17-12-2010 bhavnagar

Click here to load reader

Post on 30-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CMYK CMYK CMYK CMYK `` 45.35 `` 60.03 `` 70.82 • xwS MÃkuõxÙ{ fki¼ktz{kt íkÃkkMk Ãkh Mkw«e{ fkuxo Ëu¾hu¾ hk¾þu • h001Úke 2008 MkwÄe fhkÞu÷e xwS Vk¤ðýeLke íkÃkkMk • hex yhSLku Vøkkðe rËÕne nkEfkuxuo økt¼eh ¼q÷ fhe Au • fki¼ktz{kt íkÃkkMk fhðk ¾kMk xe{Lke fkuE sYh LkÚke. yu{.su.fku÷usLkk rðãkÚkeoykuLku çkeò Mkºk{kt «ðuþ ytøku þhíke {tsqhe 70 ÞwðíkeLku ¼ku¤ðe MkuõMk {kÛÞwt zku÷h yksLkk ytf MkkÚku ▲▲ 0.06 ▲▲ 0.43 [ktËe

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) Lke rne, kk. 16

  fuLLkk kkoh rkku {wLk kkuxoyuLz Mku r.Lku kwkhu rfLkkhkrMkkhLkk rLk{kuLkk nuhLkk{kLkku tkfhk k ku-fk LkkurxMk Vxfkhe Au.uLkk kr{ rhkrfLkkhu kLkke kthyLku Mkur EfkLkkr{f kuLkrfMkkLkkh yk kLkke ftkLke Mkk{u{Ae{kh yrfkh Mktko MktkXLkLkk{Lke yuLkSyku khk VrhkLkkUkk{kt yke nke. {wLk kkuxoLkk

  uMx kkuxo yLku Lkkuko kkuxoLku ykkuhLMk yLku kuLkk xkWLkrk kusuxLkukwshkk hk kkoh yMkh Mk{ekkykkkurhxeyu ykku {tsqhe h k {kxu Lkfhe ue ku ytku kkoh rkku ftkLkekkMku 15 rMk{kt fkh skk kkfefhe Au. Mkkku s xkWLkrk yLkunkMkxLku kusuxLku {tsqhe ykkkktykkW furL ukkEyku Lk kkkMkk

  k kwshkk fkMx kuLk {uLkus{uLxykkkurhxeLku k [kh yXkrzk{ktskk ykkk LkkurxMk kkXe Au.

  yuLkSykuLke Vrhk kAe kkohrkkLkk yurzLk zkhuxh yu.MkuLk uu 14{e rzMkuBkhu MkkExLke{wkfkk ee nke. ku{u ykkukynuk{kt skkwt nkwt fu uMx yLkuLkkuko kkuxoLke MkkEx kh ykuk rhkE

  LkMkrk hkkk rMkkh{kt rhkLkkkrkLkku fk Wu[eLku kwhkLkwt fk{uhkuhke [ke hkwt Au. rfLkkhkLkkfkrk rMkkh{kt kkuxo xMx khkLkktk{kt ykue kkEkkELkLkk fkhuhkeLkwt kke kteh heku yhkuk AuyLku kuke kkuxoLkk kr{ kkk WkhrMkkhLkk {uLkw (Mkthe]k) ktehyMkh kkBk Au ku MkqfkE kk Au. yLkuf

  skyu {uLkwLkku Lkk fhkku Au. kzeLkku rMkkh yLku rhkE knLkukteh yhku fhk{kt ykku Au.MkkEx kh yuf kkuzo yuhkkuxo kkou Au. su yk rMkkh{kt yuhkuzku{kLku ku{ kou Au. yuhkkuxo rfMkkk{kxu yuLk{uoLx EBkux yuMkuMk{uLxnuhLkk{k 2006 nuX ykkkukhekhkLkke {ue Vhrskk nku Au. su{ukE Lkke. Mk{w Lkk{Lke xkWLkrkLku

  (yusLMke) Lke rne,kk.16

  Mk{k uLku n[{[ke{qfLkkh xwS Mkux{ VkefkiktzLke kkkMk Mkwe{ fkuxoLkeuhu nuX fhk{kt ykuyLku Mk{k rk kh fkuxo[ktkke Lksh hku kuenuhkk fheLku MkhfkherkuheLku 1.76 k fhkuzLkwtLkwfMkkLk knkU[kzLkkh ykfkiktzLke kkkMk{kt fMkwhkhk{k{ kufkuLku ykkLkk kkt-shk{kt kkLkku {LkMkqkku fkuxuok fkuo Au. Mkwe{ fkuxuo

  MkekeykE yLku EzeLku h001ke2008 Mkwe fhkue xwS VkeLkekkkMkLkku yku ykkk{kt ykku Au.yk{ yuLkzeyu yLku wkeyu yu{ktLkuLkkt kMkLkfk{kt xurfku{ kukuuk{kt ykuk rLkokuyLku ykkk{kt ykukkMkLMkLke kkkMkfhk{kt yku. fkuxokhk xwS Mkufx{LkeVke{kt kfkeLkxurfku{ kLk yu.hkLku kkr{f ryuskkkh Xuhk{kt

  ykk nkk. fkuxuo Mk{k {k{k{ktskkkh k{k{ kufkuLke Mkk{u fuMkfhk k fkwt nkwt. MkeeMke yLkufukLkk rhkkuxoLkk ykkhu rLkc kkkMkfhk Mkwe{u Vh{kLk fwO nkwt.

  Mkwe{u Mkhfkhe rkuheLku kukLkwfMkkLkLke kMkeo kkkMk fhkMkekeykE yLku Eze ktLkuLku ykuykku nkku. Mkkku Mkkku kkkMkLkkkkYku zwy xufTLkkukuS

  Mkezeyu{yu yLku SyuMkyu{ ku{sMkux{ kMkLMk {uk xurfku{ftkLkeykuLku hkxef]k kUfku khkykkk{kt ykue stke kuLkLku kkkkMk nuX ykhe uk fzf yku

  fkuo nkku. Mkwe{ fkuxuofkuEk k, ku{Lkknkuk yLku yLMktMkkykuLkk k{ktykk kh yLku nukrLkk fkiktzLkwt kkutkuke ze kkkMk fhkEze yLku MkekeykELkuVh{kLk fwO nkwt.

  sMxMk S.yuMk.Mke yLku yu.fu.kk-tkweLke kU[u Mkkk fhe

  nke fu kkkMkLkk kkYku MkhfkhLkuLkkktLkwt LkwfMkkLk fE heku kwt ?nuhrkuheLku fuxwt LkwfMkkLk fE heku kwt?kuLke kkhe fhk fkwt Au. Mkwe{ fkuxuokkkMk ytkuLkku krk ynuk 10{eVukwykhe h011Lkk hkus Mkektfh{kt ykkk MkekeykE yLku EzeLkuMkq[Lkk ykke nke. fkuxuo yk rMku wMkwLkke nkk hkLke nuhkk fhenke. zkpxLkkt yrfkheyku u kMkLMk{kxuLkkt fhkh{kt ykukkuhkETz rMkLkuxhenku kku ku{Lke kkkMk fhk fkuxuo ykuykku nkku.kU[u nkEfkuxoLkk ykuMkk{u yuLkSyku MkuLxh Vkuh kfELxhuMx rrxkuLk khk kfhkue ykeLku {tsqhe ykke nke.rne nkEfkuxuo xwS Mkux{ {kxu

  kMkLMk {tsqh fhk yk[hk{ktykue kuhherk{kt MkekeykE kkkMk{kxuLke {ktkeLku Vkke ee nke.kU[u Xuhwt nkwt fu yk yhSLku VkkeELku nkEfkuxuo kteh q fhe nke.kkr{f heku ykkukku{kt { uk Au.kqhke Mkk{ke k hsq fhk{kt ykeAu.

  kU[u fkwt nkwt fu MkuLx rrsLMkfr{LkLkku ynuk yLku fukLkkkkhku rLkkk kkkMkLkk kkYku hnuku sYhe Au. kU[u fkwt nkwt fu ykfkiktz{kt kkkMk fhk kMk xe{{kxuLke fkuE sYh Lkke. fkh fuMkhfkh fkuxoLkk rLkhek nuXLke kkkMk{kxu Mkt{k kE [qfe Au.

  MkuLMkufMk 217.08 19,864.85

  rLkVxe 56.45 5,948.75

  MkkuLkwt 50.00 `` 20,800

  [kte 100.00 `` 44,600

  zkuh 0.06 `` 45.35

  whku 0.43 `` 60.03

  kkWLz 0.30 `` 70.82

  CMYK

  CMYK

  r.Mkt.2067, {kkh Mkw-11 wkh 17 rzMkuBkh, 2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 ` 3-00 ttk : 14+4 VkuLk : 2519942Website:www.sandesh.com

  yu{.su.fkuusLkk rkkeoykuLku keMkk{kt u ytku hke {tsqhe

  yksLkk ytf Mkkku 7 nkUkfkUkLkk wfu VuMkkqf khk70 wkeLku kue MkuMk {kwt 10 kuhe fMxoLkLkwt zofk kAekhke xe{Lku kqzkk kLkkhLkk fwtkhkzk{kt tkkhLkk8 zuk Mke142

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  rMkLkuMktu

  Mkux{ Vke{kt 2001ke kkkMk

  y{kk : nk{kLku fhx kkkMkkihkx-fA Mkrnk Mk{k hk{ktfkuzLkwt yk{ wt Au yLku yufkyufXtzeLkwt uh wt Au. yksu hkLkwt Mkkike Lke[wtkkk{kLk LkrkLkwt 7.4 rz.Mku.LkkUkwt nkwt.hkLkk {kuxk kkLkkt nuhku{kt XtzeLkkukkhku [fkkk kufkuyu fzfzke XtzeLkkuynuMkkMk fkuo nkku. nk{kLkkkkLke ykkkne {ku hk{ktnsw 48 fkf Xtze he hnuu.

  Auk [kh-kkt[ rMk knuktMkkihkx kkk fA{kt hk keseuke Xtze kze hne nke kh kkrMkkhku{kt XtzeLke kekk xe AuyLku nu Vheke XtzeLkku [{fkhkuku Au. yk Wkhktk ku rMk{kthkLkk yL kkku{kt XtzeLkku [{fkhkuku Au. suLku fkhu nue Mkkhu yLku {kuze hkkunkzfkt kese uke XtzeLkwt u{ hk{kt skE hkwt Au. kEfkLke Mkhk{eyu hkLkk {kuxk kkLkk rMkkhku{kt Xtzekk hMkk kh hnukk

  Mkwe{Lke uhu nuX MkekeykE-EzeLku Mktwk kkkMkLkku Mkwe{Lkku yku: MkeeMke-fukLkk rhkkuxoLkk ykkhu kkkMkLke kkfe

  xwS Mkux{ fkiktz{ktkkkMk kh Mkwe{ fkuxouhu hku

  h001ke 2008 Mkwefhkue xwS VkeLkekkkMk

  hex yhSLku Vkkerne nkEfkuxuo ktehq fhe Au

  fkiktz{kt kkkMk fhkkMk xe{Lke fkuE sYhLkke.

  MkeeMkeLkk rhkkuxo-fukLkkkkhkuLku ykkhu kkkMk

  Mk{k {k{k{kt xkEyukkkt fu{ Lk ekt nkktkuLke kkkMk

  Mkhfkhe rkuheLku kukLkwfMkkLkLke kkkMk kh wkLk ykkk Vh{kLk

  Mkezeyu{yu-SyuMkyu{LkkxkLMkVhLke kkkMk

  kfkk Lkn hkkkykukhuxhkuLku kMkLMk fEheku ykkk kuLke kkkMk

  hku ykWx ykukuLkfu{ kkk{kt ykk Lknkk kuLke k kkkMk keuEyu

  Mkhfkhe kUfku khkkMkLMk {uLkkhexurfku{ ftkLkeykuLkuykkue stke kuLkLkek kkkMk ke uEyu

  Mkwe{u wt fkwt

  y{kk, kk. 16

  Lkkkt {tkku rnLwyrk fwxwtk (yu[wyuV)kf kurzLx Vtz (kekeyuV)kkk kt fhkk fkk{kt{nLkku Mkwkhku fhe kuLku kuux{ktrMk fkuo Au. Lkkkt {tkkukuf rrLkr yrrLk{,

  1968 (23)e f{ k yLkukuxk f{ [kh khk {ueMkkkykuLkku Wkkuk fheLkufkk{kt {nLkku Mkwkhku kfkuo Au. yk Mkwkhkuu kf

  kurzLx Vtz (MktkuLk) kusLkk2010 khefu ykuku.Mkwkhk{kt skk {ku'yu[wyuV khk su kf

  15 ko kqhkt kkt nku kuktyu[wyuV kekeyuV kt ku

  Lkkkt {tkkLke kkuMx ykurVMk-kuLfkuLku 31-3-2011 Mkwe{kt kkk kt fhk Mkq[Lkk

  Mkkihkx - fA{kt XtzeLkwt uhwt: Lkrk 7.4 rzke

  kwshkk{ktkexuMx rfuxMko

  y{hMk kk, hk{Skk Lkfw{, rLkw{ktfz, ekf kuLk,kkS kkfkz, sMkwkxu, fhMkLk khe,ytw{Lk kkfkz,ehs khMkkk, kkkkxu, swuLMkn,RhVkLk kXk, {wLkkVkxu, [ukuh kqhk,su WLkzfx

  MkuLwrhLk, kk.16

  MkkihkxLkk rfuxMko {kxu nkMkwo Mk{ [ke hkku Au. ku{rnLkk ykkW hksfkuxLkk [ukuhkqhk kk nu ykske rkykrfk Mkk{u Y kue k{ xuMx{u[Lke xe{{kt kkuhkthLkk suWLkzfxLku xuMx fuk ykkk{kt ykeAu. rnh kLk k kkkt 19keo zkkkuze zke kkuh suWLkzfxLku xuMx xe{{kt kfykkk{kt yke Au.

  su WLkzfx xuMx fuk{uLkkhku khkLkku 267{kuuh Au. LkuxTMk{kt suLke

  kkukke kuhe fMxoLk yLku Mkr[LkkUzwfh qk s krk kknkk. su WLkzfx k{ fkkLke8 {u[{kt 31 rfux uhe [qkuAu. suu yk kuo LqeuLz kkukuuk ytzh-19 zofk{ktkLkkh uk fkuo nkku. ykkLkkh ukLku fkhu suLkuRLzLk er{h ekLke keSrMkLk{kt su WLkzfxLkufkufkkk LkkRxhkRzMko Mkkkufhkhk fhk{kt ykku nkku.suu hksMkkLk hkuMk Mkk{uLke{u[{kt 26 hLk{kt 3 rfux uhekke uk fkuo nkku.

  MkkihkxLkk suWLkzfxLku xuMx fuk

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  kwshkkLke rhkrfLkkhk {uLkus{uLx ykkkurhxeLku k fuLLke LkkurxMk

  kkoh rLk{kuLkk tk k {wLk kkuxoLku LkkurxMk

  ywkt tt k 13 h

  CMYK

  CMYK

  CMYK

  CMYK

  ND-20101216-Fpg-BVN.qxd 17/12/2010 00:01 Page 1

 • Mkkkurhk-fkrfMkkLkkeykkkt nurhhkkeyku {kxu rLkwtMkkike {kuxwt YMxkMk LkuLk kkfo

  kLkkh, kk.16

  kLkkh rskLkk ukh(k) LkuLk kkfo{kt rkkukkk {kxu fkrfMkkLk yLkuMkkkurhk suk uku{ktke swkswk [kh fkhLkk y nurhhkkeykuLkk xkukt Wkhe kzu Au. hkrxWkLk{kt rnhkkt wo nurhhkkeykuLke kkhe ykkefk

  kk.17 yLku 18 yu{ ku rMkhr{kLk ukh LkuLk kkfoMkwexuLzLx stk Mkkutfe,ykhyuVyku rs hkXkuz MkrnkLkkyrfkheyku khk fhk{kt ykLkkhnkukLkwt Lk kwoku{ktke k {wtnkw.

  Wk {krnke yLkwMkkhukh ykh{kt rkkukkk ykkkt kkh nurhhkkeyku swk swk [kh fkhLkk nkuAu. su{kt kue nurhh, {kuLxukwMknurhh, nuLk yLku {ko nurhhLkkuMk{ku kk Au. r{kt wo{Lkkkk nurhh kkeyku ukh-kzeLkkQk kkfLku LkwfMkkLk fhkktSstkwykuLkku yknkh fheLku fwhke

  stkwLkkf khefu kwhkh kk Au.kue s heku, kLkkh rsk{kt

  yku ukh (k) LkuLkkkfo nurhh kkeyku {kxu wrLkk{ktMkkike {kuxwt YMxk Mk kk Au.MkqkkuLkk skkLkwMkkh ko 1996{kt rkxe ikkrLkf khkykh{kt nurhh kkeLke Mkrk3000 kk{kt yke nke. su{kt{: [zkWkkh kkku hkku nku ku{kk ko h009 {kt nurhhLke Mkrkkkhe hh00 LkkUkE nke.

  Lk kwokuLkk skk {wskukh hkrx WkLk{kt rnhkktrue kke nurhhLke Mkrkkkhe ykkefk kk.17 Lkuwkh yLku kk.18 Lku rLkkh yu{

  ku rMk hr{kLk yuMkeyuV stkyuMk.Mkkutfe, krhkuk Lk yrfkhe

  rs yu.hkXkuz kuhu Lk y{khkukhk nkk hk{kt ykLkkh Au.

  CM

  YK CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  CMYK

  CMYK

  SANDESH : BHAVNAGAR FRIDAY, 17 DECEMBER 201022 Lq

  kuxkuLkk k{ktexhu Y. 3.10Lkkukhku : zeLkkk{kt Y. hLkkukhku kkLkefkk

  kLkkh kk. 16

  khk kuxkur{ fkukko uhuLkrr{xuzu (kekeMkeyu) kuxkuLkkk{kt khku fko kk uLke Mkkike{kuxe Mkhfkhe ykuE ftkLke ErLzLkykuE fkukkouhuLk (ykEykuMke) khkk kuxkuLkk k{kt khku fhk{ktyku Au. kuxkuLkk k kk

  kLkkhLkk LkkkhefkuLkk ksuxkuhkk Au yLku kuxkuLkk Lkk{Lkkuf[kx fhkk kufku Lkshu [ze hnkAu.

  kLkkh Mkrnk uh{ktkuxkuLkk k{kt h{ khku kkuAu suLkk fkhu kufkuLke {wfueykue Au. nk kuxkuLkk k{kt kukuyk khku Auk 6 {kMk{kt Mkkike

  {kuxku kkhku Au. kuxkuLkk kkhk kkkku kMkwkEyu skw nkwfu, kLkkh{kt kuxkuLkk k{ktexhu Y. 3.10Lkku khku kku Au.Mkkk kuxkuLkku exhLkku k Y.k6.k4 ke eLku Y. k9.64LkeMkkkxeyu knkut[e kku Au, kue s hekue{e{ kuxkuLkku exhLkku k Y.k9.h0ke