26-12-2010 bhavnagar city

Download 26-12-2010 Bhavnagar City

Post on 09-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

¼kðLkøkh{kt rðrnÃk fkÞko÷Þ Ãkh ÚkÞu÷ku nw{÷ku y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 4…h y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 4…h hkßÞÔÞkÃke fku®BçkøkLkk ykËuþ {kuze hkrºkÚke s fkÞoðkne þY nw{÷k¾kuh {rn÷k Ãký nkuE þfu Au, fktfrhÞk fkŠLkð÷{kt {rn÷kyku {kxu çku økux ºkkMkðkËe Ë. økwshkíkLkk ËrhÞkE {køkuoÚke ½qMÞkLke þtfk CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK íkçkeçkkuLke nzíkk÷ Mk{uxkR (yusLMkeÍ) ©eLkøkh, íkk.25 yksLkk ytf MkkÚku (yusLMkeÍ)

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) Lke rne, kk.25

  kkurqzLkk ktk yrLkukkMk{kLk kLku Auk fuxkf Mk{kekuLkk kwMMkk kh fkkq hkkkt ee ewtnku ku{ skkwt nkwt kt s kuu kRhkku yrLk fkqhLkk hLke knkhkkukkLkk yuf tMkfLku k{k[ku [kuzeLkuyk{f {esLkwt Vhe yuf khoLk fwO Au.

  Mk{kLk kR fku yrLk fkqhLkksL{rLkLke kkxeo {kxu kuLkk huknkUku khu kkukkLke fkh{ktkeWkhkku nkku kuk{kt ys Lkk{LkkkuLkk tMkfu kuLke khV Mke yke kuLkurfMk fhe ee nke. ysLke yknhfkke [wkw kkLzuLke f{kLkAxfe nke yLku kuu khk s ysLkukVku fe eku nkku. Mk{kLku yuxekkfkkke kVku {kkuo nkku fu yskze kku nkku. ufu, {k{ku yn

  kqhku kkku Lkke. kLwt yuwt fu yufxee [uLkLke xe{ Mk{kLkLkkfkhLkk{kLku fu{uhk{kt fu fhk{kt MkVhne nke yLku Mk{kLkLku kuLke kkkt kuu Vqxus rzrx fhkk kkukkLkkkkuzekkzoTMkLku fk{u kkzk nkk. yufkeoLkk fnuk {ku, kun(Mk{kLk) kkkehe fhLku ku. [

  un{kt {kELkMk 16.4rzke kkk{kLk

  (yusLMke) eLkkh, kk.25

  uLkk {kuxkkkLkk rMkkhkufkrk XtzeLkk Mkft{kt yke kk Au.sB{w-fk~{eh, hksMkkLk, ktk yLkurn{k[ u MkrnkLkk rrhkku{kt XtzeLkk fkhu kufkuLke nkkfVkuze kLkue Au. ufu XtzeLkwt Mkkike w{k sB{q-fk~{eh{kt Au.

  zk ktkLkk un{kt hkkLkwtkkk{kLk ykhu Mkkk rzke xeLku{kRLkMk 16.4 rzke MkuMkMkuknkU[e kwt Au. fk~{ehLkk{kuxkkkLkk rMkkhku{kt kkk{kLkehku fu kuLkkke Lke[u knkU[e kwt Au.suke {kuxkkkLkk kkeLkk MkkuMko{ktkhV {e kku Au. eLkkhLkk r

  rMk k Mkhkuh{kt k khV {ekku Au. eLkkh{kt wk{ kkk{kLk{kELkMk 5.2 rzke MkurMkMk LkkUkwtAu.nk{kLk kkkyu rkk ykkkkfkwt Au fu ykkk{e rMkku{kt Mkrk{ktMkwkhku kkLkk fkuE Mktfuk ukE hkkLkke.

  ufu kMkLkk kkYku ykukkufku{kt weLkwt {kuswt Vhe wt Au.[khukksw khVLke [kh uk {ehne Au. sB{w-fk~{eh{kt un{kt Mkkikew Xtze LkkUkE Au. un nuh{ktkkk{kLk {kELkMk 16.4 rzke kEkwt Au. khu fkhrk{kt {kELkMk11.6, knukk{{kt {kELkMk 7.6rzke LkkUkwt Au. rLxh Mfe rhMkkuxokkkk kw{ko{kt {kELkMk 7 rzkekkk{kLk LkkUkwt Au. ykkk{e

  CMYK

  CMYK

  Website:www.sandesh.com

  kLkkh{kt rrnk fkkokh kuku nw{ku

  yksLkk ytf Mkkku 8 zkoLk xuMx{kt khk kkunkh fhk Mks 9 ^u kuf 2010 12 kgMknS nkuMkx{kt rLkkMkekkekkuLke nzkk Mk{uxkR 2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  MktMfkh

  RMkhkuLkwt GSLV kuL[k rLkV

  * * * *

  SyuMkyue-yuV06 hkufuxykzwt Vtxkkkt Vkxe kzwt

  125 fhkuzLkk [uo kLkukSMkux-5ke WkknLkku Lkk

  (yusLMke) [uLLkkE, kk. 25

  khkLke yfk MktMkk EMkhkuyu rLkkhufhuwt SyuMkyue-yuV06Lkwt kuL[krLkV skkt hkxLkk SyuMkyue fko{Lku{kuxku Vxfku kzku Au yLku EMkhkuLke rMk{Mkkkze Au. SyuMkyue Mkrkk Lk MkuMkMkuLxhke kuL[ kkLke ku s r{rLkx{kt hkufuxykzwt VtxkE kwt nkwt yLku ykfk{kt s zkfkMkkku Vkxe kzt nkwt. SyuMkyueLkk kuL[Lkkuyk ykkW 15 yur 2010Lkk rMkufhk{kt ykuku kuk k rLkV kku nkku.yu ku Mue kkusurLkf yuLsLkkkhk{kt ykwt nkwt. rLkkhLkk kuk{kthrkke ykkk fhuwt kkusurLkf yuLsLk

  y{kk, kk.25

  kwshkkLkk kkB rMkkhku{ktykktfkeyku kkifeh, ykre yLku{wSk Mkrnk yL Lk Lkk [nuhkk qMk nkukLke fuLe kwk[hyusLMkeykuLke {krnkeLku kku kw-shkk Mxux ftxkuu rLkkhu kkkuhu kku hkhLke kkueMkLkufkuBkkLkk yku ykk nkk. suLkukku Mk{k hk{kt kkueMku {kuzehkrkke s Xuh Xuh Akkk{khe fhkLkefkokne nkk he ee nke. kwk[hyusLMkeykuLkk W[ Mkhe MkqkkuLkkskkLkwMkkh, Lq hLke Wseku{s y{kk yLku kkteLkkh{ktnuh fko{kuLku kku rkkwshkkLkk rhkE {kkuoke hk{ktfuxkf yk{kke nw{kkuhku qMknkukLke k kk Au. yk {kxukkrfMkkLkLkk ykktfke sqkkuyu{rnkyku k kikh fhe nkuE fu Au.

  yk {krnke kAe fktfrhk fkLk{kt{rnkyku {kxu kkfkrf ku kux kikhfhe ku{Lkku u yk fhkku nkku.

  ErLzLk {wrneLkLkk kkifeh,ykre yLku {wSk Mkrnk fw 12

  yktkfkeykuyu kwshkkLkk kkBrMkkhku{kt yk eku nkukLkeyktfkLku kku Mk{k hk{kt yuxonuh fhkwt Au.

  keS khV fuLe kwk[h

  yusLMkeyku khk kwshkk kkueMkLkuykkue {krnke {wsk Wkhkuk kykktfkeyku rMkk Lkk Lk ykk-tfkeyku ktkVkuz {kxu kwshkk{ktqMk nkuE fu Au. su{kt fkuE

  {rnkLkku k Mk{ku nkukLkekqhukqhe kk Au. ykktfeykuLkukuk {kxu hkh{kt {kuze hkrkkes fkuBkkLke fkokne Y fhe ukEnke. yuxwt s Lkn, fkuBkk LkkEx{ktk{k{ kkueMkf{eoyku Mkrnk hufrskLkk kkueMk zkLku k nkshhnukLke kMk Mkq[Lkk ykkE Au. keSkhV Mk{k hk{kt k{k{ kkueMkyrfkheykuLke h k h fhkE Au.

  hk{kt yuf khV Lkkkk koLkeWse [ke hne Au, yLku keSkhV y{kk{kt fktfrhk fkLkku{s ykkk{e rMkku{kt kukELuMxMko Mkr{x, kEkLx fkExVuMx MkrnkLkk hkkkefko{ku{kt xku[Lkk Wkukkrkyku,rue Lkkkrhfku nksh hnukLkk Au.yuLxe xuhrhMx MkzLkk zk yskku{hu fkwt nkwt fu, ykk Mktku

  eLkkhLkwt r rMkk Mkhkuh keS kwt

  hk{kt yk{kke nw{kLke erkhkkke

  fkuBkkLkk yku{kuze hkrkke sfkokne Y

  nw{kkuh {rnkk nkuE fu Au,

  fktfrhkfkLk{kt

  {rnkyku {kxu ku kux kkMkke

  . kwshkkLkkrhkE {kkuokeqMkLke tfk

  yk{kke nw{kkuhku ~fh-yu-kikkLkk nkukLke yktfkhk{kt ykkursk fko{ku{kt {kuxe Mktk{kt WkMkk sLk{uLkeLkk Mkkuyu kkxfkkikh yk{kkeyku ~fh-yu-kikkLkk nkukLke yktfk kwk[h yusLMkeyku Mkuehne Au. kwk[h yusLMkeykuLkk MkqkkuLkk skkLkwMkkh, yk{kkeykuLku { fhkMkkrLkf Mekh Mku Mkr nkuE fu Au. yk Wkhktk ErLzLk {wrneLkLkk kkLxuz ykktfkeyku kkifeh, ykre yLku {wSkLkk Vkuxk nuh kkk ku{u Mkkwt nkukLke k kkueMkLku tfk Au. keS khV Lkk Lk ykktfeykuLke ftE kMk{krnke kkueMk kkMku Lk nkukke kikk ku{Lkku Wkkuk fheLku ktkVkuzLke ]rk fhefu Au. kuyku . kwshkkLkk rhkE {kkuo kwshkk{kt wMk nkukLke k kk Au.

  { kwshkk{kt kMk fheLku kkuhk{kt {kunMkeLk [kihe Lkk{Lkk MkuMekh Mku Qku fhk fk{kehe fhe nkukLke k yktfk [uyuLx xuhrhMx MkzLke yuf xe{u kkuhk kkueMkLku Mkkku hke Akkk{khefhe nke. wkkzk{kt fuxkf tfkMkkuLke kkkMk fhe fuxkfLkeyxfkk fkoLke [[ko Au. zkuhk, Y[ ku{s rk rhkE kekhLkk ytkrhk rMkkhku{kt k yuxeyuMk khk kkkMk nkk hkE Au.

  .-{kwshkk{ktyuxeyuMk

  xe{kuLkeAkkk{khe

  LkurkLk Mke hkuzLkku ktkku` 250 fhkuz{kt u[kku {wtkE{kt fkuR k

  ktkkLkku ykhMkweLkku Mkkike wrft{kLkku Mkkuku

  (yusLMke) {wtkR, kk. 25{wtkRLkk LkurkLk Mke hkuz

  rMkkh{kt yuf ktkku kkuzkfyXkrzk ykkW Y. 250fhkuz{kt u[kku nkukLkwt fnuk Au.fkkrzk ktkkLkku yk Mkkuku{wtkRLkk kukxeo {kfuox{kt [[koLke[fzkuu [zku Au. rkLkuMk{uLksMkn fkkrzkLkk fwxwtkLke{krfeLkk 2,048 [kuhMk {exhrMkkh{kt ykuk yk ktkkLku yuf

  yke hey yuMxux zukhuheku Au.

  nk{kt MkkurrMkxMko ktkkLkes{eLkLkk hufkuzTMkoLke [fkMke fhehkk nkukke kuLkk kh nMkkkhkkLkw t kkfe Au. LkuBkh{ktMkkurrMkxMkkuoyu yuf nuh LkkurxMkhe fhe nke yLku ku{kt skk{ktykwt nkwt fu yk r{kfk{kt u[kfu kehkuLkk MYk{kt fkuR kku, n,xkRx fu rnk hkkk nku kkukuyku ku yXkrzkLke yth{krfkuLkku Mktkfo fhu. yue yxfkuk Au fu r{kfk heLkkhufkkrzk Vur{eLku Y. 30 fhkuz

  tMkfu rfMk fhkkt[wkw kkLzuLke

  f{kLk Axfe

  Mk{kLk kLkLke ktkkeheVuLkLku k{k[ku [kuze eku

  (yusLMke) kurhMk, kk. 25khu rn{kko yLku fkrk XtzeLkk

  fkhu kr{ whkukLkk Lkkkrhfku yLkuMknukeyku rMk{MkLke Mkkhu ktnkk kt VMkkE kk nkk. wkhLkekhu rn{kkoLkk fkhu kurhMk Mkrnkkr{ whkukLkk yLkufr{kLke{kfkuyu 400 WLkku hfhk kzk nkk. krhk{u ykuAk{ktykuAk 30,000 {wMkkVhku yxkEkk nkk. fkrk Xtze Akktkukun{{kt yk kuo kk ko fhkktk{k, 1 k kwykurMk{MkLke kkoLkk {kxu yufXk kknkk. Mk{k kr{ whkuk keeuke Xtze yLku khu rn{kkoLkk fkhurMk{Mk Mktku ykLkt {Lkke wtLknkukwt. yuhkkuxo khVke MkkzkukkufkuLku rMk{MkLkku yLkw fhkkkkLke kLkkeykuLkwt kusLk yLkukkfkuLku h{fzkt ykkk{kt ykkt

  nkk. rLkkhu [kMko ze kku, rnkkuyLku zLk yuhkkuxoke kk WLkkuMk{Mkh Wkzkkt {wMkkVhkuLkk S{ktS ykku nkku. kuyku rMk{MkrLkr{ku kkukkLkk uh knkU[e knkk.

  rMk{Mk Mktku yuhkkuxo WkhMkkzkE kuk {wMkkVhkuLkur{kLke{kf khVke Mkqk {kxuktk, kkkt kuhu, kusLk yLkukkfkuLku h{fzkt ykkk{kt ykknkk. Aukt yuf {rnLkkke nknkfkh

  {[ke hnue rn{kkoyu rMk{MkLkeykke Mkkhke s kktzLkku keuhkWLz [kw fhkkt kk s kMkewhkurkLkkuLke rMk{Mk kkze nke.[khukksw ytkqte VukE kE nke.

  whkuk{kt Lkkkk Wse kh rn{ kktz yuhkkuxkuo kh

  ykukkurhxeyuMkqkLke Mkkfhe ykke

  kufkuLku kkktkusLk-kkfkuLkuh{fzkt ykkkt

  kukun{{kt hufkuzo1 k kwykuQ{xe kzkt

  ywkt tt k 4 h ywkt tt k 4 h

  ywkt tt k 4 hywkt tt k 4 h

  ywkt tt k 4 h

  ywkt tt k 4 h

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  r.Mkt.2067, {kkh -6 hrkh 26 rzMkuBkh, 2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 ` 3-00 ttk : 12+8 VkuLk : 2519942

  fktfrhk fkLkLkku htkkhtk kht : y{kk kku fktfrhk fkLkLkku yksu htkhTeo yLku kht kku. fktfrhk kk yksu htkkuhtke hkuLkeke k{ke WXwt nkwt. Mk{k ~ uruLke hke khLkk fkuR WMk{kt nkuRyu kuwt kkkw nkwt.

  ND-20101225-Fpg-BVN.qxd 25/12/2010 23:27 Page 1

 • CM

  YK CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  CMYK

  CMYK

  SANDESH : BHAVNAGAR SUNDAY, 26 DECEMBER 201022 Lq

  kk x{oLke [qtxeLkekwLkk{kt rkf{kkhku xk

  kLkkhkk.25kLkkh rsk kkr{f rkf

  MktLkk {wLke ykkefk kk.26LkkhrkhLkk [qtxe stk uku.rskrk kkr{f rkf Mkt khk{wLke [qtxeLku ELku rrkikheyku khekqo fhe uk{kt yke Au.

  yk ytku Mkktkzke {krnkeyLkwMkkh, kLkkh rsk kkr{frkf MktLkk {w [twk kkurnkkr{f rkf khefu rLk]k kkkkLkkh rsk kkr{f rkf Mktkhk {wLke kMktke {kxuLke [qtxenuh fhk{kt yke Au.kLkkh

  rsk kkr{f rkf MktLkk{wLke [qtxe yLu {wkLkkW{ukh khefu kLkkh kkqfkkkr{f rkf MktLkk {whkLkrMkn kkurn yLku kZzk kkwfkkkr{f rkf MktLkk {wqkkkE {ktzekyu W{ukheLkkUke Au. yk ytku MkqkkuLkk skkyLkwMkkh, kLkkh rsk kkr{frkf MktLke {nkMkr{keLkk 184rkfku kkukkLkku {kkrfkhLkku kukfhu.kk x{oLke [qtxe{kt fw 200rkfku {kkLk {kxu LkkUkuknkk.su{k yk ku xkzku kkuAu.kLkkh rsk kkr{f rkfMktLkk {wLke [qtxe LkkLkk kzLkekze, nkEfkuxo hkuz, kLkkh kkukuu.

  rMktwLkkh{kt keeMkefkuxuz fLzxhLkkkk hknk

  kLkkh, kk.h5nuhLkk MkwLkkh rMkkh{kt

  esftkLkeLkk y{khkuLkeyykzkLkk fkhu xeMke kesk, Vezh kuxfkE sk, Mkkfo kkktkELk Xk kkLkk AkMkkhu yfM{kkkuMkokk nkukLke kkf Vrhkku WXkehne nke.

  suLku rLkkhk {kxu yk rMkkh{ktykukLk fLzxhLkk ku keeMke fkuxuzfLzxh LkkkLke hsqykk rMkkhLkkfkukkuouhuxh kku fqfzuyu nezkEMkk MxuLkLkk ze.E.yuLk.su.kkkLkufhe nke. suLkk yLkwMktkLku esftkLkekhk yk rMkkh{kt kkfeLke yMkhkekeeMke fkuxuz fLzxh LkkkLkefk{kehe nkk hk{kt yke nkukLkwtMkwLkkh Mke ukkhe yuMkkurMkyuLkLkuskwt Au.

  ykkf heku kAkkkufkuLku kLk{k EMkhfkh Mk{kfhkue {ktk

  kLkkhkk.25kLkkh nuhLkku fwtkhkzk

  rMkkh Mkrk yLku rMkkhLke xeyu{kuxku nkukke