29-12-2010 bhavnagar

Click here to load reader

Post on 31-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MkuLMkufMk ▼▼ 3.51 (yusLMkeÍ) {wtçkR, íkk.28 ¾kLkøke zuheyku Ãký nðu ËqÄLkk ¼kð ðÄkhþuu `` 20,825 `` 44,800 CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK `` 69.77 `` 45.10 ËuþLku ` h00 fhkuzLkwt LkwfMkkLk fkuýu fhkÔÞwt ? : “[eLke f{” Mkkík rðfux Ëqh zku÷h yksLkk ytf MkkÚku (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk.28 (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk.28 ▲▲ 0.15 ▲▲ 200 ▲▲ 100 y{ËkðkË, ðzkuËhk, Mkwhík, hksfkux yLku ¼kðLkøkhÚke «rMkØ Úkíkwt ËirLkf [ktËe Þwhku

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) Lq kfo, kk.28

  Wkh-kqo y{urhfk{kt Aukt fuxktf kkuo kAe uk{uk rn{kktz{kt nhku kufku VMkkE kk nkk. rLkkfrn{kkk yLku 129 rf.{e.Lke zku Vqtfkkk kLkLku fkhuXuhXuh ku Vqx khVLke [kh kkhkkkt knLknkh Xk kEkku nkku.

  MkuLMkufMk 3.51 20,025.42

  rLkVxe 2.10 5,996.00

  MkkuLkwt 100 `` 20,825

  [kte 200 `` 44,800

  zkuh 0.15 `` 45.10

  whku 0.29 `` 59.83

  kkWLz 0.10 `` 69.77

  Mkts yrLktrkk Lkukkkhefu QkMk nkk

  (yusLMke) Lke rne, kk.28

  fxkufxe ku kfkeLk zkkLkELhk kkteLku kk khk y{korkMkkkyku ykkk{kt yke nke. khuMkts kkte yrLktrkk Lkukk khefuQkMke ykk nkk, kuku rLkkMkyufhkh fkUkuMkLkk 126{k MkkkLkk rLkurMk fhk{kt ykuk kwMkf{ktfhk{kt ykku Au. yk kwMkf{kt

  hkS kkteLku kk{kt h{qke Mkwkhkfhk rLkVkk {kLke fkqkkfhk{kt yke Au, khu wkeyuLke

  nkLke Mkhfkh {kxu kkhkLkku {wkukzfkhsLkf nkukLkku Wu fhkku Aukku hknw kkteLkk kkLkk yuf QhkkLkukk khefu kwkkLk kkk Au.

  Mkts kkteyu fxkufxe kuyufkke heku yLku yuf{kk Mkkkekhefu fuxkf yk{kk rLkoku eknkk, kuku kwMkf{kt Wu fhk{ktykku Au. hkS kkte khuzkkLk nkk khu ku{u kk{kt yLkuMkhfkh{kt h{qke VuhVkhku fheLku

  fxkufxe ku ELhk kkte kkMkuy{ko Mkkkyku nke: fkUkuMk

  CMYK

  CMYK

  ywkt tt k 15 h

  r.Mkt.2067, {kkh -9 kwkh 29 rzMkuBkh, 2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 ` 3-00 ttk : 16+8 VkuLk : 2519942Website:www.sandesh.com

  {nk{e {eLkk kuxLke yksuE-nhhkS kuu

  yksLkk ytf Mkkku 8 zhkLk xuMx{kt khk SkkeMkkk rfux qh 11-14 ^u kuf 2010 uLku ` h00 fhkuzLkwt LkwfMkkLkfkuu fhkwt ? : [eLke f{2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  yo Mkkkkrnf

  * * * *

  ykt, rkLkkh, kk.282011Lkk LkqkLk koLkk ykk{LkLku nu

  ku- k rMk s kkfe Au khu yktMkk kwshkk fku.yku. r{f {kfuoxkVuzhuLke yksu kuue kuXf{kt k{k{fkhLkk kufuz q{kt kk. 30{erzMkuBkhke s rxhu Y.1ke 2Lkku kkukkkhku fe khek yu {{ koLku{kUkheLke w yuf kzkf {khe Au.rkk{kt qwt WkkLk kwt nku Aukhu s k khkLkku yk rLko Mkk{kLsLkkk {kxu {kUkhe{kt kzkkt kh kkxwMk{kLk Au, ku{ kufku hkuk k fhe hkkAu. Auk A {kMk{kt qLkk k{kt keS

  k khku fhk{kt ykku Au. Auu kkswkE{kt k khkk nkk, nu VhekkhkLkk rLkoke k]rneykuLkwt ksuxkuhkkk [kLke [qMfe fze kLkuu.

  yksLke kuXf{kt y{q qLkk k{ktkwshkk Mkrnk uhLkk rkh fuLku{ktY.1ke 2Lkku kkhku fhk{kt ykku Au.kwshkkLkk 13 zuhe MktkuLkk kLkuk VuzhuLkkhk y{q kkLzLkk Lkk{u q ku{s rrkLkkxkuLkwt u[k fhk{kt yku Au. kuXfkk VuzhuLkk [uh{uLk khkekE xkuyu VuzhuLkLkk yu{.ze. ykh.yuMk.MkkuZeyu kkfkhkuLku skwt nkwt fu q

  {k[o 2012 MkwefXkuLke sfkk{wk ykkk [kw

  (yusLMke) Lke rne, kk.28

  fuL Mkhfkh khk kyLkksLkk VwkkkLku fkkq{kt ukyLku khku{kt yke hnuk LkkkkfLkk Mktkn {kxu kkuzkWLkku{ktsk ke fhk {kxu hkkuLkukhkLkk 50 k xLk yLku[kukLke Vke fhk{ktyke Au. khekkuLku MkMkkyLkksLke wfkLkku khke hknkLkkhu yk yLkksLkwt rkhfhk{kt yku.

  Lkkkt kLk {whSLkk zk nuX W[Mkkkkhe kLkkuLkkt sqkLkekuXf{kt fXkuLke rLkfkMk khLkkurkkt tkkk yLku {k[o2012 Mkwe fXkuLke sfkk{wk ykkk [kw hkkLkkurLko ukku nkku. kuXfLkkytku fuLLkk f]rk kLk hkkhu fkwt nkwt fu khekeLke hukLke[u Skk kufkuLku rkhfhk {kxu khkLkk 25 kxLk yLku [kukLkku skkuVkk{kt ykku Au. khukhekeLke huk Wkh Skk

  fuLyu hkkuLku w 50k xLk -[kuk Vkk

  Wkh-kqo y{urhfk{kt rn{kktz129 rf.{e.Lke zku kLk Vqtfkku

  y{q q{kt `` kuLkku khku fkku kuzwMkh fe LkqhkLke

  MkkkuLkku rk(yusLMke) {wtkR, kk.28

  kkuBku nkRfkuxuo kuzwMkh fe LkqhkLkeMkkku yuf Lkkkfe rkLkk {k{uyuxh Mkts kLke ku r{kfkkuLku skfhkLkku yku ykku Au. Lwykhe{ktRLzLk {kuLk rk[Mko kuzwMkMkoyuMkkurMkuLk (ykRyu{kekeyu)yuykkxuLkLkku [wfkku ykku nkku. suLkkyLkwMktkLk{kt fkuxuo yk kkwt wO nkwt.yk{ Mkts k Vhe yufk fkLkqLkerk{kt Mktkzkk Au.

  LkqhkLkeyu yuxh kkMkuke Y. 2.03fhkuz ukLkk Lkefkk nkukLkku kku fkuonkku. su{kt ku{u yuf rV{ Lk fekke {kxu MkkRLkk yu{kWLx kuxuykkuk Y. 50 kLkku k Mk{ku kkkunkku. yk fkhLkk Lkkkfe rkkuLkkrfMMkk{kt rMkLku ykxMxTMk yuMkkurMkuLkyLku ykRyu{kekeyu [u yuf Mk{sqkekR Au. yk Mk{sqke nuXykRyu{kekeyuLku ykkxuxh khefu fk{fhkLke Mkkk {e Au.

  ykRyu{kekeyu kksukh{kt yufrzeLkk y{Lkku Xhk fkuo nkku yLku ku{wsk nkRfkuxoLkk yuwLk rzkkxo{uLxukk yXkrzu Mkts k Mkk{u rMkrkurMksh fkuz nuX khLx he fwO nkwt.suLku kku yksu fkuxoLkk kurVu kLke

  r{kfkkuLke skeLkku yku fkuo nkku,kue {krnke LkqhkLkeLkk fe ykufMkhkukeyu ykke nke. nu kLku LkqhkLkeLkkkkfe Lkefkkt uktLke [wfe {kxu 30rMkLkku Mk{ ykkk{kt ykku Au. ykMk{kkk{kt kuyku yk{ Lk fhe fu kkukuLke r{kfkku (hnuXk fu ykurVMk)LkenhkS fhe uk{kt yku. kuyku yk

  [wfkkLku kzfkhe fu Au. khtkw ykhMkwe Mkts ku ykRyu{kekeyuLkkykkxuLk ykuzohLku kzfkkuo Lk nkukkeku{Lke r{kfkku kh skeLke LkkurxMkkukkze uk{kt yke Au.

  MktsLkk fe Mkke {kLkuuyuskwt nkwt fu nkRfkuxoLkk rzeyuwLk ykuzoh yLkuykRyu{kekeyuLkk ykuzohLke Mk{ekkfhewt yLku kAe yk {k{u ku kkktukLkwt Lke fhewt. nkRfkuxoLkkyuwLk ykuzoh{kt su r{kfkkuLkku

  ywkt tt k 15 h

  (yusLMke) Lke rne, kk.28

  {kukkRLkk khkfkhkuyu nuyrLkALke fkMk yLku {uMkuske hknk{uk {kxu w kkuzkf k Mkwehkn ue kzu fu{ fu xurfku{rLk{Lkfkh xkRyu ykk fkMkLkku ytkkk {kxu ftkLkeykuLku ykkue {wkyuf {rnLkku kheLku knue VukwykheMkwe tkke ee Au. yksu yufrLkuLk{kt xkRyu skwt nkwt fuMkk{keLku kkk {wkykuLku fkhu kuuLwykheLke {wk tkkeLku VukwykheMkwe fhe Au. 15 Lwykhekexuur{kfuoxMko hrsMxuLk Y ku yLkuyL ukkRyku knue Vukwykheke

  nu yrLkALkefkMkke hknk

  knue Vukwykheke

  kkLkk 126{k MkkkLkk rLku rMk kwMkf{kt yk{ rLkhek

  Mkts kLke ku r{kfkkuxkt[{kt uk fkuxoLkku yku

  ywkt tt k 15 hyw. tt k 15 h

  yw. tt k 15 h

  30{e rzMkuBkhke y{: A {kMk{kt keS k f{k khkRkLkke zuheyku k nuqLkk k khuuy{q khk qLkk k{ktfhuk khkLkk kkuMkkrLkf kh{kt yMkh uk{e hne Au. suLkk fkhuyL kLkke zuhe khk krk rxhLku k khkufhkLkk Mktfukku {e hkk Au.fk[ y{qLkk k khkMkkku s yk k khkuy{e kLku kku LkkR Lkn ywkt tt k 15 h

  yy{{kkkk:: y{q kkLz nuX hkLkk 13Wkkf MktLkk q yLku qLke swe swekLkkxkuLkwt {kfuoxk fhkkt kwshkk fku-

  ykukhurx r{f {kfuoxkVuzhuLk rr{xuz khkAukt [kh ko{kt qLkkk{kt 11 k khkufk{kt ykku Au. Aukt

  [kh ko{kt 11 k qLkk k{kt khkufhk{kt ykku Au. 2006Lkk {k[o {rnLkk{kty{q kkuzLkku k rk rxh Yk. 19 nkku ku

  4 ko{kt 11 k khku

  ywkt tt k 15 h

  ywkt tt k 15 h

  15

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  ND-20101228-Fpg-BVN.qxd 29/12/2010 00:05 Page 1

 • kR{ zkhe

  ykzkurzkkMk{kt swkkhh{kk 9 Mkku zkkk

  kLkkh nuhLkkykzkurzkkMk{kt kkueMku nuh{ktswkkh h{kk 9 MkkuLku htkunkkzke kuhMkhLke fkokne nkk heAu.k rkkku {wsk,ykzkurzkkMk{kt swkkh h{kkkunkukLke kkk{eLkk ykkhu kkueMkuhkuzku kkzku nkku. hkuzk hr{kLkkkueMku nuh{kt swkkh h{kk ykrky{]k hkXkuz, xefw hke kh{kh,rfkeo [tkf kh{kh, kkik{ khkuk{kh{kh, rs {kunLk kh{kh,yrLk ktkkhk{, MkwrLk r{,Mkhw fktke hkXkuz, kkk yrLk [tkfkh{khLku htkunkk zke ek Au. kkrkLkk kwhk kk{uke

  ruekY Mkkku ku zkkkkkrk kkkuLkk kwhk kk{u

  kkueMku hkuzku kkze nehk LkkhLkuruekYLke ku kkux Mkkku zkeeku nkku. kkr{f kwAkkA{kt ykMk kwhk{kt kkLk{kkLke wfkLkhkkk su WVuo kkte zwtkhe kxukkMkuke kY kku nkukLkwt knkhykkk kkrk kkueMku suzwtkhe kxuLke hkfz fhe kuLkkfk{ktke ruekYLke 27 kkuxs fhe nke. kkueMkLke huzhr{kLk suLkku kR Skw LkkeAwxku nkku.{nwk{kt hku{ekukehe fhkkuMk Ahe Mkkku zkkku{nwk{kt Auk k Mk{ke

  hku{ekukehe yLku kkEfMko kUkLkkWkLke WXke hkke kkueMku yufhku{ekukehe yxfkk Mfkuz kLkkkE

  su{kt yksu fkuus kkMkuke nLkeVEkkne{ {LMkwheLku kwux{kuxhMkkEf yLku Ahe Mkkku zkeeku nkku.r[kk{kt kt {fkLk{ktke [kuhe

  nuhLkk r[kk rMkkh{kt ykuMkwMkkkh MkkuMkkxe{kt hnukk r{esfkkR {wkkkRLkk kt{fkLk{kt ke {kMxh kUku khkx{[ke kkeLkk yLku hkufz {e Yk.20 nhLke {kk [kuhe fhe kkLkkR kk nkk.hekk kxe kkk kLku R

  kLkkh rMkTMkh hkuz kh yksuhekk kxe kR skk rMkTMkhkk{Lkk hksw hAkuz, wk k{SyLku kwfzLkk rLkukRLku RknkU[kk Mkkhkh {kxu nkuMkxMkuzk{kt ykk Au. kt kuykuLkeMkke kteh nkukLkwt k {w Au.

  CM

  YK CM

  YK

  CM

  YK

  CM

  YK

  CMYK

  CMYK

  SANDESH : BHAVNAGAR WEDNESDAY, 29 DECEMBER 201022 Lq

  zku.LkkLkf -{tke, rwrnkh

  kkf 1 ke 5 koLke {h{kt SLkrfkMkLke 80 xfk kkkkku ee u Aukhu Lkk ko{kt nuh-rskLkk k{k{ykk kkfku yirf rkLkk kkXee kkkLkwt rk {uu.

  k{k{ kkfkuLku yirf rk {u{ }{rnkk rkue-{w, kLkkh

  nkux yuMkku.

  kLkkhLkku rfkMk Lkke kkku ku{ktfkhku kkk nu. khtkw huu khkkkuzkusLkku xwfzku yLku ktkk ytkhLkexuLk {ke kk kku yk ko{kt ykhukLkkhLku Lk {kLke we ku.

  kLkkhLku Lk {u yuxu kw {u

  yskR ktzk-wk Wkukkrk

  kLkkhLku rfexf kuLk{kt {wfu Au.yk {kokLku fkhu ykikurkf rfkMkLkukuf kku Au. yk ko{kt u kuLk{ktke{wk {u kku Lkk Wkukku ykkk kkyLku rfkMkLku uk {u.

  rxef kuLk{ktke {wk {u{ }yr{kkR hk

  -Lk[e, r[kkRLz.yuMkku.

  RLzkLke rfkMkkkk{kt nk su nuhkuMkk{u Au ku{ktLkwt kLkkh yuf Au.{kokyku kku nkukLke, ku kkMk{ whku khtkw Wkukfkhku ykk ykekLkkh{kt hkufk fhe Lkk kusuxku kue ykukk.

  ykikurkf RLuMx{uLx u

  kkko ke. hk- rkkeo, yuLsrLkhk

  fkuus

  ktkksek kkLku h{e kMkMkkLkke fk ku{ Au. kLkkh{kt ukkf MkLkk Lkk{u fne fk kuwt fwtLkke. rzMkuBkh 2011 k rke kuknuk ykwt fktRf kk kku kLkkh{kxu krh{kYk kku.

  ktkksek kk xwheMx uMk kLku{ }Skw suLk- kkf fkfkh

  kLkkh{kt kkkt fko{ku kMk fheLkukLkke VtfLkku{kt ykke MktMf]rkLkuyLku krh{kLku kuu Lkrn ku hekunkhku kkk uk {u Au. kMkfheLku fuVe kek khLkk rkktLku MkkifkuR ku kkuku Mk{su.

  fko{ku krh{kwk kLku

  Mktkwo Mkwrk MkkkuLkwt ykLk Lkkxk]nkkk ykxo kuuhe {u, kk s kukLkkfkfkhku Mkkku {e kLkkhLkkMkkrn- fk khMkkLke rLku rkrkfhu. kkfkuLkwt kh k kh{wkkLke hnu.

  Lkkxk]n ykwrLkf kLku

  [kLk ktzk-fkfkh, rkfkh

  hVef e{zkkk- w{ke yke

  nuhLkk k{k{ {w {kkkuo yLku Mk{knuhe rMkkhLkk kkfk hMkkyku yLkuVwxkkk kh hkh kuf Lkkk{kt ykukku ykw nuh kkuwLk e kR .yk fk{ yufko{kt kwY Lk kR khtkw50xfk ke w kku fk{ kwY sYh kk.

  nuh kkuwLk e kLku { }( )

  ( )

  ykyku.... Wish fhu{khwt kLkkh {khe RAk.....2011

  ke.yuLk.ykh.LkkMkwyus rxx{uLxkLxLke ykorr

  rkfw{kh r[{Lkkkkhu krhkh w.yuMk.yu.kk