3 mantras

Click here to load reader

Post on 06-Sep-2014

405 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

oum saai rAm oum shree mahaa ganapathaye namAH oum shree sadgurave namAH oum shree saainaathaaya namAH oum shree mahadevYai namAHkaale varShatu parjanyaH pruthvi sashyashaalinI deshoyam shoBarahitH braahmaNaaH santhu nirbhayaaH bhagavataa santu nirbhayaaH sajjana santu nirbhayaaH sarve janaa santu nirbhayaaH swasti prajaabhya paripaalayantaam gyanayen maargeNa mahim maheeshaa gobraahmaNebhyH shuBamastu nityam lokaa samasthaa sukhino bhavantur

guru paadukaa mantraMAiMkaara hrIMkAra rahasya yukta SrIMkAra kUDArtha mahAviButyAH Omkaar marm pradipaaNibhyaam namo namaHa shree guru padukaabhyaamshreegurupaadukaa arpaNamastu

guru taaraka mantraoum oumkaaraaya nama shivaaya oum nakaaraaya nama shivaaya oum makaaraaya nama shivaaya oum shikaaraaya nama shivaaya oum vakaraaya nama shivaaya oum yakaaraaya nama shivaaya oum nama shree gurudevaaya parama puruShaaya, sarva devataa vasheekaraaya, sarvariShTa vinaaSaaya, sarvathra mantra ChEdanaaya, trailokyam vachamaanaaya swaaha

shree dakShiNaa murti dhyanam

gurave sarva lokaanaam bhishaaje bhavarogiNaam nidhaye sarva vidyaanaam shree dakShiNaamurtaye namHa

shree medhaa dakShiNaamurti moola mantraoum namo bhagavate shree dakShiNaamurtaye, mahyam, medhaaM, prajnaaM prayaCha swaaha Oum namo bhagavate mahyam sreeyam prajnaam prayaccha swaahaa oum Ma: nama: shivaaya a: oum shree keeri dakshiNaamurthaye swahaa oum yaam namaschinmayamurthaye jnaanam dehi swaahaa oum shreem sau: shree saambhashivaaya tadyam swaahaa oum hreem oum dakshiNaamurthaye sarva saadhya medham samutkarshaya swaahaa oumkaara samhaara murthaye nama: swaahaa oum namo bhagavate dakshiNamurthaye trinetraaya trikaalangnaaya sarva shatrughnaaya sarva apasmaara vitaraNaaya dhaaraya dhaaraya maaraya maaraya bhasmeekuru bhasmeekuru yehi yehi hum phat swahaa||

shree dakShiNaamurti gaayatridakShiNaamoortyecha vidmahe, dhyaanasthaaya dheemahee tanno dheesha prachodayat oum namo nama: shivaayai namaH shivaaya namaHa oum gyaanaanadamayam devam nirmalam sphatikaakrutim aadhaaram sarva vidyaanam Hayagreevam upasmahe || udgeeta praNavodgeeta sarva vageeshwareshara sarva deva mayaa chintyaa sarvam bodhaya bodhaya ||

oum Sree dakShiNaamurti arpaNamastu

******************************************************************************* GaNapati Mantras

oum gaNaanaam tva gaNapati gum hawaamahe kavinkaveenaamu pamasravasramam jyeShTha raajam brahmaNaam bramhaNastapataHaana ShRuNvan noothibhissee dasaadhanam oum shree mahaagaNaadhipataye namaH

Sree lakShmee ganapatee moolamantroum shreeM hreeM kleeM glauM gaM gaNapataye vara varada sarva janamme vachamaanaaya swaaha ||

viGna gaNapati moola mantrMoum namo ganapataye mahaaveer dasaBuja madanakaala vinaashana mRUtyuM hana hana, dhama dhama, matha matha kaalaM samhara samhara, sarva grahaancha choorNaya choorNaya, naahan moTaya moTaya, rudra putra, triBuvaneSvara, sarvatomukha hum phaT swaaha ||

shree gaNapati gaayaatrioum ekdantaaya vidmahe, vakratunDaaya dheemahee tanno dantiH prachodayaat || tat purushaaya vidmahe vakratundaaya dheemahi tanno danti prachodayaat || oum namo vraatapathaye, namo ganapathaye, namaha pramathapathaye, namste astu lambodaraaya ekadantaaya, vighna vinaashine, sivasutaaya, shree varada moorthaye namo namaha || oum ganesha runam chindi varenyam hum namaha phat swahaa || oum gam gaNaadhipataye nama: oum twam yoga prayoga satchitaananda viraaTa swaroopa antaryaami bhagavan, aagacha aagaccha, praseeda praseeda, prayaccha prayaccha praveshaya praveshaya oum twam satyam, oum twam sarvam, oum twam girijaatmajam, oum twam rudra putram, oum twam siddhi buddhi priyam vadam, oum twam mooladhaaradhichakraadhipatim,

oum twam akaara ukaara makaara praNavatatwa jagatpatim, oum twam aatmasaakshaatkaara nityaanandam, oum gam nama: namas jwaalastejase aavir aavir bhava, vakratuNda gyaana bodhakaaya, vyasapriyaaya, karmaashayaan raNadhaya raNadhaya, Shee vallabha prayoga chakraaya swahaa, abhayam abhayam aatmanibhuyushttaa: oum sreem hreem kleem glaum gam nama: oum shreeM hreeM kleeM glauM gaM gaNapataye vara varada sarva janamme vachamaanaaya swaaha ||

****************************************************************************** Bhairava Mantrams raktajwaalaa jaDaadharam shashidharam raktaanga tejOmayam haste shoola kapaala paaSha Damarum lOkasya rakShaakaram nirvaaNam sunavaahanam trinayanam aanand kOlaahalam vande bhUtapishaach naadh vaDukam Shree: kshetrasya paalam shivam || suvaanadhvajhaaye vidmahe shoolahastaaya dheemahee tanno bhairava prachodayaat || Shree Shree Shree rakSha Bhairavii samEta rakSha Bhairavaaya nama: Shree Shree Shree aakaasha Bhairavii samEta aakaasha Bhairavaaya nama: Shree Shree Shree amruta Bhairavii samEta amruta Bhairavaaya nama: Shree Shree Shree swarNa aakarShaNa Bhairavii samEta swarNa aakarShaNa Bhairavaaya nama: Oum Am kShaam aakaasha Bhairavaaya swaahaa Oum Am kShaam aakaasha Bhairavaaya hum phaT swaahaa || oum kShaM kShaaM kSheeM kShaiM kShouM kShaM kShaH kShetrabhaalaaya namaHa ||

aM aaM eeM kShM eeM aaM aM mahaabhairavaaya, aappattudharaNaaya, mahaamRutyuMjayaaya, apamRrutyu doshaan nivaaraaya nivaaraaya, vajra deham dehi dehi, kShaM huM phaT swaahaa || oum kShaM mahaa bheeShaNa bhairavaaya, aappattu udhaaraNaaya, mahaarakShakaaya, kShaM kShaaM kSheeM sarvato rakSha rakSha maaM, mahaa bhayankaraaya, sarva bhoota preta baadhaan nivaaraya nivaaraya, kShaM mahaabalaaya huM phaT swaahaa || "sahasrapaaNee patvaktram, sahastradray lOchanam, sarvabhiShTa pradham devam vande aakaasha bhairavam" || maragata maNineelam keeMkaNee jaalamaalam prakaDita mukhameechaM bhanu sOmaagnee netram harihara maseekeDatraya krataNDaagra hastam vidhutara mahibhUshaM veerabhadraM namaamee || vande bhaalam spaTika sadarusham kuNDalOt bhaasee vaktram divyaaklapair navamaNee mayai kiMkiNee nupuraaTayai dheeptaakaaram vichanavadhanam suprasannam maheradham hastaabajaabayaam vaTakaTamaaneesam shoola kaDegrou tadhaanam ||

******************************************************************************* Shiva mantras

shree shiva paMchaakSharee mantraoum namaH shivaaya ||

shree shiva stutinamaste astubhagavan vishveshvaraaya, mahaadevaaya, tryambakaaya, tripurantakaaya, trikaagni kaalaaya, kaalaagni rudraaya, neelakanThaaya mrutyuMjayaaya sarveshwaraaya, sadaashivaya, shaMkaraaya, shreeman mahadevaaya namaHa ||

shree shiva gaayatrioum tat puruShaay vidmaahe, mahaa devaaya dheemahi, tanno rudraH prachodayaat ||

mRutyunjaya mantratryambakaM yajaamahe sugandhim puShTi vardhanam Urvaarukamiv bandhanam mRutyor mookShiya maamRutaamoum tat sat shree mahaa rudraarpaNamastu *****************************************************************************************

Shree Pratyangari devi mantras oum hreeM kShaM BakSha BakSha jwaalaa jihve karaaLa daMshTre ugra pratyaMgire hreeM kShaM phaT swaahaa || oum ugre ugre pratyaMgire agniM prayoge raM hreeM magaMLkari kShaM sarva shatru baadhaan hana hana huM phaT swahaa || oum kShaM aiM hana hana java java suna suna nama nama jaa jaa jaM jaM pratyMgire kShaM huM phaT swaahaa || oum namo bhagavatee, apratichakre, jagat sammOhanakaaree, siddhe siddhaarte kleeM kilne mada drave sarva kAmartha sAdhinI, AM eeM UM hitakArI yaShaskarI praBhaMkarI manoharI, vaSaMkarI, ShrUM ha cha bhruM dhrUM shrUM draaM dreeM aprateechakre phaT vichakraaya bhagavatiye swaahaa || oum namo bhagavatee devaadidevaaya namaHa siMha vyaaGra rakSha vaahane kaTee chakrita meGale bhagavati, chaMdradipataye bhagavatee, kaNTaadipataye bhagavati, ThaNam ThaNaM ThanaM bhagavati, shabdaadipataye bhagavatiye swaahaa || oum namo bhagavatee jwaalaa maalinee, devadevee, sarva Bhoota saMhaara kaarike, jaatavedasee, jwalantee jwala jwala, prajwala prajwala, ra ra ra ra ra ra ra (7 times)

jwala jwala prajwala prajwala huM phaT swaahaa || oum aiM hreeM shreeM ChoTaaNee sthala vaasinee, jyoti swaroopiNee brahma viShNu rudra aikya roopiNee, sakala driShTi dOSha nivaariNee, sakala shatru saMhaara rupiNee, sakala aShTaishvarya pradaayinee, shree durga lakShmee sarasvatee swaroopiNee, shree yauvana shree soundarya laharee swaroopiNee, mookaaMbikaa dhyaana swaroopiNee, shree ChoTaaNeekara bhagavatee oum aiM hreeM shreeM shree ChoTaNeekara bhagavatiyai swaahaa || oum hreeM kRuShNaa vaasase, siMha vadanee, mahaavadanee mahaa Bhairavee sarva shatru karma vidhvamsinee, para mantra Chedinee, sarva bhoota damanee, sarva bhootaan bandha bandha, sarva viGhnaan Chindee Chindee, sarva vyaadheen nikarandha nikarandha, sarva duShTaan bhakSha bhakSha, jwaala jihve karaaLa vaktre karaaLa daMShTre, pratyaMgire hreeM swaahaa || Oum Shreem hreem Shreem jwala jwala Shoolinee, duShTa graha hum phaT swaahaa || Oum Shreem hreem Shreem jwala jwala shoolinee mahaa Bhadra Kaalaii nama: || Oum Shreem hreem kleem glaum gam namo bhagavatee vara varade shree vibhutaye swaahaa || oum aim hreem sreem kamale kamalaalaye, praseeda praseeda, shreem hreem shreem maha lakshmyai namaha mahaa lakshmayai kamala dhariNyai simha vaahinyai swaaha || annapoorNe sadapoorNe Shankara praaNa VallaBhe gyaana vairaagya siddhyarthe Bhikshaam dehiicha Paarvathi || Oum aim hreem kleem mahaa neela saraswathi Bhaarathi BhargavI Lokamaaye sarasavaani hRudayaa, himaachala, simhaachala garudaachala, sheshaachala, vedaachala, vindhyaachala, vyagraachala,

nrusimhaachala, naraayaNaachala, aruNaachala, GhaTikaachala, mahA meru parvata varDhinI, eeshwarI lalitA parameshwarI, rAja rAjeshwarI, kAminI kAmeshwarI, kAmAkShI trailoka mohinI, praveshaya praveshaya, prayaccha prayaccha, gAyatrI sAvitrI vAgdevI bhagaLAmuKhI AgaCha AgaCha prasIda prasIda kroDha jihwAm sThamBhaya sThamBhaya hamsadhwanI hamsaroopiNI hamsavAhinI satya Dharma sammvarDhinI hariNI soolinI kapAlinI mahiSHAsura marDhinI He jaya durge amruta varShita vinDhyaa vAsini aahi aahi Yehi Yehi yashaswinI yAminI chanDinI prayoginI praLayakALarAtrI sarva duShTa grahAn mAraya mAraya, Dhwamsaya Dhwamsaya, nAshaya nAshay