12-10-2010 bhavnagar city

Download 12-10-2010 Bhavnagar City

Post on 25-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK MkkELkk Lknuðk÷ õðkxoh VkELk÷{kt ÃknkU[e rðsuLÿ rððkËkMÃkË heíku Mkur{VkELk÷{kt nkheLku VUfkE økÞku rË÷çkkøk®Mkn, sÞ ¼økðkLk, y{LkËeÃkLku çkúkuLÍ {uz÷ r¢»ýk ÃkwrLkÞkyu rzMfMk Úkúku{kt økkuÕz Síke RríknkMk håÞku rzMfMk Úkúku{kt nhðtík fkihLku rMkÕðh, Mke{kt yuÂLx÷Lku çkúkuLÍ (yusLMkeÍ) çkUøk÷kuh, íkk.11 ND-20101011-Fpg-BVN.qxd 11/10/2010 23:52 Page 1 {wtçkE,íkk.11 çkUøk÷wÁ, íkk.11

TRANSCRIPT

 • kuLkkk : ku kkrfMkkLkeLkkkrhfkuLku kk uk uLkkh xeek rkk kkuMkLkku rhku fhk {kxurMkuLkkyu ykku kuLkkk kthr{kLk kuLkkk{kt ktrkskE hne nke. kkueMkuskk yLkwMkkh hkuz yLku huuLkuktLke fkuE yMkh kE Lknkuke. ykyukLk kuLkkkLkk rnMxuLkkqhkwt s {kork hkwt nkwt. 40nhLke Mke hkkktkuLkkk{kt fzfkkueMk ktkukMkfhk{kt ykku nkku. rMkuLkkLkk kkyuskwt nkwt fu ykk{ktke kkrfMkkLkeLkkkrhfku rLkk {rfyLku xee k-Mkt[kfye Mke{ WVuo kuk{Lkkr yeLku qhfhkLkk MkuLkkLkk ykuAkkt [uLku ku{Lku qhfko Lkke. yk kkkkukwuLkk rsk fuxhu

  (yusLMke) Lke rne, kk. 11

  ELzLk er{h ekLke ku U[kEeyku hksMkkLk hkuMk yLku fMkEuLk ktkLku knkh fhkk kk nu kkuzoLkk Mkuuxhe yuLk.erLkkMkLkLku

  ELkku Lkku rk Mkk{u ykku Au. khke rfuxftxku kkuzoLkk Mkuuxhe yuLk.erLkkMkLku yufyuMkyu{yuMk fheLku k{k{ U[kEeykuLku {kok{kthnuk Lknet hnu kku knkh fhe ukLke {fe W[khenke. kkuzoLkk Mkuuxhe yuLk.erLkkMkLku ykEkeyuLkkkqo fr{h rk {kue Mkk{u Mktktku Lk hkkLkkMkto{kt {fe ykke nkukLke Vrhk fuxef

  U[kEeyku khVke kE Au. ykEkeyuLke kUkkuh hku [uuLsMkoLkk{krf rs {kkyu rhk rkrk ykkkk xTexh kh wt fuU[kEe{kt {kuxwt ELuMx{uLx kwt nkuE hkufkfkhkuLke Mkk{keLke kLkhkwt uEktw nkwt. su kk keMkeMkeykELkk Mkuuxheyu yuMkyu{yuMk fheLkufkwt fu U[kEeykuyu kkuzo Mkkku s kk fheuEyu. k{k{ U[kEeykuyu kkuzoLkkt Mkq[Lkku{ku hnuk{kt s kE Au. u U[kEeykukkuzoLkk rLk{ku Lknet kku kku k{k{Lku hksMkkLk

  (yusLMke) kUkkuh, kk.11fkoxf{kt ke. yuMk.

  uewhkkLkk Lkuk] nuXLkeksk Mkhfkh rkLkMkk{ktknw{k nktMk fhk{kt MkV hneAu khtkw hk Mkhfkh Mkk{uuLkeyz[ku nsw Mktkqoku qh kELkke. LkuMkhLkk xLkk{ kkhkkk yu[. ykh. khksuhkxkrk kMkLk kkLke k{fhe Au yLku fkoxf{kt hkxkrkkMkLkLkk fkhk kke hkk Au.

  khksu fuLLku kkXukynuk{kt yu{ skwt nkukLkwt{Lkk Au fu fkoxf rkLkMkk{ktyksLkwt {kkLk kuhktkheyLku VkhMk nkwt yLku fkoxf{kthkxkrk kMkLk kwt uRyu.ku{u yu{ k LkkUwt nkukLkwtfnuk Au fu kskLkk 11 yLkukkt[ ykk khkMkkuLku kuhkfXhkkLkwt rkLkMkk yk

  CMYK

  CMYK

  ywkt tt k 13 h

  * * * *

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkfWebsite:www.sandesh.comr.Mkt.2066, ykMkku Mkw-5 {tkkh 12 ykuxkukh, 2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 ` 2-50 ttk : 14+6 VkuLk : 2519942

  rkkkMkn, s kkLk,y{LkekLku kkuL {uzkkuMkk

  rsuL rkkMk hekuMkur{VkELk{kt nkheLku VUfkE kkukkuMkk

  MkkELkk Lknuk kxohVkELk{kt knkU[ekuzr{LxLk

  fkoxf{kt nkE kkurrxf zk{kkAe hkxkrkkMkLkLke k{

  yksuA{nkkkrfk{kt{k kkhe

  Mkr[Lk xuMx MkeLke yze MkeLku ykhu

  rk kwrLkkyu rzMfMk kku{ktkkuz Ske RrknkMk hkuyuurxMk

  rzMfMk kku{kt nhtk fkihLkurMkh, Mke{kt yuLxLku kkuLyuurxMk

  kkkuh Mkwe{ktkrhk{ku yke su

  kkteLkkh, kk.11

  kwshkk rkLkMkkLke [qtxeLkktk ko kk hk{kt Mkkik{ kkuR hnue MkkrLkf yLku kt[kkehksLke [qtxeykuLkk k{ [h{kt A{nkLkkhkkrfkLke hrkhu kuue[qtxeLkk ykkefk kk.12ykuxkukhLku {tkkhu krhk{ku nuhkLkkh Au.

  A {nkLkkhkkrfkLkk 185 kuzoLke555 kuXfku {kxu 2276 W{ukhkuLkwtkr hrkhu 37.44 k suxk{kkhkuyu RuxkurLkMk kuxk{eLk{kt Mke fwO nkwt. {tkkhuy{kk Wkhktk zkuhk, Mkwhk, hks-fkux, {Lkkh yLku kLkkh{nkLkkhkkrfkLke {kkkhe yufMkkku Y ku yLku kkkuh Mkwe{kt xuLzMk kk Mkkku Mkkts Mkwe{kt k{k{555 kuXfkuLkk krhk{ku nuh kRskLke MktLkk Au.

  y{kkLkk Mkiskwh kkuk kuzoLkkfkUkuMkLkk W{ukhLkwt ykfM{f rLkLkkkkt yk kuzoLke [qtxe 30 ykuxkukhMkwe {kufqV hkR nke. hk{kt[qtxeLkk ke kkk{kt ykkk{e 21ykuxkukhu 24 rsk, 208 kkwfkyLku 53 Lkkhkkrfk {kxu {kkLk nkkhkLkkh Au ku kquo A{nkLkkhkkrfkLke [qtxeLkkt krhk{kukskLke Mkkku fkUk uMk {kxu k{nLkk kwhkh ku. A{nkLkkhkkrfk{kt ksk Mkkk kh Au

  yLku yk {nkkkrfk{kt Lkk Mke{ktfLkkk Mkkik{ k {kkLk kwt nkukkekrhk{ku ksk-fkUkuMk yu{ kku {kxuykukkke rkhek hnukLke kkhe Au.Lkk rMkkhkuLkku Mk{ku yLku{kkhkuLkwt rksLk kkkt fk kkufuxfkuLkk khV k Au kuLke Mkrk{tkkhu Mk ku.

  ufu, ksk {kxu yk k{k{{nkkkrfk{kt Mkkk e hkk fhkktkunhkkweLk yuLfkWLxh fuMk{ktMkekeykRyu kqo k]n {tke yr{k

  knLke hkfz fko kk yk {wkLku Mk{k R kku nkku. ku{kt {k fukuhkku Au ku Mkkike khu {nLkwt kwhkhku. kk 2005Lke [qtxe{kt ksk{kts {w{tke LkhuL {kue Mkk{u kkukku nkku yLku kskLkk skkkhkuyu {kuh[ku {ktzku nkku. ykMkrk{kt Mkhuhk 38 xfk suxwt {kkLkkwt nkwt. 2010{kt {kkLkLke MkhuhkeLku 43.68 xfk Mkwe knkU[e Au.yk{, xfkkhe kkt ksk WMkkrnkAu khu W{ukhkuLke kMktkeke

  ksk{kt Qk kuk kkkefkUkuMkLku kskLkk kZ{kt kkkzkt kkzeLkukhu kuXfku {kLke ykk Au. ykLkeMkkku Mkkku ksk yLku fkUkuMk kku kkkuLkukuLkku kqxkLke erk Mkkke hne Au.rk yLku {wM{ {kkhkuLkexfkkhe{kt ykuk kkke ykMkrk MkoR Au.

  hr{kLk, hkLke 6{nkLkkhkkrfkyku{kt hrkhukuuk {kkLk ytku hk [qtxekt[u Mkhuhk 43.68 xfk kux kzk

  nkukLke nuhkk fhe Au. 6 nuhku{ktMkkike w {kkLk {Lkkh{kt 50.53xfk yLku Mkkike ykuAtw {kkLk hksfkux{kt41.27 xfk kwt Au khu y{kk{kt44.08 xfk, Mkwhk{kt 42.32 xfk,zkuhk{kt 44.46 xfk, kLkkh{kt43.68 xfk kux kzk nkukLkwt kt[uskwt nkwt.

  6 {nkLkkhkuLkk 85,72,055suxk LkkkrhfkuLku {kkrfkh {uku Au.su{ktke hrkhu 45,81,983 kwhwk{kkhku{ktke 20,96,327 yuxu fu

  45.75 xfk {kkrfkhLkku Wkkuk fkuonkku. khu 39,90,072 {rnk{kkhku{ktke 16,47,707 yuxu fu41.30 suxtw {kkLk kwt nktw.

  yk{ fw 37,44,034 {kkhkuyu{kkrfkhLkku Wkkuk fhkk y{kk,Mkwhk, hksfkux, zkuhk, kLkkh,{Lkkh {nkLkkhkkrfkykuLkeMkk{kL [qtxe{kt fw {kkLkLkkMkhuhk 43.68 xfk {kkLk kwt Au.k{k{ kufkuLke Lksh yksu {kkkhekh hnuu.

  {wtkE,kk.11yr{kk k[Lku Mkku{khu kkukkLkku 68{ku

  sL{rMk krhkh Mkkku Wsku nkku.yr{kku yk Mktku ku{Lke kwke ukkLkkkkfku ku{Lke Mkkku hkk ku k rukykLkt kx fkuo nkku. sL{rMku yksurV{e [knfkuyu sweswe heku ku{LkkkMktkeLkk fkfkhLku wuAk kkXe nke.yr{kkLkk sL{ rMkLke WseLkku kuhyk ku yuf {rnLkk knukke s Y kEkku nkku. fkh fu yr{kku hkxe yuku-zo{kt uc yrLkukkLkku yukuzo Sku nkku. yr{kk k[Lku ku{Lkk 68{kt sL{ rMkLkeWse ktrkke ku{Lkk h{kt s krhkh Mkkkufhe nke. {wkEke VkuLk kh kk[ek{ktyr{kku fkwt nkwt fu, yk ku kuyku fkuEkhu Wse fhk RAkk Lkke. kwkyrkuf k[Lk yLku kwkq yiko hkrk fkurhk{kt Au, khtkw kuyku Mk{MkhWse uk knktu[kLke kk Au. fkiLkkLkukk fhkuzkrk ku{ kuLke Yykk kku{Lkk sL{ rMkke kE hne Au. yr{kkkkMku nk su rV{ku Au ku{kt hksfw{khMktkkukeLke kkh, fk kLke ykhkLkkuMk{ku kk Au. yr{kku kkurqz{kt yufLkku RrknkMk Mkkuo Au. 11{e ykuxkukh1942{kt yr{kkLkku sL{ kku nkku.

  k[Lku krhkh Mkkku kko-zu Wsku ykuMxurk Mkk{u

  11{e furhhLke49{e Mke

  kUkw, kk.11Mkr[Lk kUzwfhu w yuf

  {kRMxkuLk Mkh fhkkt xuMx fkhrfeoLke49{e Mke Vxfkhe ee Au yLku xuMxfkhrfeo{kt 50 Mke Vxfkhe RrknkMkh[kke {kk yuf f{ qh Au.ykuMxurk Mkk{u h{kke keS xuMx{u[Lkk ke rMkLke h{kLku ytkuMkr[Lk kUzwfh 191 hLk Mkkku h{k{ktnkku yLku kuLku xuMx fkhrfeoLke Aekuze Mke {kxu {kk 9 hLkLke sYh Au.khke xuMx rfuxLkk RrknkMk{kt{kk ehuL Mkunkk A kuze Mke

  Vxfkhk{kt MkV hkku Au. yk{,ykkefku kw kkukkLkk rLkekhkkhe fhu ku{ k fne fk.Mkr[Lk kUzwfhu yksu LkkkLk nkurhLkekkuk{kt rMkMkh Vxfkhe 49{e Mkekqhe fhe nke.

  Mkr[Lk kUzwfh yk kuo 9 xuMxLke14 RLkMk{kt 99.50Lke yuhuske1194 hLk fhe [qku Au, su{kt 6 MkeyLku 3 yze MkeLkku Mk{ku kk Au.khk {kxu nsw Mkwe fkuR kkuxTMk{uLk yuf s fuuLzh ko{kt A MkeVxfkhe ku Lkke. Mkr[Lk kMk fheLkukuLkeLkk Lkuk]{kt eku Au. kuLkeLkkLkuk ]{kt Mkr[Lku 17 xuMx{kt81.56Lke yuhuske 1876 hLkfhuk Au, su{kt kuu 9 Mke fhe Au.

  rk {kue Mkkku MktktkuhkLkkhLku fkZe {qfku

  rMkuLkk kuLkkkrkk kkuMk nkWMk

  kh {kuh[ku E su

  ywkt tt k 13 h

  yw. tt k 13 h

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  y{kk Mkrnk Mkwhk, hksfkux, {Lkkh, kLkkh, zkuhk {nkLkkhkkrfkLke {kkkhe yuf Mkkku Y ku : yk krhkk{ku rsk yLku kkwfk kt[kkLke [qtxeyku{kt {nkqo Mkkrkk ku

  ND-20101011-Fpg-BVN.qxd 11/10/2010 23:52 Page 1

 • kkteLkkh, kk.11

  kwshkkLke kkr{f kkyku{kt [kehnue fuL kwhMf]k {knTLk kusLk kusLkkLkwtMk{k Mkt[kLk kLkke, MiAf MktMkkykuLkuMkkUke ukLke rn[k [ke hne nkukke ykkusLkkLktw Mkt[kLk fhe hnuk 1,30,000Mkt[kfkuLku niu Vk kze Au. yk k{k{Mkt[kfkuLk u kwshkk Mkhfkh kkheLkkrMkku{kt s Awk fhu kue Mkrk rLk{ko kk{eAu.

  yku kwshkk hk {knTLk kusLkf{o[khe {tzLkk {w hksuLMkn [wzkMk{kyufkwt nkwt fu, kwshkk Mkhfkhu Aukt k-[khkoke hkLkk kkteLkkh yLku y{kk{kt{knTLk kusLk kusLkkLkwt fk{ ykkkkLkk{Lke kLkke MktMkkLku MkkUwt Au. zkuhk,hksfkux yLku Mkwhk{kt yke yL MktMkkykuLkuMkt[kLk MkkUkk rn[k [ku Au. fuLyu kyuf {kkofk nuh fheLku uh{kt{knTLk kusLk kusLkkLkwt Mkt[kLk kLkke fuMiAf MktMkkykuLku Mkku tkk {kxuLkku {kko{kufku fku o Au. {knTLk kusLkLkkkLkkefh Mkk{u hLkerk Lke fhk {kxu13{e ykuxkukhLku kwkhu kkteLkkh{kt yufkuXf kusk{kt yke Au. su{kt ykkLkkfko{ku Lke fhk{kt yku.

  fkukkuohuLkukwLk[khk fheMke kukMkwkhue hkku {qfe

  {kuxkkkLkk kkxeokux 18{e kquohkku Mktkkuke fuku{ Lkke

  y{kk, kk.11kuhfku kktfk{ yLku ykqhke

  kkfk MkkLkk krhk{uy{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLkuMke fhuk kkxeo kux{ktLkk su{krfku Mke kukLke rLktke MkkkunkEfkuxo{kt ykk nkk ku{Lku f{ Mkuf{ yk Lkhkrk{kt kku Mke qkLkehknk {e fu ku{ Lkke.

  fkuxoLkk Mkq[Lk yLkwMkkh yksufkukku ohuLku kkukkLkk ykkWLkkrLkoLke kwLk[khk fhe Mkekuk Mkwkhue hkku hsq fhe nke.suLkk kku [eV sMxMkLke tzkeXuMke kuk kkkku fkkfeukkEykuLkwt kkLk fhkLke kkxeo

  kuxLkk {krfkuLku kkfe fhe yLkuMkkku s yk {k{u fkuE s nMkkukfhkLkku RLkfkh fhe k{k{ 57 kkxeokuxLkk {krfkuLke rkrxLkLkkurLkfk fkuo nkku.

  yufMkkku k{k{ rkrxLk khkuue MkwLkke{kt 7-10-10LkkrMku kkxeo kuxLkk {krfkuyuLkhkrkLkk knukhkuLku kLku hkeMke kukLke fkuxoLku Wk rLktkefhe nke. su{kt [eV sMxMk yuMk.su.{wkukkk yLku sMxMk yu.yuMk.uLke tzkeXu {k{ku yuyu{MkeLkk

  fr{hLku Mkku tku nkku. MkkkufkukkuohuLkLku yk {wu kwLk[khkfhkLkwt Mkq[Lk fwO nkwt.

  yksu fkukkuohuLk khVke MkwkhuehkkuLkku {wMkku hsq fhkkt rMkrLkh

  fkWLMku yuMk.fu. uku skwt nkwtfu, kwLk[khkLkk ytku fkukkuohuLkusLkh zuk{uLx ftxkuhuwuLk(SzeMkeykh) yuxLkekkfk rMkkh Mktkte yLku kkuBkukurL BwrLkrMkkfkukku ohuLk(kekeyu{Mke) yuxLkerkzk w(kew) khr{Lk Mktkte

  u k k E y k u L k w tkkLk fhu kku yk kkxeo kuxLkkt MkekukLke rk nkk hkfkukkuohuLk kikh Au. ufu, kk{kt ykytku kk fhkkt ku{u fkwt nkwt fu,fkuxo{kt rkrxLk fhLkkhk k{k{ kkxeokux{ktke {kuxkkkLkk 18{eykuxkukh knukt hkkuLkwt kkLk fhefu kue Mkrk{kt Lkke. krhk{u,yk Lkhkrk{k