15-04-2011 panchmahal-dahod

15-04-2011 Panchmahal-Dahod
15-04-2011 Panchmahal-Dahod
Download 15-04-2011 Panchmahal-Dahod

Post on 25-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fkÞofhkuLkwt Mkt{u÷Lk ÞkuS ¼ksÃkk{kt Mk{kððk ytøku yr¼«kÞku ÷uðkÞk þw¢ðkh, íkk. 15 yur«÷, 2011 økkuÄhk k nk÷ku÷ k fk÷ku÷ k ÷wýkðkzk k òtçkwÄkuzk k Mktíkhk{Ãkwh k fzkýk k ËuðøkZ çkkheÞk k Ík÷kuË k þnuhk k ¾kLkÃkwh k økhçkkzk k ÄkLkÃkwhk k {kuhðk k ÷e{¾uzk ÃkkLk Lkt : 7 yLkw. ÃkkLkk Lkt 10 WÃkh («ríkrLkrÄ îkhk) nk÷ku÷, íkk. 14 ËknkuË, íkk. 14

TRANSCRIPT

 • knku, kk. 14knku nuh{kt rkkeoykuLku

  kk{kt kk R sk {kxufkohk MfqkLkLkk [kfuknkuLke {e Lkkh{kt hMkk{ktMkkRzLkk kt[k{kt kkze We hkekLkLkk fk[ kt fhe 10 keorkkLkeLke Mkkku kherhfAuzAkz fkoLkwt rsk kkueMk Mkqkkukhk k {u Au.

  k rkk yLkwMkkh knku{eLkkh{kt hnukku MktszuLke kexh kkukkLke Ssu20-yu-618 LktkhLke {kYkekLkLkkuWkkuk kkLkk AkufhkAkufheykuLku kk{kt kk Rsk {kxuLke MfqkLk khefuWkkuk fhkku nkuR nuhLkkkkuehkuz kh ykuu MkuLx{uheMfq{kt ykMk fhkkt Akufhk-

  Akufheyku ku kku kk Awxuyuxu khk hu {wfk . ykhhkusLkku { nkuR kRfku kkAqxk kk kuh kkt[{k ykMkfhke keo yuf rfkuheLkukuLkk hu {wfk skku nkku.hhkusLkku Mk{ kku Akkt Akufhehu Lk ykkkt AkufheLke {kkkyukkukkLkk krkLku VkuLk fhe fhkkt AkufheLkk rkkk kkukkLke

  kqkeLke kkkMk {kxuLkefk nkk ku ku{eLkkh{kt hkuzLkeMkkRz{kt kt[k{kt ykurMk{uLxLkk kkuzkWLk kkMku{kYkekLk kkfo fhuLkshu kzkkt kuyku kLkkkMku ykk nkk ku ku{kYkekLkLkk fk[ ktnkuR fk[{ktke ukkt tkx

  fkofhkuLkwt Mkt{uLkkuS kskk{ktMk{kk ytkuyrkku ukk

  (rkrLkr khk) nkku, kk. 14nkku tkwkuzk rkLkMkk kuXf

  Wkh fkUk uMk{ktke Mkkk kkt[khkhkMk khefu [qtxkR ykukWuMkn kkhek kuykuLkk Mk{kofku Mkkkukskk{kt ukLke kikheyku fhehkk nkukLkk ynuk nukk kkktrsk{kt hksfe kuku qftk ykkunkukLkk Mktfuk Mkktkze hkk Au. khukk rMkku{kt WuMkn kkhek khkfkofhkuLkwt Mkt{uLk fhe yLku ksk{ktMk{kk ytku yrk uk{ktykk nkk.

  nkku- tkwkuzk rkLkMkk

  kuXf Wkh yuf Mk{u fkUkuMkLkwt [oMnkwt yLku Mkkk kkt[ rkLkMkkLke[qtxe{kt fkUk uMk{ktke WuMknkkhek khkMk khefu [q txkRykk nkk. su Mk{u kkwfk kt[kkrsk kt[kk Wkhktk kk{kt[kkLkk Mkhkt[ku, ukekze khMkr{rkyku, Wkk kh Mkr{rkykukuhu k{k{ fkUkuMkLkk nMkf nke. sukk ko 2002Lke rkLkMkkLke[qtxe kkk ko 2007LkerkLkMkk [qtxe{kt kskkyu Mkkkykt[fe ee nke. su kk rskkt[kk, kkwfk kt[kk, kk{kt[kk yLku uk {tzeyku kfkUkuMkLkk nkk{ktke Mkhfe kR nke.skhu nk{kt nkku tkwkuzkrkLkMkk kuXf rMkkh{kt fkUkuMkkkMku yktkeLkk uXk Wkh kkkuxk fkofhku {kk hkk Au.

  khu kkt[ k rkLkMkk Mkh fhLkkhk WuMkn kkhek kuykuLkkMk{kofkuLke Mkkku xqtf Mk{{ktkskk{kt uzku kueyxfku nuke kR Au sukkkkLku w WuMkn kkhekMkkkuLke kk[ek{kt kykzfkY Mk{koLk {kw tnkukLkwt skwt nkwt. WuMknkkhekyu kk[ek hBkLkskwt nkwt fu ykxk kkuoMkwe fkUkuMkLke Mkkku hne yLkuMkuk fhe nkuk Akkt knk{kt {khe Mkkku ykuh{kwtkoLk kR hkwt Au. yLku WkukkkR hne Au. suke {khe kkMku{kk kus rfk kk Au fukuk MkLkMk uku ykk kkukk Akuze yLku hksfkh{ktMkrhnuwt suke nsw ykkk{erMkku{kt Mk fhe fk ku{

  skwtnkwt.khu WuMkn kkhekyu kk

  rMkku{kt kuykuLkk Mk{kofkuLke yufkuXf xke kk{ kku kuS nke. ktfkUkuMkLkk fkofhkuLkk {tk uk{ktykk nkk yLku kskk{kt Mk{wnMkkku uzkkLke kkkku ktke [[ko fhenke. khu WuMkn kkhek ksk{ktfkofhkuLke Mkkku yuLxe fhe hkknkukLkk ynukkuLku fkhu kskkLkenkLke Ake{kt f[kx uk {ehkku Au. u ykkk{e rMkku{ktWuMkn kkhek kskk{kt u{uu kku kue Mkrk{kt nkku-tkwkuzk rkLkMkk kuXfLkkrMkkh{kt hksfe fkhku {kLkehkk Au. ykk kskkLkk {kuzeykuku ytku fue Lkerk ykLkku Au kuLkeWkh k{k{ {kh hnuu ku{ {kLkk{ktyke hkwt Au.

  C M Y K

  C M Y K

  wkh, kk. 15 yur, 2011 kkuhk k nkku k fkku k wkkzk k tkwkuzk k Mktkhk{kwh k fzkk k ukZ kkhek k kku k nuhk k kLkkwh k khkkzk k kLkkwhk k {kuhk k e{uzk kkLk Lkt : 7

  nkku - tkwkuzk kuXf kh Mkkk kkt[kh fkUkuMk{ktke khkMk [qtxkLkkh

  WuMkn kkrhk ksk{kt uzk kuk Mktfuk

  MfqkLkLkk [kfu rkkLkeLke Auzke fhkkt Vrhk

  kwshkk hkLke MkkkLkkLke Mkwo strkLkehkkke WseLkk kkYku kt[{nk rsk{ktyM{kk hue {w {kkkuo Wkh VheLku kwshkkLkkrfkMk kkk rkx sLkkLkk oLk fhkkt nkk.kMkeh{kt kkuhk kkk nkku kku rLkfuehueLke kte. (kMkeh : fuwh Lke-Mkwhu MkkuLke)

  yLkw. kkLkk Lkt 10 Wkh

 • C M Y K

  C M Y K

  SANDESH : VADODARA FRIDAY, 15 APRIL 201110 kt[{nk-knkuyrM{kk kkk, zk.yktkuzfh stkeLke Wse

  MfqkLkLkk [kfu Mkts kexh k u AkufheLke Mkkk u

  kherhf AuzAkz fhkku Lkshu kzkkt kuAkufheLkk rkkkyu {kYkekLkLkku tkx

  [kf Mkts zuLke kexhLku kkueMkLkuMkwkhk fhe kuLkk rY knku kkwfkkk ueMk MxuLku Vrhk Lkk Ukkkkk ueMku k wLkk u Lkk Ue suLkk MkekkkA {kufe ykkunkku skhu yke{kLkMkef rf]rk hkkk MfqkLkLkk[kf Mkk{u nuhesLkk uyu VexfkhhMkkku nkku.

  ukZkkhek, kk. 14M{ stke koLke Ws{eLkk

  fko{Lkk kkYku ukZkkhek{kt yrM{kk kkk Lkefe nke.knku kku kwshkkLkk {w{tkeLkeWkMkrk{kt M{ stkeLkeWse kuxu sLkk Mkt{uLk{kLkwt Au. kuLkk kkYku kk. 14-4Lke Mkkhu ukZkkhek LkkhLkkxkh kkMku ukZkkhekLkkkhkMk kwkkhMkn kkkku yM{kkkkkLku eetze kkke wkhtfhkku nkku. yk Mktku kkwfk{w y{hMkn hkXk, {LkwkRfh, ksk kk.{w swkLkMkn

  kxu kkk kLk yrfkhe zku.hkLkfth kZe [kh {k{kkhkkxekh, kkwfk rfkMk yrfkheehkkR kxu ksk knkursk wk {kuh[ku {wrLk{ukkR uke, {nu kkkLkeku{s yLkuf yke nksh hkknkk. yk hue{kt M{ kwshkkLkkkek keMkxku knuhe, tzeyku MkkkukuZMkkuke kMMkku suxk kkRf MkkhkuyLku Lkkh{kt yM{kk kkk fkZenke. yLku khkk swk swkkk{zk{kt hue R skR nke. ykheku sLkk Mkt{uLkLkku Mktukukk{u kk{ knkU[kzku nkku.

  y.k. MkVkR {sqhMkt khk {w{tkeMkrnk MkkrLkf ktk{ktyhS fhkR

  knku, kk.14knku Lkkh Mkuk MkLkLkk ykhku

  rkk{kt Vhs kkk MkVkRfk{khkuLkk ku ku{s kuLkkrMkkR [o{kt yk[hkuk fkiktzLkkurhku fhe fkiktzLke kxMk kkkMkfhkk ku{s fkiktzeyku Mkk{urkk{f ku{s tzLkk{f fkoknenkk hkLke {ktke fhke uekhsqykk yr khke MkVkR{swh Mkt knku rsk kk khkhksLkk {w{tke LkhuL {kueLkufhkkk nuhLkk MkkrLkf nexektk{kt wftke kx {[e skkkBku Au. skhu Mk{k nuh{ktfkiktzeyku Mkk{u Vexfkh hMke hkku Au.

  {w{tkeLku fhk{kt ykuhsqykk {wsk sLkh kkuzo XhkLktkh 151 kk. 29-7-2009

  {wsk MkuLkuxhe RLMkufxhu ykkuhekkuxoLkk ykkhu knku Lkkh MkukMkLkLkk ykhku rkk{kt Vhskkk MkVkR fk{khkuLku kuykkk {kxu fkkz hek{kt ykwtnkwt. kk. 14-4-2010 Lkk hkuskhk hLk zku. kkkk Mkknukyktkuzfh sL{ strk rLkr{kuknkuLkk huzkuMk Lk kku knkursk ksk {w {nukRwhek, knku Lkkh Mkuk MkLkLkk{kS {wku MkwehkRkkkwhkk, kwLkkR k[keku kLkk [eV ykurVMkh ku{s rkyrfkh Mkt knkuLkk nkuukhku[tfktk kkte, Lkhu [kzk ku{shksu hkunkkR suk {nkLkwkkuLkeWkMkrk{kt kk. 14-4-10 Lkk hkusyktkuzfh strk fko{{kt MkVkRfk{khkuLkku ku kikh Au ku{ fneMkVkR fk{khkuLku ku ykkkLkwtLke kwt nkwt. khtkw yk fko{{kt{kk [kh MkVkR fk{khkuLku kuykkk{kt ykkkt MkVkR fk{khkuLkuAukhkkLkku yLkw kku nkku.

  fkh fu yk Mkkku Mkk{u sLkh

  kkuzoLkk Xhk Lkt. 113 kk. 31-7-2010 Lke Lkf {wsk MkuLkuxheRLMkufxhLkk rhkkuxo {wsk yk MkVkRfk{khkuLkk ku kuLx - xo uzeLktk- 158 rMkkR Yk. 210 {kukkk uze fk{ khLkk kW Lktk-1Lke rMkkR Yk. 21 {ku 100kWLkk rMkk [o MkkkuLkk fwYrkk 35,200 Lkku rMkkR [oLkehf{ e rLMke {uLuhLku [wfe Aufkiktz yk[hk{kt ykwt Au.

  nk 20 {rnk MkVkR fk{khkufk{e ku{s ntkk{e khefu Vhsku Au. kuykuLkk ku uz kWuu fw 40 Lktk kW kk skhuyn 100 LktkkWLke rMkkRLkkLkkkt [wfu Au suLke kxMk yLkuLke kkkMkLke {ktke fhk{ktyke Au.

  yk Mkkku Lkkh Mkuk MkLku ykku{krnke {wsk 31 MkVkR fk{khkuLku2 Lktk {ku 82 uz kuykkk{kt ykk suLkku rMkkR [o17,220 [wfk uRyu khtkw LkkhMkuk MkLk Yrkk 33,180 [wfkyk{ 13020 Yrkk khkLkk

  rMkkR [o kuxu [wfk. {rnkMkVkR fk{khkuyu kku uze kWsu kkukkLkk M[uo rMkzku Au ku{Akkt Lkkh Mkuk MkLku uzekWLke rMkkR fk fkhkuMkh[wfkR kuLke kkkMk ke sYhe Au.62 uze kuLkku rMkkR [o erLMke{uLMk uhLku [wfe eku Au.skhu 31 MkVkR fk{khkuLku kuykkk{kt ykk Lkke kku ku kukk fkt? yk{ knku Lkkh MkukMkLkLkk ykhku rkkLkk fk{eku{s ntkk{e MkVkR fk{khkuLkuku ykkk kkkku ku{skuLke rMkkR kkkku fkiktzyk[hk{kt ykwt Au. su{ fu uze{rnk MkVkR fk{khkuLke Mktk 20Au skhu Lkkh Mkuk MkLku 100 LktkkWLke rMkkR [wfu Au. ku{s100 Lktk Mkkze, [ek heu Aukkfe kwt fkt? su kkkMkLkku rkAu. 31 MkVkR fk{khkuLku kuMkykku Lkke su kkkku rMkkR [oyLku fkzwt kk fkt? yk kkkkukxMk yLku Lke kkkMk nkk hkskkwt Au.

  e nMkuh {nku {trh nkkehkke kkRf hueLku hk{tke stkMkn kkuhueetze ykkkkt e{uzk LkkhLkk hks{kkkuo kh kuu kkRf hue kMkeh{kt~{kLk kk Au. (kMkeh : {Lke kn)

  knku, kk. 14knku kkwfkLkk {kuxe hs

  kk{Lkk kk{kt E {kAk{khk ku {kuxe hs kk{Lkk 49keo ykuz kkLke [efe {kxe{ktkMkeLku kze skkt [efe {kxe{ktVMkkE skkt kkLkk kke{kt zwkeskkt {kuk rLkksw nkwt.

  {kuxe hs kk{Lkk 49 keokkkkE u{kkE {ke kEfkuhkku ykXuf kkLkk Mkw{khu {kAkkfzkLke E kk{Lkk kku

  {kAk {khk kk nkk. sktkkLke {kxe [efe nkuE kk kMkeskkt kkLkk kke{kt kzk nkk yLku[efe {kxe{kt qtke skk kkekekE skk kke{kt kwtkkE sEku{Lkwt {kuk rLkksw nkwt.

  yk Mktktu {kuxe hs kk{Lkk {hsLkkh kkkkE u{kkE {keLkkkE MkLkkkE u{kkE {keyuknku kkwfk kkueMk MxuLku fhkk kkueMku yfM{kk {kukLkk fkkkufhe ykk kkkMk nkk he Au.

  (rkrLkr khk) knku, kk. 14[kfLke kVk yLku knLkLke

  k{kk fhkk w zkLkk fkhu kwhkkxkuze ykke kkRf kku kkwfkLkkYkkuzk kk{u hkuz kh Mek kR skkthkuzLke kksw{kt yku kkhkkkzk{kt kkRf Mkkku kxfkuk kkRfkh Mkkh ku RMk{ku kife yufLkwt xLkkMku s f{f{kxewO {kuk rLkkwtnkwt. skhu keu RMk{ kukLk kRskkt kuLku Mkkhkh ykuo LkSfLkenkurMkx{kt Mkuzk{kt ykkLkwtskk {u Au.

  k rkk yLkwMkkh yufkkRf

  [kf kuLkk fkLke Ssu5 keMku-8881 LktkhLke nehkunkuLzk kkRf khkkA yuf RMk{Lku kuMkkze kkRf kkkkkuhLkk Mk{u kwhzku kVkheheku ntfkhe R skkt Ykkuzk kk{uLkkrLksoLk hkuzkh Mek kR skkt hkuzLkeMkkRzLkk kkhkk kzk{kt kkRfkh kuXu ku Mkkhku kkRf Mkkku sVtkkukRLku kxfkkkt ku kifeLkk yufR{MkLku hehLku kkk {kkk{kt ktehRyku knkU[kk xLkk Mku s kuLkwtf{f{kxewO {kuk rLkkwtnkwt.skhu kkRf kh kuXu keuRMk{Lku kteh Ryku kkkt ku kukkLk

  kR kku nkku. yk hkuz khke kMkkh kke 108

  R{hsLMke {kukkR kLkLkk [kfLkeLksh kkRf Mkkku kzk{kt kzukuRMk{ku kh kzkkt kuykuyu kkfkefe{ze kkueMkLku fhe Mk khkkuke kukLk RkMk RMk{Lkuk Mkkhkh {kxu LkSfLkenkurMkx{kt {fe ykkkkt kuLku kMkkhkh {k kk ku kLk{kt ykkktkuyku fku yLku ktLkk Au ku skwtnkw t. yk ktLku kkRf Mkkh{uLkk fkuR kk{zkLkk nkukLkwtk {wt nkwt.

  Vkukwhk, kk. 14Vkukwhk kkwfkLke yM{kk kkk

  {kLkkZneke Y kE knkuknkU[u. {kLkkZ ne kh {kuxeMktk{kt ykrkMke kEyku nkshhkk nkk. knku rsk {wtfhkE yk{ekhLke nkshe{ktkwYkkutLkk sfkh Mkkku 700kkEf MkkhkuLke hueLkku wkhtfhk{kt ykku nkku. knkursk{kt {w {kf knku kkuM{ strk koLke WseLkkuMk{kkLk Mk{khkun hkLkk {w{tkLkhuLkE {kueLke nkshe{ktkuLkkh Au.

  rskLkk huf kkwfkLkk yLkkkukk{ku fhk{kt yke hkk Au.khu Vkukwhk kkwfk{kt k M{Mk{kkLk strkLkk kukk{kuLkuyLkwkeLku {kLkkZ kkukeu kkEfMkkh hueLkwt rk ykkusLk

  fhk{kt yku Au. {kLkkhZ nekku kwYkhLke nue Mkkhu ykXkkLkk Mkw{khu knku rskkt[kkLkk {w tfhkEyk{ekh, knku rskkt[kkLkk fkhkukkhe yk kkwfkkt[kk M