14-08-2010 bhavnagar city

Download 14-08-2010 Bhavnagar City

Post on 22-Feb-2016

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ÞÚkkðíkT Mkt¼k¤ðk þìhnkuÕzhkuLke ÷køkýe þkunhkçkwÆeLk yuLfkWLxh fuMk{kt zxeo zÍLkLku [ksoþex yÃkkE ÃkhðkLkøke ykÃkðk{kt ykðe Au. fux÷kf fuMkku{kt CMYK CMYK CMYK CMYK (yusLMkeÍ) ÷tzLk, íkk. 13 s{eLk MktÃkkËLk «r¢Þk ÍzÃke çkLkkðkE zÙkEðh Ãkh yÃkþçËkuLkk «nkhku (yusLMkeÍ) {wtçkE, íkk. 13 VuLku÷-nwÃkhLke Mktzkuðýe yksLkk ytf MkkÚku (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk.13 (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk. 13 Mkwhík, íkk.13

TRANSCRIPT

 • r.Mkt.2066, k Mkw-5 rLkkh 14 ykukMx, 2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 Y.2-50 ttk : 12+8 VkuLk : 2519942Website:www.sandesh.com

  kunhkkweLk yuLfkWLxh fuMk{ktzxeo zLkLku [ksoex ykkE

  yksLkk ytf Mkkku 8 ykuMxurk{kt khke xuMkezkEh kh ykkuLkk nkhku 9 fku{Lkuk fkiktz{ktVuLku-nwkhLke Mktzkue 12 {eXe rhzeLkk Mkqr[k yw{kfLkes{eLk MktkkLk rk zke kLkkkE2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  rfzT zo

  * * * *

  kunhkkweLk u kLkkxe yuLfkWLxh fuMk{kt wkhu k{k{ ykhkukeykuLku MkekeykE fkuxo khk ku{LkeMkk{uLkk ykhkukLkk{kLke Lkfku ykkk{kt yke khu yk fuMk{kt knuekh kkh ykhkukeyku yuf Mkkkufkuxo{kt nksh hkk nkk. ze.S. khk ykhkukLkk{kLke Lkf uk {kxu k kLke XLkeLku ykk nkkyLku kkLkk ykfkoLkwt fuL kLke kk nkk. (kMkeh : yrLk Mkkw)

  k[khe f{kzeLku fkUkuMkLkku xufkuMkwhk, kk.13

  ykktfke nw{kLke [kukhVke{e hnue [uke [u y{kk{ktkuk rMkrh kMx kkk MkwhkLkkkkuBkfktz{kt su rMVkuxfku khkk nkktyu s ftkLkeLke 300 xLk rMVxfkuhue 61 xf kkkk kR kkLke kkuMkwhkk yusLMkeykuLke nhk{ fheLkkte Au.

  y{kk{kt kuk rMkrhkMx yLku MkwhkLkk swk swkrMkkhku{ktke {uk 29 Skk kkuBkkLkkk {kxu ykktfkeykuyu surMVkuxfkuLkku Wkkuk fkuo nkku yu

  hksMkkLkLke Mkhfkh khk Mkt[krkftkLkeLkk nkukLkwt kkkMk{kt knkh ykwtnkwt. kukwh{kt ykue yk ftkLke{ktke{uLkk Mkkkh rsk{kt ykueku yuMkkur Lkk{LkkkhkLkukhLku {kufk{kt ykuerMVkuxfku hue 61 xf kkkk kRkR Au. kwshkkLku hkhtrsk fhkLkkfkkhk{kt yuf k ktLkkrMVkuxfkuLkku Wkkuk Wkeyku fhe[qk Au yu ftkLkeLkku qk {kuxe {kkk{ktrMVkuxfku hnM{ heku ku kkLkexLkkLku Mkkrf heku s uLke MkwhkkMkkku uzeLku uk{kt yke hne Au. yk

  kkkku hksMkkLk kkk {uLkekkueMku kku khkLkukhkuLke kqAkhA fhk Mkkku kkkMk nkk he s Au yuLkeMkkku Mkkku kwshkk kkueMk kkrhMkrk Wkh ku[ hke hne nkukLkwtk {u Au.

  hksMkkLk yuMkkur yuLzfur{f rr{xuz Lkk{Lke yk ftkLke{ktkLkkk{kt ykkkt rMVkuxfkuLkkuWkkuk ykktfkeyku rLkkuokkuLkwt kunehuzk fhe [qk Au khu yk kkkkLkuMkwhkk yusLMkeyku qk ktehkkke Rhne Au, ku{kt hkxe ko kth{e

  yu{MkeykE yuxhzk ytku fkUkuMkLkkuMkktMkkuLku nek

  (yusLMke) Lke rne, kk.13

  Mkhfkh khk {urzf fkWLMk ykuVELzk (yu{MkeykE)Lkkt qkkqo {wfukLk uMkkEyu k {urzf fkuuuLkuykkue {kLkkLke Mk{ekk fhk{ktyku kuwt fuLLkk ykhku kLkkwk{ Lkke ykku

  kufMkk{kt skwtnkwt. yuf

  kqhf &Lkk skk{kt ykku fkwt nkwtfu 1 {k[o 2009ke yk koLke 10 {uMkwe fukLk uMkkEyu fkWLMkLkwt {wkMktkwt nkwt su hr{kLk 20 {urzffkuuuLku {kLkk ykkk{kt yke nke. uMkkEyu {kLkk ykkue 20{ktke 17fkuuu {kxu fkuEk ko khVke

  zk.fukLk uMkkEyu ykkue 3fkuuuLke {kLkkLke Mk{ekk

  hksMkkLkke Lkefue 300 xLkrMVkuxfku hue 61 xfku kkk

  y{kk-MkwhkLkk kkBkfktz{kt yk s ftkLkeLkk rMVkuxfku khkk nkk

  Lke rne : uLkkt {kkhkuLku MArkk hkkk W{ukhkuLku [qtxefkZkLkku yLku k{krf W{ukhkuLkekMktke fhkLkku yrfkh nkukkekufkuLku Vhrskk {kkLk {kxu Vhskkze fk Lkn kuk kkhkuLku ykkhuMkhfkhu uh{kt Vhrskk {kkLkLkeukkE y{{kt {wfkLke yk{kkkoe nke. kufkuLku ku{Lke kMktkeLkktW{ukhLku {k ykkkLkku yrfkh Aukuke Vhrskk {kkLk kufkne {kxu

  uh{kt Vhrskk{kkLk y

  QnkkkunLku {kkkuBMkLke kikheyku khLksh hkk Mkr{rk

  (yusLMke) Lke rne, kk. 13fku{Lkuk kuBMkLkk ykkusLk{kt

  {kuxkkku k[kh yk[hk k fukkhk su{Lke kxfe fZkE Au ku fku{Lkuk kuBMkLke ykukuoLkkRk fr{xeLkkzk Mkwhu f{kzeLku ku{Lkk nkuk khkeLkn nxkkLkku rLko E fkUkuMkufkiktze f{kzeLku xufku ykku Au. u fu,

  fkUkuMku yk {wu rhku kkkukhk kR hnuktW n k k k u n L k u{ kk

  {kxu kuBMkLke kikheyku kh uhuhkk yuf {kwt h[kLke kikhekoe Au. yk{ fkUk uMku frkkxk[khLkk ykhkukkuLkku Mkk{Lkku fhehnukt f{kzeLku xufku ykku Au.fkUkuMkfkuh f{exeLke kuXf{kt yk rLko ukkuAu.yk kuXf{kt zkkLk {Lk{kunLkMknyLku fkUkuMk {w MkkurLkk kkteyunkshe ykke nke.

  fkUkuMkLkk yk rLkoLku fkhu f{kzeMkezwSLke ykukuoLkkRk fr{xeLkk[uh{uLk khefu hnuu khu furkLkuxMkuuxhe fu.yu{. [tuhu kikheykuLkefk{keheLkwt MktfLk MkkkLkwt fk{ fhu.kt Mkwe f{kze Mkk{u kkk{ktykukt k[khLkk Lkk ykhkukkuMkkrkk Lkrn kk yLku kuBMk kqo Lk kkkt Mkwe fkUkuMk ku{Lku nktfe fkZk{kkke Lkke.ykkW Mkhfkhu yke fkuRuhu fr{xeLke h[Lkk fhkLkku MkkVRLkfkh fhe eku nkku. khtkw nu rLkkLkkt fkiktzku knkh ykkkt

  16 koLke yuf rfkuhek kuk kLke nke

  (yusLMke) tzLk, kk. 13

  rkxLk{kt 16 koLke rfkuhe MkrnkA {rnk he Mkkku yzkkt fhkk khke {qLkku yuf zkxh kukeXkuo Au. kuLke Mkk{u kteh kMkkrf

  kuhkoqfLkk ykhkukku kkzk{ktykk Au. nu yk fuMk{kt

  xqtf{kt s MkwLkkefhk{kt yku.

  s L k h { u r z f fkWLM kLk uk {wt

  Au fu hkuhnk{{kt yuf sLkhrVrrLk khefu fk{ fhke ukyu kkt[{rnLkkLkk kkk{kt 46 keo zk. khkk {rnk heykuu Mkkku yzkkt fhkk kurkk skk nkk ku{ zuRe{uR{kt skk{kt ykwt Au.

  tzLk{kt rMk ytkuLke yufMkwLkke{kt fkWLMkLku k {wt Aufu, Ske khefu Lku fk{ fhkLke

  k h k L k k eykkk{kt yke Au.

  fuxkf fuMkku{kt

  sYh Lk nku kkuk ku{u yk ytkuLkeAqx ee nkukLkwt k k {wt nkwt.kuLke Mkk{u kMkkrf kuhkoqfLkkykhkukku {wfk{kt ykk nkk.

  fkWLMku W{uwO nkwt fu [khheykuLkk fuMk{kt k{khkt kkktfk{kMkLkkke urhk nkukLkwt y{LkuskR ykwt nkwt yLku kuLke Mkkku yk f]fhk suk fkuR rLkf Mktktku nkk sLkrn. kkt[ heykuLkk rfMMkk{kt k

  yku heku kkkMk fhk{kt yke

  rkxLk{kt kwshkke zkuxh {rnkeoyku Mkkku yzkkt k kurkk kkkk kqkLkwt MkwfkLk

  kkkT MktkkhnkuzhkuLke kke

  (yusLMke) {wtkE, kk. 13kkkk MxeLkkt uhnkuzhkuyu kkkk

  kqkLkk [uh{uLk hkLk kkkkLku ku{LkerLkrk kAe kqkLkkt {kLkT [uh{uLk khe-fu [kw hnukLke yke fhe Au. hkLkkkkk rzMkuBkh 2012{kt kwk[uh{uLkkuke rLk]kkkLkk Au yLku kwkkhk ku{Lkkt

  yLkwkk{eLke ku [kkE hne Au khuuhnkuzhkuyu yke kke yLku {kkekoe Au. kkkk MxeLke kkf Mkk{kLMkk{kt uhnkuzhkuyu hkLk kkkk Mk{kyue hsqykk fhe nke fu, ku{u kkkkkTkLkkt rk nekLku kLk{kt ELku

  kkkkLku {kLkT [h{Lk ku [kwhkk RAkk hnkuzhku

  ywkt tt k 11 h

  ywkt tt k 11 hywkt tt k 11 h

  ywkt tt k 11 h

  ywkt tt k 11 h

  ywkt tt k 11 h

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  13_08_2010_City-01.qxd 13/08/2010 23:21 Page 1

 • y { k k : k u n h k k w e L kyuLfkWLxh fuMk{kt{nLkk yLku LkkMkkkVhkk ykhkuke yukkk [wzkMk{kyuykkkukhk {eLk

  {uk {kxu kMk MkekeykE fkuxo{kt fhueyhSLke yksu MkwLke nkk hkE nke. ufu yk{k{u w MkwLke ykkk{e 18{e ykukMxukuu kuku yku kMk MkekeykE ss S.fu.Wkkku fkuo nkku. kunhkkweLk fuMk{ktMkekeykEyu fw 18 kLku ykhkuke kokAu. khu kk [wzkMk{k yLku ys kxuLkku[ksoex{kt kkuzwt khefu Wu Au. yk Wkhktkfkuxuo ktLku ykhkuke Mkk{u rkLk {eLk kkk khLxk he fko Au. khu kk [wzkMk{kyuykkkukhk {eLk {uk kMk MkekeykE fkuxo{ktyhS fhe kkuku rLkkuok nkukLkwt skwt nkwt.

  kk [wzkMk{kLke{eLk yhS kh 18{e

  ykukMxu MkwLkke

  {U {wtkR MkekeykRf[uheyu ku kh skkk kk Au

  y{kk, kk. 13kunhkkweLk yuLfkWLxh fuMk{kt kuLxuz

  yuzeMke kUfLkk [uh{uLk ys kxuu MkurMkekeykE fkuxo{kt ykkkukhk {eLk {uk{kxu yhS fhe Au. su{kt kkuku rLkkuok

  nkukLkwt ku{u skwt Au. yk {k{u wMkwLkke 19{e ykkMxLkk hkus kuskLkkuMkekeykR Mkur ss S.fu.Wkkkuyku fkuo Au.

  ys kxuLku MkekeykEyu kkt[ khMk{LMk kkt Akkt nksh Lk kkkt ku{Lkukkuzw nuh fhkk nkk. yk Wkhktk ku{LkeMkk{u rkLk {eLkkkk kuhLx k R~qfhk{kt ykwt nkt w. hr{kLk{kt yksu

  ys kxuu Mkur MkekeykR fkuxo{ktykkkukhk {eLkyhS fhe Au. su{kt ku{uskwt Au fu, nwt yk {k{u fwt s kkuLkke. nwt rLkkuok Awt. nwt knkh kku nkukkeMkekeykR Mk{k nksh hne ku Lkke. {tuykkW ku k MkekeykRLke {wtkRLkef[uheyu sR skk k kk Au yLkukkkMk{kt k Mknfkh ykku Au. suke {Lkuykkkukhk {eLk ykkk uRyu.

  y{kk : zku. LkhuL y{eLku kksLkk Mkkke kLkk {kxu fhueyhSLke yksu MkwLkke nkk hk{kt yke nke. u fu, ku{Lkkyuzkuufux Mk{Mkh nksh Lk hne fkkt yk {k{u w MkwLkkeykkk{e kk. 18{eyu kusk yu y{eLkLke yhS Mkk{u ktk yhSfhLkkh ykX ykhkukeykuLku k 18{e ykukMxu fkuxo{kt nksh hkk[eV wrze {ursMxux yu.k.uyu yku fkuo Au.ykhkukeykuLkuyksu [ksoexLke fkuke ykk kk y{eLku kksLkk Mkkke kLkk ytkufhue yhSLke MkwLkke nkk hkR nke. yk yhS kh w MkwLkke18{eyu {wke hne ku Mk{u 8 ykhkukeyku khVke yuzkufuxu hsqwykkfhe nke fu, ktk yhS fhLkkh ykhkukeyku yk {k{u {nLkk Au.kuke MkwLkke hr{kLk ku{Lke WkMkrk sYhe Au. kuke ku rMkuku{Lku k fkuxo{kt kkukk uRyu. yk hsqykk kk 18{eyu ze.S.khk Mkrnk ykX ykhkukeykuLku fkuxo{kt hsq fhk r[V wrze{ursMxuxu su MkkkekuLku yku fkuo nkku.

  y{kk, kk.13kunhkkweLk yuLfkWLxh fuMk{kt su{kt

  hnuk kqo zekyuMkke yuLk.fu.y{eLkukkukkLkk s Mkkke yuLk.e.[kinkLkwt ykurzkuhufkuzk fwO nkwt. yk Wkhktk yk s hufkuzky{eLku MkekeykRLku k ykwt nkwt.MkekeykRyu hsq fhuk [ksoex{kt k ku ytkurkkku kok{kt yke Au. keS khV kqokeyuMkykR yuLk.e.[kinkLkk kLku yk

  kkkk ykkkt kuu su MkwkrhLxuLzuLxLku yhSfhe nke fu, y{eLku su{kt {khwt kuhfku hekuMxk fwO Au. suke kuLke Mkk{u Vkuskhe khk{wsk fkokne ke uRyu. yk {k{u nuhkkueMkLkk yuf W[ yrfkheyu suMkwkrhLxuLzuLxLku kkkMkLkku yku ykku Au. uy{eLk rhw kwhkk {u kku ku{Lke Mkk{u kwLkkuk LkkUk{kt yku. kqo keyuMkykRyuLk.e.[kinku zeSke yuMk.yuMk.

  tzkkk, yrf kkueMk {nkrLkuf suyLku yurzLk [eV wrzr {ursMxuxLkufhue yhS{kt skwt Au fu, kuyku nky{kk MkuLx su{kt Mkhkh kzoLkk Y{ Lkt-3{kt wrzr fMxze nuX Au fu kty{eLkLku hkk{kt ykk Au. yuLk.fu.y{eLkusu MkkkkkykuLke khkLkke kh s sukrhMkh{kt rkktrk Mkw rVrMk ftkLkeLkwthufkuzoh Awke heku ke kwLkkRk ]rk fhe Au.

  Mxk {kxu y{eLk Mkk{u kwLkku LkkUku ?

  y{kk : kunhkkweLk yuLfkWLxh fuMkLkk k{k{ ykhkukeyku MkekeykE fkuxo{kt[ksoex {uk nksh nkk khu zku.y{eLk rMkkLkk yLku khk MkrnkLkkykhkukeyku y [wzkMk{kLku {k nkk, khu khk yLku [wzkMk{k [u zku.y{eLkkksLkk Mkkke kLkk kikh kk Au ku kkkku kkurc kke nkukLke kk Mkktk {enke. kunhkkweLk fuMk{kt u zku.y{eLk kksLkk MkkkekLkk kikh kk nku khtkw Ehk fuMk{kt kku kuykuykhkuke kLku s kukuu ktLku [u kkku Mktk Mkktk{ku nkku.

  WuLke Au fu, kunhkkwTeLk fuMk{kt [wzkMk{krMkkLkk k{k{ ykhkuke Mkkkh{ke {Mk su{ktfkhkkMk kuke hkk Au skhu y [wzkMk{k Lkrzksu{kt Au. Ehk fuMkLke kkkMk nkEfkuxuo MkexLku MkkUke Au.kunhkk fuMkLkk ykhkuke yrfkheyku kifeLkk y{eLkku{kt ykhkuke Au.

  yksu fkuxo Mktfw{kt k{k{ ykhkukeyku yufkeLku{e hkk nkk khtkw zku. y{eLk ykk nkk. yLykhkukeyku kt ktke zku. y{eLk Mke skkt uk {k nkk. yk Wkhke yufkkkk Mk kE hne Au fu, y{eLku ku