29-06-2011 bhavnagar

Download 29-06-2011 Bhavnagar

Post on 22-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 13…h y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 13…h ÃkkWLz ▲▲ 0.05 2015Lkk ðÕzofÃk{kt Ãký 14 xe{, 10 xe{ h{kzðkLkku rð[kh Ãkzíkku {qõÞku LÞq Þkufo{kt EÂLzÞLk r{þLkLkku 4.25 fhkuz zkì÷h xuõMk {kV 5545.30 ÷kufkuLke yLku YrÃkÞkLke ¾heË þÂõíkLkwt yfÕÃkLkeÞ Äkuðký ½h [÷kððk {kxuLkku ¾[o ðkŠ»kf Äkuhýu 14 xfkÚke ðÄeLku 17 xfk ËqÄLkk ¼kð{kt ºký økýk ðÄkhkÚke ÷kufku íkkuçkk Ãkkufkhe økÞk `` 71.86 zku÷h

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) kxLk, kk.28

  Mkhfkh yLku khke rho kuLfkhk ykMk{kLku knkU[uk VwkkkLkk hLkurLktk{kt uk {kxu yrhk Lkkufhk{kt ykkk nkuk Akkt Vwkkku 9xfkLke ykMkkkMk w{hkE hkku Au khukhkLkk Lkkkt kLk {whSyuyue rxke fhe Au fu khke

  ykoktk {kxu VwkkkLkku h 5ke 6 xfkMkwe rLktk{kt hnu ku Mkrk ykoyLku RALke Au. Mkhfkh ykkfMkwkhk fhe hne Au yLku yk yuf Mkkkrk nkukke kuLkku nu kAeLkku kkkunkk hku kuk Mktfukku u ykknkk.

  khk {kxu VwkkkLke RALke yLku

  MknLk fhe fk kue kuMx Mkrk wtnkuE fu ku Lke fhwt {w~fu Auk 5-6 xfkLke ykMkkkMkLkkuVwkkku yko ke fk. ufu6ke 6.5 xfkLkku Vwkkku{uLkusuk nkukLke ku{u Mkkkfhe nke kuyku y{urhfk{kt khkyLku y{urhfkLkk kkkhe

  y{kk, kk.28

  RuxkurLkf ftkkuLkLxLkwt WkkLkfhke kwhkkt Mkk ftkLke RLxkuxuzxufLkkukuSMkLkk uh{kt Vhe fuSyuLkyLku rV xufLkkukuSMk suku kx uk{ku Au. 19 {u 2004Lkk hkusMkMkuLz kue yk ftkLke WkhkekeyuMkRyu yksu MkMkuLLk WXkkkuh{kt Vhe fk{fks kk nkkt.RLxkuxuz xufLkkuLkku uh kuLkk Auk ktY. 0.38Lke Mkkkxeyuke 10,426xfkLkk yMkkkh WAkk Mkkku Y.40Lke Mkkkxeyu wku nkku. RLxkzu{ktuh{kt Wkh{kt Y. 49 yLku Lke[u{kt Y.20Lke khu x kk kk ytku5,426 xfkLkk stke WAkk MkkkuY.21Lke Mkkkxeyu kt kku nkku.keyuMkR{kt RLxkuxuz xufLkkukuSMkLkkfw 311 uhLkk Mkkuk Mkk{u Y.

  6,978Lkwt kuw{ hkwt nkwt. 10fhkuzLkwt {kfuox furkxkRuLk hkkeyk ftkLke{kt ykkW 17 {u 2004Lkkhkus Auu 500 uhLkk Mkkuk Mkkku Y.190Lkwt xLkoykuh hnukkt kt k 38kiMkk hkku nkku. ftkLkeyu {k[o2011Lkk ytku kqhk kuk Lkkkfeko{kt 3.38 fhkuzLke kux fhe nkukLkwtskwt Au. ftkLkeLke uh nkuzk kuxLkoukkt 86 xfk uh {kuxMko kkMku Aukhu 14 xfk rnMMkku MkkrLkf Vtzku yLkurhxu hkufkfkhku hku Au.

  keyuMkRLke 22 sqLk 2011LkeLkkurxMk {wsk RLxkuxuzxufLkkukuSMkLkk {kuxMko kkMku hnuk41,01,760 uh 30 MkxuBkh2011 Mkwe kuf RLk rkrhz{kt hnuuku{ Akkt yksu uh{kt ykuAk kuw{Mkkku ykosLkf WAkku uk {ku

  nkku. WuLke Au fu ykkWkeyuMkR{kt kuLke Mxkuf{kt yfkrLkWAkk LkkUkk nkukLke kk LkeLkke. khtkw ku{ Akkt MkkkkkykuMk{Mkh fkuR kkkt Lk hkkthkufkfkhkuLku ykk uh{ktykukhuxhkuLke {ue [kLkwt kuk kLkwtkzkwt nku Au. Mkkrf ]rkLku kkuykkW {u 2008{kt fuSyuRLzMxeLkku uh Y. 72Lke Mkk{u eLku55,000 kku nkku khkk kurMk{kt Vhe rMkV xufLkkukuSMkLkkuh{kt 80 kiMkkLkk kt Mkk{u99,900 xfkLkku WAkk MkkkuRLxkzu{kt Y. 800Lku Mkeo 24,900xfk Wkh Y. 195Lke Mkkkxeyu ktkku nkku. u fu ykkW keyuMkRyuWkhkuk kku kLkk{kt uhLkk Mkkuk h

  RLxkuxuz xufLkkukuSMkLkk uh{kt5,426 xfkLkku y WAkkuxe kqkLke ftkLkeLkk rhrMxkLkk rMku s uhkh yVzkkVze

  W. u- Wkhktz{ktkhu hMkk

  (yusLMke) Lke rne, kk.28

  hkxe hkskLke Mkrnk WkhkhkLkk {kuxkkkLkk rMkkhku{ktyksu hMkku sktkkfkh Mkrk MkSonke khu keS kksw Wkh u yLkuWkhktz{kt hMkk MktktrkxLkkyku{kt 14Lkkt {kuk Lkekktnkkt. rne{kt Mkkk ke rMkuhMkku kufkuLku kke{kt khkku fhe

  ek nkk, khtkw kkkh{kt usLkk94 xfk suxk [k {kLku kkukVkhkLke Mkrk MkoR nke.

  nuhLkwt {nk{ kkk{kLk 34.5rzke MkuLxekuz nkwt, su Mkk{kL fhkktk rzke ykuAwt nkwt khu wk{kkk{kLk 27.8 rzke nkwt ku{nk{kLk rkkLkk yrfkheykuyuskwt nkwt. Wkh u{kt Auk 24kf{kt {wkh hMkk uk {kunkku kkk hMkk Mktktrk xLkkLkukku hk{kt yuf {rnk yLku yuf

  kkf Mkrnk 12Lkkt {kuk Lkekktnkkt. yrfkheykuyu skwt nkwt fuVkkkk rsk{kt Ak kqxe kzk,zqke sk kkk ese kzkLkk ykyk kLkkku{kt Lk {kMkku khuVkukwh{kt ku kLkk kkk iLkkwhrsk{kt yufLkwt {kuk Lkekwt nkwt.LkW{kt 6.8 {e{e hMkk LkkUkkunkku. WkhktzLkk wL knurMkLkkkkke kk{{kt khu hMkkLku kkukqh{kt ku {rnkyku kkR kR nke.ktk yLku nrhkkLkk fuxkf

  kkku{kt k hMkk [kw hnukkt kkhkuLke[u kku nkku. y{]kMkh{kt 43.2{e{e hMkk LkkUkku nkku.

  {wtkRLkk fuxkf kk{kt k khuhMkkLku kku knLk nkh e{kukR kku nkku kkk Lke[kkk yLkufrMkkhku{kt kke hkR kk nkk.keyu{MkeLkk rzkMxh {uLkus{uLxMkuLkk skk {wsk nuh{kt 31.3{e{e hMkk LkkUkku nkku khu kqeokhkt{kt 26.1 {e{e kkk kr{ khkt{kt11.5 {e{e hMkk kku nkku.

  MkuLMkufMk 80.04 18,492.45

  rLkVxe 18.70 5545.30

  MkkuLkwt 25.00 `` 22,350

  [kte 00.00 `` 51,500

  zkuh 00.00 `` 45.04

  whku 0.03 `` 64.29

  kkWLz 0.05 `` 71.86

  r.Mkt.2067, suX 13 kwkh 29 sqLk, 2011Mktof ktke:M.e [e{LkkE yuMk. kxuktke:VkkwLkkE [e{LkkE kxuyt]t:kLkkhREG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 || Estd.1923 ` 3-00 kkLkkt: 14+16Website:www.sandesh.comrnkuh kk{u MkkMkwLke fhkenk : ku s{kELkwt khk{

  yksLkk ytf Mkkku 9 102015Lkk zofk{kt k 14 xe{, 10xe{ h{kzkLkku r[kh kzkku {qku Lq kufo{kt ELzLk r{LkLkku4.25 fhkuz zkh xuMk {kV 14 yusLMkeLke kkkehe Mkk{u kLkkh{nkLkkhkkrfk wtxeu2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  yoMkkkkrnf

  * * * *

  xqtfwt Lku x[

  {uzez{kt MkurLk yrLkuke kuLkukukwu Mxex ykuV MxkMko we {qfkEkhu kkukkLkk Mxkh kkMku ykfkof{wk{kt kku ykku nkku.

  kxLk, kk.28

  uLkk {w ykkf Mkknfkh fkirfkMkwyu yksu fkwt nkwt fu, khkLkekeX ykf ko 2039 Mkwe10000 zkuh Mkwe knkU[e su.nk{kt yk keX ykf 1000zkuh Au. ykLkku {kk yu kku fukhk{kt kkk ykf{kt ykhuLkkku khku ku. kMkwyu fkwt nkwt fu,

  uLkwt kwkke r[k ykLkkh Mk{{ktuk {u. kufkuLke keX ykfkkt SLkkuh{kt Mkwkhku ku. kMkwyufkwt nkwt fu u 8 xfkke khuLkk ykkf]rhLku e hkk{kt yku kkuMkVkk nkk kku. y{urhfk{kt xku[LkkykokMke, {qze hkufkfkhku yLkurkkMkeykuLku MktkkuLk fhkkt kMkwyufkwt nkwt fu, khke ykoktkLkk krhkku

  qk s {skqk Au. yk {skqkkrhkkuLku fkhu {{ yLku ktkkkkukhk 8 xfkke wLkk MMk ]rhLkue hku. ku{u yu{ k fkwt nkwtfu, khk{kt k eX ykf ko2039 Mkwe 10000 zkuh MkweknkU[e su. khk ykkk{e 25 koMkwe 8ke 8.25 MkweLkk Szeke

  sB{w : rk fk~{eh rn{k{kt 13,500VqxLke [kR kh Mkk kwVk{kt khVLkkrkLkk oLk fhk {kxuMkk Mkk{ke ktkukMk [usB{w ku fuBkke 2,096kwykuLke k{ ku[ hkLkkkkLke Mkkku ykske y{hLkkkkkkLkku kht kku nkku.MkeykhkeyuV kuLke [ktkkeLksh nuX sB{w yLkufk~{ehLkk kMkLk yLkuMkktMf]rkf kLk Lkktk rhkeLk uhkyukkeLkkh kke rLkkMk y{hLkkkkufuBk{ktke kkuLkk 73 knLkkuLkkfkVkLku nue Mkkhu 5.00 kfu ee

  tze ykke nke.y{hLkkk kkeykuLke Mkk{ke {kxu

  10,000ke w Mkk{keskLkkuLke kkkLkk {kko khkkuXkk Au. yrfkheykuyuskwt nkwt fu khtkhkkkknkk{ {kko yLku xqtfkkkkk {kko khkkMkkeykuLkk nw{k Mkk{ukMkeykuLke Mkk{ke {kxu {kkokh ytksu 5,000 yo~fhe

  k MkeykhkeyuV yLku 5,000 suxkhk kkueMkLkk skLkkuLke Mkk fhkRnke. hr{kLk{kt kkk Y kkLke Mkkku shksMkkLkLkk 55 keo y{hLkkk kke

  kutze Mkwhkk [uy{hLkkk kkkLkku kht

  khk{kt {kUkhe-kkhkyu k ko{kt kufkuLku tuhe ek

  (yusLMke) Lke rne, kk.28

  {kk {wfe hnue {kUkhe yukufkkq kLkuk VwkkkLkkt [k hLkufkhu khke krhkhku ykkfMktfx{kt {wfkE kk Au yLku Auk kko{kt khke krhkhku kh 6 kfhkuzLkku khkLkku kkuu kzku Au.Auk k ko{kt {kUe kue kuxkukukku yLku Vku ku{s kfkSLkktzfu kkk ku kufkuLke f{h kkuze

  Lkkte Au. yk kkk{kt qLkkt k{ktk kku khku kkkt kufku kkrn{k{Tkkufkhe kk Au yLku h [kk{kxuLkku [o 14 xfkke eLku 17 xfkkku Au. kufkuLke yLku YrkkLke hekLkwt yfkLke kuk kwt Au.

  rrMk khk kksukh{kt Vwkkkuyu yk{yk{e kh kuLke {kXeyMkhku ytku nkk hkuk ykMk{ktkhke krhkhkuLke fVkuze nkk

  ytkuLkwt ykt[fksLkf rLkYk k{wt Au. Auk k ko{kt yuryuLkxkkoELk ^wy, fuhkuMkeLk, Vku yLkukfkSLkkt k{kt yMkkkhkhku kku Au yLku Vwkkku 9.66xfkLke ku yktfLke MkkkxeLke LkSfknkUku Au. khu wLkkt k{kt kkku ykfhku khku kku Au. yk{VwkkkLkkt [k hLku fkhu khkekrhkhkuLkku h [kkLkku [o Ak fhkuz ku Au.

  rrMku kuLkkt ykMk{kt skk{wsk Auk k ko{kt kufkuLkkukLkke khke [o kkf kuhu14 xfkke eLku 17 xfk kku Au.

  khk{kt {kkkeX ykf Mk nh zkh kufuLu kksh xfkwt

  y{urhfk{ktykokMkeyku

  Mkk{u {wykkf

  MkknfkhkMkwLkku kku

  kh A k fhkuzLkku f{hkkuz kkusqLkk k{ktk kk

  khkke kufkukkukk kkufkhe

  kk

  h [kk{kxuLkku [okkf kuhu14 xfkke

  eLku 17 xfk

  kufkuLke yLkuYrkkLke he

  kLkwtyfkLkekuk

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  ywkt tt k 13 h

  W.khk{kt sktkkfkh: 14 Lkk {kuk

  zkkuk Y. 35k kkuuyuMk{kr kLkkkykkuk Au

  xMx khk Y. 9fhkuzLkku ELf{xuMkhk{kt ykku Au

  (yusLMke) kwkkeo, kk.28rtkk Mk MkkE kkkkLkk unk-

  tk kAe ku{Lke fhkuzkuLke r{fkLkkMkt[kLk ytku yLkuf [[koyku [ke Au

  yLku kwkkeo kku ykuk yk{ktrk rLk{{kt xMxLkwt Mkt[kLkfhkk Mk MkkE xMx khk LkkktMkkuku fhkkk nkukLkk ynukku[{fe hkk Au khu Mk MkkE MkuLxxMxu yuku kku fkuo Au fu kuLkk khkLkkkfe kuhherk yk[hk{ktykke Lkke fu yk[hk{kt ykeLkke.

  kksukh{kt xMxLke fnukkefkh{ktke {e ykuk Y. 35 fhkuzkkuyu kkkkLke {nkMk{krkLkkk kLkux MYku ykkuk Au

  su fLMkxLMke ftkLkeLku ykkk{ktykk Au. Mk MkkE xMxLkk xMxee. erLkkMkLku kkfkh krhk{ktxTMx kh Lkkkfe kuhherkLkkykkukkuLku Vkkkk fkwt nkwt fu xMxLkeyLkuf Lkkkfe skkkheyku AuyLku kt yLku khu sYh kzu khuyk skkkheyku ku hekurLkkk{kt yku Au.

  kk yXkrzu ykt kkueMk khks fhk{kt ykue Y. 35 kLkehf{ Mkkku xMxLku ftE kkkwt kkwt

  Lkkkfe kuhherk fhkE sLkke : Mk MkkE xMxLkku kku

  kkLkkt fk{fks{ktfuxkf {tkeyku khk Vhukue fe

  (yusLMke) Lke rne, kk.28

  suLke ykkwhkkkqof hkn uk{ktyke hne Au ku fuLe furkLkuxLkw trMkh [kw MkknLkk ytku fhk{ktyku kue kk Au. fkuutkuMk {w yLkuwkeyu ykk MkkurLkk kkteyu yksufurkLkux kLkku Mkkku yk yk {tkkkuS nke.

  y{wf fuLe kLkku kkLkkfk{fks{kt kkAk Vhu kue MkkurLkkkkteLke RAk nkukke yk kLkkfurkLkux rMkh{kt {kuxk krhkoLk uk{u kue kk Au. xku[Lkk {tkkku{ktVuhk kkLke kqhukqhe kk Au.

  MkqkkuLkk skk {wsk r[Bkh{Lku hkk{tkkLkku nkku MkkUkk{kt yku kuekk Au. ke. fu. nktrzf, yu{.yuMk.ke, fktrkk qrhk, yLku {whe

  uhkLku kLkkuke MkuzeLku kkLkkMktkXLk{kt Mkk{u fhku khukukhke MkekLku furkLkux kLkLkwt{kuLk ykk kue MktkLkk Au.

  ykkk{e kuo Wkhu{kt kuLkkherkLkMkkLke [qtxeLku kLk{kt ukkt hkskkhLku {tke kLkkk{kt yku kue kkk Au. MkqkkuLkk skk {wskzkkLk {Lk{kunLkMk yLku MkkurLkkkkteyu [kw Mkkn{kt keS k kuXfkuskkt furkLkux rMkh xqtf{kt kkLkekk k kLke Au. ykkk{e 2 SswkRyu furkLkux rMkh fhk{kt ykukue kk Au. {whSLkuLkkk{tke khefu kkk [kw hkukhu r[Bkh{ yLku frk rMkkLkukMktkeLkk rkk ykk kue kk Au.

  furkLkux rMkh ytku MkkurLkkkkteyu kLkku Mkkku {tkk fhe

  khke ykoktk {kxu 5-6 xfk Vwkkku yko

  Vhe rhkkuxo kMkkhfhkkLkk ueLkkkMkku rLkV

  (yusLMke) Lke rne, kk.28

  MktMkLke nuh rnMkkk Mkr{rkLkekuXf yksu k{kk{kt VuhkE kEnke. keyuMkeLkk Vhe [qtxkuk[uh{uLk kskLkk {whe {Lkkunhue khk xw S Mkux{ fkiktzLkkurhkkuxo Vhekh kMkkh fhkkLkkkMkku fhkk nkk k f