1 ¤â€”...

Click here to load reader

Download 1 ¤â€”  ¤® ¥† ¤« ¤¨ ¥† ¤§ ¤§ ¤¤ ...  ¥¬  ¤°  ¤® ¤‘ ¤¨

Post on 06-Sep-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • अनुसूचि : ३ (दपा ११ को उऩदपा ४ (ख) सॉग सम्फन्धधत)

  ++++-!_ गाउँपालऱका भवन लनर्ााणर्ा कार् गने ज्याऱादारीहरुऱाई राहत ववतरण गरेको वववरण

  ++++-२_ गौर्ऱु गाउँपालऱका वडा न ६ र्ा लर्लत २०७७।१।७ र ८ गते राहत ववतरण गरेको वववरण

  क्र. सॊ.

  /fxft k|fKt ug{] JolStsf]

  gfd

  पोन न फावुको नाभ फाजेको नाभ याहतको वववयण मभतत kl/jf/ ;+Vof

  कैफपमत

  ! gf}n] rbf/f (*^*$@$%(# /Nn' rbf/f ;Gtf]s] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.& % hgf

  @ lx/] Njf/ (*^%^!@%*) wg Njf/ dg] Njf/ ,, ,, ,, @)&&.!.& & hgf

  # pd]z a rbf/f (*$%&$#$$! lep/fd]] rbf/f rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.& ( hgf

  $ dfg] ;fsL{ (*^*&$%*!) bn] ;fsL{ sGh8] ;fsL{ rfdn #) s] lh @)&&.!.& % hgf

  % ;'lzn a rbf/f (*$*@@#@%^ ;u'g] rbf/f vf]6] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.& % hgf

  ^ ;f]O6] rbf/f (*^^$$&()@ df]tL rbf/f sfn] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.& % hgf

  & lxdfn a ;fsL{ (*^%%#%%!* uf]/] ;fsL{ bn] ;fsL{ rfdn #) s] lh @)&&.!.& % hgf

  * 1fg a rbf/f (*$(%&&% 8a] rbf/f sfn] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.& # hgf

  ( /fd a Njf/ (*^*%$^!)@ r'km] Njf/ dg] Njf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.& ^ hgf

  !) hof ;fsL{ (*^#!)!($# c;f8] ;fsL{ sn] ;fsL{ rfdn #) s] lh @)&&.!.& & hgf

  !! u0f]z a la s (*^*%$^!)! wg a Njf/ dg Njf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.& & hgf

  !@ 8a] rbf/f (*^*%$^)%$ sfn] rbf/f ;'Gts] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.& ^ hgf

  !# la/ a Njf/ (*$$^^(&@( r'km] Njf/ dg] Njf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.& # hgf

  !$ wg a Njf/ (*^%^@*$&& r'km] Njf/ dg] Njf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.& & hgf

  !% b]a a ;fsL{ (*^@&(*!!@ uf]/] ;fsL{ bn] ;fsL{ rfdn #) s] lh @)&&.!.& # hgf

  प्राप्त गने व्मन्ततको नाभ

  ठेगाना टेमरपोन फावुको नाभ फाजेको नाभ आमोजना तथा काभको प्रकाय

  याहतको वववयण

  याहत ववतयण गयेको मभतत

  सोभ फहादयु गुरुङ भाई न ऩा ३ ईराभ

  ९८४८५०७२२० बुवन मसहॊ गुरुङ

  भनववय गुरुङ

  गाउॉ ऩामरका बवन तनभााणभा ज्मारादायी

  िाभर ५० फकरो दार ८ फकरो नुन ३ ऩोका तेर ३ मरटय गेडागुडड ८फक रो

  २०७६।१२।२५

  सधतोष अचधकायी

  भाई न ऩा १० ईराभ

  ९८६३६२३७७९ टटकायाभ अचधकायी

  ववय फहादयु अचधकायी

  भन फहादयु याई भाई न ऩा १ ईराभ

  ९८६२६९३७४३ टदर कुभाय याई

  ववय फहादयु याई

  सुतनर भगय भाई न ऩा १ ईराभ

  ९८४८१९५१२९ ततर फहादयु भगय

  खडक भगय

  ववष्णु ऩौडरे भाई न ऩा ३ ईराभ

  ९८४८४९२६७५ ऩुष्ऩरार ऩौडरे धनरार ऩौडरे

  प्राप्त गने व्मन्ततको नाभ

  ठेगाना टेमरपोन फावुको नाभ फाजेको नाभ आमोजना तथा काभको प्रकाय

  याहतको वववयण

  सोभ फहादयु गुरुङ भाई न ऩा ३ ईराभ

  ९८४८५०७२२० बुवन मसहॊ गुरुङ

  भनववय गुरुङ

  गाउॉ ऩामरका बवन तनभााणभा ज्मारादायी

  िाभर ५० फकरो दार ८ फकरो नुन ३ ऩोका तेर ३ मरटय गेडागुडड ८फक रो

  २०७६।१२।२५

  सधतोष अचधकायी

  भाई न ऩा १० ईराभ

  ९८६३६२३७७९ टटकायाभ अचधकायी

  ववय फहादयु अचधकायी

  भन फहादयु याई भाई न ऩा १ ईराभ

  ९८६२६९३७४३ टदर कुभाय याई

  ववय फहादयु याई

  सुतनर भगय भाई न ऩा १ ईराभ

  ९८४८१९५१२९ ततर फहादयु भगय

  खडक भगय

  ववष्णु ऩौडरे भाई न ऩा ३ ईराभ

  ९८४८४९२६७५ ऩुष्ऩरार ऩौडरे धनरार ऩौडरे

 • !^ ho?k ;fsL{ (*$*!(%!#) uf]/] ;fsL{ bn] ;fsL{ rfdn #) s] lh @)&&.!.& ^ hgf

  !& gGb ;fsL{ (*$&%$#(%$ uf]/] ;fsL{ bn] ;fsL{ rfdn #) s] lh @)&&.!.& % hgf

  !* nlIf nf]xf/ (*^$#))^^^ wg nf]xf/ dg] nf]xf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.& & hgf

  !( kfgf Njf/ (*^$#))^^^ wg nf]xf/ dg] nf]xf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.& *

  hgf

  @) s/g rbf/f (*^*%$^#$) uf]/] rbf/f wglj/] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.& $

  hgf

  @! ux]Gb] rbf/f (*^*%$^#$) wgL rbf/f ls¶f] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.& % hgf

  @@ d+un] nf]xf/ (*^*%*&%^* /lg Njf/ ls6\6f] Njf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.& ( hgf

  @# rgf b]la rbf/f (*^*%*&%^* gGb] sfdL wgla/] sfdL rfdn #) s] lh @)&&.!.& & hgf

  @$ uf]/] Njf/ (*^*&&!##* /gL Njf/ wgla/] Njf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.& !)

  hgf

  @% k|df]b rbf/f (*^*$&%^%( df]tL rbf/f sfn] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.& % hgf

  @^ uf]/] rbf/f (*$&%%)%( wgla/] rbf/f ;Gts] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.& ^ hgf

  @& r}tL la s (*^%&%@&*& gGb] la s wgL la s rfdn #) s] lh @)&&.!.& % hgf

  @* ;'lgtf la s (*^%&%@&*& r}t] la s a'b] la s rfdn #) s] lh @)&&.!.& & hgf

  @( /u] rbf/f (*^%&%@&*& h+u] rbf/f rt'/] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.& ^ hgf

  #) ;]t] la s (*^%*&!&%% km'u] Njf/ sf;] Njf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.& ( hgf

  #! gf}n] Njf/ (*^%*&!&%% km'u] Njf/ sf;] Njf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.& $

  hgf

  #@ efgf la s (*^%&%@&*& km'u] Njf/ sf;] Njf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.& % hgf

  ## s'zL la s (*^%&%@&*& efg] la s la/rb][ la s rfdn #) s] lh @)&&.!.& %hgf

  #$ dfg] la s (*^*&*!@%^ wg la s dg] la s rfdn #) s] lh @)&&.!.& % hgf

  #% ;'/]Gb| la s (*^*&*!@%^ wg la s dg] la s rfdn #) s] lh @)&&.!.& %hgf

  #^ sn' rbf/f (*^*&*!@%^ wg Njf/ dg] Njf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.* ^ hgf

  #& wgf la s (*$*$*)((# gGb] la s dv{b la s rfdn #) s] lh @)&&.!.* ^ hgf

  #* wg Njf/ (*$*$*)((# alh/] Njf/ /lg Njf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.* *

  hgf

  #( ?k rbf/f (*$*$*)((# ub] rbf/f la/efg] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.* $

  hgf

  $) nIdL la s (*^(()^$!& wg pv]8f la/efg] pv]8f rfdn #) s] lh @)&&.!.* & hgf

  $! /hgf la s (*^(()^$!& hof la s wgla/] la s rfdn #) s] lh @)&&.!.* ^hgf

  $@ la/snf rbf/f (*^(()^$!& vG6] la s hx/] la s rfdn #) s] lh @)&&.!.* ^ hgf

  $# ;'s] rbf/f (*^(()^$!& hu rbf/f rt'/] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.* ( hgf

  $$ snf rbf/f (*^(()^$!& uug] Njf/ bn] Njf/ rfdn #) s] lh @)&&.!.* ^ hgf

  $% cs] rbf/f (*^(()^$!& nIfL rbf/f sfnf rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.* & hgf

 • $^ l;/] rbf/f (*^(()@$^@ ef]6] rbf/f sfnf rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.* & hgf

  $& zGtf]if rbf/f (*$$!%)(** bnla/] rbf/f ef]6] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.* % hgf

  $* wg] rbf/f (*$$!%)(** ef]6] rbf/f sfnf rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.* ^ hgf

  $( aDd rbf/f (*$$!%)(** ef]6] rbf/f hAa/] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.* *

  hgf

  %) ?kl;x rbf/f (*^%&$%%)) ub] rbf/f df]lt rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.* % hgf

  %! e'hL rbf/f (*^%&$%%)) sfNr] rbf/f s0f{ rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.* # hgf

  %@ dg rbf/f (*^%&$%%)) g'g] rbf/f uh] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.* ^ hgf

  %# k|]d rbf/f (*^%&$%%)) bnla/] rbf/f ef]6] rbf/f rfdn #) s] lh @)&&.!.* ^ hgf

  %$ h'gf rbf/f (*^%&$%%)) uug] la s bn] la s rfdn #) s] lh @)&&.!.* & hgf

  %% la:gf la s (*^%&$%%)) les] la s la/] la s rfdn #) s] lh @)&&.!.* !@

  hgf

  %^ /u] la s (*^%&$%%)) l/pn]

View more