3tamadun india

Upload: faiz

Post on 22-Feb-2018

230 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  1/75

  Tamadun

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  2/75

  Tamadun Tamadun Indus

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  3/75

  The Range of Indus ValleyCivilization

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  4/75

  Pengenalan

  India adalah satu tempat dariperadaban kuno seperti BudayaLembah Indusdan merupakan

  tempat kemunculan dari empatagama utama dunia: Hindu, Buddha,Jainisme, dan Sihisme.

  Negara ini merupakan sebahagian darijajahan Inggeris sebelum meraihkemerdekaan pada 1947.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  5/75

  Timeline TamadunLembah Indus

  Zaman atu sebelum !!"" # Zaman $atang %arapa &'""(17"" #

  Zaman )khir 17""(1!"" #

  Zaman esi 1&""(!"" #

  *mpa+ar $aur+a !&1(14 #

  -erajaan ertengahan &!" #(1&79 )/

  0ataahana &!" #(&&" #

  *mpa+ar 2upta &"(33" )/

  -esultanan Islam 1&"'(139'

  *mpa+ar $ughal 13&'(17"7 ersekutuan 0ikh 171'149

  Zaman ritish di India 13(1947

  Negara India $oden dari 1947

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  6/75

  Lata! BelaangSe"a!ah India

  Se"a!ah Indiadimulai darieradaban 5embahIndus, +ang melebardi bahagian barat lautsubbenua India, daritahun !!"" hingga17"" 0$.

  eradaban Zaman

  2angsa runtuh dipertengahan milenumkedua 0$ dan diikutidengan Zaman esi

  India. ada abad ke'0$, $ahaira dan

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  7/75

  $ahaira ($aha 6great, 8ira 6herorince8andharma the last o &4 tirthankaras 6 a ;ain %ol+ teacher

  The reormer o ;ainism, reised the ;ain doctrines

  ualit+ bet?een all

  orms o lie.

  beliee that noniolence and selcontrol is the means b+ ?hichthe+ can obtain liberation rom the c+cle o reincarnations.

  )gama +ang lahir bagi menentang sistem kasta dalam agama%indu

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  8/75

  Lata! BelaangSe"a!ah India

  eradaban 0ungai Indus, &"" 0$(1"" 0$,merupakan sebuah peradaban kuno +ang hidupsepanjang 0ungai Indus dan 0ungai 2haggar%akra 6dikatakan 8edic 0aras?ati +ang sekarang

  akistan dan India barat. ;uga disebut sebagai:

  eradaban %arappa kerana kota penggalianpertaman+a disebut %arappa

  )tau eradaban Indus 0arasati karena 0ungai 0arasatikuno pernah mengalir di ?ila+ah ini 6 kering mungkin

  pada akhir 19"" 0$

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  9/75

  2ambar 0ungai 0aras?ati+ang diambil oleh satelitN)0).

  /alam ketamadunan5embah Indus istilah0aras?ati merujuk kepada:

  #i$%e&i Sa!as&ati(DewiPengetahuan dalamAgama Hindu)

  #ii$Ha!i Raya Sa!as&ati(Salah satu Hari RayaHindu)

  #iii$Sungai Sa!as&ati'eda (Sungai Suci Hindu)

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  10/75

  Lata! BelaangSe"a!ah India

  0ungai 0aras?at@ adalah nama sebuah sungai +ang disebutdalam kitab suci %indu, 8eda. /alam bahasa 0anskrit saras+ang artin+a adalah sebuah danau atau genangan air, dan?at@ 6dari wnt, +ang berarti milik seorang ?anita.

  $enurut kitab Aigeda, 0aras?ati adalah +ang terbesar danpaling penting dari tujuh sungai suci. /alam kitab Aigeda,sungai 0aras?ati disebut limapuluh kali 6misaln+a AigedaII.41.1'B 8I.'1.1!B I.!.1&., dan ada pulau beberaparujukan +ang menunjuk ke 0aptasindhu, Cnegeri tujuhsungaiC.

  /alam Aigeda 67:93:& ditulis bah?a 0aras?ati keindahandan kemegahann+a melebihi semua sungai, dan Aigeda7:!':' men+ebutn+a

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  11/75

  Sungai Sindhu

  -ini lebih dikenali dengan sungai Indus0indhu,salah satu sungai besar di India.

  Terdapat sebuah peradaban manusia di lembah

  sungai 0indhu di Daman prasejarah. /i sinilah lahirn+a agama %indu +ang akar

  katan+a berasal dari nama sungai 0indhutersebut.

  )liran sungai 0indhu 6rier sendiri +ang denganaliran anak anak sungai +ang lain kemudianbertemu dan bersatu menjadi aliran sungai2angga di India Etara.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  12/75

  arappa a a se ua o adi unjab, timur lautakistan.

  -ota ini terletak di tebing

  bekas 0ungai Aai. -ota modenn+a terletak di

  sebelah kota kuno ini. /ikota ini ban+ak ditemukan

  barangan berunsurkeagamaan dari masauda+a Indus atau%arappa.

  -etika itu %arappaberpenduduk sekitar4"""" orang, +angdianggap besar padaDamann+a.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  13/75

  Penemuan (esan Runtuhan

  )ohen"o*%a!o

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  14/75

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  15/75

  +se Pen-aaian(etamadunan India

  )spek pencapaian ketamadunan Indiadapat ditinjau seperti berikut:

  1. -e?ujudan andar dan -ota

  &. erkembangan 0ains

  ! . 0eni dan uda+a

  4. engangkutan dan erdagangan

  3. ertanian

  ' . enulisan dan sistem 0imbol7. -eagamaan

  . -emas+arakatan F 0istem Nilai

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  16/75

  erbandaran

  0ekitar tahun &'"" 0$, mas+arakata?al %arappa bertukar menjadibandar besar.

  0ecara umum 1,"3& kota 6bandardan penempatan ditemui,terutama di ka?asan lembahlembah sungai.

  uda+a perbandaran +ang berda+amaju serta berteknologi tinggi

  menjadi bukti ketamadunan5embah Indus.

  )spek kualiti pentadbiran dan ilmuperancangan bandar +angberkesan memperlihatkan

  keunggulan pentadbiran.

  Patung yang

  dianggil .P!iest(ing. )ohen"o*da!o,

  zaman ema"uanHa!aan /ational)useum, (a!a-hi,

  Paistan

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  17/75

  Gujud pembinaan rumah +ang teratur,bandar dilengkapi sistem jalanra+a +angluas, sistem perparitan tertutup, bentengpenghadang banjir.

  /i %arappa, $ohenjodaro dan penggalian+ang ditemui di Aakhigarhi menunjukkanantara perancangan pembangunan bandar+ang pertama di dunia memiliki sistempembuangan kotoran.

  Aumahrumah dibekalkan air dari perigi,dilengkapi bilik mandi, manakala air

  buangann+a disalurkan ke longkang

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  18/75

  0eni bina +ang maju di%arappa ditunjukkanmelalui binaan +angmengkagumkan,

  pembinaan kapal,tempat pen+impananmakanan, gudanggudang batubatapelantaran, dantemboktembokkeselamatan.

  embinaan tembok

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  19/75

  -ar+akar+a matematik Daman kuno dan pertengahan ditulis dalam b-ar+akar+a matematik Daman kuno dan pertengahan ditulis dalam b

  S+I/S

  )+T0)+TI(

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  20/75

  The ingenius methd ! e"pressing e#ery pssiblenumber using a set ! ten symbls 6each symbl ha#inga place #alue and an abslute #alueemerged in %ndia&

  The idea seems s simple nwadays that its signi'canceand pr!und imprtance is n lnger appreciated& %tssimplicity lies in the way it !acilitated calculatin and

  placed arithmetic !remst amngst use!ul in#entins&the imprtance ! this in#entin is mre readily

  appreciated when ne cnsiders that it was beynd the

  tw greatest men ! Antiuity, Archimedes andApplnius&

  )ppolonius o erga &'& #19"#62reat 2eometer ( a 2reek$athematician, had a great inHuence on the deelopment omathematics, book #onics

  medes o 0+racuse &7&1& .#., 2reek mathematician, astronomer, philosoph

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  21/75

  $atematik India +ang dimaksudkan ialahmatematik +ang muncul )sia 0elatan sejakDaman silam hingga akhir kurun ke1 bermuladalam tamadun 5embah Indus pada Zaman

  2angsa 6&'""19""0$ dan kebuda+aan 8edapada Zaman esi 613""3""0$.

  0emasa tempoh matematik India klasik 64""$

  hingga 1&""$, sumbangansumbangan pentingtelah dibuat oleh sarjanasarjana seperti)r+abhatta, rahmagupta, dan haskara II.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  22/75

  )hli matematik India telah membuat sumbangansumbangan tera?al terhadap pengkajian sistemnombor desimal, siar, nombor negati, aritmetik,

  dan algebra.

  Trigonometri khususn+a sain dan kosaindikembangkan lagi dan konsep matematik ini

  tersebar luas ke negaranegara Timur Tengah,#hina dan *ropah.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  23/75

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  24/75

  (lasi Post*Vedi- Sans!it toPala e!iodmathemati-ians #1th -2BC to 33th -2 +%$

  +!yabhata * +st!onome!&ho gave a--u!ate-al-ulations fo!ast!onomi-al -onstants,

  456*178 B!ahmaguta * Heledb!ing the -on-et ofze!o into a!ithmeti-

  )atanga )uni *

  Combinato!i-s in musi- Sh!idha!a #bet&een

  Vedi- Shataatha

  B!ahmanamengandungi

  engi!aanbe!aitandenganembinaan alta!2

  Panini, -a2 1th -2

  BC, enatabahasa +lgeb!a

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  25/75

  $atematik tera?al India kuno +ang diketahui ?ujudsejak dari kirakira !"""&'"" 0$ di Tamadun 5embahIndus 6Tamadun %arappan di India Etara dan akistan.

  India kuno mengembangkan:

  sebuah sistem timbang dan ukur seragam +angmempergunakan sistem perpuluhan

  suatu teknologi bata +ang maju menggunakan nisbah

  jalanjalan ra+a +ang diletakkan pada sudut tegak +angsempurnaB dan

  sebilangan bentuk dan reka bentuk geometri, termasukbentukbentuk tempa+an, kuboid, kon, silinder, sertalukisanlukisan bulatan dan segi tiga sepusat danbersilang.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  26/75

  S!i Indus masih

  tida daat ditafsi!andan oleh itu, tidabanya yang dietahuitentang bentu te!tulismatemati Ha!aa2

  Buti a!eologi telahmenyebabansesetengah ahlise"a!ah meme!-ayaibaha&a tamadun inimenggunaan sistem

  be!anga asas 9 danmemilii engetahuantentang nisbah lilitanbulatan dengandiamete!nya , iaitu

  nilai mengi!a un-a uasadua bagi 7 hingga limatemat e!uluhan>membe!ian aedah bagimenguasa duaan bulatan>menyelesaian e!samaanlinea! dan e!samaanuad!ati> mengembangant!i!anga Pythago!as se-a!aalgeb!a dan membe!ian

  buti? e!nyataan dan

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  27/75

  +st!onomi

  )stronomi klasik Indiadirekodkan dalamkesusasteraan dariDaman $aur+a lagi 63s.$ hingga /inasti

  $ughal 61' $. )r+abhata 6jadual sin

  dan kos, )r+abhati+a6magnum opus o)r+abhata in

  astronom+, ancha0iddhantika 6kar+a8ahamihira adalahantara +ang munculpada ketika itu.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  28/75

  @izi

  Teori JDik Daman purba biasan+a berkait aspekalsaah tanpa ditentusahkan melalui uji kajisistematik.

  Krang India telah pun mengemukakan teori

  berkenaan JDik.

  /alam bidang atom konsepn+a bermula daripadadunia jisim +ang mengandungi lima elemen:

  umi 6prithi

  )pi 6agni

  Edara 6a+u

  )ir 6jal

  Auang 6aksha

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  29/75

  *lemen tersebut dihubungkandengan persepsi pancainderamanusia: bau, sentuhan,penglihatan, rasa, pendengaran.

  /i 5othal 6sekitar &4"" 0$, barangbarang cengkerang bertindaksebagai kompas untuk mengukursudutsudut 1& bahagian uuk danlangit dalam angka kandungan 4"(!'" darjah, selain daripadadigunakan untuk menentukankedudukan bintangbintang.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  30/75

  ada akhir Daman 8eda 6sekitar abad ke9 0$hingga ke' 0$, ahli astronomi Lajnaalk+adalam kar+an+a, Shatapatha rahmana, merujukkepada konsep heliosentrisme +ang a?al +angmengatakan baha?a umi adalah bulat, dengan

  $atahari merupakan Cpusat seraseraC.

  eliau mengukur jarakjarak antara ulan dan$ahahari dengan umi sebagai 1" kali

  diameter cakera?alacakera?ala tersebut.Ekuran ini dekat sahaja dengan nilainilai modenseban+ak 11".' untuk ulan dan 1"7.' untuk$atahari.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  31/75

  NIAG)N)

  Knce beings come into eMistence, the+ beginto desire or things, indulge or seeking andstriing ?hich results in accumulation,

  karma, bondage, delusion, birth and death *Mistence is impermanent.

  No soul but a state o beingness ?hich goesthrough birth and rebirth

  )t the end o journe+, the+ return to thestate o nonbecoming, nonbeingness i.e.,NIAG)N)

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  32/75

  NIAG)N)

  *Mistence more or less like a bubble,nir?ana is the bursting o it

  In the middle is a mere drama,mirage, illusion

  Nir?ana is a state o liberation,indescribable, indestructible and

  eternal o bliss

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  33/75

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  34/75

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  35/75

  -)A$)

  -ar ( organs o action, $a producing orcreatingB karma ( that ?hich is produced b+ones ph+sical organ

  $ental action also constitutes karma ( thoughthas po?er to create things and impact otherseg. $antras, +oga, rishi

  -arma is a correcting and regulating mechanism

  The karma incurred b+ a person through hisaction determines the course o his lie on earthand his progression in the higher ?orld

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  36/75

  -)A$)

  -arma meant to teach lesson

  I the lesson learned >uickl+, theperson ?ill make progress toperection.

  Kther?ise he ?ill ace a tougher lieuntil he realiDe his mistakes and

  correct them

  2ood deeds brings inner peace adhappinessB bad deeds brings

  negatie conse>uences

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  37/75

  Seni Bina

  The Ta" )ahalThe Ta" )ahal6pronounced tOdP mQRhOl %indi: B ersianErdu: is a mausoleum located in )gra, India,built b+ $ughal *mperor 0hah ;ahan in memor+ o his aorite ?ie,

  $umtaD $ahal.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  38/75

  Galk?a+s beside reHecting

  pool

  The 2reat gate 6/ar?aDairauDa gate?a+ to the Taj

  $ahal

  Taj $ahal mos>ue ormas*id

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  39/75

  2round la+out o the Taj$ahal

  Tombs o 0hah ;ahan and$umtaD $ahal

  #enotaphs, interior o Taj$ahal

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  40/75

  Islam dalam (etamadunanIndia

  Islam bertapak di India padaabad ke7$.

  Aaja %indu pertama menganutIslam ialah Aaja #hakra?ati

  Sarmas 6Aaja $alabar. eliau telah mengutus anak

  lelakin+a bertemu Nabi s.a.?.dan anakn+a telah memelukIslam di hadapan Nabi s.a.?

  /alam perjalanan pulanganakn+a telah meninggal duniadi pelabuhan Zaar di Laman.erkuburan +ang tertulis

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  41/75

  )pabila orangorang)rab datang ke Indiapada tahun 711$ beliaudengan senang hati

  memeluk Islam.

  /alam kitab ?arisanlama bahasa sanskrit

  terdapat ban+akpetunjuk kedatanganNabi terakhir +angmembimbing ke jalan+ang lurus.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  42/75

  Islam menjadi agama keduaterbesar setelah agama %indu.

  Terdapat kirakira 1" juta6bancian &"11 umat Islam diIndia, iaitu 14. dari jumlah

  pendudukn+a, penduduk Islamketiga teramai di dunia selepasIndonesia dan akistan.

  -edatangan Islam ke India ban+ak

  memba?a sumbangan sekaligustelah mencipta perubahan kepadaaspek ketamadunan, sejarah dan?arisan mas+arakat India.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  43/75

  32 )eme!enalan +"a!an(eesaan Tuhan

  -edatangan Islam telah memberikan maklumatkepada mas+arakat India baha?a Tuhan bukanlahmakhluk +ang memiliki ciriciri ketuhanan hasilpemberian manusia.

  Tuhan +ang sebenar ialah tuhan +ang esapencipta kepada seluruh alam.

  )sas keperca+aan dan pengiktiraan terhadapkeesaan Tuhan inilah +ang memba?a manusia

  kepada erti ketamadunan sebenar.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  44/75

  72 )eme!enalan 0!tiSifat (emanusiaan

  0uami menurut tradisi %indu dianggap sebagaiUtuhan dan seseorang ?anita itu ?ajar memberiketaatan kepada suami.

  -ematian suami men+ebabkan ?anita tidak

  mempun+ai makna kehidupan dan mereka harusmati dan ma+atn+a dibakar bersama ma+atsuamin+a , ia dikenali sebagai 0ati 60atee.

  )dat ini telah diharamkan oleh pemerintah Islam

  $oghul. engharaman adat +ang bertentangan dengan nilaikemanusiaan ini secara langsung memperlihatkanbaha?a Islam memartabatkan nilai ?anita.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  45/75

  A2 Pe!samaan +nta!aSemua )anusia

  /alam mas+arakat %indu terdapat ahamkekastaan +ang menentukan tara dan kedudukanseseorang dalam mas+arakat.

  Aamai orang %indu +ang berkasta rendah telah

  memeluk Islam. $ereka merasakan Islam telahmengangkat harga diri dan nilai kemanusiaan daripenindasan dan perhambaan golongan kastatinggi.

  -edatangan Islam ke bumi India telahmemperkenalkan kesamaan tara manusia di sisi

  Tuhan dan +ang membeDakann+a ialah siat tak?akepada )llah.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  46/75

  0istem -asta

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  47/75

  42 Be!;i! Rasionaldan )enola (hu!afat

  $as+arakat %indu di India dahulu telahdiselubungi oleh ahaman taha+ul dan khuraatcontohn+a pengorbanan manusia untukmenghalang rohroh jahat.

  Islam datang ke dalam mas+arakat ini danmengajar manusia baha?a alam ini tertaklukkepada hukum dan ketetapan +ang ditentukanoleh )llah.

  %ukum ini dikenali sebagai hukum alam 6JDikdan berjalan secara tabii 6semulajadi ditetapkan

  Tuhan.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  48/75

  12 +dab Soan(ehiduan

  Islam memperkenalkan kepada mas+arakat %indudi India erti kesopanan dalam kehidupan.

  Islam juga telah mengajar mas+arakat %indutentang pentingn+a kebersihan tubuh badan dan

  penjagaan kesihatan. %al ini bertentangan dengan amalan sebahagian

  daripada penganut %indu +ang menganggapkekotoran +ang ada pada tubuh badan sebagai

  sebahagian daripada amalan +ang bolehmen+ampaikan seseorang hamba ke alamnirana.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  49/75

  62 Tamadun Ilmu

  Emat Islam telahmemberikan sumbangan+ang penting perkembangantamadun ilmu di India.

  ada Daman pemerintahanIslam ilmuilmu Islam telahberkembang dan ban+akmelahirkan ulama terkenalbertara antarabangsa.

  $ereka mempun+ai ilmu+ang luas dalam berbagaibidang sama sains ataukeagamaan.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  50/75

  52 Pemii!an(eme!deaan

  Krang Islam di India +ang terdiridaripada tokohtokoh ilmuan, parapenulis dan sastera?an telahmemain peranan penting dalamusaha mencapai kemerdekaan bumiIndia daripada penjajah ritish.

  Namanama seperti $aulana )bul-alam )Dad 61193, %akim)jmal -han 61'!19&7 AaJ)hmed -id?ai 61941934)sha>ulla -han 619""19&7adalah antara tokoh penting dalamperjuangan kemerdekaan .

  P h I l di

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  51/75

  Penga!uh Islam diIndia

  ertapakn+a Islam di India telah memberipengaruh +ang besar kepada kehidupanmas+arakat India, antaran+a:

  i. 0istem endidikan

  ii. 0eni inaiii. Taj $ahal

  i. Vutb $inar in /elhi

  . Sata?a )lamgiri koleksi at?a $aDhab %anaJ, !"

  jilid, digunakan oleh )urangDeb sebagai asasundangundang

  i. ahasa Erdu

  . )gama 0ikh

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  52/75

  Sistem Pendidian

  Islam amat menekankan kepada pendidikan.

  an+ak institusi pendidikan didirikan bagi mendidikmas+arakat agar terlepas daripada bencana

  kejahilan. idangbidang ilmu seperti kesusasteraan, seni

  bina, matematik, astronomi dikembangkan.

  $asjid berungsi sebagai tempat pen+ebaran ilmuasas Islam.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  53/75

  Seni Bina

  inaan Taj $ahal dengan kehalusan senin+a telah memukaupencinta seni bina di seluruh dunia. inaan ini disiapkan padamasa pemerintahan 0hah ;ehan 6139&1'''$, salah seorangmaharaja $oghul. Ia menjadi salah satu daripada tujuh

  perkara ajaib di dunia.

  T+J )+H+L

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  54/75

  utb )ina!

  $asjid ini dinamai sebagai +uwwat al%slamatau masjid kekuatanIslam 6$ight o Islam $os>ue. /ibina di /elhi oleh oleh pemerintah-esultanan /elhi 6/inasti %amba Vutbuddin )ibak. $asjid ini telahdibina untuk mengingatkan uamt Islam tentang kemenanganmereka membuka India.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  55/75

  @ata&a +lamgi!

  )urangDeb 61'1(17"7$,adalah salah seorangdaripada anakanak 0hah

  ;ehan.

  ada masapemerintahannn+a telahdisusun -atawa alAlamgiriadalah himpunan undang

  undang +ang dibukukanatas insiati maharaja)urangDeb daripemerintah $ughal.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  56/75

  -ompilasi hukumhukum J>hini diasaskan kepada undangundang s+ariah diusahakanoleh ban+ak ulama menurut

  prinsipprimnisp maDhab%anaJ.

  Sata?a ini merupakan antarapen+usunan J>h +ang tera?al.

  $engandungi !" jilid danmenjadikann+a begitukomprehensi pada ketika itu.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  57/75

  Bahasa !du

  engaruhpengaruh danidea Islam telah men+erapmasuk dalam lapangansenibina,

  muDik,kesusasteraan,agama dan pakaianpenduduk tempatan.

  ahasa Erdu muncul pada

  ?aktu kesultanan Islam/elhi.

  !du +lhabet

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  58/75

  Ia adalah hasil dari percampuran bahasapertuturan +ang berasaskan 0anskrit, arsi,

  Turki dan )rab +ang berpindah ke sana diba?ah pemerintah Islam.

  ahasa Erdu kini menjadi salah satu bahasa+ang ka+a dengan ibaratibaratn+a +angmendalam dan halus terutama dalam bidangkesenian kesusasteraan.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  59/75

  +gama Sih

  )gama 0ikh muncul di Indiasekitar abad ke13$.

  /ikemukakan oleh -abir +angkemudiann+a dikembangkan

  oleh 2uru Nanak 614'913!!. Ia adalah gabungan unsurunsur

  keagamaan +ang ada dalamIslam dan %indu.

  -abir +ang tidak memahamisecara mendalam ajaran Islamterpengaruh denganpersekitaran kehidupanmas+arakat %indu telah

  merangka gagasan a?al agama

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  60/75

  -emunculan Islam di India telah melahirkan satucorak ketamadunan bercorak agama +ang baru diIndia.

  $eskipun ajaran ini tidak diiktira oleh Islam,

  konsepkonsep seperti monotisme, s+ahid, tidakmen+embah patung memperlihatkan adaptasiunsurunsur keislaman +ang n+ata.

  Sumbangan )uslim

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  61/75

  gIndiaD

  +se (eme!deaan

  Date of birth: 11 November 1888

  Place of birth:Mecca, Ottoman Empire (nowin Saudi Arabia)

  Date of death: 22 Februar 1!"8

  Place of death: #e$%i, &ndia

  Movement:&ndian independencemovement

  Majororganizations:

  &ndian Nationa$ 'onre

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  62/75

  $aulana )Dad ?as aprominent leader o the

  Indian National #ongressand amousl+ rebuked$uslim 5eagueRs t?onation theor+ and insteadadocated or %indu

  $uslim unit+. 0ho?n hereis )Dad 6right ?ith;a?aharlal Nehru, Jrstrime $inister o India.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  63/75

  +"mal (han%akim )jmal-hans 6I'!19&7ancestors, a distinguishedline o ph+sicians, had cometo India during the reign o

  abar, the ounder o the$ughal *mpire in India. )llmembers o the amil+ o%akim )jmal -han ?ereEnani doctors. The amil+

  had been practicing thisancient orm o medicinerom the time o the $ughalrulers. The+ ?ere thenkno?n as the Aais o /elhi.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  64/75

  AaJ )hmed -id?ai 6%indi: , 61 Sebruar+,

  194 &4 Kctober, 1934 ?asan Indian independenceactiist. %e came romarabanki /istrict o Enited

  roinces, no? Ettar radesh,in north India.

  0etem India dengan potret -id?ai Ra; +hmed (id&ai

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  65/75

  5eader o the noniolentindependence moement in

  ritish IndiaRs North?estSrontier, kno?n as the

  @!ontie! :andhi.

  (han +bdul :haEa! (han619" ( &" ;anuar+ 19

  6ashtoErdu: ,%indi: ?as aashtun political and spiritualleader kno?n or his noniolentopposition to ritish Aule in

  India. ) lielong paciJst, adeout $uslim, and a ollo?ero $ahatma 2andhi, he ?asalso kno?n as adshah .han6also acha .han, Erdu, ashto:lit., C-ing -hanC, and Sarhaddi

  /andhi6Erdu, %indi lit.,CSrontier 2andhiC. In 193 he?as nominated or the Nobelpeace priDe. In 197 he becamethe Jrst noncitiDen to be

  a?arded the harat Aatna,R

  Tooh :e!aan

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  66/75

  Tooh :e!aanIslam

  $uslim 0cholar and Thinker$odern *ra, &"th #entur+

  Syed +bul +Fala )aududi6Erdu: alternatie spellings o lastname )audoodiand )odudi60eptember &3, 19"! 0eptember &&, 1979, alsokno?n as $olana 6$aulana or0haikh 0+ed )bul )Rala$a?dudi, ?as a 0unni akistani

  journalist, theologian, $uslimAeialist 5eader and politicalphilosopher, and a major &"th

  centur+ Islamist thinker. %e ?asalso a prominent political Jgurein his home countr+ 6akistan.%e ?as also the ounder o

  ;amaateIslami the Islamic

  reialist part+.

  Tokoh en+air dan

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  67/75

  Tokoh en+air danSalsaah

  )llama Si! )uhammad IGbal

  6Erdu: B Noember9, 177 ( )pril &1, 19! ?as a$uslim poet, philosopher andpolitician born in 0ialkot, in theritish Aaj 6no? part o akistansince the 1947 artition o India,?hose poetr+ in Erdu, )rabic andersian is considered to be amongthe greatest o the modern era,and ?hose ision o anindependent state or the $uslims

  o ritish India ?as to inspire thecreation o akistan. %e iscommonl+ reerred to as +llamaIGbal6 ,AllamameaningC0cholarC.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  68/75

  +dat Sati

  01eremny ! urning a Hindu 2idw with the dy ! her3ate Husband0, rom Pictrial Histry ! 1hina and %ndia,131.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  69/75

  C) %indu0utteeC

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  70/75

  The %indu custom o sati, in ?hich ?omen Hing themseles ontothe uneral p+res o their husbands, burning themseles to death.

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  71/75

  0ati in $odern Time

  In general, beore this custom ?as outla?ed in 1&9, there?ere a e? hundred oXciall+ recorded incidences each+ear.

  The eYorts o Aaja Aammohan Ao+ and other %indu

  reormers greatl+ impacted the moement to outla? thispractice.*en ater the custom ?as outla?ed, this custom did notanish completel+. It took e? decades beore this customalmost anished

  In 197 an eighteen +ears old ?ido?, Aoop -an?ar,committed 0ati in a illage o Aajasthan ater the death oher husband $aal 0ingh 0ekha?at ?hom she married or months./iYerent R0atiR ersions : that Aoop told her atherbrotherinla? she ?anted to commit 0ati.Aoop ?as orced to commit 0ati.

  )a!tabat 'anita

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  72/75

  )a!tabat 'anitaIndia

  /akini, a emininediinit+, sometimes

  attached to -ali.Nepal, c. 17th

  centur+

  )rdhnarish?ara,halmanhal

  ?omen, representsnondualit+,

  male and emale asone, the ritual o

  5oe

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  73/75

  $other -ali is also $other -undalini

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  74/75

 • 7/24/2019 3Tamadun India

  75/75

  T0RI)+(+SIH