12-02-2012 panchmahal dahod

12-02-2012 Panchmahal Dahod
12-02-2012 Panchmahal Dahod
Download 12-02-2012 Panchmahal Dahod

Post on 14-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MktMkkh Ëw:¾kuLkwt fkhý Au {kxu Ä{oLkk {køkuo [k÷ku : Mkkøkh MkwheïhS {Mkk hrððkh, íkk. 12 Vuçkúwykhe, 2012 økkuÄhk k nk÷ku÷ k fk÷ku÷ k ÷wýkðkzk k òtçkwÄkuzk k Mktíkhk{Ãkwh k fzkýk k ËuðøkZ çkkheÞk k Ík÷kuË k þnuhk k ¾kLkÃkwh k økhçkkzk k ÄkLkÃkwhk k {kuhðk k ÷e{¾uzk k ½ku½tçkk k ÃkkLk Lkt : 7 («ríkrLkrÄ îkhk) økkuÄhk, íkk. 11 yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lkt 16 WÃkh nk÷ku÷, íkk. 11 økkuÄhk, íkk. 11 økkuÄhk,íkk. 11

TRANSCRIPT

 • MktMkkh w:kuLkwt fkh Au {kxu {oLkk {kkuo[kku : Mkkkh MkwhehS {Mkk

  kkuhk, kk. 11ykkWLkk kkuo{kt hMkkLke Mkkz Lkn, knLkkuLke Mkwrk Lk

  nkukke {kLke kkkkk kkk fhkku nkku. khtkw yksLkk kirkfwk{kt yLkuf Mkkzku Akkt {kLke k- ykMkkke kkkkkkkk fhe kkuku SLkfk hr{kLk ftEf rMk k fhe kueyLkwqrk {uu Au. nk {uLkk hkskZk kwts kekok{kkekkkke 250 siLk Mk{ksLkk LkkLkk kkfkuke E {kuxuhk siLk{wrLk {nkhks MkkeS Mkkku Lkefuku Mkt 32 rMk{kthhkusLkk 15 rfku{exh kkkkk khk kMk uze kk. 5{k[oLkk hkus kwts kekok{ kkekkk knkU[u.

  kq. yk[ko LkhLkMkkkh MkwhehS {nkhksLkk MkkrLk{kthkskZke kkekkk kkkk Mkt kkuhk kku {wLke LknkorsS {nkhksLke rLkk{kt kLkuk Lkfkh ykhkLkk k{ siLkxMx kkuhk kku yke knkU[kk ykhkLkk k{LkkxMxeyku ktfskE kue, ]LkkMkkE kn yLku siLkMk{ksLkk ykeykuyu kkkeykuLkk kkLkwt kqsLk rkfkxu rkf fhe kk rfk kLkk yko fhe nke.

  kkuhk Lkkn ykhkLkk k{ kku yk[koL k h L k M k k k h

  kkrfkLke sk{ktfkuLxkfxhu {qfuku Mkk{kLkkMfhku xuBkk{kt he kkeAqxk

  kMfh xkufeyu [kufekhLku{kh {khkk kke Aqxku

  nkku, kk. 11nkku Lkkh{kt k rMkke kMfhku khkx

  {[ke hkk Au. su{kt kk wkhLke hkkeLkkyuf kkLkk yhMkk{kt kkkkMk hkuz kh LkkhkkrfkLke sk{kt ykEMkh xuBkku ELku ykuk10 ke 12 kMfhkuyu Y. 242627 suxe{kkkh f{kLkk Mkk{kLkLke [kuhe fhkk [f[kh{[e kE Au.

  k kue {krnke {wsk kk wkhLku10-2 Lkk hkus hkkeLkk 12-30 kkLkkyhMkk{kt nkku kkkkMk xku Lkkfk kkMku LkkhkkrfkLke sk yku Au. yk Mkuke nkkuLkkh kkrfk nMkf Lk{ok ykkhek kkekwhXkLkwt fk{fks nkku Lkkh{kt [ke hkw Au.yk Lk{okLkwt kke nkku Lkkh{kt uh uhknkU[u kuLke fk{kehe [ke hne Au. ykfk{keheLkku fkuLxkfx eYkE ufkE kthnu. yu-68, rktk yuMxux, zkuhk {qhnukMke fuhkkLku MkkUkuku Au. kuyku nkku{ktkke knkU[kzk MktoLke fk{kehe fhe hkkAu. ku{Lkku Mkk{kLk Wkhkufk kkrfkLke sk{kt{wfuku nku Au. kEfku yk sk Wkh hkkeLkk

  12-30 fkfu xuBkku ELku 10 ke 12kMfhkuLke xkufe yke nke. yk kkekwhXkLkk MktLke kkMku ykuhze{kt Mkwkuk [kufekhuMkkkkE kkuhLkkE hkskqk W.. 60 hnu.{kkkLku skkzeLku ku- [kh kVk {khkk yk[kufekh kMfhkuLke nkk{ktke AxfeLku kkeAqxku nkku. khkk yk 10 ke 12 kMfhkuyuyk kkEk uzkLkku Mkk{kLk suku fu Mxe keMkY. 30270Lke f{k, ykufux Y. 37970,uELx- 26670, xe Y. 26674, k Y.8552, kuLz Y. 61181 kkk kh[whMkk{kLk yk{ fw {eLku Y. 242627 sue{kkkh hf{Lke MkwykuLke [kuhe fheLku kke

  Aqxk nkk. yk[kuh xkufekke Aqxkkk nueMkkhu [kufekh{q Mk khkkAku ykkunkku. kkswLkk u k h L k k{kefLku yk[kuhe ytkuLkekk fhe nke.suke kkswLkk u khkky unkku Lkkh k k r f k L k kMkLku

  fhkk nkku Lkkh kkrfkLkk Mkku xLkk MkuknkUk nkk.

  yk ytku nkku kkueMk kkk fkuLxkfxhktLku skkk fkuLxkfxh ku{Lke MkkEx Wkhykk nkk yu kkueMk kkkMk{kt ku{Lke [kuheku Mkk{kLkLke rkk kkke nke. nkkukkueMk MxuLku yu{ kwLkk hS. Lkt. 44/12Vrhk LkkUe nke. suLke nkku kkueMku f{379 kkk 114 {wsk [kuheLkku kwLkku LkkUeykkLke fkokne nkk he nke. yk kLkkytku [kufekhLku kqAkk [kuh kufkuLku ykuefku Lkke. kuykuLku uELku nwt khkE kku nkkuyLku Mk khke kke Aqxku nkku.

  C M Y K

  C M Y K

  hrkh, kk. 12 Vukwykhe, 2012 kkuhk k nkku k fkku k wkkzk k tkwkuzk k Mktkhk{kwh k fzkk k ukZ kkhek k kku k nuhk k kLkkwh k khkkzk k kLkkwhk k {kuhk k e{uzk k kutkk k kkLk Lkt : 7

  kt[{nkLke MkhnLkk {ktze kk{u Mkkrnfkhkkkk kxuLkku sL{kke fko{ kuku

  wkkzk yLku fzkkkkwfk{kt ku yfM{kk{kt

  ku Lkk {kuk(rkrLkr khk) kkuhk, kk. 11

  wkkzkLkk nkkeLk yLku fzkkLkk ezkke {kskLkk {kko kh {e Mkouk ku {kko yfM{kk{kt kuf{kke knLk [kfkuLkk fY {]w rLkksk Au.kkueMku kLkk Mktuo yfM{kk {kuk yLu fkoknenkk he w kkkMkLkk [ku krk{kLk fko Au.

  nuhk kkwfkLkk ktkwh kk{u hnukk kkkEVkkkE kkhek wkhu kkukkLke rhkk Ssu 6 k3692 E wkkzk kkwfkLkk nkkeLk kk{ LkSf {kkokhke kMkkh kE hkk nkk. yuk{kt rhkk kxe kE skkkuyku rhkk Lke[u kkE skk kteh Eyku knkU[e nke.suke kkkELku kkr{f Mkkhkh kk w Mkkhkh {kxukkuhk rMkr nkuMkx kku Mkuzk{kt ykk nkk. yuuk hMkk{kt ku{Lkwt fY {]w rLkksw nkwt.

  kLkk Mktuo kekuLk kkeyu fkuXtkk kkueMk {kfu fhe nke. skhu fzkk kkwfkLkk Lkk {k kk{uhnukk whksMkn hkMkn kwkh- 38 ko kkukkLke{kuxh Mkkf Ssu 17 fw 7052 E ezkke khkhu sE hkk nkk. yuk{kt {kko khke kwh zku kMkkhkkk xuBkk Lkt. Ssu 17 xe 8319Lkk [kfu kkEfLkuxh {khkk whksMkn VtkkukE {kko kh kxfkkkhehu kteh Eyku kkkt fY {]w rLkksw nkwt. ykytku fzkk kkueMk {kfu Vrhk LkkUkE Au.

  nkku kkkkMk hkuz kh kkrfkLkesk{ktke 2.42 kLkk Mkk{kLkLke [kuhe

  hkskZke kkrkkkLkkkkkk MktLkwt kkuhk

  kku Mkkk fhkwt

  kkkk kkBMktMf]rkLkk Mksof nkk :{kuhkhekkkw

  kkuhk,kk. 11kwshkke MkkrnLkk khke kkLk

  keX yukuzo rsukk Mkkrnfkh kkkkkxuLke sL{ kkeLkku fko{kku. kt[{nk rskLke Mkhnuykuk {ktze (hksMkkLk) kk{u yuxufu, MksofLkk kLk{kt kq {kuhkhekkkwLkk yk MkkLku yLku kt[{nkrskLkk Mkkrn fkhku kkk kkkkLkkkrhkhLke WkMkrk{kt yk fko{

  kuku nkku.kt[{nk rskLke Mkhnu ykuk

  ktkkk kxuLkk kLk {ktze kk{ukq {kuhkhe kkkwLkk MkkrLk{kt

  kkkk kxu sL{ kkeLke Wsefhk{kt yke. yk Mktku kwshkkeMkkrnLkk {]koL Mkkrnfkhku Mkoehweh [kihe, {ek n. kxu,fkLkS kxu kuhu kkkkLkk SLkrkf {LkLke [Lkku ykk nkk.yk Mktku zk. hksu fh, rLkwkk{rk yrkk k. f{u hkkhekuhu Mkkrnfkhku WkMkk hkk nkk.yk Wkhktk kt[{nk rskLkk yLkuhksMkkLk zwtkhkwh rMkkhLkk wkykeyku, Mkkrn hrMkfku, rkkeorkku kuhu {kuxe Mktk{kt WkMkekh k k yLkwMktkLk kkLkk Lkt 16 Wkh

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 16 Wkh

  (kMkeh : hksu uke)

  (kMkeh : hksu uke)

 • kt[{nkLke MkhnLkknkk. kqs {kuhkhe kkkwyu MksofLku

  kehkkkt skwt nkwt fu, kkkkkxu kkB MkktMf]rkLkk Mksof nkk,{ktke r MkkLkkLkk {kko khVk fhLkkh Mkkrnfkh nkk. kqkkkwyu MksofLke SLk h{h ykkkWkhktk yu{Lkk {wh ftXu kufkekkukkRLku kkkhLku Stk kLkke ewtnkwt. w{kt kuykuyu kkkkLkkrLkkMk MkkLkLke khe {wkfkkee nke. kkk ku{Lkk krhksLkkuyu Mkkk MktkteykuLku YkY {knkk. kkkLkk s rLkkMk MkkLk{ktkk{sLkku Mkkku kufkekku, nwzk, yLkusLkku kkk nkk. yu yu rLkkMkMkkLk{kts hkk hkufkRLku rtkkMksofLke yLkwwrk {ke nke.

  yk Mktku Mkkrnfkh hweh[kiheyu MksofLkk MkkrnLkku krh[ykku nkku. khke kkLkkeX yukuzorsukk Lkfkk {kLkeLke kRru rMk]k Akx fhe nke.MksofLkk Mkkrnef {nke WkMkkkufkuLku ykk fko nkk.

  Mkkrnfkh {ek n. kxuuufLkk SLk h{hLke ktefhke nke. fkLkS- Se, fkw-

  hksw, Y{k- rhk, kuhu kkkkuyk qr{{ktkes Mkok nkukLkkktk ykk nkk. yu kk{Lke Mke{,ukh, Vrwt, Mk{ks, kuhuLkw trLkYk ufu kkukkLke f]rkyku{kt fRheku fwO Au. kuLke rkkkh {krnkeykke nke.

  kkk kxuLkk kwk hk kxuyLku kwkq xe kxuu kMk WkMkkhneLku Mk{k fko{{kt Mkt[kLk yuykkusLk fwO nkwt. yk WkhktkkkkLkk rfktk Mkke kzwkuLk,ku] kRyku, krhkhLkk yLMkkk Mktkteyku, kkik kkikeyku kuhu{kuxe Mktk{kt WkMkk hkk nkk.hkskZke kkrkkkLkk

  MkwhehS {nkhks Mkknuku skwtfu, su SLku rMkkt[kekoLkk oLkLkn {u. yu{Lkku sL{ nkuku Lk nkukukhkkh Au. su qr{ kh kkukku yLkuf yk{kykuyu {kukk fkuo Au ktLke hsu hskkLk yLku krk Au. Arhkkrk kkk yuxu A rLk{kuk[khe hnukw- kkkkk[kkw yuf ykfkhe- yufxkwtfhwt, qr{ Mktkkhe- hke khrkAkLkwt kkkhe Lk fhwt.Mkr[k kkt[fkhe ku yknkhkkeLkku Wkkuk fhku,yk~ffkhe hkus Mkkhu- Mkktsu

  rk{ Mkuk k Mktk rfkutLk sue k{f rkyku{ktWkMkk hnuw. ykLkkke {LkwkkukkLkk Ske r, khke kh{k{kyLku Lkhke Lkkhk kLke fu Au.MktMkkh w:kuLkwt fkh Au. {kxu {oLkk{kko kh [kku. yk kkkke kwLkkuWkkosLk fhe yk{kLkwt fk fhwt.

  hkskZ- kwts kkekkkkkkkk MktLkwt {w ykfko MkwthMkwkuek hLk szek hk{kt kkykrLkkk kkLk rkhks{kLk Au.kq. kwYu yk[ko LkhLkMkkkhMkwhehS {nkhksLke fkfkherLkk{kt hhkus uhf [Lk kuAu. yLkuf Mkkw Mkke ktkkuLkkoLk tLk kkk ku{Lkk MkkrLkLkkuk {u Au. rfkke hu rkkkh{kt wLke yLkwqrkLkkuMkkkkfkh kk Au. kuLzk kkk

  nuLkkELke whke{kt kek-rfkke hu r kkkh{ktwLke yLkwqrkLkku Mkkkkfkh kkAu.

  kuLzk kkk nuLkkELkeMkwhke{kt rfk- kek Mktkek{ktkkkeyku keLk kLke Au.kkkk hr{kLk kkkeykuLkufktEk kfeV Lk kzu ku {kxu kk-kekLke Mkwrk Mkkku kkekeMkwrkyku Wk nku Au.

  kkuhkke MkkLk kLkkhku ykkkkkk Mkt ukLkkwh kkuLkrLk{k kE hnu r{ fuMkwMkVk{koMwxef ftkLke kku hkufk fheykk sk MkkLk fhu.

  5 {e {k[o Mkku{khu yk kkkkkMkt kwts kekok{ kkekkk kkuknkU[u. skt rr k{f fko{kuWsku.

  C M Y K

  C M Y K

  kt[{nk - knkuSANDESH : VADODARA SUNDAY, 12 FEBRUARY 201216

  VkukwhkLkk Lkk kkkk{u zk{kt kfze-

  fwnkzeke nw{kuknku, kk.11

  kk{ Mkuf kkMku Lkk{ LkkUkkLkk{wu Vkukwhk kkwfkLkk Lkk kkkk{u ku zk{kt ku RMk{kuyuukk {e ku{Lkk kk{Lkk kLkukfze kkk fwnkzeLke {wth {kheRyku fkoLkwt k {u Au. krkk yLkwMkkh Lkk kk kk{ufwtzVek{kt hnukk { e{Skkhke kk hkku Mkkzk kkLkkMkw{khu kkukkLkk hu nksh nkku kuku ku{Lkk kk{Lkk {kUk whkkkhke kkk uS Mkk kkhkeyuyke k{kuyu y{kt Lkk{ kk{Mkuf kkMku fu{ LkkUku Lkke fnezku fhe rkMk kkku kkue {kUkwhk kkhkeyu { e{SLkkkhzk{kt kfze {khe kkk uSMkk kkhkeyu fkk{kt fwnkzeLke{wth {khe fkk kune wnk fheRyku knkU[kze nke.

  yk Mktktu Lkk kk kk{LkkRkMk { e{S kkhkeyukuLkk kk{Lkk {kUk whk kkhke kkkuS Mkk kkhke rY VkukwhkkkueMk MxuLku Vrhk LkkUkkkkkueMku yk Mktuo Rkefku f{324, 504, 114 {wsk kwLkkuLkkUe ykk fkokne nkk he Au.

  rhkskwh kkMku LkkhMkkykuLkwt kuwt kk{wnqko

  kkuhkLkk urMkzLx nqtzkE ku Y{Lku yuf ko kqo

  kkuhk kLMk krhkh khkrx[Mko xuLkk fokuk kuku

  nkku{kt nue Mkkhu [kuhefhk wMkuku kMfh zkkku

  knku fzrfk fkuus{kt [kh{nkhkukku ytku oLk kuwt

  kkxu kk{u LkSekku krhwt {khkk

  wkLkLku Eknku, kk. 11

  Vkukwhk kkwfkLkk ykkkkE kk{uefheLke MkkkE fhk ykuk kkxukk{Lkk EMk{Lku LkSk fkhkuMkh khew{khe kteh E fkoLkwt k {u Au.Vkukwhk kkwfkk kkxu kk{Lkk {AkhVek{kt hnukk kkwkE u{kkEkkhke kh{ rMku kkukkLke efheLkeMkkkELke kk fhk {kxu ykkkkE kk{ukk nkk yLku hkkeLkk ykXuf ku khkykke ku ykkkkE kk{k hk{kLkhMkk zzkuhLkk ukhLke kk kkMkukekMkkh kkkt kuLku kkwkE kkhkeLku kkkuykke kwt y{khe s{eLk{ktke fu{ Au?fne kuLkk nkk{kLkwt khew kkwkEkkhkeLkk zkkk nkkLke fkue kkMku {khenkk kunewnk fhe E knkU[kze nke.

  yk Mktktu EkMk kkwkEu{kkE kkhkeyu Vkukwhk kkueMkMxuLku Vrhk LkkUkkk kkueMku ykMktuo ykkkkE kk{Lkk hk{k LkkhMkkzzkuh rY Ekefku f{ 324, 323{wsk kwLkku LkkUe ykk fkokne nkkhe Au.

  wkkzkLke hk {k.kk{kt hkuk

  rLkkLk fuBk kukuwkkzk, kk. 11

  wkkzk kkwfkLkk hk kk{uykue {kr{f kk{kt hkukrLkkLk fuBk yLku Lkuk{e kLkwtykkusLk fhk{kt ykw nkwt. khkuzknkxo ELMxexwx zkuhk khk yk fuBk{ktfw 60 eoykuLku [fkMkk{kt ykknkk. Mkkfi nkuMkx, MkkhMkkLkkMknkukke Lkuk{e kLkwt ykkusLkfhk{kt ykw nkwt. su{kt 300 suxkrfkykuLku [fk