3 mantras

15
oum saai rAm oum shree mahaa ganapathaye namAH oum shree sadgurave namAH oum shree saainaathaaya namAH oum shree mahadevYai namAH kaale varShatu parjanyaH pruthvi sashyashaalinI deshoyam shoBarahitH braahmaNaaH santhu nirbhayaaH bhagavataa santu nirbhayaaH sajjana santu nirbhayaaH sarve janaa santu nirbhayaaH swasti prajaabhya paripaalayantaam gyanayen maargeNa mahim maheeshaa gobraahmaNebhyH shuBamastu nityam lokaa samasthaa sukhino bhavantur guru paadukaa mantraM AiMkaara hrIMkAra rahasya yukta SrIMkAra kUDArtha mahAviButyAH Omkaar marm pradipaaNibhyaam namo namaHa shree guru padukaabhyaam shreegurupaadukaa arpaNamastu guru taaraka mantra oum oumkaaraaya nama shivaaya oum nakaaraaya nama shivaaya oum makaaraaya nama shivaaya oum shikaaraaya nama shivaaya oum vakaraaya nama shivaaya oum yakaaraaya nama shivaaya oum nama shree gurudevaaya parama puruShaaya, sarva devataa vasheekaraaya, sarvariShTa vinaaSaaya, sarvathra mantra ChEdanaaya, trailokyam vachamaanaaya swaaha shree dakShiNaa murti dhyanam

Upload: manirajan-kumaran-kumaran

Post on 06-Sep-2014

573 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

Page 1: 3 Mantras

oum saai rAm oum shree mahaa ganapathaye namAH

oum shree sadgurave namAH oum shree saainaathaaya namAH oum shree mahadevYai namAH

kaale varShatu parjanyaH pruthvi sashyashaalinI deshoyam shoBarahitH braahmaNaaH santhu nirbhayaaH bhagavataa santu nirbhayaaH sajjana santu nirbhayaaH sarve janaa santu nirbhayaaH swasti prajaabhya paripaalayantaam gyanayen maargeNa mahim maheeshaa gobraahmaNebhyH shuBamastu nityam lokaa samasthaa sukhino bhavantur

guru paadukaa mantraM AiMkaara hrIMkAra rahasya yukta SrIMkAra kUDArtha mahAviButyAH Omkaar marm pradipaaNibhyaam namo namaHa shree guru padukaabhyaam

shreegurupaadukaa arpaNamastu

guru taaraka mantra oum oumkaaraaya nama shivaaya oum nakaaraaya nama shivaaya oum makaaraaya nama shivaaya oum shikaaraaya nama shivaaya oum vakaraaya nama shivaaya oum yakaaraaya nama shivaaya

oum nama shree gurudevaaya parama puruShaaya, sarva devataa vasheekaraaya, sarvariShTa vinaaSaaya, sarvathra mantra ChEdanaaya, trailokyam vachamaanaaya swaaha

shree dakShiNaa murti dhyanam

Page 2: 3 Mantras

gurave sarva lokaanaam bhishaaje bhavarogiNaam nidhaye sarva vidyaanaam shree dakShiNaamurtaye namHa

shree medhaa dakShiNaamurti moola mantra oum namo bhagavate shree dakShiNaamurtaye, mahyam, medhaaM, prajnaaM prayaCha swaaha Oum namo bhagavate mahyam sreeyam prajnaam prayaccha swaahaa oum Ma: nama: shivaaya a: oum shree keeri dakshiNaamurthaye swahaa oum yaam namaschinmayamurthaye jnaanam dehi swaahaa oum shreem sau: shree saambhashivaaya tadyam swaahaa oum hreem oum dakshiNaamurthaye sarva saadhya medham samutkarshaya swaahaa oumkaara samhaara murthaye nama: swaahaa oum namo bhagavate dakshiNamurthaye trinetraaya trikaalangnaaya sarva shatrughnaaya sarva apasmaara vitaraNaaya dhaaraya dhaaraya maaraya maaraya bhasmeekuru bhasmeekuru yehi yehi hum phat swahaa||

shree dakShiNaamurti gaayatri dakShiNaamoortyecha vidmahe, dhyaanasthaaya dheemahee tanno dheesha prachodayat oum namo nama: shivaayai namaH shivaaya namaHa oum

gyaanaanadamayam devam nirmalam sphatikaakrutim aadhaaram sarva vidyaanam Hayagreevam upasmahe || udgeeta praNavodgeeta sarva vageeshwareshara sarva deva mayaa chintyaa sarvam bodhaya bodhaya ||

oum Sree dakShiNaamurti arpaNamastu

******************************************************************************* GaNapati Mantras

Page 3: 3 Mantras

oum gaNaanaam tva gaNapati gum hawaamahe kavinkaveenaamu pamasravasramam jyeShTha raajam brahmaNaam bramhaNastapataHaana ShRuNvan noothibhissee dasaadhanam oum shree mahaagaNaadhipataye namaH

Sree lakShmee ganapatee moolamantr oum shreeM hreeM kleeM glauM gaM gaNapataye vara varada sarva janamme vachamaanaaya swaaha ||

viGna gaNapati moola mantrM oum namo ganapataye mahaaveer dasaBuja madanakaala vinaashana mRUtyuM hana hana, dhama dhama, matha matha kaalaM samhara samhara, sarva grahaancha choorNaya choorNaya, naahan moTaya moTaya, rudra putra, triBuvaneSvara, sarvatomukha hum phaT swaaha ||

shree gaNapati gaayaatri oum ekdantaaya vidmahe, vakratunDaaya dheemahee tanno dantiH prachodayaat || tat purushaaya vidmahe vakratundaaya dheemahi tanno danti prachodayaat || oum namo vraatapathaye, namo ganapathaye, namaha pramathapathaye, namste astu lambodaraaya ekadantaaya, vighna vinaashine, sivasutaaya, shree varada moorthaye namo namaha || oum ganesha runam chindi varenyam hum namaha phat swahaa || oum gam gaNaadhipataye nama: oum twam yoga prayoga satchitaananda viraaTa swaroopa antaryaami bhagavan, aagacha aagaccha, praseeda praseeda, prayaccha prayaccha praveshaya praveshaya oum twam satyam, oum twam sarvam, oum twam girijaatmajam, oum twam rudra putram, oum twam siddhi buddhi priyam vadam, oum twam mooladhaaradhichakraadhipatim,

Page 4: 3 Mantras

oum twam akaara ukaara makaara praNavatatwa jagatpatim, oum twam aatmasaakshaatkaara nityaanandam, oum gam nama: namas jwaalastejase aavir aavir bhava, vakratuNda gyaana bodhakaaya, vyasapriyaaya, karmaashayaan raNadhaya raNadhaya, Shee vallabha prayoga chakraaya swahaa, abhayam abhayam aatmanibhuyushttaa: oum sreem hreem kleem glaum gam nama: oum shreeM hreeM kleeM glauM gaM gaNapataye vara varada sarva janamme vachamaanaaya swaaha || ****************************************************************************** Bhairava Mantrams raktajwaalaa jaDaadharam shashidharam raktaanga tejOmayam haste shoola kapaala paaSha Damarum lOkasya rakShaakaram nirvaaNam sunavaahanam trinayanam aanand kOlaahalam vande bhUtapishaach naadh vaDukam Shree: kshetrasya paalam shivam || suvaanadhvajhaaye vidmahe shoolahastaaya dheemahee tanno bhairava prachodayaat || Shree Shree Shree rakSha Bhairavii samEta rakSha Bhairavaaya nama: Shree Shree Shree aakaasha Bhairavii samEta aakaasha Bhairavaaya nama: Shree Shree Shree amruta Bhairavii samEta amruta Bhairavaaya nama: Shree Shree Shree swarNa aakarShaNa Bhairavii samEta swarNa aakarShaNa Bhairavaaya nama: Oum Am kShaam aakaasha Bhairavaaya swaahaa Oum Am kShaam aakaasha Bhairavaaya hum phaT swaahaa || oum kShaM kShaaM kSheeM kShaiM kShouM kShaM kShaH kShetrabhaalaaya namaHa ||

Page 5: 3 Mantras

aM aaM eeM kShM eeM aaM aM mahaabhairavaaya, aappattudharaNaaya, mahaamRutyuMjayaaya, apamRrutyu doshaan nivaaraaya nivaaraaya, vajra deham dehi dehi, kShaM huM phaT swaahaa || oum kShaM mahaa bheeShaNa bhairavaaya, aappattu udhaaraNaaya, mahaarakShakaaya, kShaM kShaaM kSheeM sarvato rakSha rakSha maaM, mahaa bhayankaraaya, sarva bhoota preta baadhaan nivaaraya nivaaraya, kShaM mahaabalaaya huM phaT swaahaa || "sahasrapaaNee patvaktram, sahastradray lOchanam, sarvabhiShTa pradham devam vande aakaasha bhairavam" || maragata maNineelam keeMkaNee jaalamaalam prakaDita mukhameechaM bhanu sOmaagnee netram harihara maseekeDatraya krataNDaagra hastam vidhutara mahibhUshaM veerabhadraM namaamee || vande bhaalam spaTika sadarusham kuNDalOt bhaasee vaktram divyaaklapair navamaNee mayai kiMkiNee nupuraaTayai dheeptaakaaram vichanavadhanam suprasannam maheradham hastaabajaabayaam vaTakaTamaaneesam shoola kaDegrou tadhaanam || ******************************************************************************* Shiva mantras

shree shiva paMchaakSharee mantra oum namaH shivaaya ||

shree shiva stuti namaste astubhagavan vishveshvaraaya, mahaadevaaya, tryambakaaya, tripurantakaaya, trikaagni kaalaaya, kaalaagni rudraaya, neelakanThaaya mrutyuMjayaaya sarveshwaraaya, sadaashivaya, shaMkaraaya, shreeman mahadevaaya namaHa ||

Page 6: 3 Mantras

shree shiva gaayatri oum tat puruShaay vidmaahe, mahaa devaaya dheemahi, tanno rudraH prachodayaat ||

mRutyunjaya mantra tryambakaM yajaamahe sugandhim puShTi vardhanam Urvaarukamiv bandhanam mRutyor mookShiya maamRutaam

oum tat sat shree mahaa rudraarpaNamastu

*****************************************************************************************

Shree Pratyangari devi mantras oum hreeM kShaM BakSha BakSha jwaalaa jihve karaaLa daMshTre ugra pratyaMgire hreeM kShaM phaT swaahaa || oum ugre ugre pratyaMgire agniM prayoge raM hreeM magaMLkari kShaM sarva shatru baadhaan hana hana huM phaT swahaa || oum kShaM aiM hana hana java java suna suna nama nama jaa jaa jaM jaM pratyMgire kShaM huM phaT swaahaa || oum namo bhagavatee, apratichakre, jagat sammOhanakaaree, siddhe siddhaarte kleeM kilne mada drave sarva kAmartha sAdhinI, AM eeM UM hitakArI yaShaskarI praBhaMkarI manoharI, vaSaMkarI, ShrUM ha cha bhruM dhrUM shrUM draaM dreeM aprateechakre phaT vichakraaya bhagavatiye swaahaa || oum namo bhagavatee devaadidevaaya namaHa siMha vyaaGra rakSha vaahane kaTee chakrita meGale bhagavati, chaMdradipataye bhagavatee, kaNTaadipataye bhagavati, ThaNam ThaNaM ThanaM bhagavati, shabdaadipataye bhagavatiye swaahaa || oum namo bhagavatee jwaalaa maalinee, devadevee, sarva Bhoota saMhaara kaarike, jaatavedasee, jwalantee jwala jwala, prajwala prajwala, ra ra ra ra ra ra ra (7 times)

Page 7: 3 Mantras

jwala jwala prajwala prajwala huM phaT swaahaa || oum aiM hreeM shreeM ChoTaaNee sthala vaasinee, jyoti swaroopiNee brahma viShNu rudra aikya roopiNee, sakala driShTi dOSha nivaariNee, sakala shatru saMhaara rupiNee, sakala aShTaishvarya pradaayinee, shree durga lakShmee sarasvatee swaroopiNee, shree yauvana shree soundarya laharee swaroopiNee, mookaaMbikaa dhyaana swaroopiNee, shree ChoTaaNeekara bhagavatee oum aiM hreeM shreeM shree ChoTaNeekara bhagavatiyai swaahaa || oum hreeM kRuShNaa vaasase, siMha vadanee, mahaavadanee mahaa Bhairavee sarva shatru karma vidhvamsinee, para mantra Chedinee, sarva bhoota damanee, sarva bhootaan bandha bandha, sarva viGhnaan Chindee Chindee, sarva vyaadheen nikarandha nikarandha, sarva duShTaan bhakSha bhakSha, jwaala jihve karaaLa vaktre karaaLa daMShTre, pratyaMgire hreeM swaahaa || Oum Shreem hreem Shreem jwala jwala Shoolinee, duShTa graha hum phaT swaahaa || Oum Shreem hreem Shreem jwala jwala shoolinee mahaa Bhadra Kaalaii nama: || Oum Shreem hreem kleem glaum gam namo bhagavatee vara varade shree vibhutaye swaahaa || oum aim hreem sreem kamale kamalaalaye, praseeda praseeda, shreem hreem shreem maha lakshmyai namaha mahaa lakshmayai kamala dhariNyai simha vaahinyai swaaha || annapoorNe sadapoorNe Shankara praaNa VallaBhe gyaana vairaagya siddhyarthe Bhikshaam dehiicha Paarvathi || Oum aim hreem kleem mahaa neela saraswathi Bhaarathi BhargavI Lokamaaye sarasavaani hRudayaa, himaachala, simhaachala garudaachala, sheshaachala, vedaachala, vindhyaachala, vyagraachala,

Page 8: 3 Mantras

nrusimhaachala, naraayaNaachala, aruNaachala, GhaTikaachala, mahA meru parvata varDhinI, eeshwarI lalitA parameshwarI, rAja rAjeshwarI, kAminI kAmeshwarI, kAmAkShI trailoka mohinI, praveshaya praveshaya, prayaccha prayaccha, gAyatrI sAvitrI vAgdevI bhagaLAmuKhI AgaCha AgaCha prasIda prasIda kroDha jihwAm sThamBhaya sThamBhaya hamsadhwanI hamsaroopiNI hamsavAhinI satya Dharma sammvarDhinI hariNI soolinI kapAlinI mahiSHAsura marDhinI He jaya durge amruta varShita vinDhyaa vAsini aahi aahi Yehi Yehi yashaswinI yAminI chanDinI prayoginI praLayakALarAtrI sarva duShTa grahAn mAraya mAraya, Dhwamsaya Dhwamsaya, nAshaya nAshaya, He swarNa AkarshaNA BhairavI Shree chakra nilayaDhArI, Shreem maHa lakSHmIm varade varade swarNa Dhana DhAnya vrudhI kuru kuru, He nayana tAre mruga nayanI nayanA devI, sarva DruShTi dOShAn nivAraya nivAraya Chinta pOrNI jwAlamuKhI vajreshwarI chAmunDI vaiShNavI mAnasA devI kALikA he ShaaKhambarI SheetalAdevi DhrumaavatI mAtangI BhuvaneshwarI akAra ukAra makAra nArAyaNI He jIvADhArI parameshwarI hreem mAm rakSHa rakSha Oum aiim mahA Shreevidye sarva vidyAm bODhaya bODhaya ShoDasI bAla tripura sundarI, suDha vana suDha vana mohinI vasunDharA vArAhee lam sakala sampathkari mokSha pradAyI he jagadambe he jaganmAte jananI shivaranjinI He BhagavatI annapOrNI he ChanDikA parameSHwarI Oum aiim hreem kleem mahA neela saraswathaii nama: Hum phaT nama: hum paT aushaTa swaahaa swaahaa || Oum gnana swaroopiNyaicha vidmahe mahaa saraswatyaicha deemahee Tanno neelaa prachodayaat || oum vaagdevicha vidmahe virijipatneecha dheemahee tanno vani prachodayaat || oum gyaana swaroopiNyaicha vidmahe mahaa saraswathyaicha dheemahee tanno neela prachodayaat || oum mahaa devyaicha vidmahe Vishnu patneecha dheemahee tanno lakshmi prachodayaat

Page 9: 3 Mantras

oum mahaa kaalyaicha vidmahe shiva patneecha dheemahee tanno kaali prachodayaat oum kaatyaayanaaya vidmahe kanya kumari dheemahee tanno durgih prachodayaat ******************************************************************************* Shree sudarshana mantras oum namo bhagavatE mahAsudarshana chakra raja deva deve anapAya akaTa vikaTa ravee ugra chanDa prachnDa bheeshaNa bhairava jwala jwala daha daha pacha pacha vanamaaleeni kSheerabdhi naayaka oum namo bhagavatE pareeti praharaNaaya, sakala padaka dhusharakiraNaaya, kaashi kShetra nibharaNaaya, bhaNaasura bahaavaan daavagnai aparimiti divyaastra tejOtapaTanaaya, kalpaanta dahanaaya, shree mahavishnave lakShmeesakaantaya, naashan karte, sarva lOka charaNaaya, hraaM, hReeM, haM, hana hana, hum phaT swaahaa ||

Shree Shatamukhaagni sudarshan mantra oum Aa chakraaya swaahaa oum vee chakraaya swaahaa oum su chakraaya swaahaa oum bhee chakraaya swaahaa oum shaT chakraaya swaahaa oum jwaala chakraaya swaahaa sudarshanaaya vidmahe jwaala chakraaya dheemahee tanno jwaala chakra prachodayaat || shree sudarshana dhyaanam shree sudarshana mahaa jwaalaa kOTi sUrya samaprabhaa agyaana andhasya me devaa, viShNOr maarga pradarshayaha ||

Page 10: 3 Mantras

shree sudarshana gaayatri oum sudarshanaaya vidhamahe, mahaa jwaalaaya dheemahee tannas chakra prachOdayaat || oum sudarshanaaya vidmahe, hethi raajaaya dheemahee tannas chakra prachodayaat ||

shree sudarshan moola mantram oum shreeM, hreeM, kleeM, kRuShNaaya gOvindaaya gOpee jana vallaBhaaya, paraaya, parama puruShaaya paramaatmane parakarma mantra tantra yantra ouShadha astra shastraNi saMhara saMhara mrutyOr mochaya mochaya oum namo Bhagavate mahaa sudarshanaaya diptre, jwaalaa pareetaaya sarvaadik shoBaNakaraaya, hum phaT brahmane paramjyotishe swaaha

shree sudarshan moola mantr oum sahasraara hum phat oum shreeM hreeM kleeM shreekaraa shreekaraa shreeM kuru kuru mahaa shreekara naaraayaNaaya swaahaa oum namo bhagavate mahaa sudarshana mahaa chakraaya mahaa jwaalaaya deepti rUpaaya sarvato rakSha rakShamaaM mahaabalaaya swahaa oum shreem hreem kleem shreekaraa shreekaraa shreem kuru kuru mahaa shreekara naaraayaNaaya swaahaa || oum namo bhagavate mahaa sudarshana Bho Bho chakra dushTam dhaaray dhaaray duritam hana hana paapaM daha daha rOhaM mardhaya mardhaya aarogyam kuru kuru oum oum raaM raaM reeM reeM phaT phaT daha daha hana hana bhiShaya bhiShaya namaH

Page 11: 3 Mantras

oum namo bhagavate mahaasudarShana vaasudevaaya dhanvantre amRuta kalasha hastaaya sarva bhaya vinaashaaya sarva rOga nivaaraNaaya trailOkya nidhaye shree mahaa viShNu swarupaaya shree dhanvanthri swaroopaya shree shree shree ouShadha chakra naaraayaNaaya swaahaa || oum shreeM hana hana oum hraaM hana hana oum hreeM hana hana oumkaara hana hana sudarshana chakra sarva jana vashyM kUru kUru hreeM Taha Taha hreeM Taha Taha huM phaT swaahaa || mahaa vaSheekara chakraaya vidmahe, mahaa jwaalaaya dhimahee tanno vaSheekara prachodayaat || oum namO bhagavate mahaasudarshana kU kU mOm mohaya mOhaya haM mOhaya mOhaya yaM mOhaya mOhaya vaM mOhaya mOhaya raM mOhaya mOhaya laM mOhaya mOhaya hreeM Taha Taha hreeM Taha Taha huM phaT swaahaa

oum shree sudarshanaarpaNamastu

*****************************************************************************

aghOra nRusiMha mantraM oum hreeM shrauM ugraM veerM mahaviShNUm jvalaMtam sarvatomukham sphurasphura prasphura prasaphura ghOra ghOratara tanUrupa tanUrupa chaTa chaTa prachaTa prachaTa kaha kaha vama vama bandhaya bandhaya khaadaya khaadaya huM phaT nRusiMham bheeShaNaM bhadraM mRutyu mRtyum namaamyaham || oum shreeM hreeM kleeM shrauM namo bhagavate mahaa nRusiMhaaya karaaLa daMShTra vadanaaya sarva vighnaan pacha pacha swaahaa || oum namo bhagavate mahaa nRusiMhaaya namaH namasjwalas tejase, aavir aavir bhava,

Page 12: 3 Mantras

vajra nakha vajra daMaShTraaya, karmaasayan raNdhaya raNadhaya, tamOgraH chakrat swaahaa | abhayaM abhayaM aatmanibhuyuShThaaH oum shroum namaH ugraM veeram mahaavishNuM jwalantam sarvatomukhaM nRusimhaM bhishaNaM bhadraM mRutyu mRutyuM namaamyahaM oum sahasraar huM phaT swaahaa ||

Nrusimha Gaayatri vajranakhaaya vidmahe deergha daghashtraaya dheemahee tannonaarasimha prachodayaat nrusimhaaya vidmahe vajranakhaaya dheemahee tannassimha prachodayaat ******************************************************************************

sri Kurma Narayan Moola mantram oum shreeM hreeM kleeM shree kUrma naaraayaNaaya, mahaa sudarshanaaya, mahaa balaaya, mahaaviShNave amRutotbhavaaya amRutatejase vaM mahaadhanvantre mahaa mRutyumjayaaya, ati sundara mahaa jaganmOhinee swarUpaaya deva priyaaya, duritam hana hana, paapam daha daha roham mardhaya mardhaya, sarva bhoota preta vedaaLa pishaachaan vinaashaaya vinaashaya dhvamsaya dhvamsaya, shree lakShmee janana kaaraNaaya, shreevatsaaya, jagan rakShakaaya, mahaa maMgaLa swaroopaaya, kSheeraabadhee naadaaya, vasudevaaya, paravaasudevaya, ananta kOTi bhUmmaaNDala swarUpaaya, jayaaya vijayaaya pleeM dhleeM kliM sliM hliM shree kUrmanaraayaNaaya huM phaT swaahaa

sri kurma Narayana gayatri amrutotbavaaya vidmahe maha jaganmohinaischa dheemahee tanno koorma prachodayaat

Page 13: 3 Mantras

************************************************************************** shree Hanumaan matram oum hraaM hreeM hraM hraiM hrouM hraH hum phaT swaahaa || oum aiM hreeM shreeM hanumate raama dootaaya, laMkaapuree vidhvamsanaaya, anjanaa garbha saMbhootaaya, shakinee Dhaakinee vidhvaMsanaaya, khila khila bhoo bhoo kaariNe vibhushaNaaya hanumat devaaya oum aiM hreeM shreeM hraaM hreeM hruM hum phaT swaahaa

Shree Varaaha swami mantras Oum namo bhagavate varaaha ruupaya BhurbuvasuvarpatayE Bhupathi twamme dEhi tadhaapaya swaahaa || Oum shreem hreem kleem aim ham eeM shree varaaha mukhaaya Mukha varaahaaya, shree kapaTa varaahaya swaahaa || Oum shreem hreem kleem aim ham eeM shree yagna varaaha swaroopaaya, swarUpa yagna varaahaaya, shree vishNu varaahaaya swaaha || Oum shreem hreem kleem aim ham eeM shree BhUvaraahaaya satya roopaya, satya roopa BhUvaraahaya shree lakshmi varaahaaya swaahaa|| Oum vam vam vam vam varaaha varaaha varaaha varaaha swaahaa Oum ram ram ram ram raahava raahava raahava raahava swaahaa Oum ham ham ham ham havaraa havaraa havaraa havaraa swaahaa Oum lam lam lam lam dhamashTra dhamashTra vakra dhamashTra lOka samasta sakala sampatkaraaya putra poutraadhi vruddhi karaaya oum shreem lakshmi varaaha parabhrahmaNe nama: swaahaa || oum dhanurdharaaya vidmahe vakra damashTraaya dheemahee tanno varaaha prachOdahaat || ****************************************************************************** Sree sarpanaraayaNa oum sam saam sam saam sam saam sarpanaaraayaNaaya swaahaa||

Page 14: 3 Mantras

oum sam saam seem saim soum sah: sarpa bhagavatiyai swaahaa || oum saharsha Sheershaaya vidmahe vishNu talpaaye deemahee tanno naagah prachodayaat || maatrudevO bhava, pitrudevO bhava, aachaarya devO bhava atidhi devO bhava || ************************************************************************ gaayatri manatrams oum vEdaatmanaaya vidmahE vEdamayaaya dheemahee tanno brihaspati prachodayaat || oum vaageeswaraaya vidmahE hayagreevaaya dheemahee tanno hayagreeyaaya (asava) prachodayaat || oum aMrutOdhBhavaaya vidmahE aMruta dEvaaya dheemahee tanno dhanvantari prachodayaat || oum aMrutOdhBhavaaya vidmahE mahaa jaganmOhinaischa dheemahe tanno kUrma prachodayaat || oum mahaa kaaLyaicha vidmahe shiva patneecha dheemahee tanno mahaa kaaLee prachodayaat || oum vaagdEvicha vidmahE viranja patneecha dheemahee tanno vaaNi prachodayaat || oum Bhadra Bhadraya vidmahE ShUla hastaaya dheemahee tanno veeraBhadra prachodayaat || oum hreem BhuvanEShwariyai namah || oum shreem shreenivaasaaya namah || oum hreem gOvindaaya namah || oum kleem venkateswaraayai namah ||

Page 15: 3 Mantras

oum niranjanaaya vidmahe, niraapaasaaya dheemahee tannas sreenivasa prachodayaat || vinaa venkaTesam nanaadhO nanaadhO sadaa venkaTesam smaraami smaraamee hare venkaTesha praseedha praseedha priyam venkaTesha prayaccha prayaccha || oum damodaraaya vidmahE rukmiNi vallaBhaya dheemahee tanno Krishna: prachodayaat || oum dasaradhaaya vidmahE seetaa vallaBhaya vidmahE tanno raama prachodayaat || oum tat puruShaaya vidmahe suvarNa pakshaaya dheemahee tanno garuDa prachodayaat || oum aanjanEyaaya vidmahE vaayu putraaya deemahee tanno hanumanta prachodayaat || oum daksheeNamUrteecha vidmahE, dhyanastayeecha dheemahee tanno dheesha prachodayaat || oum vajranakhaaya vidmahE dheergha dag ShTraaya dheemahee tanno naarasimha prachodayaat || oum nrisimhaaya vidmahE vajranakhaaya dheemahee tanno simha: prachodayaat || oum saalivEshaya vidmahE pakshiraajaaya dheemahee tanno Sharabha prachodayaat || oum agnana naashanaaya vidmahE gnaana prakaashaaya deemahee tanno guru paadukaa prachoodayaat||