31-08-2010 bhavnagar city

Download 31-08-2010 Bhavnagar City

Post on 06-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ÃkkrfMíkkLkLke 82 {u[ rVõMk zexeyu[Lke MkwrðÄk LkÚke ! CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK síkkt [kh çkk¤fku Mkrník Ãkkt[Lkk {kuík (yusLMkeÍ) {wtçkE, íkk. 30 yktíkhhk»xÙeÞ yuhÃkkuxo 1÷eÚke þY fhðkLke ònuhkíkLkku Vhe rVÞkMfku rVÂõMktøk{kt MktzkuðkÞu÷k Ãkkf. r¢fuxh ykíktfeLkk rnxr÷Mx{kt zkÞhuõx xuõMk fkuz rðþu»k Ãkus: yksLkk ytf MkkÚku (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk.30 y{ËkðkË, ðzkuËhk, Mkwhík, hksfkux yLku ¼kðLkøkhÚke «rMkØ Úkíkwt ËirLkf

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) Lke rne/{wtkR, kk.30

  Mkhfkhu ykkefk MkweLke ykkue {wk Mkk{uwtfeLku ufkuhe {kukkR VkuLkLku kLkkLkkh rhMk[oRLk {kuLk (ykhykRyu{)yu yksu kuLke k{k{Mkukyku kh uhu fhk {kxu khke Mkk{keMktMkkykuLku kkfkrf yMkhke yuMkuMk fhkLkwt[Lk ykwt Au. nu kuLku fkhu Mkhfkhu k Mkkkfhe Au fu ku nsw w 60 rMk Mkwe ftkLkeLkeMkukyku kh rkkt Lkrn {wfu. kt Mkwe kuMkrkLke Mk{ekk fhu.

  k]n {tkku skwt nkwt fu fkukkuohux R-{uRyLku RMxuLx {uMkusk{kt wkzkkt uLkeMkk{ke MktMkkykuLku {tsqhe ykkkLke ftkLkeLkehkMkkuLke xurfku{ Mkkkkkyku [fkMke fhu kukAe s kuLku Mktkqo {tsqhe ykku. ufu nkkqhkeyk ytkuLke yxfkuLkku ytk yke kku Au.

  f kheLke Mkukyku khk{kt kt kk kkukuLkkke kuLkk Mkofku yuk RLfk yLku LkkurfkLku

  Mkkike w Vkku kk ku{ nkwt. u ku kt kk kkukhke ftkLkeykuLku nu M{kxoVkuLk kLkkke yLftkLkeyku kh ykkh hkku kzu ku{ nkwt fkh fu

  yk Mkukyku kt kkke ku{Lkk rkLkuMkLku yMkhkk ku{ nkwt. Mkk{k fkukkuohux fkuBwrLkfuLk{kxuLkk kko kLke kuk f kheLku kuLkk fkukkuo-hux R{uR yLku {uMkuLsh Mkukyku{kt sk ukLkekhke Mkk{ke MktMkkykuLku {tsqhe ykkk {kxu31 ykukMxLke {wk ykkk{kt yke nke.

  yk ftkLkeyku {kuxkkku rhMk[o RLk {kuLk

  (ykhykRyu{) khk Wkkrk f khe khykkh hkkkt kh{kt yuf {kuxk rnMMkk kh LkshhkeLku kuMke kR nke. u ku yu kkk{ktMkukyku{kt uLke {tsqhe Lkrn ykku kku kuLkeMkukyku kf fhe uk{kt yku ku{ Mkhfkhuskwt nkwt. ufu uf kuheLke Mkukyku kh rkk-t {wfk{kt yku kku kuLkkke kkkhLku yMkh kkku{ nkwt.

  u{kt ykhu 2.6 yks zkhLke ykfhkke sLkh RurxfLkk khke yuf{u kkuyL Mkukyku {kxuLkk rfkkuLke [fkMkk {kxu [[kok Y fhe ee nke ku{ yk kkkk MkkkuMktfkue yuf kyu skwt nkwt.

  ku{u W{uwO nkwt fu yk rfkku{kt yukLkkykRVkuLk MkukykuLkku Mk{ku kR fu Au. ufuMkhfkh fkuR rLko u ku kAe s yk ytku ytrk{rLko uk{kt yku. khkLke ke {LkeykRxe Mkku^xuh rLkfkMkfkh ftkLke RLVkurMkMk

  xufLkkukurMk rr{xuz Mktuknkh {kxu uifkfMkukyku ykkk r[khe hne Au. khk{kt Mkuk

  kkteLkkh, kk.30

  kr{ khk{kt kwshkk, {nkhkxyLku {uLkk y{wf rMkkhku khfurLk kuk nkLkk kkLkk fkhuMkoue rMkMx{ke rk kwshkkLkkkkku{kt ykkk{e ku rMk hr{kLkkhuke yrkkhu hMkk kkfe fu kuknk{kLk kkkLke ykkkneLku kku hkMkhfkhu yksu ~fhLku MxuLz xw hnukLke

  Mkq[Lkk he fhe Au kuLke Mkkkku Mkkk Mkwhk,Lk{ok, kkke, Mkkz, zktk kuhu rskfuxh f[uhe, kqh yLku ykkrk MkkkuMktfkuk ykhku, {kko {fkLk kuhurkkLkk k{k{ f{o[kheykuLke hykukkfkrf yMkhke h fheLku Mk{k ktkLkuyuxo kh {qfe ewt Au. rk kwshkkWkhktk Mkkihkx yLku {

  tzLk : kkrfMkkLke xe{Lku ykhe ukkt MkLkMkLkkxekqo {u[rVMkkfkiktz Mkxkurzkyku {kxu LkkktLkk hMkk Mk{kLk Au. yuf rkxeykkh{kt fx kuk ynuk yLkwMkkh $uLz-kkrfMkkLk [uhrkhu kqhe kue {kk [kh {u[Lke xuMxueke {u[rVMkMkoLku 70 fhkuzYrkkLke f{ke kR Au. yk Wkhktk xe{ ytku xqtfe {krnke ykkk {kxuk kkrfMkkLkLkk fuxkf rfuxhku kku Yrkk f{kR [qk Au. frkkfkiktz{kt Mkk{u ukzeykuLku yk hf{ 39 fhkuz YrkkLke ykMkkkMk {ukue kk Au. fkuRk yuf Mkkhe heku Mkr kue kUku r kkekuBkk{kt ykxe hf{ Qe fhu Au. MfkuxuLz kzoLkk ykrfkheyku rVMkk {k{k{kt exhe kkkMk nk{kt fhe hkk Au. MfkuxuLzkzo ykkk{e ku rMk{kt kkukkLkku

  CMYK

  CMYK

  r.Mkt.2066, k -6 {tkkh 31 ykukMx, 2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 Y.2-50 ttk : 12+6 VkuLk : 2519942Website:www.sandesh.com

  yktkhhkxe yuhkkuxo 1eke YfhkLke nuhkkLkku Vhe rVkMfku

  yksLkk ytf Mkkku 5 kLkkhLke hk xfk nkEMfq{ktzexeyu[Lke Mkwrk Lkke ! 8 rVMkh {nh {krsLkku zkfkukkrfMkkLkLke 82 {u[ rVMk 12 rMknkuhLkk khe LkSf [ufzu{{kt zqkeskkt [kh kkfku Mkrnk kkt[Lkk {kuk2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  Lkkhe

  * * * *

  J kkrfMkkLkLke Aukt k ko{kt82 {u[ rVMk nkukLkku rkxeykkhLkku xMVkux

  J {kunB{ ykrMkV rMkrhrVMkh nkukLkku kuLke qkkqokoVuLz ekLkku ykkuk

  J kuzoT xuMx kk kkrfMkkLkLkkrfuxhku kh fuxkf rfuxu{eykuyu Mkzukt xk{uxkt VUkt

  J rkxe {erzkyu kkrfMkkLkLkerfux xe{ kh rkkt kk{ktk fhe

  rk kwshkk{kt khu hMkkLkeykkkne: ~fhLku MxuLz xw hnuk Mkq[Lkk

  tzLk, kk.30

  kkrfMkkLke rfuxLku ykhe ukktMkkux rVMktk{kt yksu Lkku ktfykku Au. tzLk{kt MfkuxuLz kzoLkkyrfkheyku khk kkzk{kt ykukhkuzk hr{kLkMkkux rVMkk{ktVMkkuk kkrfMkkLke ukzeykuLkk nkuxuY{{ktke ku{Lkk hhkusLkk kktWkhktkLke stke hf{ {e ykkktkkrfMkkLke rfux {uLkus{uLx{kt k Mkkukkukze kku Au. yk Mkkku s kkrfMkkLkrfux{kt Mktfx w ut kLke kwt Au.

  rfuxMkoLke nkuxu Y{{ktke hkufz hf{{e ykk kk kkrfMkkLke ukzeyku

  Wkh Mkftu w {skqk kLke kku Au.rkxLkLkk yuf ekk ykkhu ykytkuLke rkk ykkkk skwt Au fuWkhe tzLk{kt MeMk fkuxus{kt xe{Lkknkuxu Y{{kt MkR khLku yuf VkuLkfku {ku nkku su{kt skk{kt ykwt

  nktw fu ku kkueMk yrfkheyku ku{Lku{kLke hkn uE hkk Au. kkueMkyrfkheykuyu MkwfkLke Mk{kLk k yuyL fuxkf ukzeykuLkk Y{Lke kufkf Mkwe [fkMke fhe nke. kh kkfuxLk Mk{kLk k, ykr{h yLku

  ykrMkVLkk VkuLk fksu fhe uk{kt ykknkk. yrfkheykuLku ykukzeykuLkk Y{{kt {kuxe Mktk{kt hkufzhf{ {e yke nke su yk ukzeykuLku[qfk{kt ykkk hhkusLkk kktLkeMkhk{e{kt khu Au. {e ykuehkufz hf{ ykkukku Mkkku Mktktrk Au fufu{ ku{kt kkkMk fhk{kt yke hne Au.MfkuxuLz kzoLkk yrfkheykuyuukzeykuLke kqAkhA fhk $uLzMkk{uLke [kuke xuMx {u[{kt ke rMkLkeh{k kk khk s kkrfMkkLke zuMkkY{Lke {wkfkk ee nke. Mkkux

  kkf. rfuxhkuLkk Y{{ktke stke hkufz skMkwfkLke Mk{kLk k Mkrnk yL A rfuxMkoLke nkuxuLkk Y{{kt ku fkf Mkwe [fkMke rMkhLkku xLkk{

  rVMkh {nh {krsLkku {eLk kh AwxfkhkutzLk: kkf. rfuxMko Mkkku Mkkux rVMkk {k{kLkk {w Mkqkkh yLkurVMkh {nh {krsLku Mkku{khu {eLk kh {wk fhk{kt ykku nkku.kkrfMkkLke {qLkk rkxe rkLkuMk{uLk {krsLke rLkkhu {kuze hkkuhkfz fhkE nke. yk {k{kLke kkkMk fhe hnue MfkuxuLz kzokkueMku {krsLku {eLk Wkh {wk fhke ku ykkk{e rMkku{kt k{ukhu kqAkhA {kxu kikh hnuk {kxu fkwt Au. ufu, kkueMku Mk{kLk k,{kunB{ ykrMkV, fk{hkLk yf{Lke rMk]k kkkMk ytku fkuR kfkhLke rxke fhkke RLkfkh fhe eku nkku. tzLkLke {uxkukkurxLkkkueMku rLkkhu {krsLke hkfz fhe yuku xMVkux fkuo nkku fu kuzoTMkxuMx hr{kLk ykr{h-ykrMkVu Lkku kku Lkkk rVMkk fwO nkwt. xuMxxe{Lkk MkwfkLke Mk{kLk kLku yk fhLkku Mkqkkh kkkku nkku.

  rVMktk{kt Mktzkukuk kkf.rfuxh ykktfeLkk rnxrMx{kttzLk : kkrfMkkLk rfux xe{Lkk MkkkMkku kh kkuk Mkkux rVMkkLkkykkukke ktLkwt ykktfke MktkXLkk kq{ kR kwt Au. ykktfeMktkXLkLkk {ku rfuxMkuo uLkk kufkuLkukku ykku Au. yk kife fuxkfykktfke MktkXLku {u[rVMkkLkkuykhkukLkku Mkk{Lkku fhe hnukkkrfMkkLkLkk rfuxMkoLkk {kkk MkkxuRLkk{ nuh fhe ek Au. rkxe

  Mkxkurzk 70 fhkuz Yrkk f{kk

  rfuxhkuLkk VkuLk fksu,hkusLkkt kktke whf{ {e yke : ku

  rMk{kt MfkuxuLz kzokkueMkLkku rhkkuxo yku

  (yusLMke) Lke rne, kk.30

  suLke ktkk Mk{ke hkn ukkenke ku zkhux xuMkeMk fkuz (zexeMke)fuL Mkhfkhu yksu hzkLkk {wMkk{ktykkuk fuxktf [LkkuLke kuhnksheMkkku kufMkk{kt hsq fkuo nkku, su{ktzexeMkeLke {q hkMkke k ykuAkk ykuVh fhkk Au. zexeMke{ktykfuhk {wkLke {kok khkLke,fkukku ohux xuMk xkzkLke yLku{rnkykuLku ykkkk ruk k qhfhkLke hkMk Au.

  319 ukkRyku MkkkuLkku zexeMkehzku LkkkkLk {whSyu

  k]n{kt hsq fkuo nkku. zexeMkeykkWLkk rLkkorhk Mk{ke yuf

  ko {kuzku {kk fu knue

  yur, 2012ke y{{kt ykuyLku kkt[ kfk sqLkk RLkf{ xuMkyx, 1961Lkwt MkkLk uu.

  1961Lkk RLkf{ xuMk yxLkwtMkkLk uLkkh zkhux xuMkeMk fkuz(zexeMke) ykkW knue yur,2011ke y{e kLkLkkh nkku khtkwLke fhuhk krkLku Mkk hekuMk{S fk yLku ku ku heku y{{ktyke fu ku {kxu y{efh yuf ko

  {kxu rtrkk hkwt Au.huLw Mkuuxhe MkwrLk r{kkyu fkwt

  nkwt fu, zexeMke nu knue yur,2012ke y{e kLkkke xuMkuxLkh, xuMkkuh yLku xuMkyuzr{rLkMxuxh yu{ ku fxukheLkuzexeMkeLke Lke ukkRykuke krhr[kkk {kxu kqhkku Mk{ {e hnuu.

  zexeMke hzk{kt fh{wk ykfLke{kok kkf 1.6 k Yrkkke

  kheLku ku k Yrkk fhk yLkufkukkuohux xuMkLkku 30 xfk ^ux huxhkkLke k{ fhkR nke. zexeMkehzk {wsk, ku kke kkt[ kYrkk MkweLke ykf kh 10 xfk, kkt[kke 10 k Yrkk MkweLke ykfkh 20 xfk yLku 10 k Yrkkke wykf kh 30 xfk xuMk Mkqku.fkukkuohux xuMk 33.2 xfkke xeLku ^ux30 xfk ku. ftkLkeLkk kqf kurVx khr{rLk{{ ykxhLkux xuMk ({ux) 18xfkke kheLku 20 xfk fhkLke ku{ s15 xfk rzrzLz rzrMxwLk xuMkkkLke k hkMk fhkR nke. Mkkrk xuMk MuMk zexeMke hzkLkk{wMkk{kt Mkq[k{kt ykuk {q

  Y. ku k MkweLke ykfkh fkuE xuMk Lkn kku

  fkukkuohux xuMkLkku h ^ux30 xfk hkk k{

  10 kke wLke ykfkh 30 xfk ELf{xuk

  ftkLkeLkk kwf kuVex kh20 xfk {ux kku

  hkufkkuLke {wrk{kokeLku 1.5 k ku

  nkWMkk kuLkLkwt 1.5 k Mkwe ks fh{wk {rnk fhkkkyku {kxu ruk AqxAkx Lkn 15 xfk rzrzLz rzrMxwLk xuMkLke hkMkELf{xuMk Muk2 k Mkwe : fkuE fh Lkn.Y. kuke kkt[ k : 10 xfk Y. kkt[ke Mk k : 20 xfkY. Mk kke w : 30 xfk

  (yusLMke) Lke rne, kk. 30

  fuLMkhfkhu fkukkuohux xuMk 30 xfk hkkLke hkMk fhe Au. khtkwfkuR k Mkh[kso yLku MkuMk kh ku nkLkk 33 xfk ueke e su.huwt ftkLkeyku {kxu nkLkk uhkLkku h (Mkh[kso yLku MkuMk Mkrnk)ykhu 33.22 xfk suxku kk Au khu rue ftkLkeyku 40 xfkkewLke [wfe fhu Au. zexeMke hzk{kt huw yLku rue ftkLkeyku khk yuxku s fkukkuohux xuMk hkkLke hkMk fhkR Au. xuMkrLkkkku fnu Au fu kufMkk{kt yksu hsq fhk{kt ykukt zexeMkerkLke hkMkku Wkuk skkLku hknk ykkLkkhe Au yLku ku{Lkk {kxuuhkLkku h rue kuhkuLke Mk{fk kk{kt ykku Au. ufu kuykufkukkuohux xufMk nsw k xkzeLku 25 xfkLke Mkkkxeyu kk RAu Au.zexeMkeLkk k{ zk^x{kt kuLkwt Mkq[Lk fhk{kt ykwt nkwt.

  yk hknkLku ykfkhkkt yuf ukkhe {tzLkk xuMk Mkknfkhuskwt nkwt fu ykLkkke ftkLkeykuLkku fhkkus xu. ufu ku 25 xfkhke fk ku{ nkwt. yk Wkhktk zexeMkeyu Mkhfkhu {ux(r{rLk{{yxhLkux xuMk) Lkku h 18 xfkke kheLku 20 xfk fhkLke hkMkfhe Au. ufu ykf uhkLkk nkLkk fkk nuX Mkh[ksoyLku MkuMkLkuW{uhkkt ku 19.93 xfk suxku s hnuu. yuf rLkkku fkwt nkwt fu zexeMkerk{kt khke ftkLkeykuLke fhuhkLkku h irf kuhkuLku yLkwYkhkkLke k hkMk fhkR Au. nu khk k Lke[k uhkLkku h

  MkuMk-Mkh[kso Mkkku fkukkuohuxxuMk 33.22 xfk kE su

  fkukkuohux hkMkkuJ DTC 1 yur, h01hke y{e kLku

  yLku ku ytkkok 31 {k[o, h013 Mkwe{ktk{ rhxLMko VkE fhkLkk hnuu.

  J kuxo x{o furkx kuELMk kh ELf{xuMkLkk hu xuMk Mkq fhku khuftkLkeyku {kxu yk h 30 xfk hnuu.

  J Lkk zexeMke{kt {wwy Vtzku yLku wrLkxrLz ELMkuhLMk kkurMkeyku(wrMk)kh k xfk rzrzLz rzMxewLk xuMkkk{kt ykku Au.

  J kwf kuVex kh h0 xfk suxku r{rLk{{ykuxhLkux xuMk(MAT) kkku. sukuZeyku LkVku fhke nku khtkw rr