12-08-2010 bhavnagar city

Click here to load reader

Post on 21-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(yusLMkeÍ) ÷tzLk, íkk.11 íkÃkkMk {kxu ‘Mkex’ h[kþu 450 {kAe{khkuyu Vku{o ¼Þko nehkLkk ðÄw [kh fkh¾kLkkLku Mke÷ LkkExhkEzMko MkkÚku fhkh fÞkuo CMYK CMYK CMYK CMYK Rþhík fuMk MkeçkeykELku MkkutÃkðk ytøku yksu nkEfkuxo [wfkËku ykÃkþu (yusLMkeÍ) xkuhLxku, íkk.11 yksLkk ytf MkkÚku (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk.11 y{ËkðkË, ðzkuËhk, Mkwhík, hksfkux yLku ¼kðLkøkhÚke «rMkØ Úkíkwt ËirLkf (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk. 11 (yusLMkeÍ) y{ËkðkË, íkk.11

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) Lke rne, kk.11

  1984{kt nhku kufkuLkkukuk uLkkhe kukk kMkfhwktrkfk{kt kksukh{kt xk

  fkuxuo nuh fhuk [wfkk{ktykhkeykuLku Lkk Mkfhkkk ykk u{kt khunkukkku {ku nkku khtkw

  woxLkk kLke ku kLkk{ uLkk {w{tkeyswoLkMknuu {kiLk s Mkuwwtnkwt. woxLkkLkk yZekfk kk yksu MktMk{ktku{u nkuLkkhk ru {kiLkkkuzwwt nkwt yLku yk xLkkytku hkS kkteLku eLkr[x ykke nke. wrLkLkfkkkoEzLkk ku kLkk[uh{uLk khLk yLzhMkLkru yswoLkMknu skwtAu fu yLzhMkLkLkk

  yr{kLkke ku{Lku khu ykokwwwt nkwwt.

  yswoLkMknu yksuhkMkk{kt ykkWke kikhfhuwwt kk kwwt nkwwt. ku{ufkwwt, yLzhMkLkLke hkfzLkenwwt Mktkqo skkkhe W Awwt.fkuEyu {Lku skwwt fu, khLkyLzhMkLk kukk yke hkkAu. {Lku ku{Lke n{k khyko kwt nkwt. ku{Lke VxheuLkwwt WkkLk fhke nke ku kuykukhkkh kk nkk. ku{ Akktku kukk yke hkk nkk.fku u k {kxu? {U yu szeyu rLko fhe eku fukukk{kt kk {qfu fu khk

  ku{Lke hkfz fhe ue. {U{khk rLkoLke fkuELku Lkfhe nke. {U kkkk kkkyrfkheykuLku VkuLk fheLkuykkkLke Mkkku s yuLzhMkLkLkehkfz fhkLke Mkq[Lkk ykkeee nke.

  yswoLkMknu W{uwow nkwwt fu,yLzhMkLk suk uLk{ktkeQkko fu kkueMk MkwkrhLxuLzuLxuku{Lku yuf fkh{kt kuMkkze eknkk yLku fne ewwt nkwwt fu kuykufMxze{kt Au yLku kkueMk ku{Lkuyxfkk {kxu kkueMkLkkykhk{kk]n{kt E sE hne Au.yk MkkteLku yLzhMkLky[hs kkBk nkk. ku{u kku

  hx [kw fhe ewwt fu ku{LkkMkkk {kxu {w{tke fu{ykkk Lkke? k{u kuLkkyr{kLkLke fkLkk kku

  r.Mkt.2066, k Mkw-3 kwYkh 12 ykukMx, 2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 Y.2-50 ttk : 12+4 VkuLk : 2519942Website:www.sandesh.com

  Rhk fuMk MkekeykELku Mkkutkkytku yksu nkEfkuxo [wfkku ykku

  yksLkk ytf Mkkku 5 kkku{urxf fkzo {kxu rskLkk450 {kAe{khkuyu Vku{o ko 9 kkrfMkkLkLkk {kunB{ RhVkLkuLkkExhkEzMko Mkkku fhkh fkuo 12 kLkkhLkk hk{{tk {trh kkMkunehkLkk w [kh fkhkLkkLku Mke2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  k

  * * * *

  (yusLMke) Lke rne, kk.11

  fkUkuMkLkk zk nuXLke wkeyuMkhfkh khk hksfe yuLfkWLxh fhkMkekeykELkku whwkkuk fhk{kt ykehkku Au. kuk ykkukku fheLku khkesLkkk kk khk MkekeykELkk zk{kfuukku fhk{kt ykk nkk kykoLke kk yu Au fu rhku kfhke ku kskLkk LkukkykuyukwshkkLkk qkkqo hk k]n {tkeyr{k knLkk Lkk{Lkku Wu fhkLkwtxkwt nkwt. kunhkkweLk kkukMkyuLfkWLxh fuMk{kt MkekeykE khk yr{k

  knLke hkfz fhk{kt yke Au.hkMkk{kt rhkukkLkk Lkukk

  yhw suxe, kskLkk {nk{tke rskku yLku rne rkLkMkk{kt rkkeLkukk e fu {nkukkyu MkekeykELkknuzkxohLke knkh MkekeykELkefkokne Mkk{u rhku fhkk ukku fkonkk k fkuE k Lkukkyu knLkwt Lkk{ewt Lknkukwt. ku{u yuk ykkukku fkonkk fu kwshkk MkhfkhLku yMkh

  MkekeykE nuzkxoh Mkk{uksk LkukkykuLkk ukku

  (yusLMke) xkuhLxku, kk.11{ksLkk fkuk [uLkku Mktuknkh

  Mkktk {kxu {ksLkk fkukkuLkurMkrfkuLk r[k Mkkku uzk{kt fuLkurzLkrkkLkeykuLku MkVkk {kkt x{Lkuxh sue nkrqzLke MkkLMkrVLk{kt hsq fhkue fkLkkyku nuMkkfkh kR Au. wrLkMkxe ykVfukkheLkk {urzrMkLk MkkLxMxTMkurfMkkue Lwhku-r[k {ksLkk fkukkuLkwtLkuxfo Mktku yLku ykkW khu Lk nkwt ku hukuwLk kh kuRLk Mkuyuxrxe hufkuzo fhu, ku{ yk rMkrnktMk fhLkkhe xe{Lkk MkwfkLke LkkuMkRu skwt nkwt.

  {ksLkk fkukku Mkk{kL Mkrk{kt fRheku fko fhu Au ku Mk{sk{kt Lwhku-r[k{Yk ku yLku kuLkk krhk{uykR{Mko yLku kkfLMkLMk suk Lwhku-

  rzsLkhurx hkukkuLke w yMkhfkhfkyku kue fku. kuVuMkh yLkurzkkxo{uLx ykV Mku kkkukuS yuLzyuLkkxku{eLkk nuz Lkku MkRLku yu{fnukk xktfk{kt ykk nkk fu, yk

  xufrLkf MkVkkLkk krhk{u ykkuykLk [uLkMk yLku rMkLkuxfkkuxuLMkLkk uu {ksLke]rkyku{kt kkkt ek VuhVkhku xuf fhefewt, su u Lwhku-rzsLkhurx yLkuLwhku-MkkRfkukursf hkukkuLke kykuLkkzuk{uLx {kxuLke Mkkike MkkLkwfq xkkuox

  MkkRxTMk k Au. Lke Lwhku-r[Mkykuxku{uxuz k Au.

  ykkW {ksLkk fkukku{ktke ykLk[uLk yuxrxe hufkuzo fue heku fhe kuek{kt kkuo kkkkt nkkt yLku ku kAek yuf Mk{u yuf fu ku fkukku kh suhu hkkLkwt kLkkwt nkwt. nufkukkuLkk kkf LkuxfoLku r[k{kt kkuXefku yLku ek{kt ee rkkkuLkeuhu hke fku, suLkk krhk{u{ksLkk fkukkuLkk LkuxfkLkwt r&ukkR fu yLku {ksLke swe sweke{kheykuLke w yfMkeh kyku kuefku. wrLkMkxe ykV fukkheLkkkRMk-urMkzuLx hkuMk kkuzMxuRLku fkwt fu,Lwhkur[kLke yqkkqo ku {kxuwrLkMkxe ykV fukkhe koLke kkeyLkwu Au. yk kuke rhMk[o yLkunkfh{kt ktrk Mkou.

  rkkLkeykuyu {ksLkk fkukkuLkurMkrfkuLk r[k Mkkku uzk

  (yusLMke) tzLk, kk.11f{k MkkteLku fk[ k{khe yktku [kh kE

  su k MkuLx tzLkLkk ykekLk yLku ykwrLkfkuLxnkWMkLke r r{ Mksof f{k kkukE AuyLku 14 fhkuz kkWLz yuxu fu kk Y. 1065fhkuzLke [e f{ku ku u[kE hkk Au. tzLkLkk kkprMkkh{kt ykuk yk ^ux{kt kLkke kELkxuMxk Mkwrk Au yLku xee uV khk Y fhk{ktykLkkh nuMxLk w{uLk huMxkuhLxTMk Mkwe sk{kxu yLzhkkWLz hMkku k Au. u k{khuhuMxkuhLxTMk{kt Lk swt nku kku ktLkk MkMk{uLkk{Lku uh kuXk 24 fkf MkMk kqhe kkzu.

  u fkuE ye k fu yk qMkkuhkuyke [zu kku kuLkkke k[k {kxu suBMk kkLzLkerV{Lkk rLk suku kurLkf Y{ k ku{kt Au. uk{khk{kt kiMkk [okLke rskh nku kku 14 fhkuzkkWLz{kt k{u rLke yk {kUk{kt {kUe kukxeohee fku Aku. tzLkLkkt kk rMkkh LkkExrkskku Lk nkEz kkfo{kt ku {skLkk yk ytkykwrLkf 86 yukkxo{uLx kLkt Au, suLkku [kuhMk VqxeX k 6000 kkWLz Au.

  hnukMkeykuLku yn ^uxLkk ^kuhke rMkkMkwe fk[ke {Zue kkheyku ku{s kkukkLkk fkhkkfkLke Mkwrk {u Au ku{s Mkk yLku MfkpfkuxoMk{kt Mk{ kMkkh fhkLke Mkk k Au. kzku{kt ykue {uLzurhLk ykurhyuLx nkux{ktsk {kxu xLk Au kt xee uV w{uLk xqtfMk{{kt tzLkLke ku{Lke knue huMxkuhkt kue hkk

  wsLkk yuLfkWLxh fuMk{kt kwLkkuk kkkt s fkkLke[wtkkke k[k kMkku

  y{kk, kk.11

  ws kkwfkLkk Lkkkkuh LkSf kik kk{{kt sw{k W{he {nB{ {kuk kkk Vfeh {nkuB{ kwZkLku LkfeyuLfkWLxh{kt Zke ekLkku ykEkeyuMk fwek {kokh kwshkk kkueMku kwLkku LkkUku Au. kkukkLkk kE ek{koLke wsLkk s{eLk fkiktz{kt MktzkueLkku ykkk kkunsw Bku Lkke kt kkukkLkk kh s kkE ykkkt ktkkuk fwek {koyu kkukkLke Mke k kkhknkrkk {khk {ktzk Au. khtkw ku{ fhk{kt Mkkikeknuwt fk{ qkokMke kkLkwt fwO kku Au.

  kk kuo khu fuL Mkhfkhu ku{Lku zuwxuLk khukLke hk MkhfkhLku rLktke fhe khke fwek {kokwshkk{kt Mkk{k knu khk {ktzk nkk. hkMkhfkhu LkuBkh- 2009{kt ku{Lke QLk yLku uxkt rfkMkrLkk{{kt ke fhe, rzMkuBkh{kt ku{Lkku kMkkrf

  kw ynuk Lkfkhk{f ykku yu 14{e rzMkuBkhuku{Lke Mkk{u kkkfe kkkMkLke [ksoex hsq fhk{ktyke. ykLku hksfe rfkkkuheYk kke ku{u 'fux`

  (MkuLx yuzr{rLkMxurx rxwLk){kt {w{tke yLkukfkeLk k]n hk{tkeLku ZMkzk. khtkw, fux{kt ku{LkeyhS hkh Vkke ukE kku kuyku nkEfkuxo{kt ykk.nkEfkuxo{kt Mkku{khu khu ku{Lke rkrxLk kh MkwLkkekuE khu [eV sMxMku yuwt Mk kowt fu su[kh xLkkykuLku kuyku yufMkkku Mkktfe hkk Au ku ku{Lkkukqokn kou Au. yk [khu xLkk fkuE k heku yufkeMkkku uze fk kue Lk nkukke ku hufLku yk ykheku fwek {koyu rxwLk{kt kzfkhe kuwt {kirfMkq[Lk k [eV sMxMku fwO nkwt.

  nkEfkuxo{kt Mkku{kh kk.9-8-10Lkk rMkLkeMkwLke ku fwek {ko ku nksh hkk nkk.khtkw, yu s hkku ku{Lke Mkk{u wsLkk 1984LkkyuLfkWLxhLkku fuMk k fhkLke kses kk {ktzeyLku ke s rMku yuxu fu {tkkhu ku{Lke Mkk{uMkeykEze kE{u hksfkux rzrLk{kt ku{Lke Mkk{ukkt[Lke nkLkku kwLkku k k fhe ukkt fwek{ko Mk{kt {qfkk nkk. k {krnke yLkwMkkhnk kuyku kwLk:

  nkLkk ykhkuke fwek {ko qko{kt

  yk r[k khk nu{ksLkk fkukku [u[kkwt fkuBwrLkfuLk

  e fku

  {ksLkeke{kheykuLke wyMkhfkhf kyku

  kue fku

  x{Lkuxh suerV{ku{kt hsq fhkuefkLkkyku Mkkfkh kR

  hksfe kkkuLke{kkeLku fuLLke{tsqhe

  (yusLMke) Lke rne, kk. 11kkuzk Mk{ knuk hksfe kkku [u

  rk{kt [kuku kkrk ykkrhk MkekkheLkku {wku ykhu WfukE kku Au.fuL Mkhfkhu ykhu kkrk ykkrhk Mkekkhe nkk hkLke hksfe kkkuLke{kkLku {tsqheLke {nkuh kke Au.rzMkuBkh 2010ke kkrk ykkrhk Mkekkhe nkk hkLkku {kko ykLku fkhuwku kku Au. kwkhu kLkkuLkkt sqkLkekuXf{kt yk ytku rLko ukku nkku.

  fuLLkk Lkkkt kLk {whSLkkzk nuXLkkt kLkkuLkkt sqku yk {wuykk kk knuk hksfe kkkuLkkyrkku {uk nkk. Mkekkhe{kt kkrkLku Mk{kk yLku kuLkukkL ykkk Mk{kske kkxeo,hkxe sLkkk (ykhsuze) yLkusLkkk (w) suk hksfe kkku khk{kke fhk{kt yke nke.

  kkrk ykkrhk Mke kkheLkufkhu u{kt sweswe rk yLku fku{[u yMk{kLkkk yLku i{LkM Mkou

  kue fuxkf kufkuuyu nuk k fhenke. ykLku fkhu Mke kkhe{ktkkrkLku {n Lkn ykkkLke ekufhkE nke. k khke sLkkk kkMkrnk fuxkf kkkuyu Mke kkhe{ktkkrkLku Mk{kkLke {kke kwtkLkkkkt Mkhfkhu hksfe kkkuLkkyrkku {uk Lke fwo nkwt. yk{kxu kLkkuLkwt sqk h[k{kt ykwt nkwt.

  u Mke kkhe{kt kkrkLku {nykkk{kt yku kku nuh fhk{ktykukt Mke kkheLkkt yktfzkykuLkukLk{kt ELku hksfe kkku [qtxeyku{ktrr kkrkLku kkL ykkeLku ku{Lkekpx kuLf Qe fhu yLku [qtxeyku Skk{kxu kkrkLkku wYkkuk fhk{kt ykukue nuk k fhk{kt yke nke.yk{ Mke kkhe{kt kkrkLkku Mk{kuLkn fhk yuf ko kk fhe hkkunkku. yk kAe Mkhfkhu kLkkuLkwt sqkh[eLku yk {wu hksfe kkkuLkkt {tkku{ukLkwt Lke fwO nkwt.

  Mkhfkhu h[ukt kLkkuLkkt sqk{ktfuLe kLkku h kkh, yu fuyuLxkuLke, ke r[Bkh{T, {{kkkuLkhS, yu{ ehkk {kuEe,VkYf

  kuLxnkWMkLke 4 xfkMxuBk zwxe s 56k kkWLz

  nS ke kkLkk^uxTMkLkwt s u[k

  450 VqxLkkSykuk{o kkphnkpMk suke k]eLkekh{eLkwt kuk

  huf ^ux eX kLkke r^x

  kqfeo, Exke,kLMk,kkr, kuS{,ES, [eLkLkk 15kLkk kkh

  86 ^ux {kxu 50kLkku MxkV

  xee uV w{uLkhuMxkuhktLke 24fkf Y{ MkMk

  VkuBwok Lk fkhLkkuk Y{ LkSf{kt s

  yuMkyuuyuMkLkekke{ kk{ukkkzekkzToMk

  nw{kkuhkukek[k kurLkf Y{

  tzLk{kt ^uxLke f{ky Y.1065 fhkuz!

  kkkMk {kxu Mkex h[kuy{kk : ws kkwfk kik kk{{kt 26ko knukt kuk ku yuLfkWLxh kkk yL

  k kkkk kkLkk fuMk{ktsu{Lke Mkk{u nkLkk kwLkkk kkueMk Vrhkk fhk{kt yke Au kuykE.ke.yuMk. yrfkhefwek {ko rhw kkkMk

  {kxu Mkur RLuMxekuLk xe{Lke h[Lkkkk kue kk Au. yk fkhLke hkMkMkeykEze kE{u hkLkk kkueMkzkyuMk.yuMk. tzkkk Mk{k {qfe Au. kukek rMk{kt yk fuMkLke kkkMk fhk {kxuyuMkykExe rLk{qf fhk{kt yku ku{

  yswoLkLke kukk fktz{kt hkSLku eLk r[x

  ywkt tt k 11 h

  ywkt tt k 11 h

  ywkt tt k 11 h

  ywkt tt k 11 h

  ywkt tt k 11 h

  ywkt tt k 11 h

  ruk kus 8

  rzMkuBkhke kkrk ykkrhk Mke kkhe

  Lke rne : kufMkk{kt kwkhu kukkkuMk nkuLkkhk {wu [[ko [ke hne nke khukunhkkweLk kLkkxe yuLfkWLxh fuMkLkku{k{ku k kkuzk Mk{ {kxu [{ku nkkuyLku MkkuLkwt kLk ku khV ykfkkowt nkwt.rkkLkkt Lkukk Mkw{k Mhksu yk {wu [[kofkw t nkw t fu MkekeykEyu kkMkkeLkenkLkk {k{k{kt knLke hkfz fhe Au.yk kkMkke xkzk nu