3. stratigrafska geologija

Download 3. Stratigrafska geologija

Post on 10-Oct-2015

65 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fv

TRANSCRIPT

 • 5/20/2018 3. Stratigrafska geologija

  1/11

  ODREIVANJE STAROSTI STIJENAODREIVANJE STAROSTI STIJENA

  stijenestijene -- nosioci tragova geolonosioci tragova geolokog zbivanjakog zbivanja

  poznavanje starosti stijenapoznavanje starosti stijena -- osnovni preduvjet zaosnovni preduvjet za to toto tonije inije icjelovitije rekonstrukcije dogaaja u litosfericjelovitije rekonstrukcije dogaaja u litosferi

  relativnarelativna ii apsolutna starostapsolutna starost-- razlirazliite metodeite metode

  relativna starostrelativna starost -- dvije metode:dvije metode:

  (1)(1) metoda superpozicijemetoda superpozicije

  (2)(2) paleontolopaleontoloka metodaka metoda

  (3)(3) litololitoloka metodaka metoda

 • 5/20/2018 3. Stratigrafska geologija

  2/11

  1.1. metoda superpozicijemetoda superpozicije -- polazi odpolazi od injenice da su mlai slojeviinjenice da su mlai slojevitalotaloeni iznad starijiheni iznad starijih -- vrijedi kod neporemevrijedi kod neporemeenih slojeva u uskoenih slojeva u uskoograniogranienom prostoruenom prostoru -- prestaje kod poremeprestaje kod poremeenih slojeva ienih slojeva i

  naslaga bez izranaslaga bez izraene slojevitostiene slojevitosti

  2.2. paleontolopaleontoloka metodaka metoda -- starost stijena odreuje se pomostarost stijena odreuje se pomouufosilnih ostataka organizama safosilnih ostataka organizama sauvanih u stijeniuvanih u stijeni -- ustanovitiustanoviti

  istodobnost fosila i sedimenata u kojem se nalaze, odrediti naistodobnost fosila i sedimenata u kojem se nalaze, odrediti nain iin imjesto fosilizacijemjesto fosilizacije

  temelji se na prouavanju evolucije ivotinjskih i biljnih

  organizama, a za odreivanje relativne starosti slui se naelomsuperpozicije i fosilima

  provodni fosili ostaci organizama relativno kratkeostaci organizama relativno kratke ivotne dobi,ivotne dobi,

  ali geografski vrlo rasprostranjeniali geografski vrlo rasprostranjeni -- bitni u primjeni paleontolokemetode za odreivanje relativne starosti stijena

  za cjelovito prouza cjelovito prouavanje i donoavanje i donoenje zakljuenje zakljuaka, i metodaaka, i metodasuperpozicijesuperpozicije -- zajedno osiguravaju realnost u ocjenjivanjuzajedno osiguravaju realnost u ocjenjivanjurelativne starosti stijena litosfere i razvojnog putarelativne starosti stijena litosfere i razvojnog puta ivota u njojivota u njoj

 • 5/20/2018 3. Stratigrafska geologija

  3/11

  3. litoloka metoda temelji se na litolokim znaajkama stijene,npr: boji, lomu, kemizmu, stupnju dijageneze

  metoda nije primjenjiva za usporeivanje na veim podrujima jersu litoloke znaajke rezultat mjesta i uvjeta, a ne vremenapostanka

  apsolutna starostapsolutna starost pojedinih stijena litosferepojedinih stijena litosfere -- vevei broj metodai broj metoda --prouprou

  avanjeavanje prirodnih radioaktivnih izotopa i produkatanjihova raspadanja

  na temelju rezultata raspada radionuklida -- preciznije datiranjepreciznije datiranjeminerala u kojem se takav radionuklid nalaziminerala u kojem se takav radionuklid nalazi --apsolutna starostapsolutna starostmineralamineralai dogaaja u vezi s kojim je taj mineral nastaoi dogaaja u vezi s kojim je taj mineral nastao -- znatneznatnepotepotekokoee -- starost minerala mostarost minerala moe biti vee biti vea od starosti stijene akoa od starosti stijene akoje on uklopljen kao gotov sastojak, ili manja ako je mineralje on uklopljen kao gotov sastojak, ili manja ako je mineral

  posljedica neke kasnije promjene u stijeniposljedica neke kasnije promjene u stijeni

  ne mone moe se govoriti o apsolutnoj starosti stijenee se govoriti o apsolutnoj starosti stijene -- podaci najpodaci najeeeeomoguomoguuju dosta pouzdano odreivanjeuju dosta pouzdano odreivanje relativne starostirelativne starosti i ujednoi ujedno

  daju neke elemente zadaju neke elemente za

  odreivanje brzine a time i ukupnog

  odreivanje brzine a time i ukupnogtrajanja nekog procesatrajanja nekog procesa

 • 5/20/2018 3. Stratigrafska geologija

  4/11

  KLASIFIKACIJSKI SUSTAVI UKLASIFIKACIJSKI SUSTAVI U

  STRATIGRAFSKOJ GEOLOGIJISTRATIGRAFSKOJ GEOLOGIJI

  stratigrafska klasifikacijastratigrafska klasifikacija -- definiranje vremenskogdefiniranje vremenskog

  raspona nastanka odreenih naslaga u litosferi radiraspona nastanka odreenih naslaga u litosferi radiomoguomoguavanja njihova odvajanja i usporedbeavanja njihova odvajanja i usporedbe

  1.1. litostratigrafska jedinicalitostratigrafska jedinica

  2.2. biostratigrafska jedinicabiostratigrafska jedinica

  3.3. kronostratigrafska jedinicakronostratigrafska jedinica

  4.4. geokronologeokronoloka jedinicaka jedinica

  svaka skupina jedinica meusobno je stupnjevito povezanasvaka skupina jedinica meusobno je stupnjevito povezana --razlirazliitiiti klasifikacijski sustaviklasifikacijski sustavi

 • 5/20/2018 3. Stratigrafska geologija

  5/11

  1.1. litostratigrafski sustavlitostratigrafski sustav -- formacijaformacija -- sredisredinji polonji poloajaj --

  skupina stijena vertikalno i horizontalno viskupina stijena vertikalno i horizontalno vie ili manjee ili manjeujednaujednaena sastavaena sastava -- nastala u jednolinastala u jednolinim uvjetima ili pravilnonim uvjetima ili pravilnoizmjenjivanimizmjenjivanim

  formacijaformacija -- u nazivu dvije rijeu nazivu dvije rijeii -- prva rijeprva rije -- lokalitetlokalitet -- prvi putprvi put

  opisana;opisana; druga rijedruga rije -- stijenastijena -- kod litolokod litoloki cjelovitih formacijaki cjelovitih formacija(npr. Potsdam(npr. Potsdam pjepjeenjaci) ili rijeenjaci) ili rije formacijaformacija -- skupina u kojojskupina u kojojse izmijenjuju razlise izmijenjuju razliite stijene (npr. Jelarite stijene (npr. Jelar formacija)formacija)

  formacijaformacija -- za litoloza litoloki definirane cjeline s odreenimki definirane cjeline s odreenimgeotektonskim pologeotektonskim poloajem, npr. formacija molaseajem, npr. formacija molase

  bitna razlikabitna razlika -- formalno obiljeformalno obiljeena formacija vertiklano se neena formacija vertiklano se neponavlja; neformalnaponavlja; neformalna ponavlja seponavlja se

  lanovi i slojevilanovi i slojevi -- ninie jedinice formacijee jedinice formacije

 • 5/20/2018 3. Stratigrafska geologija

  6/11

  grupagrupa--vivie formacijae formacija -- vivia stratigrafska jedinicaa stratigrafska jedinica -- obiljeobiljeava seava senazivom podrunazivom podruja gdje se nalaze tipija gdje se nalaze tipini lokaliteti formacija izni lokaliteti formacija iz

  njezina sastava i dodaje se rijenjezina sastava i dodaje se rije

  grupa (npr. Farsgrupa (npr. Fars

  grupa)grupa)

  --

  uu

  istoj grupi formacije se od podruistoj grupi formacije se od podruja do podruja do podruja dijelom mogu ija dijelom mogu irazlikovatirazlikovati

  komplekskompleks -- ako se neka jedinica sastoji od razliako se neka jedinica sastoji od razliitih tipovaitih tipovastijena bez uostijena bez uoljiva primarnog redoslijedaljiva primarnog redoslijeda -- u ranguu rangu lana,lana,formacije ili grupe (npr. Lewisianformacije ili grupe (npr. Lewisian kompleks)kompleks)

  neformalna jedinicaneformalna jedinica llitozonaitozona -- manja litolomanja litoloka cjelina unutarka cjelina unutarformalne jediniceformalne jedinice razlirazliito oznaito oznaavanjeavanje

  2.2. biostratigrafski sustavbiostratigrafski sustav -- osnovna jedinicaosnovna jedinica zona (biozona)zona (biozona)--zasnovana na razlikama u fosilnom sadrzasnovana na razlikama u fosilnom sadraju stijena uaju stijena uvertiklanom (vremenskom) smisluvertiklanom (vremenskom) smislu

  kriteriji kod formiranja zonakriteriji kod formiranja zona -- mogu biti razlimogu biti razliitiiti -- tipovi zonatipovi zonameusobno razlikujumeusobno razlikuju

 • 5/20/2018 3. Stratigrafska geologija

  7/11

  1.1. ZajedniZajednina zonana zona ((cenozonacenozona, Assemblage, Assemblage zona)zona) -- grupagrupaslojeva (stijena) koji sadrslojeva (stijena) koji sadravaju jasno obiljeavaju jasno obiljeenu prirodnuenu prirodnuzajednicu organizamazajednicu organizama

  zona se imenuje prema dva ili vizona se imenuje prema dva ili vie karakteristie karakteristinih predstavnikanih predstavnikafosilne zajednice (npr.fosilne zajednice (npr. BuliminaBulimina --BolivinaBolivina zajednizajednina zonana zona))

  2.2. Rasponska zonaRasponska zona ((akrozonaakrozona, Range, Range zona)zona) -- naslage kojenaslage kojesadrsadravaju fosile neke odreene vrsteavaju fosile neke odreene vrste, po kojoj zona i dobiva, po kojoj zona i dobivaime (npr.ime (npr. Ceratites trinodosusCeratites trinodosuszonazona))

  2.2. FilozonaFilozona (Leanage(Leanage zona)zona) -- zona formirana na temelju dijelazona formirana na temelju dijelanekog evolucijskog nizanekog evolucijskog niza -- po kljupo kljunoj vrsti bez obzira gdje se onanoj vrsti bez obzira gdje se onanalazila u evolucijskom nizunalazila u evolucijskom nizu

  3.3. VrVrna zonana zona ((epibolaepibola, Acme, Acme zona)zona) -- naslage u vremenunaslage u vremenu

  maksimalnog razvitka nekog taksona (vrste, roda i dr.), a ne zamaksimalnog razvitka nekog taksona (vrste, roda i dr.), a ne zavrijemevrijeme itavogaitavoga ivotaivota -- oznaoznaava se imenom toga taksona, bezava se imenom toga taksona, bezobzira na ostale fosilne ostatkeobzira na ostale fosilne ostatke

  4.4. Intervalna zonaIntervalna zona -- naslage izmeu dva jasno obiljenaslage izme

  u dva jasno obiljeenaenabiohorizonta, bez obzira na fosilni sadrbiohorizonta, bez obzira na fosilni sadraj same zoneaj same zone -- pogodnapogodna

  zaza ire korelacijeire korelacije

 • 5/20/2018 3. Stratigrafska geologija

  8/11

  3.3. kronost