2 smruti mukta phalam - ahnika

274

Upload: rg-sishtla

Post on 13-Sep-2014

449 views

Category:

Documents


37 download

DESCRIPTION

from vaidyanAtha dIkShitIyaM

TRANSCRIPT

Page 1: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 2: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 3: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 4: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 5: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 6: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 7: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 8: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 9: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 10: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 11: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 12: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 13: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
ajit
Note
kaanmaargaadvehaajjalaatkhalaat
Page 14: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 15: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 16: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 17: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 18: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 19: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 20: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 21: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
ajit
Note
yaavadvaamena
Page 22: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 23: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 24: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 25: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 26: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 27: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 28: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 29: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 30: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 31: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 32: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 33: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 34: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 35: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 36: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 37: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 38: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 39: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 40: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 41: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 42: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 43: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 44: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 45: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 46: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 47: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
ajit
Text Box
atraavasthaane ca
Page 48: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 49: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 50: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 51: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 52: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 53: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 54: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 55: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 56: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 57: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 58: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 59: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 60: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 61: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 62: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 63: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 64: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 65: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 66: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 67: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 68: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 69: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 70: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 71: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 72: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 73: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 74: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 75: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 76: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 77: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 78: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 79: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 80: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 81: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 82: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 83: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 84: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 85: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 86: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 87: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 88: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 89: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 90: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 91: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 92: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 93: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 94: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 95: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 96: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 97: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 98: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 99: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 100: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 101: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 102: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 103: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 104: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 105: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 106: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 107: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 108: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 109: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 110: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 111: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 112: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 113: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 114: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 115: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
ajit
Text Box
manyushceti
ajit
Text Box
praaNaa vai
ajit
Text Box
sUryAnuvAkasyAgni R^iShiH Cha.ndo gAyatryamaMshumAn . devatA viniyogo.apAM prAshane sa upaspR^ishet .
Page 116: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 117: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 118: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 119: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 120: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 121: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 122: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 123: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 124: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 125: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 126: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 127: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 128: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 129: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 130: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 131: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 132: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 133: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 134: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 135: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 136: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 137: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 138: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 139: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 140: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 141: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 142: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 143: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 144: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 145: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 146: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 147: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
ajit
Text Box
mR^ityunaashane .
Page 148: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 149: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 150: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 151: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 152: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
ajit
Text Box
smR^ityarthasaare - "guptamagryAmbu nItvAtha homaM
Page 153: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
ajit
Text Box
li.ngaat yo.agnyAdheye R^itviktvena parimR^ihItaH
Page 154: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 155: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 156: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
ajit
Text Box
"divoditAni karmANi pramAdAdakR^itAni tu .
ajit
Text Box
so.ayaM pratipattA vaivaM manyeta sarve umI homakAlA iti ki.ntvaapadi iti
Page 157: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
ajit
Text Box
dvAdashA.ngulikaastathaa ..
ajit
Text Box
krimidoShavivarjitaaH ..
Page 158: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 159: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 160: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 161: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 162: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 163: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 164: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 165: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 166: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 167: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 168: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 169: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 170: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 171: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 172: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 173: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 174: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 175: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 176: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 177: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 178: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 179: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 180: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 181: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 182: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 183: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 184: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 185: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 186: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 187: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 188: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 189: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 190: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 191: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 192: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 193: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 194: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 195: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 196: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 197: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 198: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 199: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 200: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 201: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 202: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 203: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 204: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 205: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 206: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 207: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 208: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 209: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 210: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 211: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 212: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 213: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 214: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 215: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 216: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 217: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 218: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 219: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 220: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 221: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 222: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 223: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 224: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 225: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 226: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 227: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 228: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 229: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 230: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 231: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 232: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 233: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 234: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 235: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 236: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 237: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 238: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 239: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 240: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 241: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 242: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 243: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 244: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 245: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 246: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 247: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 248: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 249: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 250: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 251: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 252: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 253: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 254: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 255: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 256: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 257: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 258: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 259: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 260: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 261: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 262: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 263: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 264: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 265: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 266: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 267: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 268: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 269: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 270: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 271: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 272: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 273: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika
Page 274: 2 smRuti muktA phalaM - Ahnika