2008 થ˚ 2009 - gujarat police · pdf file 9 સરત શહર 10 ઇન˙ ગ ધ˚ગ...

Click here to load reader

Post on 08-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • હ�દ� ન�વ�ન બ�દ સર��મ��

  1

  2

  3 સ�રત શહ�ર

  4 ઇન�� ગ��ધ��ગર

  2008 થ� 2009 અ.��. કમ&ચ�ર�/અનધક�ર���� ��મ ન�વ�ન �� ત�ર�ખ

  ન)લ+�/એકમ��� ��મ

  શ� પ�.પ�.ક���ણ� ��.પ�.અનધ. ૩૧/૧/૨૦૦૮ પ�.અનધ.પ�રબ�દર ૮,અકરધ�મ ડ�પ+�ક, ઇનક+�બ સ�સ�ય�� સ�મ�,અ+ક�પ�ર� ર�ડ, ગ�+બ�ઇ ��કર� અમદ�વ�દ

  શ� બ�.)�.વસ�વ� ��.પ�.અનધ. ૩૧/૧/૨૦૦૮ પ�.અનધ.સ�બરક��ઠ� ૧૯,�રસસહ�ગર મ�.અ�દ�ડ�,ત� ત� .અ�ક+�શવરન). ભરચ

  શ� એમ.એ.ચBહ�ણ ��.પ�.આનધ. ૩૧/૧/૨૦૦૮ જ-એફ-૨,વહ�ઇ� હ�ઉસ,વ�સણ� ર�ડ, )��� પ�દર� ર�ડ, બ����ગર પ�સ�, વડ�દર�-૩૯૦૦૧૫

  શ� આર.આર.પ�ઠક પ�.ઇ. ૩૧/૧/૨૦૦૮ એ-૧૬૧, વ)ભ�નમ ����મ�ન�,નવભ�ગ-૨, વ�વ� ર�ડ,ઇસ�પ�ર અમદ�વ�દ

 • 5 ર�)ક�� શહ�ર

  6

  7

  8

  શ� એમ.એ�.સરવOય� પ�.ઇ. ૩૧/૧/૨૦૦૮ મ�+વ�ય� �ગર પ�સ��. ર�)ક��.

  શ� એસ.એસ.જ� હ.��.પ�.અનધ. ૩૧/૧/૨૦૦૮ )�થ-૧ વડ�દર� "ઇ" ક�પ�� ર�.અ.પ�.દળ.)�થ-૧, વડ�દર�

  શ� આર.બ�.જ� હ.પ�.ઇ. ૩૧/૧/૨૦૦૮ )�થ-૧ વડ�દર� "બ�" ક�પ��,એસ.આર.પ�.ક�મપસ SRPF Gr-1, +�+બ�ગ, વડ�દર�-૩૯૦૦૦૧

  શ�મનત એમ.એમ.દદવ�� વ�.પ�.ઇ. ૩૧/૧/૨૦૦૮ સ�.આઇ.ડ�.ક�. હરનસધધપ�ક& શ�ર� ��.૨, +કમ�પર� પ�છળ ત�ર�ગ� દરવ�જ�� બ�)�મ�� સ�ર�ન`�ગર

 • 9 સ�રત શહ�ર

  10 ઇન�� ગ��ધ��ગર

  11

  શ� બ�.��.સ�વળ� પ�.ઇ. ૩૧/૧/૨૦૦૮ ૧૧૪, ��ર�યણ �ગર સ�સ�ય��, શ� ર�મ મ�રબ+�� સ�મ�

  મ� ,અ+થ�ણ ર�ડ ભ��ર ન)- સ�રત

  શ� બ�.બ�.ભ�દ� પ�.ઇ. ૩૧/૧/૨૦૦૮ ૨૫,પરમ�શવર બ�ગ+�ઝ )શ�દ��ગર ચ�કડ�, અન�પ�ણ�& ર�સ��રન��� ખ��ચ�મ�� મહ�મદ�વ�દ ર�ડ અમદ�વ�દ

  શ�મનત આર.આર.શ�+ત ક.અનધ. ૩૧/૧/૨૦૦૮ સ�.આઇ.ડ�.ક�. એચ/૬/૬૨, ર�મ�શવર એપ��&મ�ન� સ�+� ર�ડ, ��રણપ�ર�, અમદ�વ�દ

 • હ�દ� ન�વ�ન બ�દ સર��મ��

  11

  12 સ�રત શહ�ર

  13

  14

  15

  16

  અ.��. કમ&ચ�ર�/અનધક�ર���� ��મ ન�વ�ન �� ત�ર�ખ

  ન)લ+�/એકમ��� ��મ

  શ� એ�.એ�.પ��+ ��.પ�.આનધ. ૨૯/૨/૨૦૦૮ પ�.અનધ.વ+સ�ડ ગ�રક�પ� જવ�+ર �જક ર�મવ�ડ�, વ+સ�ડ-૩૯૬૦૦૧

  શ� જ.)�.ય�દવ ��.પ�.અનધ. ૨૯/૨/૨૦૦૮ ધ��ગધ� ત�+�ક� પ�+�સ સ��શ��� બ�)�મ��ક��ભ�રપર�, ધ��ગધ�,ન)

  ન) .સ�ર�ન`�ગર પ�� ક�ડ ��- ૩૬૩૩૧૦

  શ� ડ�.એસ.મહ�ત� પ�.ઇ. ૨૯/૨/૨૦૦૮ એ.સ�.બ�. પ�+�સ ઇનસપ�ક�ર એ.સ�.બ�. પ�+�પ�ર

  શ� એ�.બ�.શ�ખ પ�.ઇ. સવO ન�. ૨૯/૨/૨૦૦૮ )�થ-૧૦ વ�+�ય� મ�.મ�.આશ�ય��� �ગર ૪૧,�વ� �ગર� ત�-દ+જ, વ�ડ�દર� પ�.ક�.- ૩૯૦૦૧૨

  શ� આર.એ�.પ���+ પ�.ઇ. ૨૯/૨/૨૦૦૮ પ�.અનધ.વ+સ�ડ ૨૦૫,મહ�વ�ર ક�મ+�ક, શ�કર�ગર�� સ�મ�, પ�+�પ�ર પ���ય�, ર��દ�ર ર�ડ,સ�રત

  શ� આર.એસ.પ��+ હ.પ�.ઇ. ૨૯/૨/૨૦૦૮ )�થ-૧૩ ર�)ક�� ક�નથ��ગર ક�.ઓપર���વ હ�ઉસhગ સ�સ�ય��, ત�)�`�ગર નવભ�ગ- ૭,બ�ગ+� ��-એ-૨૧ ત�ગડ ર�ડ (આઇ.ઓ.સ�.ર�ડ) ચ��દખ�ડ� અમદ�વ�દ

 • 17

  18 સ�રત નવભ�ગ

  19

  20

  21 ઇન�� ગ��ધ��ગર

  શ� એસ.બ�.જદવ ક.અનધ. ૨૯/૨/૨૦૦૮ )�થ-૧ વડ�દર� એફ-૮, જદવ અમ� શધધ� સ�સ�ય��, આ)વ� ર�ડ, �વજવ� વડ�દર�-૩૯૦૦૧૯

  શ� એ�.ડ�.દ�રડ� પ�.ઇ. અવસ�� ૨/૩/૨૦૦૮ દરવ�ર� ��વર નબલડhગ ��-૫,ફ+�� ��-૮, +�+જ�ગર અડ�)ણ ર�ડ સવ�મ���ર�યણક મ�દદર�� બ�)�મ��, સ�રત

  શ� )�.જ.ચ�વડ� ��.પ�.આનધ. ૩૧/૩/૨૦૦૮ એ.સ�.બ�. ગ�મ-શ�રડ�, ત�- મ�ણ�વદર, ન)-)���ગઢ

  શ� જ.ક�.જડ�જ હ.��.પ�.અનધ. ૩૧/૩/૨૦૦૮ )�થ-૧૩ ઘ���શવર ર�ધ�ક�ષણ ક�.ઓ.હ�ઉસhગ સ�સ�ય��,બ�ગ+� ��- ૧૦,બ�,"ચ�`વ�+� વવસ�તક��)",ઢ�બર ર�ડ,ર�)ક��

  શ� એચ.એ.પ�ઠ�ણ પ�.ઇ. ૩૧/૩/૨૦૦૮ ૩૭,છ�ય� ����મ�ન�, )�હ�પ�ર� બસ સ��નડ સ�મ�,)�હ�પ�ર� પ�+�સ ચ�ક� પ�સ�, મ�મણ હ�+ પ�છળ, અમદ�વ�દ

 • 22 શ� પ�.બ�.પ��+ પ�.ઇ. ૩૧/૩/૨૦૦૮ પ�.અનધ.ગ��ધ��ગર ૨૯,સરસસવત� સ�સ�ય��, +�હ�ણ� વ�ડ��� સ�મ�, સ�ણ�દ

 • હ�દ� ન�વ�ન બ�દ સર��મ��

  23

  24

  25

  26 સરહદ� ર�ન) ભ�)

  27

  અ.��. કમ&ચ�ર�/અનધક�ર���� ��મ ન�વ�ન �� ત�ર�ખ

  ન)લ+�/એકમ��� ��મ

  શ� સ�.એ�.મહ�ત� પ�.ઇ. ૩૧/૩/૨૦૦૮ સ�.આઇ.ડ�.ક�. ક�ડ���ર પ�+�સ સ��શ� ન)- )���ગઢ

  શ� એમ.આઇ.સ�+�ક� પ�.વ�.ઇ ૩૧/૩/૨૦૦૮ પ�.અનધ.પ�રબ�દર ૫, ર�મ��થ પર� "હ��ફ ક���)" હ�સ��� ચ�ક ર�)ક��-૩૬૦૫૭૫

  શ� સ�.બ�.ગ��ધ� પ�.ઇ. ૩૧/૩/૨૦૦૮ સ�.આઇ.ડ�.ક�. એ-૪, સ�મ�ગ+ સ�સ�ય��,ક�)+ હ�નસપ�+ �જક કબ�+પ�ર ર�ડ, �વસ�ર�, ન)-�વસ�ર�

  શ� ડ�.એ+.મહ�શવર� ક.અનધ. ૩૧/૩/૨૦૦૮ આદશ& ન�વ�સ� શ�ળ�(કનય�) �� સ��ફ કવ��સ&,રમ ��.૧ રhગ ર�ડ ભ�)-કચછ

  શ� એસ.ક�.શ�હ ક.અનધ. ૩૧/૩/૨૦૦૮ એ.સ�.બ�. બ�-૧,૧૦ +�+ભ�ઇ સ�ન�ર()���) +કમ���ર�યણ ચ�ર રસત� પ�સ� મણ��ગર (પrવ&) અમદ�વ�દ-૩૮૦૦૦૮

 • 28 સ�રત ગ�મય

  29

  30

  31

  સવ.શ� )�.પ�.બ�રડ પ�.ઇ. અવસ�� ૩૧/૩/૨૦૦૮ ડ�-૧૦૨,એકત� એપ��&મ�ન� )+�ર�મ સ�સ�ય��,ક�મર�) ચ�ર રસત� પ�+�સ ચ�ક� પ�છળ ત�- ક�મર�) ન)-સ�રત

  શ� બ�.વ�.પ�રગ� ��.પ�.આનધ. ૩૦/૪/૨૦૦૮ )�થ-૧૫ સ���પનત ર�.અ.પ�.દળ.)�થ-૧૫, ONGC પ�+�વ�સણ� મહ�સ�ણ� પ�.ક�.-૩૮૪૦૦૩

  શ� એ�.પ�.ર�યજદ� ��.પ�.આનધ. ૩૦/૪/૨૦૦૮ પ�.અનધ.ભરચ બ�-૨, ����+�+ પ�ક& સ�સ�ય��,)યસહદ હ�ઇસક�+, ચ�ર રસત� ઉતમ�ગર બગ�ચ� પ�સ�

  સ� ,મણ��ગર અમદ�વ�દ.

  શ� જ.બ�.શમ�& હ.��.પ�.અનધ. ૩૦/૪/૨૦૦૮