2 smRuti muktA phalaM - Ahnika

Download 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika

Post on 13-Sep-2014

127 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

from vaidyanAtha dIkShitIyaM

TRANSCRIPT

<p>atraavasthaane ca</p> <p>manyushceti</p> <p>praaNaa vai</p> <p>sUryAnuvAkasyAgni R^iShiH Cha.ndo gAyatryamaMshumAn .</p> <p>mR^ityunaashane</p> <p>smR^ityarthasaare - "guptamagryAmbu nItvAtha homaM</p> <p>li.ngaat yo.agnyAdheye R^itviktvena parimR^ihItaH</p> <p>"divoditAni karmANi pramAdAdakR^itAni tu .</p> <p>dvAdashA.ngulikaastathaa ..</p> <p>krimidoShavivarjitaaH ..</p>