2 smruti mukta phalam - ahnika

of 274 /274

Author: rg-sishtla

Post on 13-Sep-2014

182 views

Category:

Documents


34 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

from vaidyanAtha dIkShitIyaM

TRANSCRIPT

atraavasthaane ca

manyushceti

praaNaa vai

sUryAnuvAkasyAgni R^iShiH Cha.ndo gAyatryamaMshumAn .

mR^ityunaashane

smR^ityarthasaare - "guptamagryAmbu nItvAtha homaM

li.ngaat yo.agnyAdheye R^itviktvena parimR^ihItaH

"divoditAni karmANi pramAdAdakR^itAni tu .

dvAdashA.ngulikaastathaa ..

krimidoShavivarjitaaH ..