22-08-2010 bhavnagar

Download 22-08-2010 Bhavnagar

Post on 28-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

**** {kE¢ku « ku M ku M kMko L ku rMkfÞku r hxeÚke Mkßs fhðk 7.68 yçks zkì ÷ h{kt Mkku Ë ku y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 11 …h y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 11 …h ðÄw yk¢{f çkLÞk : ÄkuLke síkk ºkýLkk fYý {kuík : ºkýLku Eò økwshkík [uBçkh ykuV fku{MkoLkk Lkðk «{w¾ ®[íkLk Ãkhe¾ {økh nuhe {uËkLk{kt Qíkhe Ãkzâku CMYK CMYK CMYK CMYK yksLkk ytf MkkÚku y{ËkðkË, ðzkuËhk, Mkwhík, hksfkux yLku ¼kðLkøkhÚke «rMkØ Úkíkwt ËirLkf (yusLMkeÍ)

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) tzLk, kk. 21

  fkuBwxh yLku ELxhLkuxLkkykrfkh kAe rh{ktMkkkh kE{Lkk rfMMkk{kt khkukE hkku Au khu kkukkLkk{kEkukuMkuMkMkoLku rMkkurhxe

  xufTLkkukuS yLku ykwrLkfrMkkurhxe Ve[Mkoke Mks fhk{kxu rLke xku[Lke r[k {ufhftkLke ELxu khk xku[LkerMkkurhxe xufTLkkukuS ftkLke

  [kw ko{kt ke{eLku 118 kUfkukt kze

  (yusLMke) krtxLk,kk.21y{urhfk{kt ykkf rhfhe

  kE hne nkuk Akkt kUfkuLke nkknsw k Mkwhe Lkke. y{urhfk{ktkUfku kt kkLkku rMkrMkku kkkheku he hkku Au. w ykX kUfkukt kE kE Au. ykLke Mkkku s ykkuo y{urhfk{kt kt kue kUfkuLkeMktk eLku 118 kh knku[e kEAu. suke k kufkuLku {w~fueLkku

  Mkk{Lkku fhku kze hkku Au. fkh fuyk kUfku{kt ku{Lkk Lkkkt s{k Au.

  kxLk{kt rMkLkeMkwkkuyu fktw Au fu kuLfk huwuxhufurVkuLkk{kt [kh kUfku kt fheAu. yk Wkhktk kkxkuo{kt fkuBwrLkxekUf yLku ^kuhezk yLku srLkk{ktykue kUf kt fhkE Au. Vuzhrzkkurx RL~kuhLMk fkuku ofurVkuLkkLke kUfku kwe fkuBwrLkxekUf, kurMkrVf Mxux kUf, kMkkuzhuMk kUf yLku MkkuLkku{k ue kUfLkukt fhe ee Au. kwe fkuBwrLkxe

  kkteLkkh, kk. 21

  {w{tke LkhuL {kueyu yksu kkkuhufhuk {tke{tzLkk rMkh{kt [kh Lkk[nuhkLkku hkfkkLkk {tke khefuMk{ku fko kk kqo k]n {tke yr{kknLkk k]n, su, Lkkkte sukkkkyku n{kLkkhLkwt rkrLkrfhkkt Vq kxuLku MkkUk Au. khuyL {tkeyku{kt {w tzf{ktke kZkekk{uk ekMkn zuLku nk fkkuyLku Lkktk ku{s MktMke kkkkkuLkku,MkwkuLk rkueLku W[ yLku xurfLkfrk kkk {rnk kk fk,fLkwkR kkkLku f]rk yLku sMktkrkrkk MkkUkk{kt ykk Au.

  yk ykkW yksu kkkuhu 12 kkuhksLk kku Mkkk Mk{kht{kt{w{tke LkhuL {kueLke WkMkrk{kthkkk zku.f{k kuLkeku khkVhke [khu kkr{k {tkeykuLku nkukuyLku kwkkLkk kk uzkk nkk.hMkke kkkh{kt kuxhqV

  Mkkr{kk{kt kuuk kkrrMk{khkun{kt kwshkk nkRfkuxoLkk {wLk{qk MkrnkLkk Lk{qkyku,{tke{tzLkk Mkku, MkktMkku,khkMkku, rhc yrfkheyku,f{o[kheyku ku{s [khu {tkeykuLkkkrhkhsLkku ku{s xufukhku, fkofhkukuhu WkMkk hkk nkk. kkkuhu kkhkku hkkk zku.f{kLkk ykk{Lkkk {wMkr[ yu.fu. urkyukTLkkr{k {tkeyku fLkwkR kkk(rMkkh), kh kk MkwkuLk rkue({Lkkh), ekMkn zu(yMkkhk) ku{s Vq kxu(n{kLkkh)Lku hkfkkLkk {tke khefukk uk yk{tk nkk. kk ekkk k{k{u hkkk yLku {w{tkeLkkkku kkeLku ykeko ek nkk.yksLke kkrrLke yuf kLkkfkofkkkk yu hne fu Mkkkkh fko{{ktkkrr kk Lkk {tkeykuLku

  r.Mkt.2066, k Mkw-13 hrkh 22 ykukMx, 2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 Y.3-00 ttk : 12+8 VkuLk : 2519942Website:www.sandesh.com

  kwshkk [uBkh ykuV fku{MkoLkkLkk {w [kLk khe

  yksLkk ytf Mkkku 8 ykuxkukMk kAe nu ykuMxurLk{kh nuhe {ukLk{kt Qkhe kzku 9 Lkku-kku fhke uMkow yk{f kLk : kuLke 12 keke LkSf xf kkA fkh qMkeskk kLkk fY {kuk : kLku E2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  MktMfkh

  * * * *

  LkkrMkf fhLMke uMkLku240 fhkuzLkku tz

  ekMkn zu fkku yLku Lk ktk, ikrLkf yLku MktMke kkkkkuVw kxu kkueMk ykkMk, Mkhne Mkwhkk, Lkkkrhf Mkthk, k]n hkf , kk{ hkf ,

  su, Lkkkte, ykkfkhe yLku k]n.fLkwkR kkk f]rk, sMktkrk (fkMkh kk rMkk)MkwkuLk rkue W[ yLku xurfTLkf rk, {rnk yLku kk fk

  {kue {tke{tz{kt [kh Lkk kLkkuhkkk zku.f{k kuLkeku fLkwkR kkk, MkwkuLk, ekMkn, kxuLku kk uzkk

  y{urhfk{kt w ykXkUfkuLku kkkt kke kkt

  hkfkkLkk {tkeykuLku Vkkukt kkkt

  [ek {ufh RLxuu {ufuVeLku hee ee{kEkukuMkuMkMkoLku rMkfkurhxeke Mks fhk 7.68 yks zkh{kt Mkkuku

  ELxu-{ufuVe Mkkuku yktfzkLke Lkshu

  rkk ELxu {ufuVeMkkkLkk 1968 1987ykf-2009 35 yks zkph 2 yks zkph[kue ykf-2009 4.4 yks zkph 17.3 fhkuz zkphf{o[kheykuLke Mktk 80,400 6100

  (yusLMke) Lke rne, kk. 21Mkhfkh khk wkhu MkktMkkuLkk

  kkkh{kt 300 xfkLkku kkukk khkufhk{kt ykku nkku. MkktMkkuLkku {krMkfkkkh Yrkk 16,000ke kheLku50,000 fhk{kt ykk kk ku{sku{Lku {kk kktyku k{kt fhk{ktykk Akkt yk kkkhkhku ykuAkunkukLke hswykk Mkkku MkktMkkuyu ku{Lkkkkkh kheLku 80,001 fhkLke{kke [kw hkkkt MktMkLke fk{kehekuhkE kE nke. MkkMktkuLke yk{kke ytku Mkhfkhu rLkkhuMknkLkwqrkkqof r[khk fhkLkekkhe ykk kk kkkhkhkLkk {wu

  Mkoue {zkkktXLkku ytk ykku Au.MktMk Mk{k ukku fhkk ku{s

  Mk{ktkh MktMk ({kpf MktMk)Lkwt ykkusLkfhkk rkke MkktMkkuLku Mkhfkh khkykkk{kt ykue kkheLkeyuLkzeyuLkk fLeLkh h ku fhkkt hkuku hkuk MkktMkku ktk kzknkk yLku rLk{ {wsk k]nLke fkokneMkhkkke [kk Mknfkh ykkkMkt{rk koe nke.

  MkkMktkuLke w kkkhkhkLke{kkeLkku Wfu kk yLku MktMkLkefkokne Mkhkkke [kkLkku {kkowku fhk rLkkhu fuLe LkkkkLk {whSyu ykhsuzeLkk zk

  kwMkk k, yuMkkeLkk zk{wk{ rMktn, hk Mkk{kt rkkeLkukk y suxe yLku kskLkk zuwxeezh kkukeLkkk {wLzu kkk keyuMkkeLkukk khkMkn [kink Mkkku kuXf kuSnke.

  yk kuXf{kt MkktMkkuLke {kkekezkkLkLku {krnkkkh fheLkuMknkLkwqrkkqof r[khk fhku kueu kkhe ykke nke. yk{MktMkLke fk{kehe ytku Mkoue{zkkktXLkku ytk ykku nkku. qLfkhr{kLk h ku MkhfkhLkekkheLke fhkkt MkktMkkuyu ku{Lkwt

  MkktMkkuLkk kkkhkhk {wu{zkkktXLkku ytk ykkuw kkkhkhkLke Mk{Mk Wfuk Mkhfkhu ykkue kkhe

  yrfkheykuyuykkke fkkkukh sfkk [kuhe

  (rkrLkr) {wtkR, kk.21uLkk ykoktkLke fhkuzhsw

  kkkk LkkrMkfMkk fhLMke LkkuxTMkuMk (MkeyuLkke)Lkwt Mkt[kLk fhkkMkhfkhe kkkwykuyu fhkuzku YrkkLkesfkk[kuhe fhe nkukLkwt knkh ykwtAu. uLkk Mk{k ykoktkLku fkohkhkk [e Lkkuxku kikh fhkkMkhfkh nMkfLkk yrk MktuLkerkk khVke fhkuzku YrkkLkesfkk[kuhe yk[hk ku Mk{k uLkeAke hzku kue ykt[fksLkf

  xLkk Au. LkkrMkf {nkLkkhkkrfkLkk fr{Lkh ke. ze.MkkLkkuyu skk {wsk, [eLkkuxku kikh fhk {kxu khkkkfkkLke ykkk Wkh Y. 23.98fhkuzLke sfkk[kuhe fhk kMkeyuLkkeLku {nkLkkhkkrfkyu Y.240 fhkuzLkku tz Vxfkkuo Au.

  [e Lkkuxku Akkk rho kuLfurLkk fhue ke {wskMkeyuLkke MezLk yLku MuoLzkeruk fkhLkk fkk ykkk fhuuAu. yk ruk fkkLkku skku{wtkRLkk suyuLkkexe kthu Qkhu Au,ktke yk fkkLku [wMk kkueMk

  ywkt tt k 11 hywkt tt k 11 h

  ywkt tt k 11 h

  ywkt tt k 11 h

  ywkt tt k 11 h

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  ND-20100821-Fpg-BVN.qxd 21/08/2010 23:31 Page 1

 • Lwh kurkrxerkLku uLkk rnk{kt xufkuykku Au

  kkteLkkh, kk. 21 fuLLke fkUkuMkLkk Lkuk]ke wkeyu

  Mkhfkh kkukkLkk rhkueykuLku Mk{k fheuk {kxu MkekeykR sue kxMk MktMkkLkkuhksfe heku qhkkuk fhe hne nkukLkkuykhkuk {qfeLku kskLkk hkxe {nk{tkekkk {w kk hrtfh Mkku yksuMk fkwt fu, kunhkkweLk yuLfkWLxhfuMk{kt MkekeykRyu kqo k]n {tke yr{kkn Mkk{u kqokn urhk fuMk fkuo Au.

  ksk khk uh{kt fk~{ehk[kku fko{ nuX y{kk ykukMkku kkfkh krhk{kt fkwt fu,kunhkkweLk yuLfkWLxh fuMk{kt kku whk Mkhfkhu MkekeykR kkkMkLke{kke fhe nke. ku{u Lke[e fkuxouykkuk yuf [wfkkLku xktfeLku fkwt fu, 17{u, 2007Lkk hkus fkuxo Mk{k MkwLkkehr{kLk yuxLkeo sLkh ykuV RLzkyuyk fuMk{kt kwshkk Wkhktk hksMkkLk,yktu hkLke kkueMk kMktfkue Au ykke yk fuMk MkekeykRLkuMkkUkk ku s Au. yk Mkkku s fkuxuoyku fkuo nkku. kh kAe MkekeykRyuMkwe{ fkuxoLkk ykuke fkokne Y kkufhe khtkw kqokn urhk yLku yuf ktkkkztkYku yr{k kn Mkk{u fuMk Qku

  fheLku hkfz fhe Au. khtkw k {kxuMkekeykR {kk kwshkk kkueMk yLkuhksMkkLkLke kkueMkLke kk fheLku [qkkR kR Au ? kuku & fhkkt ku{u fkwtfu, MkekeykR yktuLke kkueMk khnkk Lkkke Lkke, kuLke kkALkwt fkhkt fkUkuMkLke Mkhfkh Au. LkuLk nkRukusuxTMk{kt ku rzhuxh fkkLkkyrfkheykuLke Mktzkue Akkt fkUkuMkLkkLkukkyku Lke[u huku ykkku nkukkeMkekeykRLku fkokne fhk ukke Lkke.yk s heku 2S Mux{Lkk u[k{ktkuk k[kh{kt fkUkuMk MkekeykRLkufkokne ykk ke hkufe hne Au.khu kwshkk{kt {w{tke LkhuL {kueLkeMkhfkh khk kR hnuk rfkMkLkk fk{kuMkk{u fkUkuMk rLkV sR hne nkukke kuLkuk{ fhkLkwt yuf kztk h[kwt Au.fku{Lkuk kuBMk{kt fhkuzkuLkku k[khfhLkkh Mkwhu f{kze kkukkLkk kkLkknkukke MkekeykRLke kkkMk fhk{ktykke Lkke. MktMk{kt Lwhkkrxe rk{kt fuL MkhfkhLku Mk{koLkykkeLku ksku LkhuL {kue {kxuLk[ex {ue ee Au kuk ykkukkukR hkk Au kuLkk ytku kwAkuk &LkkWkh{kt ku{u fkwt fu, yke fkuR ze kRLkke. ksku uLkk rnkLku kLk{kthkeLku [kh {nLkk Mkwkhk Mkq[knkk. yk Mkwkhk fuL Mkhfkhu Mefkhkktksku xufku ykku Au.

  y{kk, kk.21

  MkekeykE khk kunhkkweLk fuuMkMkkku ykzfkhe heku Mktfkuk [khyk yk VrhkkuLke yuf s kkkMkfhk {kxu rn[k Y fhe Au.MkekeykEyu Mkwe{ fkuxo Mk{k kwMkefuMk Mkrnk kkuwh Vkhk fuMkLkekkkMk fhkLke {kke k fhe Au suLkeMkwLkke ykkk{e Mkkn{kt nkk hkkue kk MkekeykE Mkqkkuyu fkfhe Au. WuLke Au fu, 2004{ktLkhtkkwhk Mkk kkuwh nkWMk{ktku Vkhk, 2005{ktkunhkkweLkLkwt yuLfkWLxh yLku2006{tk kwMke krkLkwt yuLfkWLxhyk k{k{ fuMk yufke Mkkku [kuMkkuMkwMktkk nkukLkwt MkekeykE Z ku {kLkehne Au. MkekeykELkk zeykESke.fLzkMk{e yLku ku{Lke yuf xe{rne kE Au.

  u ykkk{e rMkku{kt Mkwe{ fkuxokwMke fuMk yLku kkuwh Vkhk yu{kku fuMk MkekeykELku MkkUke uku kku Vheyuf kh Lkku qftk Mko kue Mkrkkuk ku. kuLke kkALkwt fkh yu Au fu,ykh Mkwe kkuwh Vkhk fuMk,kunhkkweLk fuMk yLku kwMke krkfuMk yk ku ykzfkhe heku MkwMktkknkuk Aktk k kuLke kkkMk yk ykkkkMk yusLMkeyku khk fhk{kt ykeAu. Lkhtkkwhk kkuwh Vkhk fuMkLkeyuV.ykE.ykh 2004{kt ,

  kunhkkweLk yuLfkWLxhLkeyuV.ykE.ykh 2005{kt yLku kwMkekrkLku kke ku yk ykyuVykEykh 2006{kt ktkk yLkuy{kk huu kkueMk {kfu LkkUkE Au.yk VrhkLkk ykkhu kunhkk yLkukwMke kku fuMkLke kkkMk MkeykEzekE{u fhe nke. khu kkuwh VkhkfuMkLke kkkMk k kwshkk kkueMku s fhenke. Vukwykhe{kt Mkwe{ fkuxoLkk yku

  yLkwMkkh MkekeykEyu kunhkkweLkfuMkLke u yuVykEykh k fhekkkMk Y fhe nke. yk{ fw kkt[yuVykEykh LkkUkk kk{e Au. nu.Mkwe{ fkuxo{k MkwLkke nkk hkk kku kkuwh yLku kwMke fuMkLke kkkMkk MkekeykELku MkkUkk kku k{k{VrhkkuLke yuf s kkkMk fhk {kxuMkekeykEyu nkLkk kkuke srn[k Y fhe ee nkukLkwt Mkqkku

  kkMkuke k {wt Au. u ku fuMkLkekkkMk yuf Mkkku fhkLke ee tzeMkekeykELku {u kku yr{k kn,y [wzkMk{k ku{s khk yke{tzeLke hkfz kE fu kue MktkLkkfkh Mkqkku kkMkuke k {e Au. kunhkkweLk yLku kwMke krkLkkyuLfkWLxhLkku kkku 2004{kt s LkekE kku nkukLke yktfk nu MkekeykEfk fhe hne Au.

  CBIyu yr{k knLku VMkkkkqokn urhk fuMk fkuo Au: Mkk 4 fuMkkuLke yuf s kkkMk {kxu rn[kkunhkkweLk fuMk-2005

  yuLfkWLxhLke kk.: 26-11-2005Vrhk: yuxeyuMk{kt 5/05 ke LkkUkEVrhke: hksMkkLk kkueMkLkk ke.ykEyw hnu{kLkMkekeykEyu keyuMk1/2010/yuMk/0004 ke 1-2-2010Lkk hkus Vrhk

  kkuwh Vkhk fuMk-2004Vkhk : kk.8-12-2004VkhkLke Vrhk: Lkhtkkwhk kkueMk{kfu 1124/2004 ke LkkUkEVrhke: rhMkurLkMx keLkk u

  kkteLkkh : hk {tke{tz{kt yksuMk{kkuk Lkk [kh hkfkkLkk{tkeyku{kt uzqk, kuVuMkh, yuL