30-10-2010 bhavnagar city

Download 30-10-2010 Bhavnagar City

Post on 03-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hkºku 9.45 f÷kfu su÷{ktÚke {wõík ykuMxÙur÷ÞLk r¢fux ÷eøkLke xe{ ¾heËðk{kt ¼khík {ku¾hu {kuh¬kuLke xeLkyushLkku Ëkðku CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK Ãkku÷eMkLke yuMkÃkeSLku VrhÞkË yk Ãkife yuf Ãký þhíkLkku ¼tøk Úkþu íkku MkuþLMk ssLku ðkuhtx òhe fhðkLke yLku sYhe ÷køku íku ík{k{ Ãkøk÷kt ¼hðkLke nkEfkuxuo Aqx ykÃke Au («ríkrLkrÄ) {wtçkR, íkk. 29 zku÷h (yusLMkeÍ) çkUø÷kuh, íkk. 29 ▲▲ 0.10 ▲▲ 0.13 [ktËe ÔÞÂõíkLkk {kuík

TRANSCRIPT

 • CMYK

  CMYK

  CMYK

  CMYK

  (yusLMke) Lke rne, kk.29

  {krnke yrfkh fkk (hkRx xw

  RLV{uoLk yx- ykhxeykR)Lke

  ukkRykuLkku Mktkh wkkuk kkku

  nkukLkwt skeLku uLkk qkkqo {w

  Lk{qk fu. S. kkkf]Lku

  LkktkLkk MkktLkk yLku hkRx xw

  kRMkeLkk hk {kxu ykhxeykR

  yx{kt VuhVkhkuLke k{ fhe Au.

  hkxe {kLk yrfkh kt[Lkk [uhkMkoLk

  kkkf]Lku yksu yku hkRx xw

  RLV{uoLk - fe xw kqz kLkoLMk

  rk kh yuf Mkur{LkkhLku

  Mktkkukkt yu{ k LkkUwt nkwt fu,

  ykhxeykR yx MktMk{kt

  Wkku kMkkh fhkku nku kuwt

  kLke fu Au.

  ke kk fkkykuLke su{

  MkkuLkkLke rLkfkMkLkk

  knkLku kuLk {ueLku

  yu{yuMkxeMke Mkkku

  fhkuzkuLke Aukhkze

  (rkrLkr) {wtkR, kk. 29

  {wtkR MkekeykR yrfkheykuyu

  ukks uhe ruf i yLku kuLkk

  yL Mkkkekhkuyu kkuz yuMkkkuxo

  fhkLkk Lku nuX yk[huk yku

  YrkkLkk fkiktzLkku kkoVk fhk{kt

  MkVkk {ue nke. kkuz yuMkkkuxoLkk

  knkLku r{Lkh Muk xuzk fkukkuohuLk Mkkku

  Y. 480 fhkuzLke Aukhkze yk[hk

  Mkkku ukks ykhkukeykuyu nkk

  {khVku w 600 fhkuz [kWt fhe kk

  nkukLkwt k {wt Au. yk fuMkLke

  kkkMk{kt MkekeykRyu {wtkR Wkhktk

  y{kk yLku ffkkLkk kth Mkkuyu

  kkkMk nkk he Au.

  MkekeykR yuMkekeLkk zeykRS

  r Mkkwtuyu skw nkwt fu, MkkuLkkLke

  yuMkkkuxo fhke khkLkk khf

  ftkLkeykuLku yu{yuMkxeMke khVke

  yuMkkkuxo kLkkhk fw {k kh yutMke xfk

  hf{ kuLk kuxu ykkke nku Au. yk

  kusLkkLkku k WXkLkkhe ftkLkeyu

  ru{kt {kk yue ftkLkeLku {k

  ykkkLkku nku Au su rMxuz nku, yuxu

  fu yuMkkkuxoh {k ykukLk {kfuox{kt u[e

  Lk fu. khtkw Wkk uMko yuLz kufk

  yuMkkkuxo k.rt, MkuMk {fuoLxkR

  fku.k.r, fu.yu. {u Vk{koMwrxf,

  ue kwrLk yuLz suBMk uMko k.r,

  kkuLz suBMk k.r yLku RLzku kkurLkxku

  k.r. ftkLkeLkk nkuukhkuyu

  yu{yuMkxeMkeLke kusLkkLkku

  kuhk WXke Aukhkze fhe

  nke. ykhkukeykuyu khk{ktke

  MkkuLkwt hee wkR{kt u[k ykuoLkk

  kkukMk yu{ykuw kikh fko nkk.

  suLkk ykkhu yu{yuMkxeMkeyu

  kusLkk nuX yuMkkkuxo kLkkhk fw

  {k Mkk{u 480 fhkuzLke kuLk

  ykke nke.

  hk nS kLkku

  [kw Au ku u {kxu

  h{sLkf

  (yusLMke) Lke rne, kk. 29

  Auk yuf koke rkLkk

  [kzkuu [Zuk xw-S Mkufx{ Vke

  fkiktz{kt [ke hnue {tkh krkLke

  kkkMk ytku Mkwe{ fkuxuo wkhu

  MkekeykELku ykzu nkk ee nke yLku

  ykfhk nkhku fhkk fkwt nkwt fu yk

  fkiktz{kt MkekeykELke kkkMk Mkk

  WkhAe yLku Ztkzk rLkkLke Au.

  yk fuMk{kt fuLLkkt xuefku{ kLk

  yu.hkLke f{t qr{fk ytku ku{Lke

  Mkk{u tfkLke Mkku kfkue Au khu

  Mkwe{ fkuxuo MkhfkhLku [kkk {khkk

  skwt Au fu, hk nS kLkku

  [kw Au ku u {kxu h{sLkf Au. yk

  fkiktz{kt MkhfkhLku Y. 1.4 k

  fhkuzLkwt LkwfMkkLk kwt nkukLkwt

  {Lkk Au.

  Mkwe{ fkuxoLkkt Lk{qkyku

  sMxMk S.yuMk.Mke yLku

  yu.fu.kktkweyu MkekeykELke

  kxfe fkZkk fkwt nkwt fu

  MkekeykEyu fkiktzLke kkkMk{kt ftE

  fwO s Lkke. yk yuf kteh kkkk

  Au. kLk nS yksu k nkuk kh

  [kw Au ku h{sLkf Au. wt Mkhfkh

  yk heku s fk{ fhu Au ? wt k{u

  hufLkk rfMMkk{kt ykku s yrk{

  hkku Aku ? fkiktz yk[koLku yuf ko

  kwt kAe wt yk s Mkrk Au ?

  Mkwe{ fkuxo{kt yk fkiktz ytku fuMk

  fhLkkh yuLkSykuLkk feLke

  ekuLkku skk ykkkLkwt yurzLk

  MkkueMkexh sLkh nhuLk hku Y fwO

  fu khk s Mkwe{ fkuxoLke kuL[u ku{Lku

  kxfe fkZk nkk. hku fkwt nkwt fu

  nkEfkuxoLkk ykuLkk

  fkhu urwhkk

  MkhfkhLku kkuLkkLk

  (yusLMke) kUkuh, kk. 29

  fkoxf nkEfkuxoLkkt ke ssu hk

  rkLkMkk{kt kskLkk 11 kkkuh

  khkMkkuLke kuhkfkkLku ku

  Xuhkkt fkoxf Mkhfkh khLkwt Mktfx nwt

  kwt Au yLku kskLke urwhkk

  MkhfkhLku nk SkkLk {wt Au.

  ykkW nkEfkuxoLkkt ku MkkuLke rzrLk

  kuL[u khkMkkuLke kuhkfkkLkkt {wu

  swkswk {k k fhkkt yk ku[eku {wku

  ke ss e ke MkkrnkLku MkkUkk{kt

  ykku nkku. su{kt ke s Mkkrnku

  nkEfkuxoLkk [eV sMxMk su.yuMk.unhLke

  Mkkku hneLku ku{Lkk suku [wfkku ykkeLku

  11 kkkuh khkMkkuLke

  kuhkfkkLku kkko Xuhe nke. 10

  ykuxkukhu hk rkLkMkk yk

  fu.S.kkukikyu kskLkk 11

  khkMkkuLku kuhkf Xuhk nkk.

  yk rkkMk {k{k{kt ykkW

  rzrLk kuL[Lkkt ke s yuLk fw{khu

  ykLkk kuhkfkkLkk ykuLku

  yku Xuhkkt {k{ku kqt[kku nkku.

  suLkku Wfu kk {kxu ke s kkMkuke

  [wfkku {ktkk{kt ykku nkku. wkhu

  ke sLkk [wfkk kAe nu urwhkk

  Mkhfkhu Vhe rkMkLkku {k uku kzu

  Lkn. fkuxuo ykkW keS k rkMkLkk

  {k ku yue Mkkk fhe nke fu 5

  MkuLMkufM

  k 91.30 20,032.34

  rLkVxe

  30.00 6017.70

  MkkuLkwt

  150.00 ` 19,750

  [kte

  300.00 ` 36,200

  zkuh

  0.10 ` 44.44

  whku

  0.13 ` 61.55

  kkWLz

  0.09 ` 70.81

  CMYK

  CMYK

  r.Mkt.2066, ykMkku -7 rLkkh 30 ykuxkukh, 2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 ` 2-50 ttk : 18+8 VkuLk : 2519942

  ykuMxurLk rfux ekLke xe{

  hek{kt khk {kuhu14

  RxkeLkk zkkLk Mkkku MkuMkLkku

  {kuhkuLke xeLkyushLkku kku16

  hknwLke xuLk {wMkkVhe ytku

  kkueMkLke yuMkkeSLku Vrhk

  18

  Vuhk LkSf yfM{kk k

  kLkk {kuk

  11

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  y{kk, kk.29

  kunhkkweLk yLku fkiMkhkeLke nk

  fu tze WhkkLkk kztk{kt yr{k

  knLke Mktzkue rLkrk fhkkt fkuE s

  k{eo kwhkk MkekeykE hsq fhe fe

  Lk nkukLkwt Xuhe nkEfkuxuo yksu yuf

  {nkqo [wfkk{kt kqo k]nhk {tke

  yr{k knLku {eLk kh AkuzkLkku

  yku fkuo nkku. Mkkku s fkuxuo yu k

  LkkUwt nkwt fu, u {eLk kh {wk

  fhk{kt yku kku yr{k kn MkkkeykuLku

  zhkk-{fkkLke fu kwhkk Mkkku [uzkt

  fhkLke fkokne fhu ku{ k {kLke

  fk ku{ Lkke. fkh fu MkekeykEyu

  hsq fhuk kwhkkLkk ykkhu yk{

  {kLkkLkwt fkuxoLku fkuE s fkh skwt

  Lkke. nkEfkuxoLkk yk yku kk yr{k

  knLku hkku kk 9.45 fkfu

  Mkkkh{ke su{ktke {wk fhk{kt

  ykk nkk. suLke knkh ku{Lkk

  Mk{kofkuyu Mkkk fwO nkwt yLku

  ktke ku Mkek kkukkLkk uh sk Wkze

  kk nkk.

  kMk MkekeykE fkuxuo {eLk yhS

  Vkke ukLkk nwf{Lku kzfkhke yr{k

  knLke rkxeLk kh ykkW yLkk{k

  hkuku [wfkku yksu kkkuhu ykhu kkuk

  k ku nuh fhkkt sMxMk hksu

  yu[. wkyu yr{k knLku Y. 1

  kLkk k{w[hfk yLku kuxe s

  hf{Lke ~kuhexe hsq fhk MkrnkLke

  fuxef hkku Mkkku ku{Lke {eLk yhS

  kkk hke nke. Mkkku s, MkekeykE

  yLku YkkkweLkLkk yuzTkufux khVke yk

  [wfkkLku Mkwe{ fkuxo{kt kzfkhku nkukke

  kuLkk y{ kh k MkknLkku Mxu

  {wfkLke su rLktke fhk{kt yke ku k

  nkEfkuxuo Vkke ee nke.

  yr{k knLke {eLk yhS fk

  fkhkuMkh kkk hkk{kt yke Au kuLkk

  kfok yLku rMk]k fkhku ykkkkt

  sMxMk ykh.yu[. wkyu knw s

  [kuk ku{kt fkwt nkwt fu, ''ykhkukeLke

  Mktzkue nkukLkk Mk{koLk{kt su fkhLkk

  kwhkk hsq fhk{kt ykk Au kuLkk

  ykkhu ykhkukeLke Mktzkue rLkrk kk

  22 swkR 2010 : yr{k knLku MkekeykR khk Mk{LMk

  23 swkR : kunhkkweLk yuLfkWLxh fuMk{kt MkekeykRyu [ksoex

  hsq fwO su{kt yr{k knLku {w kzTtkfkh kok

  24 swkR : MkekeykRyu kesw Mk{LMk kkXw, yr{k knLkwt k]n

  hk{tkekuke hkSLkk{tw

  25 swkR : kLkkwh ksk fkko{kt uMk fkuLVhLMk kuk kk

  yr{k kn MkekeykR Mk{k nksh kkkt hkfz, MkekeykRyu

  rh{kLz Lk {kkkk 14 rMk wrzr fMxze{kt {kufkk

  26 swkR : knu Mkur MkekeykR fkuxo{kt {eLk yhS fhe

  28ke 30 swkR : MkekeykRyu su{kt yr{k knLke kqAkhA fhe

  2 ykkMx : MkekeykRyu 10 rMkLkk rh{kLz {kk, {eLk

  yhS kh MkwLkke Y kR

  4 ykkMx : Mkur MkekeykR fkuxuo rh{kLz yhS Vkke

  5 ykkMx : MkekeykRyu nkRfkuxo{kt rhrLk rh{kLz yhS fhe

  6 ykkMx : nkRfkuxuo ku rMkLkk rh{kLz kkk hkk

  29 MkxuBkh : yr{k knLke {eLk yhS kh MkwLkke kqo

  8 ykxkukh : knLke {eLk yhS Mkur MkekeykR ss S.

  fu. Wkkkyu Vkke

  12 ykxkukh : yr{k knu nkRfkuxo{kt {eLk {kxu yhS fhe

  22 ykxkukh : yr{k kn-hksw Shkkk Mkk{u kwhe [ksoex

  27 ykxkukh : YkkkweLku knLke {eLk yhSLkku rhku fkuo,

  MkwLkke kqo, [wfkku 29 ykxkukh kh yLkk{k hkku

  29 ykxkukh : yr{k knLke {eLk yhS nkRfkuxuo kkk hke

  hkfzke {eLk MkweLkku xLkk{

  {eLk kh Aqxe

  MkkkeykuLku zhku fu

  kwhkk Mkkku [uzkt

  fhu kuku k

  skkku Lkke: nkEfkuxo

  yuf k YrkkLkk

  k{w[hfk, hkku

  Mkkku {eLk kh {wk

  fhk yku

  tze fu kunhkk-fkiMkhke nkLkk kztk{kt MktzkueLkk kwhkk Lkke: nkEfkuxo

  Y. 1 kLkk k{w[hfk yLku 1 kLke ~kuhexe hsq kkkt

  yurz [eV wrzr {ursMxux MkekeykE fkuxoLku

  Mktkkuk kk yuxu knLku {eLk kh {wk fhk. (nwf{Lke

  Mkee su{kt kseLke nkEfkuxuo Aqx ykke Au)

  kkukkLku {ue {wkLkku kuhk Lkn WXku

  Vrhke fu Mkkkeyku kh kk kkLkk kMkku Lkn fhu

  kurMkwLkLkk rnkLku nkrLk knkU[u kue fk{kehe Lkn fhu

  fkku yLku MkkLku yrLk hnuu yLku kkkMk

  yrfkheykuLku Mknfkh ykku

  yuf ko Mkwe huf {kMkLkk k{ Mkknu yuf rMk

  MkekeykELkk kkkMk yrfkhe Mk{k nkshe LkkUke kzu

  kkuLz Mkwkhk fhke ku fkuxo{kt yLku kkkMk yrfkheLku

  kkukkLkk hnuXkLkwt MkhLkk{w ykkkLkwt hnuu yLku ku fkuxoLke

  kqo {tsqhe rLkk ke Lkn fk

  u kkMkkkuxo hkkk nku kku ku yuf Mkkn{kt Lke[e

  fkuxo{kt s{k fhkkLkku hnuu

  fkuxoLke kqo {tsqhe rLkk khk knkh rLkfe Lkn fu

  ywkt tt k 17 h

  yk kife

  yuf k

  hkLkku

  tk ku

  kku MkuLMk

  ssLku

  kuhtx

  he

  fhkLke

  yLku

  sYhe

  kku ku

  k{k{

  kkkt

  hkLke

  nkEfkuxuo

  Aqx

  ykke Au

  {eLkLke hkku

  hkku 9.45

  fkfu

  su{ktke

  {wk

  RMxuLk : h{

  Website:www.sandesh.com

  zkkLk zk. {Lk{kunLkMkn yLku ku{Lkkt kLke kwhh fkihu wkhu nuLkkuR{kt ykMkekLk ukuLkk LkukkykuLke

  rhkuXf kquo kkk rzLkhLke Yykk ykkW [eLkLkkt {w uLk rsykkkyku (zkkuke ke) yLku rk

  fkurhkLkk {w e Bwtk-kkf (s{uke ke) Mkkku kw^kukw fhe nke. (yuyuVke)

  fkoxf{kt 11 khkMkkuLke

  kuhkfkk ku XuhkE