13-04-2011 bhavanagar

Download 13-04-2011 Bhavanagar

Post on 26-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

çkLkkðxe ËMíkkðus ykÃkðk çkË÷ hkò [kiÄheLke ÄhÃkfz y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 11…h y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 11…h fw÷ çkuXf 30 {íkËkhkuLke MktÏÞk 10500 W{uËðkhkuLke MktÏÞk 187 rðMíkkh{kt yuLk.yu. «r¢Þk Mkh¤ Ãkwzw[uhe (yusLMkeÍ) [uÒkR, íkk.12 stºkeLkk rðhkuÄ{kt òøk]ík Lkkøkrhf Mkr{íke ykðuËLk ÃkkXðþu CMYK CMYK CMYK CMYK (yusLMkeÍ) {wtçkR, íkk.12 r¢fux çkkuzo ËuðkËkh çkLÞwt yksLkk ytf MkkÚku (yusLMkeÍ) xkurfÞku, íkk.12

TRANSCRIPT

 • BCCIyu kqLk{LkeykVh Vkke

  (yusLMke) {wtkR, kk.12

  khke xe{ rfux r fkSku kku LkLk kkLke nuhkkfhLkkh {kuzu kqLk{ kktzuyu nSk kuLkwt [Lk kqhwt fhk kikhekoe Au yLku kuLke nuhkk yuffkhLkku krMkxe Mxtx nkukLkkykhkukkuLku Vkke ek Au. kqLk{uskwt nkwt fu, nwt nS k {khwt[Lk kqhwt fhk fxek Awt.keMkeMkeykR {Lku {tsqhe ykku kkunwt khke xe{ Mk{k LkLkkR. {U nsw k keMkeMkeykRLkuyk Mkto{kt rLktke fhe Au.

  fkrVh fuuLzhLke {kuzuukkuzo ykuV ftxku Vkuh rfux RLkRLzk (keMkeMkeykR)Lku LkLkkk {kxu {tsqhe {kkkku yuf kkku nkku. kqLk{u W{uwO nkwt fu,keMkeMkeykRLku {U uku kkku{u Vkke eku nkku.

  19 keo {kuzuu fkwt nkwt fu,kuLke nuhkkLkk Mkto{ktkeMkeMkeykRLkk yrfkheykuLkukkk {kLke kuLke fkuRkusLkk Lkke. kuxk fkhkuMkhMk{k[kh{kt [{fe hne nkukkekuLku fkuR yVMkkuMk kk Au kuk&Lkk skk{kt kqLk{u fkwt nkwtfu, kkk heku nwt Lkke {kLkke

  fu yk fkuR Lkfkhk{f krMkxeAu. xe{ RLzk ykk hkx {kxuftRf fhwt yu kuxwt Lkke.

  Qhke yrLkukeyukhkqof fkwt nkwt fu, {U LkLkkkLke nuhkk xe{ RLzk {kxufhe nke yLku kuLkk {kxu {Lku fkuRyVMkkuMk Lkke. khk {kxu fk[yk yuf {kuxku {wku nkuR fu, khtkwyktkhhkxe Mkhu fuxef {kuzuMkyk fkhu LkLk kR [qfe Au khukhk{kt kufku yk kkkkLku ykxwt{n k {kxu ykku Au ku {LkuMk{kwt Lkke. hMkk kh fkuR kwhwkkuLkwt xe-xo fkZeLku Vhkku nku kkufkuRLku ktku Lkke ykkku, khtkwkhu fkuR e yke kk k fhukku kufku ku Mefkhe fkk Lkke.

  kuu fkwt nkwt fu, kuLkenuhkkke kuLkk krhkhsLkkuLkuykkk kku nkku. khtkwkkAke kuyku {khe kkeMk{S k nkk. ufu, kqLk{Lku

  fkUkuMk, zeyu{fu,ykk{wfLke rkckk Wkh

  (yusLMke) [ukR, kk.12

  fuh, kr{Lkkzw yLku kwzw[uhe{ktykkefku kuLkkhe rkLkMkkLke[qtxeyku{kt Mkkk ykt[fe uk {kxuk{k{ nheV kkku {kxu uhkh Mkko{kLke Au. fkUkuMk, zeyu{fu yLkuykk {wf MkrnkLkk kkkuLke rkckk kh kke kR Au. [qtxe kt[u{kkLkLku ELku k{k{ kikheyku kqofhe ee Au yLku fkuR yrLkALkekLkk Lk kLku ku {kxu yqkkqo MkwhkkMkk kkuXk{kt yke Au.ykkefku 6.91 fhkuz {kkhkufYkrLkr, srkk, fYkrLkrLkkkwk Lkkk {w kLk yu{.fu.MxkrLk, yuxh rsfktk,ywkkLkt, yku{uLk [kte yLkufu.yu{, {kLke MkrnkLkk W{ukhkuLkwtkr Lke fhu.

  fuh, kr{Lkkzw yLku kwzw[uhe{ktk{k{ W{ukhkuLkk krLkku ykke-fku VUMkku kLkkh Au suke hksfekkku k qk s WMkkrnk ukE hkk

  Au. ku hkku{kt [qtxe [khhr{kLk {kkhkuLku rhkLkkk{k{ kMk fhk{kt ykk nkk.su{kt RuxkurLkf Mkwyku ykkkLkkuk Mk{ku kk Au. rk khkLkkkkr{Lkkzw, fuh yLku kwzw[uhe{ktykkefku kuLkkhe rkLkMkkLke[qtxe {kxu 70 r{rLk {kkhkuLkkUkuk Au. kkr{Lkkzw{kt {wstkMkkkkk zeyu{fu yLku rkkyuykRyuzeyu{fu [u hnuu.kr{Lkkzw{kt yksu rkLkMkkLke fw234 kuXfku {kxu 2748 W{ukhkustk{kt Au. su{kt 141 {rnkW{ukhkuLkku Mk{ku kk Au Au.ytkrsk 4.59 fhkuz {kkhkuLkknkk{kt W{ukhkuLkwt kr fu Au. yufs kkk{kt kuLkkhe [qtxe {kxu54016 {kkLk {kfku kLkkk{ktykk Au. kkr{LkkzwLkk [qtxekrhk{kuLke yMkh fuL Mkk wkeyuMkhfkh kh k kkuzk ytu uk{u.

  kr{LkkzwLkk {w{tke fhwkrLkrMkkk kkh{e k [qtxe ze hkkAu. khu Ae k {w{tke

  r.Mkt.2067, [ik Mkw 10kwkh 13 yur, 2011Mktof ktke:M.e [e{LkkE yuMk. kxuktke:VkkwLkkE [e{LkkE kxuyt]t:kLkkhREG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 | Estd.1923 `` 3-00 ttk: 12+16Website:www.sandesh.comstkeLkk rhku{kt k]k LkkkrhfMkr{ke ykuLk kkXu

  yksLkk ytf Mkkku 8 zofkLku fkhu etfkrfux kkuzo ukkh kLwt 9 yfk{kt {kLku kk{qku kuLku 50 ko kqhkt 12 kLkkh nuh yLku kkzkrMkkh{kt yuLk.yu. rk Mkh2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  yoMkkkkrnf

  * * * *

  kr{Lkkzw, fuh, kwzw[uhe{ktyksu rkLkMkkLke [qtxe

  fkuzkyu k[kh khk1340 fhkuzLkeMktkrk yufk fhe

  Lke rne, kk.12

  yuLVkuMko{uLx rzhuxkuhux (Rze)yukhtzLkk qkkqo {w{tke {wfkuzkyLku ku{Lkk MkkkeykuLke Y. 130fhkuzke wLke Mktkrk sk fhkLkekikhe fhkkt ku{Lke Mk{Mkyku{ktkhku kR hkku Au. yuLVkuMko{uLxrzhuxkuhuxu 4ke {k[uo hkt[e{kt kMkykk{kt fkuzk Mkk{u kuhfkuMkh hekuY. 1,340 fhkuzLke Mktkrk yufrkkfhkLkku ykhkuuk {wkw ykhkukLkk{wk fwO nkwt.

  kuhfku stke {qzehkufk yLkunkk uzuzLkk ykhkukkuLkk fuMk{kt{w fkuzk yLku ku{Lkk Mkkkeyku Mkk{ufkokne nkk hk RzeLku MktktrkMkkkkkyku khVke {tsqhe {e kEAu. Rzeyu uuLLk ykuV{LkekuLzhk yux nuX {wfkuzkMkk{u fkokne fhk {tsqhe {kke

  nke. Mkqkkuyu fkwt Au fu rzhuxkuhuxLku ykMkto{kt k{ yku {ku Au yLkuRzeyu {w fkuzkLke Y. 200 fhkuzkewLke r{fkku kue fkZe Au, sukeRze khk w Mktkrk k s fhk{ktyku kue kk Au.

  Mkqkkuyu fkwt Au fu ruLLk ykuV{Lke kuLzrhtk yux nuXykhkukeykuLke Mktkrk s fhk{ktyke Au. Rze {wu khtz{ktykue yLku kzkue hk rknkh{ktMkk fkuzkLke Mktkrkyku xkt[{kt uu.Rze khk xqtf Mk{{kt yk MktkrkLkku[k yLku hee kh rkktLkkuyku fhk{kt yku.

  Rze su Mktkrk sk fhkLkwt Au ku{kt{w fkuzkLke Mkkku kuLkk Mkkkrhkku rLkkuyLku rfkMk MknkLke MktkrkLkku kMk{ku kk Au. yk ktLku wrzrfMxze{kt Au. yuLVkuMko{uLx rzhuxkuhuxu4ke {k[uo hkt[e{kt kMk ykk{ktfkuzk Mkk{u kuhfkuMkh heku Y.1,340 fhkuzLke Mktkrk yufrkk

  kLLku uku [u rfux rzkuu{MkeLkekxfe fkZe

  (yusLMke) RMk{kkk, kk.1226/11 {wtkE nw{kLkk

  {kMxh{kELz yLku kkrfMkkLkLkkrkktrk kkMkke MktkXLk s{kkW kk (suwze)Lkk Mkkkf nkrVMkRu rkke MktktkuLku MkwkhkLkkkhk yLku kkrfMkkLk khk nkkhk{kt ykuk kMkkuLku Vkkeek Au. ktLku uku [u rfkrfuxLke {u[ {khVku rkke MktktkuLku

  MkwkhkLke rkLke kxfe fkZkktMkRu fkwt Au fu sunk he hnuu.

  RMk{kkk{kt ku{Lkk Mk{kofkuLkukhk rY W~fuhesLkf [Lkkufhkkt nkrV MkRu fkwt nkwt fukhkLkk zkkLk {Lk{kunLkMknkhk nkk hk{kt ykue knuku Lkke. yk knuLke kxfefkZkk ku{u fkwt nkwt fu ku{LkeknuLkk fkhu s khk yLkukkrfMkkLk [uLke {u[Lku ukkkrfMkkLke zkkLk wMkwV hkrkkLke khk knkUk nkk. rfuxrzku{Mkeke fkuuR k uLkk Mktktku Lk

  Mkwhu kue nkf fhkkt ku{u sunkLkekk fhe nke.

  MkRu fkwt nkwt fu rfux rzku{Mke{khVku fnukkk ukkh yu r{kkkkwLk: Mkkrkk fhkLkk kMkLkku fkuE{kk Lkke. yk ytku y{u Mkfheyu Aeyu fu y{u fk~{eheykuLkkMkkku Aeyu. kt Mkwe ku{Lku ykkeLkrn ykkk{kt yku kt Mkwe ku{Lkuy{khku xufku he hnuu. MkRu qk sW~fuhesLkf Mkq[Lk fkonkk.fk~{ehe Lkukk {kue Mkkifkynu{ kn {kxu rLkuLkfhkk ku{u sB{w

  fk~{eh{kt sunkLke nuhkk fhenke.

  fk~{eh{kt ykkeLke [9/11Lkk nw{k kk Lkke kze Au fufu{ kuk &kuLku Vkke ukk MkRufkwt nkwt fu y{u ytrk{ kkkLkeLkSf Au. fk~{ehe Lkukkyku ku{Lke[Lku ykk khe hkk Au. ku{k{u kkrfMkkLk k kkAu. kkrfMkkLk{kt Mkhfkhu nt{uktkk kow Au. kkrfMkkLk

  sB{w fk~{eh{kt sunkLke nkVeLke nkf

  xe{ RLzk {kxu LkLk kkLkwt[Lk kkk kqLk{ nsw kikh

  nuze-hkk r16{e {uke MkwLkkexxkkuuhhLLxxkkuu,,{wtkE{kt ek ykkt-fke nw{k {kxu fkkhwt zLkkhkkMkke knkwh nwMkiLk hkk yLkuzurz fku{Lk nuze ykkk{e{rnLkkke y{urhfk{kt Y kkeku{Lke Mkk{uLke MkwLkke hr{kLkkkrfMkkLke kw[h MktMkkykEyuMkykELkku kkoVk fhu kuekk Au. zyk ktLku kkMkkef{tu yue fkqkk fhe fu Aufu kuykuyu ykEyuMkykELkk fnukkh {wtkE nw{kLkwt fkkhwt zefkZwt nktw. hkk yLku nuzeLkeMkk{u rfkkku{kt 16{e {ukeMkwLkke nkk hk{kt ykLkkhAu. hkkLkk feLke yke kkVukwykhe {rnLkk{kt MkwLkke{kufqV fhe uk{kt yke nke. .yk MkwLkkeLkk fkhu khk yLkukkrfMkkLk [u Vhe yufkhktkre e fu Au.ktLkukkMkke ykwt rLkuLk fhkLkekikhe fhe hkk Au fu kuykukkrfMkkLke kw[h MktMkk {kxufk{ fhe hkk nkk. hkkLkuzuLk{kfoLkk yuf Lq kukh khnw{kLkk fkkhkLkk ykhkuk{ktkeS ykuxkukhLkk rMku kfzekkzk{kt ykku nkku kkkMk{ktk {wt Au fu hkk LkuBkh2008Lkk {wtkELkk nw{k {kxuLkwtfkkhwt h[k {kxu zurz nuzeLke{ fhk{kt Mkk{u nkku.

  kLkkxe Mkkusykkk k hk[kiheLke hkfz{wtkR : rMk{fkzo {uk kLkkxeMkkusLkku Wkkuk fhkLkkykhkuk nuX kRfku hkkukkueMku kuskwhe yrLkukk hk[kiheLke hkfz fhe nke.hk [kiheyu su Mkkuuykk nkk ku{kt kuLke kouLzLkkkzkueLkk hLku kuLkk h khefukowt nkwt ku{ kkueMku yksu fkwtnkwt. kkueMku kRfk hkku {unwfMkkrhkLke Vrhk kkykurkhk{kt fuMk xkhLkeknkhke [kiheLke hkfz fhenke. kkueMku fkwt nkwt fufMkkrhkLku kRfku LwykheyLku VukwykheLkk ku {kukkRrk {k nkk, su{kt kknfkhefu hk [kiheLkwt Lkk{ uwtnkwt. ykke fMkkrhkyukkueMk{kt Vrhk fhe nke.kkueMku fkwt nkwt fu hk [kihekuLke kouLz k {koLku {krLkr{k yku ykkku nkku. rMk{fkzo {uk kuu fue hekukLkkxe Mkkus Qk fkokuLke kkkMk [kw Au ku{ kkueMkufkwt nkwt.

  xqtfwt Lku x[

  fkuzkLke 130 fhkuzLke Mktkrk sk kuytkhek{kt Mkkik{ MkuMk kuf fhLkkh yfkkke MkkurkLkk yuuMke uLkku (zkku)yu {kuMfku{kt yfkkke whe kkkkheLkLke rk uuLxLkk Mkkku kw^kukw fhe nke. kkkkheLk ytkhek{kt sLkkh Mkkik{ ytkhekkke nkk.(yuyuVke)

  rLke Mkkike [e xeLkush A Vqx 10 $[LketzLk, kk.12

  rLke Mkkike [e xeLkush kokqo kkEuLzLke {ke zwyktzenk{kt 6 Vqz 10 $[Lke [kEhku Au Lku kuLkku rfkMk nsw k [kwAu. {kk Lk koLke {hu {keLku kuLke{kkk S zkuxh kkMku E kE yLku{keLkk yMkk{kL rfkMkLke Vrhkfhe nke. kkeke rLkkLk hBkLkk {wt fu {keLku k uELkxw{hLke kfeV Au su {keLkkkkLkktkwyku kh kk ku Au.{keLke yk kfeVLkk fkhu kuLkknku{kuoLkLke yMk{kwk Mkoke nkukke{keLke [kE yMkk{kL fnefk ku nu k kke. ykxwtyqhwt nku ku{ {keLkk hehLkkurfkMk k kuVk{ku k kku.{keLkwt {kkwt, kuLkk k yLku hehLkku

  kktku kuLkkt {kkkrkkk kku Xef yLfkuEk Mf fhkkt yuxku kku{kuxku kE [qku Au fu {keLku Akufhe

  hnue fu fkh kwhwk fnue ku kkh kzke Lkke. nk{kt 18 koLkekk knukt[ue {keLku kuLkk

  yMkkkh rfkMkLku hkufk h k{rnLku 2000 kkWLzLkwt [ko#suuLk uwt kzu Au. {keLku yktuukkLke kfeV k kE [qfe Au.zkuxhkuLkwt fnuwt Au fu kuELk xw{hLkkfkhu {keLkk kkLkktkwyku kh kwtkk nku{kuoLkLke yMk{kwk Mksuo AusuLku fkhu {ke hkkMke fne fk kunu rfMke Au. {keLke kfeV khuqh ku ku kku fne fk ku{ kekhtkw nk{kt kku {keLku kk AkuzeLkuuh kuMkkLkku khku ykku Au.kk{kt {keLku kte {ke fu fYke{ke kukt MktkkuLkku kkt kkt nkkt.{ke yksfk h{kt kuLke {kkkLkuhMkkuE{kt { fhu Au kkk kuLke kko LkkLke kuLk Mkkku h{u Au. fkuEfk Mk{ fkZeLku MkkEf kh kuLke

  {keLkkrfkMkLku

  fkkq{kt hkkh k {rnLku2000 kkWLzLkwt

  [ko#suLk ykkwt

  kzu Au

  kuELk xw{hLkkurfkh {keLkuyktu ykuAwt

  ukk kwt Au

  hurzuLkLkwt {k10,000xuhkkeehMk

  (yusLMke) xkurfku, kk.12

  kkLk nsw k qftk yLkuMkwLkk{eLke yMkhke knkh ykkwtLkke. Vwfwr{k kkh kLx{kthurzuLk khkLkwt {k Mkkike wMkkk Mkwe khe 1986Lkk[uhLkkurk rzkMxh suxwt fheuk{kt ykwt Au. ufu ku{ AkktkufkuLku Lkrn khkkLke nkffhkkt kkLkLkk zkkLk LkkykuxkufkLku kkhe ykke nke fu, Vwfwr{kVurMkrxeLku Mkh hkkLkk kMkkufhk{kt yke hkk Au.

  nk{kt kkLk{ktykVxhkMkLkwt {k wt Au khu

  { yLku kqo kkLkLke krhMkrkkteh kLke Au. suLkk fkhu Vwfwr{kkLx{ktke fkofhkuLku Mkuzk{ktyke hkk Au. fuxkf fkfku Mkweyk kLx{kt hurzuLkLkw t {kfkf eX 10,000 xuhkkeehMkyktfk{kt yk