22-12-2010 bhavnagar

Download 22-12-2010 Bhavnagar

Post on 29-Mar-2016

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ÃkkWLz ▲▲ 0.67 6,000.65 y{ËkðkË yLku {wtçkE{kt Ëký[kuhe {kxu ykX ð»koLke su÷ nðu rðsÞ fu zÙku VhrsÞkík CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK `` 45.23 `` 70.08 `` 59.51 rþÃkçkúfhku ¾Vk : y÷tøk çktÄ hnuþu (yusLMkeÍ) íkunhkLk, íkk.21 zku÷h yksLkk ytf MkkÚku íkkuíkªøk Ve ðÄkhkLkk rðhkuÄ{kt íkçkeçke rðãkÚkeoykuLke nzíkk÷ (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk.21 (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk.h1 (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk.21 ▲▲ 0.33 ▲▲ 0.25 [ktËe

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) {ukkuLko, kk.21ykuMxurkLke Mkhfkhu kkMkkeyku

  Mkkku fnukke MkkXkktXLkkykkukLkku kuxku kuk kLkLkkhyLku kuxe heku hkfznkuhLkkh khke zkxh{kun{ nLkeVLku kw Mk{sqkefheLku stke kh [qfwtnkukLkk ynukku {u Au.

  2007{kt kMkkku kku kktk

  (yusLMke) Lke rne, kk. h1zwtkeLkk k{kt Mkkk khku kR

  hkku Au. Aqxf khku{kt kuLkku krfkukk{ eX Y. 85yu knkU[e kkuAu. khu Mkhfkh kkMku kuLku uRhkk rMkk nk kqhkku fkuR WkkLkke ku{ kku Au. kuke kyXkrzkt Mkwe yk ytku yuf{rLkMknk nkukLkwt Mkhfkhu fkqwt AuyLku kuke kknfkuLku yk kkk Mkwek khkLkku Mkk{Lkku fhku kzu ku{

  Au. k khkke [rkkzkkLk {Lk{kunLkMknuk Mktktrk kLkku yLkuMkkkkkykuLku Mkq[Lkkykke Au.

  zwtkeLkk k{kt hkufuxkrkyu khku fu{ kk Aukuk &Lkk skk{kt h kkhu fkwtnkwt fu {nkhkx, kwshkk yLkurkLkk fuxkf hkku{kt {kXktLkufkhu zwtkeLkku skku ukhku{kt s

  Lkk kk{e [qku Au. suLkkfkhu k{kt WuLkekhku kku Au. khtkw nswk kufkuu uLku kuke kyXkrzkt Mkwe k{ktxkzkLke hkn ue kzu.rLkfkMk khLkk rkktLku

  fkhu k{kt xkzku ku.kkrfMkkLk{ktke zwtkeLkku LkkLkku skkuyke hkku Au. yk {kuh[u wfkeLkuzkkLku fkwt nkwt fu zwtkeLkk k{kt

  kuk yMkkkh khkLku kk{kxu k{k{ kkkt ukt uRyu.ku{u k{k{ kkktLke hkuse yMkhkh Lksh hkkLke k rn{kk fhenke. 1h ko{kt k{ k khkeukkheykuyu kkrfMkkLk{ktke zwtkeLkeykkk fhe hkk Au. khk MkhfkhuzwtkeLke rLkfkMk kh 1k{e LwykheMkwe rkkt {qfe eku Au. hr{kLk,uLkkt {kuxkt nuhku{kt zwtkeLkk kyksu k k nkk.

  yksu {Lkkhe kuXf{wke hkE

  (yusLMke) Lke rne, kk.h1

  kuxkuLke f{k{kt kksukh{kt skhku etfk{kt ykk kk zeyLku hkt kuMkLkk k{kt khkLker[khk fhk {kxu rzMkuBkhLkk ytkMkwe{kt fuLe Lkkkt kLk {whSLkk ykk nuX yuBkkzokqk ykuV r{rLkMxMko (RSykuyu{)LkekuXf {u.

  yk ytkuLke {krnke ykkkktykuR Mkuuxhe yuMk MkwoLku fkwt nkwt fuy{u xqtf{kt s RSykuyu{Lke kuXfkusk {kxu ykkke Aeyu yLku kuykkk {rnLkk knukt {u kuekk Au. yk kuXf ykkefkuukukLke nke. khtkw fuxkfkLkkuLke kuhnksheLku fkhu kuLku{wke hkkLkku rLko fhk{kt

  ykku nkku.w{kt ku{u W{uwO nkwt fu

  yktkhhkxe Mkhu kuLke f{kku{ktkhkLku fkhu ze yLku yukeSLkkk{kt khkLke sYh Au. khtkw ykkuxku kukkuLkk k{kt fuxku khkufhk{kt yku ku ytku skkLkkuku{u RLkfkh fkuo nkku. kuXfLkk yufrMk knukt [[oLkkhku yusLzk Lkefhk{kt yku. nk{kt zeLkku[k kh rxh eX Y. 6.08LkwtLkwfMkkLk uXk{kt yke hkwt Au. yktkhhkxe kh{kt ykukMx

  kkMkke wMkLkekkk{e, Mkwhkk kuLkunkE yuxo fhkk

  (yusLMke) Lke rne, kk.21y{kk yLku {wtkE{kt

  kkrfMkkLkLkwt kkMkke sqk ~fh-yu-kkukk nw{ku fhkLkwt ykkusLk fhehkwt nkukLke fheLku nw{kLkkuMkk{Lkku fhk ktLku nuhkuLkkMkkkkkykuLku fuL Mkhfkh khk yuxofhkk Au. MkkkkkykuLku {nLkkt

  Mkkuyu Mkwhkk MkkLkku[ktkkku ktkukMk kkuXkkkfe fhk{kt yke Au. ykktLku nuhku{kt ~fh-yu-kkukkLkkt kkMkke kqkku wMknkukLke kw[h MktMkkykuLkukkk{e {e Au. kuyku ktLkunuhkuLkkt {nLkkt Mkkuyu k{ukhu kkMkke nw{ku fhe fuAu, kuwt MkkkkkykuLkuskk{kt ykwt Au. {wtkEyLku y{kk{kt rMk{Mk yLkuLkk koLke WseLke kqoMktkyu kkukk khk k{u khunw{kLke kkk{e {k kAe{wtkE{kt {nLkkt Mkkuyu

  MkuLMkufMk 171.44 20,060.32

  rLkVxe 53.60 6,000.65

  MkkuLkwt 25.00 `` 20,775

  [kte 00.00 `` 44,700

  zkuh 0.25 `` 45.23

  whku 0.33 `` 59.51

  kkWLz 0.67 `` 70.08

  CMYK

  CMYK

  r.Mkt.2067, {kkh -1 kwkh 2h rzMkuBkh, 2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 ` 3-00 ttk : 14+8 VkuLk : 2519942Website:www.sandesh.com

  kkukk Ve khkLkk rhku{ktkkeke rkkeoykuLke nzkk

  yksLkk ytf Mkkku 7 khk {kxu kks knu rs fu zku Vhrskk 11 khke yhnkuMxuMkLku fkufuLkLkek[kuhe {kxu ykX koLke su 14 yufMkkR Lke rLkkeLkk rhku{ktrkkfhku Vk : ytk kt hnuu2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  yoMkkkkrnf

  * * * *

  y{kk : {skqk rue Mktfukkuku{s {ux-VkLkkLMkMkuxhLkk uhku{kt kuSLkk kku ktLkuRLzuMk{kt MkuLMkuMk 20,000 yLkurLk^xe 6,000Lke {LkkuikirLkfMkkkxe xkk{kt MkV hkkt nkkt.VtzkuLke stke uke [u MkuMkLMkuMk171.44 kkuRLx WAeLku20,000. 60Lke kkt[ MkknLke[e Mkkkxeyu kt nkku. MkuLMkuMkuAuu 15 LkuBkhu 20 nhLkeMkkkxe xke nke. Mktk kMkuLk{kt MkuLMkuMk{kt 412kkuRLxLkku WAkku LkkUkku Au.yuLkyuMkR rLk^xe 53.60 kkuRLxeLku 6000.65Lke Mkkkxeyu kthkku nkku. yuLkkrMxkuLkk {kuyurkR khku{kt M{kxo rhfheLkkUkkk ku{s fkurhkLke Mkhnuktkre ne kkkt uhkh{kt

  y{kk-{wtkE{kt nw{kLke [ukekkteLkkh, kk. 21

  rh{kt kR{ux [uLs yLku kuLke rkrhk yMkhku kh knLk r[kh,yLku {tkLk [ke hkk Au khu kwshkk suk ykikurkf heku rfrMkk hk{ktkuLke yMkhkuLku kk kkk kuLkk k[k {kxu fukkkkt kufkkekhe Mkkku R fk kuLkkWknh MkkkuLkk rLkkLku yksu {w{tkeLkhuL {kue rrk kR{ux [Us khLkkfLrLkLx yuLk: kwshkMk rhMkkuLMk xw[uuLSMk ykuV kR{ux [uLs kwMkfYku rMk{k hsq fhkwt nkwt. yk Mkkku LkhuL {kuer{kt kR{ux [Us ytku kwMkf Lkkhky{urhfe kqo Wk{w y kkuh kk kehkskwk kLk Au. yk kwMkfLkwt yksu xkkkuhnku{kt kqo hkxkrk zku. yw fk{ ku{sxuheLkk rzhuxh sLkh zku.ykh.fu. k[kuheLkeWkMkrk{kt r{ku[Lk fhkwt nkwt. zku.fk{u yk Mktku kwshkk MkhfkhyLku {w{tke LkhuL {kue khk ukuk

  kuk ku{k: rLkukwshkk rk kkku

  LkhuL {kuerrk kR{ux

  [uLs khLkkfrLrLkLx

  yuLkkwMkfLkwt

  r{ku[Lk

  {wtkR, kk. 21

  kuLfk rMkMx{{kttzkuLke yAkLkk fkhukuLfku Mkkk ku rMkke rhokuLf{ktke {kuxk kku Wkkz fhehne Au. kR fku Mkku{khukuLfkuyu rho kuLf kkMkuke{kuxe hf{ Wkkze nke. kRfkLke su{ yksu Mkkk kerMku WkkzLke hf{ Y.1,57,625 fhkuzu yktke kRAu. rho kuLfu skwt Au fukuLfkuyu 'hukku rLzku` {khVkuY. 1,59,210 fhkuzLker{e hf{ Wkkze Au.kuLfk{kt yk Mkrk

  fxkufxehe {Lkk Au. kuLfkuLkuhukku rLzku Mkhfkhe{eLkrkrh Mkk{u {ke yufrMkLkk WkkzLke Mkk Au.

  nsw kuLfku khk {kuxk kkuk ukLkku rMkrMkku [kwhnuu, fkh fu ykkk{e [khufMkkn{kt kkuLz {khVku Y.48,000 fhkuz Qk fhkLkwtykkusLk keS kxohLkekkurrMk ku nuh kuwt Au.ykLkku knuku kkku Y.12,000 fhkuzLkku Au yLku kuykke fku hek{ktyku. kkfkrf kzkeLkkkLke sYrhkkLku kku

  kuLfkuLku zkuh hukku Yx{khVku rho kuLf kkMkukeLkkkt uk kzkt Au. 16{erzMkuBkhu kuLfkuyu ykhkeykRkkMkuke Y. 1,43,930 fhkuzek nkkt. LkuBkh{ktkkurrMk rhw{ktykhkeykRyu skwt Au fu,kuLfku hhkus Mkhuhk hukku-huxYx {khVku hkus yuf kfhkuz uk kzu Au. Mk urzxMkeLkLkk fkhu ku{syuzkLMk xuMkLke [wfe kuxu{kuxe hf{ Mkhfkhe rkuhe{kts{k fhke kze nkukLku

  kuLfkuyu {tkkhu RBI kkMkuke1.57 k fhkuz Wkh ek

  MkuLMkuMk Vhe20,000 kkh

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 hywkt tt k 13 h

  {w{tke LkhuL {kue rrk kR{ux [Us khLkk fLrLkLx yuLk: kwshkMk rhMkkuLMk xw [uuLSMk ykuVkR{ux [uLs kwMkfLkwt {tkkhu xkkkuh nku{kt qkkqo hkxkrk zku. yw fk{ ku{s xuheLkk rzhuxhsLkh zku.ykh.fu. k[kuheLke WkMkrk{kt r{ku[Lk fhkwt nkwt. (kMkeh : yrLk Mkkw)

  yu. hkLke k k{uku zeyu Qx kkkMkku

  (yusLMke) Lke rne, kk.21

  fuLe kkkMk qhku (MkekeykE)yuxw-S Mkux{ Vke fkiktzLkkMktkt{kt fkukkuohux kurkRMx LkehkhkrzkLke yksu Mkkhu ku{Lkk rkrne kku ykuk rLkkMkMkkLku [khfkf Mkwe kqAkhA kR nke. nu kuLkkkAe qkkqo xurfku{ kLk yu.hkLke k{u ku zeyu kqAkhA kR fuAu.

  ufu ku{Lkk rLkkMkMkkLku fhkuekqAkhALke Mkk{u k Mkkku Qkkk nkk yLku ku Mkto{kt MkekeykRyuwkMkku fkuo nkku fu hkrzk yuf {rnk

  Au yLku kuke rLk{kuLku ykeLku ku{Lkk hus kqAkhA fhe fk Au. nu ku{LkekqAkhA kk ruL ykV fhLkyuxLke f{ ykX yLku Lk nuX wfuxef kyku Mkk{u fuMk kfhk{kt yku kue kk Au. MkkkkhMkqkkuyu fkwt Au fu MkekeykELke xe{Mkkhu 10 kku hkrzkLkk AkhkwhMkk Vk{onkWMk kh knkU[e kE nkeyLku kt knkUk kk Mkux{Vke{kt frkk heku ku{Lke Mktzkue

  ytku Mkkku fko nkk. yk ykkWMkekeykELke xe{Lkk yrfkheykuyuhkrzkLkk ykkMk yLku ku{LkeykurVMkkuLke [fkMke fhe nke. EzeLkkyrfkheyku k hkrzkLke kqAkhAfhe [qk Au.

  yku LkkULke Au fu Wkukkrk,hksfkheyku yLku kkfkhku MkrnkyLkuf [oM hkkk kufku Mkkku hkrzkkhk fhk{kt ykue kk[ekLke xuknuh kk kk ze kkkMk [ke hneAu. Mkwe{ fkuxo xw-S Mkux{Vke{kt swe swe MktMkkyku khkfhk{kt yke hnue kkkMk{kt Lkshhke hne Au. fkuxuo Mk{e Vukwykheyuynuk ykkk MkekeykE yLku EzeLkuyku fkuo Au. fkuEk fu kk

  6.5Lkk qftk kAeMkkk 22 ykt[fkykk su{kt yuf 5kt[he[hLkku nkku

  (yusLMke) kunhkLk, kk.21

  EhkLkLkk rk rMkkh{kt ykuk6.5 rh[h MfuLkk qftkLkk krhk{uykuAk{kt ykuAk Mkkk {kMkku {]wkkBkt nkukLkk yLku MkUfzku Lkkkrhfkuk kkLkk ynuk {k Au.koke rMkkh{kt k[k yLku hknkfk{kehe qk {w~fu kLke hne Au.fkx{k Mkuzkkkt {]w yLku kkuLkkuyktf kLke MktkLkk kokE hneAu. yk rMkkh 2003{kt 31000Lkkukuk uLkkh qftk ykku nkku. kukk{ nuhLke LkSf{kt s ykuku Au.

  EhkLkLke {unh Lq yusLMkeLkk

  ynuk yLkwMkkh Mkku{khLke Mkktsufuh{kLk khkkLkk nkuMkuLkkkk nuhLkSf fuL hkkku 6.5 rh[h MfuLkkuqftk kkxku nkku. ku kAe Mkkkykt[fk ykkLkwt [kw hkwt nkwt. fw22 yk^xhkf fnukkk ykt[fkykk nkk, ku{kt yuf yk^xhkfkkt[ rh[hLkku nkku.

  kunhkLk wrLkMkxeLkkrkurVrMk rkkLkk skkyLkwMkkh {tkkhLke Mkkh MkweMknhks LkSfLkk kk{ku{kt {]w yLkurLkLkk ynuk {e hkk Au.ykuAk{kt ykuAk Mkkk {kMkkuLkk{]wLkk ynuk {e [qk Au yLkuMkUfzku Lkkkrhfku k kk Au. nSfkx{k MkuzkLke rk [kwnkukke {]w yLku kkuLkku yktfkLke MktkLkk Au. qftk

  EhkLk{kt qftkke MkkkLkkt{]w: yktfzku k Mkt

  CBIyu Lkehk hkrzkLke[kh fkf kqAkhA fhe

  kkMkkLkk kuxk ykkuk{kxu nLkeVLku khu kh

  ywkt tt k 13 h ywkt tt k 13 h ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  ze-LPG k khkytku {rnLkkLkk ytku kuXf

  zwtkeLkk k xkkt nsw ku-k Mkkkn kku

  ND-20101221-Fpg-BVN.qxd 21/12/2010 23:42 Page 1

 • kLkkh, kk.h1

  kLkkh wrLkMkxe khk{urzf fkuusLkk rkkeoykuLke khekkVe{kt f{hkkuz khku fk{ktykkkt hkuku hkuk MkkrLkf MkhkgMknS nkuMkxLkk huMkezuLxzkuxMko yLku Mkhfkhe {urzf fkuusLkkrkkeoykuyu yksu Mkkhke sesef nzkk kh Wkhe kk nkk.suLkk eu nkuMkx{kt MkkhkhnuXLkk eoyku ksLkf nkk{kt{wfkE kk nkk. yMkk Ve khkLkukhk U[kLke {kke Mkkku swrLkhzkuxMko yuMkkurMkyuLku kLkkh

  wrLkMkxeLkk kEMk [kLMkuhy{kk {exk{kt kk nkuE ku{Lkekuhnkshe{kt hrsMxkhLku ykuLkkkykwt nkw. ykkefku wrLk.kEMk[kLMkuh MkkkuLke ykkk{e kk.h4{eLke kuXf{kt nfkhk{f Wfu Lkrnyku kku y[kuMk {wkLke nzkkAuzkLke [e{fe kkekeyuMkkurMkyuLku W[khe nke. u fu,yksLke kef nzkk kkykkefk kwkhu Mkkhke kkekkuVhs kh uzkE su ku{yuMkkurMkyuLku skwt nkw.

  kkeke Mkqkku{ktke {ke {krnke

  yLkwMkkh kLkkh wrLkMkxeLkkMkkkeku khk h