks As on 31.03.2015. 1. ಸಾಮಾಯ ಮಾ - General Information 1.1 ನಡ ಕಛೋಗಳು, ಾಮಲಗರ ೃತಗಳು, ಹೋಬಗಳು, ಾಮಪಚಗಳು ಮುತ ತಲೂಕುಗಳಕಾ.Sl. No ತಲೂಕು Taluk ನಡ ಕಛೋಗಳು Nada Offices ಆಧರ : . . . ಕಛೋ, ಬಗಲಕೋಟ ಾಮಲಗರ ೃತಗಳು VA Circles ಹೋಬಗಳು Hoblies ಾಮ ಪಚಗಳು Grama Panchayaths ತಲೂಕುಗಳ No.of Taluks 1

Author: phamque

Post on 15-Mar-2018

230 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information. General Information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ ಚತ್ಾ

1 2 3 4 5 6 7

1ಬದಮಿ Badami

3 48 4 34 1

2ಬಗಲಕ ೋಟ

Bagalkot2 30 3 22 1

3 ಬೋಳಗಿ

Bilagi1 25 2 20 1

4ಹುನಗುುಂದ Hunagund

3 50 4 30 1

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi2 42 3 32 1

6ಮುಧ ೋಳ Mudhol

1 42 2 25 1

ಒಟುು Total

12 237 18 163 6

1.1 Nada Offices, Village Accountant Circles, Hoblies, Grama Panchayaths & Taluks

As on 31.03.2015.

1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ - General Information

1.1 ನಡ ಕಛ ೋರಿಗಳು, ಗ್ಾಮಲ ಕ್ಕಿಗರ ೃತ್ತಗಳು, ಹ ೋಬಳಿಗಳು, ಗ್ಾಮಪುಂಚಯಿತಿಗಳು ಮತ್ುತ ತಲ ೂಕುಗಳು

ಕಾ.ಸುಂ Sl. No

ತಲ ೂಕು Taluk

ನಡ ಕಛ ೋರಿಗಳು Nada Offices

ಆಧರ : ಜಿ. ಸುಂ. ಸುಂ. ಕಛ ೋರಿ, ಬಗಲಕ ೋಟ

ಗ್ಾಮಲ ಕ್ಕಿಗರ ೃತ್ತಗಳು

VA Circles

ಹ ೋಬಳಿಗಳು Hoblies

ಗ್ಾಮ ಪುಂಚಯಿತಿಗಳು

Grama

Panchayaths

ತಲ ೂಕುಗಳ ಸುಂಖ್ ೆ No.of Taluks

1

Page 2: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information. General Information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ ಚತ್ಾ

1 2 8 9 10 11

1ಬದಮಿ Badami

3 149 0 149

2ಬಗಲಕ ೋಟ

Bagalkot1 95 0 95

3 ಬೋಳಗಿ

Bilagi1 63 0 63

4ಹುನಗುುಂದ Hunagund

5 162 0 162

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi3 71 0 71

6ಮುಧ ೋಳ Mudhol

2 79 0 79

ಒಟುು Total

15 619 0 619

1.2 ತಲ ೂಕುಗಳು, ಜನಸತಿ ಇರು, ಜನಸತಿ ಇಲೂದಿರು ಮತ್ುು ಒಟುು ಗ್ಾಮಗಳು

1.2 No.of Taluks, Inhabited, Un-inhabited and Total Villages (Nos.)

As per 2011 Census

ಕಾ.ಸುಂ Sl. No

ತಲ ೂಕು Taluk

ನಗರ/ಪಟುಣ ಪಾದ ೋವಗಳು 2011ರ ಜನಗಣತಿ

Cities/Towns/Urban

ಗ್ಾಮಗಳು (2011ರ ಜನಗಣತಿ)

Villages

ಜನಸತಿ ಇರು Inhabited

ಜನಸತಿ ಇಲೂದಿರು Un inhabited

ಒಟುು ಗ್ಾಮಗಳು Total Villages

2

Page 3: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information. General Information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ ಚತ್ಾ

1 2 12 13 14 15 16 17

1ಬದಾಮಿ Badami

0 0 2 1 0 3

2ಬಾಗಲಕ ೋಟ

Bagalkot0 1 0 0 0 1

3 ಬೋಳಗಿ

Bilagi0 0 0 1 0 1

4ಹುನಗುುಂದ Hunagund

0 1 1 0 0 2

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi0 2 1 0 0 3

6ಮುಧ ೋಳ Mudhol

0 1 1 0 0 2

ಒಟುು Total

0 5 5 2 0 12

TMC TP NACs TOTAL

1.3 ನಗರ ಸ್ಥಳೋಯ ಸ್ುಂಸ್ ಥಗಳು

1.3 Urban Local Bodies as on 31.3.2015 (In Nos)

ಕ್ರ.ಸ್ುಂ Sl. No

ತಾಲ ೂಕ್ು Taluk

ನಗರ ಸ್ಥಳೋಯ ಸ್ುಂಸ್ ಥಗಳು / Urban Local Bodies

CC CMC

3

Page 4: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information. General Information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ ಚತ್ಾ

ಗಂಡಸರು Male

ಹ ಂಗಸರು Female

1 2 18 19 20 21 22 23

1ಬದಮಿ Badami

2 5 3 1 17 0

2ಬಗಲಕ ೋಟ

Bagalkot5 2 5 1 82 8

3 ಬೋಳಗಿ

Bilagi0 2 1 0 0 0

4ಹುನಗುಂದ Hunagund

4 5 3 0 0 0

5ಜಮಖಂಡಿ

Jamakhandi8 1 5 1 62 0

6ಮುಧ ೋಳ Mudhol

6 4 3 0 0 0

ಒಟುು Total

25 19 20 3 161 8

1.4 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ಪೋಲಿಸ್ ಠಣ ಗಳು, ಕರಗೃಹ ಮತ್ುು ಖ ೈದಿಗಳು

ಕರಗೃಹ ಮತ್ುು ಖ ೈದಿಗಳು Prisons & Prisoners

ಆಧರ : ಜಿಲ್ಾಧಿಕರಿಗಳು/ಸ ಪರಿಡ ಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿಸ್/ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಜಿಲ್ಾ ಕರಗೃಹ ಇಲ್ಖ , ಬಗಲಕ ೋಟ

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು Cinema Theatres

1.4 Cinema Theatres, Police Station, Prisons and Prisoners (In Nos.)

(As on 31.3.2015)

ಖ ೈದಿಗಳು / Prisonersಕರ.ಸಂ Sl. No

ತಲ ಾಕು Taluk ಶಶ್ವತ್ À

Permanent

ತತಾಲಿಕ Temporary

ಪೋಲಿಸ್ ಠಣ ಗಳು Police

Stations

ಕರಗೃಹ Prisons

4

Page 5: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information. General Information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ ಚತ್ಾ

1 2 24 25 26 27

1ಬದಮಿ Badami

0 0 0 0

2ಬಗಲಕ ೋಟ

Bagalkot1 3 189 12.32

3 ಬೋಳಗಿ

Bilagi1 2 113 4.93

4ಹುನಗುುಂದ Hunagund

1 2 54 0.54

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi1 2 89 1.93

6ಮುಧ ೋಳ Mudhol

1 3 135 19.10

ಒಟುು Total

5 12 580 38.83

ಆಧರ : ಜಿಲ್ಾ ಅಗಿಿಶಮಕ ಅಧಿಕರಿಗಳು, ಬಗಲಕ ೋಟ

ಕರ.ಸುಂ Sl. No

ತಲ ಾಕು Taluk

1.5 ಅಗಿಿಶಮಕ ಠಣ ಗಳ ಸುಂಖ್ ೆ

ಅಗಿಿಶಮಕ ಠಣ ಗಳು Fire Brigade

Stations

ಕರ್ಯ ನಿಯಹಿಸುತ್ತಿರು ಅಗಿಿಶಮಕ ಜಲವಹನಗಳು

Working Fire Brigade

Water Tankers

1.5 No.of Fire Stations (As on 31.3.2015) (In Nos)

ತುತುಯ ಅಗಿಿಶಮಕ ಕ ರ ಗಳು

Emergency fire calls

received (No's)

ಸುಂರಕ್ಷಿಸಲ್ದ ಆಸ್ತಿರ್ ಮೌಲೆ Value of the property

protected (Rs. in Crores)

5

Page 6: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information. General Information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ ಚತ್ಾ

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

1 2 28 29 30 31 32 33

1ಬದಮ Badami

20 143 163 1979 7956 9935

2ಬಗಲಕ ೀಟ್

Bagalkot20 95 115 1381 6080 7461

3 ಬೀಳಗಿ

Bilagi4 54 58 257 3715 3972

4ಹಟನಗಟುಂದ Hunagund

20 102 122 1337 7021 8358

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi61 68 129 2774 4795 7569

6ಮಟಧ ೀಳ Mudhol

17 85 102 1944 5672 7616

ಒಟ್ಟು Total

142 547 689 9672 35239 44911

ಆಧರ : ಉಪನಿದ ೀೇಶಕರಟ, ಆಹರ ಮತ್ಟು ನಗರಿಕ ಇಲಖ , ಬಗಲಕ ೀಟ್

1.6 Ration Shops And B.P.L. Ration Card Holders (In Nos) (As on 31.3.2015).

1.6 ಪಡಿತ್ರ ಅುಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ಟು ಬ.ಪಿ.ಎಲ್ ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಸುಂಖ ೆ

ಪಡಿತ್ರ ಅುಂಗಡಿಗಳು Ration

shops

BPL Card Holder ಬ.ಪಿ.ಎಲ್ ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರಟCAvÉÆåÃzÀAiÀÄ / Anthyodaya

ಕಾ.ಸುಂ Sl. No

ತಲ ೂಕಟ Taluk

6

Page 7: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information. General Information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ ಚತ್ಾ

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

1 2 34 35 36 37 38 39

1ಬದಮ Badami

1487 603 2090 11169 37755 48924

2ಬಗಲಕ ೀಟ್

Bagalkot1763 1122 2885 14205 25864 40069

3 ಬೀಳಗಿ

Bilagi292 492 784 2197 18793 20990

4ಹಟನಗಟುಂದ Hunagund

1654 1034 2688 11415 34996 46411

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi5503 2353 7856 28935 46317 75252

6ಮಟಧ ೀಳ Mudhol

2263 1020 3283 13181 35882 49063

ಒಟ್ಟು Total

12962 6624 19586 81102 199607 280709

ಆಧರ : ಉಪನಿದ ೀೇಶಕರಟ, ಆಹರ ಮತ್ಟು ನಗರಿಕ ಇಲಖ , ಬಗಲಕ ೀಟ್

1.7 BPL Ration Card Holders (In Nos) As on 31.3.2015

1.7 ಬ.ಪಿ.ಎಲ್. ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಸುಂಖ ೆ

ತಲ ೂಕಟ Taluk

BPL Card Holder / ಬ.ಪಿ.ಎಲ್. ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರಟ

ಅಕ್ಷಯ ಸಿಲುಂಡರ್ ಸಹಿತ್ Akshaya

with cylinder

ಅಕ್ಷಯ ಸಿಲುಂಡರ್ ರಹಿತ್À

Akshaya without cylinderಕಾ.ಸುಂ Sl. No

7

Page 8: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information. General Information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ ಚತ್ಾ

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

1 2 40 41 42 43 44 45

1ಬದಮ Badami

531 801 1332 208 6954 7162

2ಬಗಲಕ ೀಟ್

Bagalkot550 1448 1998 427 5929 6356

3 ಬೀಳಗಿ

Bilagi104 1150 1254 113 8653 8766

4ಹಟನಗಟುಂದ Hunagund

313 2461 2774 169 8236 8405

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi834 2531 3365 857 15568 16425

6ಮಟಧ ೀಳ Mudhol

239 1835 2074 185 9102 9287

ಒಟ್ಟು Total

2571 10226 12797 1959 54442 56401

ಆಧರ : ಉಪನಿದ ೀೇಶಕರಟ, ಆಹರ ಮತ್ಟು ನಗರಿಕ ಇಲಖ , ಬಗಲಕ ೀಟ್

1.8 ಎ.ಪಿ.ಎಲ್. ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಸುಂಖ ೆ

APL Card Holders / ಎ.ಪಿ.ಎಲ್. ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರಟ ಸಿಲುಂಡರ್ ಸಹಿತ್

With Cylinder

ಸಿಲುಂಡರ್ ರಹಿತ್À

Without Cylinder

ಕಾ.ಸುಂ Sl. No

ತಲ ೂಕಟ Taluk

1.8 No.of A.P.L. Ration Card Holders (In Nos) As on 31.3.2015

8

Page 9: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information. General Information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ ಚತ್ಾ

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

ನಗರ Urban

ಗಾಮೀಣ Rural

ಒಟ್ಟು Total

1 2 46 47 48 49 50 51

1ಬದಮ Badami

15374 54069 69443 15374 54069 69443

2ಬಗಲಕ ೀಟ್

Bagalkot18326 40443 58769 18326 40443 58769

3 ಬೀಳಗಿ

Bilagi2963 32803 35766 2963 32803 35766

4ಹಟನಗಟುಂದ Hunagund

14888 53748 68636 14888 53748 68636

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi38903 71564 110467 38903 71564 110467

6ಮಟಧ ೀಳ Mudhol

17812 53511 71323 17812 53511 71323

ಒಟ್ಟು Total

108266 306138 414404 108266 306138 414404

ಆಧರ : ಉಪನಿದ ೀೇವಕರಟ, ಆಹರ ಮತ್ಟು ನಗರಿಕ ಇಲಖ , ಬಗಲಕ ೀಟ್

1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟು ಭ ಚತ್ಾ ಹ ುಂದಿರಟ ಚೀಟಿದರರಟ

ಕಾ.ಸುಂ Sl. No

ತಲ ೂಕಟ Taluk

ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಸುಂಖ ೆ Total Ration Card Holders

ಭ ಚತ್ಾ ಹ ುಂದಿರಟ ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರಟ Photo Card Holders

1.9 Total Ration Card Holders & Photo Card Holders (In Nos) As on 31.3.2015

9

Page 10: 1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ General Information. General Information.pdf · 1.9 ಒಟ್ಟು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿದರರ ಮತ್ಟುಭ ಚತ್ಾ

Gross District

Domestic

Product (GDDP)

(Rs. in Lakhs)

Net District

Domestic

Product (NDDP)

(Rs. in Lakhs)

Gross District

Domestic

Product (GDDP)

(Rs. in Lakhs)

Net District

Domestic

Product (NDDP)

(Rs. in Lakhs)

At Current

Prices

(2012-13)

At Constant

Prices

(2004-05)

1 2 52 53 54 55 56 57

1ಬದಮಿ Badami

2ಬಗಲಕ ೋಟ

Bagalkot

3 ಬೋಳಗಿ

Bilagi

4ಹುನಗುುಂದ Hunagund

5ಜಮಖುಂಡಿ

Jamakhandi

6ಮುಧ ೋಳ Mudhol

ಒಟುು Total

1068805 958085 590215 517014 50765 27394

Note : Total of Per Capita District Income is not tally with Per Capita State Income.

ತಲ ಕವರು ಮಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುದಿಲಲ

1.10 DISTRICT INCOME AND PER CAPITA INCOME

Per Capita NDDP

(In Rs.) (2012-13)

1.10 ಜಿಲ್ಲದಯ ಮತ್ುು ತ್ಲ್ದಯ

ಕ್ರ.ಸುಂSl.No

ತಲ ಲಕ್ು Taluk

At Current Prices (2012-13) At Constant (2004-05) Prices

10